MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 6         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 4 ianuarie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

381/2005. - Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protectiei proprietătii industriale si regimul de utilizare a acestora

 

1.310/2005. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protectiei proprietătii industriale si regimul de utilizare a acestora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

718/2005. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Societatea Comercială Institutul de Cercetări Electrotehnice “ICPE” - S.A.

 

2.407/2005. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind declasarea fostei Mori Calmanovici si fiii, situată în municipiul Bacău, str. Nicu Enea nr. 1, judetul Bacău

 

6.182/2005. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “I.N.A.R.” - S.A. Brasov

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protectiei proprietătii industriale si regimul de utilizare a acestora

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protectiei proprietătii industriale si regimul de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 383/2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Taxele pentru procedurile legale de protectie a obiectelor proprietătii industriale: inventii, modele de utilitate, soiuri de plante, mărci si indicatii geografice, desene si modele industriale, respectiv a topografiilor produselor semiconductoare, cele pentru mentinerea în vigoare a titlurilor de protectie, precum si celelalte taxe în legătură cu protectia proprietătii industriale, inclusiv pentru protectia tranzitorie, se plătesc de către persoanele fizice si juridice române si străine în contul Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci (O.S.I.M.), în cuantumul si la termenele prevăzute în anexele nr. 1-6. Neplata în termen a taxelor prevăzute în anexele nr. 1-6 are drept consecintă neefectuarea procedurii respective si luarea măsurilor potrivit legii.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Solicitantul sau titularul dreptului de proprietate industrială, care nu a preluat ori nu a transmis în conditiile legale dreptul său până la data plătii, plăteste taxele prevăzute în anexe, după cum urmează:

A. pentru persoane juridice:

a) 50% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are cifra de afaceri a anului financiar anterior mai mică decât echivalentul în lei a două milioane euro;

b) 20% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are cifra de afaceri a anului financiar anterior mai mică decât echivalentul în lei a un milion euro;

c) 20% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are calitatea de solicitant al unei cereri de brevet de inventie sau de titular al unui brevet de inventie al cărui obiect este o inventie rezultată în urma unei activităti de cercetaredezvoltare cu finantare publică sau este institutie publică ori unitate nonprofit;

B. pentru persoane fizice:

a) 50% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are si calitatea de autor, cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12 luni anterioare lunii de plată mai mic decât de 5 ori câstigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, în ultimele 12 luni;

b) 20% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are si calitatea de autor, cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12 luni anterioare lunii de plată mai mic decât de 3 ori câstigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, în ultimele 12 luni.”

3. La articolul 4, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Reducerile prevăzute la art. 2 se aplică, la data plătii, pentru fiecare procedură, cu exceptia celor prevăzute la art. 10, 131, 132, 136, 15, 18 si 21. Persoana care solicită acordarea reducerilor în calitate de solicitant sau, după caz, de titular trebuie să prezinte, la data plătii, acte prin care să dovedească îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 2.”

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Cuantumul taxelor în lei prevăzute în anexe, precum si nivelul cifrei de afaceri prevăzute la art. 2 pot fi actualizate anual, prin hotărâre a Guvernului, în functie de evolutia cursului de schimb si, respectiv, de indicele de inflatie, valabile la data de 1 noiembrie a fiecărui an.

Hotărârea Guvernului intră în vigoare începând cu prima zi a anului următor.”

5. La articolul 6, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Sumele ce se cuvin Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci din taxele plătite de solicitantii si titularii străini pentru efectuarea procedurilor de protectie si pentru mentinerea în vigoare a titlurilor de protectie pe teritoriul României, în baza unor conventii internationale, se plătesc sau se transferă în contul Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, potrivit dispozitiilor acestor conventii.”

6. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

“Art. 61. - Sumele ce se cuvin unor autorităti internationale sau nationale pentru efectuarea unor proceduri privind cererile de protectie, în conformitate cu tratatele internationale la care România este parte, se plătesc sau se transferă de către solicitanti la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci, urmând ca ulterior să fie transferate acestor autorităti.”

7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Persoanele fizice sau juridice române plătesc în lei taxele prevăzute în prezenta ordonantă. Persoanele fizice sau juridice străine plătesc în euro taxele datorate.

În cazul în care sunt mai multi solicitanti sau titulari, atât români, cât si străini, taxele datorate în comun se plătesc în euro.”

8. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL II

Taxe pentru procedurile legale de protectie a proprietătii industriale”

9. La capitolul II, titlul primei sectiuni va avea următorul cuprins: “Taxe pentru cereri si brevete de inventie”

10. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Prevederile art. 2 nu se aplică pentru procedurile prevăzute la pct. 5, pct. 6 lit. c), pct. 7, 9-11, pct. 14 lit. a) si b), pct. 18 si la pct. 24-38 din anexa nr. 1.

Reducerile prevăzute la art. 2 se aplică în cazul taxelor pentru mentinerea în vigoare a brevetului de inventie, prevăzute la pct. 23 din anexa nr. 1, numai pentru primii 5 ani de protectie.”

11. Articolul 11 se abrogă.

12. La articolul 12, după alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 31, cu următorul cuprins:

“Dacă data scadentă pentru prima plată a taxei datorate se află în perioada de 3 luni de la data publicării mentiunii eliberării brevetului european, taxa se plăteste în cuantumul prevăzut la pct. 23 din anexa nr. 1.”

13. La articolul 12, alineatul 4 va avea următorul cuprins:

“Taxele pentru mentinerea în vigoare a brevetului de inventie, neplătite în termenele prevăzute la alin. 1 si 2, pot fi plătite ulterior, în termen de 6 luni, cu o majorare de 50%.”

14. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Odată cu plata taxei de revalidare a brevetului de inventie, titularul acestuia este obligat să plătească si taxa de mentinere în vigoare, prevăzută la pct. 23 din anexa nr. 1, datorată pentru perioada pentru care nu s-a făcut plata. Revalidarea se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.”

15. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu următorul cuprins:

“Art. 131. - Prevederile art. 2 nu se aplică pentru taxele privind certificatele suplimentare de protectie pentru medicamente sau produse de uz fitosanitar, prevăzute în anexa nr. 1.

Prevederile referitoare la cererile si brevetele de inventie prevăzute la art. 9 se aplică si certificatelor suplimentare de protectie pentru medicamente sau produse de uz fitosanitar.

Taxa pentru mentinerea în vigoare a certificatelor suplimentare de protectie se plăteste anual, până la începerea anului de protectie respectiv.”

16. După articolul 131 se introduc două sectiuni noi cu următorul cuprins: “Taxe pentru cereri si certificate de înregistrare a modelelorde utilitate

Art. 132. - Cuantumul si termenele privind plata taxelor pentru cererile si certificatele de înregistrare de model de utilitate sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 133. - Prevederile art. 2 nu se aplică pentru procedurile prevăzute la pct. 2 si la pct. 4 lit. b) si c) din anexa nr. 2.

Art. 134. - Taxele pentru mentinerea în vigoare a modelelor de utilitate se plătesc pe grupe de ani, potrivit anexei nr. 2.

Art. 135. - Prevederile referitoare la cererile si brevetele de inventie prevăzute la art. 9 se aplică si modelelor de utilitate.

Taxe pentru cereri si brevete pentru soiuri de plante

Art. 136. - Cuantumul si termenele privind plata taxelor pentru cererile si brevetele pentru soi sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 137. - Prevederile art. 2 nu se aplică pentru procedurile prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 138. - Taxele pentru mentinerea în vigoare pentru primii ani de protectie, care curg de la data acordării brevetului pentru soi, se plătesc până la data eliberării brevetului.

Pentru fiecare dintre anii următori celor prevăzuti la alin. 1, taxa pentru mentinerea în vigoare se plăteste anual, până la începerea anului de protectie respectiv.

Art. 139. - Taxele pentru mentinerea în vigoare a brevetului pentru soi, neplătite în termenele prevăzute în anexa nr. 3, pot fi plătite ulterior, în termen de 6 luni, cu o majorare de 50%.”

17. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Cuantumul si termenele privind plata taxelor pentru mărci si indicatii geografice sunt prevăzute în anexa nr. 4.”

18. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - Cuantumul si termenele privind plata taxelor pentru desenele si modelele industriale sunt prevăzute în anexa nr. 5.”

19. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - Pentru înregistrarea desenelor si a modelelor industriale se aplică numai reducerile prevăzute la art. 2 lit. a).

Nu se aplică reducerile mentionate la alin. 1 pentru taxele prevăzute la pct. 3, 4 si 8-17 din anexa nr. 5.”

20. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - Taxele pentru mentinerea în vigoare si pentru reînnoirea certificatului de desen sau model industrial se plătesc pe perioade de câte 5 ani.

Taxele mentionate la alin. 1, neplătite în termenele prevăzute în anexa nr. 5, pot fi plătite ulterior, în termen de 6 luni, cu o majorare de 50%.”

21. La capitolul II, titlul sectiunii care urmează după articolul 19 va avea următorul cuprins: “Taxe pentru înregistrarea topografiilor produselor semiconductoare”

22. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - Cuantumul si termenele privind plata taxelor pentru topografiile produselor semiconductoare sunt prevăzute în anexa nr. 6.”

23. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - Prevederile art. 2 nu se aplică pentru taxele prevăzute în anexa nr. 6.”

24. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - Plata taxelor prevăzute la pct. 1-5 din anexa nr. 6 reprezintă una dintre conditiile legale de constituire a depozitului reglementar necesar înregistrării unei topografii.

Neplata taxelor prevăzute la alin. 1 are ca efect respingerea de la înregistrare a topografiei.”

25. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - Taxele prevăzute în anexa nr. 6, încasate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci, se restituie plătitorului, la cererea acestuia, dacă nu s-a început efectuarea lucrărilor pentru care au fost plătite, cu exceptia taxelor prevăzute la pct. 1 si 2, care nu se restituie.”

26. La articolul 28, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - Efectuarea fără plata taxelor legale a procedurilor prevăzute în prezenta ordonantă constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 50 lei la 250 lei.”

27. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonantă.”

28. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

“Art. 32. - Directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci aprobă norme în aplicarea prevederilor prezentei ordonante, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.”

Art. II. - Anexele nr. 1-4 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protectiei proprietătii industriale si regimul de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 383/2002, se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6*) la prezenta lege.

Art. III. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

(2) Pe aceeasi dată se abrogă art. 43 si anexa din Legea nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 31 decembrie 1998, art. 84 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. IV. - Ordonanta Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protectiei proprietătii industriale si regimul de utilizare a acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 383/2002, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 decembrie 2005.

Nr. 381.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protectiei proprietătii industriale si regimul de utilizare a acestora

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protectiei proprietătii industriale si regimul de utilizare a acestora si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 decembrie 2005.

Nr. 1.310.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Societatea Comercială Institutul de Cercetări Electrotehnice “ICPE” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 180 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434/2002, cu completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 184/2005 privind aprobarea Strategiei de accelerare a privatizării si atragere de investitii pentru agentii economici din portofoliul Ministerului Economiei si Comertului pentru anul 2005, precum si a unor măsuri pentru aplicarea acesteia,

în temeiul Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 639/2005 privind stabilirea atributiilor si delegării de competente de coordonare ale personalului din conducerea ministerului,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială Institutul de Cercetări Electrotehnice “ICPE” - S.A.,

ministrul economiei si comertului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea Comercială Institutul de Cercetări Electrotehnice “ICPE” - S.A., denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 313, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J40/21438/1992, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale si a supravegherii financiare în perioada de privatizare, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat prin ordin de ministrul economiei si comertului.

(2) Continutul mandatului special prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere a societătii comerciale, cu accent pe:

- convocarea adunării generale a actionarilor ori de câte ori este necesar;

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) întocmirea unui grafic împreună cu societatea comercială pentru îndeplinirea de către aceasta a obligatiei de a efectua toate plătile către creditorii bugetari, furnizorii de utilităti, alti furnizori, creditorii financiari si alti creditori, inclusiv pentru institutiile publice implicate, în scopul reducerii gradului de îndatorare;

c) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare în vederea ridicării tuturor sarcinilor care grevează asupra activelor societătii comerciale care urmează a fi vândute, externalizate sau transferate, în scopul cresterii atractivitătii la privatizare;

d) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare în vederea suspendării de către acestia, până la transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor, a aplicării oricărei măsuri de executare silită începută asupra societătii comerciale si pentru a nu face nici un demers pentru instituirea unor noi astfel de măsuri; aceleasi dispozitii sunt aplicabile si institutiei publice implicate, dacă are calitatea de creditor;

e) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare, conform prevederilor legale specifice în vigoare, aplicabile societătilor comerciale în perioada de privatizare;

f) solicitarea furnizorilor de servicii si utilităti să întocmească graficele de reesalonare a datoriilor restante, să le respecte, precum si societătii comerciale să efectueze plătile facturilor curente;

g) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului economiei si comertului.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

Bucuresti, 13 decembrie 2005.

Nr. 718.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind declasarea fostei Mori Calmanovici si fiii, situată în municipiul Bacău, str. Nicu Enea nr. 1, judetul Bacău

 

În temeiul prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

tinând seama de dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si evidentă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fisei analitice de evidentă a monumentelor istorice si a Fisei minimale de evidentă a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Dosarul de declasare nr. 4.233 din 6 iulie 2005 si documentatiile anexe nr. 6.167 din 29 septembrie 2005, nr. 7.336 din 11 noiembrie 2005, precum si Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 299/E din 21 noiembrie 2005,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Fosta Moară Calmanovici si fiii, situată în municipiul Bacău, str. Nicu Enea nr. 1, judetul Bacău, si având până la data prezentului ordin regimul juridic de monument istoric în Lista monumentelor istorice a judetului Bacău (cod listă/2004 BC-II-m-B-00780), se declasează.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Bacău va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii prezentului ordin.

 

p. Ministrul culturii si cultelor,

Virgil Nitulescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 decembrie 2005.

Nr. 2.407.

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “I.N.A.R.” - S.A. Brasov

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 si ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasare prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 360/2004,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “I.N.A.R.” - S.A. Brasov,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “I.N.A.R.” - S.A. Brasov, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Brasov, Str. Poienelor nr. 5, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J8/257/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- efectuarea plătilor către creditorii bugetari, furnizorii de utilităti, creditorii comerciali, după un grafic întocmit de societatea comercială si de administratorul special;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) luarea de măsuri exceptionale în perioada premergătoare anuntului de ofertă, cu referire la aplicarea de programe de restructurare care să cuprindă măsuri privind divizări, fuziuni, vânzări de active pentru plata datoriilor societătii comerciale, disponibilizări de personal;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, în situatia privatizării societătii comerciale, sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

Presedintele interimar al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Giliola Ciorteanu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2005.

Nr. 6.182.