MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 37       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 16 ianuarie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

11. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 125/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli care detin si/sau exploatează plantatii viticole cu soiuri nobile

 

14. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 125/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli care detin si/sau exploatează plantatii viticole cu soiuri nobile

 

13. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2005 privind exploatarea în sigurantă a acumulărilor cu folosintă piscicolă, de agrement sau locală, din categoriile de importantă C si D

 

16. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2005 privind exploatarea în sigurantă a acumulărilor cu folosintă piscicolă, de agrement sau locală, din categoriile de importantă C si D

 

14. – Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 32/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă

 

17. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 32/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă

 

25. – Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

26. – Decret pentru numirea unui procuror

 

27. – Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei europene pentru protectia animalelor în timpul transportului international (revizuită), semnată la Chisinău la 6 noiembrie 2003

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.744/2005. – Hotărâre privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru activităti specifice ale Institutului National de Statistică

 

1.866/2005. – Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 546/2005 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Muntenia Sud“ – S.A., a unor măsuri pentru punerea în aplicare a strategiei, precum si privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării acestei societăti

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 125/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli care detin si/sau exploatează plantatii viticole cu soiuri nobile

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125 din 8 septembrie 2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli care detin si/sau exploatează plantatii viticole cu soiuri nobile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 20 septembrie 2005, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 1, alineatul (1), literele a), c), d) si e) ale alineatului (3), precum si alineatul (4) vor avea următorul cuprins:

“Art.1. – (1) Pentru protejarea si maturarea elementelor anuale de crestere a butucilor de vită-de-vie din soiuri nobile în toamna anului 2005, statul sprijină producătorii agricoli prin acordarea sumei de 150 lei (RON)/ha pentru suprafetele cultivate cu vită-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha inclusiv, înscrise în Registrul plantatiilor viticole, pentru achizitionarea de substante anticriptogamice pe bază de cupru.

.............................................................................................

a) producătorii agricoli, persoane fizice, care au în proprietate suprafete de teren cultivate cu vită-de-vie din soiuri nobile pe care le exploatează;

.............................................................................................

c) societătile comerciale înfiintate în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care exploateză direct terenuri cultivate cu vită-de-vie din soiuri nobile;

d) arendasii care exploatează teren cultivat cu vită-de vie din soiuri nobile conform prevederilor Legii arendării nr. 16/1994, cu modificările si completările ulterioare, care au prevăzută în contract o clauză prin care pot prelua subventia acordată de stat sub diferite forme; în lipsa clauzei mentionate anterior, subventia se poate acorda arendasilor cu acordul scris al proprietarului;

e) unitătile de cercetare si dezvoltare, din învătământul agricol si alti beneficiari care detin si exploatează suprafete viticole.

(4) Beneficiarii sprijinului prevăzuti la alin. (3) primesc bonuri valorice gratuite pentru suprafetele cultivate cu vită-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha inclusiv, declarate si înscrise în Registrul plantatiilor viticole.“

2. La articolul 2, alineatele (1), (3), (7), (8) si (9) vor avea următorul cuprins:

“Art.2. – (1) Sprijinul direct al statului în valoare de 150 lei (RON)/ha pentru suprafetele de teren cultivate cu vită-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha inclusiv, se acordă beneficiarilor prevederilor art. 1 alin. (3), pe baza cererii scrise al cărei model este prevăzut în anexele nr. 2a) si 2b).

.............................................................................................

(3) Cererile solicitantilor sprijinului, însotite de acte ce fac dovada dreptului de proprietate asupra terenului sau de contractul de arendare ori concesionare a suprafetelor cultivate cu vită-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha inclusiv, si de înscrisurile din Registrul plantatiilor viticole, se depun, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, la primăriile comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, pe raza cărora se află amplasat terenul.

.............................................................................................

(7) În situatia în care un beneficiar al sprijinului prevăzut la art. 1 alin. (3) are teren cultivat cu vită-de-vie din soiuri nobile, în suprafată de peste 0,1 ha inclusiv, aflat în mai multe localităti, acesta formulează cerere si primeste sprijinul direct al statului de la primăria din localitatea în care este situat terenul.

(8) Lista producătorilor agricoli care solicită sprijinul direct al statului în valoare de 150 lei (RON)/ha pentru suprafetele de teren cultivate cu vită-de-vie din soiuri nobile se afisează la sediul primăriilor comunelor, oraselor, municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucuresti, în termen de 5 zile de la data depunerii cererilor pentru solicitarea sprijinului financiar.

(9) Producătorii agricoli, beneficiari ai sprijinului direct, care au fost omisi în lista producătorilor care au solicitat sprijinul direct al statului în valoare de 150 lei (RON)/ha pentru suprafetele de teren cultivate cu vită-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha inclusiv, cărora li s-a stabilit o sumă în lei mai mică decât cea cuvenită, pot depune contestatii la sediul primăriilor în termen de 5 zile de la data afisării listei.“

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art.3. – În termen de 5 zile de la data afisării, listele producătorilor agricoli care solicită sprijinul direct al statului în valoare de 150 lei (RON)/ha pentru suprafetele de teren cultivat cu vită-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha inclusiv, se înaintează directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, pentru validare, centralizare si decontare a cererilor aprobate în vederea acordării sprijinului.“

4. La articolul 4, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

“Art.4. – (1) Sprijinul în valoare de 150 lei (RON)/ha pentru suprafetele de teren cultivate cu vită-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha inclusiv, se acordă producătorilor agricoli pe măsura depunerii cererilor, aprobării acestora si întocmirii listelor.

(2) Sprijinul alocat se va distribui beneficiarilor o singură dată, sub formă de bonuri valorice a căror valoare însumată nu poate depăsi 150 lei (RON)/ha pentru suprafetele de teren cultivate cu vită-de-vie din soiuri nobile.“

5. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.7. – (1) Reprezentantii sucursalelor judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală, ai directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală sau ai centrului comunitar pentru cadastru si agricultură verifică suprafetele cultivate cu vită-de-vie din soiuri nobile pentru care s-a acordat producătorilor agricoli sprijinul direct al statului în valoare de 150 lei (RON), conform celor declarate în cererea întocmită de beneficiarul sprijinului, si întocmesc procesele-verbale de receptie, regularizare si restituire, până la data de 15 decembrie 2005, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.“

6. La articolul 8, litera a) a alineatului (5) va avea următorul cuprins:

“a) beneficiarilor prevăzuti la art. 1 alin. (3) lit. a), precum si celor prevăzuti la art. 1 alin. (3) lit. d), pe baza actului de identitate si a contractului de arendare;“.

7. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.9. – (1) Înstrăinarea, deteriorarea sau pierderea registrului de înregistrare a cererilor pentru acordarea sprijinului direct al statului producătorilor agricoli în valoare de 150 lei (RON)/ha pentru suprafetele de teren cultivate cu vită-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha inclusiv, si/sau a proceselor-verbale de receptie, regularizare si restituire constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON).“

Art. II. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli care detin si/sau exploatează plantatii viticole cu soiuri nobile, cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2006.

Nr. 11.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 125/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli care detin si/sau exploatează plantatii viticole cu soiuri nobile

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 125/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli care detin si/sau exploatează plantatii viticole cu soiuri nobile si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2006.

Nr. 14.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2005 privind exploatarea în sigurantă a acumulărilor cu folosintă piscicolă, de agrement sau locală, din categoriile de importantă C si D

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138 din 29 septembrie 2005 privind exploatarea în sigurantă a acumulărilor cu folosintă piscicolă, de agrement sau locală, din categoriile de importantă C si D, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 din 13 octombrie 2005, cu următoarele modificări si completări:

1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind exploatarea în sigurantă a acumulărilor cu folosintă piscicolă, de agrement sau de interes local, din categoriile C si D“

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – Prezenta ordonantă de urgentă are ca scop stabilirea competentelor si a cadrului juridic privind exploatarea în conditii de sigurantă a acumulărilor cu folosintă piscicolă, de agrement sau de interes local, în vederea evitării efectelor negative cauzate asupra populatiei si bunurilor materiale din aval, prin eliberarea necontrolată a volumelor de apă acumulate.“

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art.2. – În sensul prezentei ordonante de urgentă, termenul si expresia de mai jos, denumite în continuare mici acumulări, au următoarea semnificatie:

a) acumulările de interes local, cele de folosintă piscicolă sau de agrement sunt acumulări de apă înmagazinate prin bararea unui curs de apă natural sau artificial, cu volume mai mari de 5.000 m3 ori înăltimea coloanei de apă retinută în sectiunea barajului mai mare de 2 m;

b) barajele care realizează acumulările de interes local, cele de folosintă piscicolă sau de agrement cu folosintă piscicolă, de agrement ori local de la lit. a) sunt cele încadrate în categoriile de importantă C si D, conform legii.“

4. La articolul 4, alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

“Art.4. – (1) Prin personal de exploatare calificat si atestat se întelege personalul care are pregătire tehnică la nivel de studii medii.

(3) În cazul în care detinătorul nu are personal de exploatare calificat, exploatarea micilor acumulări se face cu asistentă tehnică din partea personalului desemnat de Administratia Natională «Apele Române», în baza unui contract.“

5. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Termenele maxime de obtinere a autorizatiilor de functionare în conditii de sigurantă si a autorizatiilor de gospodărire a apelor nu vor depăsi un an de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă.“

6. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.9. – (1) Exploatarea micilor acumulări, în situatiile de avertizare meteohidrologică, se face pe baza regulamentelor de exploatare întocmite prin grija detinătorului, aprobate de directiile de ape si comunicate autoritătilor locale implicate.“

7. Articolul 11 se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2006.

Nr. 13.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2005 privind exploatarea în sigurantă a acumulărilor cu folosintă piscicolă, de agrement sau locală, din categoriile de importantă C si D

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2005 privind exploatarea în sigurantă a acumulărilor cu folosintă piscicolă, de agrement sau locală, din categoriile de importantă C si D si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2006.

Nr. 16.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 32/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 32 din 14 iulie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.2 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 20 iulie 2005, cu următoarea modificare:

La articolul I punctul 6, alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“(2) Plata personalului mediu sanitar prevăzut la alin. (1) se face prin negociere, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, sau, după caz, în conformitate cu reglementările specifice ale ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie, pentru personalul mediu sanitar al centrelor de permanentă organizate în cadrul acestora.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2006.

Nr. 14.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 32/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 32/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2006.

Nr. 17.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 572 din 7 decembrie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Maftei Viorel, presedinte al Judecătoriei Târgu-Neamt, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2006.

Nr. 25.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 alin. (5) si (6) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 450 din 12 octombrie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Velea Gheorghe se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2006.

Nr. 26.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei europene pentru protectia animalelor în timpul transportului international (revizuită), semnată la Chisinău la 6 noiembrie 2003

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 428 din 14 decembrie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia europeană pentru protectia animalelor în timpul transportului international (revizuită), semnată la Chisinău la 6 noiembrie 2003, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2006.

Nr. 27.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru activităti specifice ale Institutului National de Statistică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 7 alin. (11) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Nivelul cheltuielilor privind convorbirile telefonice, necesare pentru organizarea si desfăsurarea activitătilor specifice ale Institutului National de Statistică, stabilit potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare, se majorează cu 40%, cu obligatia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

Presedintele Institutului National de Statistică,

Vergil Voineagu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.744.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 546/2005 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Muntenia Sud“ – S.A., a unor măsuri pentru punerea în aplicare a strategiei, precum si privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării acestei societăti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 51 alin. (2) si al art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 41 alin. (2) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 546/2005 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Muntenia Sud“ – S.A., a unor măsuri pentru punerea în aplicare a strategiei, precum si privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării acestei societăti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 7 iulie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art.8. – (1) După primirea ofertelor angajante, comisia de negociere verifică ofertele din punct de vedere al respectării instructiunilor comunicate potentialilor investitori si întocmeste lista ofertantilor care au depus oferte angajante conforme cu instructiunile si însotite de toate documentele prevăzute la art. 35 din normele metodologice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu completările ulterioare, inclusiv garantia de participare. Valoarea garantiei de participare va fi de 8.000.000 euro.

(2) Comisia de negociere evaluează, prin aplicarea grilei de punctaj, toate ofertele angajante depuse de ofertantii mentionati în lista întocmită potrivit alin. (1) si încheie un proces-verbal în care mentionează rezultatul evaluării ofertelor angajante.

(3) Comisia de negociere comunică rezultatul evaluării tuturor ofertantilor ale căror oferte angajante au fost evaluate conform alin. (2) si definitivează cu ofertantul a cărui ofertă angajantă a întrunit cel mai mare număr de puncte cadrul contractual de privatizare.“

2. După alineatul (1) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) În cazul în care ofertantul selectat pe baza grilei de punctaj pentru oferta angajantă sau oferta angajantă îmbunătătită revocă oferta sau dacă, în urma negocierilor purtate cu “Electrica“ – S.A., ofertantul selectat refuză semnarea contractului de privatizare în conditiile stabilite în ofertă, “Electrica“ – S.A. va putea începe negocieri cu ofertantul care a întrunit numărul de puncte imediat următor punctajului ofertantului declarat initial câstigător, în măsura în care atât oferta/anuntul de vânzare, cât si oferta de cumpărare sunt în termenul de valabilitate.“

3. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art.10. – (1) După întocmirea listei potrivit art. 8 alin. (1) si realizarea evaluării potrivit art. 8 alin. (2) “Electrica“ – S.A., cu aprobarea prealabilă a Ministerului Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, poate stabili ca selectia competitivă a potentialilor investitori să se desfăsoare pe baza ofertelor angajante îmbunătătite. În acest caz “Electrica“ – S.A. va solicita oferte angajante îmbunătătite numai investitorilor calificati.

(2) Vor fi considerati investitori calificati, conform prevederilor alin. (1), investitorii care, în urma evaluării prevăzute la art. 8 alin. (2), au obtinut un punctaj minim de 75 de procente din punctajul primului clasat, numărul maxim al investitorilor calificati neputând fi mai mare de 5, cu exceptia situatiei în care mai multi investitori obtin un punctaj egal cu punctajul celui de-al cincilea investitor calificat, situatie în care si acesti investitori vor fi considerati investitori calificati. În cazul în care prin încadrarea în pragul de 75 de procente numărul investitorilor este mai mic de 5 investitori, “Electrica“ – S.A. are dreptul să reducă pragul de punctaj de la 75 de procente la 67,5 procente. În cazul în care mai multi investitori obtin un punctaj egal cu punctajul celui de-al cincilea investitor calificat si acesti investitori vor fi considerati investitori calificati.

(3) Comisia de negociere va negocia cu ofertantii calificati potrivit alin. (2) în vederea îmbunătătirii ofertelor acestora si întocmirii proiectului final al cadrului contractual de privatizare.

(4) După încheierea negocierilor, comisia de negociere întocmeste proiectul final al cadrului contractual de privatizare, pe care îl comunică tuturor ofertantilor cu care a avut loc negocierea, împreună cu instructiunile privind întocmirea ofertelor angajante îmbunătătite si cu criteriile care stau la baza întocmirii grilei de punctaj pentru evaluarea ofertelor angajante îmbunătătite, fără a fi obligatorie mentionarea ponderii fiecărui criteriu, cu cel putin 10 zile înainte de data depunerii acestora.

(5) După primirea ofertelor angajante îmbunătătite, comisia de negociere evaluează, prin aplicarea grilei de punctaj, ofertele angajante îmbunătătite si încheie un proces-verbal în care mentionează rezultatul evaluării ofertelor angajante îmbunătătite. Pretul pe actiune oferit de un ofertant calificat prin oferta sa angajantă îmbunătătită nu va fi mai mic decât pretul pe actiune pe care respectivul ofertant calificat l-a oferit prin oferta sa angajantă.

(6) Comisia de negociere comunică rezultatul evaluării tuturor ofertantilor ale căror oferte angajante îmbunătătite au fost evaluate si definitivează cu ofertantul a cărui ofertă angajantă îmbunătătită a întrunit cel mai mare număr de puncte cadrul contractual de privatizare.

(7) În cazul în care nu este depusă nici o ofertă angajantă îmbunătătită, “Electrica“ – S.A., cu aprobarea prealabilă a Ministerului Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, va putea definitiva cadrul contractual de privatizare cu ofertantul a cărui ofertă angajantă a întrunit cel mai mare număr de puncte sau va putea revoca oferta sa în conditiile legii.

(8) Prevederile art. 9 se aplică în mod corespunzător.“

4. La articolul 16 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, va aproba regulile si procedurile de ofertare si selectie a ofertelor angajante sau a ofertelor angajante îmbunătătite, inclusiv criteriile care stau la baza întocmirii grilei de punctaj pentru evaluarea ofertelor angajante sau a ofertelor angajante îmbunătătite, după caz.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.866.