MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 191         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 28 februarie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

258. – Hotărâre privind modificarea si completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 785/2005 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea asociatiilor crescătorilor de animale pentru lapte, înfiintate conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare, precum si a producătorilor agricoli care detin în exploatatie animale pentru lapte, pentru achizitionarea de dotări si instalatii de muls si de răcire a laptelui noi, cu finantare de la bugetul de stat, precum si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier si din sectorul piscicol

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

63. – Ordin al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea unui contract de concesiune privind concesionarea unui serviciu public de distributie a energiei electrice

 

103. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea Consiliului pe produs “Tutun si produse din tutun“

 

197. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială “CONSTRUCT P&G“ – S.R.L.

 

3.281. – Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind functionarea învătământului preuniversitar cu predare simultană

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

18. – Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 6/2006 de modificare a Regulamentului nr. 15/2005 privind serviciile de investitii financiare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 785/2005 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea asociatiilor crescătorilor de animale  pentru lapte, înfiintate conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare, precum si a producătorilor agricoli care detin în exploatatie animale pentru lapte, pentru achizitionarea de dotări si instalatii de muls si de răcire a laptelui noi, cu finantare de la bugetul de stat, precum si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier si din sectorul piscicol

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 785/2005 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea asociatiilor crescătorilor de animale pentru lapte, înfiintate conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare, precum si a producătorilor agricoli care detin în exploatatie animale pentru lapte, pentru achizitionarea de dotări si instalatii de muls si de răcire a laptelui noi, cu finantare de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 4 august 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La punctul 4 “Conditii de eligibilitate“, litera b) de la litera B va avea următorul cuprins:

“b) detinerea în proprietate de adăposturi pentru animale, a minimum 2 ha teren agricol si a unui număr minim de animale, respectiv 3 capete vaci de lapte ori 15 capete ovine sau caprine, pentru achizitionarea unui grup individual de muls, generator de curent electric cu putere până la 5 kW, motocositoare si tocători pentru furaje/detinerea în proprietate de adăposturi pentru animale, a minimum 2 ha teren agricol si a unui număr minim de animale, respectiv 12 capete vaci de lapte pentru achizitionarea de tancuri de răcire a laptelui, cu capacitatea de 500 l–2.000 l;“.

2. La punctul 6 “Acordarea alocatiei“, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

“a1) data limită de depunere a documentatiilor în vederea accesării Programului este 31 mai 2006.“

3. La anexa nr. 1 la Program, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) producători agricoli:

– grup individual de muls;

– generatoare de curent electric cu putere până la 5 kW;

– motocositoare;

– tocători pentru furaje;

– tanc de răcire a laptelui, cu capacitatea de 500 l– 2.000 l.“

Art. II. – Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier si din sectorul piscicol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 10 ianuarie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“Art.2. – (1) Se acordă subventie producătorilor agricoli, crescători de vaci de lapte si/sau bivolite, individualizate în sistemul national conform legislatiei în vigoare, însământate artificial sau montate natural cu tauri autorizati.“

2. Literele c) si d) de la alineatul (2) al articolului 2 vor avea următorul cuprins:

“c) 200 lei (RON)/cap la împlinirea vârstei de 6 luni a produsului obtinut, dacă acesta provine din însământare artificială;

d) 100 lei (RON)/cap la împlinirea vârstei de 6 luni a produsului obtinut, dacă acesta provine din montă naturală cu taur autorizat.“

3. Alineatul (4) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(4) Sprijinul financiar prevăzut la alin. (2) si (3) se acordă pentru efectivul de vaci si/sau bivolite care fată si/sau ai căror produsi obtinuti împlinesc vârsta de 6 luni, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2006.“

4. După articolul 2 se introduc două noi articole, articolele 21 si 22, cu următorul cuprins:

“Art.21. – Se acordă subventie, în valoare de 700 lei (RON)/cap pentru tineretul bovin mascul, livrat la abatoare autorizate la o greutate minimă de 450 kg/cap.

Art. 22. – (1) Producătorii agricoli, crescători de vaci de lapte si/sau bivolite, individualizate în sistemul national conform legislatiei în vigoare, beneficiază de o primă anuală acordată pe cap de vacă mediu furajată, asa cum rezultă din miscarea lunară si cumulată a efectivelor de animale, a cărei valoare este diferentiată, pe niveluri, în functie de cantitatea de lapte livrată la unitătile de procesare, la centrele de colectare sau la unitătile proprii de procesare aprobate, la temperatura de 4–6şC, la 3,5% grăsime si 1,027 densitate, astfel:

a) 75 lei (RON)/cap la livrarea cantitătii de minimum 500 l/cap/an;

b) 150 lei (RON)/cap la livrarea cantitătii de minimum 1.500 l/cap/an;

c) 250 lei (RON)/cap la livrarea cantitătii de minimum 3.000 l/cap/an;

d) 400 lei (RON)/cap la livrarea cantitătii de minimum 4.500 l/cap/an.

(2) În cursul anului calendaristic se poate solicita primă pentru unul dintre nivelurile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) sau c), iar pentru următoarele niveluri, în cursul aceluiasi an calendaristic, se solicită numai diferenta.“

5. Părtile introductive ale alineatelor (1) si (3) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

“Art.3. – (1) În perioada 1 ianuarie – 1 martie 2006, producătorii agricoli, crescători de porcine, beneficiază de subventie în valoare de 100 lei (RON)/cap animal, pentru animalele individualizate în sistemul national conform legislatiei în vigoare, în greutate de 90–110 kg/cap:

...........................................................................................

(3) Începând cu data de 1 martie 2006, producătorii agricoli, crescători de porcine, beneficiază de subventie pentru animalele individualizate în sistemul national conform legislatiei în vigoare, în greutate de 90–120 kg/cap, animale abatorizate în abatoare care clasifică carcasele conform Sistemului de clasificare a carcaselor EUROP:“.

6. Alineatul (4) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“(4) Începând cu data de 1 martie 2006, acordarea de subventii producătorilor agricoli, crescători de porcine, persoane juridice, este conditionată de întocmirea si implementarea programului-cadru privind normele de biosecuritate, conform termenelor stabilite de legislatia în vigoare.“

7. După alineatul (4) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

“(41) Începând cu data de 1 martie 2006, acordarea de subventii producătorilor agricoli, crescători de porcine, persoane fizice, este conditionată de respectarea măsurilor minime de biosecuritate, prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei hotărâri.“

8. Alineatul (8) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“(8) Nu se acordă subventie pentru porcii achizitionati din import la o greutate de peste 30 kg.“

9. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art.4. – Pentru asigurarea livrării porcilor la abatoare autorizate, în conditiile de calitate prevăzute de Sistemul de clasificare a carcaselor EUROP, se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli individuali, crescători de porcine, persoane fizice, în valoare de 50 lei (RON)/cap, care cumpără din productie internă minimum 2 purcei întărcati, castrati, în greutate de până la 30 kg/cap, si obtinuti printr-o schemă de încrucisare industrială, din unităti specializate.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 februarie 2006.

Nr. 258.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea unui contract de concesiune privind concesionarea unui serviciu public de distributie a energiei electrice

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2004 pentru aprobarea continutului-cadru al caietului de sarcini, a contractului-cadru de concesiune si a procedurii pentru acordarea concesiunii serviciului public privind distributia energiei electrice, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 2.412/2004, si ale Hotărârii Guvernului nr. 109/2005 pentru aprobarea continutului-cadru al caietului de sarcini al concesiunii serviciului public privind distributia energiei electrice,

în temeiul art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Contractul de concesiune nr. 8 din 1 august 2005 a serviciului de distributie a energiei electrice în zona V, care cuprinde judetele Ilfov si Giurgiu, precum si municipiul Bucuresti, încheiat între Ministerul Economiei si Comertului si Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Muntenia Sud“ – S.A.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

Bucuresti, 15 februarie 2006.

Nr. 63.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind recunoasterea Consiliului pe produs “Tutun si produse din tutun“

 

Având în vedere prevederile art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 307/2005,

văzând Referatul de aprobare nr. 77.209 din 20 octombrie 2005 al Directiei generale elaborare strategii, politici sectoriale si de piată,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se recunoaste Consiliul pe produs “Tutun si produse din tutun“, structură organizatorică la nivel national, fără personalitate juridică, în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Consiliul pe produs “Tutun si produse din tutun“ îsi desfăsoară activitatea în baza propriului regulament de organizare si functionare, aprobat conform art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 307/2005.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 21 februarie 2006.

Nr. 103.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTRA

Consiliului pe produs “Tutun si produse din tutun“

 

I. Producători:

1. Marius Nicolae Stroescu – Asociatia Producătorilor de Tutun din România (APTR), Bucuresti;

2. Dumitru Tudora – APTR;

3. Marin Ghe. Naicu – APTR;

4. Petre Mladin – APTR;

5. Marian Ghe. Sandu – APTR;

6. Vasile Muresan – persoană fizică, comuna Chiochis, judetul Bistrita-Năsăud;

7. Gheorghe Cristea – Societatea Comercială “Tiber Tobaco“ – S.R.L., satul Alunis, comuna Frumuseni, judetul Arad;

8. Nicolae Hodisan – persoană fizică, Oradea.

II. Procesatori:

9. Mădălina State – Societatea Comercială “Gallaher România“ – S.R.L., Bucuresti;

10. Grigore Leoveanu – Societatea Comercială “Dimon International Tabak România“ – S.R.L., Bucuresti;

11. Constantin Hristov Rac – Societatea Comercială “Interagro“ – S.R.L., Zimnicea, judetul Teleorman;

12. Doina Ionescu – Societatea Comercială “Agritab“ – S.R.L., Bucuresti;

13. Adrian Popa – Societatea Comercială “British American Tobacco România“ – S.A., Bucuresti;

14. Gilda Lazăr – Societatea Comercială “JT International România“ – S.R.L., Bucuresti;

15. Marcel Gicu Cadar – Societatea Comercială “Galaxy Tobacco“ – S.A., Bucuresti.

III. Alti parteneri pe filieră:

16. Aleodor Daniel Păunescu – Fundatia pentru Educatie, Stiintă si Tehnologii Avansate la Tutun, Bucuresti;

IV. Autorităti:

17. un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

18. un reprezentant al Ministerului Economiei si Comertului;

19. un reprezentant al Consiliului Concurentei.

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială “CONSTRUCT P&G“ – S.R.L.

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) si ale art. 99 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar, aferente serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială “CONSTRUCT P&G“ – S.R.L., si se aprobă coeficientii elementelor generatoare de costuri, conform anexei nr. 1 lit. a) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de Societatea Comercială “CONSTRUCT P&G“ – S.R.L., conform anexei nr. 1 lit. b) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. – (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică tertilor, beneficiari ai serviciului de distributie a gazelor naturale din localitătile în care Societatea Comercială “CONSTRUCT P&G“ – S.R.L. detine licenta de distributie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin TVA.

Art. 4. – (1) Se aprobă preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică consumatorilor captivi din localitătile în care Societatea Comercială “CONSTRUCT P&G“ – S.R.L. detine licenta de distributie si furnizare a gazelor naturale.

(3) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin TVA.

Art. 5. – Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si Societatea Comercială “CONSTRUCT P&G“ – S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 15 zile de la data publicării.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 13 februarie 2006.

Nr. 197.

 

ANEXE

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind functionarea învătământului preuniversitar cu predare simultană

 

Având în vedere prevederile art. 158 alin. (2) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. – În cazul în care numărul de elevi este mai mic sau egal cu numărul minim de elevi prevăzut de lege, se organizează clase în regim simultan.

Art. 2. – Clasele I–IV cu învătământ simultan se organizează cu cel putin 4 elevi de la cel putin două niveluri de învătământ.

Art. 3. – Desfăsurarea procesului de învătământ în regim simultan se asigură, cu prioritate, de cadre didactice calificate, astfel:

– un învătător pentru 4–22 de elevi;

– doi învătători pentru 23–40 de elevi (de regulă, unul la clasele I–III si al doilea la clasele II–IV);

– trei învătători pentru 41–60 de elevi;

– patru învătători pentru un număr de peste 60 de elevi.

Art. 4. – a) În învătământul gimnazial se organizează clase cu predare simultană numai în localităti izolate, dacă sunt înscrisi si frecventează cursurile cel mult 9 elevi pentru cel putin un nivel de clase.

b) La clasele cu predare în regim simultan predarea disciplinelor la care se sustin testele nationale (inclusiv limba maternă, unde este cazul) se face separat pentru elevii clasei a VIII-a, indiferent de numărul elevilor, inclusiv acolo unde efectivul este de cel mult 9 elevi.

Art. 5. – Organizarea claselor conform prezentului ordin se va face cu încadrarea în numărul de posturi si în limita fondurilor aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetării.

Art. 6. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.246/1999 privind functionarea învătământului cu predare simultană.

Art. 7. – Directia generală managementul resurselor umane, Directia generală învătământ preuniversitar, Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii, inspectoratele scolare si unitătile de învătământ preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2006.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

 

Bucuresti, 16 februarie 2006.

Nr. 3.281.

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului nr. 6/2006 de modificare a Regulamentului nr. 15/2005 privind serviciile de investitii financiare

 

În conformitate cu prevederile art. 1 si 2 si ale art. 7 alin. (3), (5), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat si completat prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare,

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, în sedintele din datele de 25 ianuarie 2006 si 14 februarie 2006, a hotărât emiterea următorului ordin:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul nr. 6/2006 de modificare a Regulamentului nr. 15/2005 privind serviciile de investitii financiare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Regulamentul mentionat la art. 1 intră în vigoare la data publicării acestuia si a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicat si în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia, www.cnvmr.ro .

Art. 3. – Directia reglementare din cadrul Directiei generale autorizare reglementare împreună cu Secretariatul general si cu directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 21 februarie 2006.

Nr. 18.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL Nr. 6/2006

de modificare a Regulamentului nr. 15/2005 privind serviciile de investitii financiare

 

Art. I. – Regulamentul nr. 15/2005 privind serviciile de investitii financiare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.097 si 1.097 bis din 6 decembrie 2005, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6, litera c) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

“c) majoritatea membrilor consiliului de administratie ai S.S.I.F., precum si conducătorii trebuie să aibă studii superioare absolvite cu examen de licentă si o experientă profesională într-un domeniu care se circumscrie activitătii financiar-bancare, al pietei de capital sau al administrării de investitii, de minimum 3 ani;“.

2. Alineatul (4) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“(4) Conducătorilor unei S.S.I.F. le este interzis să fie actionari semnificativi ai unui alt intermediar autorizat de C.N.V.M. sau B.N.R. sau ai unui trader autorizat de C.N.V.M. Conducătorii trebuie să conducă si să coordoneze activitatea S.S.I.F. pe toată durata programului de lucru al acesteia.“

3. După alineatul (4) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Unul dintre conducătorii unei S.S.I.F. poate fi autorizat ca reprezentant al compartimentului de control intern al respectivei S.S.I.F. Celălalt conducător poate fi autorizat ca agent pentru servicii de investitii financiare al respectivei S.S.I.F.“

4. Alineatul (5) al articolului 11 se abrogă.

5. La articolul 15, după litera c) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

“c1) documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. g) si h) pentru fiecare dintre actionarii semnificativi ai S.S.I.F. care participă la majorarea capitalului social, pentru modificarea prevăzută la art. 12 lit. a);“.

6. După alineatul (2) al articolului 15 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. f), S.S.I.F. nu are obligatia depunerii documentelor mentionate la art. 7 alin. (1) lit. d) pct. 2–5 în următoarele cazuri:

a) persoana pentru care solicită autorizarea în calitate de conducător este deja autorizată ca membru în consiliul de administratie al societătii;

b) persoana pentru care solicită autorizarea ca membru în consiliul de administratie este deja autorizată în calitate de conducător al societătii.“

7. Litera b) a articolului 19 va avea următorul cuprins:

“b) să aibă studii superioare economice sau juridice, absolvite cu examen de licentă sau de diplomă, după caz, si experientă de minimum 2 ani în piata de capital. În cazul în care experienta în piata de capital este mai mare de 5 ani, studiile superioare pot avea si alt profil decât economic sau juridic. În cazul în care S.S.I.F. are mai multi reprezentanti ai compartimentului de control intern, experienta de minimum 2 ani trebuie îndeplinită de cel putin unul dintre acestia.“

8. Alineatul (2) al articolului 22 se abrogă.

9. Articolul 35 se abrogă.

10. La articolul 80, după litera f) a alineatului (1) se introduc două noi litere, literele f1) si f2), cu următorul cuprins:

“f1) în cazul în care instructiunile/confirmările clientului sunt transmise prin e-mail, consimtământul expres al acestuia privind transmiterea instructiunilor/confirmărilor prin e-mail si specificatiile semnăturii electronice;

f2) în cazul în care clientul mandatează S.S.I.F. să solicite si să obtină extrasele de cont aferente tranzactiilor executate, consimtământul expres al acestuia privind mandatul acordat S.S.I.F. de a solicita si obtine extrasele de cont aferente tranzactiilor executate;“.

11. După alineatul (1) al articolului 80 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Contractul care contine clauza prevăzută la alin. (1) lit. f2) trebuie să fie încheiat în formă autentică sau să poarte atestare avocatială sau legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale.“

12. După alineatul (2) al articolului 84 se introduc două noi alineate, alineatele (21) si (22), cu următorul cuprins:

“(21) Confirmarea executării ordinelor poate fi efectuată telefonic, cu respectarea următoarelor conditii:

a) contractul prevăzut la art. 80 alin. (1) contine clauze cu privire la consimtământul expres al clientului pentru înregistrarea si stocarea de către S.S.I.F. a confirmării executării ordinelor;

b) S.S.I.F. are obligatia de a informa în mod complet, corect si precis cu privire la elementele prevăzute la alin. (2) lit. b) pct. 1–10.

(22) Confirmarea executării ordinelor poate fi efectuată prin e-mail, cu respectarea procedurilor privind semnătura electronică, precum si a conditiilor prevăzute la alin. (21) lit. a) si b).“

13. După alineatul (3) al articolului 183 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) S.S.I.F. nu are obligatia depunerii documentelor mentionate la art. 7 alin. (1) lit. d) pct. 2–5, în cazul în care persoana pentru care solicită autorizarea în calitate de conducător este deja autorizată ca membru în consiliul de administratie al societătii.“

14. După articolul 185 se introduce un nou articol, articolul 1851, cu următorul cuprins:

“Art.1851. – Prevederile cap. II din titlul II nu se aplică institutiilor de credit care efectuează operatiuni exclusiv cu instrumente financiare monetare care se tranzactionează numai pe piata monetară.“

Art. II. – Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia si a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicat si în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia, www.cnvmr.ro .

Art. III. – La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Dispunerea de măsuri nr. 3/2006.