MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 48         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 19 ianuarie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

4. – Lege pentru modificarea denumirii si clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României si a taxelor vamale aferente acestora

 

4. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea denumirii si clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României si a taxelor vamale aferente acestora

 

17. – Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea

 

20. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

43. – Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Caransebes si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebes, judetul Caras-Severin

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea denumirii si clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României si a taxelor vamale aferente acestora

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – Începând cu data de 1 ianuarie 2006, denumirea si clasificarea mărfurilor din Tariful vamal de import al României, precum si taxele vamale aferente acestora se modifică potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 2. – La data prevăzută la art. 1 se abrogă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2004 pentru modificarea denumirii si clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României si a taxelor vamale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.115 si nr. 1.115 bis din 27 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. 49/2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2006.

Nr. 4.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea denumirii si clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României si a taxelor vamale aferente acestora

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru modificarea denumirii si clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României si a taxelor vamale aferente acestora si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2006.

Nr. 4.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – În înfăptuirea actului de justitie, munca personalului auxiliar de specialitate constituie un sprijin pentru judecători si procurori, competenta acestei categorii de personal si îndeplinirea corectă a sarcinilor care le revin jucând un rol important în buna desfăsurare a întregii activităti a instantelor judecătoresti si a parchetelor de pe lângă acestea.“

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art.2. – Personalul auxiliar de specialitate functionează în cadrul compartimentelor auxiliare ale instantelor judecătoresti si parchetelor de pe lângă acestea, organizate potrivit art. 116–118 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările ulterioare.“

3. La articolul 3, alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

“Art.3. – (1) Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea este format din grefieri, grefieri statisticieni, grefieri documentaristi, grefieri arhivari, grefieri registratori si grefieri informaticieni.

.............................................................................................

(3) Sunt conexe personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea functiile de agent procedural, aprod si sofer.“

4. La articolul 8, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Concursul se desfăsoară potrivit regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea ministrului justitiei, presedintelui Înaltei Curti de Casatie si Justitie, procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si al Departamentului National Anticoruptie.“

5. La capitolul II, titlul sectiunii a 3-a va avea următorul cuprins:

“SECTIUNEA a 3-a

Recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori si a personalului conex“

6. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.9. – (1) Grefierii arhivari, grefierii registratori si personalul conex se recrutează prin concurs pentru ocuparea posturilor vacante.“

7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art.10. – Grefierii arhivari si grefierii registratori care promovează concursul prevăzut la art. 9 vor efectua un stagiu de specializare de două luni în cadrul Scolii Nationale de Grefieri.“

8. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Directorul si directorii adjuncti sunt numiti de Consiliul Superior al Magistraturii din rândul personalului de instruire care are calitatea de judecător sau procuror, pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată.“

9. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Directorul economic se recrutează prin concurs organizat de Consiliul Superior al Magistraturii.“

10. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.18. – (1) Personalul de instruire al Scolii Nationale de Grefieri este numit de Consiliul Superior al Magistraturii dintre judecători sau procurori, grefieri cu studii superioare ori alti specialisti.“

11. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Salarizarea personalului de instruire al Scolii Nationale de Grefieri la plata cu ora se face în functie de numărul de ore de seminar sau de curs sustinute, de indemnizatia brută lunară a functiei de judecător de curte de apel si de norma didactică stabilită conform art. 80 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, pentru formatorii care desfăsoară activitate didactică în cadrul formării initiale a grefierilor cu studii superioare juridice si conform art. 43 lit. c) din aceeasi lege pentru formatorii care desfăsoară activităti didactice în cadrul formării initiale a grefierilor fără studii superioare juridice sau în cadrul formării continue.“

12. La articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.20. – (1) Cadrele didactice din învătământul superior juridic care detin functii de conducere sau de executie în cadrul Scolii Nationale de Grefieri sunt asimilate judecătorilor si procurorilor, pe perioada exercitării functiilor.“

13. La articolul 21, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

“(2) Pentru grefierii cu studii superioare juridice, durata cursurilor este de 6 luni si constă în pregătirea teoretică si stagiu practic.

(3) Pentru grefierii cu studii superioare de altă specialitate sau studii medii, durata cursurilor este de un an si include pregătire teoretică si stagiu practic.“

14. La articolul 26, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

“(2) Atestatul eliberat absolventilor Scolii Nationale de Grefieri constituie actul doveditor pentru vechimea în muncă.

(3) Perioada de scolarizare prevăzută în contractul de scolarizare va fi asimilată vechimii în specialitate, în raport cu nivelul studiilor de absolvire.“

15. La articolul 31, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Absolvirea oricărei forme de pregătire continuă, organizată de Scoala Natională de Grefieri sau, după caz, de institutiile de profil, constituie un punctaj care se are în vedere la evaluarea anuală a personalului auxiliar al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea.“

16. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

“Art.32. – În completarea formării continue organizate de Scoala Natională de Grefieri, la nivelul fiecărei instante si al fiecărui parchet se vor organiza, trimestrial, ore de pregătire profesională a personalului auxiliar de specialitate, sub îndrumarea unui judecător sau procuror desemnat de conducătorul fiecărei instante judecătoresti, respectiv al fiecărui parchet de pe lângă aceasta.“

17. La articolul 33, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) La numirea în functia de grefier, pentru îndeplinirea conditiei prevăzute la alin. (1) lit. e), este necesară absolvirea de studii superioare juridice sau de studii medii. Persoanele care au studii superioare de altă specialitate, altele decât cele prevăzute la alin. (3) si (4), sunt asimilate celor cu studii medii din punct de vedere al încadrării.“

18. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

“Art.36. – (1) În cazul în care activitatea instantelor sau parchetelor nu se poate desfăsura în conditii normale din cauza numărului mare de posturi vacante, recrutarea grefierilor se poate realiza prin concurs pentru ocuparea posturilor vacante. Concursul se desfăsoară la nivelul curtilor de apel, parchetelor de pe lângă curtile de apel, Înaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si Departamentului National Anticoruptie, potrivit regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.

(2) Posturile de grefieri vacante temporar pot fi ocupate prin concurs organizat de către instantele si parchetele prevăzute la alin. (1), potrivit regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.

(3) La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. a)–e).“

19. La articolul 38, alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

“Art.38. – (1) Poate fi numită în functia de grefier arhivar, grefier registrator, agent procedural, aprod sau sofer persoana care are studii medii si îndeplineste conditiile prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. a)–d).

............................................................................................

(3) Modul de organizare si desfăsurare a concursului se stabileste prin regulamentul prevăzut la art. 9 alin. (2).“

20. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

“Art.39. – Grefierii arhivari, grefierii registratori, agentii procedurali, aprozii si soferii sunt numiti prin decizie de către presedintii curtilor de apel sau, după caz, de procurorii generali ai parchetelor de pe lângă acestea în a căror circumscriptie teritorială urmează să îsi desfăsoare activitatea.“

21. La articolul 40, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Dispozitiile art. 34 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.“

22. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

“Art.45. – (1) Promovarea în functii de conducere de prim-grefier, de grefier-sef, grefier sef sectie sau de grefier informatician-sef se face prin concurs de verificare a pregătirii profesionale si a aptitudinilor manageriale ale candidatilor. Concursul se organizează la nivelul curtilor de apel, al parchetelor de pe lângă acestea sau, după caz, la Înalta Curte de Casatie si Justitie, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie sau la Departamentul National Anticoruptie, în baza regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.

(2) La concursul pentru promovarea în functii de conducere a grefierilor si grefierilor informaticieni se are în vedere îndeplinirea următoarelor criterii:

a) o vechime de minimum 3 ani în functia de grefier, respectiv de grefier informatician. În cazul grefierilor cu studii superioare juridice este necesară o vechime de minimum 6 luni în functia de grefier;

b) activitate profesională deosebită, evaluată cu calificativul «Foarte bine» în ultimii 3 ani, respectiv 6 luni.“

23. La articolul 46, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.46. – (1) Numirea în functia de prim-grefier, grefier-sef, grefier sef sectie se face pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată, prin decizie a presedintelui curtii de apel sau a procurorului general al parchetului de pe lângă această instantă.“

24. La articolul 46, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) În cazul în care nu sunt candidati care să întrunească conditiile prevăzute de lege pentru prezentarea la concurs, prin derogare de la dispozitiile alin. (1), persoanele numite în functiile de prim-grefier, grefier-sef, grefier sef sectie pot fi reînvestite în functie, pe durata a încă unui mandat, prin decizie a presedintelui curtii de apel sau a procurorului general al parchetului de pe lângă această instantă.“

25. La articolul 46, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Numirea în functia de grefier informatician-sef se face pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată, prin decizie a presedintelui curtii de apel sau a procurorului general al parchetului de pe lângă această instantă.“

26. La articolul 46, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) În cazul în care nu sunt candidati care să întrunească conditiile prevăzute de lege pentru prezentarea la concurs, prin derogare de la dispozitiile alin. (1), persoana numită în functia de grefier informatician-sef poate fi reînvestită în functie pe durata a încă unui mandat, prin decizie a presedintelui curtii de apel sau a procurorului general al parchetului de pe lângă această instantă.“

27. La articolul 46, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) La încetarea mandatului functiei de conducere, personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea poate ocupa, în conditiile prevăzute la art. 45, o functie de conducere la aceeasi instantă sau la acelasi parchet ori la altă instantă sau parchet ori revin la instantele sau parchetele de unde provin ori la o instantă sau parchet unde au dreptul să functioneze potrivit legii.“

28. Articolul 47 va avea următorul cuprins:

“Art.47. – Dispozitiile art. 45 si 46 se aplică în mod corespunzător si în cazul promovării în functia de grefier arhivar-sef, în cadrul instantelor si al parchetelor de pe lângă acestea la care această functie se impune.“

29. La articolul 48 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) când a fost pusă în miscare actiunea penală împotriva sa prin ordonantă sau rechizitoriu;“.

30. La articolul 48, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Suspendarea din functie se dispune de presedintele curtii de apel sau, după caz, de procurorul general al parchetului de pe lângă aceasta, în a cărui circumscriptie teritorială îsi desfăsoară activitatea persoana în cauză.

Pentru personalul auxiliar de specialitate al Înaltei Curti de Casatie si Justitie, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si al Departamentului National Anticoruptie, suspendarea din functie se dispune de conducătorii acestora.“

31. La articolul 49, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.49. – (1) În cazul prevăzut la art. 48 alin. (1) lit. a), presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si al Departamentului National Anticoruptie, presedintele curtii de apel sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe lângă aceasta comunică de îndată persoanei în cauză si conducerii instantei sau parchetului unde aceasta functionează hotărârea prin care s-a dispus suspendarea din functie.“

32. La articolul 56, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.56. – (1) Presedintele curtii de apel sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, cu avizul conducătorului instantei judecătoresti ori al parchetului de pe lângă aceasta, poate dispune detasarea personalului auxiliar de specialitate în cadrul altor instante judecătoresti sau parchete de pe lângă acestea, în cadrul Ministerului Justitiei, Consiliului Superior al Magistraturii ori al unitătilor subordonate acestora sau al celor aflate în coordonarea acestora.“

33. La articolul 60, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Salarizarea personalului auxiliar de specialitate, a functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul instantelor judecătoresti, parchetelor de pe lângă acestea, precum si din cadrul Ministerului Justitiei, Institutului National al Magistraturii si Scolii Nationale de Grefieri se stabileste prin lege specială.“

34. La articolul 60, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Până la intrarea în vigoare a legii speciale de salarizare, rămân aplicabile în continuare dispozitiile legale referitoare la salarizarea personalului prevăzut la alin. (4).“

35. La articolul 63, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Pentru acoperirea cheltuielilor programelor de formare si perfectionare profesională a personalului auxiliar de specialitate, organizate în conditiile prevăzute la alin. (2) lit. a) si c), curtile de apel si parchetele de pe lângă acestea, precum si, după caz, Înalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, Departamentul National Anticoruptie si Scoala Natională de Grefieri au obligatia să prevadă în bugetul anual propriu sumele necesare pentru cheltuielile respective.“

36. La articolul 63, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Cheltuielile privind masa si cazarea personalului care participă la cursurile de perfectionare profesională, organizate în conditiile prevăzute la alin. (2) lit. c), se suportă de Scoala Natională de Grefieri, iar cheltuielile de transport, de către instanta sau parchetul al cărui angajat este.“

37. La articolul 68, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.68. – (1) Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, astfel cum este prevăzut la art. 3 alin. (1), cu o vechime de cel putin 25 de ani în specialitate, beneficiază, la împlinirea vârstei de 65 de ani, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din media salariilor de bază brute lunare realizate în ultimele 12 luni de activitate înainte de data pensionării. În calcularea mediei salariilor de bază brute lunare se includ si sporurile cu caracter permanent.“

38. La articolul 68, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si parchetelor de pe lângă acestea este pensionat la cerere, înainte de împlinirea vârstei prevăzute de lege, si beneficiază de pensia prevăzută la alin. (1), dacă are o vechime de cel putin 25 de ani numai în aceste functii.“

39. La articolul 68, alineatele (2) si (4) vor avea următorul cuprins:

“(2) Pentru fiecare an care depăseste vechimea prevăzută la alin. (1) se adaugă la cuantumul pensiei câte 1% din salariul de bază brut lunar, fără a se putea depăsi salariul de bază brut lunar avut la data pensionării.

..............................................................................................

(4) De prevederile alin. (1), (2) si (3) beneficiază si personalul auxiliar pensionat anterior intrării în vigoare a prezentei legi.“

40. La articolul 68, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) si (42), cu următorul cuprins:

“(41) Persoanele care îndeplinesc conditiile de vechime prevăzute la alin. (1) si (3) numai în functia de personal auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si parchetelor de pe lângă acestea beneficiază de pensie de serviciu chiar dacă la data pensionării au avut sau au o altă ocupatie. În acest caz, pensia se stabileste pe baza drepturilor salariale ale personalului auxiliar de specialitate în functie în conditii identice de vechime si nivel al instantei sau parchetului.

(42) De prevederile alin. (41) pot beneficia numai persoanele care au fost eliberate din functia de personal auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si parchetelor de pe lângă acestea din motive neimputabile.“

41. La articolul 68, alineatul (7) va avea următorul cuprins:

“(7) Pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate se actualizează anual, în raport cu media salariilor brute realizate în ultimele 12 luni ale personalului auxiliar de specialitate în activitate.“

42. După articolul 68 se introduce un nou articol, articolul 681, cu următorul cuprins:

“Art.681. – Dispozitiile art. 67 si ale art. 68 se aplică în mod corespunzător si executorilor judecătoresti, pensionati anterior intrării în vigoare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, cu modificările si completările ulterioare.“

43. La articolul 69, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.69. – (1) Personalul auxiliar de specialitate cu o vechime continuă în justitie de 25 de ani la data pensionării sau a eliberării din functie pentru motive neimputabile beneficiază de o indemnizatie egală cu 3 salarii de bază de încadrare lunare brute, care se impozitează potrivit legii.“

44. La articolul 77, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.77. – (1) Functia de grefier este incompatibilă cu orice alte functii publice sau private, cu exceptia functiilor didactice.“

45. La articolul 86, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Sanctiunile prevăzute la art. 85 alin. (1) lit. b)–f) se aplică de către presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie sau al Departamentului National Anticoruptie ori, după caz, de presedintele curtii de apel sau de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărui circumscriptie teritorială îsi desfăsoară activitatea cel sanctionat.“

46. La articolul 87, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Cercetarea prealabilă este obligatorie în toate cazurile si se efectuează prin judecători sau procurori desemnati de Colegiul de conducere al Înaltei Curti de Casatie si Justitie, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, al Departamentului National Anticoruptie ori, după caz, de presedintele curtii de apel sau de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel. Cercetarea prealabilă se finalizează printr-un act de constatare.“

47. La articolul 87, alineatul (3) se abrogă.

48. La articolul 88, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.88. – (1) Pe perioada cercetării prealabile, conducătorul instantei sau parchetului prevăzut la art. 86 va putea dispune, în raport cu gravitatea faptei, suspendarea din functie a persoanei în cauză.“

49. La articolul 91, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Grefierii dactilografi ale căror posturi au fost transformate în posturi de grefieri urmează să fie salarizati corespunzător legii speciale de salarizare. Tehnicienii criminalisti din cadrul parchetelor sunt asimilati grefierilor.“

50. La articolul 91, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) La intrarea în vigoare a prezentei legi, registratorii si informaticienii în functie vor fi încadrati ca grefieri registratori, respectiv grefieri informaticieni, prin transformarea corespunzătoare a posturilor, urmând să fie salarizati corespunzător legii speciale de salarizare.“

51. Articolul 93 va avea următorul cuprins:

“Art.93. – (1) Constituie vechime în specialitate perioada în care personalul auxiliar al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea a îndeplinit oricare dintre functiile prevăzute la art. 3, precum si perioadele în care a îndeplinit, în cadrul instantelor judecătoresti, procuraturii, fostelor arbitraje de stat sau departamentale si fostelor notariate de stat, functia de: impiegat, secretar, secretar ajutor, secretar dactilograf, dactilograf, conducător de carte funciară, arhivar, registrator, arhivar-registrator, curier, referent, stenodactilograf, sef de cabinet, functionar, statistician, grefier dactilograf, grefier analist programator.

(2) Constituie vechime în specialitate si perioada în care personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea a îndeplinit functia de executor judecătoresc, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 188/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Perioada în care personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea a exercitat functii de aceeasi natură în cadrul Curtii Constitutionale sau în cadrul fostelor structuri jurisdictionale ale Curtii de Conturi constituie vechime în specialitate.

(4) Pentru informaticieni constituie vechime în specialitate si perioadele lucrate la instantele judecătoresti, parchetele de pe lângă acestea si Ministerul Justitiei.“

Art. II. – Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, în ceea ce îi priveste pe informaticieni, se abrogă prevederile art. 128 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. III. – Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, notiunea de informatician din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea se înlocuieste cu notiunea de grefier informatician.

Art. IV. – Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, notiunea de Parchet National Anticoruptie din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea se înlocuieste cu notiunea de Departament National Anticoruptie.

Art. V. – În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Consiliul Superior al Magistraturii aprobă sau modifică, după caz, regulamentele prevăzute la art. 7, art. 8 alin. (3), art. 9 alin. (2), art. 17, art. 36 alin. (1) si (2), art. 38 alin. (3), art. 44 alin. (3), art. 45 alin. (1), art. 65 alin. (3) si art. 71 alin. (2).

Art. VI. – (1) Personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, care la data intrării în vigoare a prezentei legi îndeplineste conditiile de pensionare prevăzute la art. 68 alin. (11), va fi eliberat din functie la împlinirea unui temen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (2) Consiliul Superior al Magistraturii va lua măsurile necesare pentru ocuparea în termen de 4 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi a posturilor care devin vacante prin pensionarea persoanelor prevăzute la alin. (1).

Art. VII. – Prezenta lege intră în vigoare la data intrării în vigoare a legii speciale de salarizare, prevăzută la art. 60 alin. (4), cu exceptia dispozitiilor art. I pct. 11 si 35, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. VIII. – Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2006.

Nr. 17.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2006.

Nr. 20.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Caransebes si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebes, judetul Caras-Severin

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Caransebes si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebes, judetul Caras-Severin.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2006.

Nr. 43.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Caransebes si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebes, judetul Caras-Severin

 

Locul

unde sunt situate

imobilele

care se transmit

Persoana juridică

la care

se transmit imobilele

Persoana juridică

de la care

se transmit imobilele

Codul de clasificare

din inventarul

bunurilor aflate

în administrarea

Ministerului Apărării

Nationale, care

alcătuiesc domeniul

public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

Municipiul Caransebes,

Jdetul Caras-Severin

Statul român, Ministerul

Apărării Nationale

Municipiul Caransebes,

Judetul Caras-Severin –

Consiliul Local  al Municipiului Caransebes

– imobil 1.005 (partial)

– cod 8.29.09

– nr. M.F 104.160

– suprafata totală a terenului = 434.600 m2

Municipiul Caransebes,

Judetul Caras-Severin

Statul român,

Ministerul

Apărării Nationale

Municipiul Caransebes,

Judetul Caras-Severin –

Consiliul Local al Municipiului Caransebes

– imobil 965

– cod 8.29.09

– nr. M.F. 104.158

– suprafata construită = 3.139 m2

– suprafata desfăsurată = 3.139 m2

– suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 113.060 m2