MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 49         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 19 ianuarie 2006

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.033/2005. – Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară

 

2.016/2005. – Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 35/2005 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 “Declaratie privind impozitul pe profit“, 120 “Decont privind accizele“ si 130 “Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia internă“

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) si (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. – (1) Se aprobă Structura organizatorică si Regulamentul de organizare si functionare ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, prevăzute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Numărul maxim de posturi pentru Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si institutiile subordonate este de 3.350.

Art. 2. – Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administratiei publice nr. 655 din 28 decembrie 2001 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2005.

Nr. 1.033.

 

ANEXA Nr. 11)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară


ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT

de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară

 

PARTEA I

Principalele atributii si structura Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agentia Natională, îsi desfăsoară activitatea în baza Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările si completările ulterioare, si a Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. – Agentia Natională se organizează si functionează ca institutie publică, cu personalitate juridică, unică autoritate în domeniu, aflată în subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 3. – Fondurile necesare pentru functionarea Agentiei Nationale se asigură din surse extrabugetare.

Art. 4. – Agentia Natională, la nivelul administratiei publice centrale, sprijină realizarea obiectivelor Programului de guvernare prin aplicarea strategiei în domeniul cadastrului si publicitătii imobiliare, la nivel national, cât si prin realizarea cadrului juridic si elaborarea reglementărilor specifice domeniilor sale de activitate.

Art. 5. – Agentia Natională este unica autoritate abilitată să emită si să aplice reglementările legale în domeniile sale de activitate.

Art. 6. – În subordinea Agentiei Nationale functionează ca institutii publice, cu personalitate juridică, oficiile de cadastru si publicitate imobiliară si Centrul National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie, denumit în continuare Centrul National.

Art. 7. – Agentia Natională, prin oficiile de cadastru si publicitate imobiliară, avizează documentatia pentru obtinerea aprobării de scoatere a terenurilor din circuitul agricol.

Art. 8. – (1) Agentia Natională pune la dispozitie persoanelor fizice si juridice date de specialitate, solicitate de acestea în temeiul unor contracte sau conventii civile.

(2) Agentia Natională asigură autoritătilor publice centrale si locale, în vederea realizării proiectelor de interes national, posibilitatea consultării gratuite a informatiilorreferitoare la reteaua geodezică natională, hărtile oficiale, cadastrul general si publicitatea imobiliară, în conditiile art. 71 din Legea nr. 7/1996, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Agentia Natională furnizează, pe bază de contracte sau conventii civile, date cu privire la terenuri, necesare sistemului de impozite si taxe, pentru stabilirea corectă a obligatiilor fiscale ale contribuabililor, pe măsura înregistrării acestora în evidentele cadastrale.

CAPITOLUL II

Functiile si atributiile Agentiei Nationale

 

Art. 9. – În vederea realizării obiectivelor din domeniul său de activitate, Agentia Natională îndeplineste următoarele functii:

a) de strategie, prin care se elaborează strategia în conformitate cu politica Guvernului si cu tendintele în plan international;

b) de reglementare a activitătii, prin care se asigură, în conformitate cu strategia adoptată, realizarea cadrului juridic si elaborarea reglementărilor specifice;

c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern si international;

d) de autoritate de stat, prin care se dispune si se asigură supravegherea si controlul aplicării si respectării reglementărilor în vigoare;

e) de îndrumare, sprijin si control în aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul cadastrului si publicitătii imobiliare;

f) de administrare a patrimoniului Agentiei Nationale si al institutiilor subordonate.

Art. 10. – (1) În vederea realizării functiilor prevăzute la art. 23, Agentia Natională are următoarele atributii principale:

a) coordonează si controlează executarea lucrărilor de cadastru si asigură înscrierea imobilelor în registrul de publicitate imobiliară la nivelul întregii tări;

b) avizează, receptionează si controlează, după caz, lucrările de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie si teledetectie, la nivelul întregii tări, si execută prin Centrul National aceste lucrări, conform planului de activităti aprobat anual;

c) elaborează norme, promovează tehnici, standarde, procedee si metodologii de specialitate în domeniul său de activitate;

d) autorizează persoanele fizice si juridice care pot executa lucrări tehnice de specialitate;

e) organizează fondul national de geodezie si cartografie, precum si banca de date a sistemului unitar de cadastru;

f) asigură, în conditiile legii, în colaborare cu Ministerul Apărării Nationale, executarea, completarea, modernizarea si mentinerea în stare de utilizare a retelei geodezice nationale;

g) avizează continutul topografic al hărtilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor si al altor documente cartografice necesare uzului public;

h) avizează tehnic, prin oficiile de cadastru si publicitate imobiliară, înainte de depunerea lor în instanta de judecată, expertizele topocadastrale întocmite de expertii judiciari, în baza unui regulament elaborat în comun de Agentia Natională si de Ministerul Justitiei;

i) asigură înscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifică sau se sting, la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a altor persoane interesate;

j) asigură înscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacităti si litigii judiciare în legătură cu imobilul;

k) asigură înscrierea căilor de atac împotriva înregistrărilor de carte funciară;

l) asigură înscrierea radierii drepturilor reale, la cererea titularului dreptului sau a celorlalte persoane interesate;

m) pune la dispozitie autoritătilor administratiei publice centrale si locale si altor institutii interesate, la cerere, în conditiile art. 71 din Legea nr. 7/1996, cu modificările si completările ulterioare, situatii statistice si de sinteză privind informatii cuprinse în cadastru si publicitatea imobiliară;

n) îndeplineste sarcinile ce rezultă din angajamentele internationale în domeniul său de activitate;

o) organizează, coordonează si execută măsurătorile pentru punerea în posesie a titularilor prevăzuti de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si de Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările si completările ulterioare;

p) furnizează persoanelor fizice si juridice, contra cost, servicii si informatii conform tarifelor stabilite;

q) asigură standardizarea în domeniul său de activitate si corelarea cu standardele europene si internationale;

r) avizează documentatiile de scoatere din circuitul agricol a terenurilor;

s) avizează si receptionează, după caz, lucrările si specificatiile tehnice de specialitate referitoare la sistemele internationale specifice cadastrului, geodeziei, cartografiei, topografiei, fotogrammetriei si teledetectiei realizate de către autoritătile administratiei publice.

(2) În afara atributiilor principale prevăzute la alin. (1) Agentia Natională îndeplineste si alte atributii ce au legătură cu activitatea specifică.

 

CAPITOLUL III

Structura de organizare

 

Art. 11. – Structura organizatorică, atributiile directiilor si serviciilor independente din cadrul Agentiei Nationale si numărul maxim de posturi pentru aceasta si institutiile subordonate se aprobă prin ordin al ministrului administratiei si internelor la propunerea consiliului de administratie, conform dispozitiilor prevăzute la art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 12. – (1) Structura organizatorică a directiilor, pe servicii si birouri, se aprobă prin ordin al directorului general, cu stabilirea atributiilor corespunzătoare. Prin ordin al directorului general se pot organiza în cadrul directiilor, prevăzute de structura organizatorică, noi servicii, birouri si colective cu caracter temporar.

(2) Structura organizatorică a institutiilor subordonate se aprobă prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale.

(3) Normativele de personal si atributiile institutiilor subordonate se aprobă prin ordin al directorului general.

Art. 13. – Organele de conducere ale Agentiei Nationale sunt: consiliul de administratie si directorul general, care este presedintele consiliului de administratie.

Art. 14. – (1) Între structurile organizatorice ale Agentiei Nationale se instituie, după caz, relatii de autoritate, relatii de coordonare în domeniul de specialitate sau de cooperare si relatii de control, potrivit ordinelor directorului general si, respectiv, dispozitiilor directorilor generali adjuncti.

(2) În conformitate cu prevederile legale în vigoare, structurile Agentiei Nationale pot, de asemenea, stabili relatii cu autoritătile publice, institutii sau organizatii, cu massmedia si cu publicul, cu aprobarea în prealabil a directorului general.

Art. 15. – (1) Relatiile de autoritate ce se stabilesc între structurile Agentiei Nationale si institutiile subordonate nemijlocit pot fi ierarhice si de consiliere.

(2) Relatiile ierarhice se stabilesc pe linie de subordonare nemijlocită între nivelurile ierarhice ale Agentiei Nationale si institutiile subordonate, precum si între functiile de conducere si cele de executie. De asemenea, aceste relatii ierarhice pot functiona temporar si în situatia constituirii organelor colective de lucru, analiză si decizie.

 (3) În cadrul relatiilor ierarhice se pot institui si relatii de autoritate delegată, relatii de autoritate indirectă si poate functiona delegarea de competentă.

(4) Relatiile de autoritate delegată se stabilesc între directorii directiilor din cadrul Agentiei Nationale si grupuri de lucru constituite la nivelul institutiei si privesc o delegare provizorie sau de durată din partea directorului general pentru rezolvarea anumitor probleme specifice domeniilor de activitate pe care acesta le coordonează.

(5) Relatiile de autoritate indirectă se stabilesc între directorii directiilor din cadrul Agentiei Nationale si conducerea institutiilor subordonate, primele având asupra celorlalte autoritate functională, derivată din domeniul de responsabilitate al directiei si concretizată prin transmiterea unor dispozitii, precizări, proceduri din acest domeniu, cu avizul directorului general.

(6) Delegarea de competentă presupune acordarea de către o persoană cu functie de conducere unei persoane cu functie de executie, de regulă din cadrul directiei pe care o conduce, a prerogativelor de a actiona ca reprezentant al său, pe timp limitat, pentru organizarea, desfăsurarea, monitorizarea sau controlul unor activităti, cu aprobarea prealabilă a directorului general.

(7) Relatiile de consiliere se stabilesc între structura specializată pe un domeniu de activitate si structura de executie, în scopul furnizării acesteia din urmă a unor puncte de vedere viabile pentru solutionarea unor probleme care afectează îndeplinirea obiectivelor. Structurile care consiliază actionează în calitate de reprezentanti ai factorilor de conducere.

Art. 16. – (1) Relatiile de coordonare în domeniul de specialitate sau relatiile de cooperare se stabilesc între directiile Agentiei Nationale si personalul de executie sau între acestea si oficiile de cadastru si publicitate imobiliară, în scopul îndeplinirii atributiilor ce le revin acestora.

(2) Relatiile de coordonare în domeniul de specialitate constau în îndrumarea structurilor din subordinea directiilor Agentiei Nationale, în scopul desfăsurării unitare a unor activităti potrivit competentelor functionale.

(3) Relatiile de cooperare se stabilesc între structurile Agentiei Nationale, în vederea îndeplinirii în comun a unor activităti sau din necesitatea elaborării în comun a unor proiecte, confirmate ulterior prin ordine.

Art. 17. – Relatiile de control apar între structurile cu atributii de control si celelalte structuri supuse controlului.

Art. 18. – (1) Relatiile cu autoritătile publice, institutii sau organizatii, mass-media si cu publicul se stabilesc de către structurile Agentiei Nationale pentru îndeplinirea atributiilor ce revin acesteia potrivit legislatiei în vigoare, cu aprobarea prealabilă a directorului general.

(2) Relatia cu mass-media se realizează de către Serviciul de comunicare si relatii cu publicul în scopul prezentării activitătii Agentiei Nationale, promovării imaginii institutiei si asigurării transparentei în comunicarea publică.

(3) Relatia cu publicul se realizează la nivelul Serviciului de comunicare si relatii cu publicul si are ca obiectiv dezvoltarea comunicării cu cetătenii.

Art. 19. – Activitătile structurilor Agentiei Nationale se organizează, se coordonează si se conduc corespunzător următoarelor niveluri ierarhice:

a) consiliul de administratie;

b) director general;

c) consilieri ai directorului general;

d) director general adjunct;

e) director;

f) sef serviciu;

g) sef birou.

Art. 20. – (1) Activitătile si sarcinile ce revin structurilor Agentiei Nationale se stabilesc corespunzător functiilor de la nivelurile ierarhice.

(2) Pentru reglementarea activitătii se emit următoarele acte interne si acte normative, după cum urmează:

a) ordine cu caracter normativ ale directorului general, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I;

b) ordine cu caracter intern ale directorului general;

c) dispozitiile directorilor generali adjuncti;

d) dispozitiile directorilor directiilor Agentiei Nationale, necesare reglementării activitătilor din domeniile de muncă specifice, emise în temeiul ordinelor directorului general si ale dispozitiilor directorilor generali adjuncti;

e) deciziile directorilor institutiilor subordonate Agentiei Nationale, necesare reglementării activitătilor din domeniile de muncă specifice.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) sunt avizate pentru legalitate de Directia juridică.

Art. 21. – Activitătile la a căror rezolvare participă mai multe directii si servicii se organizează si se coordonează de către persoana delegată prin ordin al directorului general.

Art. 22. – (1) Directia titulară de proiect poate solicita cooperarea si a altor directii pentru activităti privind domeniul de competentă al acestora.

(2) Directiile solicitate participă la desfăsurarea activitătilor initiate de directia titulară de proiect, potrivit competentelor pe care le au în domeniul respectiv.

Art. 23. – Comisiile pe domenii de activitate se constituie prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale si functionează pentru rezolvarea problemelor care presupun activităti complexe de cooperare.

Art. 24. – (1) Pentru solutionarea problemelor care necesită colaborarea dintre specialistii din domenii diferite, se pot constitui colective cu caracter temporar pe activităti, programe sau proiecte.

(2) Constituirea colectivelor nu afectează responsabilitatea directiilor în ceea ce priveste atributiile ce le revin.

(3) La constituirea colectivelor se vor stabili: denumirea, compunerea, mandatul, autoritatea si competentele, tipul relatiilor de lucru, modul de lucru, durata de functionare, locul de desfăsurare a activitătii, salarizarea personalului, conducerea si coordonarea activitătii.

(4) Conducerea colectivelor revine unei persoane din structura directiei responsabile.

 

CAPITOLUL IV

Conducerea Agentiei Nationale

 

Art. 25. – Agentia Natională este condusă de consiliul de administratie si de un director general, care îndeplineste si functia de presedinte al Consiliului de administratie al Agentiei Nationale.

Art. 26. – (1) Consiliul de administratie este format din 9 membri, din sectorul public si privat, reprezentanti ai domeniului de activitate cu care Agentia Natională are raporturi de colaborare în realizarea atributiilor prevăzute la art. 24.

(2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pentru o perioadă de 5 ani, exclusiv pe criterii de competentă profesională, de către ministrul administratiei si internelor.

(3) Membrii consiliului de administratie sunt obligati să păstreze confidentialitatea tuturor datelor referitoare la activitatea Agentiei Nationale.

(4) Membrii consiliului de administratie vor depune o declaratie de avere întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa la Legea nr. 115/1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere, cu modificările ulterioare, în termen de 15 zile de la data numirii, în plic sigilat, la Directia de resurse umane din cadrul Agentiei Nationale; declaratiile de avere vor fi publicate în termen de 30 de zile pe pagina de Internet a Agentiei Nationale.

La încetarea mandatului, membrii consiliului de administratie vor depune o nouă declaratie cu privire la averea pe care o detin la acea dată.

(5) Consiliul de administratie îsi numeste un secretar care nu este membru al acestuia.

(6) Consiliul de administratie se întruneste, la sediul central al Agentiei Nationale, lunar, în sedinte ordinare, sau în sedinte extraordinare ori de câte ori este convocat de către presedinte.

(7) Hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenti.

(8) Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea, cu participarea a cel putin două treimi din numărul membrilor săi, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004, cu modificările si completările ulterioare, si cu prezentul regulament.

(9) Sedintele consiliului de administratie vor fi convocate cu cel putin 3 zile înainte de data la care urmează să se tină, la convocator anexându-se ordinea de zi si materialele supuse dezbaterii.

(10) Convocările pentru întrunirea consiliului de administratie vor cuprinde locul si data desfăsurării sedintei.

Art. 27. – Consiliul de administratie al Agentiei Nationale are următoarele atributii principale:

a) analizează si aprobă, în corelare cu obiectivele Strategiei nationale în domeniul cadastrului si publicitătii imobiliare, programele de activitate pe termen scurt, mediu si lung pentru care finantarea este asigurată din sursele proprii ale Agentiei Nationale;

b) analizează si hotărăste colaborarea sau cooperarea Agentiei Nationale cu persoane fizice si juridice, române ori străine, de specialitate, pentru realizarea unor obiective de interes comun corespunzătoare domeniului său de activitate;

c) aprobă contractarea de credite interne si externe, potrivit reglementărilor în vigoare;

d) analizează si aprobă anual bugetul de venituri si cheltuieli, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice;

e) răspunde de administrarea legală si eficientă a întregului patrimoniu;

f) aprobă propunerile de tarife pentru serviciile prestate în conditiile legii;

g) aprobă obiectivele de investitii ce urmează a fi realizate de către Agentia Natională sau de institutiile subordonate;

h) stabileste prerogativele directorului general în vederea negocierii contractului colectiv de muncă;

i) aprobă structura organizatorică si atributiile directiilor si serviciilor independente din cadrul Agentiei Nationale;

j) aprobă numărul maxim de posturi pentru Agentia Natională si institutiile subordonate;

k) aprobă achizitionarea si efectuarea de investitii cu privire la bunurile imobile necesare desfăsurării activitătii Agentiei Nationale si a institutiilor subordonate.

Art. 28. – (1) Secretarul consiliului de administratie îndeplineste următoarele atributii:

a) convocarea membrilor consiliului de administratie pentru sedinte;

b) redactarea ordinii de zi si supunerea acesteia spre aprobare presedintelui consiliului de administratie;

c) primirea de la directiile si serviciile din cadrul Agentiei Nationale a materialelor care urmează să fie dezbătute în sedinta consiliului de administratie, multiplicarea si întocmirea mapelor pentru fiecare membru, acestea cuprinzând materialele puse în discutie. Primirea materialelor se face cel târziu cu 5 zile înainte de sedintă. Acestea se primesc într-un singur exemplar, original, cu număr de înregistrare acordat de directia sau serviciul în cauză. Dacă acest termen este depăsit, materialele vor fi comunicate într-un exemplar original si 9 copii;

d) înmânarea, în timp util, membrilor consiliului de administratie a ordinii de zi si a mapelor cu lucrări, cel târziu cu 3 zile înainte de data când va avea loc sedinta. Materialele ce vor fi supuse dezbaterii vor fi scanate si transmise prin e-mail fiecărui membru al consiliului de administratie; dacă nu pot fi transmise pe această cale se vor comunica prin fax. Materialele care nu sunt transmise conform celor stabilite anterior vor fi înmânate înainte de începerea sedintei;

e) redactarea proceselor-verbale si hotărârilor consiliului de administratie;

f) supunerea spre semnare presedintelui si membrilor consiliului de administratie a proceselor-verbale, comunicarea hotărârilor consiliului de administratie directorilor adjuncti, serviciilor si directiilor direct subordonate directorului general din cadrul Agentiei Nationale si institutiilor subordonate, prin scanarea si transmiterea lor prin intermediul adreselor de e-mail ale directorilor. Hotărârile consiliului de administratie sunt semnate pe fiecare filă, în coltul din dreapta jos, de secretar, iar în coltul din dreapta sus se aplică stampila presedintelui consiliului de administratie;

g) păstrarea si arhivarea unui exemplar din: materialele propuse spre dezbatere, hotărârile consiliului de

administratie si mentiunile cu privire la comunicare prin semnătură sau electronic;

h) orice activitate dispusă de presedinte, legată de buna desfăsurare a lucrărilor consiliului de administratie.

(2) Secretarul consiliului de administratie este obligat să respecte confidentialitatea lucrărilor si dezbaterilor din sedintele acestuia. Atributiile si răspunderile secretarului consiliului de administratie constituie atributie de serviciu si neîndeplinirea acestora în mod corespunzător atrage sanctionarea disciplinară, inclusiv revocarea din functia de secretar.

Art. 29. – (1) Dezbaterile consiliului de administratie se consemnează, de către secretar, într-un proces-verbal care în mod obligatoriu trebuie să cuprindă discutiile purtate, opiniile exprimate si hotărârile adoptate. De asemenea, procesul-verbal va cuprinde mentiuni privind locul si data desfăsurării sedintei, prezenta membrilor, ordinea de zi, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite, opiniile exprimate separat.

(2) Procesele-verbale de sedintă se scriu într-un registru special, numerotat, sigilat, parafat si păstrat de presedintele consiliului de administratie.

(3) La încheierea dezbaterilor, membrii consiliului de administratie au obligatia de a semna procesul-verbal după examinarea exactitătii celor înscrise. Procesul-verbal va fi semnat si de către secretarul consiliului de administratie.

(4) La solicitarea oricărei structuri din cadrul Agentiei Nationale, se pot elibera fotocopii ale documentelor dezbătute în consiliul de administratie si ale proceselor-verbale de sedintă doar pe bază de cerere justificată, aprobată de directorul general al Agentiei Nationale.

Art. 30. – Consiliul de administratie poate coopta, în activitatea sa de analiză a unor probleme complexe, specialisti din diferite sectoare.

Art. 31. – Lucrările consiliului de administratie se vor desfăsura astfel:

a) sedinta este prezidată de presedintele consiliului de administratie, iar în lipsa acestuia, de un alt membru, desemnat de presedinte;

b) ordinea de zi se supune aprobării;

c) în mod exceptional, se poate modifica ordinea de zi, la cererea a cel putin 3 membri prezenti, iar motivarea cererii de modificare se sustine de către unul dintre ei. În cazul în care există opinii contrare, acestea se vor audia si se vor supune aprobării;

d) problemele înscrise în ordinea de zi sunt supuse dezbaterii, fiecare membru având dreptul să-si sustină punctul de vedere;

e) toate propunerile redactate se supun aprobării prin vot deschis.

Art. 32. – (1) La întrunirile consiliului de administratie, la solicitările acestuia, directorii directiilor din cadrul Agentiei Nationale si sefii compartimentelor independente pot prezenta rapoarte scrise privind activitătile desfăsurate.

(2) Nu vor putea fi prezentate spre dezbatere materiale care nu poartă semnătura salariatului care le-a întocmit, a sefului compartimentului, a directorului de directie, a directorului general adjunct căruia îi este subordonat, a directorului Directiei juridice, a directorului Directiei economice – dacă se solicită angajarea de cheltuieli si cele care nu sunt însusite de către directorul general. Pe materialele însusite de directorul general se face mentiunea “Pentru consiliul de administratie“.

(3) Materialele care urmează a fi supuse spre dezbatere consiliului de administratie vor fi prezentate secretarului consiliului de administratie cu 5 zile înaintea datei întrunirii.

(4) Nici o lucrare nu va fi inclusă pe ordinea de zi a sedintei si nici nu va fi supusă spre dezbatere dacă nu este prezentată în prealabil directorului general, care va dispune asupra includerii pe ordinea de zi.

(5) Înainte de discutarea problemelor înscrise pe ordinea de zi, presedintele consiliului de administratie va informa membrii consiliului de administratie despre executarea hotărârilor anterioare si despre problemele de ansamblu ale Agentiei Nationale apărute în intervalul dintre sedinte.

(6) La sedinta consiliului de administratie directorii si sefii compartimentelor independente sunt obligati să sustină materialele care le apartin si să prezinte toate explicatiile si informatiile solicitate.

(7) Notele supuse spre dezbatere trebuie să fie în acord cu atributiile consiliului de administratie.

Art. 33. – Consiliul de administratie prezintă Ministerului Administratiei si Internelor, în prima lună a fiecărui an, un raport asupra activitătii Agentiei Nationale din anul precedent, precum si programul de activitate al acesteia pe anul în curs.

Art. 34. – Revocarea unui membru al consiliului de administratie se face de către ministrul administratiei si internelor, la propunerea consiliului de administratie, a presedintelui acestuia sau a institutiei pe care o reprezintă respectivul membru.

Art. 35. – Membrii consiliului de administratie răspund pentru prejudiciile cauzate, prin hotărârile adoptate, în legătură cu administrarea si gestionarea patrimoniului Agentiei Nationale, în functie de votul exprimat.

Art. 36. – Ministrul administratiei si internelor poate demite un membru al consiliului de administratie în următoarele situatii:

a) absentează nejustificat la 3 sedinte consecutive ale consiliului de administratie;

b) desfăsoară activităti concurente, este implicat în interes personal într-o achizitie publică organizată de Agentia Natională sau orice alte activităti ce conduc la un conflict de interese real sau potential;

c) este condamnat pentru săvârsirea unei infractiuni;

d) pentru alte motive, la propunerea presedintelui consiliului de administratie.

Art. 37. – (1) Membrii consiliului de administratie vor primi o indemnizatie de sedintă, care se plăteste din bugetul Agentiei Nationale, pentru participarea efectivă la sedintele lunare. Cuantumul indemnizatiei de sedintă se aprobă prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea consiliului de administratie, si va fi de până la 20% din salariul de bază al directorului general.

(2) Secretarul consiliului de administratie primeste o indemnizatie de sedintă aprobată de consiliul de administratie, la propunerea directorului general; cuantumul acesteia nu poate depăsi 7% din salariul de bază al directorului general.

Art. 38. – Directorul general este desemnat prin ordin al ministrului administratiei si internelor si îndeplineste functia de presedinte al consiliului de administratie.

Art. 39. – (1) Directorul general asigură conducerea generală a activitătii curente a Agentiei Nationale, potrivit prezentului regulament, precum si hotărârilor consiliului de administratie.

(2) Directorul general este ordonator principal de credite si reprezintă Agentia Natională pe plan national si international.

Art. 40. – Directorul general al Agentiei Nationale îndeplineste următoarele atributii:

a) aprobă prin ordin cu caracter normativ structura organizatorică a institutiilor subordonate Agentiei Nationale; b) aprobă angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legii;

c) asigură organizarea evidentei patrimoniului si integritatea bunurilor din patrimoniul Agentiei Nationale;

d) organizează, coordonează si controlează aplicarea actelor normative de către aparatul propriu al Agentiei Nationale si de institutiile subordonate acesteia;

e) organizează si controlează aplicarea propriilor ordine si instructiuni de către persoanele cărora le sunt adresate;

f) negociază si încheie cu sindicatele sau, după caz, cu reprezentantii salariatilor contractul colectiv de muncă la nivelul Agentiei Nationale si contractele individuale de muncă ale personalului din aparatul central al acesteia, precum si ale directorilor institutiilor subordonate;

g) avizează participarea la ocuparea posturilor de conducere din cadrul institutiilor subordonate Agentiei Nationale;

h) organizează, conduce si coordonează activitatea Consiliului de administratie al Agentiei Nationale;

i) aprobă grila de salarizare a personalului, potrivit prevederilor legale;

j) aprobă prin ordin statele de functii, atributiile si criteriile de constituire a compartimentelor apartinând institutiilor din subordinea Agentiei Nationale;

k) aprobă prin ordin statul de functii al Agentiei Nationale.

Art. 41. – În exercitarea atributiilor sale directorul general emite ordine cu caracter normativ si individual.

Ordinele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 42. – În cazul în care directorul general al Agentiei Nationale nu îsi poate exercita atributiile mai mult de 3 zile consecutiv, indiferent de motive, acestea vor fi exercitate de unul dintre directorii generali adjuncti, desemnat prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale.

Art. 43. – În îndeplinirea atributiilor si însărcinărilor sale directorul general este consiliat de 5 consilieri.

Art. 44. – Consilierii sunt în subordinea directă a directorului general, de la care primesc sarcini si pe care îl informează despre îndeplinirea acestora. În aplicarea dispozitiilor directorului general consilierii:

a) colaborează la elaborarea tuturor regulamentelor necesare activitătii specifice Agentiei Nationale si la elaborarea proiectelor de legi, acte normative, ordine ale directorului general etc., cu referire la activitatea Agentiei Nationale;

b) întocmesc strategia Agentiei Nationale în colaborare cu toate departamentele;

c) monitorizează proiectele cu finantare internă si internatională;

d) repartizează corespondenta, ca urmare a mandatului expres al directorului general;

e) reprezintă Agentia Natională în raporturile cu tertii la solicitarea expresă a directorului general, în baza unui mandat special eliberat de acesta;

f) urmăresc întocmirea agendelor de lucru anuale de către directii si servicii independente, monitorizează rezultatele activitătii desfăsurate;

g) evaluează activitatea directiilor/serviciilor/birourilor independente si a directorilor institutiilor subordonate si a registratorilor, pe baza rapoartelor periodice de activitate ale acestora, si prezintă directorului general sinteza si concluziile;

h) participă la evaluarea personalului Agentiei Nationale, în cadrul comisiilor stabilite;

i) efectuează sau solicită efectuarea de analize ale unor activităti sau sectoare de activitate din cadrul Agentiei Nationale;

j) colaborează cu directiile si compartimentele din componenta structurii organizatorice a Ministerului Administratiei si Internelor si cu alte organe ale administratiei de stat, în vederea asigurării permanente a legăturilor cu acestea si a informării directorului general asupra tuturor problemelor care necesită o rezolvare operativă;

k) prezintă interlocutorilor punctul de vedere al directorului general, în limitele stabilite de acesta, în legătură cu problematica de rezolvat, solicitând colaborarea factorilor implicati în solutionarea acesteia;

l) participă, în calitate de invitati (fără drept de vot), la initiativa directorului general si cu acordul consiliului de administratie sau la solicitarea membrilor consiliului, la sedintele acestuia pentru prezentarea unor puncte de vedere la problemele în discutie;

m) avizează documentele elaborate în cadrul Agentiei Nationale, la solicitarea directorului general;

n) participă la elaborarea documentatiilor complexe dispuse de conducerea Agentiei Nationale sau ca urmare a solicitărilor Administratiei Prezidentiale, Parlamentului, Guvernului sau conducerii Ministerului Administratiei si Internelor;

o) participă la analiza materialelor transmise Agentiei Nationale, formulând obiectii sau propuneri împreună cu compartimentele din structura acesteia;

p) asigură implementarea, mentinerea si îmbunătătirea continuă a sistemului de management al calitătii în cadrul Agentiei Nationale;

q) execută alte sarcini stabilite expres de directorul general al Agentiei Nationale.

Art. 45. – În realizarea atributiilor si dispozitiilor primite, consilierii directorului general au dreptul să solicite de la compartimentele institutiei date si informatii, precum si participarea salariatilor Agentiei Nationale, doar cu avizul sefilor de compartimente.

Art. 46. – Directorii generali adjuncti sunt numiti prin ordin al directorului general în conditiile legii.

Art. 47. – Directorii generali adjuncti coordonează compartimentele, potrivit organigramei, exercită atributiile si sarcinile stabilite în prezentul regulament si în ordinele directorului general al Agentiei Nationale.

Art. 48. – Directorul general adjunct al Agentiei Nationale, care coordonează activitatea Directiei de cadastru, Directiei de publicitate imobiliară, Directiei de geodezie si cartografie si Fondului national geodezic, în exercitarea sarcinilor prevăzute în fisa postului, asigură:

a) organizarea, coordonarea si controlarea directiilor din subordine;

b) organizarea, coordonarea si controlarea aplicării actelor normative si actelor interne de către salariatii structurilor pe care le coordonează;

c) formularea propunerilor de buget pe programele directiilor de specialitate pe care le coordonează, acestea fiind parte componentă a bugetului institutiei;

d) actionarea pentru aplicarea strategiei proprii a institutiei si urmărirea armonizării prevederilor acesteia cu strategia Ministerului Administratiei si Internelor si cu Programul de guvernare;

e) organizarea elaborării proiectelor de acte normative în domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei si publicitătii imobiliare, ce vor fi supuse spre aprobare în conditiile legii;

f) reprezentarea Agentiei Nationale si a institutiilor subordonate acesteia, în limita mandatului dat de directorul general al Agentiei Nationale, în raporturile cu tertii;

g) evaluarea anuală a performantelor profesionale individuale ale directorilor aflati în subordine, împreună cu Directia de resurse umane;

h) asigurarea confidentialitătii datelor prelucrate sau la care au acces salariatii;

i) coordonarea oricăror alte actiuni necesare bunei functionări a Agentiei Nationale si a institutiilor subordonate si luarea măsurilor necesare în acest sens, la solicitarea expresă a directorului general.

Art. 49. – Directorul general adjunct coordonator al activitătii Directiei economice, Directiei de achizitii publice, Directiei de integrare europeană si relatii internationale, Directiei informatice si Serviciului de comunicare si relatii cu publicul, în exercitarea sarcinilor prevăzute în fisa postului, asigură:

a) organizarea, coordonarea si controlarea directiilor din subordine;

b) organizarea, coordonarea si controlarea aplicării actelor normative si actelor interne de către salariatii structurilor pe care le coordonează;

c) actionarea pentru aplicarea strategiei proprii a institutiei si urmărirea armonizării prevederilor acesteia cu strategia Ministerului Administratiei si Internelor si cu Programul de guvernare;

d) reprezentarea Agentiei Nationale si a institutiilor subordonate acesteia, în limita mandatului dat de directorul general al Agentiei Nationale, în raporturile cu tertii;

e) propunerea spre aprobare a bugetului anual de venituri si cheltuieli;

f) are în competentă operatiunile specifice angajării, lichidării si ordonantării cheltuielilor, pe baza ordinului de delegare de atributii prin care se împuterniceste directorul general adjunct să semneze pentru si în numele ordonatorului de credite, directorul general, în care se specifică expres termenul de valabilitate a împuternicirii;

g) aprobarea efectuării cheltuielilor în limitele stabilite prin bugetul anual;

h) organizarea activitătii pentru tinerea la zi a contabilitătii si prezentarea la termen a situatiilor financiare;

i) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achizitii publice si a programului de lucrări si investitii necesare;

j) organizarea activitătii de tinere la zi a evidentei patrimoniului;

k) coordonarea activitătii de control financiar preventiv;

l) întocmirea si propunerea grilei de salarizare, pe bază de studii economice;

m) evaluarea anuală a performantelor profesionale individuale ale directorilor aflati în subordine, împreună cu Directia de resurse umane;

n) asigurarea confidentialitătii datelor prelucrate sau la care au acces salariatii;

o) coordonarea activitătii de prospectare a pietei si de promovare a imaginii Agentiei Nationale;

p) coordonarea oricăror alte actiuni necesare bunei functionări a Agentiei Nationale si a institutiilor subordonate si luarea măsurilor necesare în acest sens, la solicitarea expresă a directorului general.

Art. 50. – Directorul general adjunct coordonator al activitătii Directiei operative si al activitătii oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară, în exercitarea sarcinilor prevăzute în fisa postului, asigură:

a) organizarea, coordonarea si controlarea directiei din subordine si a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară;

b) organizarea, coordonarea si controlarea aplicării actelor normative si actelor interne de către salariatii structurilor pe care le coordonează;

c) actionarea pentru aplicarea strategiei proprii a institutiei si urmărirea armonizării prevederilor acesteia cu strategia Ministerului Administratiei si Internelor si cu Programul de guvernare;

d) asigurarea confidentialitătii datelor prelucrate sau la care au acces salariatii;

e) reprezentarea Agentiei Nationale si a institutiilor subordonate acesteia, în limita mandatului dat de directorul general al Agentiei Nationale, în raporturile cu tertii;

f) avizarea propunerilor bugetului anual de venituri si cheltuieli al oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară;

g) coordonarea oricăror alte actiuni necesare bunei functionări a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară si luarea măsurilor necesare în acest sens.

Art. 51. – Directorii au în subordine sefi de serviciu/birou si în exercitarea sarcinilor prevăzute în fisa postului asigură:

a) îndrumarea, coordonarea, controlarea si răspunderea nemijlocită de activitatea serviciilor si birourilor din subordine;

b) participarea la comisiile în care sunt desemnati;

c) elaborarea propunerilor pentru strategii, politici si programe care se referă la domeniul de activitate coordonat;

d) analizarea si evaluarea activitătii directiei pe care o coordonează;

e) elaborarea agendei de lucru a directiei, tinând cont de obiectivele de lucru propuse;

f) asigurarea elaborării notelor ce se supun aprobării consiliului de administratie, în conformitate cu cerintele legislatiei în vigoare;

g) repartizarea corespondentei si urmărirea modului de rezolvare conform prevederilor legale;

h) vizarea/contrasemnarea tuturor documentelor elaborate de salariatii serviciilor/birourilor din subordine;

i) initierea si participarea la elaborarea de acte normative referitoare la domeniul de activitate al Agentiei Nationale;

j) reprezentarea Agentiei Nationale în relatiile cu persoanele fizice si/sau juridice, în limita delegării primite de la directorul general;

k) îndeplinirea oricărei alte sarcini, în limitele competentei transmise de către directorul general;

l) asumarea răspunderii pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului de administratie, ordinelor directorului general si ordinelor ministrului administratiei si internelor, referitoare la activitatea compartimentelor;

m) evaluarea anuală a performantelor profesionale individuale ale sefilor de serviciu, birou sau compartimente aflati în subordine, împreună cu Directia de resurse umane;

n) asigurarea confidentialitătii datelor prelucrate sau la care au acces;

o) întocmirea rapoartelor de activitate trimestriale si anuale.

Art. 52. – Sefii de servicii/birouri sunt subordonati consiliului de administratie, directorului general, directorului general adjunct si directorului directiei, cu exceptia sefilor de servicii independente, care sunt subordonati directorului general. Sefii de servicii/birouri, în exercitarea sarcinilor prevăzute în fisa postului, asigură:

a) îndrumarea, organizarea, coordonarea, controlarea activitătii salariatilor din subordine, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, procedurile, regulamentele, ordinele directorului general si hotărârile consiliului de administratie;

b) elaborarea agendei de lucru a serviciilor/birourilor pe care le conduc;

c) participarea salariatilor din subordine la comisiile la care sunt desemnati;

d) asigurarea distribuirii judicioase a sarcinilor de serviciu pe salariati si controlarea modului de realizare a acestora si a activitătii desfăsurate în cadrul serviciilor/birourilor;

e) semnarea, aprobarea sau avizarea, după caz, a documentelor care intră în atributiile serviciilor/birourilor pe care le coordonează;

f) raportarea periodică conducerii Agentiei Nationale despre activitatea serviciilor/birourilor;

g) îndeplinirea oricăror alte atributii stabilite de conducerea Agentiei Nationale conform legislatiei în vigoare;

h) initierea si participarea la elaborarea de acte normative privind activitatea compartimentelor coordonate;

i) colaborarea cu celelalte compartimente din Agentia Natională în vederea îndeplinirii obiectivelor si sarcinilor de serviciu primite;

j) asigurarea confidentialitătii datelor prelucrate sau la care au acces salariatii;

k) urmărirea solutionării corecte si în termen a solicitărilor de informatii si documente de interes public, în colaborare cu Serviciul de comunicare si relatii cu publicul, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

l) evaluarea anuală a performantelor profesionale individuale ale personalului aflat în subordine, împreună cu Directia de resurse umane;

m) întocmirea rapoartelor de activitate trimestriale si anuale privind activitatea depusă.

 

PARTEA a II-a

Atributiile specifice, relatiile functionale si competentele directiilor si serviciilor independente

din cadrul Agentiei Nationale

 

CAPITOLUL I

Atributiile directiilor si serviciilor independente din cadrul Agentiei Nationale

Directia juridică

 

Art. 53. – Directia juridică este subordonată directorului general, este condusă de un director numit prin ordin al directorului general si are următoarele atributii:

a) avizarea si contrasemnarea pentru legalitate a actelor cu caracter juridic si administrativ supuse spre avizare, primite pe scară ierarhică, cu exceptia actelor de control sau a celor de anchetare, cercetare, gestionate de departamentele care au aceste atributii în temeiul prezentului regulament; avizarea pentru legalitate si conformitate se face prin semnătură si parafă profesională eliberată de Colegiul Consilierilor Juridici Bucuresti.

Consilierul juridic care avizează un act sau document poartă răspunderea avizului de legalitate. În cazul în care există obiectiuni, consilierul juridic care avizează actul sau documentul trebuie să întocmească rapoarte de neavizare în conditiile în care actul supus avizării pentru legalitate nu este conform legii, cu indicarea neconcordantelor acestuia cu normele legale, în vederea refacerii actului de către solicitant;

b) avizarea propunerilor de acte normative, norme tehnice si alte reglementări initiate de ministere si de alte institutii publice centrale, care privesc domeniile de activitate ale Agentiei Nationale;

c) avizarea proiectelor de contracte la solicitarea departamentelor din cadrul institutiei;

d) initierea si participarea la elaborarea de acte normative privind activitatea Agentiei Nationale; e) întocmirea si distribuirea ordinelor directorului general al Agentiei Nationale, cu publicarea sau comunicarea acestora, după caz, cu exceptia ordinelor întocmite de Directia de resurse umane, precum si asigurarea înregistrării acestora într-un registru special numerotat;

f) participarea, prin consilierii juridici anume desemnati, la activitătile colectivelor de lucru pe domenii sau în cazul desfăsurării unor anchete dispuse de conducerea Agentiei Nationale;

g) conlucrarea si cooperarea cu toate directiile din cadrul Agentiei Nationale si din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, în vederea sistematizării si simplificării reglementărilor juridice în domenii în care Agentia Natională are competente si atributii de reglementare;

h) participarea, prin consilieri juridici, în comisii, în măsura în care sunt nominalizati de conducerea Agentiei Nationale sau conform dispozitiilor legale;

i) participarea la concursurile organizate de Agentia Natională si de institutiile subordonate, în comisiile de examinare a candidatilor, în vederea selectării de personal cu studii juridice;

j) coordonarea si evaluarea activitătii consilierilor juridici care îsi desfăsoară activitatea în cadrul institutiilor subordonate, prin realizarea de întruniri periodice, prin solicitarea de rapoarte si situatii, precum si prin controale, efectuate la sediul institutiei, asupra activitătii profesionale desfăsurate;

k) întocmirea de studii, sinteze, situatii, înaintarea de propuneri conducerii în legătură cu cadrul legislativ, sistematizarea legislatiei în domenii în care Agentia Natională are competentă de reglementare;

l) întocmirea de răspunsuri la cererile, petitiile, scrisorile persoanelor fizice sau juridice, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare, si prezentarea conducerii Agentiei Nationale a problemelor rezultate care necesită controale la fata locului;

m) asigurarea de consultantă, asistentă, reprezentare, apărarea drepturilor si intereselor legitime ale institutiei în raport cu alte autorităti publice, institutii de orice natură, persoane fizice sau juridice române ori străine, în limita mandatului dat de directorul general;

n) informarea directiilor si serviciilor independente cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor normative specifice domeniului de activitate al institutiei;

o) reprezentarea Agentiei Nationale, prin consilierii juridici mandatati special de directorul general, în fata instantelor de judecată si a altor organe jurisdictionale si punerea concluziilor în sustinerea intereselor institutiei;

p) întocmirea cererilor cu caracter juridic, necesare în cadrul procesual în ceea ce priveste căile ordinare si extraordinare de atac (cereri de chemare în judecată, cereri de apel, recurs, întâmpinări si orice alte cereri cu caracter procedural care se impun);

q) asigurarea consultantei de specialitate si redactarea de opinii juridice la solicitarea tuturor departamentelor din cadrul Agentiei Nationale si a institutiilor publice subordonate, necesare interpretării corecte si aplicării întocmai a prevederilor legale;

r) exercitarea căilor de atac legale împotriva solutiilor instantelor judecătoresti si ale altor organe jurisdictionale;

s) păstrarea secretului profesional privitor la cauzele aflate pe rolul instantelor judecătoresti, cu exceptia cazurilor expres prevăzute de lege;

t) furnizarea informatiilor de interes public solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001, prin intermediul persoanei desemnate care va avea înscrise în fisa postului activitătile curente prevăzute de aplicarea acestei legi;

u) furnizarea datelor si informatiilor necesare întretinerii paginilor de Internet si a altor materiale publicitare ale Agentiei Nationale pentru promovarea activitătii în tară si în străinătate;

v) colaborarea cu celelalte directii si servicii independente din cadrul Agentiei Nationale;

w) întocmirea rapoartelor de activitate lunare, trimestriale si anuale privind activitatea depusă.

Directia de resurse umane

Art. 54. – Directia de resurse umane este subordonată direct directorului general, este condusă de un director numit prin ordin al directorului general si are următoarele atributii:

a) asigurarea recrutării, intervievării si selectării de personal pentru posturile vacante, conform prevederilor legale;

b) organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, cu asigurarea secretariatului comisiilor, conform legislatiei în vigoare si regulamentului aprobat de directorul general;

c) centralizarea, aprobarea si gestionarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante existente în cadrul institutiilor subordonate, la solicitarea acestora si din initiativa Agentiei Nationale;

d) desemnarea reprezentantilor din cadrul Agentiei Nationale în comisiile de examinare/concurs;

e) propunerea necesarului anual de fonduri pentru buna desfăsurare a activitătii;

f) asigurarea si aplicarea politicii de personal, politicii de prevenire a litigiilor de muncă, politicii de salarizare, de recompensare si acordare de beneficii în cadrul Agentiei Nationale si al institutiilor subordonate;

g) analizarea nevoilor si stabilirea obiectivelor de instruire, evaluarea eficientei si eficacitătii programului de instruire, cu stabilirea bugetului destinat pregătirii/calificării personalului;

h) coordonarea si gestionarea componentei de instruire din cadrul programelor de preaderare;

i) coordonarea si asigurarea însusirii si aplicării normelor de protectie a muncii si de prevenire si stingere a incendiilor (prevenirea si stingerea incendiilor);

j) îndrumarea si supravegherea activitătii de resurse umane, desfăsurată în cadrul institutiilor subordonate, în vederea respectării legilor, regulamentelor si politicilor privind activitatea de resurse umane;

k) coordonarea activitătii de negociere, realizare si redactare a contractului colectiv de muncă;

l) participarea la întocmirea regulamentelor de organizare si functionare si a regulamentelor de ordine interioară ale Agentiei Nationale si ale institutiilor subordonate;

m) întocmirea statului de functii al Agentiei Nationale pentru anul în curs;

n) întocmirea si reactualizarea statului de personal al Agentiei Nationale pentru anul în curs;

o) primirea, verificarea si centralizarea statelor de functii de la institutiile subordonate, cu încadrarea în fila de buget anuală si în numărul de posturi aprobate, în vederea aprobării de către directorul general;

p) primirea, centralizarea si verificarea pontajului salariatilor din cadrul Agentiei Nationale pentru întocmirea statelor de plată;

q) primirea si centralizarea prezentei salariatilor din cadrul Agentiei Nationale pentru acordarea tichetelor de masă;

r) actualizarea evidentei concediilor de odihnă, recuperărilor si concediilor medicale ale personalului din cadrul Agentiei Nationale si structurilor de conducere din cadrul institutiilor subordonate;

s) avizarea cererilor privind acordarea concediului de odihnă, concediului medical, concediului fără plată, orelor suplimentare si recuperărilor;

t) întocmirea si completarea la zi a carnetelor de muncă si a Registrului general de evidentă a salariatilor din cadrul Agentiei Nationale;

u) procurarea si întocmirea carnetelor de muncă pentru salariatii nou-angajati;

v) consemnarea în carnetul de muncă, la sfârsitul fiecărui an calendaristic, a sumelor reprezentând ore suplimentare, premii si prime;

w) întocmirea contractelor de muncă si a actelor aditionale;

x) întocmirea si actualizarea dosarelor personale;

y) întocmirea, urmărirea si actualizarea fisei postului, conform statului de functii;

z) coordonarea întocmirii evaluării performantelor profesionale individuale anuale;

aa) întocmirea, distribuirea si îndosarierea ordinelor dispuse de directorul general al Agentiei Nationale, referitoare la fiecare salariat, privind:

1. angajarea, modificarea, suspendarea si încetarea raporturilor de muncă ale salariatilor;

2. încadrarea, modificarea, promovarea în functii si avansarea în grade sau trepte profesionale si de salarizare;

3. sanctionarea disciplinară, acordarea salariului de merit, precum si acordarea si retragerea diferitelor indemnizatii si sporuri (de conducere, de confidentialitate, de neconcurentă sau alte sporuri);

4. modificarea sporului de vechime;

5. schimbarea numelui salariatului;

6. detasarea sau delegarea;

7. eliberarea din functia de conducere, numirea în functie de conducere cu delegatie, definitivarea pe post;

8. constituirea comisiilor de concurs si a comisiilor de solutionare a contestatiilor;

bb) îndosarierea ordinelor dispuse de directorul general al Agentiei Nationale în dosarul angajatului;

cc) întocmirea diverselor situatii statistice de management de personal la nivelul Agentiei Nationale si al institutiilor subordonate;

dd) întocmirea si centralizarea situatiei statistice la nivelul Agentiei Nationale si al institutiilor subordonate, pe probleme specifice;

ee) solutionarea adreselor, petitiilor si memoriilor formulate de institutiile subordonate, alte institutii sau persoane fizice ori juridice, ce au ca obiect aspecte specifice activitătii directiei;

ff) eliberarea adeverintelor privind plata contributiei de asigurări de sănătate, numărul zilelor de concediu medical efectuat si veniturile nete ale angajatilor;

gg) păstrarea si actualizarea evidentei salariatilor pe casele de sănătate de care apartin;

hh) colaborarea cu celelalte directii si servicii independente din cadrul Agentiei Nationale;

ii) furnizarea de date si informatii necesare întretinerii paginilor de Internet si a altor materiale publicitare ale Agentiei Nationale pentru promovarea activitătii în tară si în străinătate;

jj) furnizarea informatiilor de interes public solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001, prin intermediul persoanei desemnate care va avea înscrise în fisa postului activitătile curente prevăzute de aplicarea acestei legi;

kk) întocmirea de rapoarte de activitate lunare, trimestriale si anuale privind activitatea depusă.

Corpul de control si protectia informatiilor clasificate

Art. 55. – Corpul de control si protectia informatiilor clasificate este subordonat direct directorului general, este condus de un sef de serviciu numit prin ordin al directorului general si are următoarele atributii:

a) întocmirea agendei de lucru (plan de control) anuale pe care o supune spre aprobare directorului general al Agentiei Nationale;

b) raportarea lunară către directorul general sau ori de câte ori este nevoie a activitătii serviciului pe luna precedentă si planul de măsuri pentru luna următoare;

c) participarea, împreună cu celelalte directii ale Agentiei Nationale, la stabilirea obiectivelor strategice si a programelor de realizare a lucrărilor de interes general din domeniile de specialitate, la elaborarea regulamentelor, normelor si instructiunilor;

d) monitorizarea, controlarea si constatarea disfunctionalitătilor, în colaborare cu celelalte directii si compartimente, la îndeplinirea strategiilor si programelor Agentiei Nationale;

e) monitorizarea aplicării regulamentelor si normelor elaborate de Agentia Natională si aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor, de către salariatii Agentiei Nationale si ai unitătilor subordonate;

f) verificarea modului de protejare a drepturilor cetătenilor în relatia acestora cu Agentia Natională, oficiile de cadastru si publicitate imobiliară si Centrul National;

g) urmărirea respectării prevederilor tehnice privind materializarea, semnalizarea, conservarea si protectia punctelor geodezice;

h) controlarea modului de constituire, utilizare si valorificare a fondului national si judetean de date geodezice si cartografice;

i) asigurarea accesului persoanelor implicate în activitătile de control, din afara serviciului, la informatiile necesare promovării si sustinerii activitătii de control din domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei;

j) primirea spre solutionare a sesizărilor transmise spre rezolvare de către Administratia Prezidentială, Parlamentul României, Departamentului de Control al Guvernului, Ministerul Admnistratiei si Internelor, alte institutii publice, precum si a oricăror alte reclamatii sau sesizări legate de activitatea personalului de specialitate din cadrul Agentiei Nationale, oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară si Centrului National si a persoanelor fizice si juridice autorizate, prin prezentarea directorului general a rezultatului verificărilor si propunerilor fundamentate privitoare la modul de solutionare a acestora, si propunerea măsurilor pentru sanctionarea, potrivit legii, a celor care se fac vinovati;

k) efectuarea actiunilor de verificare asupra oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară si asupra Centrului National si întocmirea notelor de control cu concluziile rezultate ca urmare a verificărilor si cu propunerea de măsuri pentru îmbunătătirea activitătii acestora, în vederea uniformizării modului de lucru la nivel national si înlăturării deficientelor constatate;

l) analizarea si propunerea măsurilor pentru solutionarea sesizărilor si sugestiilor înaintate Agentiei Nationale de către oficiile de cadastru si publicitate imobiliară si Centrul National;

m) primirea spre solutionare a sesizărilor si reclamatiilor legate de activitatea oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară, referitoare la disfunctionalitătile apărute în aplicarea legilor fondului funciar;

n) urmărirea executării lucrărilor de specialitate fără avizul Agentiei Nationale si al oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară de către persoane fizice si juridice autorizate sau neautorizate, analizarea cauzelor aparitiei acestor disfunctionalităti si propunerea măsurilor de remediere;

o) verificarea executiei receptiilor pentru lucrările de geodezie, fotogrammetrie, teledetectie si cartografie, realizate cu avizul Agentiei Nationale/oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară;

p) analizarea activitătii desfăsurate de Agentia Natională, oficiile de cadastru si publicitate imobiliară si Centrul National pentru constatarea abaterilor disciplinare si propunerea spre aprobare conducerii Agentiei Nationale a sanctionării disciplinare, cu sesizarea comisiei de disciplină, conform Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările ulterioare;

q) întocmirea planului de control al activitătii persoanelor fizice si juridice autorizate să realizeze lucrări de specialitate pe teritoriul României si supunerea acestuia spre analiza si aprobarea directorului general al Agentiei Nationale;

r) verificarea modului de acces al publicului (persoane fizice si juridice autorizate) la consultarea si utilizarea informatiilor detinute de Agentia Natională;

s) solutionarea plângerilor, analizarea sesizărilor si sugestiilor persoanelor autorizate si înaintarea propunerilor conducerii Agentiei Nationale;

t) exercitarea controlului si propunerea de măsuri în acest sens conducerii Agentiei Nationale, asupra modului în care se desfăsoară activitatea de colaborare între oficiile de cadastru si publicitate imobiliară si alte servicii descentralizate ale ministerelor si celorlalte organe centrale, precum si cu autoritătile administratiei publice locale;

u) propunerea anuală a fondurilor necesare realizării activitătii pe care o desfăsoară;

v) tinerea strictă a evidentei dosarelor rezultate în urma controalelor efectuate si răspunderea directă asupra confidentialitătii lor;

w) informarea directorului general cu privire la aspectele negative înregistrate în desfăsurarea activitătii Agentiei Nationale sau despre manifestarea unor evenimente ori fapte ce pot avea urmări grave asupra activitătii sau imaginii Agentiei Nationale;

x) participarea, împreună cu specialisti de la alte ministere sau institutii abilitate, la cercetarea unor abuzuri si ilegalităti comise si întocmirea propunerilor pentru sanctionarea disciplinară a celor vinovati, recuperarea pagubelor sau, după caz, sesizarea organelor de cercetare penală;

y) desfăsurarea activitătii de control privind respectarea legislatiei în domeniu, colaborând în actiunile sale si cu organe de control din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor;

z) propunerea spre aprobare a măsurilor de sanctionare în cazul săvârsirii unor abateri constatate în desfăsurarea activitătii, conform sarcinilor stabilite sau prevăzute de fisa postului;

aa) urmărirea solutionării corecte si în termen a solicitărilor de informatii si documente de interes public, în colaborare cu Serviciul de comunicare si relatii cu publicul, în conformitate cu legile în vigoare si cu procedurile interne;

bb) furnizarea informatiilor de interes public solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001, prin intermediul persoanei desemnate care va avea înscrise în fisa postului activitătile curente prevăzute de aplicarea acestei legi;

cc) verificarea si urmărirea modului de aplicare a măsurilor aprobate de conducerea Agentiei Nationale ca urmare a controalelor efectuate;

dd) verificarea structurii sistemului informatic si a băncii de date a cadastrului si publicitătii imobiliare;

ee) controlarea întocmirii si multiplicării documentelor cartografice de uz public (hărti, ghiduri, atlase etc.), în ceea ce priveste provenienta si utilizarea informatiei, asigurând furnizarea informatiilor pentru stabilirea si revendicarea drepturilor de autor;

ff) controlarea activitătii de avizare, potrivit legii, a folosirii definitive sau temporare a terenurilor agricole în alte scopuri decât productia agricolă, precum si respectarea conditiilor prevăzute în aviz;

gg) furnizarea datelor si informatiilor necesare întretinerii paginilor de Internet si altor materiale publicitare ale Agentiei Nationale pentru promovarea activitătii în tară si în străinătate;

hh) îndeplinirea oricăror alte atributii stabilite de conducerea Agentiei Nationale si prevăzute de legislatia în domeniu;

ii) colaborarea cu celelalte directii si servicii independente din cadrul Agentiei Nationale, pentru buna desfăsurare a activitătii de control;

jj) exercitarea atributiilor prevăzute la art. 31 alin. (1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate în România, prin intermediul functionarului de securitate cu aceste atributii stabilite în fisa postului;

kk) tinerea strictă a evidentei beneficiarilor de documente, informatii si date SECRETE DE STAT, prin intermediul functionarului de securitate;

ll) solicitarea către Directia generală informatii si protectie internă, cu aprobarea conducerii Agentiei Nationale, în temeiul art. 4 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii, cu modificările si compleările ulterioare, de date si informatii cu privire la salariatii care urmează să ocupe functii ce presupun accesul la informatii cu caracter SECRET DE STAT sau care, potrivit legii, nu pot fi divulgate ori care urmează să desfăsoare astfel de activităti;

mm) îndrumarea, coordonarea si controlarea institutiilor subordonate Agentiei Nationale privind activitatea de protectie a informatiilor ce privesc datele, documentele si activitătile cu caracter secret ce fac obiectul de activitate al acestora;

nn) reactualizarea, anuală sau ori de câte ori situatia o impune, a programului propriu de prevenire a scurgerii de informatii si propunerea acestuia conducerii Agentiei Nationale spre avizare de către Directia generală informatii si protectie internă din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

Serviciul audit intern

Art. 56. – Serviciul audit intern este subordonat directorului general al Agentiei Nationale si este condus de un sef de serviciu, numit prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, cu avizul Directiei audit intern din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, conform dispozitiilor cuprinse în Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, ale Normelor generale privind exercitarea activitătii de audit public intern, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 38/2003, cu modificările ulterioare, si ale Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 555/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea auditului public intern în Ministerul Administratiei si Internelor.

Art. 57. – (1) Serviciul audit intern desfăsoară o activitate functional independentă si obiectivă prin care dă asigurări si consiliere conducerii Agentiei Nationale pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionând activitătile entitătii publice, ajută Agentia Natională să îsi îmbunătătească obiectivele printr-o abordare sistematică si metodică, evaluează si

îmbunătăteste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de administrare. Serviciul audit intern nu trebuie implicat în vreun fel în îndeplinirea activitătilor pe care în mod potential le poate audita si nici în elaborarea si implementarea sistemelor de control intern ale Agentiei Nationale.

(2) Auditul intern se exercită asupra tuturor activitătilor desfăsurate în cadrul Agentiei Nationale, inclusiv asupra activitătilor oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară din subordine si ale Centrului National.

(3) Persoanele din cadrul Serviciului audit intern au specializări în domeniul economic.

(4) Auditorii interni sunt desemnati prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, cu avizul sefului Serviciului audit intern.

Art. 58. – Fac obiectul auditului intern: activitătile financiare sau cu implicatii financiare, constituirea veniturilor, administrarea patrimoniului public, utilizarea fondurilor publice, sistemele de management financiar si control ale institutiei, inclusiv contabilitatea si sistemele informatice aferente si modul de aplicare în acest domeniu de activitate a actelor normative în vigoare.

Art. 59. – (1) Auditorii interni elaborează un raport de audit la sfârsitul fiecărei misiuni de audit public intern, acesta reflectând cadrul general, obiectivele, constatările, concluziile si recomandările. Raportul de audit public intern este însotit de documente justificative.

(2) Auditorii interni au acces la toate datele si informatiile, inclusiv la cele existente în format electronic, pe care le consideră relevante pentru scopul si obiectivele actiunii de audit, fiind obligati să respecte secretul profesional în ceea ce priveste informatiile colectate; personalul de conducere si de executie din cadrul Agentiei Nationale, oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară si Centrului National are obligatia să ofere documentele si informatiile solicitate, în termenele stabilite, precum si tot sprijinul necesar desfăsurării în bune conditii a auditului.

(3) Auditorii interni pot solicita date, informatii, pecum si copii ale documentelor, certificate pentru conformitate, de la persoanele fizice si juridice aflate în legătură cu structura auditată, iar acestea au obligatia de a le pune la dispozitie la data solicitată.

(4) În cazul identificării unor neregularităti semnificative sau unor posibile prejudicii, auditorii interni raportează imediat directorului general al Agentiei Nationale si structurii de control intern abilitate.

(5) În cazul identificării unor neregularităti majore auditorii interni pot continua misiunea sau pot să o suspende cu acordul directorului general, dacă din rezultatele preliminare ale verificării se estimează că prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele stabilite (limitarea accesului, informatii insuficiente etc.).

(6) Auditorii interni din cadrul Agentiei Nationale sunt responsabili de protectia documentelor referitoare la auditul intern desfăsurat în cadrul Agentiei Nationale sau la o unitate subordonată.

(7) Auditorii interni, în cursul unei misiuni, trebuie să identifice riscurile misiunii, să examineze procedurile de control intern în acord cu obiectivele misiunii, în vederea identificării tuturor deficientelor semnificative ale acestora.

(8) Auditorii interni respectă confidentialitatea datelor si informatiilor pe care le detin sau la care au acces.

Art. 60. – Serviciul audit intern are următoarele atributii, competente si responsabilităti:

a) asigurarea auditului intern asupra tuturor activitătilor desfăsurate de Agentia Natională, oficiile de cadastru si publicitate imobiliară si Centrul National, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar si control ale Agentiei Nationale si ale institutiilor subordonate sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficientă si eficacitate;

b) elaborarea normelor metodologice proprii privind exercitarea auditului public intern în cadrul Agentiei Nationale, cu avizul Directiei audit intern din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor;

c) elaborarea proiectului planului anual de audit public intern până la data de 30 noiembrie a anului precedent anului pentru care se elaborează;

d) întocmirea referatului de justificare a modului în care au fost selectate obiectivele sau actiunile cuprinse în planurile de audit;

e) modificarea planului anual de audit public intern aprobat, la dispozitia directorului general al Agentiei Nationale, precum si ori de câte ori apar indicii sau circumstante care semnifică aparitia unor riscuri interne ori modificarea gradului de risc al activitătilor sau operatiunilor deja cuprinse în plan;

f) desfăsurarea de audituri ad-hoc, respectiv misiuni de audit cu caracter exceptional, necuprinse în planul annual de audit;

g) întocmirea rapoartelor de audit pentru orice activitate auditată (conform planului de audit sau dispozitiilor directorului general al Agentiei Nationale), pe care le înregistrează si le prezintă directorului general spre aprobare. În cazul identificării unor iregularităti sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general si/sau directorului institutiei publice subordonate Agentiei Nationale, după caz, si structurii de control intern abilitate;

h) elaborarea raportului anual al activitătii de audit public intern, care se transmite la Directia audit intern din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, până la data de 15 ianuarie;

i) auditarea, cel putin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, a următoarelor: angajamentele bugetare si legale din care derivă direct sau indirect obligatii de plată, inclusiv din fondurile comunitare; constituirea veniturilor, vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului si administrate de Agentia Natională; concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului si administrate de Agentia Natională; sistemul contabil si fiabilitatea acestuia; sistemul de luare a deciziilor; sistemele de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme; sistemele informatice;

j) asigurarea auditării proiectului de buget si întocmirea referatului de opinie, conform prevederilor legale;

k) auditarea respectării si aplicării reglementărilor legale elaborate în domeniul de activitate specific Agentiei Nationale;

l) colaborarea cu celelalte directii si servicii independente din cadrul Agentiei Nationale si al institutiilor subordonate;

m) urmărirea, de către seful Serviciului audit intern, a elaborării unui program de asigurare si îmbunătătire a calitătii activitătii de audit sub toate aspectele;

n) îndeplinirea oricăror alte atributii stabilite de conducerea Agentiei Nationale si prevăzute în legislatia în domeniul auditului public intern;

o) întocmirea raportului de audit public intern, în care identifică neconformitătile si zonele deficitare ale sistemului si proceselor de activitate si recomandă măsurile preventive sau corective ce trebuie luate pentru cresterea performantelor sistemului;

p) auditarea managementului documentelor secrete si al potentialului uman.

Unitatea de management al Proiectului cadastrului general si publicitătii imobiliare

Art. 61. – La nivelul Agentiei Nationale functionează pe perioadă determinată Unitatea de management al proiectului cadastrului general si publicitătii imobiliare, denumită în continuare U.M.P., subordonată directorului general al Agentiei Nationale si condusă de un director, numit prin ordin al directorului general.

Art. 62. – U.M.P. este unitatea complet responsabilă pentru întreaga activitate de conducere, implementare si derulare a Proiectului cadastrului general si publicitătii imobiliare, asa cum este definit prin Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului cadastrului general si publicitătii imobiliare în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 21/1998, aprobată prin Legea nr. 132/1998, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 63. – Pentru realizarea obiectului său de activitate, U.M.P. îsi îndeplineste atributiile în conformitate cu prezentul regulament.

Art. 64. – U.M.P. are următoarele atributii si responsabilităti:

a) managementul proiectului, ce include coordonarea pregătirii planului anual de achizitii, îndeplinirea actiunilor prevăzute în acest plan, întocmirea bugetului anual si asigurarea legăturii între Agentia Natională, Ministerul Finantelor Publice si oficiile de cadastru si publicitate imobiliară care sunt implicate în proiect, precum si asigurarea relatiilor externe necesare derulării proiectului, inclusiv cele cu Banca Mondială;

b) evaluarea si monitorizarea derulării proiectului, ce include analiza planurilor de lucru si a bugetului operativ, pentru a fi supuse aprobării Comitetului director al proiectului; monitorizarea implementării planului aprobat si a indicatorilor de performantă; coordonarea pregătirii indicatorilor-cheie de performantă; pregătirea rapoartelor periodice solicitate de Guvernul României, Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si Agentia Natională; evaluarea periodică a implementării proiectului si formularea de recomandări pentru posibile actiuni de îmbunătătire;

c) coordonarea financiară si contabilitatea proiectului ce include pregătirea planului de plăti, gestiunea contului special;

d) procurarea bunurilor, serviciilor si lucrărilor, ce include planificarea pe termen lung si mediu si asigurarea îndeplinirii sarcinilor în termen, în concordantă cu procedurile Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare si, după caz, ale legislatiei române în vigoare;

e) administrarea resurselor materiale si umane ale proiectului pentru Agentia Natională, prin planificarea, gestiunea, recrutarea, realocarea si pregătirea personalului; gestionarea bunurilor si echipamentelor achizitionate în cadrul proiectului; conducerea studiilor privind recuperarea costurilor; contractarea serviciilor lucrărilor de specialitate si a proiectelor-pilot; implementarea sistemului informatic al cadastrului si publicitătii imobiliare si urmărirea realizării acestora;

f) pregătirea si planificarea proiectului în confomitate cu structura finantării aprobată prin acordul de împrumut;

g) realizarea achizitiilor de bunuri, servicii si executarea lucrărilor pe baza procedurilor Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare si, după caz, pe baza legislatiei române aplicabile;

h) asistenta în implementarea proiectului, urmărirea derulării si asigurarea finalizării acestuia;

i) gestiunea financiară a proiectului, conform procedurilor agreate de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare;

j) asigurarea relatiilor functionale cu Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si cu beneficiarii finali ai împrumutului;

k) întocmirea raportărilor si prezentarea acestora organelor abilitate;

l) asigurarea evidentei financiar-contabile si auditării conturilor proiectului.

 

CAPITOLUL II

Atributiile directiilor subordonate directorilor generali adjuncti

 

Directia operativă

Art. 65. – Directia operativă este subordonată direct directorului general adjunct, este condusă de un director numit prin ordin al directorului general si are următoarele atributii:

a) coordonarea si monitorizarea activitătii oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară;

b) asigurarea comunicării dintre compartimentele din cadrul Agentiei Nationale si oficiile de cadastru si publicitate imobiliară si transmiterii tuturor documentelor si informatiilor către acestea;

c) asigurarea comunicării către oficiile de cadastru si publicitate imobiliară a proiectelor de regulamente si proceduri în vederea obtinerii punctelor de vedere;

d) asigurarea comunicării către oficiile de cadastru si publicitate imobiliară a materialelor de informare si promovare ale Agentiei Nationale;

e) informarea oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară ale Agentiei Nationale cu privire la noile reglementări în domeniu si la atributiile ce le revin acestora;

f) supravegherea si controlarea implementării, aplicării si respectării de către oficiile de cadastru si publicitate imobiliară a prevederilor actelor normative si ale actelor interne emise în domeniile specifice de activitate;

g) obtinerea si centralizarea datelor statistice si informatiilor referitoare la activitătile si serviciile din teritoriu; h) elaborarea de propuneri referitoare la initierea si modificarea regulamentelor, instructiunilor si metodologiilor cu aplicabilitate în domeniu;

i) verificarea periodică a concordantei dintre evidentele Agentiei Nationale si situatia reală din teritoriu;

j) urmărirea respectării procedurii de închiriere si de cumpărare a spatiilor necesare desfăsurării activitătii oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară si a birourilor de cadastru si publicitate imobiliară;

k) coordonarea si controlul activitătii de autorizare a persoanelor fizice si juridice de către oficii;

l) sesizarea organelor abilitate cu privire la săvârsirea contraventiilor si infractiunilor din domeniul de activitate;

m) monitorizarea relatiilor de cooperare ale Agentiei Nationale si ale oficiilor teritoriale cu partenerii contractuali sau noncontractuali ai structurilor subordonate;

n) monitorizarea actiunilor de control întreprinse atât de reprezentantii Agentiei Nationale, cât si de reprezentantii altor autorităti publice competente, cu verificarea aducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse;

o) monitorizarea presei locale în vederea identificării informatiilor legate de activitatea oficiilor si comunicarea acestora Serviciului de comunicare si relatii cu publicul din cadrul Agentiei Nationale;

p) asigurarea, cu avizul Serviciului de comunicare si relatii cu publicul din cadrul Agentiei Nationale, a comunicării pe plan local cu mass-media, în scopul asigurării informării opiniei publice cu privire la activitatea Agentiei Nationale.

Directia de cadastru

Art. 66.– Directia de cadastru este subordonată direct directorului general adjunct, este condusă de un director numit prin ordin al directorului general si are următoarele atributii:

a) organizarea si coordonarea lucrărilor de cadastru general aprobate prin planul anual;

b) stabilirea si organizarea modului de preluare, validare si integrare a datelor si informatiilor furnizate de persoanele autorizate pentru înscrierea actelor si faptelor juridice în cartea funciară, precum si a altor date si informatii de specialitate necesare alcătuirii, întretinerii si actualizării bazei de date a cadastrului general;

c) organizarea modului de preluare, validare si integrare a datelor si informatiilor de cadastru general furnizate de titularii sistemelor informationale specifice domeniilor de activitate, necesare alcătuirii, întretinerii si actualizării bazei de date a cadastrului;

d) elaborarea si promovarea specificatiilor tehnice si caietelor de sarcini la licitatiile referitoare la introducerea cadastrului general;

e) participarea la crearea unui sistem unitar pentru protectia si distribuirea informatiilor din domeniul cadastrului general;

f) corelarea programelor Agentiei Nationale de realizare si întretinere a bazelor de date ale cadastrului general cu cerintele organelor administratiei publice locale;

g) stabilirea si organizarea modului de preluare a datelor de cadastru general în vederea completării si actualizării bazei de date a cadastrului si participarea la realizarea si integrarea sistemelor informatice proprii în Sistemul national de informatizare al României;

h) întocmirea proiectelor de regulamente, norme, metodologii si instructiuni pentru activitătile de cadastru, precum si actualizarea si armonizarea acestora cu cele ale Uniunii Europene;

i) standardizarea si monitorizarea modului de întocmire a documentatiilor cadastrale privind înscrierea imobilelor în cartea funciară;

j) adaptarea si revizuirea normelor si instructiunilor din domeniul cadastrului în conformitate cu dinamica si evolutia sistemului de publicitate imobiliară;

k) participarea la analizarea si promovarea propunerilor privind tarifele aferente serviciilor de cadastru si livrarea de informatii cadastrale;

l) realizarea de reglementări unitare cu privire la tipizarea documentelor si avizelor, uniformizarea, fluidizarea si simplificarea procedurilor de scoatere din circuitul agricol;

m) coordonarea si îndrumarea la nivelul oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară a modului de punere în aplicare a reglementărilor si de desfăsurare a activitătii, a modului de administrare a bazelor de date cadastrale;

n) inventarierea situatiei titlurilor de proprietate acordate conform prevederilor Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare si ale Legii nr. 1/2000, cu modificările si completările ulterioare;

o) inventarierea situatiei planurilor parcelare si monitorizarea activitătilor ce decurg din aplicarea legilor proprietătii;

p) centralizarea situatiilor statistice ale terenurilor (SST), primite de la oficiile teritoriale, întocmirea centralizatorului pe tară si a desfăsurătoarelor pe judete si pe grupe de proprietari, transmiterea acestora la Institutul National de Statistică, conform conventiei de colaborare încheiate cu această institutie;

q) elaborarea si promovarea avizelor si a ordinelor comune dintre Agentia Natională si Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, pentru aprobarea scoaterii definitive si temporare a unor terenuri cu suprafata mai mare de un hectar si a celor deservite de infrastructura de îmbunătătiri funciare;

r) avizarea continutului topografic al documentelor cadastrale destinate uzului public;

s) participarea la efectuarea receptiilor pentru lucrările de geodezie si cartografie care se realizează cu avizul Agentiei Nationale;

t) eliberarea de avize si realizarea receptiilor pentru lucrările de cadastru, conform reglementărilor în domeniu;

u) participarea la definirea cadrului normativ de realizare a cadastrului economic si a criteriilor de evaluare a terenurilor în vederea stabilirii sistemului de taxe si impozite;

v) organizarea, asigurarea secretariatului si participarea în cadrul Comisiei de autorizare a persoanelor fizice si juridice, constituită la nivelul Agentiei Nationale;

w) întocmirea si eliberarea certificatelor de autorizare persoanelor fizice si juridice, organizarea si monitorizarea bazei de date cu persoanele autorizate de Agentia Natională si de oficiile de cadastru si publicitate imobiliară;

x) gestionarea dosarelor de autorizare si asigurarea confidentialitătii datelor cu caracter personal cuprinse în acestea, în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

y) monitorizarea contraventiilor si infractiunilor săvârsite de persoanele autorizate si a modului de aplicare a sanctiunilor pentru nerespectarea reglementărilor în vigoare;

z) participarea la punerea în aplicare a legislatiei nationale din domeniul protectiei informatiilor clasificate, în conformitate cu Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate;

aa) participarea la elaborarea structurii sistemului informatic si a băncii de date a sistemului unitar de cadastru si publicitate imobiliară;

bb) participarea în cadrul comisiilor la analizarea si solutionarea sesizărilor, memoriilor si petitiilor privitoare la activitatea de cadastru si a problemelor ce derivă din aplicarea legilor proprietătii;

cc) participarea la derularea proiectelor, programelor si relatiilor internationale (Twinning, PHARE, Banca Mondială);

dd) participarea la manifestări cu caracter stiintific, simpozioane si seminarii în domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei si participarea la aplicarea standardelor interne si internationale în vigoare;

ee) formularea de propuneri directorului general adjunct responsabil privind necesarul anual de fonduri pentru buna desfăsurare a activitătii directiei;

ff) elaborarea standardelor nationale de evaluare a terenurilor în armonizare cu standardele europene în domeniu;

gg) stabilirea criteriilor generale de evaluare pentru terenuri;

hh) crearea si actualizarea unei baze de date privind valorile imobilelor pe piata imobiliară;

ii) elaborarea de analize, sinteze si statistici în domeniul imobiliar;

jj) colaborarea cu Ministerul Finantelor Publice, Uniunea Natională a Notarilor Publici, Agentia Natională a Evaluatorilor din România, IRECSON, Institutul National de Statistică, bănci, evaluatori–persoane fizice etc., în vederea desfăsurării activitătii de creare a componentei economice a cadastrului general;

kk) elaborarea si promovarea, în scopul popularizării, de documente si materiale de informare în domeniul propriu de activitate;

ll) elaborarea de reglementări în domeniul de activitate al evaluărilor imobiliare;

mm) organizarea si participarea la manifestări cu caracter stiintific, la simpozioane si seminarii în domeniul imobiliar;

nn) definirea si actualizarea tipurilor de date si informatii solicitate de organismele abilitate pentru stabilirea corectă a obligatiilor fiscale;

oo) furnizarea de date si informatii necesare întretinerii paginilor de Internet si a altor materiale publicitare ale Agentiei nationale, pentru promovarea activitătii în tară si în străinătate;

pp) furnizarea de informatii de interes public, solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 prin intermediul persoanei desemnate care va avea înscrise în fisa postului activitătile curente prevăzute de aplicarea acestei legi;

qq) analizarea si propunerea unor solutii tehnice legate de activitatea de cadastru, la solicitările formulate prin memorii, petitii si la sesizarea tuturor departamentelor Agentiei Nationale;

rr) colaborarea cu celelalte directii si servicii independente din cadrul Agentiei Nationale;

ss) îndeplinirea oricăror alte atributii stabilite de conducerea Agentiei Nationale si prevăzute de legislatia în domeniu;

tt) întocmirea rapoartelor de activitate lunare, trimestriale si anuale privind activitatea depusă.

Directia de publicitate imobiliară

Art. 67. – Directia de publicitate imobiliară este subordonată direct directorului general adjunct, este condusă de un director numit prin ordin al directorului general si are următoarele atributii:

a) coordonarea, controlarea, supravegherea si îndrumarea activitătii de publicitate imobiliară, în vederea respectării legilor si reglementărilor în materie;

b) elaborarea de regulamente, norme, metodologii, protocoale si instructiuni în vederea asigurării unei practici unitare în domeniul publicitătii imobiliare la nivelul întregii tări;

c) avizarea propunerilor de modificare a legislatiei incidente în domeniu si participarea la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul activitătii de publicitate imobiliară;

d) analizarea periodică a situatiei problemelor care au primit solutii neunitare si propunerea unor solutii;

e) monitorizarea activitătii birourilor de cadastru si publicitate imobiliară, constatarea deficientelor si propunerea solutiilor, după caz, în vederea remedierii deficientelor constatate;

f) participarea, în colaborare cu alte directii, la elaborarea de protocoale, conventii si alte forme de colaborare între Agentia Natională si institutii sau asociatii a căror activitate are incidentă asupra bunei functionări a serviciilor de publicitate imobiliară din cadrul oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară;

g) asigurarea formei si continutului rapoartelor privind datele si informatiile de carte funciară pentru completarea periodică a situatiilor statistice de sinteză;

h) analizarea periodică a datelor centralizate din teritoriu si a situatiei statistice a volumului activitătii de publicitate imobiliară, pe categorii de operatiuni si dinamica acestora;

i) propunerea, pe baza solicitărilor din teritoriu, a schemei posturilor si, după caz, mărirea sau reducerea numărului de angajati ai serviciilor de publicitate imobiliară din cadrul oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară;

j) avizarea necesarului de resurse materiale pentru buna desfăsurare a activitătii directiei;

k) coordonarea, în colaborare cu Directia de cadastru, a fluentei schimbului de informatii între datele tehnice cadastrale si cele juridice pentru optimizarea activitătii de înregistrare imobiliară;

l) participarea în comisiile de examinare a candidatilor la concursurile organizate de Agentia Natională, în vederea selectării de personal pentru posturile vacante de registratori;

m) participarea, în colaborare cu U.M.P., la realizarea Proiectului cadastrului general si publicitătii imobiliare;

n) avizarea caietelor de sarcini, consultantă de specialitate si orice actiune sau activitate cu incidentă în domeniul publicitătii imobiliare;

o) aprobarea propunerilor pentru implementarea, realizarea si întretinerea sistemului informational si bazelor de date ale serviciilor de publicitate imobiliară, în colaborare cu celelalte directii abilitate;

p) avizarea propunerilor de elaborare a structurii sistemului informatic si a băncii de date a sistemului unitar de cadastru si publicitate imobiliară;

q) stabilirea modalitătilor de transfer de date către/de la autoritătile si organizatiile cu care Agentia Natională are stabilite relatii de colaborare;

r) coordonarea mediatizării actelor normative si a altor informatii necesare cetăteanului în probleme de carte funciară;

s) participarea la manifestări cu caracter stiintific, simpozioane si seminarii în domeniul cadastrului si publicitătii imobiliare;

t) aplicarea standardelor interne si internationale în vigoare, la nivelul directiei;

u) stabilirea programului privind perfectionarea profesională a personalului de la serviciile de publicitate imobiliară si estimarea resurselor financiare necesare;

v) actualizarea tarifelor percepute pentru activitatea de publicitate imobiliară desfăsurată de Agentia Natională prin institutiile subordonate;

w) analizarea rezultatelor activitătii de control, avizarea si propunerea sesizării comisiei de disciplină a Agentiei Nationale, în vederea sanctionării faptelor ce constituie abateri disciplinare săvârsite la nivelul oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară, referitoare la activitatea de publicitate imobiliară;

x) furnizarea datelor si informatiilor necesare întretinerii paginilor de Internet si ale altor materiale publicitare ale Agentiei Nationale, pentru promovarea activitătii în tară si în străinătate;

y) coordonarea sistemului unitar de arhivare, gestionare si distribuire a informatiilor din domeniul publicitătii imobiliare;

z) solutionarea sesizărilor, memoriilor si petitiilor privitoare la activitatea de publicitate imobiliară si controlarea la fata locului a aspectelor semnalate, cu raportarea deficientelor constatate si propunerea de înlăturare a acestora, în vederea optimizării activitătii;

aa) îndeplinirea oricăror alte atributii stabilite de conducerea Agentiei Nationale si prevăzute de legislatia în domeniu;

bb) furnizarea informatiilor de interes public, solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, prin intermediul persoanei desemnate care va avea înscrise în fisa postului activitătile curente prevăzute de aplicarea acestei legi;

cc) colaborarea cu celelalte directii si servicii independente din cadrul Agentiei Nationale;

dd) participarea la activitătile colectivelor de lucru pe domenii sau în cazul desfăsurării unor anchete dispuse de conducerea Agentiei Nationale;

ee) întocmirea rapoartelor de activitate lunare, trimestriale si anuale privind activitatea depusă.

Directia de geodezie si cartografie

Art. 68. – Directia de geodezie si cartografie este subordonată directorului general adjunct, este condusă de un director numit prin ordin al directorului general si îndeplineste următoarele atributii:

a) participarea împreună cu celelalte directii ale Agentiei Nationale la elaborarea, promovarea si îndeplinirea strategiilor si obiectivelor în domeniile geodeziei si cartografiei;

b) participarea la realizarea obiectivelor strategice în domeniile geodeziei si cartografiei pentru integrarea României în Uniunea Europeană, prin măsurile stabilite de conducerea Agentiei Nationale;

c) participarea la elaborarea proiectelor de regulamente, norme, metodologii, instructiuni, pentru activitătile de geodezie si cartografie si supunerea acestora spre aprobare directorului general al Agentiei Nationale;

d) organizarea si controlarea aplicării reglementărilor în domeniul geodeziei si cartografiei;

e) coordonarea realizării, completării, modernizării si mentinerii în stare de utilizare a Retelei geodezice nationale de referintă (R.G.N.R.);

f) asigurarea functionării Retelei nationale de statii permanente GPS (R.N.S.P.G.) si administrarea Centrului de monitorizare si control al statiilor permanente (C.M.C.S.P.G.);

g) stabilirea modalitătilor de materializare, semnalizare, protectie si conservare a punctelor geodezice;

h) asigurarea elaborării si promovării în vederea adoptării, împreună cu organele de specialitate ale Ministerului Apărării Nationale, a programelor de modernizare si întretinere a Retelei geodezice nationale de referintă;

i) coordonarea realizării proiectului Retelei geodezice nationale determinate prin tehnologie GPS si executia acesteia;

j) participarea la realizarea bazelor de date geodezice si cartografice;

k) participarea la selectarea si stabilirea caracterului SECRET sau SECRET DE SERVICIU al datelor din domeniile sale de activitate, în conformitate cu legile în vigoare;

l) coordonarea realizării, modernizării si întretinerii hărtii teritoriului national;

m) coordonarea activitătii de avizare a lucrărilor de geodezie si cartografie si a continutului topografic al hărtilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor si altor documente destinate uzului public;

n) participarea la realizarea sistemului unitar de arhivare, gestionare si distribuire a informatiilor din domeniile geodeziei si cartografiei;

o) participarea la stabilirea procedurilor si a standardelor de achizitie, stocare si transfer al produselor cartografice digitale;

p) controlarea programelor institutiilor subordonate Agentiei Nationale privind măsurile de materializare, semnalizare, protectie si conservare a punctelor geodezice si propunerea conducerii Agentiei Nationale a solutiilor ce se impun;

q) participarea, cu aprobarea conducerii Agentiei Nationale, la manifestări cu caracter stiintific, la simpozioane si seminarii în domeniul geodeziei, cartografiei si controlarea aplicării standardelor interne si internationale în vigoare;

r) participarea la întocmirea proiectelor de regulamente, norme, metodologii si instructiuni pentru activitătile de autorizare, avizare, verificare, receptie si control în domeniul cadastrului geodeziei si cartografiei;

s) coordonarea si participarea la executia receptiilor pentru lucrările de geodezie, fotogrammetrie, teledetectie si cartografie, realizate cu avizul Agentiei Nationale;

t) participarea la elaborarea caietelor de sarcini pentru licitatiile pentru lucrările de geodezie si cartografie;

u) propunerea de programe de perfectionare profesională în domeniile geodeziei si cartografiei a personalului încadrat în structura Agentiei Nationale si oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară;

v) furnizarea de date si informatii necesare întretinerii paginilor de Internet si altor materiale publicitare ale Agentiei Nationale, pentru promovarea activitătii în tară si în străinătate;

w) furnizarea informatiilor de interes public, solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001, prin intermediul persoanei desemnate care va avea înscrise în fisa postului activitătile curente prevăzute de aplicarea acestei legi;

x) colaborarea cu celelalte directii si servicii independente din cadrul Agentiei Nationale;

y) îndeplinirea oricăror alte atributii stabilite de conducerea Agentiei Nationale si prevăzute de legislatia în domeniu;

z) participarea în cadrul Comisiei de autorizare a persoanelor fizice si juridice, constituită la nivelul Agentiei Nationale;

aa) întocmirea rapoartelor de activitate lunare, trimestriale si anuale privind activitatea depusă.

Fondul national geodezic

Art. 69. – Fondul national geodezic este subordonat directorului general adjunct, este organizat la nivel de directie, este condus de un director numit prin ordin al directorului general si are următoarele atributii:

a) participarea, împreună cu celelalte directii, la realizarea obiectivelor strategice în domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pentru integrarea României în Uniunea Europeană prin măsurile stabilite de conducerea Agentiei Nationale;

b) asigurarea, conform legislatiei în vigoare, a arhivării, gestionării, inventarierii, protectiei si distributiei informatiilor din domeniul geodeziei, cartografiei, fotogrammetriei si cadastrului;

c) propunerea spre aprobare directorului general adjunct coordonator a fundamentării necesarului anual de fonduri pentru buna desfăsurare a activitătii Fondului national geodezic;

d) propunerea programelor de perfectionare profesională pentru personalul încadrat în structura Fondului national geodezic si înaintarea acestora spre aprobare directorului general adjunct;

e) participarea la receptia lucrărilor de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie si teledetectie, realizate cu avizul Agentiei Nationale;

f) valorificarea datelor si informatiilor din domeniile geodeziei, cartografiei, fotogrammetriei si cadastrului, conform legislatiei în vigoare;

g) propunerea spre aprobare directorului general adjunct coordonator a proiectelor pentru completarea si actualizarea fondului de date, pentru realizarea acestora de Centrul National sau de către alte persoane autorizate;

h) participarea la realizarea unui sistem informatic pentru gestionarea datelor din fondul national de geodezie si cartografie;

i) participarea la stabilirea criteriilor de avizare a continutului hărtilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor si al altor documente cartografice destinate uzului public;

j) coordonarea preluării datelor de cadastru, geodezie si cartografie realizate de Centrul National, de persoanele fizice si juridice autorizate sau, după caz, de agentii economici care detin sau execută, pentru nevoile proprii, lucrări de specialitate, în vederea completării si actualizării fondului national de geodezie si cartografie;

k) propunerea pentru implementare, realizare si întretinere a sistemului informational si a bazelor de date geodezice, cartografice si cadastrale la nivel national;

l) îndeplinirea sarcinilor ce rezultă din angajamentele internationale ale Agentiei Nationale în domeniul său de activitate, conform mandatului conducerii Agentiei Nationale;

m) la cerere si în conditiile legii, punerea la dispozitie institutiilor si autoritătilor administratiei publice centrale, precum si celor interesati a datelor si documentelor existente de specialitate;

n) participarea, cu aprobarea conducerii Agentiei Nationale, la manifestări cu caracter stiintific, la simpozioane si seminarii în domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei; participarea la aplicarea standardelor interne si internationale în vigoare;

o) coordonarea si controlarea programelor institutiilor subordonate Agentiei Nationale privind modul de arhivare, gestionare, protectie, organizare si functionare a fondului de date propriu si propunerea conducerii Agentiei Nationale a solutiilor ce se impun;

p) participarea la elaborarea unui catalog de produse cartografice destinate uzului public, pentru institutiile sau persoanele interesate din tară si străinătate;

q) furnizarea datelor si informatiilor necesare întretinerii paginilor de Internet si a altor materiale publicitare ale Agentiei Nationale, pentru promovarea activitătii în tară si în străinătate;

r) participarea la selectarea si stabilirea caracterului SECRET sau SECRET DE SERVICIU al datelor din domeniile sale de activitate, în conformitate cu legile în vigoare; s) furnizarea informatiilor de interes public solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001, prin intermediul persoanei desemnate care va avea înscrise în fisa postului activitătile curente prevăzute de aplicarea acestei legi;

t) colaborarea cu celelalte directii si servicii independente din cadrul Agentiei Nationale;

u) îndeplinirea oricăror alte atributii stabilite de conducerea Agentiei Nationale si prevăzute de legislatia în domeniu;

v) întocmirea rapoartelor de activitate lunare, trimestriale si anuale privind activitatea depusă.

Directia economică

Art. 70. – Directia economică este subordonată directorului general adjunct, este condusă de un director numit prin ordin al directorului general, în conditiile legii, si are următoarele atributii:

a) elaborarea si fundamentarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al Agentiei Nationale si institutiilor subordonate;

b) analizarea si propunerea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli;

c) coordonarea si controlarea întregii activităti economico-financiare a tuturor ordonatorilor tertiari de credite, cu sanctionarea contraventiilor la disciplina financiară;

d) asigurarea elaborării balantelor analitice si sintetice;

e) întocmirea si depunerea dării de seamă contabile a Agentiei Nationale si a contului de încheiere a exercitiului financiar;

f) întocmirea anexelor specifice la bilantul Agentiei Nationale;

g) primirea, verificarea, centralizarea si depunerea dărilor de seamă contabile ale ordonatorilor tertiari de credite, trimestriale si anuale, privind executia bugetului de venituri si cheltuieli al Agentiei Nationale;

h) analizarea si înaintarea propunerilor în legătură cu necesarul de surse financiare, pe categorii, pentru bugetul Agentiei Nationale si pentru bugetele componente ale institutiilor subordonate;

i) efectuarea operatiunilor de alocare a surselor financiare pe ordonatorii tertiari de credite, în conformitate cu prevederile bugetului aprobat;

j) avizarea pentru control financiar preventiv a proiectelor de ordine, instructiuni si norme interne, atunci când prin măsurile respective se angajează efectuarea de cheltuieli;

k) exercită, potrivit legii, controlul financiar preventiv asupra tuturor operatiunilor si documentelor din care derivă drepturi sau obligatii patrimoniale, prin intermediul persoanelor nominalizate conform dispozitiei conducătorului institutiei;

l) avizarea documentelor privind salarizarea si drepturile salariale ale personalului;

m) efectuarea plătii corespunzătoare activitătii curente a Agentiei Nationale pe baza documentelor justificative, întocmite de compartimentul de specialitate;

n) angajarea, ordonantarea si plata cheltuielilor conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul în curs;

o) asigurarea evidentei resurselor financiare necesare activitătii proprii;

p) colaborarea cu compartimentele de specialitate organizate la nivelul institutiilor subordonate si al directiilor din cadrul Agentiei Nationale în legătură cu elaborarea si executia bugetului pe ansamblul Agentiei Nationale;

q) asigurarea organizării si conducerii evidentei sintetice si analitice a cheltuielilor bugetului Agentiei Nationale;

r) participarea la elaborarea analizelor privind dezvoltarea resurselor financiare ale Agentiei Nationale, î preună cu directiile de specialitate, sau privind constituirea de noi resurse;

s) întocmirea documentatiilor pentru deschiderea creditelor anuale/lunare si repartizarea acestora;

t) efectuarea operatiunilor de alocare a creditelor lunare,  pe ordonatori tertiari de credite, în conformitate cuprevederile bugetului aprobat;

u) întocmirea altor lucrări dispuse pe cale ierarhică si/sau prin hotărârile consiliului de administratie;

v) tinerea evidentei contabile a întregului patrimoniu si efectuarea periodică a inventarierii bunurilor;

w) inventarierea patrimoniului Agentiei Nationale si completarea la zi a Registrului de inventar al mijloacelor fixe; asigurarea aplicării legislatiei în acest domeniu si aducerea la cunostinta conducerii a aparitiei unor situatii financiare neprevăzute;

x) asigurarea cadrului necesar desfăsurării activitătilor de contractare a împrumuturilor externe, rambursabile si nerambursabile, precum si a împrumuturilor interne;

y) exercitarea atributiilor de control asupra institutiilor subordonate, pe segmentul de activitate pe care îl coordonează;

z) asigurarea evidentei detaliate a veniturilor încasate;

aa) efectuarea plătilor corespunzătoare activitătii curente a Agentiei Nationale, pe baza documentelor justificative, întocmite de departamentele de specialitate în conformitate cu dispozitiile legale;

bb) asigurarea fondurilor necesare pentru deplasările personalului în tară si în străinătate, tinerea evidentei operative a acestora si urmărirea încadrării în cheltuielile aprobate prin buget;

cc) organizarea, evidentierea si raportarea angajamentelor bugetare si legale privind activitatea curentă a Agentiei Nationale;

dd) propunerea repartizării indicatorilor financiari si urmărirea realizării lor pe capitole bugetare si categorii de cheltuieli, potrivit legii;

ee) organizarea activitătii casieriei, în conformitate cu prevederile legale; luarea măsurilor pentru efectuarea tuturor plătilor în numerar, precum si efectuarea operatiunilor curente cu Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti si cu unitatea bancară competentă pentru operatiuni de plăti externe;

ff) notificarea debitorilor cu privire la recuperarea creantelor conform clauzelor contractuale;

gg) participarea la inventarierea lucrărilor de investitii;

hh) prezentarea la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti a listei obiectivelor de investitii;

ii) întocmirea si analizarea fiselor de cont pentru activitatea proprie;

jj) întocmirea registrelor contabile obligatorii;

kk) tinerea evidentei sintetice a materialelor, debitorilor,  creditorilor, furnizorilor, a cheltuielilor curente pe alineate, subcapitole si capitole;

ll) întocmirea si înregistrarea zilnică a notelor contabile de cheltuieli în evidenta contului analitic si sintetic;

mm) asigurarea înscrierii documentelor prezentate la viza de control financiar preventiv în Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv;

nn) întocmirea refuzului de viză, în scris si motivat, conform prevederilor legale;

oo) verificarea sumelor înregistrate în extrasele de cont eliberate zilnic de unitatea Trezoreriei Statului si restituirea de îndată plătitorilor a eventualelor sume care nu sunt cuvenite Agentiei Nationale, sau sesizarea unitătii Trezoreriei Statului în legătură cu eventualele erori produse din vina acestora, pentru efectuarea regularizărilor necesare;

pp) centralizarea si achizitionarea necesarului de bunuri solicitate de directiile, serviciile si compartimentele din cadrul Agentiei Nationale, precum si receptionarea acestora;

qq) urmărirea si asigurarea întretinerii si reparării mobilierului de birou, instalatiilor electrice, sanitare, a aparaturii din dotarea Agentiei Nationale etc.;

rr) asigurarea receptiei, evidentei si distribuirii pe bază de fise a tuturor bunurilor si materialelor ce sunt achizitionate pentru activitatea Agentiei Nationale;

ss) gestionarea si răspunderea de buna functionare a parcului auto;

tt) întocmirea fisei activitătii zilnice si a situatiei lunare privind consumul de carburanti;

uu) tinerea evidentei cu privire la distribuirea telefoanelor mobile salariatilor Agentiei Nationale si urmărirea respectării plafoanelor de convorbiri telefonice pentru fiecare post telefonic, stabilite de conducerea Agentiei Nationale;

vv) întocmirea si prezentarea spre aprobare a referatelor de necesitate privind materialele si obiectele de inventar, pe baza solicitărilor compartimentelor din structura Agentiei Nationale;

ww) organizarea si urmărirea bunei desfăsurări a activitătii de arhivă;

xx) întocmirea statelor de plată a salariilor si centralizarea veniturilor lunare pentru personalul Agentiei Nationale;

yy) întocmirea documentelor privind salarizarea si drepturile salariale ale personalului Agentiei Nationale;

zz) calcularea indemnizatiilor pentru concediile de odihnă, concediile medicale si compensatii;

aaa) operarea popririlor, retinerilor si chiriilor, cu respectarea legislatiei specifice;

bbb) calcularea indemnizatiilor pentru presedinte si membrii consiliului de administratie;

ccc) întocmirea si transmiterea lunară către institutia bancară cu care există relatii contractuale, pe dischetă si pe suport hârtie, a situatiei privind efectuarea plătii salariilor pe card;

ddd) întocmirea si transmiterea lunară a declaratiilor privind contributia angajatului si angajatorului la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate;

eee) întocmirea si transmiterea lunară a declaratiilor privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat;

fff) întocmirea si transmiterea lunară a declaratiilor privind contributia de asigurări de somaj, conform legislatiei în vigoare;

ggg) constituirea si propunerea de retinere a garantiei materiale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

hhh) întocmirea, gestionarea si avizarea documentelor privind acordarea avansurilor spre decontare pentru cheltuieli, în baza ordinelor de deplasare;

iii) întocmirea fiselor fiscale privind impozitul pe venit;

jjj) furnizarea informatiilor de interes public solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001, prin intermediul persoanei desemnate care va avea înscrise în fisa postului activitătile curente prevăzute de aplicarea acestei legi;

kkk) monitorizarea activitătii firmelor angajate conform clauzelor prevăzute în contractele de prestări de servicii;

lll) furnizarea datelor si informatiilor necesare întretinerii paginilor de Internet si a altor materiale publicitare ale Agentiei Nationale, pentru promovarea activitătii în tară si în străinătate;

mmm) colaborarea cu celelalte directii si servicii independente din cadrul Agentiei Nationale;

nnn) îndeplinirea oricăror alte atributii stabilite de conducerea Agentiei Nationale si prevăzute de legislatia în domeniu;

ooo) întocmirea de rapoarte de activitate lunare, trimestriale si anuale privind activitatea depusă.

Directia de achizitii publice

Art. 71. – Directia de achizitii publice este subordonată directorului general adjunct, este condusă de un director numit prin ordin al directorului general si are următoarele atributii:

a) organizarea activitătii privind achizitiile publice la nivelul Agentiei Nationale si coordonarea la nivelul unitătilor subordonate;

b) efectuarea, prin licitatie sau oferte, conform legii, a achizitiilor de lucrări, servicii si produse necesare desfăsurării activitătii Agentiei Nationale;

c) întocmirea si modificarea planului anual de achizitii al Agentiei Nationale;

d) elaborarea documentatiei de contractare a lucrărilor, serviciilor si produselor prevăzute în planul de achizitii al Agentiei Nationale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

e) întocmirea contractelor de achizitii;

f) înregistrarea, păstrarea si arhivarea contractelor originale;

g) urmărirea îndeplinirii clauzelor contractuale, potrivit contractelor de achizitii încheiate;

h) asigurarea reprezentării Agentiei Nationale în relatiile cu furnizorii de produse si servicii, agentiile de cercetare a pietei si firmele specializate în consultantă de marketing;

i) colaborarea cu celelalte directii si servicii independente din cadrul Agentiei Nationale;

j) desfăsurarea activitătii de prospectare a pietei în vederea încheierii contractelor de achizitii cu realizarea si actualizarea unei baze de date;

k) participarea la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al Agentiei Nationale;

l) organizarea, coordonarea si controlarea activitătii institutiilor subordonate pe segmentul de activitate specific;

m) stabilirea mijloacelor si metodelor de promovare a imaginii Agentiei Nationale pe piata de servicii internă si internatională, în colaborare cu Serviciul de comunicare si relatii cu publicul;

n) participarea la stabilirea si implementarea politicii de tarifare a Agentiei Nationale;

o) elaborarea politicii generale de marketing si a variantelor strategiei de piată pentru activitatea curentă sau pentru situatii neprevăzute ale evolutiei relatiilor de piată;

p) elaborarea si fundamentarea programelor de marketing si evaluarea performantelor realizate, raportate la obiectivele globale urmărite de Agentia Natională si a strategiilor si tacticilor necesare pentru atingerea lor;

q) studierea nevoilor utilizatorilor de date, informatii si produse furnizate de institutiile subordonate Agentiei Nationale si previzionarea activitătii de marketing raportate la acestea;

r) stabilirea strategiei trimestriale de marketing;

s) actionarea ca organ specializat, care analizează, în limita competentelor ce îi sunt atribuite, deciziile ce urmează a fi luate în legătură cu activitătile desfăsurate în celelalte compartimente si le supune conducerii spre aprobare, pe baza conceptiei de ansamblu si a obiectivelor generale ale institutiei;

t) activităti în domeniul cercetării-dezvoltării serviciilor prestate de Centrul National;

u) atingerea obiectivelor strategice în activitătile din domeniul politicilor de distributie a datelor, informatiilor si produselor la utilizatorul final, al politicilor de pret/tarif si al politicilor de acordare de scutiri sau alte facilităti;

v) stabilirea planurilor de dezvoltare si a bugetelor de marketing anuale;

w) furnizarea informatiilor de interes public, solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001, prin intermediul persoanei desemnate care va avea înscrise în fisa postului activitătile curente prevăzute de aplicarea acestei legi;

x) furnizarea datelor si informatiilor necesare întretinerii paginilor de Internet si a altor materiale publicitare ale Agentiei Nationale, pentru promovarea activitătii în tară si în străinătate;

y) întocmirea rapoartelor de activitate lunare, trimestriale si anuale privind activitatea depusă.

Directia de integrare europeană si relatii internationale

Art. 72. – Directia de integrare europeană si relatii internationale este subordonată directorului general adjunct, este condusă de un director numit prin ordin al directorului general si are următoarele atributii:

a) analizarea si propunerea conducerii Agentiei Nationale a strategiilor si programelor;

b) organizarea actiunilor ce rezultă din angajamentele si conventiile internationale pentru domeniul specific de activitate al institutiei;

c) participarea la negocierile dintre România si Uniunea Europeană pe baza solicitării Ministerului Integrării Europene si a aprobării directorului general al Agentiei Nationale;

d) coordonarea implementării programelor cu finantare din partea Uniunii Europene în domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei;

e) coordonarea implementării programelor cu finantare externă si/sau de investitii străine în domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei prin proceduri de raportare aprobate de directorul general al Agentiei Nationale;

f) monitorizarea Unitătii de implementare programe (UIP) constituită pentru implementarea programelor PHARE – 2003/005-551.02.01 si PHARE – 2004/016-772.02.01;

g) monitorizarea proiectelor cu finantare natională si cu finantare internatională;

h) propunerea si elaborarea documentelor cu privire la promovarea activitătilor legate de cadastru, geodezie si cartografie pe plan international;

i) participarea la realizarea programelor asistate de Uniunea Europeană în domeniile specifice de activitate ale Agentiei Nationale;

j) coordonarea negocierii si redactarea proiectelor de conventii, programe, protocoale si întelegeri ale Agentiei Nationale cu parteneri din străinătate în domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei;

k) propunerea, ori de câte ori este cazul, către Serviciul de comunicare si relatii cu publicul a materialelor pentru promovare către autoritătile administratiei publice centrale, privind programele initiate si sustinute de Uniunea Europeană si de alte organisme internationale pentru domeniul specific de activitate al Agentiei Nationale;

l) propunerea către directorul general al Agentiei Nationale de initiere de noi proiecte/programe cu institutii internationale;

m) avizarea si coordonarea activitătilor derulate de institutiile subordonate Agentiei Nationale în colaborare cu partenerii străini, în cadrul unor proiecte internationale în domeniile specifice de activitate;

n) avizarea evaluării tuturor componentelor de consultantă, prin monitorizare, pe baza evidentei interne, a activitătii expertilor din străinătate implicati în programele internationale ale Agentiei Nationale în domeniile specifice de activitate;

o) initierea, propunerea spre aprobare si promovare a activitătii interne sau externe de formare si perfectionare a structurilor si a personalului din Agentia Natională în conformitate cu cerintele Uniunii Europene;

p) participarea din partea Agentiei Nationale la realizarea caietelor de sarcini si la licitatiile referitoare la programele/proiectele internationale la care Agentia Natională, prin directiile si serviciile sale, este parte;

q) îndeplinirea oricăror alte atributii din domeniul integrării europene si relatiilor internationale trasate de conducerea Agentiei Nationale;

r) avizarea preliminară a referatelor privind deplasările în străinătate ale personalului din structura Agentiei Nationale si a institutiilor subordonate;

s) furnizarea datelor si informatiilor necesare întretinerii paginilor de Internet si altor materiale publicitare ale Agentiei Nationale, pentru promovarea activitătii în tară si în străinătate;

t) colaborarea cu reprezentanti din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Integrării Europene si Ministerului Finantelor Publice pentru asigurarea unei comunicări si armonizări eficiente cu privire la programele si proiectele internationale în domeniile specifice de activitate si informarea periodică a conducerii Agentiei Nationale despre stadiul colaborărilor;

u) furnizarea informatiilor de interes public, solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, prin intermediul persoanei desemnate care va avea înscrise în fisa postului activitătile curente prevăzute de aplicarea acestei legi;

v) colaborarea cu celelalte directii si servicii independente din cadrul Agentiei Nationale;

w) îndeplinirea oricăror alte atributii stabilite de conducerea Agentiei Nationale si prevăzute de legislatia în domeniu;

x) întocmirea rapoartelor de activitate lunare, trimestriale si anuale privind activitatea depusă.

Serviciul de comunicare si relatii cu publicul

Art. 73. – Serviciul de comunicare si relatii cu publicul este direct subordonat directorului general adjunct, este condus de un sef serviciu numit prin ordin al directorului general si are următoarele atributii:

a) întocmirea agendei de lucru anuale privind activitatea de comunicare internă si externă si activitatea de relatii cu publicul pe care o supune aprobării directorului general;

b) organizarea, coordonarea si derularea activitătii de relatii cu publicul la nivelul Agentiei Nationale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001, ale Hotărârii Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocratiei în activitatea de relatii cu publicul, cu modificările ulterioare;

c) dezvoltarea unui sistem coerent si structurat de relatii cu mass-media si cu publicul, potrivit atributiilor Agentiei Nationale si în conformitate cu actele normative în vigoare; face periodic propuneri de optimizare a acestor activităti către conducerea Agentiei Nationale;

d) organizarea si urmărirea bunei desfăsurări a activitătii de registratură;

e) asigurarea strategiei de consolidare a imaginii Agentiei Nationale;

f) asigurarea publicării în Monitorul Oficial al României, în presa centrală si locală a tuturor documentelor ce necesită publicare, aprobate de conducerea Agentiei Nationale, conform procedurilor interne, si comunicarea acestora compartimentelor implicate;

g) initierea, organizarea si coordonarea actiunilor destinate promovării si comunicării activitătilor specifice sau de imagine ale Agentiei Nationale, prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă;

h) asigurarea eliberării către potentialii ofertanti, în colaborare cu Directia de achizitii publice, a documentatiilor pentru elaborarea si prezentarea ofertelor pentru participarea la licitatiile organizate de Agentia Natională;

i) asigurarea realizării, multiplicării si distribuirii materialelor de informare si promovare ale Agentiei Nationale;

j) monitorizarea zilnică a informatiilor de presă privind activitatea Agentiei Nationale, analizarea, sintetizarea si furnizarea materialelor informative specifice directorului general si, după caz, directiilor de specialitate;

k) coordonarea în Agentia Natională a aplicării unitare, corecte si consecvente a Legii nr. 544/2001, conform procedurilor interne aprobate; informarea periodică a directorului general asupra stadiului si problemelor interne/externe implicate;

l) colaborarea si urmărirea activitătii compartimentelor de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de solutionare si redactare în termen a răspunsurilor la petitii, conform normelor legale în vigoare, regulamentelor si ordinelor interne;

m) întocmirea lunară a situatiei principalelor probleme ridicate de către petenti, cu specificarea modului de rezolvare;

n) coordonarea modului de actualizare a informatiilor si celui de întretinere a imaginii generale a web-site-ului Agentiei Nationale (www.ancpi.ro), împreună cu Directia informatică;

o) urmărirea si desfăsurarea, prin persoanele desemnate din cadrul compartimentului, a activitătilor de constituire si actualizare curentă a bazei de date publice a Agentiei Nationale, în conformitate cu Legea nr. 544/2001 si cu procedurile interne;

p) propunerea necesarului anual de fonduri pentru buna desfăsurare a activitătii serviciului;

q) analizarea si anticiparea reactiei opiniei publice, precum si analizarea feedback-ului acesteia;

r) colaborarea cu celelalte directii si servicii independente din cadrul Agentiei Nationale;

s) întocmirea rapoartelor de activitate lunare, trimestriale si anuale privind activitatea depusă.

Directia informatică

Art. 74. – Directia informatică este subordonată directorului general adjunct, este condusă de un director numit prin ordin al directorului general si are următoarele atributii:

a) realizarea strategiei de informatizare a Agentiei Nationale si a institutiilor subordonate;

b) coordonarea activitătii serviciilor de informatică si arhivă ale unitătilor subordonate;

c) realizarea, întretinerea si administrarea modelelor functionale si a celor de date pentru sistemele informatice la nivelul Agentiei Nationale;

d) proiectarea sistemelor de raportare la nivelul Agentiei Nationale si institutiilor subordonate;

e) realizarea specificatiilor tehnice pentru achizitiile din domeniul de interes al directiei;

f) planificarea achizitiei si implementarea sistemelor informatice la nivelul Agentiei Nationale si institutiilor subordonate, în colaborare cu Directia economică;

g) planificarea achizitiei de servicii si bunuri pentru realizarea infrastructurii informatice a Agentiei Nationale si institutiilor subordonate;

h) întocmirea si actualizarea inventarierii pentru componentele hardware si software aflate în proprietatea Agentiei Nationale, în colaborare cu Directia economică;

i) aprobarea instalării si mutării componentelor hardware la nivelul Agentiei Nationale între diverse directii, servicii sau persoane;

j) aprobarea conectării componentelor hardware la reteaua proprie a Agentiei Nationale;

k) instalarea si configurarea programelor software la nivelul Agentiei Nationale;

l) propunerea spre casare a componentelor hardware la nivelul Agentiei Nationale;

m) administrarea infrastructurii software si hardware la nivelul Agentiei Nationale;

n) administrarea sistemelor informatice instalate în Agentia Natională;

o) asigurarea constituirii sistemului informatic cartografic national în colaborare cu alte institutii guvernamentale;

p) propunerea necesarului de echipamente si produse software pentru Agentia Natională;

q) asigurarea securitătii de functionare la nivelul retelelor si comunicatiilor de date în interiorul si în exteriorul Agentiei Nationale;

r) instalarea, configurarea si administrarea serviciilor de Internet proprii sau adresate solicitantilor (e-mail, servere, web);

s) punerea la dispozitie institutiilor si autoritătilor administratiei publice centrale, la cerere si în conditiile legii, precum si celor interesati a datelor si documentelor existente;

t) asigurarea respectării legislatiei, instructiunilor, normativelor si procedurilor autorizate pentru eliberarea de date, informatii si documente solicitantilor;

u) înregistrarea si întocmirea de documente pentru evidenta, miscarea documentelor si informatiilor analogice si digitale; lucrările si proiectele executate în Agentia Natională pentru diversi beneficiari sunt transmise acestora prin Fondul national geodezic;

v) asigurarea în cadrul Agentiei Nationale a cunoasterii amplasării zonelor cu regim protejat de către detinătorii de date clasificate si urmărirea modului în care sunt aplicate si respectate dispozitiile programului de prevenire a scurgerii de informatii privind datele, documentele si activitătile cu caracter secret;

w) efectuarea si/sau coordonarea sesiunilor de instruire pe probleme de informatică/comunicatii la nivelul Agentiei Nationale si al institutiilor subordonate;

x) propunerea directorului general adjunct responsabil a necesarului anual de fonduri pentru buna desfăsurare a activitătii directiei;

y) furnizarea de date si informatii necesare întretinerii paginilor de Internet si altor materiale publicitare ale Agentiei Nationale, pentru promovarea activitătii în tară si în străinătate;

z) furnizarea informatiilor de interes public, solicitate în  conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001, prin intermediul persoanei desemnate care va avea înscrise în fisa postului activitătile curente prevăzute de aplicarea acestei legi;

aa) colaborarea cu celelalte directii si servicii independente din cadrul Agentiei Nationale;

bb) îndeplinirea oricăror alte atributii stabilite de conducerea Agentiei Nationale si prevăzute de legislatia în domeniu;

cc) întocmirea rapoartelor de activitate lunare, trimestriale si anuale privind activitatea depusă.

 

PARTEA a III-a

Dispozitii finale

 

Art. 75. – (1) Prezentul regulament se face cunoscut tuturor salariatilor imediat după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Persoanele nou-încadrate iau cunostintă de prevederile prezentului regulament în momentul încheierii contractului individual de muncă.

Art. 76. – (1) Structura organizatorică a institutiilor subordonate Agentiei Nationale se aprobă prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale.

(2) Regulamentele proprii de organizare si functionare ale institutiilor subordonate Agentiei Nationale se aprobă prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale.

Art. 77. – Nerespectarea prezentului regulament constituie abatere disciplinară.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 35/2005 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 “Declaratie privind impozitul pe profit“, 120 “Decont privind accizele“ si 130 “Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia internă“

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 219 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 79 si ale art. 196 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Formularele 101 “Declaratie privind impozitul pe profit“, cod 14.13.01.04 si 120 “Decont privind accizele“, cod 14.13.01.03, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 35/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 24 ianuarie 2005, se înlocuiesc cu formularele prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. – Instructiunile pentru completarea formularului 101 “Declaratie privind impozitul pe profit“, cod 14.13.01.04, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 35/2005, se înlocuiesc cu Instructiunile pentru completarea formularului 101 “Declaratie privind impozitul pe profit“, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. 3. – Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. – Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia generală de administrare a marilor contribuabili din Bucuresti, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, după caz, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2005.

Nr. 2.016.

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a