MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 19         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 10 ianuarie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

400/2005. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale “Apele Române“

 

1.348/2005. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale “Apele Române“

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.579/2005. – Hotărâre pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgentă voluntare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.289/2005. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea Consiliului pe produs “Lapte si produse lactate“

 

1.304/2005. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea Consiliului pe produs “Legume si fructe proaspete si procesate“

 

1.345/2005. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea Consiliului pe produs “Sfeclă de zahăr, zahăr si produse procesate“

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2005 pentru modificareasi completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale “Apele Române“

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 73 din 29 iunie 2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale “Apele Române“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 13 iulie 2005, cu următoarele modificări si completări:

1. La punctul 1 al articolului I, alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(2) Administratia Natională «Apele Române» este persoană juridică română si functionează pe bază de gestiune si autonomie economică, în coordonarea autoritătii publice centrale din domeniul apelor, în conditiile prezentei ordonante de urgentă.“

2. La punctul 3 al articolului I, articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art.2. – (1) Patrimoniul Administratiei Nationale «Apele Române», înfiintată ca institutie publică, se preia de la Administratia Natională «Apele Române» care a functionat ca regie autonomă.

(2) Administratia Natională «Apele Române» administrează bunurile din domeniul public al statului, de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constitutia României, republicată, bunurile proprietate publică prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, conform anexei nr. 2, precum si patrimoniul propriu stabilit pe baza situatiilor financiare existente la sfârsitul lunii anterioare datei înregistrării ca institutie publică la organul fiscal competent.

(3) Predarea-preluarea patrimoniului dintre Administatia Natională «Apele Române», înfiintată ca institutie publică, si Administratia Natională «Apele Române», care a functionat ca regie autonomă, se va face prin protocol, pe baza situatiilor financiare existente la sfârsitul lunii anterioare datei înregistrării ca institutie publică la organul fiscal competent.

(4) Functionarea Administratiei Nationale «Apele Române» ca regie autonomă încetează de drept la data încheierii protocolului de predare-primire.

(5) Bunurile din domeniul public, constituite din: lacurile care nu sunt declarate de interes public national, digurile de apărare împotriva inundatiilor, care nu se constituie într-o linie continuă de apărare, consolidările si apărările de maluri si lucrările de dirijare, trec, prin hotărâre a Guvernului, în administrarea beneficiarilor care sunt deserviti de acestea.“

3. La punctul 6 al articolului I, alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“Art.4. – (1) Cheltuielile pentru functionarea Administratiei Nationale «Apele Române» se vor asigura din venituri proprii, purtătoare de dobândă, rezultate din aplicarea mecanismului economic specific în domeniul gospodăririi cantitative si calitative a apelor. Veniturile proprii neconsumate în cursul exercitiului financiar se reportează în exercitiul financiar următor.“

4. La punctul 7 al articolului I, articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art.5. – (1) Conducerea Administratiei Nationale «Apele Române» este asigurată de un consiliu de conducere compus din 11 membri.

(2) Presedintele consiliului de conducere este directorul general al Administratiei Nationale «Apele Române», numit prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale din domeniul apelor, acesta îndeplinind si calitatea de ordonator secundar de credite pentru fondurile de la bugetul de stat. Conducătorii unitătilor cu personalitate juridică subordonate sunt ordonatori tertiari de credite, în raport cu sarcinile acestora, potrivit legii.

(3) Membrii consiliului de conducere sunt numiti si revocati prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale din domeniul apelor.

(4) Atributiile si competentele consiliului de conducere sunt prevăzute în statutul privind organizarea si functionarea Administratiei Nationale «Apele Române».

(5) Salarizarea personalului preluat de Administratia Natională «Apele Române» se face în conformitate cu reglementările legale aplicabile institutiilor publice finantate integral din venituri proprii.

(6) Salariul si celelalte drepturi salariale ale directorului general se propun, în conditiile legii, de consiliul de conducere si se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale în domeniul apelor.“

5. Anexele nr. 1–7 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 73/2005 se înlocuiesc cu anexele nr. 1–7 care fac parte integrantă din prezenta lege.

6. La articolul II, alineatul (2) se abrogă.

7. La articolul II, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Exercitiul financiar al Administratiei Nationale «Apele Române» ca institutie publică, începe cu data de întâi a lunii în care se face înregistrarea fiscală.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

LUCIAN AUGUSTIN BOLCA

PRESEDINTELE SENATULUI

S NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 decembrie 2005.

Nr. 400.

 

ANEXA Nr. 1

 

DENUMIREA SI SEDIILE

unitătilor aflate în subordinea Administratiei Nationale “Apele Române“

 

A. Unităti cu personalitate juridică:

1. Directia Apelor Somes–Tisa, organizată la nivelul districtului de bazin Somes–Tisa, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Str. Vânătorului nr. 17, judetul Cluj;

2. Directia Apelor Crisuri, organizată la nivelul districtului de bazin Crisuri, cu sediul în municipiul Oradea, str. Ion Bogdan nr. 35, judetul Bihor;

3. Directia Apelor Mures, organizată la nivelul districtului de bazin Mures, cu sediul în municipiul Târgu Mures, str. Koteles Samuel nr. 33, judetul Mures;

4. Directia Apelor Banat, organizată la nivelul districtului de bazin Banat, cu sediul în municipiul Timisoara, bd. Mihai Viteazul nr. 32, judetul Timis;

5. Directia Apelor Jiu, organizată la nivelul districtului de bazin Jiu, cu sediul în municipiul Craiova, Str. Dunării nr. 48, judetul Dolj;

6. Directia Apelor Olt, organizată la nivelul districtului de bazin Olt, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Remus Belu nr. 6, judetul Vâlcea;

7. Directia Apelor Arges–Vedea, organizată la nivelul districtului de bazin Arges–Vedea, cu sediul în municipiul Pitesti, str. Câmpulung nr. 6–8, judetul Arges;

8. Directia Apelor Buzău–Ialomita, organizată la nivelul districtului de bazin Buzău–Ialomita, cu sediul în municipiul Buzău, str. Bucegi nr. 20 bis, judetul Buzău;

9. Directia Apelor Siret, organizată la nivelul districtului de bazin Siret, cu sediul în municipiul Bacău, str. Cuza Vodă nr. 1, judetul Bacău;

10. Directia Apelor Prut, organizată la nivelul districtului de bazin Prut–Bârlad, cu sediul în municipiul Iasi, str. Theodor Văscăuteanu nr. 10, judetul Iasi;

11. Directia Apelor Dobrogea–Litoral, organizată la nivelul districtului de bazin Dobrogea–Litoral, cu sediul în municipiul Constanta, bd. Mircea cel Bătrân nr. 127, judetul Constanta;

12. Institutul National de Hidrologie si Gospodărire a Apelor, cu sediul în municipiul Bucuresti, sos. Bucuresti–Ploiesti nr. 97;

13. Exploatarea Complexă Stânca-Costesti, organizată la nivelul Acumulării Stânca-Costesti, cu sediul în municipiul Iasi, str. Toma Cosma nr. 13, judetul Iasi.

B. Unităti fără personalitate juridică:

1. Centrul de Formare si Pregătire a Personalului în Gospodărirea Apelor, cu sediul în municipiul Bucuresti, Spl. Independentei nr. 294, sectorul 6;

2. Revista “Hidrotehnica“, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Egdar Quinet nr. 6, sectorul 1.

C. Unităti fără personalitate juridică, în subordinea directiilor de ape:

1. Directia Apelor Somes–Tisa:

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramures, cu sediul în municipiul Baia Mare, Str. Hortensiei nr. 2, judetul Maramures;

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare, cu sediul în municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 81A, judetul Satu Mare;

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Bistrita-Năsăud, cu sediul în municipiul Bistrita, str. Avram Iancu nr. 9, judetul Bistrita;

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj, cu sediul în municipiul Zalău, str. Corneliu Coposu nr. 91, judetul Sălaj;

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 157/a, judetul Cluj.

2. Directia Apelor Crisuri:

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Bihor, cu sediul în municipiul Oradea, Str. Atelierelor nr. 6, judetul Bihor;

– Sistemul Hidrotehnic Independent Cris Alb, cu sediul în orasul Chisineu-Cris, Str. Înfrătirii nr. 38, judetul Arad.

3. Directia Apelor Mures:

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad, cu sediul în municipiul Arad, str. Dragalina nr. 16, judetul Arad;

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, str. C.A. Rosetti nr. 9, judetul Hunedoara;

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 7, judetul Alba;

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Mures, cu sediul în municipiul Târgu Mures, aleea Carpati nr. 61, judetul Mures.

4. Directia Apelor Banat:

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Caras-Severin, cu sediul în municipiul Resita, Str. Căminelor nr. 9, judetul Caras-Severin;

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Timis, cu sediul în municipiul Timisoara, str. Gheorghe Adam nr. 15, judetul Timis.

5. Directia Apelor Jiu:

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj, cu sediul în municipiul Craiova, Prelungirea Severinului nr. 169A, judetul Dolj;

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj, cu sediul în municipiul Târgu Jiu, bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 99, judetul Gorj;

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Mehedinti, cu sediul în municipiul Drobeta-Turnu Severin, bd. Carol nr. 1A, judetul Mehedinti;

– Sistemul Hidrotehnic Independent Petrosani, cu sediul în orasul Aninoasa, str. Danutoni nr. 2, judetul Hunedoara.

6. Directia Apelor Olt:

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 7, judetul Covasna;

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Harghita, cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, Str. Progresului nr. 16, judetul Harghita;

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Brasov, cu sediul în municipiul Brasov, str. Maior Cranta nr. 32, judetul Brasov;

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu, cu sediul în municipiul Sibiu, Str. Somesului nr. 49, judetul Sibiu;

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Remus Belu nr. 6, judetul Vâlcea;

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt, cu sediul în municipiul Slatina, str. Strehăreti nr. 156, judetul Olt;

– Sistemul Hidrotehnic Independent Priza Olt, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Buridava nr. 60, judetul Vâlcea.

7. Directia Apelor Arges–Vedea:

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Arges, cu sediul în satul Valea Mare, comuna Stefănesti, judetul Arges;

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov–Bucuresti, cu sediul în municipiul Bucuresti, Spl. Independentei nr. 294, sectorul 6;

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Giurgiu, cu sediul în orasul Mihăilesti, judetul Giurgiu;

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Teleorman, cu sediul în municipiul Alexandria, Str. 1 Mai nr. 124, judetul Teleorman;

– Sistemul Hidrotehnic Independent Văcăresti, cu sediul în comuna Văcăresti, judetul Dâmbovita;

– Sistemul Hidrotehnic Independent Olt, cu sediul în satul Jitaru, orasul Scornicesti, judetul Olt.

8. Directia Apelor Buzău–Ialomita:

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila, cu sediul în municipiul Brăila, Str. Grădinii Publice nr. 6, et. 4, judetul Brăila;

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Călărasi, cu sediul în municipiul Călărasi, str. Chiciu nr. 2, judetul Călărasi;

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomita, cu sediul în municipiul Slobozia, str. Mihai Viteazul nr. 1, judetul Ialomita;

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovita, cu sediul în municipiul Târgoviste, Str. Canalului nr. 1, judetul Dâmbovita;

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova, cu sediul în municipiul Ploiesti, Str. Gheorghe Cantacuzino nr. 304–308, judetul Prahova;

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, str. Bucegi nr. 20 bis, judetul Buzău;

– Exploatare Sistem Zonal Prahova, cu sediul în municipiul Ploiesti, str. Gheorghe Cantacuzino nr. 304, judetul Prahova.

9. Directia Apelor Siret:

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Str. Universitătii nr. 48, judetul Suceava;

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamt, cu sediul în municipiul Piatra-Neamt, str. Mihail Sadoveanu nr. 21, judetul Neamt;

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, str. Cuza Vodă nr. 1, judetul Bacău;

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea, cu sediul în municipiul Focsani, Str. Brăilei nr. 121–123, judetul Vrancea;

– Sistemul Hidrotehnic Independent Siret, cu sediul în orasul Siret, str. Alexandru cel Bun nr. 61, judetul Suceava;

– Sistemul Hidrotehnic Independent Pascani, cu sediul în municipiul Pascani, str. Abator nr. 35, judetul Iasi.

10. Directia Apelor Prut:

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Botosani, cu sediul în municipiul Botosani, str. Nicolae Iorga nr. 37, judetul Botosani;

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Iasi, cu sediul în municipiul Iasi, str. Theodor Văscăuteanu nr. 6, judetul Iasi;

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, str. Alexandru Vlahută nr. 4, judetul Vaslui;

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Galati, cu sediul în municipiul Galati, str. Traian nr. 431, judetul Galati.

11. Directia Apelor Dobrogea–Litoral:

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Alexandru Ciucurencu nr. 3, judetul Tulcea;

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Constanta, cu sediul în municipiul Constanta, str. Mircea cel Bătrân nr. 127, judetul Constanta.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând bunurile de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constitutia României, republicată, si de Legea nr. 213/1998, cu modificările ulterioare, aflate în administrarea exclusivă a Administratiei Nationale “Apele Române“

 

1. Apele cu potentialul lor valorificabil, cu exceptia resurselor acvatice vii si cele ce pot fi folosite în interes public, cu albiile lor minore, malurile si cuvetele lacurilor, cu bogătiile lor naturale, plajele si marea teritorială, precum si alte bunuri apartinând patrimoniului public de interes national, nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, cu completările ulterioare, anexa nr. 13, p. 136–396.

2. Fondul national de date de gospodărirea apelor.

 

ANEXA Nr. 3

 

MECANISMUL ECONOMIC SPECIFIC

domeniului gospodăririi durabile a resurselor de apă

 

Art. 1. – (1) Mecanismul economic specific domeniului gospodăririi cantitative si calitative a resurselor de apă include sistemul de contributii, plăti, bonificatii, tarife si penalităti ca parte a modului de finantare a dezvoltării domeniului si de asigurare a functionării Administratiei Nationale “Apele Române“.

(2) Apa constituie o resursă naturală cu valoare economică în toate formele sale de utilizare/exploatare.

Conservarea, refolosirea si economisirea apei sunt încurajate prin aplicarea de stimuli economici, inclusiv pentru cei care manifestă o preocupare constantă în protejarea cantitătii si calitătii apei, precum si prin aplicarea de penalităti celor care risipesc sau poluează resursele de apă. Utilizatorii resurselor de apă plătesc utilizarea acesteia Administratiei Nationale “Apele Române“, în calitate de operator unic al resurselor de apă.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) utilizatorii care folosesc apa brută în conditiile prevăzute la art. 81 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. – (1) Administratia Natională “Apele Române“ aplică sistemul de contributii, plăti, bonificatii, tarife si penalităti pentru activitătile specfice si serviciile comune de gospodărire a resurselor de apă, începând cu data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2005.

(2) Sistemul de contributii, plăti, bonificatii, tarife si penalităti, conform prevederilor Legii nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare, se bazează pe principiile recuperării costurilor pentru cunoasterea si gestionarea resurselor de apă “utilizatorul plăteste“ si “poluatorul plăteste“.

(3) Administratia Natională “Apele Române“ este singura în drept să aplice sistemul de contributii, plăti, bonificatii, tarife si penalităti specifice gospodăririi apelor tuturor utilizatorilor de apă, indiferent de detinătorul cu orice titlu al amenajării, precum si din sursele subterane, cu exceptia celor pentru care există reglementări specifice în vigoare.

(4) Contributiile specifice de gospodărire a apelor, prevăzute în anexa nr. 4, sunt diferentiate, în vederea stimulării economice a utilizării durabile a resurselor de apă, pe categorii de surse si grupe de utilizatori si pe substante poluante din apele uzate evacuate în resursele de apă.

(5) Contributiile prevăzute la alin. (4) se percep lunar tuturor utilizatorilor de apă.

Art. 3. – (1) Dreptul de a utiliza resursele gestionate de Administratia Natională “Apele Române“, ca institutie publică, se obtine în baza abonamentului de utilizare/exploatare încheiat cu operatorul unic.

(2) Abonamentul-cadru de utilizare/exploatare se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale din domeniul gospodăririi apelor si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Administratia Natională “Apele Române“ va încheia abonament de utilizare/exploatare cu utilizatorii de apă, conform solicitării acestora, în limitele prevederilor din actele de reglementare a folosintei din punct de vedere al gospodăririi apelor.

(4) Calitatea apei brute asigurată în sursă este clasificată pe categorii, conform normelor în vigoare.

Art. 4. – (1) Pentru serviciile comune de gospodărire a apelor prestate de Administratia Natională “Apele Române“, prevăzute în anexa nr. 4 pct. II, tarifele se stabilesc prin negociere directă între unitătile din subordinea Administratiei Nationale “Apele Române“ si utilizatori.

(2) Prestarea serviciilor comune de gospodărire a apelor se face pe bază de contracte încheiate cu beneficiarii.

Art. 5. – Divergentele apărute la încheierea contractelor sau a abonamentelor de utilizare/exploatare între directiile de ape sau alte unităti din subordinea Administratiei Nationale “Apele Române“ si utilizatori se negociază ca etapă finală a concilierii, la nivelul central al Administratiei Nationale “Apele Române“, în prezenta reprezentantilor autoritătilor competente.

Art. 6. – (1) Administratia Natională “Apele Române“, în relatiile cu utilizatorii, acordă bonificatii si aplică penalităti, după caz.

(2) Utilizatorilor de apă care demonstrează constant o grijă deosebită pentru folosirea ratională si pentru protectia calitătii apelor, evacuând odată cu apele uzate epurate substante impurificatoare în concentratii mai mici decât cele înscrise în autorizatia de gospodărire a apelor, li se acordă, potrivit legii, bonificatii. Bonificatiile se acordă în procent de până la 10% din valoarea anuală a contributiilor decontate, pe baza metodologiei stabilite prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale din domeniul apelor, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a ordonantei de urgentă.

(3) Administratia Natională “Apele Române“ este singura în drept să constate si să propună cazurile în care se acordă bonificatii. Bonificatiile se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale din domeniul apelor.

(4) Penalitătile se aplică acelor utilizatori de apă la care se constată abateri de la prevederile reglementate atât pentru depăsirea cantitătilor de apă utilizate, cât si a concentratiilor de substante impurificatoare evacuate în resursele de apă. Cuantumul acestora este prevăzut în anexa nr. 6.

(5) Penalitătile se modifică periodic prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autoritătii publice centrale în domeniul apelor.

(6) Constatarea abaterilor prevăzute la alin. (4) se face de personalul cu drept de control împuternicit în acest scop, prevăzut de lege, si se consemnează în proceseleverbale încheiate între părti.

(7) Decizia si procesul-verbal de constatare se comunică unitătii penalizate prin postă, cu confirmare de primire, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data emiterii acesteia. Împotriva procesului-verbal de constatare si de stabilire a penalitătilor unitatea în cauză poate face plângere, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea comunicării, la judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârsită abaterea. Hotărârea prin care se rezolvă plângerea este definitivă. Procesul-verbal de stabilire a penalitătilor, neatacat în justitie în termenul stabilit, constituie titlu executoriu.

Art. 7. – (1) Unitătile de gospodărie comunală care au în administrare retelele de alimentare cu apă si de canalizare a localitătilor pot aplica penalitătile prevăzute în “Sistemul de contributii, plăti, bonificatii, tarife si penalităti“, care face parte din mecanismul economic specific domeniului apelor.

(2) Penalitătile încasate de unitătile de gospodărie comunală se fac venit al acestora si se folosesc pentru modernizarea instalatiilor si retehnologizarea statiilor de epurare a apelor uzate, conform legislatiei în vigoare.

Art. 8. – (1) Pentru obligatiile debitorului declarat insolvabil, dobânzile se calculează până la data încheierii procesului-verbal de constatare a insolvabilitătii.

(2) Pentru obligatiile neplătite la termen atât înainte, cât si după deschiderea procedurii de reorganizare judiciară, se datorează dobânzi si penalităti de întârziere până la data deschiderii procedurii de faliment, dacă aceasta a fost declansată înainte de începerea procedurii de executare silită.

Art. 9. – Nivelul dobânzii se stabileste prin abonamentul de utilizare/exploatare si/sau contract, dar nu poate fi mai mic decât cel perceput pentru creantele bugetare, si se modifică concomitent cu acesta.

Art. 10. – (1) Utilizatorii de apă au obligatia încheierii, lunar sau trimestrial, cu operatorul unic, a unui procesverbal de reglare si confirmare certă a debitelor restante, care constituie si Onstiintare de plată de la data înmânării sau comunicării acestuia.

(2) Acest proces-verbal încheiat între semnatarii abonamentului de utilizare/exploatare si/sau contractului constituie titlu executoriu în conditiile legii.

(3) Dispozitiile privind continutul si nulitatea actului administrativ fiscal din Codul de procedură fiscală se aplică în mod corespunzător.

(4) Executarea silită în temeiul titlului executoriu prevăzut la alin. (2) se efectuează de Administratia Natională “Apele Române“ similar reglementărilor legale în vigoare în materie de colectare a creantelor fiscale.

Art. 11. – Suspendarea dreptului de utilizare/exploatare a resurselor de apă se aplică în cazul neplătii contributiei timp de 6 luni, luându-se totodată măsuri de sistare a prestării serviciului.

Art. 12. – Creantele restante nerecuperate prin effort propriu se pot stinge si prin aplicarea procedurii instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadentă ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar si a pierderilor din economie, si a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadentă ale contribuabililor, persoane juridice, cu modificările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 4

 

SISTEMUL

de contributii specifice de gospodărire a apelor si serviciile comune de gospodărire a apelor

 

I. SISTEMUL DE CONTRIBUfiII SPECIFICE DE GOSPODĂRIRE A APELOR

A. Contributia pentru utilizarea resurselor de apă, pe categorii de surse si utilizatori

A.1. Din râuri interioare, lacuri naturale si lacuri de acumulare amenajate indiferent de detinător, în scopul utilizării de către:

1.1. operatori economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală), institutii publice, unităti de cult, agrozootehnici de tip industrial si altii;

1.2. operatori economici producători de energie electrică si termică prin termocentrale;

1.3. operatori economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată, în regim de uzinare;

1.4. irigatii;

1.5. acvacultură.

A.2. Din Dunăre, în scopul utilizării de către:

2.1. operatori economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală, servicii de ecluzare a navelor pe canale navigabile), institutii publice, unităti de cult, agrozootehnici de tip industrial si altii;

2.2. operatori economici producători de energie electrică si termică prin termocentrale, în regim de circuit deschis;

2.3. operatori economici producători de energie electrică si termică în centrale nucleare în regim de circuit deschis;

2.4. operatori economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată, în regim de uzinare;

2.5. irigatii;

2.6. acvacultură.

A.3. Din subteran în scopul utilizării de către:

3.1. operatori economici industriali;

3.2. operatori economici de gospodărie comunală, institutii publice, unităti de cult si altii care folosesc apa în scop potabil;

3.3. irigatii;

3.4. acvacultură;

3.5. operatori economici agrozootehnici.

B. Contributia pentru primirea apelor uzate în resursele de apă*)

B.1. Contributia pentru primirea apelor uzate în resursele de apă de suprafată:

a) la materii în suspensie;

b) la substante în solutie;

c) la germeni patogeni;

d) la poluarea termică;

e) la substante consumatoare de oxigen.

B.2. Contributia pentru primirea apelor uzate în soluri permeabile sau în depresiuni cu scurgere asigurată natural:

a) la materii în suspensie;

b) la substante în solutie;

c) la germeni patogeni;

d) la substante consumatoare de oxigen.

B.3. Contributia pentru primirea apelor uzate industriale, de mină sau de zăcământ, injectate în straturi de foarte mare adâncime:

a) la materii în suspensie;

b) la substante în solutie;

c) la germeni patogeni.

 

NOTĂ:

*) Indicatorii folositi pentru contributiile specifice mentionate sunt:

a) Indicatori chimici generali:

– materii totale în suspensie (MTS);

– cloruri (Cl), sulfati (SO4 2-);

– sodiu (Na+), potasiu (K+), calciu (Ca2+), magneziu (Mg2+);

– azotati (NO3-);

– clor rezidual liber (Cl2);

– amoniu (NH4+), Azot (Ntotal), azotiti (NO2-);

– amoniac (NH3);

– consum biochimic de oxigen (CBO5);

– consum chimic de oxigen (CCOMn) (metoda cu permanganat de potasiu);

– consum chimic de oxigen (CCOCr) (metoda cu bicromat de potasiu);

– fosfati (PO43-);

– fosfor total (P);

– mangan total* (Mn2+);

– aluminiu total* (Al3+), fier ionic total* (Fe2+, Fe3+);

– substante extractibile cu eter de petrol, produse petroliere;

– detergenti sintetici anionactivi, biodegradabili;

– reziduu filtrabil uscat la 105 °C.

b) Indicatori chimici specifici:

– sulfiti (SO32), fluoruri (F), fenoli (indexfenolic) (C6H5OH);

– crom trivalent total* (Cr+);

– bariu total* (Ba2+), zinc (Zn2+), cobalt total* (Co2+);

– sulfuri (S2-), hidrogen sulfurat (H2S).

c) Indicatori chimici toxici si foarte toxici:

– arsen (As);

– cianuri (Cn-);

– detergenti anionactivi;

– argint (Ag+), zinc total* (Zn2+), molibden (Mo2+);

– cupru total* (Cu2+), crom (Cr2+), molibden (Mo2+);

– plumb si compusi;

– mercur (Hg2+) si compusi;

– nichel (Ni) si compusi.

d) Indicatori bacteriologici:

– bacterii coliforme totale;

– bacterii coliforme fecale;

– streptococi fecali.

e) Indicatori fizici:

– temperatura.

 

C. Contributia pentru potentialul asigurat în scop hidroenergetic prin barajele lacurilor de acumulare din administrarea Administratiei Nationale “Apele române“

C.1. Cădere medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată mai mică de 4 MW

C.2. Cădere medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată cuprinsă între 4 MW si 8 MW

C.3. Cădere medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată mai mare de 8 MW.

D. Contributia pentru exploatarea nisipurilor si pietrisurilor din albiile, malurile cursurilor de apă si cuvetele lacurilor de acumulare

II. SERVICII COMUNE DE GOSPODĂRIRE A APELOR (ÎN SCOPUL PRELUCRĂRII SI UTILIZĂRII ACESTORA)

Denumirea serviciului:

1. captarea, tratarea si pomparea apei;

2. aductiunea apei pentru distributie în reteaua publică;

3. distributia apei pe platforme industriale;

4. aductiunea apei pentru distributie în reteaua de irigatii;

5. distributia apei prin reteaua altor unităti;

6. transportul apei prin conducte si canale;

7. asigurarea folosirii potentialului de turism si agrement al râurilor, lacurilor naturale, lacurilor de acumulare amenajate, al Dunării, plajei si mării teritoriale;

8. practicarea pescuitului recreativ sportiv în cursuri de apă, lacuri si bălti naturale;

9. analize de calitatea apei, pentru terti;

10. apărarea împotriva inundatiilor prin lucrări de gospodărire a apelor;

11. suplimentarea debitelor;

12. asigurarea căderii în scop hidroenergetic, de către alti operatori economici, prin barajele si prizele proprii;

13. pomparea apelor în vederea protectiei lacurilor terapeutice, precum si din incinte îndiguite;

14. activităti conexe legate de valorificarea potentialelor apelor si a patrimoniului;

15. alte servicii privind prelucrarea si utilizarea apei, cu potentialele ei;

16. servicii de întretinere – reparatii constructii în domeniul gospodăririi apelor.

 

ANEXE

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale “Apele Române“

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale “Apele Române“ si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 23 decembrie 2005.

Nr. 1.348.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgentă voluntare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 17 din Legea nr. 481/2004 privind protectia civilă,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă Statutul personalului voluntar din serviciile de urgentă voluntare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 decembrie 2005.

Nr. 1.579.

 

ANEXĂ

 

STATUTUL

personalului voluntar din serviciile de urgentă voluntare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Prezentul statut reglementează selectionarea, promovarea si facilitarea participării personalului voluntar, în spiritul solidaritătii civice, la actiunile organizate de autoritătile administratiei publice locale în cadrul serviciilor de urgentă voluntare, precum si drepturile si obligatiile acestuia.

Art. 2. – (1) În sensul prezentului statut, prin voluntariat se întelege activitatea de interes public desfăsurată benevol de persoane fizice în serviciile publice de urgentă voluntare, în cadrul unor raporturi juridice, altele decât raportul juridic de muncă.

(2) Beneficiar al voluntariatului este comunitatea în folosul căreia se desfăsoară activitatea de voluntariat, reprezentată de consiliul local care a constituit, potrivit legii, serviciul public voluntar pentru situatii de urgentă, denumit în continuare serviciu de urgentă voluntar.

(3) Consiliul local în subordinea căruia functionează serviciul de urgentă voluntar încheie contract de voluntariat cu fiecare persoană selectionată, în conditiile prezentului statut.

Art. 3. – Principiile care stau la baza exercitării voluntariatului în seriviciile de urgentă sunt:

a) implicarea activă a voluntarului în viata comunitătii;

b) selectionarea voluntarilor, fără discriminări, pe baza egalitătii de sanse;

c) participarea ca voluntar numai pe baza consimtă-mântului scris, exprimat prin semnarea contractului de voluntariat;

d) încadrarea si promovarea voluntarului conform pregătirii si, respectiv, rezultatelor obtinute în cadrul serviciului de urgentă voluntar;

e) asumarea liber consimtită de către voluntar a suportării riscurilor pe care le presupune activitatea în serviciul de urgentă voluntar.

 

CAPITOLUL II

Conditii de încadrare a personalului voluntar

 

Art. 4. – (1) Persoana care solicită să se încadreze ca voluntar în serviciile de urgentă voluntare trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să aibă domiciliul în unitatea administrativ-teritorială reprezentată de consiliul local al municipiului, orasului/sectorului sau comunei, beneficiar al voluntariatului;

b) să aibă vârsta cuprinsă între 18 ani si 50 de ani;

c) să fie apt din punct de vedere medical;

d) să posede documentele care să îi ateste pregătirea în specializarea pentru care încheie contractul de voluntariat;

e) să nu fi fost condamnat pentru săvârsirea de infractiuni cu intentie;

f) să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în serviciul de urgentă voluntar în conditiile art. 10 lit. c).

(2) La încheierea contractului de voluntariat au prioritate persoanele care:

a) au satisfăcut serviciul militar în termen sau cu termen redus, în specialitătile: pompieri, protectie civilă, geniu, transmisiuni, chimie, medicină, marină;

b) au absolvit cursurile specifice adaptării la misiuni si la executarea actiunilor de interventie în situatii de urgentă/dezastre.

(3) Promovarea personalului voluntar din serviciile de urgentă voluntare se face pe baza criteriilor de performantă stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor, potrivit legii.

 

CAPITOLUL III

Contractul de voluntariat

 

Art. 5. – (1) Voluntariatul se desfăsoară pe baza unui contract, încheiat în formă scrisă, sub sanctiunea nulitătii absolute, între voluntar si beneficiarul voluntariatului, în conditiile libertătii contractuale a părtilor si cu respectarea dispozitiilor prezentului statut.

(2) Contractul de voluntariat se încheie în două exemplare originale, dintre care unul se înmânează voluntarului, iar cel de-al doilea se păstrează în evidenta beneficiarului voluntariatului.

(3) Contractul de voluntariat se încheie pe perioadă de 5 ani si se reOnnoieste tacit dacă nici una dintre părti nu îsi exprimă în scris intentia de denuntare a contractului cu 15 zile înainte de expirarea termenului pe care a fost încheiat.

(4) Primul contract de voluntariat cuprinde o perioadă de probă de 3–6 luni, inclusă în durata totală a acestuia, care se finalizează prin teste si verificări practice. În perioada de probă părtile pot rezilia contractul din proprie initiativă.

(5) Contractul cu persoanele care nu promovează testele si verificările prevăzute la alin. (4) se reziliază de plin drept.

(6) Modelul contractului de voluntariat este prezentat în anexa nr. 1.

Art. 6. – (1) Beneficiarul voluntariatului are obligatia să informeze semestrial institutiile si operatorii economici ai căror salariati fac parte din serviciul de urgentă voluntar despre programul si activitătile de pregătire ale acestora.

(2) Institutiile si operatorii economici vor facilita salariatilor prevăzuti la alin. (1) participarea la activitătile de pregătire si de interventie ale serviciului de urgentă voluntar.

 

CAPITOLUL IV

Drepturi si obligatii

 

SECTIUNEA 1

Drepturi

 

Art. 7. – Principalele drepturi de care beneficiază voluntarul din serviciile de urgentă voluntare sunt:

a) participarea activă la elaborarea si derularea programelor în domeniul situatiilor de urgentă;

b) încadrarea în serviciu pe functii corespunzătoare pregătirii sale profesionale;

c) asigurarea de către beneficiarul voluntariatului a desfăsurării activitătilor în conditiile legale de protectie a muncii, în functie de natura si de caracteristicile activitătii respective;

d) asigurarea, de către beneficiarul voluntariatului, în conditiile legii, împotriva riscurilor de accident si de boală ce decurg din natura activitătii, cu plata primelor de asigurare de către beneficiarul voluntariatului; în lipsa asigurării sau în cazul neplătii primelor de asigurare, costul prestatiilor medicale se suportă integral de către beneficiarul voluntariatului;

e) eliberarea de către beneficiarul voluntariatului a unui certificat nominal care să ateste calitatea de voluntar în serviciul de urgentă voluntar, conform modelului prezentat în anexa nr. 2;

f) rambursarea de către beneficiarul voluntariatului, în conditiile convenite în contract, potrivit prezentului statut, a cheltuielilor efectuate de personalul voluntar pentru realizarea activitătii de interventie;

g) durata timpului de lucru stabilită în conditiile prezentului statut si cu respectarea duratei timpului de muncă prevăzut de art. 108 si următoarele din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, să nu afecteze sănătatea si resursele psihofizice ale voluntarului;

h) păstrarea locului de muncă si a drepturilor salariale la institutia/operatorul economic la care este angajat, pe perioada în care participă la interventii, cursuri de pregătire sau concursuri profesionale;

i) control medical anual, asigurat gratuit de consiliul local care a înfiintat serviciul de urgentă voluntar;

j) gratuităti pe mijloacele de transport în comun, aflate sub autoritatea beneficiarului voluntariatului si/sau în baza contractelor încheiate de acesta cu societătile private;

k) uniformă, echipament de protectie, aparatură si mijloace de Onstiintare, asigurate gratuit de beneficiarul voluntariatului;

l) despăgubirea corespunzătoare, de către beneficiarul voluntariatului, în cazul în care pe timpul interventiei i s-a degradat îmbrăcămintea ori alte bunuri personale;

m) exonerarea de răspunderea materială pentru daunele produse pe timpul actiunilor de interventie executate cu respectarea procedurilor specifice;

n) dreptul la antidot adecvat naturii mediului de lucru pe timpul interventiei, asigurat de beneficiarul voluntariatului sau de beneficiarul interventiei;

o) hrană gratuită, în echivalentul a cel putin 2.000 de calorii/zi, în cazul operatiunilor de peste 4 ore, asigurată de beneficiarul voluntariatului sau de beneficiarul interventiei;

p) drepturi de deplasare, cazare si diurnă pe timpul cât se află la cursuri de pregătire si concursuri profesionale organizate în afara localitătii în care functionează serviciul de urgentă voluntar, acordate de beneficiarul voluntariatului, conform legii;

q) compensatii în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la interventii si la celelalte activităti prevăzute în programul serviciului de urgentă voluntar; cuantumul orar al compensatiei acordate voluntarului se stabileste si se achită de consiliul local, diferentiat pe categorii de functii, si nu poate fi mai mic decât cuantumul orar calculat la valoarea salariului lunar minim pe economie.

 

SECTIUNEA a 2-a

Obligatii

 

Art. 8. – (1) Principalele obligatii ale voluntarului din serviciul de urgentă voluntar sunt următoarele:

a) să respecte cu strictete clauzele contractului de voluntariat;

b) să îndeplinească sarcinile primite si atributiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare aprobat de beneficiarul voluntariatului;

c) să păstreze confidentialitatea informatiilor la care are acces în cadrul activitătii de voluntariat;

d) să respecte timpul de prezentare în caz de alertă la locul stabilit de beneficiarul voluntariatului;

e) să participe la cursurile de instruire organizate sau stabilite de beneficiarul voluntariatului;

f) să utilizeze în conditii de eficientă, eficacitate si economicitate bunurile aflate în folosinta serviciului de urgentă voluntar si să actioneze pentru păstrarea mijloacelor tehnice din dotarea acestuia în perfectă stare de functionare;

g) să sesizeze organele în drept despre neregulile din domeniul de activitate constatate în sectorul de competentă;

h) să fie respectuos, cuviincios si corect în relatiile cu personalul serviciului de urgentă voluntar si să dovedească solicitudine si respect fată de orice persoană;

i) să acorde sprijin colegilor pe timpul executării misiunilor si interventiilor;

j) să fie disciplinat si să dovedească probitate profesională si morală în întreaga activitate;

k) prin întregul său comportament să se arate demn de consideratia si încrederea impuse de statutul de voluntar;

l) să îsi probeze calitatea de voluntar, în exercitarea atributiilor specifice, cu legitimatia eliberată de beneficiarul voluntariatului, al cărei model este prezentat în anexa nr. 3.

(2) Personalul voluntar din serviciile de urgentă voluntare are obligatia să poarte uniformă, echipament de protectie si însemne distinctive, ale căror descriere, conditii de acordare si folosire se stabilesc prin regulamentul elaborat de Ministerul Administratiei si Internelor, aprobat prin hotărâre a Guvernului si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

SECTIUNEA a 3-a

Recompense si sanctiuni

 

Art. 9. – Pentru acte de eroism, curaj si devotament în executarea unor misiuni, precum si pentru merite deosebite în îndeplinirea îndatoririlor ce îi revin, personalului voluntar i se pot acorda următoarele recompense morale si materiale:

a) multumiri verbale si scrise;

b) scrisori de multumire personale sau adresate institutiei ori operatorului economic care are calitatea de angajator în raport cu voluntarul;

c) evidentierea în mass-media locale si centrale a actiunilor întreprinse de voluntar;

d) citarea prin ordin de zi al inspectorului sef al inspectoratului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgentă sau al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă;

e) acordarea, în conditiile legii, de titluri onorifice, decoratii si premii în obiecte sau bani.

Art. 10. – Pentru abateri de la regulile de disciplină, neîndeplinirea îndatoririlor sau a conditiilor contractuale personalului voluntar din serviciile de urgentă voluntare i se pot aplica următoarele sanctiuni:

a) avertisment;

b) suspendarea dreptului de a activa în cadrul serviciului de urgentă voluntar, precum si a drepturilor aferente, pe o perioadă cuprinsă între 1 si 6 luni, în functie de gravitatea abaterii;

c) rezilierea contractului.

 

CAPITOLUL V

Încetarea contractului de voluntariat

 

Art. 11. – (1) Contractul de voluntariat încetează de drept când voluntarul Omplineste vârsta de 55 de ani, nu mai îndeplineste conditiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c) si e), precum si în caz de deces.

(2) O prelungire a contractului mentionat la alin. (1) cu un an, reînnoibilă de maximum 4 ori, poate fi acordată voluntarului, în baza solicitării scrise a acestuia, însotită de certificatul medical care să ateste starea de sănătate.

(3) După încetarea contractului de voluntariat, voluntarul poate îndeplini functii onorifice si/sau activităti de consultantă în cadrul serviciului de urgentă voluntar.

Art. 12. – Dacă pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, independent de vointa părtilor, o situatie de natură să îngreuneze executarea obligatiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar dacă situatia face imposibilă executarea în continuare a contractului, acesta este reziliat de plin drept.

Art. 13. – Renegocierea contractului de voluntariat se face la cererea scrisă a uneia dintre părti, formulată în termen de 15 zile de la data la care a intervenit situatia prevăzută la art. 12.

Art. 14. – Denuntarea unilaterală a contractului de voluntariat are loc din initiativa voluntarului sau a beneficiarului voluntariatului, cu un preaviz de 15 zile, cu obligatia prezentării motivelor.

Art. 15. – Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului de voluntariat sunt de competenta instantelor judecătoresti, dacă părtile la contract nu le pot rezolva pe cale amiabilă.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 16. – Executarea obligatiilor contractuale ce revin voluntarului din serviciul de urgentă voluntar nu se poate face prin reprezentare.

Art. 17. – Răspunderea pentru neexecutarea sau pentru executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat este supusă regulilor prevăzute de Codul civil.

Art. 18. – Activitatea de voluntar într-un serviciu de urgentă voluntar este incompatibilă cu exercitarea functiilor de primar, viceprimar, secretar al primăriei si consilier local.

Art. 19. – Seful serviciului de urgentă voluntar tine, pentru întregul personal voluntar, un dosar individual care cuprinde toate documentele referitoare la contractul de voluntariat, încadrare, avize, renegocierea si încetarea activitătii, situatia medicală, precum si recompensele si sanctiunile.

Art. 20. – Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezentul statut.

 

ANEXA Nr. 1

la statut

 

ROMÂNIA

JUDETUL/MUNICIPIUL BUCURESTI .........................

Consiliul Local al .......................................

 

CONTRACT DE VOLUNTARIAT

nr. ..............., încheiat astăzi ........................

 

A. Părtile contractului

1. Beneficiarul contractului: Consiliul Local al ..........................., cu sediul în ..............................., reprezentat prin domnul/doamna ........................................, în calitate de ........................................

2. Voluntar: domnul/doamna .................................., fiul/fiica lui ........................... si al/a ........................., născut/născută în anul ......, luna ..............., ziua ...., în comuna/orasul .............................., judetul ..............., domiciliat/domiciliată în str. .......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ......................, judetul .................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria ........ nr. ................, eliberat/eliberată de ............................ la data de .............................., cod numeric personal .........................................., absolvent al/absolventă a ............................, de profesie ..........................., cu o vechime de ............., angajat/angajată la ........................................................................

B. Obiectul contractului: prestarea de activităti în domeniul situatiilor de urgentă, conform Statutului personalului voluntar din serviciile de urgentă voluntare

C. Durata contractului: 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, în conditiile Statutului personalului voluntar din serviciile de urgentă voluntare

D. Zona de desfăsurare a activitătii:

a) în zona de competentă a serviciului voluntar pentru situatii de urgentă;

b) pe teritoriul localitătilor învecinate, în baza contractelor de interventie încheiate între consiliile locale.

E. Atributiile postului: cele prevăzute în fisa postului, anexă la contractul de voluntariat

F. Conditii de activitate: activitatea se desfăsoară în conformitate cu legislatia în vigoare, conform conditiilor specifice.

G. Durata activitătii: activitatea este nenormată.

H. Drepturile si obligatiile părtilor privind securitatea si sănătatea în muncă:

a) asigurarea în caz de accident si de boală, ce pot interveni în timpul activitătilor desfăsurate, încheiată de consiliul local beneficiar al voluntariatului, în conditiile legii;

b) echipament individual de protectie;

c) materiale igienico-sanitare;

d) supliment alimentar;

e) alte drepturi: ......................................................................................................................................................

I. Alte clauze:

a) perioada de preaviz este de 15 zile;

b) alte clauze: .........................................................................................................................................................

J. Drepturi si obligatii generale ale părtilor

1. Voluntarul

1.1. Drepturi:

a) să fie repartizat pe un post conform pregătirii;

b) să beneficieze de măsuri de securitate si sănătate a muncii;

c) să beneficieze de formare profesională;

d) să beneficieze de compensatii în bani pentru timpul efectiv de lucru la interventii, conform Statutului personalului voluntar din serviciile de urgentă voluntare;

e) să beneficieze de reducere din impozitul local pe perioada:

1. ................................., cu .................................. %;

2. ................................., cu .................................. %;

3. ................................., cu .................................. %;

f) să beneficieze de scutire pentru următoarele taxe locale: ...........................................................................................;

g) să beneficieze de gratuităti pe mijloacele de transport în comun din localitate, apartinând unitătilor din subordinea consiliului local;

h) să beneficieze de scutire de următoarele servicii în folosul comunitătii: ...............................................................;

i) alte drepturi: ................................................................................................................................................................

1.2. Obligatii:

a) îndeplinirea atributiilor conform fisei postului;

b) respectarea disciplinei în timpul activitătilor;

c) respectarea măsurilor de securitate si sănătate a muncii;

d) păstrarea secretului de serviciu;

e) portul în mod corespunzător al uniformei si utilizarea, potrivit prescriptiilor tehnice specifice, a tehnicii de interventie, a echipamentului de protectie, a aparaturii si mijloacelor de Onstiintare;

f) participarea la cursurile de pregătire, organizate de consiliul local beneficiar al voluntariatului ori de alte autorităti ale administratiei publice centrale sau locale, după caz;

g) alte obligatii: ............................................................................................................................................................

2. Beneficiarul voluntariatului

2.1. Drepturi:

a) să dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru voluntar;

b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

c) să constate săvârsirea abaterilor disciplinare si să aplice sanctiunile corespunzătoare, potrivit legii;

d) alte drepturi: ...............................................................................................................................................................

2.2. Obligatii:

a) să acorde voluntarului toate drepturile ce decurg din contractul de voluntariat;

b) să asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice pentru desfăsurarea activitătilor specifice;

c) să informeze voluntarul asupra conditiilor si relatiilor de muncă ce privesc desfăsurarea activitătilor specifice;

d) să elibereze, la cerere, documente care atestă calitatea voluntarului;

e) să asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale voluntarului;

f) alte obligatii: .................................................................................................................................................................

K. Dispozitii finale

1. Prevederile prezentului contract de voluntariat se completează cu dispozitiile Statutului personalului voluntar din serviciile de urgentă voluntare.

2. În executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează conducerii beneficiarului voluntariatului cu care a încheiat contractul.

3. Modificarea contractului de voluntariat se poate face la cererea scrisă a uneia dintre părti, formulată în termen de 15 zile de la data la care a intervenit situatia de natură a duce la modificările contractuale.

4. Prezentul contract individual de voluntariat s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

Beneficiarul voluntariatului,

............................................

Voluntar,

.........................................

 

Prezentul contract se prelungeste, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.579/2005, astfel:

1. .....................................................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................................................

3. .....................................................................................................................................................................

 

Organizatie gazdă,

..........................................

Voluntar,

........................................

 

Pe data de ................... prezentul contract încetează în temeiul art. ........ din .................., în urma îndeplinirii procedurii legale.

 

Beneficiarul voluntariatului,

.........................................

 

ANEXA Nr. 2*)

la statut

 

ANEXA Nr. 3

la statut

 

ROMÂNIA

JUDETUL/MUNICIPIUL BUCURESTI ...............................

Consiliul Local al ............................................

Nr. ..................... din .......................................

 

LEGITIMATIE DE VOLUNTAR

(model)

LOC

FOTO

 

Domnul/Doamna ........................., voluntar în serviciul de urgentă voluntar ................................ (denumirea serviciului),

este abilitat/abilitată să controleze respectarea prevederilor legale pentru prevenirea tipurilor de risc specifice si să intervină în situatii de urgentă în sectorul de competentă.

 

Primar,

.........................................

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind recunoasterea Consiliului pe produs “Lapte si produse lactate“

 

Având în vedere prevederile art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 307/2005,

văzând Referatul de aprobare nr. 77.209 din 20 octombrie 2005 al Directiei generale elaborare strategii, politici sectoriale si de piată,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se recunoaste Consiliul pe produs “Lapte si produse lactate“, structură organizatorică la nivel national, fără personalitate juridică, în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Consiliul pe produs “Lapte si produse lactate“ îsi desfăsoară activitatea în baza propriului regulament de organizare si functionare, aprobat conform art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 307/2005.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 15 decembrie 2005.

Nr. 1.289.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Consiliului pe produs “Lapte si produse lactate“

 

Producători:

1. Mihai Petcu – Asociatia Generală a Crescătorilor de Taurine din România – Societatea Comercială “Agrozootehnica Pantelimon“ – S.A., judetul Ilfov;

2. Liviu Peica – Federatia Crescătorilor de Taurine Transilvania – Asociatia Crescătorilor de Taurine Bistrita-Năsăud;

3. Ion Piticari – Asociatia Crescătorilor de Taurine – “Uniunea Fermierilor Bucovineni Piatra Soimului“ Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava;

4. Ovidiu Onisor – Asociatia Fermierilor Crescători de Bovine, judetul Cluj;

5. Ion Calopăreanu – Asociatia Crescătorilor de Taurine, judetul Dolj;

6. Elvira Balahur – Asociatia “Împreună Sprijinim Producătorii Agricoli“, judetul Iasi;

7. Traian Sălăjeanu – Asociatia Generală a Crescătorilor de Taurine din Românie, filiala Arad;

8. Ioan Cristolovean – Asociatia pentru Promovarea Calitătii Laptelui (judetele Brasov, Covasna, Harghita, Sibiu);

9. Stefan Anbrus – Federatia Crescătorilor de Taurine Transilvania (judetele Bistrita- Năsăud, Bihor, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu, Sălaj);

10. Dorel Codrea – Asociatia Crescătorilor de Taurine “Brună – Schwyz“, Maramures;

11. Costel Caras – Asociatia Crescătorilor de Taurine Holstein, comuna Brănesti, judetul Ilfov;

12. Marian Moise – Asociatia Generală a Crescătorilor de Taurine din România, filiala Călărasi;

13. Eugen Popa – Asociatia Generală a Crescătorilor de Taurine din România, filiala Bacău.

Procesatori:

14. Valeriu Steriu – Asociatia Patronală Română din Industria Laptelui (APRIL), Societatea Comercială “Dorna Lactate“ – S.A., judetul Suceava;

15. Ion Bălan – APRIL, Societatea Comercială “Covalact“ – S.A., judetul Covasna;

16. Gheorghe Petrisor – APRIL, Societatea Comercială “Danone P.D.P.A.“, Bucuresti;

17. Zoltan Feher – APRIL, Societatea Comercială “Friesland“ – S.A., judetul Satu Mare;

18. George Grecu – APRIL, Societatea Comercială “Napolact“ – S.A., judetul Cluj;

19. Daniel Cosarcă – APRIL, Societatea Comercială “Harghita Dairy“ – S.A., judetul Harghita;

20. Mihai Vranău – APRIL, Societatea Comercială “Rarăul“ – S.A., judetul Suceava;

21. Zoltan Arpad – APRIL, Societatea Comercială “Gordon Prod“ – S.R.L., judetul Harghita;

22. Gabriel Duicu – APRIL;

23. Ioan Dîrzu – Asociatia Profesională a Procesatorilor de Lapte, Societatea Comercială “Albalact“ – S.A., judetul Alba;

24. Ion Ciorbă – Asociatia Procesatorilor de Lapte Muresul, judetul Mures;

25. Stefan Keseru – Societatea Comercială “Schwaben Molkerei“ – S.R.L., Carei, judetul Satu Mare.

Alti membri pe filieră:

26. Dănut Stefan – Asociatia Specialistilor din Industria Laptelui, Suceava.

Autorităti:

27. un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

28. un reprezentant al Ministerului Economiei si Comertului;

29. un reprezentant al Consiliului Concurentei;

30. un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

31. un reprezentant al Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind recunoasterea Consiliului pe produs “Legume si fructe proaspete si procesate“

 

Având în vedere prevederile art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 307/2005,

văzând Referatul de aprobare nr. 77.209 din 20 octombrie 2005 al Directiei generale elaborare strategii, politici sectoriale si de piată,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se recunoaste Consiliul pe produs “Legume si fructe proaspete si procesate“, structură organizatorică la nivel national, fără personalitate juridică, în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Consiliul pe produs “Legume si fructe proaspete si procesate“ îsi desfăsoară activitatea în baza propriului regulament de organizare si functionare, aprobat conform art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 307/2005.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 19 decembrie 2005.

Nr. 1.304.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Consiliului pe produs “Legume si fructe proaspete si procesate“

 

Producători:

1. Constantin Stanciu – Societatea Comercială “Leoser“ – S.A., Bucuresti;

2. Petru Amariei – Asociatia Pomicolă Fălticeni, judetul Suceava;

3. Oliviu Daniel Buzgău – Societatea Comercială “Agrind“ – S.A., Tăsnad, judetul Satu Mare;

4. Ionită Cocă – Societatea Comercială “Sere Codlea“ – S.A., judetul Brasov;

5. Nicu Coman – Grupul de producători “Legume Izbiceni-Olt 2004“, judetul Olt;

6. Ion Costache – Asociatia Legumicultorilor “Diamant“ Sarichioi si Asociatia Legumicolă “Razelm“ Valea Nucarilor, judetul Tulcea;

7. Mugurel Eduard Dutu – Asociatia Producătorilor si Procesatorilor de Legume si Fructe, judetul Brăila;

8. Barbu Ghită – Societatea Comercială “Biolegum“ – S.R.L., comuna Maia, judetul Ialomita;

9. Olga Kandert – Societatea Comercială “Frankol Funghi“ – S.R.L., Cristuru Secuiesc, judetul Harghita;

10. Mike Csaba-Zoltan – Societatea Comercială “Căpsunica“ Halmeu, judetul Satu Mare;

11. Ioan Mot – Societatea Comercială “Paradisul Legumelor – Curtici & Macea“ – S.R.L., judetul Arad;

12. Ilie Vasile–Ion Oprea – Asociatia Pomicultorilor Dâmboviteni, Voinesti, judetul Dâmbovita;

13. Mihai Petrosu – Societatea Comercială “Petrosu“ – S.A., judetul Brăila;

14. Ioan Viorel Rati – Societatea Comercială “Fructex“ – S.A., judetul Bacău;

15. Cristian Rusu – Societatea Comercială “Berser“ – S.A., Bucuresti

16. Sorin Emil Tomutiu – Societatea Agricolă a Producătorilor de Mere Dedrad-Batos, judetul Mures;

17. Mirela-Ana Veres – Asociatia Producătorilor Agricoli Lăpusel, judetul Maramures;

18. Gheorghe Vlad – Societatea Comercială “Adinflor Exim“ – S.R.L. Vidra, comuna Vidra, judetul Ilfov;

19. Gheorghe Voica – Asociatia de Producere si Valorificare a Fructelor Livezile, comuna Mărăcineni, judetul Arges.

Procesatori:

20. Aurel Tănase – “Romalimenta“, Federatia Patronală Română din Industria Alimentară, Bucuresti;

21. Ana Voichita Abrudan – Patronatul din Industria de Conserve din Legume si Fructe si Conserve Mixte “Romconserv“, Bucuresti;

22. Dumitru Cănulescu – Societatea Comercială “Oltchim“ – S.A., Râmnicu Vâlcea;

23. Vasilică Cristinel Cojocariu – Societatea Comercială “Conserv Fruct“ – S.R.L., Băltătesti, judetul Neamt;

24. Luminita Manuela Vlad – Societatea Comercială “Leader International“ – S.A., Mogosoaia, judetul Ilfov.

Comercianti:

25. Ion Alexandru – Societatea Comercială “Agroecologica Vidra“ – S.R.L., comuna Vidra, judetul Ilfov;

26. Horia Culcescu – Societatea Comercială “Ostrovit“ – S.A., Ostrov, judetul Constanta;

27. Marin Cristache – Societatea Agricolă de Marketing Brezoaiele, judetul Dâmbovita;

28. Gheorghe Glăman – Societatea Comercială “Unisem“ – S.A., Bucuresti;

29. Iuliana Grigoriu – Asociatia Producătorilor de Legume si Cartofi, judetul Constanta;

30. Gheorghe Nedelcu – Asociatia Fermierilor din România, Bucuresti;

31. Aurel Seitan – Societatea Comercială “Fruvimed“ – S.A., Medgidia, judetul Constanta.

Distribuitori:

32. Lucian Valentin Nistea – Societatea Comercială “Dac 90“ – S.R.L., Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud;

33. Richard Van De Waart – Societatea Comercială “Nedarco“ – S.R.L., Bucuresti.

Alti parteneri pe filieră:

34. Ion Botu – Statiunea de Cercetare si Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea;

35. Ilarie Isac – Societatea Natională a Pomicultorilor din România, Mărăcineni, judetul Arges;

36. Maria Neamtu – Statiunea de Cercetare si Dezvoltare pentru Pomicultură, Băneasa, Bucuresti;

37. Maria Schutz – Societatea Agricolă Worldser, comuna fiuglui, judetul Dolj;

38. Lucian Stoian – Statiunea de Cercetare si Dezvoltare pentru Legumicultură, judetul Bacău.

Autorităti:

39. un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

40. un reprezentant al Ministerului Economiei si Comertului;

41. un reprezentant al Consiliului Concurentei.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind recunoasterea Consiliului pe produs “Sfeclă de zahăr, zahăr si produse procesate“

 

Având în vedere prevederile art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 307/2005,

văzând Referatul de aprobare nr. 77.209 din 20 octombrie 2005 al Directiei generale elaborare strategii, politici sectoriale si de piată,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se recunoaste Consiliul pe produs “Sfeclă de zahăr, zahăr si produse procesate“, structură organizatorică la nivel national, fără personalitate juridică, în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Consiliul pe produs “Sfeclă de zahăr, zahăr si produse procesate“ îsi desfăsoară activitatea în baza propriului regulament de organizare si functionare, aprobat conform art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 307/2005.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 21 decembrie 2005.

Nr. 1.345.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Consiliului pe produs “Sfeclă de zahăr, zahăr si produse procesate“

 

Producători:

1. Ioan Gherman – Federatia Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România;

2. Mihai Dimitriu – Federatia Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România;

3. Alexandru Lucacs – Societatea Comercială “Cit“ – S.A., Santău, judetul Satu Mare;

4. Emil Turdean – Societatea Comercială “Agro Turdean Impex“ – S.R.L., Bădeni, judetul Cluj;

5. Ioan Cristoloveanu – Societatea Comercială “Alexdi Impex“ – S.R.L., Brasov;

6. Iosif Benchea – Asociatia Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din Roman;

7. Mihai Banu – Federatia Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România;

8. Emilian Dobrescu – Organizatia Interprofesională Natională Zahărul din România;

9. Liviu Titus Dan – Societatea Comercială “Exotic“ – S.R.L., Cezieni, judetul Olt.

Procesatori:

10. Ioan Armenean – Patronatul Zahărului din România;

11. Iulian Antoniu – Societatea Comercială “Agrana România“ – S.A., Roman;

12. Dan Popovici – Societatea Comercială “Lemarco“ – S.A., Bucuresti;

13. Corneliu Pentilescu – Societatea Comercială “Zahărul Oradea“ – S.A.;

14. Achour Abdallah – Societatea Comercială “Zahăr Corabia“ – S.A., judetul Olt;

15. Cristian Diaconeasa – Societatea Comercială “Marr Sugar“ – S.A., Urziceni;

16. Stan Constantin – Societatea Comercială “Argirom International“ – S.A., România, Bucuresti;

17. Schwilha Herwig – Societatea Comercială “Agrana România“ – S.A., Buzău.

Alti parteneri:

18. Laszlo Kopacz – Societatea Comercială “Amylum Romania“ – S.A., Târgu Secuiesc.

Autorităti:

19. un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

20. un reprezentant al Ministerului Economiei si Comertului;

21. un reprezentant al Consiliului Concurentei.