MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 189         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 28 februarie 2006

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

15. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ – S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare – Sucursala “ROMAG-TERMO“ si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

17. – Ordonantă de urgentă cu privire la plata diferentelor salariale din perioada octombrie 2001 – septembrie 2004 pentru personalul didactic din învătământul de stat

 

18. – Ordonantă de urgentă pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală si financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

 

255. – Hotărâre privind stabilirea produselor pentru care se eliberează certificate de export si de import si a cuantumului garantiilor aferente exportului si importului de produse agricole

 

257. – Hotărâre pentru modificarea art. 19 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 783/2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.026/159. – Ordin al ministrului culturii si cultelor si al ministrului finantelor publice pentru completarea anexei nr. 7 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale mostenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor si al ministrului finantelor publice nr. 2.823/1.566/2003, cu modificările ulterioare

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ – S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare – Sucursala “ROMAG-TERMO“ si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

Având în vedere conditiile meteorologice deosebit de dificile înregistrate în ultima perioadă si impactul acestora asupra aprovizionării ritmice cu combustibili necesari bunei functionări a centralelor termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale, precum si asupra costurilor de productie, transport si distributie a energiei termice,

tinând cont de necesitatea functionării acestor capacităti de productie, utilizându-se preponderent cărbune energetic – lignit si mai putine gaze naturale,

întrucât asigurarea consumului de energie electrică si a agentului termic pentru populatie în perioada friguroasă constituie o situatie extraordinară si vizează interesul general si imediat,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ – S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare – Sucursala “ROMAG-TERMO“ si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.110 din 8 decembrie 2005, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă scoaterea din rezerva de stat, cu titlu de îmrumut, pe termen de 180 de zile, a cantitătilor de 3.862.004,82 tone cărbune energetic si 197.305,12 tone păcură, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă, care vor fi acordate Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ – S.A., filialelor sale: Societatea Comercială “Electrocentrale“ Deva – S.A.,

Societatea Comercială “Electrocentrale“ Bucuresti – S.A. si Societatea Comercială “Electrocentrale“ Galati – S.A., Complexul Energetic Turceni, Complexul Energetic Rovinari, Complexul Energetic Craiova, Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare – Sucursala “ROMAG-TERMO“ si centralelor termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale.“

2. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Sorin Vicol

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 februarie 2006.

Nr. 15.

 

ANEXĂ*)

 

CANTITĂTILE DE COMBUSTIBIL

împrumutate din rezervele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

cu privire la plata diferentelor salariale din perioada octombrie 2001 – septembrie 2004 pentru personalul didactic din învătământul de stat

 

Acordul semnat la 28 noiembrie 2005 între Comisia de negociere a Guvernului României si presedintii federatiilor sindicale reprezentative din învătământ prevede printre altele si reparatia prejudiciilor salariale produse în perioada octombrie 2001 – septembrie 2004 personalului didactic din învătământul de stat.

Această reparatie necesită adoptarea unei reglementări unitare care să împiedice aparitia de discriminări între salariatii aflati în aceeasi situatie si prin care să se stabilească plata esalonată a diferentelor salariale pe o perioadă de maximum 35 de luni, începând cu luna februarie 2006.

Având în vedere cele prezentate mai sus si faptul că plata diferentelor salariale va începe cu luna februarie 2006, potrivit angajamentului asumat prin acord, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru stabilirea cadrului normativ prin care să se reglementeze plata diferentelor salariale aferente perioadei octombrie 2001 – septembrie 2004, elemente ce vizează interesul public si constituie o situatie extraordinară.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. – Plata diferentelor salariale cuvenite pentru perioada octombrie 2001 – septembrie 2004 personalului didactic din învătământul de stat, rezultate din aplicarea prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, se face conform prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

Art. 2. – Diferentele de drepturi salariale stabilite prin hotărâri judecătoresti rămase definitive până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se plătesc într-o singură transă, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de învătământ preuniversitare de stat, precum si din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru personalul didactic din inspectoratele scolare si din unitătile aflate în subordinea acestora.

Art. 3. – (1) Personalul didactic din învătământul de stat, care are dreptul la plata diferentelor salariale pentru perioada octombrie 2001 – septembrie 2004 si care până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă nu a solicitat în instantă plata acestor diferente, primeste aceste drepturi esalonat lunar, pe o perioadă de 35 de luni, începând cu plata drepturilor salariale aferente lunii februarie 2006.

(2) Esalonarea plătilor aferente diferentelor salariale prevăzute la alin. (1) se face astfel încât fiecare lună în care se efectuează plata să corespundă în ordine cronologică lunilor din perioada octombrie 2001 – septembrie 2004, urmând ca plătile pentru lunile august si septembrie 2004 să se facă în a 35-a lună.

(3) Diferentele de drepturi salariale stabilite prin hotărâri judecătoresti rămase definitive după data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se plătesc într-o singură transă.

Art. 4. – Pentru personalul didactic care a obtinut hotărâri judecătoresti definitive privind acordarea diferentelor salariale pentru perioade mai scurte decât cea prevăzută la art. 1, plata diferentelor salariale pentru perioada necuprinsă în aceste hotărâri se face esalonat, conform art. 3 alin. (1) si (2), în functie de numărul de luni aferente acestei perioade.

Art. 5. – Pentru personalul didactic pensionat, care este îndreptătit să primească diferente salariale pentru perioada prevăzută la art. 1, plata acestora se face în maximum 3 transe lunare, iar pentru personalul didactic care se pensionează după data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, în intervalul celor 35 de luni prevăzute la art. 3 alin. (1), plata se face esalonat, lunar, astfel încât să fie încheiată cel mai târziu la data pensionării.

Art. 6. – (1) Calculul diferentelor salariale pentru personalul didactic din învătământul preuniversitar de stat, din inspectoratele scolare si din unitătile aflate în subordinea acestora se face lunar. Diferentele salariale se determină prin scăderea din salariul brut lunar al functiei didactice pe care era încadrată persoana în perioada octombrie 2001 – septembrie 2004, stabilit potrivit normelor metodologice, a salariului brut al aceleiasi luni, prevăzut în statul de plată.

(2) Diferentele salariale a căror plată se face esalonat conform prezentei ordonante de urgentă se actualizează cu indicele de inflatie publicat în luna în care se face plata fată de luna pentru care se calculează, pe baza datelor comunicate de Institutul National de Statistică.

Art. 7. – Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică si personalului didactic din învătământul universitar de stat pentru functia de bază. În acest caz, diferentele se plătesc numai atunci când, pentru perioada octombrie 2001 – septembrie 2004, salariul brut lunar calculat potrivit normelor metodologice, pentru limita minimă a functiei didactice, depăseste salariul brut al aceleiasi luni prevăzut în statul de plată, calculat pentru functia de bază.

Art. 8. – Calculul impozitelor si contributiilor datorate de angajat si angajator, aferente diferentelor salariale, se face în baza reglementărilor legale în vigoare la data efectuării plătilor.

Art. 9. – La rectificarea bugetului de stat pe anul 2006, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată si cheltuielile de personal din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării se suplimentează cu influentele financiare rezultate din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

Art. 10. – În aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă Ministerul Educatiei si Cercetării va emite norme metodologice, care se aprobă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Cecilia Paloma Rodica Petrescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 februarie 2006.

Nr. 17.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală si financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

 

În vederea aplicării corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificările si completările ulterioare, este necesară asigurarea cadrului legal prin care să se reglementeze în mod unitar modalitatea de stabilire a valorii nominale indexate a unui tichet de masă. Indicele preturilor de consum la mărfurile alimentare care stă la baza determinării valorii nominale a tichetului de masă are valori din ce în ce mai mici, ca urmare a reducerii substantiale a inflatiei. Pentru a se evita plafonarea, în perioadele următoare, a valorii nominale a tichetului de masă la valoarea avută în prezent este necesară adoptarea în regim de urgentă a prezentei ordonante de urgentă a Guvernului, prin care se prevede ca rotunjirea valorii nominale rezultate din calcul să nu se mai realizeze din 1.000 lei în 1.000 lei vechi, ci la 1 ban.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – După alineatul (1) al articolului 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală si financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 29 iunie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2006, cu completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător si pentru determinarea valorii nominale indexate a unui tichet de masă, prin utilizarea a două zecimale.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 februarie 2006.

Nr. 18.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea produselor pentru care se eliberează certificate de export si de import si a cuantumului garantiilor aferente exportului si importului de produse agricole

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1 alin. (4) din Legea nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import si de export pentru produse agricole, cu modificările ulterioare, al art. 1 alin. (3) din Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garantii pentru importul si exportul produselor agricole, cu modificările ulterioare, si al art. 3 lit. k) si s) din Legea nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se eliberează certificate de export pentru operatiunile de export de vinuri îmbuteliate, cu denumire de origine controlată, si vinuri spumante îmbuteliate, pentru care se acordă primă de export, în baza prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.518/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a primelor de export de la bugetul de stat pentru produsele agroalimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 8 ianuarie 2003, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Codurile tarifare aferente produselor prevăzute la alin. (1) si cuantumul garantiilor la export sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import si de export pentru produse agricole, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.517/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.174 din 27 decembrie 2005, termenul de valabilitate al certificatului de export prevăzut la alin. (1) nu poate depăsi perioada de acordare a primei de export. (4) Operatiunile de export cu produsele prevăzute în anexa nr. 1 pot fi realizate si de operatorii economici care nu detin certificat de export, caz în care acestora nu li se acordă primă de export.

Art. 2. – (1) Se eliberează certificate de import pentru operatiunile de import de carne de porc si carne de pasăre, care se efectuează în cadrul contingentelor tarifare prevăzute în anexa B(b) la Protocolul aditional la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a tine cont de aderarea Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia si Republicii Slovace la Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles la 4 mai 2005, ratificat prin Legea nr. 220/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 7 iulie 2005.

(2) Codurile tarifare aferente produselor prevăzute la alin. (1) si cuantumul garantiilor la import sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2005, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.517/2005, termenul de valabilitate al certificatului de import prevăzut la alin. (1) nu poate depăsi perioada de import stabilită în cadrul contingentului respectiv.

(4) Operatiunile de import cu produsele prevăzute în anexa nr. 2, realizate de operatorii economici în afara contingentelor tarifare prevăzute la alin. (1), se desfăsoară si fără certificat de import, caz în care se plătesc taxele vamale aferente.

(5) Începând cu data de 1 martie 2006, operatiunile de import cu produsele prevăzute la alin. (1), pentru care au fost eliberate până la data de 28 februarie 2006 inclusiv certificate de import (contingente tarifare), conform prevederilor Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 745/2005 privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din Uniunea Europeană (UE) si modul de administrare a acestor contingente în anul 2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 bis din 30 decembrie 2005, se desfăsoară pe baza certificatului de import eliberat de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, conform prevederilor Legii nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import si de export pentru produse agricole, cu modificările ulterioare, si ale Legii nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garantii pentru importul si exportul produselor agricole, cu modificările ulterioare.

Art. 3. – (1) Administrarea contingentelor de import din Uniunea Europeană pentru produsele prevăzute în anexa nr. 2 se face, începând cu data de 1 martie 2006, de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, conform procedurilor ce vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

(2) Pentru cantitătile rămase neefectuate în baza certificatelor de import (contingente tarifare) eliberate conform prevederilor Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 745/2005, al căror termen de valabilitate expiră după data de 1 martie inclusiv, se eliberează certificate de import conform prevederilor Legii nr. 300/2005, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 299/2005, cu modificările ulterioare, si procedurilor ce vor fi aprobate prin ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale prevăzut la alin. (1).

(3) În cazul în care după data de 1 martie 2006 inclusiv există cantităti nealocate la importul produselor prevăzute la art. 2 alin. (1), aceste cantităti vor fi alocate de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, conform procedurilor ce vor fi aprobate prin ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale prevăzut la alin. (1).

(4) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură preia pe bază de protocol încheiat cu Ministerul Economiei si Comertului situatia centralizată a certificatelor de import (contingente tarifare) eliberate conform prevederilor Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 745/2005, până la data de 28 februarie 2006 inclusiv, însotită de copii ale acestora, pentru produsele din anexa nr. 2.

(5) Situatia centralizată a certificatelor de import (contingente tarifare) prevăzută la alin. (4) cuprinde următoarele elemente:

a) numărul curent;

b) denumirea firmei importatoare;

c) numărul certificatului/data eliberării;

d) data valabilitătii;

e) cantitatea alocată, în tone/operator economic si total;

f) cantitatea realizată, în tone/operator economic si total, pe baza documentelor transmise de operatorii economici până la data de 28 februarie inclusiv.

Art. 4. – Operatiunile de export si de import cu produse agricole necuprinse în prezenta hotărâre se desfăsoară fără certificat de export sau certificat de import eliberat conform prevederilor Legii nr. 300/2005, cu modificările ulterioare, si ale Legii nr. 299/2005, cu modificările ulterioare.

Art. 5. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. – Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1 martie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

p. Ministrul delegat pentru comert,

Nicolae Romulus Buzdun,

subsecretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 februarie 2006.

Nr. 255.

 

ANEXA Nr. 1

 

PRODUSELE

pentru care se eliberează certificate de export si cuantumul garantiilor la export

 

Codul tarifar

Denumirea mărfii

Cuantumul garantiei(lei/hl)

22.04

Vinuri din struguri proaspeti, inclusiv vinurile îmbogătite cu alcool; must din struguri, altul decât cel de la pozitia 20.09:

 

2204.10

- Vinuri spumoase:

 

 

-- Având titru alcoolic volumic de minimum 8,5% vol:

 

ex. 2204.10.19

---- Altele (Vin spumant)

4

2204.21

-- În recipiente cu un continut de maximum 2 l:

 

 

--- Altele:

 

 

---- Având concentratia de alcool în functie de volum de maximum 13% vol:

 

 

----- Vinuri de calitate produse în regiuni determinate:

 

 

------ Vinuri albe:

 

2204.21.38

------- Altele

4

 

------ Altele:

 

2204.21.78

------- Altele

4

 

----- Altele:

 

2204.21.79

------ Vinuri albe

4

2204.21.80

------ Altele

4

 

---- Având titru alcoolic volumic peste 13% vol, dar maximum 15% vol:

 

 

----- Vinuri de calitate produse în regiuni determinate:

 

 

------ Vinuri albe

 

2204.21.82

------- Altele

4

2204.21.83

------ Altele

4

 

ANEXA Nr. 2

 

PRODUSELE

pentru care se eliberează certificate de import si cuantumul garantiilor la import

 

Codul tarifar

Denumirea mărfii

Cuantumul garantiei (lei/tonă)

0203.22

Carne de porc domestic, congelată

200

0203.29

 

 

0210.11

 

 

0210.12

 

 

0210.19

 

 

02.07

Carne si organe comestibile de pasăre de la grupa 0105

200

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 19 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 783/2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – La articolul 19 alineatul (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 783/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 9 august 2005, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

“a) vârsta maximă de 35 de ani, pentru programele de formare specializată prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanta de urgentă;“.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

József Birtalan

 

Bucuresti, 22 februarie 2006.

Nr. 257.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

Nr. 2.026 din 20 ianuarie 2006

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 159 din 3 februarie 2006

 

ORDIN

pentru completarea anexei nr. 7 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale mostenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor si al ministrului finantelor publice nr. 2.823/1.566/2003, cu modificările ulterioare

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul culturii si cultelor si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Articol unic. – Punctul 3 din anexa nr. 7 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale mostenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.823/1.566/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 9 decembrie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“3. Unitătile beneficiare

Organizatiile de creatori beneficiare ale timbrului arhitecturii sunt:

– Uniunea Arhitectilor din România (U.A.R.), cont de virament nr. RO30FNNB001201052800RO01, FINANSBANK – Filiala Doamnei;

– Ordinul Arhitectilor din România, cont de virament nr. RO09BRDE410SV58888334100, BRD – Piata Romană.“

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat