MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 94         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 1 februarie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.873/2005. – Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă

                    

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.258/2005. – Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru încadrarea vehiculelor rutiere care efectuează transporturi internationale de mărfuri în categorii de poluare si de sigurantă a circulatiei

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

80/2005. – Ordin pentru aprobarea Instructiunii nr. 12/2005 privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe câstigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 130/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă  din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.145/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 3 august 2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii,

solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Alexandru,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.873.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Art. 1. – (1) Permisul de muncă, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, este documentul oficial care se eliberează, la cerere, străinilor de către Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă, institutie publică aflată în subordinea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, în conditiile prevăzute de Legea nr. 203/1999 privind permisele de muncă, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare lege, precum si de prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme.

(2) Titularul permisului de muncă eliberat potrivit alin. (1) poate să fie încadrat ori detasat la un singur angajator, persoană fizică sau juridică din România ori o reprezentantă, sucursală sau filială din România a unei persoane juridice cu sediul în străinătate.

Art. 2. – (1) Permisul de muncă poate fi eliberat, potrivit legii, străinilor care îndeplinesc conditiile prevăzute de legislatia din România cu privire la încadrarea în muncă si la detasare, care au aplicată pe documentele de trecere a frontierei viza de lungă sedere pentru angajare în muncă sau, după caz, viza de lungă sedere pentru alte scopuri, precum si străinilor exceptati de la regimul obligativitătii vizelor de lungă sedere, potrivit dispozitiilor legale.

(2) Străinul care are calitatea de asociat unic al unei societăti comerciale din România nu poate obtine permis de muncă la acea societate.

Art. 3. – (1) Viza de lungă sedere pentru angajare în muncă sau, după caz, viza de lungă sedere pentru alte scopuri, necesară pentru obtinerea permisului de muncă, se acordă străinilor, la cerere, de către misiunile diplomatice ale României din străinătate, în conditiile legii.

(2) La solicitarea vizei de lungă sedere pentru angajare în muncă se prezintă avizul favorabil pentru acordarea acestei vize, eliberat de Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 4. – Pentru depunerea documentatiei în vederea obtinerii avizului favorabil, eliberării si prelungirii permisului de muncă, angajatorul poate fi reprezentat printr-un salariat încadrat pe durată nedeterminată cu normă întreagă, cu atributii de reprezentare a angajatorului în raporturile cu tertii, printr-o societate de consultantă juridică sau prin avocat, potrivit legii.

Art. 5. – (1) În vederea obtinerii permisului de muncă de tip A este necesar avizul favorabil prevăzut la art. 3 alin. (2) din norme, pentru care angajatorul, persoană juridică din România ori o reprezentantă, sucursală sau filială a unei persoane juridice cu sediul în străinătate, va depune la Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă o cerere motivată privind necesitatea încadrării în muncă a străinului, însotită de următoarele documente:

a) actul constitutiv al societătii comerciale sau, după caz, actul de înfiintare a persoanei juridice, precum si certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comertului, în copie si în original;

b) certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, din care să rezulte că nu s-au operat cereri de înscriere de mentiuni referitoare la existenta unei hotărâri judecătoresti definitive pentru săvârsirea de infractiuni de către asociatul unic sau, după caz, de asociati, în legătură cu activitatea pe care o desfăsoară, sau la declararea stării de faliment;

c) scrisoarea prin care se atestă bonitatea angajatorului, eliberată de banca la care acesta îsi are deschis contul;

d) certificatul de atestare fiscală emis de administratia finantelor publice în a cărei rază teritorială angajatorul îsi are sediul social, privind achitarea la zi a obligatiilor către bugetul public national;

e) adeverinta eliberată de agentia pentru ocuparea fortei de muncă în a cărei rază teritorială îsi are sediul angajatorul, cu privire la forta de muncă autohtonă disponibilă pentru locul de muncă vacant comunicat de angajator potrivit dispozitiilor legale;

f) fisa postului, organigrama cu precizarea functiilor ocupate si vacante, regulamentul privind procedura de angajare sau contractul colectiv de muncă, în copie;

g) dovada publicării anuntului pentru ocuparea postului vacant, într-un cotidian de largă circulatie;

h) copia procesului-verbal întocmit în urma selectiei realizate pentru ocuparea posturilor vacante;

i) curriculum vitae al străinului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3, care să contină si declaratia pe propria răspundere a acestuia că nu are antecedente penale, că este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă si că are cunostinte minime de limba română;

j) copia actului de studii necesar pentru încadrarea în functia sau în meseria pentru care se solicită eliberarea permisului de muncă, tradus în limba română si legalizat de notarul public; diplomele, certificatele si titlurile stiintifice eliberate în străinătate, în sistemul de învătământ, vor fi însotite de atestatul de recunoastere eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetării, în conditiile prevăzute de legislatia în domeniu;

k) copiile documentelor care atestă pregătirea profesională obtinută în afara sistemului de învătământ sau, după caz, care atestă experienta profesională, traduse si legalizate;

l) copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al străinului si, după caz, copia permisului de sedere în România.

(2) Pentru străinii prevăzuti la art. 62 din lege cărora le-a fost necesară obtinerea vizei de lungă sedere pentru alte scopuri, în vederea eliberării permisului de muncă de tip A, angajatorul va depune o cerere motivată însotită de documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c), d), f), i), j),

k) si l), precum si de:

a) copia deciziei de detasare în baza căreia străinul a desfăsurat activitatea lucrativă la un angajator din România si la care urmează să fie încadrat în muncă;

b) după caz, copia contractului comercial de prestări de servicii, tradus în limba română si legalizat de notarul public.

(3) Pentru obtinerea permisului de muncă de tip A, angajatorul persoană fizică va solicita avizul favorabil de la Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă prin depunerea unei cereri motivate însotite de documentele prevăzute la alin. (1) lit. d)–l), precum si de următoarele documente:

a) copia actului de identitate si, după caz, a autorizatiei sau a altui document legal care atestă exercitarea unei activităti ori profesii independente;

b) dovada că dispune de venituri suficiente pentru plata salariului angajatului străin;

c) cazierul judiciar al persoanei fizice angajatoare.

(4) Dosarul necesar pentru solicitarea eliberării permisului de tip A se depune la Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă de către angajator si va contine:

a) cererea străinului pentru eliberarea permisului de muncă;

b) documentul străinului de trecere a frontierei, valabil, pe care este aplicată viza de lungă sedere pentru angajare în muncă sau, după caz, viza de lungă sedere pentru alte scopuri, în original si în copie;

c) certificatul de cazier judiciar din tara de origine ori de domiciliu a străinului ori alt document cu aceeasi valoare juridică, eliberat de autoritătile acelui stat, tradus în limba română si legalizat de notarul public, din care să rezulte că străinul nu are antecedente penale;

d) actul medical de atestare a stării de sănătate, eliberat de institutiile medicale competente, potrivit prevederilor legale, din care să rezulte că străinul este apt pentru a fi încadrat în muncă;

e) două fotografii tip B.I.;

f) documentele prevăzute la alin. (1) lit. d), actualizate, dacă între data înregistrării cererii pentru obtinerea avizului favorabil si data înregistrării cererii pentru eliberarea permisului de muncă au trecut mai mult de 60 de zile.

(5) Pentru străinii în cazul cărora nu este necesară obtinerea vizei de lungă sedere pentru angajare în muncă, în vederea eliberării permisului de muncă, angajatorul va depune o cerere motivată însotită de următoarele documente:

a) copia actului constitutiv al societătii comerciale sau, după caz, a actului de înfiintare a persoanei juridice, copia certificatului de înmatriculare la oficiul registrului comertului, pentru angajatorul persoană juridică, respectiv copia actului de identitate si, după caz, a autorizatiei sau a altui document legal care atestă exercitarea unei activităti ori profesii independente, pentru angajatorul persoană fizică;

b) cererea străinului pentru eliberarea permisului de muncă;

c) documentul de trecere a frontierei, valabil, al străinului, în copie si în original;

d) copia actului de studii necesar pentru încadrarea în functia sau în meseria pentru care se solicită eliberarea permisului de muncă, tradus în limba română si legalizat de notarul public; diplomele, certificatele si titlurile stiintifice eliberate în străinătate, în sistemul de învătământ, vor fi însotite de atestatul de recunoastere eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetării, în conditiile prevăzute de legislatia în domeniu;

e) copiile documentelor care atestă pregătirea profesională obtinută în afara sistemului de învătământ sau, după caz, care atestă experienta profesională, traduse si legalizate, însotite, după caz, de copia atestatului de recunoastere a pregătirii profesionale, emis de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

f) certificatul de cazier judiciar din tara de origine sau de domiciliu a străinului ori alt document cu aceeasi valoare juridică, eliberat de autoritătile acelui stat, tradus în limba română si legalizat de notarul public, din care să rezulte că străinul nu are antecedente penale;

g) actul medical de atestare a stării de sănătate, eliberat de institutiile medicale competente, potrivit prevederilor legale, din care să rezulte că străinul este apt pentru a fi încadrat în muncă;

h) două fotografii tip B.I.;

i) permisul de sedere temporară, în copie si în original, pentru categoriile de străini prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b)–e) din lege.

(6) Pentru străinii prevăzuti la art. 62 din lege cărora nu le-a fost necesară obtinerea vizei de lungă sedere pentru alte scopuri, în vederea eliberării permisului de muncă de tip A, angajatorul va depune o cerere motivată însotită de documentele prevăzute la alin. (5).

Art. 6. – Pentru obtinerea permisului de muncă de tip B, angajatorul, persoană juridică din România ori o reprezentantă, sucursală sau filială a unei persoane juridice cu sediul în străinătate, va depune o cerere motivată însotită de documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) si i) din norme, precum si:

a) cererea străinului pentru eliberarea permisului de muncă;

b) documentul de trecere a frontierei, valabil, al străinului, pe care este aplicată, după caz, viza de lungă sedere pentru alte scopuri, în original si în copie;

c) copia contractului individual de muncă, tradus în limba română si legalizat de notarul public;

d) copia actului de detasare, tradus în limba română si legalizat de notarul public;

e) după caz, copia contractului comercial de prestări de servicii, tradus în limba română si legalizat de notarul public;

f) copia actului de studii necesar pentru detasarea în functia sau în meseria pentru care se solicită eliberarea permisului de muncă, tradus în limba română si legalizat de notarul public;

g) copiile documentelor care atestă pregătirea profesională obtinută în afara sistemului de învătământ sau, după caz, care atestă experienta profesională, traduse în limba română si legalizate de notarul public;

h) două fotografii tip B.I.

Art. 7. – (1) În vederea obtinerii permisului de muncă de tip C, este necesar avizul favorabil al Oficiului pentru Migratia Fortei de Muncă, prevăzut la art. 3 alin. (2) din norme, pentru care angajatorul, persoană juridică din România ori o reprezentantă, sucursală sau filială a unei persoane juridice cu sediul în străinătate, va depune o cerere motivată privind necesitatea încadrării în muncă a străinului, însotită de documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d), e), i), l) si la art. 6 lit. f) si g) din norme.

(2) Pentru obtinerea permisului de muncă de tip C, angajatorul persoană fizică va solicita avizul favorabil prin depunerea unei cereri motivate însotite de documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d), e), i) si l) si la art. 6 lit. f) si g) din norme, precum si a:

a) copiei actului de identitate si, după caz, a autorizatiei sau a altui document legal care atestă exercitarea unei activităti ori profesii independente;

b) dovezii că dispune de venituri suficiente pentru plata salariului angajatului străin;

c) cazierului judiciar al persoanei fizice angajatoare.

(3) Pentru eliberarea permisului de muncă de tip C, angajatorul va prezenta documentele prevăzute la art. 5 alin. (4) lit. a)–e) din norme.

(4) Pentru străinii cărora nu le este necesar avizul favorabil al Oficiului pentru Migratia Fortei de Muncă, angajatorul va solicita obtinerea permisului de muncă prin prezentarea unei cereri motivate însotite de documentele prevăzute la art. 5 alin. (5) lit. a), b), c), f), g) si h) si la art. 6 lit. f) si g) din norme.

Art. 8. – (1) În vederea obtinerii permisului de muncă de tip D, este necesar avizul favorabil al Oficiului pentru Migratia Fortei de Muncă, prevăzut la art. 3 alin. (2) din norme, pentru care angajatorul, persoană juridică din România ori o reprezentantă, sucursală sau filială a unei persoane juridice cu sediul în străinătate, va depune o cerere motivată privind necesitatea încadrării în muncă a străinului, însotită de documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d), e), j), k) si l) din norme.

(2) Pentru eliberarea permisului de muncă de tip D, angajatorul va prezenta documentele prevăzute la art. 5 alin. (4) din norme.

(3) Pentru străinii cărora nu le este necesar avizul favorabil, angajatorul va solicita obtinerea permisului de muncă prin prezentarea unei cereri motivate însotite de documentele prevăzute la art. 5 alin. (5) lit. a)–h) din norme.

Art. 9. – (1) În vederea obtinerii permisului de muncă de tip E, este necesar avizul favorabil al Oficiului pentru Migratia Fortei de Muncă, prevăzut la art. 3 alin. (2) din norme, pentru care angajatorul, persoană juridică din România ori o reprezentantă, sucursală sau filială a unei persoane juridice cu sediul în străinătate, va depune o cerere motivată privind necesitatea încadrării în muncă a străinului, însotită de documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d), i) si l) din norme.

(2) Pentru eliberarea permisului de muncă de tip E, angajatorul va prezenta documentele prevăzute la art. 5 alin. (4) din norme.

(3) Pentru străinii cărora nu le este necesar avizul favorabil, angajatorul va solicita obtinerea permisului de muncă prin prezentarea unei cereri motivate însotite de documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. i) si cele prevăzute la art. 5 alin. (5) lit. a), b), c), f), g) si h) din norme.

Art. 10. – (1) În vederea obtinerii permisului de muncă de tip F, este necesar avizul favorabil al Oficiului pentru Migratia Fortei de Muncă, prevăzut la art. 3 alin. (2) din norme, pentru care angajatorul, persoană juridică din România ori o reprezentantă, sucursală sau filială a unei persoane juridice cu sediul în străinătate, va depune o cerere motivată privind necesitatea încadrării în muncă a străinului, însotită de documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b), c), d), i) si l) din norme.

(2) Pentru obtinerea permisului de muncă de tip F, angajatorul persoană fizică va solicita obtinerea avizului favorabil prin depunerea unei cereri motivate însotite de documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d), i) si l) din norme, precum si a:

a) copiei actului de identitate si, după caz, a autorizatiei sau a altui document legal care atestă exercitarea unei activităti ori profesii independente;

b) dovezii că dispune de venituri suficiente pentru plata salariului angajatului străin;

c) cazierului judiciar al persoanei fizice angajatoare.

(3) Pentru eliberarea permisului de muncă de tip F, angajatorul va prezenta documentele prevăzute la art. 5 alin. (4) lit. a)–e) din norme.

(4) Pentru străinii cărora nu le este necesar avizul favorabil, angajatorul va obtine permisul de muncă cu prezentarea unei cereri motivate însotite de documentele prevăzute la art. 5 alin. (5) lit. a), b), c), f), g) si h) din norme.

Art. 11. – (1) În vederea obtinerii permisului de muncă de tip G, este necesar avizul favorabil al Oficiului pentru Migratia Fortei de Muncă, prevăzut la art. 3 alin. (2) din norme, pentru care angajatorul, persoană juridică din România ori o reprezentantă, sucursală sau filială a unei persoane juridice cu sediul în străinătate, va depune o cerere motivată privind necesitatea încadrării în muncă a străinului, însotită de documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d), h), i), j), k) si l) din norme.

(2) Pentru obtinerea permisului de muncă de tip G, angajatorul persoană fizică va solicita obtinerea avizului favorabil prin depunerea unei cereri motivate însotite de documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d), h), i), j), k) si l) din norme, precum si a:

a) copiei actului de identitate si, după caz, a autorizatiei sau a altui document legal care atestă exercitarea unei activităti ori profesii independente;

b) dovezii că dispune de venituri suficiente pentru plata salariului angajatului străin;

c) cazierului judiciar al persoanei fizice angajatoare.

(3) Pentru eliberarea permisului de muncă de tip G, angajatorul va prezenta documentele prevăzute la art. 5 alin. (4) din norme.

(4) Pentru străinii cărora nu le este necesar avizul favorabil, angajatorul va solicita obtinerea permisului de muncă cu prezentarea unei cereri motivate însotite de documentele prevăzute la art. 5 alin. (5) din norme.

Art. 12. – (1) Cererea pentru eliberarea avizului favorabil al Oficiului pentru Migratia Fortei de Muncă se solutionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia.

(2) Avizul eliberat de Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă în vederea obtinerii vizei pentru angajarea în muncă a străinilor este valabil 3 luni de la data eliberării acestuia.

(3) În cazul neacordării avizului, Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă are obligatia de a comunica în scris angajatorului, în termenul prevăzut la alin. (1), motivele care au stat la baza acestei decizii.

(4) Decizia Oficiului pentru Migratia Fortei de Muncă de neacordare a avizului poate fi contestată la instanta judecătorească competentă, în conditiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

(5) La depunerea cererii pentru acordarea avizului, angajatorul va prezenta dovada achitării echivalentului în lei a 30 euro, raportat la cursul oficial al Băncii Nationale a României la data efectuării plătii, si a comisionului de 2% prevăzut de lege. Pe documentele prin care au fost achitate tarifele si comisioanele pentru eliberarea avizului, unitătile Trezoreriei Statului vor confirma, prin semnătură si stampilă, încasarea sumelor respective în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat.

Art. 13. – (1) Cererea pentru eliberarea permisului de muncă se depune în termenul de valabilitate a dreptului de sedere conferit prin viza de angajare în muncă sau, după caz, prin viza de lungă sedere pentru alte scopuri, dar nu mai târziu de 10 zile înainte de expirarea valabilitătii acestuia. Cererea se solutionează în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului.

(2) În cazul neacordării permisiului de muncă, Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă are obligatia de a comunica în scris solicitantului, în termenul prevăzut la alin. (1), motivele care au stat la baza acestei decizii.

(3) Numele persoanelor cărora nu le-au fost eliberate permisele de muncă vor fi comunicate Autoritătii pentru străini, în termen de 10 zile de la data respingerii cererii pentru eliberarea documentului.

(4) Decizia de neacordare a permisului de muncă de către Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă poate fi contestată la instanta judecătorească competentă, în conditiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

(5) La eliberarea si prelungirea permisului de muncă angajatorul va prezenta dovada achitării tarifului si a comisionului prevăzute de lege, după cum urmează:

a) echivalentul în lei a 200 euro, respectiv 150 euro, si comisionul aferent de 2%, raportat la cursul oficial al Băncii Nationale a României la data efectuării plătii, pentru permisele de muncă a căror perioadă de valabilitate este de cel putin 9 luni;

b) echivalentul în lei a 20 euro, respectiv 15 euro, si comisionul aferent de 2%, pentru fiecare lună de valabilitate, raportat la cursul oficial al Băncii Nationale a României la data efectuării plătii, pentru permisele de muncă eliberate, respectiv prelungite, a căror perioadă de valabilitate este mai mică de 9 luni;

c) pe documentele prin care au fost achitate tarifele si comisioanele pentru eliberarea permiselor de muncă unitătile Trezoreriei Statului vor confirma, prin semnătură si stampilă, încasarea sumelor respective în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat.

Art. 14. – Procedura specială de eliberare a permisului de muncă, prevăzută la art. 4 alin. (5) din lege, se stabileste prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului administratiei si internelor.

Art. 15. – (1) Permisul de muncă se acordă si se prelungeste, la cerere, conform termenelor prevăzute de lege, dacă străinul este în posesia unui document de trecere a frontierei valabil.

(2) Permisul de muncă poate fi eliberat/prelungit si pe perioade de timp diferite de cele prevăzute la art. 4 alin. (2) din lege, în baza prevederilor art. 4 alin. (4) din lege.

(3) La eliberarea/prelungirea permisului de muncă în conditiile alin. (2) se vor percepe tarifele prevăzute la art. 13 alin. (5) din norme, dacă acordurile, conventiile si întelegerile internationale la care România este parte nu prevăd altfel.

Art. 16. – (1) Cetătenii străini al căror acces pe piata muncii este reglementat prin acorduri, conventii si întelegeri bilaterale încheiate de România cu alte state pot fi încadrati în muncă fără permis de muncă, dacă această prevedere este stabilită prin textul acordului, conventiei sau întelegerii.

(2) Străinii prevăzuti la art. 6 lit. d) din lege care pot fi încadrati în muncă fără permis de muncă sunt străinii cărora li s-a acordat una dintre formele de protectie prevăzute de legislatia în vigoare privind statutul si regimul refugiatilor în România.

(3) Străinii prevăzuti la art. 6 lit. h) din lege care pot fi încadrati în muncă fără permis de muncă sunt străinii care urmează să îsi desfăsoare activitatea în cadrul ministerelor, al altor organe ale administratiei publice centrale sau locale ori în cadrul autoritătilor administrative autonome.

Art. 17. – (1) Cererea pentru prelungirea permisului de muncă de tip A, C, D, E, F si G se depune de către angajator la Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă cu cel mult 45 de zile înainte de data expirării duratei de valabilitate a permisului de muncă, dar nu mai târziu de 10 zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a acestuia. La cerere se anexează documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c), d) si l) din norme, pentru angajatorul persoană juridică, sau documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. l) si alin. (3) lit. b) din norme, pentru angajatorul persoană fizică, actualizate, precum si cererea străinului pentru prelungirea permisului de muncă, permisul de muncă, contractul individual de muncă încheiat pe baza permisului de muncă, permisul de sedere valabil si dovada achitării taxei si a comisionului pentru prelungirea permisului de muncă, prevăzute la art. 13 alin. (5) din norme, în copie si în original, pentru verificarea conformitătii.

(2) Pentru străinii cărora nu le este necesară obtinerea vizei de lungă sedere pentru angajare în muncă, cererea pentru prelungirea permisului de muncă se depune de către angajator în termenul prevăzut la alin. (1) si va fi însotită de documentul de trecere a frontierei valabil, permisul de muncă, contractul individual de muncă încheiat pe baza permisului de muncă, permisul de sedere valabil, precum si de dovada achitării tarifului si a comisionului pentru prelungirea permisului de muncă, prevăzute la art. 13 alin. (5) din norme, în copie si în original.

(3) Cererea pentru prelungirea permisului de muncă se solutionează în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării.

(4) Dacă străinul are permis de sedere valabil si angajatorul nu a depus cererea pentru prelungirea permisului de muncă în termenul prevăzut la alin. (1), se poate obtine un nou permis de muncă la acelasi angajator, dacă cererea este depusă în termen de maximum 30 de zile de la expirarea permisului de muncă. Pentru eliberarea noului permis de muncă se prezintă documentele prevăzute la alin. (1) sau, după caz, la alin. (2), dovada achitării tarifului si a comisionului pentru eliberarea permisului de muncă prevăzut la art. 13 alin. (5) din norme, două fotografii tip B.I., însotite de cererea angajatorului si a străinului pentru eliberarea unui nou permis de muncă.

Art. 18. – (1) În termen de 10 zile de la data eliberării permisului de muncă, angajatorul are obligatia să încheie contract individual de muncă pe durată determinată cu străinul, numai pe perioada de valabilitate a permisului de muncă, cu exceptia străinilor care au obtinut permis de muncă de tip B.

(2) Angajatorul are obligatia să înregistreze contractul individual de muncă încheiat pe durată determinată cu salariatul străin la inspectoratul teritorial de muncă, în termenul prevăzut de lege.

Art. 19. – În termen de 7 zile de la data încadrării în muncă cu contract individual de muncă pe durată determinată, respectiv de la data obtinerii permisului de muncă de tip B, străinul are obligatia să se prezinte la Autoritatea pentru străini pentru a solicita acordarea permisului de sedere temporară în România.

Art. 20. – (1) Permisul de muncă se anulează de Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă în următoarele cazuri, în termen de 5 zile lucrătoare de la:

a) solicitarea angajatorului, ca urmare a încetării din initiativa sa a raportului de muncă al străinului sau în cazul încetării contractului individual de muncă ca urmare a acordului părtilor;

b) solicitarea angajatorului sau a străinului ca urmare a încetării perioadei pentru care a fost detasat în România;

c) solicitarea străinului, ca urmare a încetării raportului de muncă din initiativa acestuia;

d) sesizarea organelor competente, potrivit legislatiei în vigoare, în cazul în care străinul a fost declarat indezirabil, i s-a anulat sau revocat dreptul de sedere în România sau în cazul în care acesta nu mai îndeplineste conditiile privind încadrarea în muncă;

e) sesizarea organelor competente, potrivit legislatiei în vigoare, în cazul nerespectării termenului prevăzut la art. 18 alin. (2) din norme, pentru încadrarea în muncă;

f) neprezentarea angajatorului sau a titularului permisului de muncă în vederea ridicării permisului de muncă de la Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă, în termen de 30 de zile de la data solutionării cererii conform termenului legal.

(2) În cazul în care nu este prelungit în termenul prevăzut la art. 17 alin. (1) din norme, permisul de muncă expiră la încheierea perioadei pentru care a fost acordat.

(3) Permisul de muncă expirat ori anulat se depune sau, după caz, se retine la Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă, însotit, dacă este cazul, de cererea de anulare si de documentele care atestă încetarea raporturilor de muncă.

Art. 21. – (1) Permisul de muncă pierdut se declară nul de către titular prin publicarea unui anunt într-un cotidian de largă circulatie. Pierderea permisului de muncă se comunică Oficiului pentru Migratia Fortei de Muncă, în termen de 3 zile de la data constatării pierderii. În acelasi termen se comunică Oficiului pentru Migratia Fortei de Muncă deteriorarea sau distrugerea permisului de muncă.

(2) La cererea titularului, Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă va elibera un duplicat al permisului de muncă pierdut, deteriorat sau distrus.

(3) Pentru eliberarea duplicatului, la cererea titularului se anexează documentele prevăzute la art. 17 alin. (1) sau, după caz, alin. (2) din norme. Duplicatul se eliberează pentru perioada de valabilitate rămasă a permisului de muncă pierdut, deteriorat sau distrus.

Art. 22. – (1) Permisul de muncă se păstrează de către angajat. Pentru a face dovada legalitătii încadrării în muncă a străinului, angajatorul trebuie să detină o copie legalizată a permisului de muncă.

(2) Dacă raportul de muncă al străinului încetează înainte de expirarea perioadei pentru care a fost eliberat permisul de muncă, încadrarea în muncă la alt angajator se poate face numai dacă se obtine un nou permis de muncă, cu exceptia permiselor de tip B, C si F.

(3) Pentru eliberarea unui nou permis de muncă se vor depune la Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă cererea si documentele prevăzute la art. 5, 8, 9 si 11 din norme, după caz.

(4) Cererea pentru eliberarea unui nou permis de muncă se solutionează în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia.

Art. 23. – (1) Străinul care desfăsoară în România o activitate de natură lucrativă si căruia nu îi este necesar permisul de muncă are obligatia de a se prezenta la sediul Oficiului pentru Migratia Fortei de Muncă pentru a fi luat în evidentă si va prezenta, pe lângă documentele prevăzute la art. 61 din lege, si formularul prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Străinul va comunica în scris, în termen de 10 zile, Oficiului pentru Migratia Fortei de Muncă orice modificare sau, după caz, încetare a activitătii lucrative prevăzute la alin. (1).

Art. 24. – Comunicarea dintre Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, prin Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă, Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Administratiei si Internelor, referitoare la acordarea avizului pentru încadrarea în muncă a străinilor, eliberarea, evidenta si anularea permiselor de muncă, se stabileste prin protocoale încheiate între aceste ministere.

Art. 25. – Anexele nr. 1–4 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1*)

la norme

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

ROMÂNIA

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă

 

AVIZ

 

În baza cererii înregistrate cu nr. ....................... din ........................ si a documentatiei depuse de ..................................., cu sediul/domiciliul în ..................................................., nr. de înmatriculare în registrul comertului ......................................, codul fiscal ..................................., Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă avizează favorabil acordarea vizei de lungă sedere pentru angajare în muncă, necesară obtinerii permisului de muncă, domnului/doamnei ......................, născut/născută la data de ............................... în localitatea ......................, tara ................................, cu domiciliul în ......................................... .

 

Semnătura*) si stampila

.................................

Nr. ................... data ...................

 


*) Persoana împuternicită să semneze documentul, desemnată prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei.

 

ANEXA Nr. 31)

la norme

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă

 

Numărul ............................ din data ............................

Date ale străinului

Numele .........................................................................................................................................

Prenumele .....................................................................................................................................

Sexul ............................................................................................................................................

Data nasterii ..........................................., localitatea ..................................................................…

Cetătenia .......................................................................................................................................

Starea civilă ...................................................................................................................................

Domiciliul/Resedinta din România: localitatea ........................................., str. ....................................................... nr. .........., bl. ........, sc. ........., et. ........., ap. ......., judetul/sectorul ..........................................

Forma de învătământ absolvită ....................................................................................................

Institutia .........................................................................................................................................

Calificări .........................................................................................................................................

Limbi străine cunoscute ................................................................................................................

Documentul în baza căruia se desfăsoară activitatea*) ............................................................

Domeniul de activitate ..................................................................................................................

Locul de desfăsurare a activitătii: localitatea ........................................................, str. ............................ nr. ...., bl. ....., sc. ......, et. ......., ap. ......., judetul/sectorul ............................, telefon/fax ...........................

Venitul lunar brut ............................................................................................................................

Tipul de asigurări încheiate ..........................................................................................................

Declar că datele de mai sus sunt conforme cu realitatea.

 

Semnătura

.........................

 


*) Acest document se prezintă atasat în copie.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru încadrarea vehiculelor rutiere care efectuează transporturi internationale de mărfuri în categorii de poluare si de sigurantă a circulatiei

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. b) si ale art. 13 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. o) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, în baza art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu normele si conditile tehnice privind siguranta rutieră si protectia mediului, prevăzute în directivele europene si în regulamentele CEE/ONU, precum si în acord cu rezolutiile Conferintei Europene a Ministrilor Transporturilor (CEMT),

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. – (1) Vehiculele rutiere cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, destinate transportului international de mărfuri, se clasifică în categoriile de poluare si de sigurantă a circulatiei, prevăzute în anexa nr. 1*).

(2) Clasificarea prevăzută la alin. (1) se face conform nivelurilor maxime admise de poluare chimică si sonoră, prevăzute în anexa nr. 2a)**), si prescriptiilor tehnice si de sigurantă activă/pasivă, prevăzute în anexa nr. 2b).

(3) Autovehiculele încadrate în categoriile de poluare “AE4“–”F“, potrivit clasificării prevăzute în anexa nr. 1, primesc copia conformă a licentei de transport pentru transporturi internationale de mărfuri.

Art. 2. – (1) Regia Autonomă “Registrul Auto Român“, denumită în continuare R.A.R., certifică încadrarea autovehiculelor în categoriile de poluare “AE4“–”F“ si eliberează dovezi de certificare corespunzătoare, având forma si continutul conform modelelor prevăzute în anexele nr. 3a)–3j)*).

(2) Certificarea încadrării autovehiculelor, prevăzută la alin. (1), se face în baza certificatelor de conformitate eliberate de fabricantul autovehiculului sau de reprezentanta acestuia pentru România, conform prevederilor Rezolutiei CEMT/CM(2005)/9 Final, a documentelor de omologare de tip ale autovehiculului si a verificărilor tehnice efectuate conform anexelor nr. 2a) si 2b).

(3) Opacitatea gazelor de evacuare se va măsura doar în cazul în care vechimea autovehiculului depăseste un an de la data fabricatiei sau dacă se sesizează vizual un grad ridicat al opacitătii gazelor de evacuare.

Art. 3. – (1) Dovezile de certificare pentru autovehiculele încadrate în categoriile “C“–”F” au valabilitatea de maximum un an de la data eliberării, aceasta fiind însă corelată cu data la care s-a măsurat opacitatea gazelor.

(2) Dovezile de certificare pentru autovehiculele încadrate în categoria de poluare “B“ au valabilitatea de maximum un an de la data eliberării, aceasta fiind însă corelată cu valabilitatea documentului ce atestă insonorizarea autovehiculului (certificatul austriac de zgomot).

(3) Dovezile de certificare pentru autovehiculele încadrate în categoriile de poluare “AE4“–”A“ se eliberează atât pentru autovehicul, cât si pentru (semi)remorca tractată de acesta si au valabilitatea de maximum un an de la data eliberării, aceasta fiind însă corelată cu valabilitatea certificatului ce atestă insonorizarea autovehiculului (certificatul austriac de zgomot).

(4) Pentru autovehiculele ce nu prezintă certificatul austriac de zgomot, verificarea insonorizării se face o dată la 2 ani de către R.A.R. prin verificarea conformitătii cu documentele de omologare.

Art. 4. – (1) Dovezile de certificare pentru autovehiculele încadrate în categoriile “AE4“–”B“ sunt eliberate de R.A.R. în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1).

(2) Certificatele de conformitate eliberate de fabricantul autovehiculului sau de reprezentantul acestuia pentru România sunt redactate în limbile engleză, franceză si germană.

Art. 5. – Certificatele ce atestă controlul tehnic pentru vehiculele încadrate în categoriile “AE4“–”A“ conform Rezolutiei CEMT/(2005)/9 Final sunt eliberate de R.A.R. în limbile română, engleză si germană, conform anexelor nr. 4a)–4c)**).

Art. 6. – Pentru verificarea compatibilitătii sistemului de frânare pentru vehiculele încadrate conform Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind conditiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România – RNTR 2, cu modificările si completările ulterioare, categoria BC (autotractoare cu sa) si DA (semiremorci), certificatele de poluare se eliberează doar în ansamblu.

Art. 7. – În cazul în care vehiculele fac obiectul unui contract de închiriere sau de leasing pentru vehiculele ce circulă cu autorizatie multiplă CEMT, este obligatorie prezentarea copiei legalizate după contractul de închiriere/leasing, din care să rezulte legătura dintre proprietarul vehiculului si utilizatorul său (detinătorul de autorizatie CEMT). Aceste contracte trebuie să contină numele proprietarului si al utilizatorului, data semnării contractului, durata contractului si numărul de identificare al vehiculului.

Art. 8. – (1) Este obligatoriu ca la utilizarea unei autorizatii multiple CEMT aceasta să fie însotită de dovezile de certificare prevăzute în prezentul ordin si de certificatele de conformitate eliberate de fabricantul vehiculului sau de reprezentanta fabricantului vehiculului în România.

(2) Pe toată durata valabilitătii dovezilor de certificare este obligatorie respectarea tuturor conditiilor tehnice initiale ce au stat la baza eliberării lor.

(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1) sau (2), autorizatia multiplă CEMT se consideră invalidă.

Art. 9. – La efectuarea transportului international de mărfuri nu trebuie omisă prezentarea celorlalte documente (inspectie tehnică periodică internatională, agreere ADR, ATP, autorizatie pentru transport agabaritic etc.).

Art. 10. – În cazul în care un operator de transport a fost sanctionat pentru abateri repetate pentru nerespectarea conditiilor tehnice initiale ce au stat la baza obtinerii dovezilor de certificare si/sau pentru neprezentarea în trafic a dovezilor de certificare si a celorlalte documente conform Rezolutiei CEMT/CM (2005)/9 Final, acestuia i se va retrage dreptul de a mai obtine/utiliza autorizatii CEMT pe o perioadă de 2 ani.

Art. 11. – Dovezile de certificare pentru autovehiculele încadrate în categoriile de poluare “AE3“–”F“, eliberate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.105/2002 pentru încadrarea vehiculelor rutiere care efectuează transporturi internationale de mărfuri în categorii de poluare si de sigurantă a circulatiei, sunt considerate valabile dacă au fost eliberate până la data de 1 ianuarie 2006.

Art. 12. – Directia generală infrastructură si transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului împreună cu R.A.R. si Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 13. – Anexele nr. 1–4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 14. – Cu data prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.105/2002 pentru încadrarea vehiculelor rutiere care efectuează transporturi internationale de mărfuri în categorii de poluare si de sigurantă a circulatiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 19 septembrie 2002, se abrogă.

Art. 15. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 28 decembrie 2005.

Nr. 2.258.

 

ANEXA Nr. 1

 

CLASIFICAREA AUTOVEHICULELOR T.I.R.

din categoriile “N2“ si “N3“ în functie de îndeplinirea reglementărilor europene referitoare la protectia mediului si siguranta circulatiei

 

ANEXA Nr. 2a)

 

NIVELUL MAXIM ADMIS

PENTRU POLUAREA CHIMICA LA MOTOARELE DIESEL DE AUTOVEHICULE din CATEGORIILE “N2“ si “N3“ conform reglementarilor europene

 

ANEXA Nr. 2b)

 

PRESCRIPTII TEHNICE SI DE SIGURANTĂ ACTIVĂ/PASIVĂ

pentru autovehiculele TIR (“A“, “AE3“ si “AE4“) în vederea asigurării sigurantei circulatiei

 

În conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2005 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005) pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosintă conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică – RNTR 1, care transpune Directiva Consiliului 96/96/CE, modificată prin Directiva Comisiei 1999/52/CE (pentru certificate “A“ si “AE3“), cu ultimul amendament dat prin Directiva Comisiei 2003/27/CE (pentru categoriile “AE4“) privind controlul tehnic al autovehiculelor, cu amendamentul CEE/ONU din 13 noiembrie 1997 privind unificarea prescriptiilor tehnice si conditii pentru recunoasterea reciprocă a acestor verificări, completat la 13 noiembrie 2001 prin Rezolutia CEE/ONU (TRANS/SC1/294/Rev. 5), amendată prin (TRANS/WP1/2001/25), în acord cu Rezolutia CEMT/CM (2005)/9 Final, vehiculele din categoriile “A“, “AE3“ si “AE4“ trebuie să îndeplinească următoarele cerinte tehnice1):

1. Vehiculele si (semi)remorcile trebuie să aibă adâncimea profilului anvelopei de minimum 2 mm, în concordantă cu Regulamentul CEE/ONU R54 sau cu Directiva Consiliului 92/23/CEE, cu ultimul amendament dat prin Directiva Comisiei 2005/11/CE, iar în caz de utilizare a anvelopelor resapate, în concordantă cu Regulamentul CEE/ONU R109.

2. Vehiculele si semiremorcile trebuie să fie dotate cu dispozitive antiîncastrare spate, în conformitate cu Regulamentul CEE/ONU R58 sau cu Directiva Consiliului 70/221/CEE, amendată prin Directiva 2000/8/CE.

3. Vehiculele si semiremorcile trebuie să fie dotate cu dispozitive antiîncastrare lateral, în conformitate cu Regulamentul CEE/ONU R73 sau cu Directiva Consiliului 89/297/CEE.

4. Pentru dovezile de certificare “AE3“ si “AE4“ autovehiculele trebuie să aibă oglinzi pentru vedere în spate, în concordantă cu Regulamentul CEE/ONU R46 sau cu Directiva Consiliului 71/127/CEE, modificată prin Directiva Comisiei 88/321/CEE sau prin Directiva Comisiei 2003/97/CE.

5. Vehiculele trebuie să aibă sistemul de iluminare si cel de semnalizare în concordantă cu Regulamentul CEE/ONU R48 sau cu Directiva Consiliului 76/756/CEE, amendată prin Directiva Comisiei 97/28/CE.

6. Vehiculele trebuie să aibă triunghiuri de semnalizare, în concordantă cu Regulamentul CEE/ONU R27.

7. Vehiculele trebuie să utilizeze un tahograf, în concordantă cu Normele AETR sau cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, cu ultimul amendament dat prin Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.056/97 sau Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.135/98.

Pentru vehiculele ce se încadrează în categoria “AE4“ tahograful trebuie să fie în concordantă cu Normele AETR revizuite sau cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, cu ultimul amendament dat prin Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.056/97 sau Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.135/98 si prin regulamentele Comisiei (CE) nr. 1.360/2002 si nr. 432/2004.

8. Vehiculele trebuie să aibă limitator de viteză, în concordantă cu Regulamentul CEE/ONU R89 sau cu Directiva Consiliului 92/24/CEE, pentru autovehiculele din categoriile “AE3“ si “AE4“, cerintele tehnice fiind în concordantă cu amendamentul dat prin Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2004/11/CE.

9. Plăcutele reflectorizante spate pentru vehiculele grele si lungi trebuie să fie în concordantă cu Regulamentul CEE/ONU R70.

10. Vehiculele trebuie să fie prevăzute cu sistem de frânare de tip antiblocare (ABS), în concordantă cu Regulamentul CEE/ONU R13 sau cu Directiva Consiliului 71/320/CEE, cu ultimul amendament dat prin Directiva Comisiei 98/12/CE. Sistemele de frânare ale autovehiculelor si (semi)remorcii trebuie să fie compatibile.

11. Sistemul de directie trebuie să fie în concordantă cu Regulamentul CEE/ONU R79 sau cu Directiva 70/311 CEE, modificată prin Directiva Consiliului 92/62/CEE (doar pentru categoria “A“), cu amendamentele prevăzute în Directiva Comisiei 1999/7/CE.

 


1) Prevederile privind cerintele tehnice la care se face referire în regulamentele si directivele mentionate la pct. 1–11 din prezenta anexă au fost transpuse în legislatia natională prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind conditiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România – RNTR 2, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

 

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunii nr. 12/2005 privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe câstigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice

 

În conformitate cu prevederile art. 1, art. 2 si ale art. 7 alin. (3), (5), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002, modificată prin Legea nr. 297/2004,

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, în sedinta din data de 22 decembrie 2005, a hotărât emiterea

următorului ordin:

Art. 1. – Se aprobă Instructiunea nr. 12/2005 privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe câstigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Instructiunea mentionată la art. 1 se publică împreună cu ordinul de aprobare a acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. – Directia reglementare din cadrul Directiei generale autorizare reglementare, Secretariatul general si directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.

 

p. Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Dorina Teodora Mihăilescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2005.

Nr. 80.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNEA Nr. 12/2005

privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe câstigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

Cadru de reglementare

 

Prezenta instructiune stabileste metodologia de determinare, retinere si virare a impozitului pe câstigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice, în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

În întelesul prezentei instructiuni, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. valori mobiliare – instrumente financiare definite în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 33 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare;

2. instrumente financiare derivate – instrumente financiare definite în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 12 din Legea nr. 297/2004, cu modificările si completările ulterioare;

3. titluri de participare – instrumente financiare definite în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 32 din Legea nr. 297/2004, cu modificările si completările ulterioare;

4. intermediari – entitătile definite conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, cu modificările si completările ulterioare, (inclusiv intermediarii institutii de credit care prestează numai activităti de custodie), precum si plătitorii de venit, atunci când este cazul;

5. stock option plan – un program initiat în cadrul unei societăti comerciale ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piată reglementată, prin care se acordă angajatilor acestei societăti comerciale dreptul de a achizitiona un număr determinat de actiuni emise de societatea respectivă la un pret preferential;

6. simbol – codul de identificare alocat de piata reglementată/sistemul alternativ de tranzactionare pentru identificarea titlului de valoare;

7. costuri aferente – costurile tranzactiilor cu titluri de valoare care sunt compuse din comisioanele percepute de către intermediari, precum si orice alte costuri ce pot fi dovedite prin înscrisuri justificative. Pot fi costuri aferente costurile legate de transferul de proprietate, evidentierea pozitiei în contul de investitii, transferul către registrele independente/depozitarul central etc. si care pot fi dovedite prin documente justificative;

8. portofoliu – suma pozitiilor evidentiate într-un cont de investitii pe tipuri, clase, serii de titluri de valoare ce apartin unei persoane fizice, denumită si investitor, contribuabil sau client.

 

CAPITOLUL II

Determinarea pretului de cumpărare si calcularea câstigului din transferul titlurilor de valoare

 

ARTICOLUL 3

Stabilirea pretului de cumpărare al valorilor mobiliare pentru determinarea venitului impozabil

 

(1) Pretul de cumpărare al unei valori mobiliare este pretul determinat si evidentiat de intermediar pentru respectiva valoare mobiliară detinută de un client, pe fiecare simbol, la care se adaugă costurile generate de operatiunea în cauză, dacă acestea nu au fost incluse în calculul pretului de cumpărare.

(2) Pretul de cumpărare al unei valori mobiliare se determină prin aplicarea metodei pretului mediu ponderat, care cuprinde si costurile aferente generate de operatiunea de cumpărare.

 

ARTICOLUL 4

Exceptii de la modalitatea de stabilire a pretului de cumpărare pentru valorile mobiliare

 

(1) Prin exceptie de la prevederile art. 3 alin. (2), pretul de cumpărare al valorilor mobiliare, pentru determinarea câstigului impozabil în cazul operatiunilor enumerate mai jos, se determină după cum urmează:

a) pentru actiunile dobândite de către persoanele fizice ca urmare a distribuirii cu titlu gratuit în cadrul Programului de privatizare în masă, pretul de cumpărare reprezintă valoarea nominală a actiunilor înscrisă în certificatul de actionar;

b) pentru actiunile dobândite ca urmare a distribuirii de dividende sub formă de actiuni, pretul de cumpărare al actiunilor este pretul de emisiune al acelor actiuni conform valorii prevăzute în hotărârea adunării generale a actionarilor prin care s-a decis distribuirea dividendelor, hotărâre afisată de piata reglementată/sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactionează respectivele actiuni;

c) pentru actiunile dobândite ca urmare a majorării capitalului social prin numerar, pretul de cumpărare va fi pretul evidentiat în formularul de subscriere;

d) pentru actiunile dobândite în urma convertirii obligatiunilor, pretul de cumpărare al actiunilor este pretul la care s-a realizat conversia conform hotărârii adunării generale a actionarilor prin care s-a decis conversia, hotărâre afisată de piata reglementată/sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactionează respectivele actiuni;

e) pentru actiunile dobândite în urma unei divizări sau fuziuni, pretul de cumpărare al actiunilor este pretul/valoarea la care are loc emisiunea. Pretul/valoarea este cel/cea publicat/publicată în prospectul de fuziune sau în hotărârea adunării generale a actionarilor care a decis divizarea, hotărâre afisată de piata reglementată/sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactionează respectivele actiuni;

f) pentru actiunile dobândite înainte de admiterea la tranzactionare a unei societăti comerciale, pretul de cumpărare al acestora va fi dat de pretul de subscriere la care se adaugă si costurile aferente sau, în cazul achizitionării lor prin cesiune de la un alt actionar, pretul evidentiat în contractul de cesiune;

g) pentru valorile mobiliare dobândite în urma unei succesiuni, pretul de cumpărare al valorilor mobiliare este pretul plătit de către defunct la data achizitionării valorilor mobiliare respective, determinat pe bază de documente justificative, sau valoarea înscrisă în certificatul de succesiune emis de notar, valoare în baza căreia s-au plătit taxele de succesiune către statul român, iar între documentele justificative depuse la intermediar trebuie să figureze si certificatul de mostenitor;

h) pentru valorile mobiliare dobândite în urma încheierii unor acte cu titlu oneros între rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv si cu îndeplinirea cumulativă a conditiilor prevăzute în reglementările Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind transferurile directe de proprietate asupra valorilor mobiliare, pretul de cumpărare al valorilor mobiliare este pretul înscris în actul translativ de proprietate;

i) pentru valorile mobiliare dobândite în urma încheierii unor acte cu titlu gratuit între rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv si cu îndeplinirea cumulativă a conditiilor prevăzute în reglementările Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind transferurile directe de proprietate asupra valorilor mobiliare, pretul de cumpărare al valorilor mobiliare este egal cu zero, dar se adaugă cheltuielile aferente întocmirii actelor (taxa de timbru si taxa notarială);

j) pentru valorile mobiliare pentru care pretul de cumpărare nu poate fi determinat pe bază de documente justificative, acesta va fi zero;

k) în cazul programului stock option plan, pretul de cumpărare va fi reprezentat de pretul preferential la care se acordă actiunile conform prevederilor art. 2 pct. 5.

(2) Registrele independente/depozitarul central au/are obligatia de a mentiona în mod explicit pe extrasul de cont eliberat persoanelor care detin actiuni de tipul celor dobândite prin metodele precizate la alin. (1) lit. a)–i) apartenenta actiunilor la una dintre categoriile de mai sus, precum si momentul dobândirii acestora.

 

ARTICOLUL 5

Determinarea câstigului sau pierderii generate de transferul valorilor mobiliare

 

(1) Determinarea câstigului sau pierderii din tranzactiile cu valori mobiliare se efectuează la data încheierii tranzactiei de vânzare si reprezintă diferenta pozitivă sau negativă dintre pretul de vânzare si pretul de cumpărare determinat conform art. 3 sau 4.

(2) SSIF si institutiile de credit înscrise ca intermediari care efectuează o tranzactie si desfăsoară si activitatea de custodie pentru respectiva tranzactie vor evidentia câstigul sau pierderea generată de tranzactia de vânzare prin diferenta pozitivă sau negativă dintre pretul de vânzare înmultit cu numărul de valori mobiliare tranzactionate si pretul de cumpărare înmultit cu acelasi număr de valori mobiliare, din care se scad costurile aferente vânzării, precum si cele aferente cumpărării si care nu au fost cuprinse în determinarea pretului de cumpărare.

(3) În situatia transferurilor de proprietate asupra valorilor mobiliare, efectuate în conformitate cu reglementările Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind transferurile directe, pretul de vânzare este pretul înscris în actul translativ de proprietate. Obligatia calculării si virării impozitului revine persoanei care realizează venitul impozabil.

(4) Intermediarii mentionati la alin. (2) vor evidentia separat, în momentul încheierii tranzactiei de vânzare, câstigul sau pierderea, în functie de perioada de detinere a valorilor mobiliare, pe baze diferentiate în functie de cotele de impozitare aplicabile, mentiunea dacă actiunile provin din Programul de privatizare în masă, precum si impozitul retinut de intermediari, atunci când este cazul.

(5) Intermediarii mentionati la alin. (2) au obligatia mentionării caracteristicilor enumerate la alin. (4) pe formularul de confirmare a executării ordinelor, eliberat clientilor.

(6) Intermediarii care prestează activitatea de custodie si nu au executat un ordin sunt exceptati de la prevederile alin. (5), având obligatia de a furniza intermediarilor care au executat respectivul ordin, dar nu au prestat si activitatea de custodie, toate documentele justificative corespunzătoare pentru îndeplinirea de către acestia din urmă a prevederilor alin. (2) si (4).

(7) Intermediarii mentionati la alin. (2) au obligatia de a păstra pentru fiecare tranzactie de cumpărare următoarele date: momentul tranzactiei (data, ora, minutul si secunda), numărul de valori mobiliare, pretul de cumpărare determinat după operatiunea de cumpărare, costurile aferente suportate de către client care nu au fost cuprinse în pret.

(8) Pentru valorile mobiliare evidentiate în conturile clientilor la data de 31 mai 2005, se va considera că perioada detinerii acestora este mai mare de 365 de zile, caz în care intermediarii vor calcula, vor retine si vor vira în toate cazurile cota de impozit de 1% aplicată asupra câstigului.

(9) Se vor considera valori mobiliare detinute la data de 31 mai 2005 inclusiv valorile mobiliare cumpărate la data de 31 mai 2005 si decontate sau înregistrate în conformitate cu reglementările legale.

 

ARTICOLUL 6

Cumpărarea printr-un intermediar si vânzarea prin alt intermediar

 

(1) Intermediarul initial care a executat operatiunea de cumpărare are obligatia să elibereze clientului, la cererea acestuia, un extras de portofoliu cu ocazia operatiunilor de închidere a evidentei contului acestuia sau transferului partial/total de portofoliu la un alt intermediar, care va avea continutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta instructiune. Extrasul de portofoliu se va elibera obligatoriu si pe suport electronic standardizat conform anexei.

(2) Extrasul de portofoliu va cuprinde instructiunea clientului privind destinatia portofoliului care va fi operată si certificată de către intermediar si transmisă de către acesta intermediarului spre care se face transferul, în termen de 24 de ore.

(3) În situatia în care sunt mai multi intermediari, intermediarul va elibera câte un extras de portofoliu pentru fiecare dintre intermediarii destinatari.

(4) Intermediarul/intermediarii la care se transferă portofoliul va/vor înregistra în propriile evidente, conform extrasului de portofoliu primit de la intermediarul initial, pretul de cumpărare pentru fiecare dintre valorile mobiliare transferate, cantitatea de valori mobiliare transferate si detinute peste 365 de zile si, respectiv, cantitatea de valori mobiliare transferate si detinute mai putin de 365 de zile, cu datele aferente operatiunilor de cumpărare.

(5) În situatia în care valorile mobiliare se transferă la registrele independente/depozitarul central, acestea/acesta au/are obligatia înregistrării în propriile evidente, conform caracteristicilor transmise electronic de către intermediari, a cantitătii de valori mobiliare transferate si detinute peste 365 de zile, respectiv a cantitătilor de valori mobiliare transferate si detinute mai putin de 365 de zile, cu datele aferente cumpărătorilor. Pretul de cumpărare va fi înregistrat de intermediarul care va prelua respectivele valori mobiliare, în baza extrasului de portofoliu prezentat de către client.

(6) Intermediarii la care se transferă portofoliul sau care preiau de la registrele independente/depozitarul central valorile mobiliare nu vor executa nici o tranzactie cu valorile mobiliare transferate până în momentul în care clientul nu va prezenta extrasul de portofoliu în original, document ce va fi arhivat la intermediar.

 

ARTICOLUL 7

Determinarea câstigului din transferul instrumentelor financiare derivate

 

Câstigul din tranzactionarea instrumentelor financiare derivate este suma obtinută de către plătitorul de venit si evidentiată în extrasul de cont emis de intermediar la scadenta instrumentului financiar derivat, la data închiderii pozitiei sau la data vânzării instrumentului financiar.

 

ARTICOLUL 8

Stabilirea pretului de cumpărare/subscriere al titlurilor de participare pentru determinarea veniturilor impozabile

 

(1) Pretul de cumpărare/subscriere este pretul de emisiune al titlurilor de participare ale fondurilor deschise de investitii, plătit de investitor, si este format din valoarea unitară a activului net calculat de societatea de administrare a investitiilor si certificat de depozitar, valabilă pentru ziua în care se efectuează cumpărarea, la care se adaugă comisionul de cumpărare (dacă este cazul).

(2) Pretul de răscumpărare al titlurilor de participare ale fondurilor deschise de investitii este pretul cuvenit investitorului la data depunerii cererii de răscumpărare si este format din valoarea unitară a activului net calculat de către societatea de administrare a investitiilor si certificat de depozitar, valabilă pentru ziua în care a fost depusă cererea de răscumpărare, din care se scade comisionul de răscumpărare (dacă este cazul).

 

ARTICOLUL 9

Determinarea câstigului sau pierderii generat/generate de transferul titlurilor de participare

 

(1) Determinarea câstigului sau pierderii din transferul titlurilor de participare se efectuează la momentul depunerii cererii de răscumpărare a respectivelor titluri de participare si reprezintă diferenta pozitivă sau negativă dintre pretul de emisiune si pretul de răscumpărare, determinate conform prevederilor art. 8.

(2) Răscumpărarea titlurilor de participare detinute de un investitor la un fond deschis de investitii se va face pe baza metodei F.I.F.O. (primul intrat, primul iesit).

(3) Pretul de cumpărare corespunzător titlurilor de participare ale fondurilor deschise de investitii, achizitionate înainte de data de 31 decembrie 1999, se consideră egal cu ultima valoare raportată la data de 31 decembrie 1999.

 

ARTICOLUL 10

Dispozitii speciale privind titlurile de participare la fondurile închise de investitii

 

(1) Prevederile prezentei instructiuni se aplică si detinerilor de titluri de participare la fondurile închise de investitii înregistrate la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare.

(2) În cazul titlurilor de participare la fondurile închise de investitii mentionate la alin. (1), impozitul datorat se calculează, se retine si se virează de către societatea de administrare a investitiilor a fondului.

(3) Obligatia calculării, retinerii si virării impozitelor pe dividende, în cazul organismelor de plasament colectiv constituite ca societăti pe actiuni administrate de o societate de administrare a investitiilor, revine acesteia din urmă.

 

CAPITOLUL III

Obligatia calculării, retinerii si virării impozitului

 

ARTICOLUL 11

Obligatiile intermediarilor

 

(1) Intermediarii au obligatia calculării, retinerii si virării impozitului aplicat asupra câstigului realizat din tranzactiile cu titluri de valoare, altele decât titlurile de participare, în următoarele situatii:

a) pentru toate tranzactiile având ca obiect titluri de valoare, altele decât titlurile de participare, detinute de client în portofoliu la data de 31 mai 2005;

b) în perioada 1 iunie 2005–31 decembrie 2005, pentru toate tranzactiile efectuate în această perioadă;

c) pentru toate tranzactiile având ca obiect actiunile dobândite ca urmare a distribuirii cu titlu gratuit în cadrul Programului de privatizare în masă;

d) ulterior datei de 1 ianuarie 2006, pentru tranzactiile având ca obiect titluri de valoare, altele decât titlurile de participare, detinute în portofoliul clientului mai mult de 365 de zile.

În toate situatiile de mai sus cota de impozit aplicată de către intermediari asupra câstigului evidentiat la momentul vânzării este de 1%.

(2) Obligatia calculării, retinerii si virării impozitului apartine acelui intermediar care administrează si realizează activităti de custodie privind titlurile de valoare, altele decât titlurile de participare, apartinând contribuabilului. În cazul în care efectuarea tranzactiilor se face de către un intermediar care nu efectuează activitatea de custodie, agentul custode are obligatia de a furniza toate informatiile si documentele justificative intermediarului care a efectuat tranzactia, pentru ca acesta să poată să calculeze, să retină si să vireze impozitul corespunzător.

(3) Retinerea impozitului se realizează în momentul decontării tranzactiei de vânzare, iar termenul maxim de virare a impozitului la bugetul de stat este data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a realizat câstigul impozabil.

 

ARTICOLUL 12

Obligatiile societătii de administrare a investitiilor

 

(1) Obligatia calculării, retinerii si virării impozitului aplicat asupra câstigului realizat din transferul titlurilor de participare apartine societătii de administrare a investitiilor.

(2) Retinerea impozitului se realizează la momentul depunerii cererii de răscumpărare, iar termenul maxim de virare a impozitului la bugetul de stat este data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a realizat câstigul impozabil.

 

ARTICOLUL 13

Obligatiile contribuabilului

 

(1) Persoanele fizice care realizează venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decât titlurile de participare, au obligatia calculării si virării impozitului, începând cu data de 1 ianuarie 2006, pentru toate transferurile având ca obiect titluri de valoare detinute mai putin de 365 de zile.

(2) Evidentierea câstigului net/pierderii se realizează la sfârsitul anului fiscal pe baza declaratiei speciale, depusă de către contribuabil conform obligatiilor legale ce îi revin.

(3) Persoana fizică va avea obligatia ca, pe baza documentelor justificative, să evidentieze în declaratia specială următoarele:

a) câstigul net/pierderea obtinută din transferul titlurilor de valoare detinute în portofoliu mai putin de 365 de zile;

b) câstigul net/pierderea obtinută din transferul titlurilor de valoare detinute în portofoliu mai mult de 365 de zile;

c) impozitul virat în cursul anului fiscal de intermediar/societatea de administrare a investitiilor sau de alti plătitori de venit conform obligatiilor ce le revin acestora.

(4) Persoanele fizice vor anexa la declaratia specială documentele justificative eliberate de intermediari/societătile de administrare a investitiilor, care să poată dovedi câstigul/pierderea declarat/declarată si cuantumul impozitului virat în cursul anului fiscal de intermediar/societatea de administrare a investitiilor.

(5) În toate situatiile în care un client a beneficiat de serviciile financiare ale mai multor intermediari/societăti de administrare a investitiilor pe parcursul aceluiasi an fiscal, la depunerea declaratiei speciale anuale acesta va anexa documentele justificative eliberate de toti intermediarii/societătile de administrare a investitiilor.

(6) În situatia în care câstigul/pierderea s-a realizat ca urmare a transferurilor directe de proprietate asupra valorilor mobiliare, efectuate în conformitate cu reglementările Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind transferurile directe, se vor anexa la declaratia specială anuală înscrisurile justificative, precum si dovada virării impozitului, atunci când este cazul.

(7) Termenul pentru virarea impozitului este cel prevăzut la art. 67 alin. (3) lit. a), precum si la art. 84 alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Determinarea câstigului net si regularizarea impozitului

 

ARTICOLUL 14

Metoda de calcul a câstigului net/pierderii rezultat/rezultate din transferul titlurilor de valoare

 

(1) Câstigul net se determină la sfârsitul anului fiscal asupra întregului portofoliu detinut de contribuabil în anul respectiv si reprezintă diferenta pozitivă dintre câstigurile si pierderile obtinute pe categorii de venituri impozabile, diferentiate în functie de cotele de impozit, înregistrate în cursul anului ca urmare a transferurilor titlurilor de valoare.

(2) Pierderile se vor compensa din câstigurile obtinute pe categorii de venituri impozabile, diferentiate în functie de cotele de impozit, fiecare pierdere fiind dedusă din categoria corespunzătoare.

(3) Pierderea sau câstigul net va evidentia în mod distinct cele două categorii de pierderi/câstiguri în functie de cotele diferentiate de impozitare.

(4) Nu se include în calculul câstigului net câstigul obtinut ca urmare a transferului actiunilor dobândite cu titlu gratuit în cadrul Programului de privatizare în masă.

(5) În calculul câstigului net rezultat din câstigurile/pierderile generate de transferul titlurilor de valoare detinute mai mult de 365 de zile si care se impozitează cu cota de 1% se vor include următoarele categorii de câstiguri/pierderi:

a) câstigurile/pierderile obtinute din transferul titlurilor de valoare detinute la data de 31 mai 2005;

b) câstigurile/pierderile obtinute din transferul titlurilor de valoare dobândite după data de 1 iunie 2005 si înstrăinate după 1 ianuarie 2006, dacă au fost detinute în portofoliu mai mult de 365 de zile;

c) câstigurile/pierderile obtinute din transferul titlurilor de valoare dobândite după data de 1 ianuarie 2006 si detinute în portofoliu mai mult de 365 de zile.

(6) În calculul câstigului net rezultat din câstigurile/pierderile generate de transferul titlurilor de valoare detinute în portofoliu mai putin de 365 de zile si care se impozitează cu cota de 16% se vor include câstigurile/pierderile obtinute din transferul titlurilor de valoare dobândite după data de 1 iunie 2005 si înstrăinate după 1 ianuarie 2006, dacă au fost detinute în portofoliu mai putin de 365 de zile.

(7) Determinarea câstigului net/pierderii nu este influentată de categoria de titluri de valoare care a generat pierderea sau câstigul si nici de numărul de intermediari prin care contribuabilul a obtinut câstiguri sau pierderi în cursul anului fiscal.

(8) Pentru anul fiscal 2005 câstigul net la sfârsitul anului fiscal se va calcula prin includerea câstigurilor/pierderilor înregistrate de către contribuabili din transferul titlurilor de valoare detinute de acestia la data de 31 mai 2005, începând cu data de 1 iunie 2005.

(9) Impozitul calculat asupra câstigurilor obtinute din transferul titlurilor de valoare dobândite si înstrăinate în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2005 reprezintă impozit final pe venit.

 

ARTICOLUL 15

Regularizarea impozitului pe câstigul net/pierderea pe portofoliu

 

(1) Regularizarea impozitului se realizează la sfârsitul anului pe baza declaratiei speciale depuse de către contribuabil.

(2) Regularizarea reprezintă diferenta dintre impozitul datorat pentru anul fiscal încheiat si impozitul virat pentru anul fiscal respectiv.

(3) Pentru anul fiscal 2005 impozitul datorat la nivelul anului se stabileste prin aplicarea cotei de impozit de 1% asupra câstigului net/pierderii realizate în cursul anului fiscal din transferul titlurilor de valoare detinute de contribuabil la data de 31 mai 2005.

(4) Începând cu 1 ianuarie 2006, impozitul datorat la nivelul anului fiscal se stabileste prin aplicarea cotelor de impozit asupra câstigului net/pierederii realizate din transferul titlurilor de valoare achizitionate după această dată, pe categorii de venituri impozabile, astfel:

a) pentru câstigul net/pierderea obtinută ca urmare a vânzării titlurilor de valoare detinute mai mult de 365 de zile, de la data dobândirii se aplică cota de 1%;

b) pentru câstigul net/pierderea obtinută ca urmare a vânzării titlurilor de valoare detinute mai putin de 365 de zile, se aplică cota de 16%.

(5) După aplicarea corespunzătoare a cotelor de impozit asupra câstigurilor nete/pierderilor din cele două categorii, impozitul datorat se calculează prin însumarea celor două rezultate.

(6) Pentru calcularea impozitului pe care contribuabilul îl are de virat se scade din impozitul calculat conform alin. (5) impozitul virat pentru anul fiscal respectiv.

 

ARTICOLUL 16

Dispozitii tranzitorii privind impozitarea titlurilor de valoare

 

Până la data autorizării pietelor reglementate/sistemelor alternative de tranzactionare, definitia stock option plan se aplică si în cazul societătilor ale căror valori mobiliare sunt tranzactionate la Societatea Comercială Bursa de Valori Bucuresti – S.A. sau la Bursa Electronică RASDAQ.

 

CAPITOLUL V

Evitarea dublei impuneri

 

ARTICOLUL 17

Impozitarea persoanei fizice nerezidente

 

(1) Dacă un contribuabil este rezident al unei tări cu care România a încheiat o conventie pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si capital, prevalează prevederile conventiei pentru evitarea dublei impuneri.

(2) Cota de impozit care se aplică venitului impozabil obtinut din România de către acel contribuabil nu poate depăsi cota de impozit prevăzută în conventia de evitare a dublei impuneri, care se aplică asupra acelui venit.

(3) În situatia în care cotele de impozitare din legislatia internă sunt mai favorabile decât cele din conventiile de evitare a dublei impuneri, se aplică cotele de impozitare mai favorabile.

(4) Nerezidentul beneficiar al veniturilor din România trebuie să justifice dreptul de a beneficia de prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România si statul său de rezidentă, prin prezentarea certificatului de rezidentă fiscală eliberat de autoritatea competentă din statul respectiv.

(5) În cazul în care nerezidentul beneficiar al veniturilor din România prezintă un alt document prin care se atestă rezidenta fiscală, acest document va fi vizat de organul fiscal al statului său de rezidentă.

(6) Nerezidentii care sunt beneficiarii veniturilor din România vor depune la intermediari sau la plătitorul de venit originalul ori copia legalizată a certificatului de rezidentă fiscală sau a documentului care atestă rezidenta fiscală, vizat de organul fiscal al statului său de rezidentă, tradus si legalizat de către entitătile autorizate din România.

(7) În cazul în care nerezidentul beneficiar al veniturilor din România transmite un singur original al certificatului de rezidentă fiscală sau al documentului care atestă rezidenta fiscală unui singur intermediar sau plătitor de venituri rezident român, primitorul certificatului de rezidentă fiscală sau al documentului care atestă rezidenta fiscală va transmite, la solicitarea celorlalti intermediari sau plătitori de venit care au relatii contractuale cu beneficiarul de venit, o copie tradusă si legalizată a certificatului de rezidentă fiscală al beneficiarului de venituri din România sau a documentului care atestă rezidenta fiscală. Pe copia legalizată primitorul certificatului de rezidentă fiscală sau al documentului care atestă rezidenta fiscală, în original, va semna cu mentiunea că detine originalul acestuia. Cheltuielile generate de transmiterea certificatului de rezidentă fiscală sau a documentului care atestă rezidenta fiscală de la un intermediar la altul vor fi suportate de către nerezident.

(8) În cazul în care nerezidentul beneficiar al venitului din România nu a prezentat originalul sau copia tradusă si legalizată a certificatului de rezidentă fiscală sau a documentului care atestă rezidenta fiscală, se vor aplica prevederile titlului V din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, si nu cele din conventiile de evitare a dublei impuneri.

 

ARTICOLUL 18

Prevederi referitoare la publicare

 

Prezenta instructiune se publică împreună cu ordinul de aprobare a acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ 1)

la instructiune

 

Pagina 1

Pagina a 2-a