MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 75         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 26 ianuarie 2006

 

SUMAR

 

DECRETE

 

44. – Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Ofiter

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

39/3. – Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, cu modificările si completările ulterioare

 

1.152. – Ordin al ministrului administratiei si internelor privind acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Societătii Comerciale “Tetarom“ – S.A.

 

26.951/9.560/2005. – Modificări si completări ale Criteriilor nr. 2.665/1C/311/1992 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societătilor comerciale cu capital de stat

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 alin. (1) pct. I.1 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Informatii Externe si a directorului Serviciului Român de Informatii, pentru contributia deosebită la promovarea relatiilor dintre România si Statele Unite ale Americii, pentru a recompensa serviciile importante aduse statului nostru în procesul de integrare euroatlantică,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Mare Ofiter persoanei prevăzute în anexa*) la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2006.

Nr. 44.


*) Anexa se comunică institutiilor interesate.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 39 din 16 ianuarie 2006

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 3 din 5 ianuarie 2006

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, cu modificările si completările ulterioare

 

În temeiul prevederilor:

– Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. – Anexele nr. 17, 18, 24 si 30 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 si nr. 134 bis din 14 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 17 la capitolul 1, litera B va avea următorul cuprins:

“B. Servicii medicale spitalicesti care nu necesită internarea, prestate în regim de spitalizare de zi. Un serviciu medical spitalicesc reprezintă totalitatea investigatiilor si procedurilor medicale acordate pentru rezolvarea unui caz.“

2. În anexa nr. 18 la articolul 5 litera a), teza a patra de la punctul 1 va avea următorul cuprins:

“Numărul de externări diminuat atât pentru sectiile chirurgicale, cât si pentru sectiile medicale se contractează numai ca servicii medicale acordate în regim de spitalizare de zi, cu încadrarea în valoarea de contract.“

3. În anexa nr. 18 la articolul 5 litera c), teza a patra de la punctul 1 va avea următorul cuprins:

“Numărul de externări diminuat atât pentru sectiile chirurgicale, cât si pentru sectiile medicale se contractează numai ca servicii medicale acordate în regim de spitalizare de zi, cu încadrarea în valoarea de contract.“

4. În anexa nr. 18 la articolul 5 litera c), prima teză de la punctul 2 va avea următorul cuprins:

“Tariful mediu pe caz rezolvat se stabileste prin negociere între furnizori si casele de asigurări de sănătate având în vedere si indicatorul cost mediu cu medicamentele pe caz externat pe anul 2004, cu încadrarea în valoarea de contract.“

5. În anexa nr. 18 la articolul 5, litera j) va avea următorul cuprins:

“j) suma pentru serviciile medicale efectuate în regim de spitalizare de zi pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical si care se determină prin înmultirea numărului negociat si contractat de servicii medicale spitalicesti pe tipuri cu tariful negociat aferent acestora.

Tariful pe un serviciu medical spitalicesc prevăzut în Ordinul ministrului sănătătii nr. 440/2003, cu modificările si completările ulterioare, se negociază între spitale si casele de asigurări de sănătate si nu poate fi mai mare de 1/3 din tariful pe caz rezolvat pentru servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă, cu încadrarea în valoarea de contract. Tariful pentru hemodializă în insuficienta renală cronică se negociază si nu poate fi mai mare decât cel prevăzut în anexa nr. 17 la ordin.“

6. În anexa nr. 18 la articolul 7 alineatul (1) litera a), teza a treia de la punctul 2 va avea următorul cuprins:

“În situatia în care numărul de externări realizat, corespunzător patologiei care necesită internare în regim de spitalizare continuă, este mai mic decât cel contractat, iar numărul de servicii medicale acordate în regim de spitalizare de zi a crescut, numărul de servicii medicale acordate în regim de spitalizare de zi ce depăseste numărul de cazuri externate contractate se decontează la tariful pe serviciu medical negociat, majorat cu 5%, cu încadrarea în valoarea de contract.“

7. În anexa nr. 18 la articolul 7 alineatul (1) litera c), teza a treia de la punctul 2 va avea următorul cuprins:

“În situatia în care numărul de externări realizat, corespunzător patologiei care necesită internare în regim de spitalizare continuă, este mai mic decât cel contractat, iar numărul de servicii medicale acordate în regim de spitalizare de zi a crescut, numărul de servicii medicale acordate în regim de spitalizare de zi ce depăseste numărul de cazuri externate contractate se decontează la tariful pe serviciu medical negociat, majorat cu 5%, cu încadrarea în valoarea de contract.“

8. În anexa nr. 18 la articolul 7 alineatul (1), litera j) va avea următorul cuprins:

“j) suma pentru serviciile medicale efectuate în regim de spitalizare de zi pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical si care se determină prin înmultirea numărului negociat si contractat de servicii medicale spitalicesti pe tipuri cu tariful negociat aferent acestora.

Tariful pe un serviciu medical spitalicesc prevăzut în Ordinul ministrului sănătătii nr. 440/2003, cu modificările si completările ulterioare, se negociază între spitale si casele de asigurări de sănătate si nu poate fi mai mare de 1/3 din tariful pe caz rezolvat pentru servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă, cu încadrarea în valoarea de contract. Tariful pentru hemodializă în insuficienta renală cronică se negociază si nu poate fi mai mare decât cel prevăzut în anexa nr. 17 la ordin.“

9. În anexa nr. 18, după articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

“Art.71. – (1) Serviciile de hemodializă în insuficienta renală cronică, acordate în unităti sanitare cu paturi, respectiv în unităti sanitare ambulatorii autorizate si avizate, după caz, de Ministerul Sănătătii să efectueze aceste servicii, se contractează de casele de asigurări de sănătate cu unitătile sanitare sus-mentionate si se decontează din fondul aprobat cu destinatia servicii medicale de hemodializă si dializă peritoneală.

(2) Suma pentru materialele sanitare specifice serviciilor de hemodializă în insuficienta renală cronică si dializă peritoneală se contractează si se decontează din fondul aprobat cu destinatia servicii medicale de hemodializă si dializă peritoneală.“

10. În anexa nr. 24, după articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

“Art.51. – Serviciile de transport al asiguratilor dializati, în vederea efectuării dializei, de la/la domiciliu se contractează si se decontează distinct din fondul aprobat cu destinatia servicii medicale de hemodializă si dializă peritoneală, cu respectarea tuturor conditiilor de contractare si decontare aferente celorlalte servicii de transport sanitar.“

11. În anexa nr. 30 la articolul 17, ultimul paragraf al punctului 1 va avea următorul cuprins:

“În situatia în care la unele farmacii se înregistrează la sfârsitul unui trimestru, respectiv la sfârsitul unei luni a trimestrului IV 2005 si trimestrului I 2006, sume neconsumate ca urmare a eliberării de medicamente cu si fără contributie personală fată de suma prevăzută pentru trimestrul respectiv/lună a trimestrului IV 2005 si trimestrului I 2006 în contract, casele de asigurări de sănătate vor diminua valoarea contractată initial cu sumele respective printr-un act aditional la contract. Sumele cuprinse în actul aditional vor fi contractate la farmaciile la care adresabilitatea crescută a dus la epuizarea sumei contractate, conform prevederilor lit. a) si b), printr-un act aditional. Aceste prevederi se aplică si pentru pct. 2, referitor la eliberarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul următoarelor boli cronice: stări posttransplant, hepatita virală cronică, poliartrita reumatoidă, boli psihice.“

12. În anexa nr. 30 la articolul 22, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) În vederea încadrării în fondul destinat eliberării medicamentelor fără contributie personală pentru cele 4 boli cronice mentionate la art. 17 pct. 2 si a utilizării eficiente a acestuia, casele de asigurări de sănătate si directiile de sănătate publică vor desemna un medic coordonator pentru fiecare dintre cele 4 boli cronice.

Casele de asigurări de sănătate împreună cu medicii coordonatori vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor mentionate mai sus, conform următoarei metodologii:

a) casele de asigurări de sănătate si directiile de sănătate publică desemnează un medic coordonator pentru fiecare dintre următoarele boli cronice: stări posttransplant, hepatita virală cronică, poliartrita reumatoidă, boli psihice;

b) casele de asigurări de sănătate pun la dispozitia fiecărui medic coordonator lista medicilor prescriptori pentru fiecare boală cronică, aflati în relatie contractuală cu acestea, precum si orice modificare ulterioară a listei si informează medicul coordonator cu privire la cuantumul fondului destinat eliberării de medicamente fără contributie personală, pe fiecare lună, pentru fiecare boală cronică, precum si despre orice modificare ulterioară a acestuia;

c) casele de asigurări de sănătate aduc la cunostintă medicilor prescriptori pentru cele 4 boli cronice, cu care se află în relatii contractuale, numele si prenumele medicului coordonator, precum si prezenta metodologie;

d) casele de asigurări de sănătate prin Serviciul medical, împreună cu medicul coordonator si cu medicii prescriptori, vor elabora, utilizând informatiile cuprinse în aplicatia WINFARM, o bază de date care să cuprindă evidenta bolnavilor cronici (CNP, diagnostic, data de la care se află în tratament, perioada pentru care s-a făcut recomandarea de tratament) si schemele terapeutice practicate de fiecare medic prescriptor;

e) medicul coordonator îndrumă medicii prescriptori în ceea ce priveste stabilirea schemelor terapeutice pentru boala respectivă, în functie de numărul de bolnavi aflati în evidentă si eventualele modificări ale acestuia, precum si în functie de cuantumul fondului destinat pentru boala respectivă;

f) medicul coordonator propune criterii de introducere în tratament a unor bolnavi noi, cu consultarea medicilor prescriptori si cu acordul Serviciului medical al casei de asigurări de sănătate, cu exceptia situatiilor pentru care există criterii la nivel national;

g) medicul prescriptor va întocmi pentru fiecare bolnav nou un referat de justificare, pe care îl va prezenta medicului coordonator. Medicul coordonator si medicii prescriptori vor analiza, pe baza criteriilor de introducere în tratament a unui bolnav nou si a referatului de justificare, precum si a fondului destinat pentru boala respectivă, posibilitatea ca bolnavul să fie introdus în tratament.

Rezultatul acestei analize va fi aprobat de Serviciul medical al casei de asigurări de sănătate astfel încât să se asigure încadrarea în fondul aprobat consumului de medicamente în acest scop. Cazurile noi care nu sunt aprobate vor face obiectul unei evidente distincte;

h) Serviciul medical al casei de asigurări de sănătate gestionează baza de date prevăzută la lit. d);

i) casa de asigurări de sănătate analizează bilunar modul de utilizare a fondului destinat eliberării de medicamente fără contributie personală pentru fiecare dintre cele 4 boli cronice si împreună cu medicul coordonator ia măsuri pentru utilizarea eficientă a fondului destinat eliberării de medicamente fără contributie personală pentru cele 4 boli cronice.“

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se aplică începând cu luna ianuarie 2006.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Societătii Comerciale “Tetarom“ – S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare, ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) din Instructiunile de acordare si anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 264/2002,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se acordă cel de-al doilea titlu de parc industrial Societătii Comerciale “Tetarom“ – S.A., denumită în continuare societate-administrator, având numărul de înregistrare la oficiul registrului comertului J-12/1683/2001, cod unic de înregistrare R 14343629 si sediul social în municipiul Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 58, judetul Cluj, pentru parcul industrial constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la art. 2.

Art. 2. – Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial prin prezentul ordin are următoarele caracteristici: a) este amplasat în municipiul Cluj-Napoca, Bd. Muncii f.n., zona Depoului de tramvaie, judetul Cluj, si este înscris în CF nr. 2488 comuna Someseni sub nr. topo 808/1/8/2/2, 808/1/10/1, 808/1/11/1, 808/1/12/1, 808/3/1, 808/3/2/1, 808/3/3/1, 808/2/1, 808/4/2, 807/1; b) are o suprafată de 12 ha;

c) se află în proprietatea societătii-administrator.

Art. 3. – Titlul de parc industrial acordat prin prezentul ordin este valabil în perimetrul prevăzut în anexa la prezentul ordin, pe perioada de existentă a societătiiadministrator, în conditiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute în legislatia în vigoare; anexa se comunică celor interesati de către directia de specialitate din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 4. – Societatea-administrator transmite Ministerului Administratiei si Internelor:

a) datele de identificare ale fiecărui agent economic cu care a încheiat contract de amplasare în parcul industrial până la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I;

b) datele de identificare ale fiecărui agent economic cu care încheie contract de amplasare în parcul industrial, în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a acestuia;

c) rapoartele semestriale privind activitătile realizate în parcul industrial.

Art. 5. – Societatea-administrator beneficiară a ajutorului de stat are următoarele obligatii:

a) de a mentine investitia pe o perioadă de cel putin 5 ani;

b) de a avea o contributie proprie de cel putin 25% la costurile eligibile ale investitiei.

Art. 6. – Societatea-administrator, detinătoare a titlului de parc industrial, urmăreste realizarea obiectivelor prevăzute în art. 1 alin. (1) din Instructiunile de acordare si anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 264/2002, si transmite semestrial Ministerului Administratiei si Internelor rapoarte privind activitătile realizate în parcul industrial.

Art. 7. – În baza titlului de parc industrial acordat prin prezentul ordin, societatea-administrator beneficiază de ajutor de stat până la valoarea de 718.356 lei (RON), pentru investitiile realizate în parcul industrial localizat potrivit art. 2 si 3, în conformitate cu legislatia în domeniul ajutorului de stat pentru dezvoltare regională.

Art. 8. – Obligatiile societătii-administrator prevăzute la art. 4 si 5 se aplică si pentru parcul industrial prevăzut în Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 319/2002 privind acordarea titlului de parc industrial Societătii Comerciale “Tetarom“ – S.A., care se completează corespunzător.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 20 ianuarie 2006.

Nr. 1.152.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 26.951 din 29 decembrie 2005

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

Nr. 9.560 din 8 decembrie 2005

 

MODIFICĂRI SI COMPLETĂRI

ale Criteriilor nr. 2.665/1C/311/1992 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societătilor comerciale cu capital de stat

 

Art. I. – Criteriile nr. 2.665/1C/311/1992 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societătilor comerciale cu capital de stat, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 31 martie 1992, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În tot cuprinsul criteriilor:

a) denumirea “Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie“ se înlocuieste cu denumirea “Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară“;

b) denumirea “Oficiul de cadastru, geodezie si cartografie“ se înlocuieste cu denumirea “Oficiul de cadastru si publicitate imobiliară“;

c) denumirea “Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului“ se înlocuieste cu denumirea “Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului“;

d) denumirea “Directia cadastru imobiliar-edilitar si gestiunea localitătilor“ se înlocuieste cu denumirea “Directia generală gestiunea localitătilor“.

2. După articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 301, cu următorul cuprins:

“Art.301. – Standardele prevăzute în prezentele criterii sunt documente normative de referintă si se aplică ultima editie a publicatiei sau reglementării tehnice în vigoare, după caz.“

3. Anexele nr. 2 si 6 la criterii se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 21) care fac parte integrantă din prezentele modificări si completări.

Art. II. – Prezentele modificări si completări se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. – Criteriile nr. 2.665/1C/311/1992, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu prezentele modificări si completări, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul transporturilor, constructiilor

si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

László Borbély

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la Criteriile nr. 2.665/1C/311/1992)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a