MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 56         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 20 ianuarie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

10. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

13. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

15. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală si financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

 

18. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală si financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

 

21. – Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2005 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

 

24. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2005 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.862/2005. – Hotărâre pentru aprobarea proiectului “Incinerarea deseurilor periculoase si sterilizarea deseurilor provenite din activităti medicale“

 

1.863/2005. – Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Sibiu, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Sibiu

 

19. – Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

 

20. – Hotărâre privind stabilirea numărului de permise de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2006

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.017/2005. – Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

6. – Decizie privind modificarea Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 9/1999

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105 din 14 iulie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 21 iulie 2005, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctu 1, literele c) si d) ale alineatului (1) al articolului 2 vor avea următorul cuprins:

“c) promovarea si dezvoltarea la nivel sectorial si national a unor programe privind constructia de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, constructia de locuinte sociale si de necesitate, constructia si/sau reabilitarea locuintelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamităti naturale, constructia altor locuinte proprietate publică a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, precum si interventii la constructii existente, în aplicarea măsurilor stabilite prin programe guvernamentale.

Programele guvernamentale si sursele de finantare ale acestora se aprobă de Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

d) dobândirea de terenuri destinate construirii de locuinte, în conditiile legii, si după caz, monitorizarea unor programe pentru realizarea lucrărilor de viabilizare a acestora;“.

2. La articolul I punctul 4 articolul 2 se introduce un nou alineat, alineatul (15), cu următorul cuprins:

“(15) Agentia Natională pentru Locuinte colaborează cu autoritătile administratiei publice locale pentru identificarea unor constructii aflate în diverse stadii de executie sau finalizare si neexploatate, care pot fi incluse în programele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c).“

3. La articolul I punctul 7, alineatul (4) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(4) Resursele de finantare în constructia de locuinte cu credit ipotecar care se realizează prin programele Agentiei Nationale pentru Locuinte se constituie din sursele proprii ale beneficiarilor si/sau din credite ipotecare acordate acestora de institutii financiare autorizate potrivit legii.“

4. La articolul I punctul 11, alineatul (2) al articolului 21 se abrogă.

5. La articolul I punctul 11, alineatul (7) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

“(7) Stabilirea si/sau clarificarea regimului juridic al terenurilor se realizează în baza planurilor urbanistice si a studiilor de fezabilitate aprobate, odată cu promovarea programelor de dezvoltare a constructiilor de locuinte prin programele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) si e).“

6. La articolul I punctul 12, alineatul (2) al articolului 3 se abrogă.

7. La articolul I punctul 17, alineatul (4) al articolului 61 va avea următorul cuprins:

“(4) Agentia Natională pentru Locuinte va stabili annual programe de investitii publice în constructia de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, constructia de locuinte sociale si de necesitate, constructia si/sau reabilitarea locuintelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamităti naturale, constructia altor locuinte proprietate publică a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale,  precum si interventii la constructii existente, pe baza proiectelor de investitii aprobate în bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în colaborare cu organele administratiei publice locale si centrale interesate, pe terenurile destinate amplasării acestor locuinte potrivit legii.“

8. La articolul I punctul 19, alineatul (1) al articolului 62 va avea următorul cuprins:

“Art.62. – (1) Tinerii, în sensul prevederilor prezentei legi, sunt persoane majore în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinte construite prin programele Agentiei Nationale pentru Locuinte, destinate închirierii, si care pot primi repartitii în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste.“

9. La articolul I, după punctul 19 se introduce punctul 191 cu următorul cuprins:

191. După alineatul (3) al articolului 62 se introduc două noi alineate, alineatele (31) si (32), cu următorul cuprins:

«(31) Contractele de închiriere se încheie pe o perioadă de câte 5 ani de la data repartizării locuintei. După expirarea acestei perioade contractuale, prelungirea contractului de închiriere se face pe o perioadă de 1 an, în următoarele conditii:

a) prin recalcularea chiriei în conditiile prevederilor art. 31 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani;

b) prin păstrarea conditiilor contractuale initiale referitoare la cuantumul chiriei, pentru titularii de contract care nu au împlinit vârsta de 35 de ani.

(32) Prevederile alin. (31) se aplică la toate prelungirile succesive ale contractului de închiriere, realizate în conditiile legii.»“

10. La articolul I punctul 23, alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“Art.18. – (1) Consiliul national de coordonare este format din 15 membri desemnati după cum urmează:

a) Ministerul Transporturilor, Constructiilor – 2 membri si Turismului

b) Inspectoratul de Stat în Constructii – 1 membru

c) Ministerul Economiei si Comertului – 1 membru

d) Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei – 1 membru

e) Ministerul Finantelor Publice – 1 membru

f) Asociatia Română a Băncilor – 1 membru

g) Ministerul Administratiei si Internelor – 1 membru

h) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – 1 membru

i) Ministerul Educatiei si Cercetării – 1 membru

j) Uniunea Natională a Consiliilor Judetene – 1 membru

k) Federatia Municipiilor din România – 1 membru

l) Federatia Oraselor din România – 1 membru

m) Consiliul General al Municipiului Bucuresti – 1 membru

n) Federatia Primarilor de Comune – 1 membru.“

11. La articolul I, punctul 28 va avea următorul cuprins:

“28. Articolul 241 va avea următorul cuprins:

«Art. 241 – (1) Pentru constructia de locuinte din programele guvernamentale materialele de constructii necesare se pot asigura de Agentia Natională pentru Locuinte.

(2) Asigurarea materialelor de constructii prevăzute la alin. (1) se face prin achizitii publice si/sau din donatii si/sau sponsorizări.»“

12. La articolul III, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.III. – (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii pentru aprobarea prezentei ordonante de urgentă, se vor actualiza normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificările si completările ulterioare,

astfel cum a fost modificată si completată prin prezenta ordonantă.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2006.

Nr. 10.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2006.

Nr. 13.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală si financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59 din 23 iunie 2005 privind unele măsuri de natură fiscală si financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 29 iunie 2005, cu următoarea modificare:

Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – (1) Începând cu data de 1 iulie 2005, impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc si se reflectă în contabilitate în monedă nouă, la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fractiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani si prin majorare când fractiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari. Impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat, cu exceptia celor retinute la sursă, altele decât cele aferente veniturilor salariale, în moneda nouă, cu valori mai mici de un leu se întregesc la un leu.“

Art. II. – Pe data intrării în vigoare a prezentei legi alineatul (3) al articolului 83 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005, se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

LUCIAN AUGUSTIN BOLCAS

PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2006.

Nr. 15.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală si financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală si financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2006.

Nr. 18.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2005 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 31 din 14 iulie 2005 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, adoptată în temeiul art. 1 pct. VIII.8 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 20 iulie 2005, cu următoarea modificare:

- La articolul I punctul 2, partea introductivă a punctului 11 al anexei nr. 8 va avea următorul cuprins:

“11. Personalul din Ministerul Apărării Nationale care participă la misiunile prevăzute la art. 2 lit. a)–d) si f) din Legea nr. 42/2004 privind participarea fortelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român beneficiază de drepturi bănesti, stabilite în conformitate cu reglementările în vigoare, după cum urmează:“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2006.

Nr. 21.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2005 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2005 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2006.

Nr. 24.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea proiectului “Incinerarea deseurilor periculoase si sterilizarea deseurilor provenite din activităti medicale“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (3) lit. d) si al art. 10 alin. (2) lit. c) si alin. (3) din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă proiectul “Incinerarea deseurilor periculoase si sterilizarea deseurilor provenite din activităti medicale“, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Pentru sustinerea proiectului prevăzut la alin. (1) se alocă din Fondul pentru mediu suma totală de până la 34 milioane lei (RON), sub formă de finantare nerambursabilă, rambursabilă sau mixtă, până la 31 decembrie 2008, cu o perioadă de gratie de maximum 12 luni si o dobândă de 5% actualizată prin planul annual de lucru al Administratiei Fondului pentru Mediu.

Art. 2. – (1) Suma prevăzută la art. 1 alin. (2) se acordă beneficiarilor proiectului în vederea realizării si implementării proiectului prevăzut la art. 1 alin. (1), respectiv pentru achizitionarea de instalatii de incinerare si de sterilizare, cu dotările aferente, si va fi distribuită astfel:

a) până la 5 milioane lei (RON) pentru fiecare incinerator, cu dotările aferente;

b) până la 2 milioane lei (RON) pentru fiecare sterilizator, cu dotările aferente.

(2) Intensitatea maximă brută a ajutorului de stat nu poate depăsi 50% din costurile eligibile pentru fiecare beneficiar.

(3) Beneficiarii proiectului vor fi maximum 8 operatori economici, persoane juridice, care si-au achitat obligatiile financiare către bugetul de stat, bugetele locale si Fondul pentru mediu, care nu sponsorizează activităti cu impact negativ asupra mediului si ale căror proiecte de achizitionare de instalatii de incinerare si de sterilizare, cu dotările aferente, sunt selectate pentru a fi sustinute financiar din Fondul pentru mediu.

Art. 3. – (1) Sumele alocate din Fondul pentru mediu în vederea realizării si implementării proiectului prevăzut la art. 1 alin. (1) se acordă beneficiarilor în mod esalonat, în baza cererii de tragere avizate de agentiile pentru protectia mediului pe a căror rază teritorială se va implementa proiectul.

(2) Administratia Fondului pentru Mediu împreună cu agentiile pentru protectia mediului pe a căror rază teritorială se va realiza proiectul vor urmări mentinerea investitiei si vor monitoriza rezultatele implementării acestuia pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Constantin Popescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.862.

 

ANEXĂ

 

PROIECTUL

“Incinerarea deseurilor periculoase si sterilizarea deseurilor provenite din activităti medicale“

CAPITOLUL I

Obiectivul vizat

 

Obiectivul ce se realizează prin intermediul prezentului proiect constă în achizitionarea si punerea în functiune a instalatiilor de incinerare a deseurilor periculoase si a instalatiilor de sterilizare a deseurilor generate de activităti medicale.

Proiectul are în vedere îndeplinirea obligatiilor pe care România si le-a asumat prin Planul de implementare a Directivei Consiliului Europei 2000/76/CE privind incinerarea deseurilor, care este anexă la Documentul complementar de pozitie al României, capitolul 22 “Mediu“.

 

CAPITOLUL II

Necesitatea implementării proiectului

 

Prin implementarea proiectului se urmăresc:

– realizarea capacitătii de incinerare si de sterilizare, de 63.000 t, necesară eliminării deseurilor periculoaseindustriale si a deseurilor medicale, generate anual la nivelul tării;

– reducerea poluării prin realizarea unor instalatii de incinerare cu nivel de emisii scăzut.

 

CAPITOLUL III

Conditii obligatorii în vederea finantării

 

Instalatiile de incinerare care vor fi achizitionate de beneficiarii ajutorului de stat trebuie să îndeplinească următoarele cerinte:

– capacitate de incinerare mai mare de 10.000 t/an;

– incinerator bicameral cu două arzătoare;

– temperatură de combustie în camera secundară mai mare de 1.100şC;

– dotare cu sistem de recuperare a căldurii si valorificare a energiei;

– dotare cu filtre si sisteme de spălare a gazelor;

– dotare cu sistem de monitorizare continuă a emisiilor pentru încadrarea în valorile maxime admise prin Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor, cu modificările si completările ulterioare;

– dotare cu statie de preepurare a apelor uzate – pentru incineratoarele prevăzute cu sisteme de spălare umedă a gazelor;

– recircularea apelor în sistem;

– în incinta întreprinderilor de incinerare trebuie îndeplinite si respectate fluxuri separate pentru deseurile periculoase si cele nepericuloase, cu eliminarea riscului intersectării acestora.

Instalatiile de sterilizare termică ce vor fi achizitionate de beneficiarii ajutorului de stat trebuie să îndeplinească următoarele cerinte:

– sterilizarea deseurilor să se efectueze prin procedee termice, fără adaos de alte substante;

– să realizeze o inactivare a germenilor până la gradul III.

Activitătile operatorilor economici care au ca obiect de activitate incinerarea si sterilizarea deseurilor periculoase se vor desfăsura în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, adoptate în concordantă cu directivele care reglementează domeniul.

 

CAPITOLUL IV

Forma de finantare

 

Finantarea prezentului proiect se acordă sub formă de schemă de ajutor de stat regional, care se notifică Consiliului Concurentei.

Finantarea se poate acorda nerambursabil, rambursabil sau mixt.

În cazul finantărilor rambursabile si mixte, diferenta de dobândă, calculată între dobânda medie de pe piata bancară românească si dobânda acordată de Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), în valoare de 5%, constituie ajutor de stat.

Sumele acordate nu pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat având acelasi obiect, primite în ultimii 3 ani, dacă un asemenea cumul atinge o intensitate a ajutorului mai mare decât cea prevăzută în Regulamentul privind ajutorul de stat regional, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 55/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL V

Beneficiarii

 

Până la data de 31 decembrie 2008 poate beneficia de ajutorul de stat prevăzut de prezentul proiect un număr de maximum 8 operatori economici, întreprinderi mari si întreprinderi mici si mijlocii, persoane juridice ale căror proiecte sunt selectate pentru a fi sustinute financiar din Fondul pentru mediu si care:

– si-au achitat obligatiile financiare către bugetul de stat, bugetele locale si Fondul pentru mediu;

– nu sponsorizează activităti cu efect negativ asupra mediului.

 

CAPITOLUL VI

Criterii de selectie

 

Operatorii economici care solicită finantare trebuie să depună formularele informative privind proiectele (FIP) în cadrul sesiunilor de depunere a FIP-urilor anuntate de Administratia Fondului pentru Mediu.

Operatorii economici care au fost selectati în urma procedurii de verificare si evaluare a FIP-urilor vor depune proiectele pentru care au solicitat finantare. Proiectele depuse, însotite de formularele de cerere de finantare (FCF), urmează procedura de evaluare, selectie si aprobare.

Criteriile de evaluare si de selectie a proiectelor sunt stabilite prin Manualul de operare al Fondului pentru mediu si reprezintă totalitatea conditiilor si criteriilor precizate de către AFM, pe baza cărora Comisia de verificare si evaluare evaluează si stabileste punctajele cererilor de finantare a proiectelor de mediu.

 

CAPITOLUL VII

Suma alocată si costurile eligibile

 

Suma anuală planificată a se aloca din bugetul Fondului pentru mediu în vederea implementării proiectului:

2005 – incineratoare – 19 miliarde lei [1,9 milioane lei (RON)]

– sterilizatoare – 15 miliarde lei [1,5 milioane lei (RON)]

2006 – incineratoare – 235 miliarde lei [23,5 milioane lei (RON)]

– sterilizatoare – 25 miliarde lei [2,5 milioane lei (RON)]

2007 – incineratoare – 36 miliarde lei [3,6 milioane lei (RON)]

2008 – incineratoare – 10 miliarde lei [1 milion lei (RON)]

Total – 6 incineratoare – 300 miliarde lei [30 milioane lei (RON)]

– 2 sterilizatoare – 40 miliarde lei [4 milioane lei (RON)]

Se vor aloca o sumă de până la 5 milioane lei (RON) pentru achizitionarea fiecărui incinerator, cu dotările aferente, care respectă conditiile impuse la cap. III, si o sumă de până la 2 milioane lei (RON) pentru achizitionarea fiecărui sterilizator care respectă conditiile impuse la cap. III.

Intensitatea maximă brută a ajutorului de stat nu poate depăsi 50% din costurile eligibile pentru fiecare beneficiar.

Costurile eligibile sunt costurile care respectă principiile unui management financiar corespunzător, respectiv utilizarea eficientă a banilor si realizarea unui raport optim cost-beneficiu, la care se va realiza proiectul propus: achizitii de utilaje, montaj de utilaje, constructii aferente si necesare montării utilajelor, constructii necesare utilajelor, automatizare si informatizare – legate de proiect, manopera aferentă executării proiectului – manoperă/oră/om, diriginte de santier autorizat – manoperă/oră/lucru – fără TVA.

Nu sunt eligibile:

– costurile retroactive;

– costurile privind proiectarea si cercetarea;

– costurile pentru studii de impact si studii de fezabilitate;

– costurile pentru obtinerea de avize si/sau autorizatii;

– costurile privind infrastructura si suprastructura în afara instalatiei – clădiri administrative, dotări clădiri, mobilier etc. –, achizitii de terenuri, racordări la utilitătile necesare instalatiei sau utilajelor din proiect, căi de acces între obiectivele tehnologice componente ale instalatiei, organizare de santier-schelă, amplasare de utilaje ajutătoare de lucru etc. –, laborator, dotări de laborator, birotică si consumabile;

– costurile pentru pierderi din rata de schimb valutar;

– costurile generate de TVA;

– cheltuielile legate de organizarea licitatiei si încheierea contractului de achizitie;

– cheltuielile legate de instruirea personalului, deplasări, salarii, autoturisme si alte cheltuieli ce nu sunt legate de proiect.

 

CAPITOLUL VIII

Implementarea si monitorizarea proiectului

 

Beneficiarii finantării vor depune la sediul Administratiei Fondului pentru Mediu cereri de tragere însotite de următoarele documente:

– facturi de achizitii de utilaje si/sau de servicii;

– dovezi ale plătilor la bugetul de stat si bugetele locale;

– situatiile de lucrări aferente valorii solicitate prin cererea de tragere;

– dovada achitării obligatiilor către Fondul pentru mediu;

– estimarea cheltuielilor aferente tragerii următoare.

Verificarea conformitătii documentelor depuse împreună cu cererea de tragere si a stadiului lucrărilor pentru care se solicită finantarea se realizează, la punctul de lucru unde se implementează proiectul, de către reprezentanti ai Administratiei Fondului pentru Mediu si ai agentiei pentru protectia mediului pe a cărei rază teritorială se realizează proiectul.

Pe baza documentatiei depuse si în urma verificării se întocmeste o notă de constatare si se efectuează plata către beneficiarul finantării.

 

CAPITOLUL IX

Efecte si beneficii

 

Instalatiile vor putea incinera deseuri periculoase, inclusiv cele rezultate din activităti medicale, în incinta întreprinderilor de incinerare, fiind definite si respectate fluxuri separate pentru deseurile periculoase si pentru cele nepericuloase, cu eliminarea riscului intersectării acestora.

Incinerarea deseurilor implică recuperarea energiei calorice, care va putea fi utilizată ulterior la producerea de energie.

Se va realiza monitorizarea continuă a emisiilor provenite din procesul de incinerare, reducându-se astfel riscul de poluare a mediului. Reglarea arderilor se face automat, în functie de valorile parametrilor de proces înregistrate.

Se monitorizează si se analizează permanent nivelul temperaturilor dezvoltate, respectându-se timpul de rezidentă al gazelor evacuate, astfel încât să se evite formarea dioxinelor, furanilor si a predecesorilor acestora.

Prin filtrarea efluentilor gazosi rezultati din instalatie se va asigura inclusiv retinerea particulelor extrem de fine.

Emisiile rezultate în urma incinerării trebuie să aibă valori situate sub valorile la care pot apărea efecte acute sau cronice la expuneri de lungă durată pentru populatie, încadrându-se în valorile maxime admise, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 128/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Deseurile se vor depozita în spatii adecvate, cu respectarea legislatiei în vigoare.

Instalatiile de sterilizare termică realizează neutralizarea deseurilor rezultate din activităti medicale prin sterilizare cu abur, evitându-se emisiile nocive rezultate din tratarea termică neconformă actuală a deseurilor si reducându-se cu circa 60–70% din cantitătile initiale cantitătile de deseuri depozitate la depozitele de deseuri municipale, datorită procesului de compactare si tocare a deseurilor metalice, întepătoare si plastice.

Cantitatea de deseuri periculoase preconizată a fi eliminată ca urmare a implementării prezentului proiect este de aproximativ 63.000 tone/an, în conformitate cu cerintele Planului de implementare a Directivei Consiliului Europei nr. 2000/76/CE privind incinerarea deseurilor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Sibiu, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Sibiu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Sibiu, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Sibiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 si nr. 689 bis din 19 septembrie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 26 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cristian“:

a) se abrogă pozitia 8 de la sectiunea bunuri imobile, prin trecerea imobilului din domeniul public în domeniul privat;

b) se completează cu pozitia 25 conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

2. Anexa nr. 28 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gura Râului“ se completează cu o nouă pozitie, pozitia 321, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

3. Anexa nr. 42 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Orlat“ se completează cu nouă noi pozitii, pozitiile 82–90, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. II. – Anexele nr. 1–3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.863.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

Art. 2. – Ministerul Apărării Nationale va folosi în caz de necesitate, fără plată, pilonul metalic la orice cotă, în scopul instalării unor elemente de telecomunicatii, precum si terenul aferent pentru amplasarea containerelor cu echipamente.

Art. 3. – Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Marcel Opris

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2006.

Nr. 19.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

 

Locul

unde este situat imobilul care se

transmite

Persoana juridică de care la se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Arad, Str. Cetătii nr. 1, judetul Arad

Statul român, Ministerul Apărării Nationale

Statul român, Serviciul de Telecomunicatii Speciale

– imobil 1.187 (partial)

– cod 8.29.09

– nr. M.F. 104.136

– suprafata construită = 15 m2

– suprafata desfăsurată = 15 m2

– suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 92,4 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea numărului de permise de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 7 alin. (1) din Legea nr. 203/1999 privind permisele de muncă, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Prezenta hotărâre stabileste un număr de 10.000 de permise de muncă noi ce vor fi eliberate în anul 2006 străinilor care doresc să se încadreze în muncă sau să presteze muncă în România, în baza deciziei de detasare a unui angajator persoană juridică străină, în  conformitate cu prevederile Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare lege.

Art. 2. – (1) Numărul de permise de muncă prevăzut la art. 1 reprezintă permisele de muncă ce vor fi eliberate străinilor prevăzuti la art. 3 din lege.

(2) În numărul de permise prevăzut la alin. (1) sunt incluse si permisele de muncă ce vor fi eliberate străinilor prevăzuti la art. 6 lit. b) din lege, pentru care obligativitatea obtinerii permisului de muncă se mentine până la data de 1 ianuarie 2007.

(3) Permisele de muncă prevăzute în acorduri, conventii sau întelegeri bilaterale încheiate de România cu alte state nu sunt incluse în numărul permiselor de muncă prevăzut la art. 1.

Art. 3. – Permisele de muncă ce vor fi eliberate în anul 2006, precum si permisele de muncă eliberate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri pot fi prelungite în conditiile prevăzute de lege.

Art. 4. – În situatia în care numărul cererilor pentru eliberarea de noi permise de muncă este mai mare decât numărul stabilit la art. 1, acesta poate fi suplimentat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, în baza unui memoriu justificativ al Oficiului pentru Migratia Fortei de Muncă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Alexandru,

ecretar de stat

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2006.

Nr. 20.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 57 alin. (4), ale art. 83, ale art. 86 alin. (4), ale art. 90 alin. (3) si ale art. 93 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 196 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă modelul si continutul următoarelor formulare, prevăzute în anexa nr. I:

1. 200 “Declaratie specială privind veniturile realizate“, cod 14.13.01.13;

2. 201 “Declaratie privind veniturile din străinătate“, cod 14.13.01.13/7;

3. 204 “Declaratie anuală de venit pentru asociatiile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice“, cod 14.13.01.13/2i;

4. 205 “Declaratie informativă privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursă, pe beneficiari de venit“, cod 14.13.01.13/l;

5. 230 “Cerere privind destinatia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual“, cod 14.13.04.13.

Art. 2. – Formularele prevăzute la art. 1 se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu data de 1 ianuarie 2005.

Art. 3. – Declaratia specială privind veniturile realizate, cod 14.13.01.13, prevăzută la art. 1 pct. 1, reprezintă si declaratie de venit pentru persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, precum si pentru persoanele fizice care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. – Formularele prevăzute la art. 1 se completează si se depun conform instructiunilor prevăzute în anexa nr. II.

Art. 5. – Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. III.

Art. 6. – (1) Plătitorii de venituri cu regim de retinere la sursă au obligatia depunerii declaratiei prevăzute la art. 1 pct. 4 în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Finantelor Publice, cu respectarea structurii de date prevăzute în anexa nr. IV.

(2) Formatul electronic va fi însotit de formularul editat de plătitori cu ajutorul programului de asistentă, semnat si stampilat conform legii.

(3) Programul de asistentă este pus la dispozitia contribuabililor gratuit de unitătile fiscale subordonate Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.

Art. 7. – Anexele nr. I, II, III si IV*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. – Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, după caz, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2005.

Nr. 2.017.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

 

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind modificarea Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 9/1999

 

Având în vedere dispozitiile art. 125 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Încheierii pronuntate de Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti la data de 19 ianuarie 2005 în Dosarul nr. 22/PJ/2005, prin care instanta a admis cererea formulată de către petenta Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România (UPFAR) si a luat act de modificările intervenite în actele constitutive ale asociatiei, printre care se numără modificarea denumirii acestui organism de gestiune colectivă,

în baza prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. I. – Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 9/1999 privind avizarea constituirii si functionării ca organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor si a drepturilor conexe detinute de producători în domeniul operelor audiovizuale si cinematografice a Asociatiei “Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 25 aprilie 2000, se modifică după cum urmează:

1. Titlul deciziei va avea următorul cuprins:

“DECIZIE

privind avizarea constituirii si functionării ca organism de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de opere audiovizuale si cinematografice si a drepturilor de autor detinute de acestia a Asociatiei «Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România – Asociatia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual»“

2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

“Articol unic. – Se avizează constituirea si functionarea ca organism de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de opere audiovizuale si cinematografice si a drepturilor de autor detinute de acestia, în temeiul contractelor de cesiune, a Asociatiei «Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România – Asociatia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual», prescurtat UPFAR – ARGOA, având sediul în Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4–6, et. 3, sectorul 1.“

Art. II. – Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 4 ianuarie 2006.

Nr. 6.