MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 5         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 4 ianuarie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

411/2005. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

1.380/2005. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

412/2005. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ

 

1.381/2005. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ

 

1.386/2005. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

1.387/2005. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Ofiter

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.584/2005. - Hotărâre pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Prevenire a Traficului de Persoane si Monitorizare a Asistentei Acordate Victimelor Traficului de Persoane

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

54/2005.- Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea agentilor economici care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic

 

55/2005. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49 din 1 iunie 2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 17 iunie 2005, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) În cadrul Cancelariei Primului-Ministru se înfiintează Autoritatea de control a Guvernului, structură fără personalitate juridică civilă.

(2) Cancelaria Primului-Ministru preia bugetul, patrimoniul, numărul de posturi si personalul Autoritătii Nationale de Control, care se desfiintează.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - În subordinea administrativă a Guvernului si sub autoritatea ministrului delegat pentru controlul implementării programelor de finantare internatională si urmărirea aplicării acquis-ului comunitar din cadrul Cancelariei Primului-Ministru se organizează si functionează următoarele structuri fără personalitate juridică civilă:

a) Autoritatea de control a Guvernului;

b) Departamentul pentru lupta antifraudă;

c) Departamentul de implementare programe si ajustare structurală.”

3. La articolul 3 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) exercită controlul asupra activitătii autoritătilor si institutiilor publice centrale, dispus de primul-ministru;”.

4. La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Propunerile aprobate de primul-ministru se transmit institutiilor vizate care, în termen de 10 zile, au obligatia de a comunica Autoritătii măsurile luate.”

5. La articolul 7, litera b) va avea următorul cuprins:

b) efectuează controlul obtinerii, derulării sau utilizării fondurilor provenite din programele de asistentă ale Uniunii Europene, în vederea identificării de nereguli, având si calitatea de organ de constatare, în sensul art. 214 din Codul de procedură penală, în privinta fraudelor ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene în România, astfel cum sunt definite în Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările si completările ulterioare.”

6. La articolul 10, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Pentru ducerea în îndeplinire a obligatiei prevăzute la alin. (3), toate institutiile si autoritătile publice implicate, precum si operatorii economici, indiferent dacă sunt cu capital de stat sau privat, care derulează sau beneficiază de fonduri comunitare, vor desemna una sau mai multe persoane de contact. Acestea trebuie să beneficieze de pregătire specifică si dotare tehnică pentru îndeplinirea corespunzătoare si operativă a solicitărilor Departamentului.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 29 decembrie 2005.

Nr. 411.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2005.

Nr. 1.380.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 86 din 14 iulie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 19 iulie 2005, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 2, alineatul (2) al articolului 27 va avea următorul cuprins:

“(2) Prima nu poate depăsi echivalentul în lei a 120 euro, calculat la rata de schimb leu/euro comunicată de Banca Natională a României pentru ultima zi lucrătoare a anului de economisire.”

2. La articolul I punctul 3, alineatul (21) al articolului 27 va avea următorul cuprins:

“(21) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), pentru persoanele cu vârsta de până la 35 de ani, precum si pentru cele care au în întretinere copii minori, nivelul maxim al primei nu poate depăsi 150 euro, după cum urmează:

a) persoanele cu vârsta de până la 35 de ani, fără copii în întretinere: 135 euro;

b) persoanele cu un copil în întretinere: 140 euro;

c) persoanele cu 2 copii în întretinere: 145 euro;

d) persoanele cu 3 sau mai multi copii în întretinere: 150 euro.”

3. După articolul I se introduce articolul I1 cu următorul cuprins:

“Art. I1. - Dispozitiile prevăzute la art. I pct. 2 din ordonanta de urgentă nu sunt aplicabile pentru anul 2005 sumelor economisite în baza contractelor încheiate anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.”

4. După articolul II se introduce articolul II1 cu următorul cuprins:

“Art. II1. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 29 decembrie 2005.

Nr. 412.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2005.

Nr. 1.381.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, precum si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii si Medaliei Nationale Serviciul Credincios, cu completările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru profesionalismul si spiritul de sacrificiu de care a dat dovadă în timpul misiunilor de salvare si ajutorare a populatiei sinistrate în urma inundatiilor din anul 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, domnului plutonier adjutant Dinică-Cîrstea A. G. Alexandru-Octavian.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 29 decembrie 2005.

Nr. 1.386.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru profesionalismul si spiritul de sacrificiu dovedite în numeroasele misiuni de salvare a unor vieti omenesti, pentru rezultatele de exceptie obtinute în perfectionarea actului medical,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Ofiter, domnului dr. Raed Arafat, medic coordonator UPU, Serviciul Mobil de Urgentă, Reanimare si Descarcerare (SMURD) din Târgu Mures.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 29 decembrie 2005.

Nr. 1.387.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Prevenire a Traficului de Persoane si Monitorizare a Asistentei Acordate Victimelor Traficului de Persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Agentia Natională de Prevenire a Traficului de Persoane si Monitorizare a Asistentei Acordate Victimelor Traficului de Persoane, denumită în continuare Agentie, organ de specialitate al

administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, prin reorganizarea Oficiului National de Prevenire a Traficului de Persoane si Monitorizarea Protectiei Victimelor din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, denumit în continuare Oficiu.

(2) La data la care Agentia devine operatională Oficiul se desfiintează.

Art. 2. - (1) Agentia are ca scop coordonarea si evaluarea activitătilor de prevenire a traficului de persoane si monitorizarea asistentei acordate victimelor acestuia.

(2) Agentia cooperează cu organizatiile neguvernamentale române si străine, precum si cu organizatiile interguvernamentale în vederea constientizării opiniei publice asupra fenomenului si consecintelor acestuia.

Art. 3. - (1) Pentru realizarea scopului său, Agentia are următoarele atributii principale:

a) elaborează, pe baza propunerilor ministerelor cu atributii în domeniu, proiectul Strategiei nationale de prevenire a traficului de persoane si de asistentă a victimelor acestuia, denumită în continuare Strategie natională, pe care îl supune spre aprobare Guvernului, după consultarea Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea si evaluarea activitătii de prevenire si combatere a traficului de persoane, denumit în continuare Grup interministerial, constituit în baza Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 299/2003;

b) coordonează activitatea de prevenire a traficului de persoane la nivel national si monitorizează asistenta acordată victimelor traficului de persoane, urmărind îndeplinirea obiectivelor prevăzute în planurile nationale de actiune întocmite în baza Strategiei nationale;

c) elaborează proiectul standardelor nationale în domeniu pe care îl supune aprobării Guvernului, după consultarea Grupului interministerial;

d) colectează, stochează, procesează si analizează date si informatii cu caracter statistic în domeniul său de competentă;

e) efectuează studii si cercetări privind diagnoza si evolutia fenomenului traficului de persoane;

f) facilitează schimbul de date si informatii cu caracter statistic între institutiile cu competente în domeniu, din tară si din străinătate;

g) formulează propuneri pentru modificarea si completarea legislatiei în domeniul său de activitate; h) difuzează, în conditiile legii, date si informatii cu caracter oficial în domeniul prevenirii traficului de persoane si al asistării victimelor acestuia;

i) elaborează răspunsurile la chestionare, precum si rapoartele de tară în domeniul traficului de persoane;

j) dezvoltă programe proprii pentru realizarea activitătilor de prevenire a traficului de persoane si de acordare a asistentei victimelor traficului de persoane si sprijină, la cerere, programele în derulare;

k) sprijină activitatea de informare privind drepturile persoanelor - victime ale traficului, atât în tară, cât si în străinătate;

l) sprijină, la cerere, structurile specializate din cadrul politiei prin asigurarea resurselor necesare desfăsurării activitătilor de prevenire si furnizează, la cerere, date statistice necesare elaborării orientării manageriale la nivelul structurilor specializate în combaterea traficului de persoane;

m) desfăsoară activităti de cooperare internatională în domeniul de competentă.

(2) Agentia exercită si alte atributii potrivit legii.

Art. 4. - (1) Agentia este condusă de un presedinte, asimilat ca salarizare cu functia de director general în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

(2) Presedintele este numit prin ordin al ministrului administratiei si internelor si este subordonat nemijlocit acestuia.

(3) Presedintele Agentiei este coordonatorul national al activitătii de prevenire a traficului de persoane si de acordare a protectiei si asistentei victimelor traficului de persoane.

(4) Presedintele este ordonator secundar de credite si reprezintă Agentia în raporturile cu persoane fizice si persoanele juridice publice si private din tară si din străinătate.

Art. 5. - (1) În exercitarea atributiilor sale, presedintele emite decizii.

(2) Presedintele Agentiei este sprijinit în activitatea sa de un director general adjunct, care este si înlocuitorul de drept al acestuia.

(3) Presedintele Agentiei îndeplineste următoarele atributii principale:

a) conduce întreaga activitate a Agentiei;

b) coordonează activitatea de elaborare a Strategiei nationale, precum si a planurilor nationale de actiune si actionează pentru aplicarea acestora;

c) colaborează cu institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregătirii profesionale a personalului propriu;

d) urmăreste si controlează aplicarea deciziilor proprii, a conventiilor si acordurilor internationale în domeniu la care România este parte;

e) fundamentează si elaborează propuneri pentru bugetul anual al Agentiei;

f) aprobă statul de functii al Agentiei, numeste si eliberează din functie personalul acesteia.

Art. 6. - (1) Agentia devine operatională începând cu data de 1 ianuarie 2006.

(2) În cadrul Agentiei se înfiintează 8 compartimente regionale, fără personalitate juridică, a căror organizare se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare al Agentiei.

(3) Personalul Agentiei este format din functionari publici, functionari publici cu statut special si personal contractual.

(4) Salarizarea personalului prevăzut la alin. (3) se face potrivit prevederilor legale în vigoare aplicabile fiecărei categorii de personal existente în cadrul Agentiei.

(5) Numărul maxim de posturi al Agentiei este de 50, dintre care 34 în aparatul central, iar 16 în cele 8 compartimente regionale.

(6) Asigurarea numărului de posturi prevăzut la alin. (5) se face prin redistribuire, în limita numărului maxim de posturi aprobat Ministerului Administratiei si Internelor prin legea bugetului de stat.

(7) Structura organizatorică a Agentiei este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. - (1) Institutiile publice centrale si locale, precum si organizatiile neguvernamentale cu responsabilităti în lupta împotriva traficului de persoane furnizează, la cererea Agentiei, datele referitoare la traficul de persoane, în raport cu atributiile specifice.

(2) La solicitarea Agentiei, institutiile prevăzute la alin. (1) participă cu specialisti, precum si cu asistentă tehnică si logistică la desfăsurarea activitătilor impuse de îndeplinirea obiectivelor stabilite în planurile nationale de actiune.

(3) Activitătile prevăzute la alin. (2) se desfăsoară fără a se produce imixtiuni în competentele si activitătile specifice fiecărei institutii.

Art. 8. - (1) Agentia este finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.

(2) Agentia poate primi fonduri externe nerambursabile, donatii, sponsorizări si alte surse, conform legii. (3) Spatiile necesare functionării Agentiei si structurilor teritoriale se asigură prin achizitionare, închiriere si/sau transmitere în administrare.

(4) Agentia are în dotare un număr de autoturisme determinat în conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si alte bunuri, mobilier, aparatură, echipamente electronice si tehnică de calcul necesare functionării acesteia în conditii optime.

Art. 9. - (1) La data operationalizării Agentia preia atributiile Oficiului.

(2) Personalul Oficiului poate fi mutat sau transferat în cadrul Agentiei, în conditiile legii, cu acordul celui în cauză.

Art. 10. - (1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri ministrul administratiei si internelor numeste presedintele Agentiei.

(2) În termen de 30 de zile de la data la care devine operatională, Agentia elaborează regulamentul de organizare si functionare, care se aprobă prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 decembrie 2005.

Nr. 1.584.

 

ANEXĂ

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agentiei Nationale de Prevenire a Traficului de Persoane si Monitorizare a Asistentei Acordate Victimelor Traficului de Persoane

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea agentilor economici care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic

 

În temeiul art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si n) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul infrastructură si autorizare,

în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din 21 decembrie 2005,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru atestarea agentilor economici care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea agentilor economici care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 972 din 22 octombrie 2004.

Art. 3. - Agentii economici care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor duce la îndeplinire si vor urmări respectarea de către agentii economici a prevederilor cuprinse în Regulamentul pentru atestarea agentilor economici care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 54.


*) Continutul anexei se publică în format electronic pe pagina web a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei (www.anre.ro).

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic

 

În temeiul art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si n) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul infrastructură si autorizare,

în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din 21 decembrie 2005,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 7/2005 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic - Revizia 1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 21 februarie 2005.

Art. 3. - Titularii de licente acordate de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei si societătile comerciale care desfăsoară activităti în sectorul energiei electrice vor respecta prevederile Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic.

Art. 4. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor duce la îndeplinire si vor urmări respectarea de către agentii economici a prevederilor cuprinse în Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 55.


*) Continutul anexei se publică în format electronic pe pagina web a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei (www.anre.ro ).