MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 27         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 12 ianuarie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.849/2005. – Hotărâre pentru abrogarea unor prevederi din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autoritătilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice si produsele care urmează să fie achizitionate prin procedura de licitatie electronică

 

1.852/2005. – Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj

 

3. – Hotărâre pentru modificarea unei pozitii din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 632/2005 privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

4. – Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.229/731/1.095/2005. – Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor, ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 360/1999;

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.630/2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea unor prevederi din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autoritătilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice si produsele care urmează să fie achizitionate prin procedura de licitatie electronică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Din anexa nr. 2 “Lista de produse“ la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autoritătilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice si produsele care urmează să fie achizitionate prin procedura de licitatie electronică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 5 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă următoarele prevederi:

 

“Codul CPSA în care

este inclus produsul

Denumirea produsului

Nota

2420

Pesticide si alte produse agrochimice

6

 

Nota 6: se aplică pentru Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Vasile Lupu,

secretar de stat

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.849.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 si nr. 687 bis din 18 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 54 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Grecesti“, pozitia 19 va avea următorul cuprins:

“Drumuri comunale a) DC 107, L = 4,968 km;

b) DC 116, L = 2,990 km“.

2. La anexa nr. 86 “Inventarul bunurilor care apartin comunei Secu“:

a) se abrogă pozitiile 9, 10, 11, 17, 19, 20, 22 si 24;

b) pozitia 28 va avea următorul cuprins:

“Drumuri comunale: 1. DC 116, L = 1,540 km; 2. Drum Secu – Smadovicioara, L = 1,5 km;

3. Drum Smadovicioara – până la baza furajeră, L = 5,3 km;

4. Drum Smadovicioara de Secu Alboiu, L = 3 km“;

c) se introduc două noi pozitii, pozitiile 43 si 44, conform anexei la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.852.

 

ANEXĂ

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Secu, judetul Dolj

 

Nr.

crt.

Cod

de clasificare

Denumirea bunului

Elemente

de identificare

Anul dobândirii

sau dării în folosintă

Valoarea

de inventar

Situatia juridică

actuală

43.

1.2.8.

Bazin alimentare cu apă

3.000 litri

1.500 lei (RON)

În administrarea

Consiliului Local Secu

44.

1.2.8.

Teren bazin alimentare cu apă

S = 2.000 m2

368 lei (RON)

În administrarea

Consiliului Local Secu

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea unei pozitii din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 632/2005 privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Pozitia nr. 97 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 632/2005 privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 19 iulie 2005, se modifică după cum urmează:

“97. Sanda Daniel-Constantin, fiul lui Sanda Vasile-Dumitru si Gabriela-Codruta, născut la data de 11 decembrie 1965 în localitatea Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea, România, cu domiciliul actual în Germania, 40231 Düsseldorf, Zeppelinstr. 38, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Râmnicu Vâlcea, str. General Magheru nr. 12, bl. S2, sc. D, ap. 12, judetul Vâlcea (608/2004).“

Art. II. – Se constată că minora Sanda Amalia nu a pierdut niciodată cetătenia română.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2006.

Nr. 3.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2006.

Nr. 4.

 

ANEXĂ

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI

SI GOSPODĂRIRII APELOR

Nr. 1.229 din 30 noiembrie 2005

MINISTERUL ECONOMIEI

SI COMERTULUI

Nr. 731 din 22 decembrie 2005

MINISTERUL ADMINISTRATIEI

SI INTERNELOR

Nr. 1.095 din 10 decembrie 2005

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor, ministrul economiei si comertului si ministrul administratiei si internelor emit următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Procedura si criteriile de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, denumită în continuare Procedură, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – (1) Operatorii economici prevăzuti la art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje sunt obligati să solicite autorizarea conform Procedurii.

(2) Autorizarea operatorilor economici mentionati la art. 1 se realizează prin acordarea licentei de operare.

Art. 3. – (1) În vederea evaluării si autorizării operatorilor economici se constituie Comisia de evaluare si autorizare a operatorilor economici prevăzuti la art. 1.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) are următoarea componentă:

a) secretarul de stat pentru protectia mediului din cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor – presedinte;

b) presedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului – vicepresedinte;

c) un reprezentant al Directiei deseuri si substante chimice periculoase din cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor – membru;

d) un reprezentant al Directiei politici de mediu, protectia atmosferei, schimbări climatice din cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor – membru;

e) 2 reprezentanti ai Directiei deseuri si substante chimice periculoase din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului – membri;

f) un reprezentant al Ministerului Economiei si Comertului – Comisia Natională pentru Reciclarea Materialelor – membru;

g) un reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor – Directia generală servicii de interes general si parteneriat cu asociatiile alesilor locali – membru;

h) un reprezentant al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală – membru.

(3) Agentia Natională pentru Protectia Mediului asigură secretariatul Comisiei de evaluare si autorizare.

(4) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de evaluare si autorizare se aprobă în prima sedintă a acesteia, în prezenta a cel putin jumătate din numărul membrilor săi, cu majoritatea simplă a membrilor prezenti.

Art. 4. – Componenta nominală a Comisiei de evaluare si autorizare se aprobă prin ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe baza propunerilor primite de la institutiile prevăzute la art. 3 alin. (2).

Art. 5. – Agentia Natională pentru Protectia Mediului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului economiei si comertului nr. 338/625/2004 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare pentru persoanele juridice în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 6 septembrie 2004.

 

p. Ministrul mediului

si gospodăririi apelor,

Constantin Popescu,

secretar de stat

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

p. Ministrul administratiei

si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA SI CRITERIILE

de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

1. Obiectul prezentei reglementări îl constituie stabilirea procedurii si a criteriilor ce trebuie îndeplinite în vederea autorizării si a procedurii de acordare a licentei de operare pentru operatorii economici care preiau, în baza prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, responsabilitătile privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje.

2. Procedura si criteriile de autorizare asigură o abordare integrată, eficientă si transparentă a gestionării deseurilor de ambalaje, pentru promovarea la nivel national a unor solutii de colectare, valorificare si reciclare eficiente din punct de vedere al protectiei mediului si viabile din punct de vedere economic.

 

CAPITOLUL II

Competente de emitere, revizuire si anulare a licentei de operare

 

3. Emiterea, revizuirea si anularea licentei de operare se fac de către Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, prin Agentia Natională pentru Protectia Mediului.

4. Emiterea licentei de operare are la bază analiza documentatiei depuse si evaluarea planului de operare propus.

5. Pentru emiterea, respectiv revizuirea licentei se achită următoarele tarife:

a) tariful de autorizare, în cuantum de 7.500 lei (RON);

b) tariful de revizuire a licentei de operare, în cuantum de 2.000 lei (RON);

c) tariful de reautorizare, în cuantum de 2.000 lei (RON). Tarifele se achită în contul indicat de Agentia Natională pentru Protectia Mediului.

6. Tariful de autorizare se percepe pentru analiza documentatiei depuse, evaluarea planului de operare propus, emiterea licentei de operare, monitorizarea activitătii. Tariful se achită integral si dă dreptul de a solicita Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului consultatii de specialitate pentru definitivarea dosarului de autorizare.

 

CAPITOLUL III

Depunerea solicitării

 

7. Dosarul de autorizare trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cerere-tip conform anexei nr. 1 la prezenta procedură;

b) statutul sau, după caz, actul constitutiv al persoanei juridice (copie conformă cu originalul);

c) certificat de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului (copie conformă cu originalul)/ încheierea prin care s-a dispus înscrierea în Registrul asociatiilor si fundatiilor (copie conformă cu originalul);

d) certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului (copie conformă cu originalul)/ certificat de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor (copie conformă cu originalul);

e) planul de operare pentru perioada de valabilitate a licentei de operare, cu precizarea tipurilor de ambalaje, a materialelor de ambalare ce urmează a fi gestionate, a provenientei deseurilor de ambalaje: din circuitele industriale si comerciale, din deseurile menajere, colectate direct de la populatie, si cu prezentarea în detaliu a schemei de colectare si valorificare/reciclare a acestora;

f) argumentatia de sustinere a realizării planului de operare, în concordantă cu obiectivele Strategiei nationale pentru gestionarea deseurilor, ale Planului national pentru gestionarea deseurilor si ale Planului de implementare a Directivei privind ambalajele si deseurile de ambalaje;

g) strategia prin care utilizatorii de produse ambalate vor fi informati asupra măsurilor care se vor lua pentru colectarea selectivă a deseurilor de ambalaje, rolul utilizatorilor în procesul de reutilizare, reciclare si alte forme de recuperare a deseurilor de ambalaje;

h) modele de contracte ce urmează a fi folosite în relatia cu toti partenerii;

i) sumele ce urmează a fi percepute operatorilor economici care introduc pe piată produse ambalate/ambalaje de desfacere si sumele ce urmează a fi plătite colectorilor autorizati, pe tip de material, si prezentarea în detaliu a modului de calcul al acestora;

j) modul de utilizare a eventualului profit rezultat din activitate, cu respectarea prevederilor pct. 10 lit. j);

k) prezentarea sistemului de evidentă – baza de date – ce urmează a fi folosit, sistem care se va actualiza în functie de cerintele de raportare către Comisia Europeană;

l) copii ale acordurilor, precontractelor/contractelor ce urmează a fi folosite în relatia cu operatorii economici responsabili pentru realizarea obiectivelor anuale de reciclare si valorificare a deseurilor de ambalaje, precum si copii ale acordurilor, precontractelor/contractelor încheiate cu operatorii economici colectori – transmise acestora în vederea agreării clauzelor înainte de depunerea dosarului de autorizare; observatiile primite care nu au fost preluate în documentul final se anexează la contractul depus în dosarul de autorizare –; alte dovezi privind capacitatea tehnico-financiară pentru derularea activitătii.

8. Dosarul de autorizare, însotit de o copie electronică a acestuia, se depune la sediul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

 

CAPITOLUL IV

Criterii de autorizare

 

9. Operatorul economic care solicită autorizarea în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

a) să aibă ca scop preluarea responsabilitătilor ce revin operatorilor economici privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje si raportarea informatiilor referitoare la gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;

b) să promoveze solutii de colectare si valorificare pentru a asigura crearea unui sistem integrat, eficient si transparent de gestionare a deseurilor de ambalaje;

c) să demonstreze prin planul de operare propus că are capacitatea de atingere a obiectivelor prevăzute în Strategia natională pentru gestionarea deseurilor, în Planul national pentru gestionarea deseurilor, precum si în Planul de implementare a Directivei privind ambalajele si deseurile de ambalaje;

d) să fie deschis si echidistant fată de noi parteneri contractuali;

e) să actioneze fără discriminare în privinta materialelor de ambalaj si a cantitătilor propuse spre contractare de către oricare operator economic responsabil.

10. Operatorul economic care a obtinut licenta de operare are următoarele obligatii:

a) să preia responsabilitatea pentru atingerea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare pentru cantitatea de ambalaje introdusă pe piată, pentru toate tipurile de materiale de ambalaj prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 621/2005;

b) să asigure corelatia dintre cantitătile pe tipuri de ambalaje si de materiale de ambalare contractate si cantitătile pe tipuri de deseuri de ambalaje gestionate;

c) să primească în rândul asociatilor/actionarilor săi, în conditiile legii, toti operatorii economici responsabili pentru realizarea obiectivelor anuale de reciclare si valorificare a deseurilor de ambalaje, care solicită acest lucru;

d) să încheie contracte cu toti operatorii economici responsabili pentru introducerea pe piată a produselor ambalate sau, după caz, a ambalajelor, care solicită acest lucru si care acceptă conditiile contractuale;

e) să preia deseuri de ambalaje de la oricare dintre colectorii de deseuri municipale care acceptă tariful si asigură calitatea minimă stabilită, în limita obiectivelor anuale;

f) să asigure desfăsurarea activitătii de gestionare a deseurilor de ambalaje în mod transparent fată de toti operatorii economici de la care a preluat responsabilitatea;

g) să actioneze fără discriminare între operatorii economici simpli contractanti si cei care au calitatea de actionari/asociati;

h) să respecte tarifele cuprinse în documentatia de autorizare; orice modificare de tarif se face în conformitate cu prevederile lit. l);

i) să desfăsoare, pe lângă activitatea de preluare a responsabilitătilor ce revin operatorilor economici, numai activităti referitoare la sprijinirea valorificării si reciclării deseurilor de ambalaje, derularea de programe educationale si de informare/constientizare, precum si realizarea de studii privind activitatea de colectare si valorificare a deseurilor de ambalaje;

j) să reinvestească profitul/eventualele sume rezultate după scăderea cheltuielilor din veniturile obtinute pentru dezvoltarea sistemului de gestionare a ambalajelor si deseurilor de ambalaje, în conformitate cu prevederile lit. i);

k) să transmită Comisiei de evaluare si autorizare raportul de activitate complet, în termen de 30 de zile de la încheierea perioadei de raportare impuse la acordarea licentei de operare. Raportul de activitate trebuie să cuprindă următoarele informatii detaliate: persoanele juridice cu care s-au încheiat contracte (operatori economici care au transferat responsabilitatea, colectori, valorificatori, autorităti ale administratiei publice locale implicate), cantitătile de ambalaje (primare, secundare si de transport) pentru care s-a preluat responsabilitatea, cantitătile de deseuri de ambalaje contractate (din circuitele comerciale, industriale, menajere) si modul de gestionare a acestora, prezentarea activitătii derulate (atât din punct de vedere tehnic, cât si organizatoric), cuantumul si modul de utilizare a eventualului profit, precum si orice alte informatii relevante pentru evaluarea activitătii;

l) să informeze în scris Comisia de evaluare si autorizare asupra oricărei schimbări semnificative a datelor care au stat la baza eliberării licentei de operare, situatie în care Comisia de evaluare si autorizare va decide asupra necesitătii revizuirii autorizatiei sau a reautorizării persoanei juridice, după caz.

 

CAPITOLUL V

Etapa de evaluare a solicitării

 

11. În termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea documentatiei, Directia deseuri si substante chimice periculoase din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului realizează analiza preliminară a solicitării si înaintează documentatia depusă către Comisia de evaluare si autorizare, împreună cu un raport preliminar.

12. În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea raportului preliminar si a documentatiei, Comisia de evaluare si autorizare analizează solicitarea, verifică îndeplinirea criteriilor de autorizare, întocmeste raportul de evaluare si decide emiterea licentei de operare sau respingerea solicitării.

13. În cazul îndeplinirii tuturor criteriilor de autorizare, se emite licenta de operare conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei.

14. Respingerea solicitării se motivează si se comunică în scris solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei.

15. Comisia de evaluare si autorizare poate invita pentru consultare reprezentanti ai autoritătilor publice implicate.

16. În cazuri justificate, Comisia de evaluare si autorizare poate solicita completarea dosarului, documente sau informatii suplimentare, în vederea conformării cu criteriile de autorizare.

În acest caz se decalează termenul prevăzut la pct. 12, dar nu cu mai mult de 10 zile lucrătoare.

17. Solicitantul poate ataca decizia de respingere a autorizării potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

 

CAPITOLUL VI

Valabilitatea licentei de operare. Reautorizarea, revizuirea si anularea licentei de operare

 

18. Licenta de operare se emite pentru o perioadă de 2 ani.

19. Reautorizarea se face în baza procedurii stabilite pentru autorizare, cu luarea în considerare a îndeplinirii obligatiilor prevăzute la pct. 10. Reautorizarea este conditionată de realizarea de investitii pentru dezvoltarea sistemului de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

20. Licenta de operare se revizuieste în cazul în care apar elemente noi, necunoscute la data emiterii.

21. Procedura de revizuire a licentei de operare poate fi initiată la cererea operatorului economic sau a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, însotită de motivarea revizuirii. Revizuirea licentei de operare urmează procedura stabilită pentru evaluare si autorizare.

22. Licenta de operare se anulează în cazul nerespectării prevederilor pct. 10 ori al neatingerii obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje timp de 2 ani consecutivi.

23. Operatorul economic căruia i s-a anulat licenta de operare este obligat ca în decurs de 30 de zile să comunice în scris acest lucru tuturor partenerilor si să transfere, cu acordul scris al acestora, toate contractele încheiate în baza transferului de responsabilitate, către un operator economic autorizat în acest scop.

24. (1) Constatarea neîndeplinirii obligatiilor prevăzute la pct. 10 si a obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje revine autoritătilor publice competente din domeniul protectiei mediului.

(2) Orice persoană fizică sau juridică poate sesiza Comisia de evaluare si autorizare în legătură cu neîndeplinirea obligatiilor asumate de către operatorul economic autorizat.

25. Dispozitia de anulare a autorizării este executorie.

26. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

Antetul solicitantului

Nr. ...../....

 

CERERE

de acordare a licentei de operare

 

Subscrisa ............................., cu sediul social în ............................, str. ..................................... nr. ...., bl. ..., ap. ..., judetul/sectorul ........................., înregistrată la ............................ sub nr. ................, cod unic de înregistrare nr. ........../............, cont bancar nr. .................., deschis la ........................, sucursala ...................., telefon ........................., fax ................................., e-mail ........................., reprezentată prin .........................., în calitate de ................................, solicită acordarea licentei de operare în vederea preluării responsabilitătii de realizare a obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje.

Anexăm documentele specifice prevăzute în Procedura si criteriile de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.229/731/1.095/2005.

Ne asumăm răspunderea, sub sanctiunea legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

Data ..................................

 

Persoana autorizată,

semnătura si stampila

.....................................................

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

CONTINUTUL LICENTEI DE OPERARE

(model)

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, se emite:

 

LICENTA DE OPERARE

Nr. ............................. din ..........................

 

pentru ......................................., din localitatea ......................., str. ........................ nr. ..........., judetul/sectorul ..................., înregistrată la ...................... sub nr. ......................, cod unic de înregistrare nr. ................../.............., în scopul preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje.

 

Data emiterii ..............................

Valabilă până la ........................

 

Presedintele Comisiei de evaluare si autorizare,

.................................................................................,

secretar de stat

la Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor

Vicepresedintele Comisiei de evaluare si autorizare,

........................................................................................,

presedintele

Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 360/1999 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 13 mai 1999, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la nr. 56, în loc de: “Natour Ayman, cetătean sirian, ...“ se va citi: “Al Natour Ayman, cetătean sirian, ...“.

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.630/2004 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 18 octombrie 2004, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la nr. 18, în loc de: “Melnic Eugeniu, fiul lui Lesnic Tudor (n. la 15 iulie 1935 în Rudi-Soroca) si Agafia, ...“ se va citi: “Melnic Eugeniu, fiul lui Melnic Tudor (n. la 15 iulie 1935 în Rudi-Soroca) si Tamara, ...“.