MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 54         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 20 ianuarie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.859/2005. – Hotărâre pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.348/2005. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de plante agricole*)

 

1.349/2005. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de legume*)

 

37. – Ordin al ministrului sănătătii privind tarifele pentru prestatiile efectuate de directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si de institutele de sănătate publică

 

Rectificări la:

- Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 34/2005;

- Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat


*) Ordinele nr. 1.348/2005 si 1.349/2005 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 144/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completeză după cum urmează:

1. La articolul 10 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) În vederea încheierii unui contract de asigurare pentru somaj, calitatea de asigurat în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, precum si în sistemul asigurărilor sociale de sănătate se dovedeste cu contractul de asigurare sau cu orice alt document  justificativ privind dobândirea calitătii de asigurat în cadrulacestor sisteme de asigurări sociale, eliberat de institutiile competente potrivit legii, în original si copie.“

2. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art.12. – Salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată, prevăzut la art. 22 alin. (2) din lege ca limită inferioară a venitului lunar la care se pot asigura persoanele prevăzute la art. 20 din lege si la care se calculează contributia datorată bugetului asigurărilor pentru somaj, este salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se plăteste această contributie.“

3. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

“Art.15. – (1) Somerii prevăzuti la art. 17 din lege, care realizează venituri din activităti autorizate potrivit legii, vor beneficia de indemnizatie de somaj în conditiile art. 34 alin. (1), respectiv alin. (3) din lege, dacă dovedesc că acele venituri nu depăsesc salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată, în vigoare în luna pentru care se face dovada.“

4. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art.18. – (1) În vederea certificării stagiilor de cotizare si stabilirii dreptului la indemnizatie de somaj, angajatorii au obligatia de a elibera persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă sau de serviciu o adeverintă din care să rezulte baza lunară de calcul prevăzută la art. 14, pentru fiecare lună, din ultimele 12 luni, pentru care acestia le-au retinut si virat la bugetul asigurărilor pentru somaj contributia individuală prevăzută la art. 27 din lege si au plătit contributia datorată de angajator prevăzută la art. 26 din lege, anterioare datei încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, conform modelului prevăzut în anexa nr. 26, si, după caz, următoarele:

a) dacă înregistrează debite la bugetul asigurărilor pentru somaj;

b) perioada pentru care nu s-au plătit contributiile la bugetul asigurărilor pentru somaj si suma aferentă acestei perioade;

c) dacă se regăsesc în una dintre situatiile prevăzute la art. 34 alin. (2) din lege.

(2) În situatia în care nu s-a întocmit carnet de muncă, adeverinta prevăzută la alin. (1) va contine si perioadele în care s-a prestat activitatea, perioadele pentru care raporturile de muncă sau de serviciu au fost suspendate, precum si data si motivul încetării acestora.

(3) În cazul angajatorilor pentru care, potrivit prevederilor legale, inspectoratul teritorial de muncă certifică înscrierile din carnetele de muncă sau efectuează aceste înscrieri, adeverinta prevăzută la alin. (1) se vizează de către inspectoratul teritorial de muncă.“

5. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art.19. – (1) Certificarea stagiilor de cotizare realizate anterior datei de 1 martie 2002 se face de către agentiile pentru ocuparea fortei de muncă, potrivit art. 36 din lege, în baza certificatului întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Certificarea stagiilor de cotizare realizate ulterior datei de 1 martie 2002 se face, după caz, pe baza:

a) declaratiei lunare privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj si a adeverintei eliberate de angajator potrivit art. 18 sau, după caz, doar pe baza adeverintei eliberate de angajator potrivit art. 18, în cazul în care se constată că angajatorul nu a depus declaratia, pentru persoanele care au fost asigurate obligatoriu prin efectul legii, prevăzute la art. 19 din lege;

b) contractului de asigurare pentru somaj prin însumarea lunilor pentru care s-a achitat contributia la bugetul asigurărilor pentru somaj, pentru persoanele care au fost asigurate în baza unui contract de asigurare pentru somaj.

(3) Certificarea stagiilor de cotizare prevăzute la alin. (2) se face de către agentiile pentru ocuparea fortei de muncă prin certificatul întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 25.

(4) Procedura privind declararea lunară de către angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.“

6. După articolul 191 se introduce un nou articol, articolul 191, cu următorul cuprins:

“Art.191. – Prin salariu de bază lunar brut, prevăzut la art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, se întelege baza lunară de calcul prevăzută la art. 14.“

7. Alineatul (2) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

“(2) Încetarea plătii indemnizatiilor de somaj pentru motivul prevăzut la art. 44 lit. b) din lege se face cu data de întâi a lunii în care beneficiarul a realizat venituri mai mari decât salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată, în vigoare.“

8. Alineatul (1) al articolului 292 va avea următorul cuprins:

“Art.292. – (1) Selectia angajatorilor se realizează în limita sumelor disponibile cu această destinatie, în baza unor criterii administrative, de eligibilitate si selectie.“

9. La articolul 292 alineatul (7), literele b) si c) vor avea următorul cuprins:

“b) numărul de someri înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă, încadrati în muncă în ultimele 12 luni premergătoare lunii în care se organizează selectia angajatorilor;

c) categoriile de someri înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă, încadrati în muncă în ultimele 12 luni premergătoare lunii în care se organizează selectia angajatorilor;“.

10. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

“Art.30. – Prin modificări substantiale ale numărului si structurii profesionale a personalului, prevăzute la art. 49 din lege, se întelege concedierea unui număr de persoane, după cum urmează:

a) cel putin 10 salariati, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrati mai mult de 20 de salariati si mai putin de 100 de salariati;

b) cel putin 10% din salariati, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrati cel putin 100 de salariati, dar mai putin de 300 de salariati;

c) cel putin 30 de salariati, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrati cel putin 300 de salariati.“

11. Alineatele (1) si (2) ale articolului 361 vor avea următorul cuprins:

“Art.361. – (1) Persoanele înregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă, care desfăsoară activităti în mediul rural si nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată, beneficiază în mod gratuit de servicii de formare profesională, dacă dovedesc că acele venituri nu depăsesc salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată, în vigoare în luna pentru care se face dovada.

(2) Veniturile prevăzute la art. 66 alin. (1) din lege sunt venituri realizate în luna premergătoare depunerii cererii de înscriere si se certifică de către organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice sau de serviciile de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale care au responsabilităti fiscale.“

12. La articolul 37 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) să participe la toate activitătile cuprinse în programul de formare profesională, să îndeplinească toate cerintele prevăzute de acesta si să se prezinte la examenul de absolvire sau la reexaminare;“.

13. După alineatul (6) al articolului 37 se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

“(7) Neprezentarea la examenul de absolvire sau la reexaminare a persoanelor care participă la programe de formare profesională gratuite, din alte motive decât cele prevăzute la alin. (3), constituie refuz nejustificat în sensul art. 25 si, după caz, atrage încetarea plătii indemnizatiei de somaj conform art. 44 lit. e) din lege.“

14. După articolul 43 se introduc patru noi articole, articolele 431–434, cu următorul cuprins:

“Art.431. – (1) Dreptul sub formă de primă, prevăzut la art. 731 alin. (1) din lege, se acordă absolventilor care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) sunt absolventi ai institutiilor de învătământ sau absolventi ai scolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în a căror rază teritorială îsi au domiciliul sau, după caz, resedinta;

b) nu se regăsesc în una dintre situatiile prevăzute la art. 731 alin. (5) din lege;

c) nu au avut raporturi de muncă sau de serviciu în perioada cuprinsă între absolvirea studiilor si încadrarea în muncă;

d) se încadrează în muncă potrivit art. 731 alin. (1) din lege în termen de 12 luni de la data absolvirii.

(2) Pentru acordarea primei prevăzute la art. 731 alin. (1) din lege, persoanele îndreptătite vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, unde se află în evidentă, în termen de maximum 60 de zile de la data angajării după absolvirea studiilor, următoarele documente:

a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 23;

b) actul de identitate al absolventului, în copie;

c) actul de absolvire a institutiei de învătământ, în copie;

d) înstiintare emisă de angajator privind încadrarea în muncă;

e) actul în baza căruia absolventul a fost încadrat în muncă, în copie;

f) declaratie pe propria răspundere a absolventului că la data absolvirii studiilor si în perioada cuprinsă între această dată si încadrarea în muncă nu a avut raporturi de muncă sau de serviciu, precum si că la data solicitării dreptului nu urmează o formă de învătământ;

g) declaratie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă si nu are obligatia, potrivit legii, de a o angaja;

h) angajamentul absolventului pentru respectarea art. 76 alin. (1) din lege, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 13, care constituie titlu executoriu, potrivit legii.

(3) Termenul prevăzut la alin. (2) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de prima prevăzută la art. 731 alin. (1) din lege.

(4) Dreptul sub formă de primă, prevăzut la art. 731 alin. (1) din lege, se acordă o singură dată pentru fiecare dintre următoarele niveluri din cadrul sistemului national de învătământ reglementat prin Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

a) învătământ secundar inferior, ciclul inferior al liceului sau scoala de arte si meserii;

b) învătământ secundar superior sau învătământ postliceal;

c) învătământ superior.

Art. 432. – (1) În cazul încadrării în muncă într-o localitate din alt judet, dreptul sub formă de primă, prevăzut la art. 731 alin. (1) din lege, se acordă de agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, unde beneficiarul s-a aflat în evidentă, urmând ca dosarul acestuia să fie transferat la agentia pentru ocuparea fortei de muncă în a cărei rază îsi stabileste noul domiciliu, care va acorda, după caz, si celelalte drepturi prevăzute de lege si va urmări respectarea obligatiilor ce decurg din acordarea drepturilor.

(2) Trimestrial, până la data de 15 a lunii pentru trimestrul anterior, beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 731 alin. (1) din lege sunt obligati să prezinte la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă la care sunt înregistrati sau, după caz, la care le-a fost transferat dosarul dovezile emise de angajator că sunt încadrati.

(3) Dovezile se vor prezenta fie personal, fie prin scrisori recomandate cu confirmare de primire.

 (4) Beneficiarilor care nu prezintă sau nu transmit dovada mentionată la alin. (2) li se va cere, în scris, decătre agentia pentru ocuparea fortei de muncă să prezinte această dovadă în termen de 15 zile de la data primirii comunicării.

(5) Dacă după două astfel de comunicări absolventul nu prezintă actul doveditor, agentia pentru ocuparea fortei de muncă va contacta angajatorul cu care s-a încheiat raportul de muncă sau de serviciu, pentru clarificarea statutului acestuia, si, în functie de constatările făcute, se vor adopta măsuri în conformitate cu prevederile legale.

Art. 433. – (1) Dreptul prevăzut la art. 731 alin. (2) din lege se acordă absolventilor care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) li s-a stabilit dreptul la indemnizatie de somaj, potrivit legii;

b) nu se regăsesc în una dintre situatiile prevăzute la art. 731 alin. (5) din lege;

c) se încadrează în muncă potrivit art. 731 alin. (1) din lege;

d) le încetează plata indemnizatiei de somaj potrivit art. 44 lit. a) din lege, ca urmare a încadrării în muncă;

e) îsi mentin raporturile de muncă sau de serviciu cu angajatorul la care s-au încadrat în muncă, pentru o perioadă de cel putin 12 luni de la data angajării.

(2) Pentru acordarea dreptului prevăzut la art. 731 alin. (2) din lege, persoanele îndreptătite vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, unde s-au aflat în evidentă sau, după caz, la care le-a fost transferat dosarul, în termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajării, următoarele documente:

a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 24;

b) actul de identitate al absolventului, în copie;

c) carnetul de muncă, în copie, certificat si datat de angajator pe fiecare pagină, sau, în cazul în care nu s-a întocmit carnetul de muncă, copie din registrul general de evidentă a salariatilor care să cuprindă elementele de  identificare, prevăzute de lege, ale absolventului;

d) declaratie pe propria răspundere a absolventului că la data absolvirii studiilor nu avea raporturi de muncă sau de serviciu, precum si că la data solicitării dreptului si în perioada în care se află în plata indemnizatiei de somaj nu urma o formă de învătământ;

e) declaratie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani de la data angajării acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă si nu avea obligatia, potrivit legii, de a o angaja, pentru absolventii care nu au beneficiat de prima prevăzută la art. 731 alin. (1) din lege.

(3) Termenul prevăzut la alin. (2) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de suma prevăzută la art. 731 alin. (2) din lege.

(4) Dreptul prevăzut la art. 731 alin. (2) din lege se acordă după mentinerea cu angajatorul la care s-au încadrat în muncă a raporturilor de muncă sau de serviciu pentru o perioadă de cel putin 12 luni de la data angajării de către agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, unde absolventul s-a aflat în evidentă sau, după caz, i-a fost transferat dosarul.

(5) Dreptul prevăzut la art. 731 alin. (2) din lege se poate cumula cu dreptul sub formă de primă prevăzut la art. 731 alin. (1) din lege, precum si cu prima de încadrare prevăzută la art. 74 din lege sau cu prima de instalare prevăzută la art. 75 din lege.

Art. 434. – Drepturile bănesti prevăzute la art. 731 alin. (1) si (2) din lege, stabilite si neîncasate de beneficiar, se prescriu la expirarea termenului general de prescriptie de 3 ani, prevăzut de lege.“

15. După alineatul (1) al articolului 49 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) În situatia în care activitătile care au ca scop dezvoltarea comunitătilor locale sunt prestate de autoritătile administratiei publice locale, inclusiv prin unitătile înfiintate în subordinea acestora, în temeiul raportului de subordonare fată de acestea, fără încheierea unui contract de prestări de servicii, conventiile prevăzute la alin. (1) se  vor încheia cu autoritătile administratiei publice locale, respectiv cu unitătile din subordinea acestora, care au calitatea de angajatori si totodată de beneficiari ai subventiilor prevăzute la art. 78 din lege.“

16. Alineatul (3) al articolului 50 va avea următorul cuprins:

“(3) Contractele individuale de muncă ale persoanelor încadrate în muncă din rândul somerilor si, după caz, contractul de achizitie publică, în copii, se anexează la conventia prevăzută la art. 49 alin. (1).“

17. Articolul 52 va avea următorul cuprins:

“Art.52. – (1) Angajatorii care încadrează în muncă absolventi ai institutiilor de învătământ în conditiile art. 80 din lege vor încheia cu agentia pentru ocuparea fortei de  muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, o conventie conform modelului prevăzut în anexa nr. 15, în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege.

(3) În sensul legii, data absolvirii studiilor este data de întâi a lunii următoare celei înscrise în diplomă sau, după caz, în certificatul de studii eliberat de către institutia de învătământ de stat sau particular, autorizată ori acreditată în conditiile legii, dacă în cuprinsul acestora nu se specifică, în mod expres, o anumită dată de absolvire.

(4) Prin formă de învătământ, în sensul art. 83 alin. (4) din lege, se întelege unul dintre următoarele niveluri din cadrul sistemului national de învătământ reglementat prin Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

a) învătământ secundar inferior, ciclul inferior al liceului sau scoala de arte si meserii;

b) învătământ secundar superior sau învătământ postliceal;

c) învătământ superior.“

18. Articolul 54 va avea următorul cuprins:

“Art.54. – (1) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege se acordă angajatorilor lunar, pe o perioadă de 12 luni, respectiv de 18 luni în cazul absolventilor din rândul persoanelor cu handicap, de la data încheierii conventiei prevăzute la art. 52 alin. (1).

(2) Suma lunară se acordă angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de absolventi în luna respectivă.

(3) Contributia prevăzută la art. 80 alin. (1) din lege reprezintă contributia în cotă de 2,5% aplicată asupra fondului total de salarii brute lunare realizat de absolventii încadrati în conditiile art. 80 din lege si constituit din elementele prevăzute la art. 13.

(4) Pentru verificarea si acordarea sumei lunare cuvenite potrivit art. 80 din lege, precum si a scutirii de la plata contributiei prevăzute la alin. (3), angajatorii vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, odată cu declaratia lunară privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj aferentă lunii respective, si un tabel nominal întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 16, însotit de copii de pe pontaj si de pe statul de plată.

(5) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevăzute la alin. (4) până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaratiei  lunare privind evidenta nominală a asiguratilor si aobligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj aferente lunii respective sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege nu se acordă.

(6) Perioada pentru care nu se acordă măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege din motivele prevăzute la alin. (5) face parte din perioada de acordare a măsurilor de stimulare prevăzută la alin. (1).“

19. Articolul 59 va avea următorul cuprins:

“Art.59. – (1) Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 85 din lege, angajatorii vor încheia cu agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, în termen de 12 luni de la data angajării persoanelor, o conventie potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 19.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege.

(3) În vederea încheierii conventiei prevăzute la alin. (1) angajatorii vor depune o declaratie pe propria răspundere, din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate, precum si următoarele documente:

A. pentru persoanele cu handicap:

a) certificat eliberat de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap (copie);

b) actul de identitate (copie);

c) actul în baza căruia au fost încadrate în muncă (copie);

B. pentru somerii în vârstă de peste 45 de ani:

a) actul de identitate (copie);

b) actul în baza căruia au fost încadrati în muncă (copie);

C. pentru somerii părinti unici sustinători ai familiilor monoparentale:

a) actul de identitate (copie);

b) actul în baza căruia au fost încadrati în muncă (copie);

c) actele prevăzute de lege în cazul familiilor monoparentale, prin care se face dovada privind componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridică fată de reprezentantul legal (copie);

d) declaratia pe propria răspundere a părintelui că membrii familiei monoparentale locuiesc împreună;

D. pentru somerii care în termen de cel mult 3 ani de la data angajării îndeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensie anticipată partială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipată partială:

a) actul de identitate (copie);

b) actul în baza căruia au fost încadrati în muncă (copie);

c) certificatul privind stagiul de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat realizat până la data angajării;

d) actul eliberat de angajator cu privire la încadrarea locului de muncă în conditii deosebite sau speciale, după caz (copie);

e) actul emis de angajator, din care să reiasă datele la care persoana îndeplineste conditiile pentru a solicita pensie anticipată partială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, precum si modul cum au fost calculate aceste date.

(4) Prin părinte unic sustinător al familiei monoparentale se întelege persoana singură, definită în sensul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familială complementară si alocatia de sustinere pentru familia monoparentală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 41/2004.

(5) Calculul datelor la care persoana îndeplineste  conditiile pentru a solicita pensie anticipată partială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă revine angajatorului, care va avea în vedere conditiile existente la data angajării si îsi asumă răspunderea pentru datele comunicate.“

20. După articolul 59 se introduce un nou articol, articolul 591, cu următorul cuprins:

“Art.591. – (1) Subventiile prevăzute la art. 85 alin. (1) si (5) din lege se acordă angajatorilor în situatia în care somerii din categoriile mentionate la aceste alineate sunt înregistrati în evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) Nu beneficiază de suma prevăzută la art. 85 alin. (1) din lege angajatorii care încadrează în muncă persoane cu handicap pe locuri de muncă devenite vacante ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu prin acordul părtilor, la initiativa angajatorului, pentru motive care nu tin de persoana angajatului ori, după caz, prin eliberare din functie, în ultimele 12 luni anterioare încadrării în muncă a acestor persoane.

(3) Nu beneficiază de subventia prevăzută la art. 85 alin. (5) din lege angajatorii care încadrează în muncă someri care, la data angajării, îndeplinesc conditiile pentru a solicita pensie anticipată partială.

(4) Angajatorii care încadrează în muncă persoane care îndeplinesc atât conditiile prevăzute la art. 80, cât si conditiile prevăzute la art. 85 din lege pot beneficia, pentru persoanele respective, optional, fie de subventia prevăzută la art. 80, fie de subventia prevăzută la art. 85 din lege.“

21. Articolul 60 va avea următorul cuprins:

“Art.60. – (1) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege se acordă lunar, de la data încheierii conventiei prevăzute la art. 59 alin. (1).

(2) Suma lunară se acordă angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de persoanele încadrate în muncă în conditiile prevăzute la art. 59 alin. (3).

(3) Prin costuri salariale ale angajatorului, în sensul art. 85 alin. (3) din lege, se întelege costurile salariale care sunt în sarcina angajatorului, respectiv salariile brute înainte de aplicarea impozitului si contributiilor la asigurările sociale datorate de angajator.

(4) Contributia prevăzută la art. 85 alin. (1) din lege reprezintă contributia în cotă de 2,5% aplicată asupra fondului total de salarii brute lunare realizat de persoanele încadrate în muncă din categoriile si în conditiile prevăzute la art. 85 alin. (1) din lege si constituit din elementele prevăzute la art. 13.

(5) Pentru verificarea si acordarea sumei lunare cuvenite conform art. 85 din lege, precum si a scutirii de la plata contributiei prevăzute la alin. (4), angajatorii vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, odată cu declaratia lunară privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj aferentă lunii respective, si un tabel nominal întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 20, însotit de copii de pe pontaj si de pe statul de plată.

(6) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevăzute la alin. (5) până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaratiei lunare privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj aferente lunii respective sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege nu se acordă.

(7) Perioada pentru care nu se acordă măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege din motivele prevăzute la alin. (6) face parte din perioada de acordare a acestor măsuri de stimulare.“

22. Articolul 61 va avea următorul cuprins:

“Art.61. – (1) Sumele cuvenite conform art. 80 si 85 din lege se deduc de către angajator din contributia pe care acesta este obligat, conform legii, să o vireze lunar în contul bugetului asigurărilor pentru somaj.

(2) În cazul în care suma cuvenită este mai mare, diferenta se recuperează prin intermediul agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, din bugetul asigurărilor pentru somaj, în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 54 alin. (4), respectiv la art. 60 alin. (5).“

23. După articolul 61 se introduce un nou articol, articolul 611, cu următorul cuprins:

“Art.611. – (1) Pentru a beneficia de drepturi bănesti lunare, acordate potrivit prevederilor legale sub formă de scutiri de la plata contributiei sau deduceri din contributia pe care angajatorul are obligatia de a o plăti lunar la bugetul asigurărilor pentru somaj, angajatorii care au încheiate conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au obligatia de a depune declaratia lunară privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj aferentă lunii respective si documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până la expirarea termenului legal pentru depunerea declaratiei lunare.

(2) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevăzute la alin. (1) până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaratiei lunare privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj aferente lunii respective sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, drepturile bănesti lunare prevăzute la alin. (1) nu se acordă.

(3) Perioada pentru care nu se acordă drepturile bănesti lunare prevăzute la alin. (1), din motivele prevăzute la alin. (2), face parte din perioada de acordare a acestor drepturi bănesti.“

24. La articolul 62, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.62. – (1) Pentru a beneficia de reducerea sumei reprezentând contributia de 2,5% datorată bugetului asigurărilor pentru somaj, în conditiile art. 93 din lege,  angajatorii vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, o cerere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 21, însotită de următoarele documente:

a) tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă din rândul somerilor înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe care le-a mentinut în activitate o perioadă de cel putin 6 luni;

b) contractele individuale de muncă, în copie, ale persoanelor cuprinse în tabelul nominal prevăzut la lit. a).“

25. După alineatul (1) al articolului 62 se introduc două noi alineate, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins:

“(11) Cererea si documentele prevăzute la alin. (1) se depun după expirarea perioadei de 6 luni în care au fost mentinute în activitate persoanele încadrate în muncă din rândul somerilor înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă, dar nu mai târziu de data de 30 iunie inclusiv a anului fiscal următor celui în care s-au împlinit cele 6 luni.

(12) Nedepunerea documentelor prevăzute la alin. (1) în termenul prevăzut la alin. (11) atrage încetarea dreptului angajatorului de a beneficia de reducerea sumei reprezentând contributia de 2,5% datorată bugetului asigurărilor pentru somaj, în conditiile art. 93 din lege.“

26. Anexele nr. 1, 5, 13–17, 19, 20 si 21 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1–10 la prezenta hotărâre.

27. După anexa nr. 22 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 23–26, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 11–14) la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.859.

 

ANEXA Nr. 11)

(Anexa nr. 1 la norme)

 

SITUATIA

privind locurile de muncă vacante

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 5 la norme)

 

AGENTIA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCĂ

A JUDETULUI ..................../MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

CERTIFICAT

privind stagiul de cotizare realizat anterior datei de 1 martie 2002

 

Doamna/Domnul ............................, cod numeric personal ........................, domiciliată/domiciliat în localitatea ..........................., str. ......................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ....., ap. ....., judetul/sectorul ..................., a realizat un stagiu de cotizare de ... ani, ... luni, ... zile, după cum urmează:

– prin contract individual de muncă, în perioada .....................

Total: ani ......, luni ......, zile ...;

– în calitate de membru cooperator, în perioada .....................

Total: ani ......, luni ......, zile ...;

– pe baza raporturilor de serviciu, realizate în perioada .....................

Total: ani ......, luni ......, zile ...;

– pe baza altor acte prevăzute de lege, în perioada .....................

Total: ani ......, luni ......, zile .... .

Dovada vechimii în muncă recunoscute pentru stabilirea drepturilor de somaj, asimilată cu stagiul de cotizare, s-a făcut pe baza carnetului de muncă/altor acte prevăzute de lege.

 

Director executiv,

............................

Întocmit,

............................

(numele si prenumele)

............................

(semnătura)

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 13 la norme)

Nr. ...............

 

ANGAJAMENT

 

Subsemnata/Subsemnatul ..........................., posesoare/posesor a/al actului de identitate ......... seria ...... nr. ................., codul numeric personal ................................, cu domiciliul în ..................., str. ........................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ..., judetul/sectorul ..........., înregistrată/înregistrat în evidenta Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Muncă a Judetului ................./Municipiului Bucuresti, Agentia locală sector ............, având, după caz, Carnetul de evidentă nr. ........., în calitate de beneficiară/beneficiar a/al dreptului/drepturilor prevăzute la articolul/articolele ............*) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, mă oblig să restitui imediat si în mod integral sumele acordate, în situatia în care raporturile de muncă/de serviciu încetează, într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, din următoarele motive:

a) în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. g) si i), art. 61 lit. a) si al art. 79 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare;

b) în temeiul art. 61 lit. b) din Legea nr. 53/2003, cu modificările si completările ulterioare, dacă a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă;

c) în temeiul art. 84 alin. (1) lit. b) si e), alin. (2) lit. f) si g) si alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare.

Întocmit în**) ...... la data de .........., în două exemplare, dintre care am primit un exemplar.

 

Semnătura***) ......................

Completat si semnat în fata noastră.

Semnătura****).............. ..................

Conform art. 76 alin. (2) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, prezentul angajament constituie titlu executoriu.


*) Se va/vor înscrie articolul/articolele din lege.

**) Localitatea, judetul.

***) Semnătura persoanei care îsi ia angajamentul.

****) Semnătura conducătorului agentiei pentru ocuparea fortei de muncă.

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 14 la norme)

 

CONVENTIE

Nr. ........./.........

 

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă a Judetului ............................../Municipiului Bucuresti, reprezentată prin ........................, având functia de .........................., denumită în continuare agentia, si autoritatea administratiei publice locale/firma privată/organizatia neguvernamentală ...................................., reprezentată prin .................................., având functia de .............................., denumită în continuare angajatorul, având în vedere, după caz, Contractul de achizitie publică nr. ....../......, anexat în copie la prezenta conventie, convin următoarele:

1. Angajatorul încadrează în muncă pe perioadă determinată de cel mult 12 luni un număr de ...... someri înregistrati la agentie.

Tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă din rândul somerilor înregistrati la agentie este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta conventie.

2. Agentia se obligă să subventioneze, conform legii, în limita sumelor alocate din buget cu această destinatie, pe o perioadă de ......*), cheltuielile efectuate de angajator pentru fiecare somer încadrat în muncă, după cum urmează:

a) în perioada 1 aprilie – 31 octombrie, 70% din salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată, în vigoare în luna pentru care se face plata;

b) în perioada 1 noiembrie – 31 martie, un salariu de bază minim brut pe tară garantat în plată, în vigoare în luna pentru care se face plata, la care se adaugă contributiile de asigurări sociale datorate de angajator**), aferente salariului subventionat.

3. Subventia:

a) se acordă conform prevederilor legale, în limita sumelor alocate din buget cu această destinatie;

b) se acordă proportional cu timpul efectiv lucrat de persoanele încadrate în muncă în baza prezentei conventii, fără a depăsi numărul de ore aferent programului normal de lucru din luna pentru care se acordă subventia;

c) se acordă lunar în baza cererii de finantare avizate si a celorlalte documente prevăzute de lege;

d) nu se acordă pe perioada în care autorizarea/acreditarea angajatorului pentru derularea activitătilor subventionate potrivit art. 78 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, este suspendată sau, după caz, retrasă, pentru ca angajatorii care sunt obligati, potrivit legii, să fie autorizati/acreditati.

4. Pentru acordarea subventiei angajatorul se obligă să depună documentatia necesară la autoritatea administratiei publice locale si la agentie, în conditiile si la termenele prevăzute de lege.

5. Angajatorul are obligatia de a comunica agentiei orice modificare a conditiilor care au condus la încheierea prezentei conventii, derularea acesteia si acordarea subventiei, după caz, inclusiv suspendarea/retragerea autorizării/acreditării pentru derularea activitătilor subventionate potrivit art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare.

6. Agentia îsi exercită dreptul de control asupra:

a) îndeplinirii conditiilor legale pentru încheierea prezentei conventii, derularea acesteia si acordarea subventiei prevăzute la art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare;

b) nerespectării de către angajator a obligatiilor prevăzute de prezenta conventie.

În situatia constatării nerespectării conditiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei conventii si pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si a nerespectării de către angajator a obligatiilor sale, prezenta conventie se reziliază, debitele urmând a fi recuperate conform legii.

7. Agentia poate rezilia conventia, în principal:

a) în situatiile prevăzute la pct. 6;

b) la solicitarea autoritătii administratiei publice locale, în situatia în care aceasta nu are statutul de angajator;

c) în cazul retragerii autorizării/acreditării angajatorului pentru derularea activitătilor subventionate potrivit art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, în cazul angajatorilor care sunt obligati, potrivit legii, să fie autorizati/acreditati;

d) în caz de fortă majoră constatată de o autoritate competentă.

 

Agentia

Director executiv,

Angajatorul

Director general

...............................

sau altă persoană autorizată,

.................................

Avizat,

Autoritatea administratiei publice locale .......................

 


*) Perioada poate fi de cel mult 12 luni.

**) Contributiile de asigurări sociale prevăzute la art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor

pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXĂ

la conventie

 

Judetul ........................................

Angajatorul ..................................

Sediul/adresa ..............................

Contul/Banca ..............................

Codul fiscal ................................

Telefon ........................................

 

TABEL NOMINAL

cu persoanele încadrate în muncă, conform prevederilor art. 78 din Legea nr. 76/2002

privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă,

cu modificările si completările ulterioare

Conventia nr. ....../........

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Codul numeric personal

Categoria de servicii

Ocupatia Cod COR

Numărul si data încheierii contractului individual de muncă

Durata contractului individual

de muncă

Semnătura

angajatului

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ: Coloana 3 se va completa cu serviciile derulate în scopul dezvoltării comunitătii locale.

 

Angajatorul

Director general sau altă persoană autorizată,

.............................................

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 15 la norme)

 

CONVENIE

Nr. ........./.................

 

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă a Judetului ................../Municipiului Bucuresti, reprezentată prin ............., având functia de ...................., denumită în continuare agentia, si persoana juridică (fizică) ........................., reprezentată prin ......................., având functia de ......................, denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:

1. Angajatorul încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată un număr de ....... absolventi ai unor institutii de învătământ, care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu.

Tabelul nominal cu absolventii încadrati în muncă este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta conventie.

2. Angajatorul se obligă:

a) să mentină raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 pe o perioadă de cel putin 3 ani de la data încadrării în muncă;

b) să restituie în totalitate agentiei sumele încasate pentru fiecare absolvent pentru care încetează raporturile de muncă sau de serviciu, plus dobânda de referintă a Băncii Nationale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă ori de serviciu, în cazul în care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale absolventilor prevăzuti la pct. 1 anterior termenului de 3 ani, în temeiul unuia dintre motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare;

c) să deducă, în conditiile legii, din suma reprezentând contributia de ...%*) sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) să depună, pentru verificarea si acordarea sumelor cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, odată cu declaratia lunară privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj aferentă lunii respective si tabelul prevăzut de lege în acest sens, însotit de copii de pe pontaj si statul de plată;

e) să depună declaratia lunară privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj si documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până la expirarea termenului legal pentru depunerea acestei declaratii;

f) să comunice agentiei orice modificare a conditiilor care au condus la încheierea prezentei conventii, derularea acesteia si acordarea sumelor prevăzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare;

g) să respecte dispozitiile art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare.


*) Cota contributiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru somaj, potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

3. Agentia se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, în conformitate cu prevederile legale, prin deducere de către angajator din contributia de ......%*) pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru somaj.

În situatia în care sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, sunt mai mari, diferenta se plăteste de agentie conform prevederilor art. 61 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare.

4. Sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, se acordă în conformitate cu prevederile legale în vigoare si constau în:

a) suma reprezentând contributia de .......%*) aplicată asupra fondului total de salarii brute lunare realizat de absolventii încadrati prevăzuti la pct. 1 si constituit din elementele prevăzute la art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare;

b) subventia prevăzută, după caz, la art. 80 alin. (1) lit. a), b) si c) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare.

5. Agentia îsi exercită dreptul de control asupra:

a) îndeplinirii conditiilor legale pentru încheierea prezentei conventii, derularea acesteia si acordarea sumelor prevăzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare;

b) nerespectării de către angajator a obligatiilor prevăzute de prezenta conventie.

6. În situatia constatării nerespectării conditiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei conventii, pe perioada derulării acesteia si pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si  completările ulterioare, precum si a nerespectării de către angajator a obligatiilor sale, agentia va aplica sanctiunile prevăzute de lege si va recupera debitele conform legii.

 

Agentia

Director executiv,

...............................

Angajatorul

Director general

sau altă persoană autorizată,

...............................


*) Cota contributiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru somaj, potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXĂ

la conventie

 

Judetul ........................................

Angajatorul ..................................

Sediul/adresa ..............................

Contul/Banca ..............................

Codul fiscal ................................

Telefon ........................................

 

TABEL NOMINAL

cu absolventii institutiilor de învătământ încadrati în muncă, conform prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare

 

Conventia nr. ......./........

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Codul numeric personal

Categoria de absolventi*)

Anul absolvirii/Numărul diplomei/adeverintei

Numărul si data încheierii contractului individual de muncă/data angajării

Ocupatia Cod COR

Semnătura

angajatului

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În situatia în care absolventii provin din rândul persoanelor cu handicap, codurile corespunzătoare studiilor absolvite vor fi însotite de litera “H“.

 

Angajatorul

Director general sau altă persoană autorizată,

.............................................


*) Coloana 3 se va completa după cum urmează:

• cod A – absolventi ai ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii;

• cod B – absolventi de învătământ secundar superior sau învătământ postliceal;

• cod C – absolventi de învătământ superior.

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 16

la norme)

 

Judetul ........................................

Angajatorul ..................................

Sediul/adresa ..............................

Contul/Banca ..............................

Codul fiscal ................................

Telefon ........................................

 

TABEL NOMINAL

cu absolventii institutiilor de învătământ încadrati în muncă, conform prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, pentru stabilirea sumelor cuvenite angajatorilor din bugetul asigurărilor pentru somaj

 

Conventia nr. ....../......

Luna ... anul ...

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Codul numeric personal

Categoria de absolventi*)

Drepturi salariale, din care:**)

Numărul orelor efectiv lucrate

Suma cuvenită pentru timpul efectiv lucrat***)

Sume

plătite****)

Observatii*****)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

 

 

...

...

 

 

 

 

...

 

 

 

...

...

 

 

 

 

TOTAL

A1

B1

 

Suma reprezentând scutirea de la plata contributiei datorate de angajator la BAS aferentă absolventilor încadrati în conditiile art. 80 din Legea nr. 76/2002

(2,5% x Total B1)

C1

 

TOTAL SUME CUVENITE potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002

(Total A1 + Total C1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În situatia în care absolventii provin din rândul persoanelor cu handicap, codurile corespunzătoare studiilor absolvite vor fi însotite de litera “H“.

 

Angajatorul

Director general sau altă persoană autorizată,

.............................................


*) Coloana 3 se completează după cum urmează:

• cod A – absolventi ai ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii;

• cod B – absolventi de învătământ secundar superior sau învătământ postliceal;

• cod C – absolventi de învătământ superior.

**) Coloana 4 se completează prin evidentierea separată a drepturilor care se înscriu în carnetul de muncă (salariul de bază lunar brut, sporuri, indemnizatii, alte adaosuri, salariu de merit, sporul de vechime în muncă etc.).

***) Coloana 6 se completează cu suma cuvenită pentru timpul efectiv lucrat, din cuantumul subventiei prevăzute la art. 80 alin. (1) lit. a)–c) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, acordată angajatorului în functie de categoria absolventului.

****) Coloana 7 se completează cu sumele plătite absolventilor reprezentând elementele constitutive ale fondului total de salarii brute lunare prevăzute la art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare.

*****) Coloana 8 se completează, după caz, cu data si motivul încetării/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu.

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 17

la norme)

 

ACT ADITIONAL

la Conventia nr. ....../........

Încheiat la data de ........................

 

între Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă a Judetului .............................../Municipiului Bucuresti, reprezentată

prin ............................., având functia de .........................., denumită în continuare agentia, si angajatorul .....................,

reprezentat prin .................................., având functia de ....................., prin care se stabilesc următoarele:

1. Angajatorul asigură prin furnizorul de formare profesională*) ............................., autorizat în conditiile legislatiei privind formarea profesională a adultilor prin Autorizatia seria ..... nr. ........ din data de .............., un program de formare profesională sub formă de curs de**) ... pentru ocupatia de ..., pentru un număr de ... absolventi, încadrati în muncă în conditiile art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare.

2. La finalizarea programului de formare prevăzut la pct. 1, angajatorul solicită agentiei suportarea cheltuielilor aferente pregătirii profesionale a absolventilor care au promovat examenul de absolvire.

3. Pentru decontarea cheltuielilor efectuate cu pregătirea profesională a absolventilor care au promovat examenul de absolvire, angajatorul va prezenta documentatia prevăzută la art. 58 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare.

4. Agentia se obligă să suporte, în conditiile legii, cheltuielile aferente pregătirii profesionale a absolventilor care au promovat examenul de absolvire.

 

Agentia

Director executiv,

...............................

Angajatorul

Director general

sau altă persoană autorizată,

...............................


 

*) Se va mentiona denumirea furnizorului de formare profesională autorizat prin care angajatorul asigură formarea profesională a

absolventilor.

**) Se va înscrie: initiere, calificare, recalificare, perfectionare sau specializare.

 

ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 19 la norme)

 

CONVENTIE

Nr. .../.........

 

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă a Judetului .................../Municipiului Bucuresti, reprezentată prin ..........., având functia de ............................, denumită în continuare agentia, si persoana juridică (fizică) ...................., reprezentată prin ........................, având functia de .........................., denumită în continuare angajatorul, având un număr de*) ...............

angajati, convin următoarele:

1. Angajatorul încadrează în muncă:

A. pe perioadă nedeterminată un număr de:

a) ................... someri în vârstă de peste 45 de ani, înregistrati în evidenta agentiei;

b) ................... someri părinti unici sustinători ai familiilor monoparentale, înregistrati în evidenta agentiei;

c) ................... persoane cu handicap;

B. un număr de:

a) ................... someri înregistrati în evidenta agentiei care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc conditiile pentru a solicita pensie anticipată partială;

b) ................... someri înregistrati în evidenta agentiei care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc conditiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă si nu îndeplinesc conditiile pentru a solicita pensie anticipată partială.

Tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta conventie.

2. Angajatorul se obligă:

a) să mentină raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 lit. A pe o perioadă de cel putin 2 ani de la data încadrării în muncă;

b) să respecte dispozitiile art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare;

c) să restituie în totalitate agentiei sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care încetează raporturile de muncă sau de serviciu, plus dobânda de referintă a Băncii Nationale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, în cazul în care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 lit. A anterior termenului de 2 ani, în temeiul unuia dintre motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) să deducă, în conditiile legii, din suma reprezentând contributia de ... %**) sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare,

e) să depună pentru verificarea si acordarea sumelor cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, odată cu declaratia lunară privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj aferentă lunii respective, si tabelul prevăzut de lege în acest sens, însotit de copii de pe pontaj si statul de plată;

f) să depună declaratia lunară privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj si documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până la expirarea termenului legal pentru depunerea declaratiei lunare;

g) să comunice agentiei orice modificare a conditiilor care au condus la încheierea prezentei conventii, derularea acesteia si acordarea sumelor prevăzute la art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare.

3. Agentia se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, în conformitate cu prevederile legale, prin deducere de către angajator din contributia de ......%*) pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru somaj.

În situatia în care sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, sunt mai mari, diferenta se plăteste de agentie conform prevederilor art. 61 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare.

4. Sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, se acordă în conformitate cu prevederile legale în vigoare si constau în:

a) suma reprezentând contributia de ...... %*) aplicată asupra fondului total de salarii brute lunare realizat de persoanele încadrate în muncă prevăzute la pct. 1 lit. Aa) si b) si constituit din elementele prevăzute la art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare; b) subventia prevăzută, după caz, la art. 85 alin. (1), (2) si (5) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare.

5. Agentia îsi exercită dreptul de control asupra:

a) îndeplinirii conditiilor legale pentru încheierea prezentei conventii, derularea acesteia si acordarea sumelor prevăzute la art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare;

b) nerespectării de către angajator a obligatiilor prevăzute de prezenta conventie.

6. În situatia constatării nerespectării conditiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei conventii, pe perioada derulării acesteia si pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si a nerespectării de către angajator a obligatiilor sale, agentia va aplica sanctiunile prevăzute de lege si va recupera debitele conform legii.


*) Se va completa în cazul în care angajatorul încadrează în muncă persoane cu handicap.

**) Cota contributiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru somaj, potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

Agentia

Director executiv, ...............................

Angajatorul

Director general

sau altă persoană autorizată,

...............................


*) Cota contributiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru somaj, potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXĂ

la conventie

 

Judetul ........................................

Angajatorul ..................................

Sediul/adresa ..............................

Contul/Banca ..............................

Codul fiscal ................................

Telefon ........................................

 

TABEL NOMINAL

cu persoanele încadrate în muncă, conform prevederilor art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor

pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare

 

Conventia nr. .../...

 

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Codul numeric personal

Categoria de persoane*)

Numărul si data încheierii contractului individual de muncă/Data angajării

Data îndeplinirii conditiilor de pensionare**)

Ocupatia

Cod COR

Semnătura angajatului

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angajatorul

Director general sau altă persoană autorizată,

.............................................


*) Coloana 3 se va completa după cum urmează:

• cod A – someri în vârstă de peste 45 de ani, înregistrati în evidenta agentiei;

• cod B – someri părinti unici sustinători ai familiilor monoparentale, înregistrati în evidenta agentiei;

• cod C – persoane cu handicap;

• cod D – someri înregistrati în evidenta agentiei, care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc conditiile pentru acordarea

pensiei anticipate partiale;

• cod E – someri înregistrati în evidenta agentiei, care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc conditiile pentru acordarea

pensiei pentru limită de vârstă si nu îndeplinesc conditiile pentru a solicita pensie anticipată partială.

**) Coloana 5 se va completa numai pentru categoriile de persoane prevăzute la codurile D si E.

 

ANEXA Nr. 9

(Anexa nr. 20 la norme)

 

Judetul ........................................

Angajatorul ..................................

Sediul/adresa ..............................

Contul/Banca ..............................

Codul fiscal ................................

Telefon ........................................

 

TABEL NOMINAL

cu persoanele încadrate în muncă, conform prevederilor art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor

pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, pentru stabilirea

sumelor cuvenite angajatorilor din bugetul asigurărilor pentru somaj

 

Conventia nr. .../...

Luna ... anul ...

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Codul numeric personal

Categoria de persoane*)

Drepturi salariale, din care:**)

Numărul orelor efectiv lucrate

Suma cuvenită pentru timpul efectiv lucrat***)

Sume

plătite****)

Observatii*****)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

 

 

...

...

 

 

 

 

...

 

 

 

...

...

 

 

 

 

TOTAL A1 B1

A1

B1

 

Suma reprezentând scutirea de la plata contributiei datorate de angajator la BAS aferentă

persoanelor prevăzute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, încadrate în muncă în conditiile acestui articol (2,5% x Total B1)

C1

 

TOTAL SUME CUVENITE potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002 (Total A1 + Total C1)

 

 

 

Angajatorul

Director general sau altă persoană autorizată,

.............................................

 


*) Coloana 3 se completează după cum urmează:

• cod A – someri în vârstă de peste 45 de ani, înregistrati în evidenta agentiei;

• cod B – someri părinti unici sustinători ai familiilor monoparentale, înregistrati în evidenta agentiei;

• cod C – persoane cu handicap;

• cod D – someri înregistrati în evidenta agentiei, care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc conditiile pentru acordarea

pensiei anticipate partiale;

• cod E – someri înregistrati în evidenta agentiei, care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc conditiile pentru acordarea

pensiei pentru limită de vârstă si nu îndeplinesc conditiile pentru a solicita pensie anticipată partială.

**) Coloana 4 se completează numai pentru categoriile de persoane prevăzute la codurile A si B. Se evidentiază separat toate drepturile acestor persoane, care se înscriu în carnetul de muncă (salariul de bază lunar brut, sporuri, indemnizatii, alte adaosuri, salariu de merit, sporul de vechime în muncă etc.).

***) Coloana 6 se completează cu suma cuvenită pentru timpul efectiv lucrat, din cuantumul subventiei prevăzute la art. 85 alin. (1), (2) si (5) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, acordată angajatorului.

****) Coloana 7 se completează numai pentru categoriile de persoane prevăzute la codurile A si B, cu sumele plătite acestora reprezentând elementele constitutive ale fondului total de salarii brute lunare prevăzute la art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare.

*****) Coloana 8 se completează, după caz, cu data si motivul încetării/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu.

 

ANEXA Nr. 10

(Anexa nr. 21 la norme)

 

Judetul ........................................

Angajatorul ..................................

Sediul/adresa ..............................

Contul/Banca ..............................

Codul fiscal ................................

Telefon/fax ..................................

 

Către

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă

a Judetului ............./Municipiului Bucuresti

 

................................. (angajatorul), reprezentat prin ....................., având functia de ........................, vă solicit să aprobati diminuarea sumei reprezentând contributia lunară de ... %*) datorată bugetului asigurărilor pentru somaj cu ..., calculate conform

art. 62 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Anexăm tabelul nominal cu somerii înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă încadrati în muncă în anul ... si contractele individuale de muncă, în copie, ale persoanelor cuprinse în tabelul nominal.

 

Data ........................

Angajatorul

Director general sau altă persoană autorizată,

..............................................................................

 


*) Cota contributiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru somaj, potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXĂ

la conventie

 

Judetul ........................................

Angajatorul ..................................

Sediul/adresa ..............................

Contul/Banca ..............................

Codul fiscal ................................

Telefon ........................................

 

TABEL NOMINAL

cu somerii încadrati în muncă, conform prevederilor art. 93 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru

somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Codul numeric personal

Numărul si data încheierii contractului individual de muncă

Durata contractului individual de muncă

Ocupatia

Cod COR

 

Semnătura angajatului

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ........................

 

Angajatorul

Director general sau altă persoană autorizată,

..............................................................................

 

(Anexa nr. 23

la norme)

 

Către

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă a Judetului ................../Municipiului Bucuresti

 

Subsemnata/Subsemnatul ................................................, codul numeric personal ........................................, absolventă/absolvent a/al institutiei de învătământ / scolii speciale ..................................................................., anul .......... luna ..................................................., înregistrată/înregistrat în evidenta Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Muncă a Judetului ......................................../ Municipiului Bucuresti, agentia locală sector ........, solicit acordarea dreptului sub formă de primă prevăzut la art. 731 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere că începând cu data de .................................. sunt angajată/angajat în baza actului*) nr. ................./......................... la unitatea ...................................................... din localitatea ....................................., în meseria/profesia ................................................................. .

 

Data .........................

 

Semnătura .................................


*) Se va înscrie numărul contractului individual de muncă sau al deciziei de numire.

 

ANEXA Nr. 12

(Anexa nr. 24

la norme)

 

Către

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă a Judetului .../Municipiului Bucuresti

 

Subsemnata/Subsemnatul ...................................................., codul numeric personal ...........................................,

absolventă/absolvent a/al institutiei de învătământ/scolii speciale ................................................................, anul ...............,

luna ............................, solicit acordarea dreptului prevăzut la art. 731 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere că începând cu data de ................................................................ sunt angajată/angajat cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, în baza actului*) nr. ................................../.................................. la unitatea .... din localitatea ................, în meseria/profesia ................, fapt care a condus la încetarea plătii indemnizatiei de somaj de care beneficiam, în temeiul art. 44 lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Precizez că am mentinut raporturile de muncă/serviciu cu angajatorul la care m-am încadrat în muncă pe o perioadă de cel putin 12 luni.

 

Data ......................

 

Semnătura ...........................


*) Se va înscrie numărul contractului individual de muncă sau al deciziei de numire.

 

ANEXA Nr. 13

(Anexa nr. 25 la norme)

 

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă

a Judetului ................................../Municipiului Bucuresti

 

CERTIFICAT

privind stagiul de cotizare ulterior datei de 1 martie 2002

 

Doamna/Domnul .................................................., cod numeric personal ..................................., domiciliată/domiciliat în localitatea ................................., str. .................................. nr. ..........., bl. ..........., sc. .........., et. ........., ap. ........., judetul/sectorul .................................., a realizat un stagiu de cotizare de ............ ani, ........... luni, ............. zile, după cum

urmează:

– în calitate de asigurat obligatoriu prin efectul legii, în perioada ...........................

Total: ani ........., luni, ........., zile .........;

– în calitate de asigurat în baza unui contract de asigurare pentru somaj, în perioada ......................

Total: ani ........., luni ........., zile ......... .

Certificarea stagiului de cotizare s-a făcut conform prevederilor art. 19 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

Director executiv,

..........................................

Întocmit,

..........................................

(numele si prenumele)

..........................................

(semnătura)

 

ANEXA Nr. 141)

(Anexa nr. 26

la norme)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind tarifele pentru prestatiile efectuate de directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si de institutele de sănătate publică

 

Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sănătătii, aprobată prin Legea nr. 114/1992, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei de sănătate publică nr. EN 6.182/2006,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă tarifele pentru prestatiile efectuate de directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si de institutele de sănătate publică, conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Costurile prestatiilor pentru care nu au fost stabilite tarife se calculează prin deviz.

Art. 3. – Sunt exceptate de la plata prestatiilor unitătile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătătii, finantate integral de la bugetul de stat, si persoanele fizice si juridice care beneficiază de gratuitate, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 4. – Directia de sănătate publică, Directia generală buget si credite externe din cadrul Ministerului Sănătătii, institutele de sănătate publică, precum si directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii nr. 761/2003 privind tarifele pentru prestatiile efectuate de directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si de institutele de sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 25 august 2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. – Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2006.

Nr. 37.

 

ANEXĂ

 

LISTA

tarifelor pentru prestatiile efectuate de directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si de

institutele de sănătate publică

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

 

RECTIFICĂRI

 

În Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 34/2005 privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950 din 26 octombrie 2005, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

– la art. I pct. 121, în cuprinsul art. 91 alin. (3), în loc de: “ ... art. 981 alin. (3)...” se va citi: “ ... art. 98 alin. (3)...”.

 

În Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

– la art. 97 alin. (4), în loc de: “... art. 105 alin. (3)...” se va citi: “... art. 104 alin. (3) ...”.