MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 38         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 16 ianuarie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

18. – Lege pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 

21. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 

19. – Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională

 

22. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

7. – Decizie pentru abrogarea Deciziei primului-ministru nr. 595/2005 privind numirea domnului Nicolae Alexandri în functia de subprefect al judetului Prahova

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

652/2005. – Ordin al ministrului administratiei si internelor privind acordarea titlului de parc industrial Societătii Comerciale “Rompetrol Industrial Parks“ – S.A. Constanta

 

892/2005. – Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Institutului National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale – I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti

 

10. – Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii masinilor industriale

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.104/2005;

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.141/2005;

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.292/2005

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Articolul 15 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.15. – Femeile, cadre militare în activitate, au dreptul la concediu de maternitate si beneficiază de pauze pentru alimentarea si îngrijirea copilului, precum si de alte drepturi prevăzute de lege pentru femeile salariate din administratia publică.

Cadrele militare în activitate, femei si bărbati, au dreptul la concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani si, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, în conditiile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2006.

Nr. 18.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru modificarea art. 15 din Legea nr 80/1995 privind Statutul cadrelor militare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2006.

Nr. 21.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 30 din 14 iulie 2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională, adoptată în temeiul art. 1 pct. VIII.6 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 20 iulie 2005, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, punctul 3 va avea următorul cuprins:

3. Literele l), m), n) si p) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:

“l) valoarea efectivă a unei tranzactii prin compensare – valoarea nominală probată de către contractant, confirmată de operatorul economic sau de institutia publică din România cu care s-a derulat operatiunea compensatorie si acceptată de Agentie, din care se scad, dacă este cazul, valoarea acceptată a importurilor si/sau profitul realizat de contractant si/sau de entitatea eligibilă si transferat în afara tării după plata impozitelor si taxelor legale;

m) valoarea de compensare a unei tranzactii prin compensare – valoarea rezultată prin aplicarea multiplicatorului de compensare la valoarea efectivă a tranzactiei;

n) multiplicator de compensare – coeficientul utilizat pentru calcularea valorii de compensare a unei tranzactii prin compensare. Valorile coeficientilor si modul de aplicare a acestora se stabilesc, la propunerea Agentiei de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială, prin hotărâre a Guvernului;

..........................................................................................

p) creditare – procesul de scădere a valorii creditului de compensare din valoarea obligatiei de compensare, stabilită prin acordul de compensare;“.

2. La articolul I punctul 4, alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(2) Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică si în cazul în care un operator economic din România, pentru realizarea obiectului unui contract încheiat cu o autoritate contractantă, încheie contracte de import de produse, servicii sau lucrări necesare domeniului apărării, ordinii publice si sigurantei nationale a căror valoare depăseste, individual sau cumulat, 3 milioane euro.“

3. La articolul I, după punctul 6 se introduce punctul 61 cu următorul cuprins:

61. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art.7. – Perioada în care obligatia de compensare trebuie îndeplinită este de maximum 10 ani, în functie de valoarea obligatiei si de complexitatea acesteia, dar fără să depăsească cu mai mult de 2 ani durata de executare a contractului de achizitie. Presedintele Agentiei poate propune prelungirea oricăreia dintre perioadele de mai sus, perioada de îndeplinire a obligatiei de compensare respective fiind stabilită prin hotărâre a Guvernului.“

4. La articolul I punctul 7, litera d) a alineatului (11) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“d) încasări din alte activităti stabilite prin hotărâre a Guvernului;“.

5. La articolul I punctul 8, litera g) a alineatului (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“g) stabilirea reglementărilor privind derularea operatiunilor compensatorii si a tuturor documentelor conexe acestora;“.

6. La articolul I, după punctul 20 se introduc punctele 201–203, cu următorul cuprins:

201. Alineatul (1) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

“Art.23. – (1) Executarea obligatiei de compensare începe efectiv din momentul semnării acordului de compensare cu contractantul.“

202. La articolul 23, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Executarea obligatiei de compensare poate începe după semnarea contractului de achizitie si înainte de semnarea acordului de compensare cu contractantul, în conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.“

203. Alineatul (2) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

“(2) Executarea obligatiei de compensare se realizează prin acumularea, în perioada prevăzută în acordul de compensare, a unui credit curent egal cu valoarea obligatiei de compensare.“

7. La articolul I, după punctul 29 se introduce punctul 291 cu următorul cuprins:

291. Alineatul (1) al articolului 34 va avea următorul cuprins:

“Art.34. – (1) Dacă obligatiile de compensare nu sunt îndeplinite la termen si în modul cerut, contractantul va plăti părtii române penalităti de întârziere de 0,01% pe zi din suma neobtinută prin operatiunea compensatorie. Limita penalitătilor va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului.“

8. La articolul I, după punctul 31 se introduce punctul 311 cu următorul cuprins:

311. Alineatul (2) al articolului 431 va avea următorul cuprins:

“(2) Întelegerea contractantului cu membri ai Agentiei sau cu agenti economici români, în scopul denaturării rezultatului procedurii de încheiere a acordurilor de compensare sau de executare a obligatiei de compensare, constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.“

9. La articolul II, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Data de referintă pentru aplicarea termenelor prevăzute la art. 7 si la art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 189/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările si completările ulterioare, este a 30-a zi de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.“

10. La articolul IV, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.IV. – (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, Agentia de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială va prezenta propuneri pentru o hotărâre a Guvernului referitoare la aprobarea domeniilor prioritare care pot beneficia de operatiuni compensatorii si a modului de ierarhizare a acestora prin multiplicatori de compensare.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2006.

Nr. 19.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2006.

Nr. 22.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru abrogarea Deciziei primului-ministru nr. 595/2005 privind numirea domnului Nicolae Alexandri în functia de subprefect al judetului Prahova

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 7 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. – Decizia primului-ministru nr. 595 din data de 29 decembrie 2005 privind numirea domnului Nicolae Alexandri în functia de subprefect al judetului Prahova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 3 ianuarie 2006, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 13 ianuarie 2006.

Nr. 7.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind acordarea titlului de parc industrial Societătii Comerciale “Rompetrol Industrial Parks“ – S.A. Constanta

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, ale art. 4 si art. 9 alin. (1) lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, ale art. 2 alin. (2) din Instructiunile de acordare si anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 264/2002,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se acordă titlul de parc industrial Societătii Comerciale “Rompetrol Industrial Parks“ – S.A. Constanta, denumită în continuare societate-administrator, având numărul de înregistrare la oficiul registrului comertului J 13/2924/2003, cod unic de înregistrare 15822107, cu sediul social în localitatea Năvodari, judetul Constanta, DJ 226, km 23, care administrează parcul industrial constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la art. 2 alin. (1).

Art. 2. – (1) Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:

a) este proprietatea Societătii Comerciale “Rompetrol Rafinare“ – S.A.;

b) este amplasat în localitatea Năvodari, DJ 226, km 23, judetul Constanta;

c) este în suprafată de 50 ha;

d) este situat pe teritoriul administrativ al comunei Corbu.

(2) Societatea-administrator detine dreptul de folosintă asupra terenului descris la alin. (1), pe o durată de 29 de ani.

Art. 3. – (1) Titlul de parc industrial este valabil în perimetrul prevăzut în anexa la prezentul ordin, pe perioada de folosintă a terenului de către societateaadministrator, în conditiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute de legislatia în vigoare.

(2) Anexa face parte integrantă din prezentul ordin si se va comunica celor interesati de către directia de specialitate din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 4. – (1) Societatea-administrator transmite Ministerului Administratiei si Internelor datele de identificare ale fiecărui agent economic cu care a încheiat contract de amplasare în parcul industrial, până la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Societatea-administrator va transmite Ministerului Administratiei si Internelor datele de identificare ale fiecărui agent economic cu care încheie contract de amplasare în parcul industrial, în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a acestuia.

Art. 5. – Societatea-administrator, detinătoare a titlului de parc industrial, urmăreste realizarea obiectivelor prevăzute în art. 1 alin. (1) din Instructiunile de acordare si anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 264/2002, si transmite semestrial Ministerului Administratiei si Internelor rapoarte privind activitătile realizate în parcul industrial.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 18 mai 2005.

Nr. 652.

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂfiII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Institutului National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale – I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti

 

Având în vedere:

– Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004;

– Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005;

– Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare;

– Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare;

– Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 1.773/2004 privind organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale – I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti;

– Referatul de aprobare nr. 6.481 din 28 noiembrie 2005,

în baza art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Institutului National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale – I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti, institut aflat în coordonarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli al institutului national prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri bine justificate, cu aprobarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutul national prevăzut la art. 1 va efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. – Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contraventională în conditiile legii.

Art. 4. – Directia generală economică si financiară si institutul national prevăzut la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2005.

Nr. 892.


*) Anexa se va comunica Institutului National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale – I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti.

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂfiII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii masinilor industriale

 

Având în vedere:

– art. 5 alin. (1) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicată, cu modificările ulterioare;

– art. 25 alin. (1) si (3) din Hotărârea Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piată a masinilor industriale;

– pct. 7 alin. (2) si pct. 16 alin. (1) din Normele metodologice privind recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii masinilor industriale, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 355/2004,

în baza art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Lista organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii masinilor industriale, prevăzută în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. – Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. – Se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 492/2004 pentru aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii masinilor industriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 928 din 12 octombrie 2004.

Art. 4. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2006.

Nr. 10.

 

ANEXĂ*)

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.104/2005 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 5 octombrie 2005, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la nr. 72, în loc de: “Plotnic Maria, fiica lui Negrescu Ion (n. la 22.02.1915 în loc. Sturzasca, jud. Glodeni“...) se va citi: “Plotnic Maria, fiica lui Negrescu Ion (n. la 22.02.1915 în loc. Sturzovca, jud. Glodeni“...).

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.141/2005 privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 6 octombrie 2005, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la nr. 94, în loc de: “... născut la data de 2 februarie 1967...“ se va citi: “... născut la data de 21 februarie 1967...“.

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.292/2005 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 2 noiembrie 2005, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la nr. 106, în loc de: “Sîrbu Hristina, fiica lui Spînu Veaceslav...“ se va citi: “Spînu Hristina, fiica lui Spînu Veaceslav...“.