MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 78         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 27 ianuarie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

6. – Lege pentru aprobarea contului general annual de executie a bugetului de stat, a contului annual de executie a bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2003

 

6. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2003

 

DECIZII

 

1. – Decizie privind convocarea Camerei Deputatilor în sesiune ordinară

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

7. – Ordonantă privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural

 

8. – Ordonantă pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

69. – Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna

 

91. – Hotărâre privind prelungirea dreptului de sedere, din motive umanitare, a unor cetăteni uzbeci aflati temporar pe teritoriul României

 

92. – Hotărâre privind acordarea unor ajutoare financiare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2003

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă contul general anual de executie a bugetului de stat aferent anului 2003, cuprinzând venituri în sumă de 252.447,3 miliarde lei, cheltuieli în sumă de 281.450,7 miliarde lei si un deficit în sumă de 29.003,4 miliarde lei.

(2) Structura contului general anual de executie a bugetului de stat este prevăzută în anexele nr. 1–7.

Art. 2. – (1) Se aprobă contul anual de executie a bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate aferent anului 2003, cuprinzând venituri în sumă de 55.126,5 miliarde lei, cheltuieli în sumă de 62.282,5 miliarde lei, care nu includ Fondul de rezervă în sumă de 1.057,8 miliarde lei, si un deficit în sumă de 8.213,8 miliarde lei.

(2) Structura contului anual de executie a bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate este prevăzută în anexa nr. 8.

Art. 3. – (1) Se aprobă contul general anual al datoriei publice a statului aferent anului 2003, care cuprinde:

a) datoria publică internă directă a statului în sumă de 107.143,0 miliarde lei, potrivit anexei nr. 9.I, garantiile emise în numele si în contul statului pentru creditele interne contractate în lei, în sumă de 31,7 miliarde lei, potrivit anexei nr. 10.I.1, garantiile pentru credite interne contractate în valută, în sumă de 15,9 milioane dolari S.U.A., potrivit anexei nr. 10.I.2, si garantiile interne acordate în baza legilor speciale, în sumă de 7.407,7 miliarde lei, potrivit anexei nr. 10.I.3;

b) datoria publică externă directă a statului în sumă de 8.138,2 milioane dolari S.U.A., echivalent 265.263,0 miliarde lei, potrivit anexei nr. 9.II, si garantiile emise în numele si în contul statului pentru credite externe în sumă de 4.019,1 milioane dolari S.U.A., echivalent 131.004,1 miliarde lei, potrivit anexei nr. 10.II.

(2) Structura contului general anual al datoriei publice a statului este prevăzută în anexele nr. 9 si 10.

Art. 4. – Anexele nr. 1–8, 9.I, 9.II, 10.I.1, 10.I.2, 10.I.3 si 10.II*) fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2006.

Nr. 6.


*) Anexele nr. 1–8, 9.I, 9.II, 10.I.1, 10.I.2, 10.I.3 si 10.II se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2003, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2006.

Nr. 6.

 

DECIZII

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

DECIZIE

privind convocarea Camerei Deputatilor în sesiune ordinară

 

În temeiul dispozitiilor art. 66 alin. (1) si (3) din Constitutia României, republicată, si ale art. 84 alin. (1) si (4) din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, Camera Deputatilor se convoacă în prima sesiune ordinară a anului 2006, în ziua de miercuri, 1 februarie 2006, ora 14,00.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 25 ianuarie 2006.

Nr. 1.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. III.7 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. – Prin prezenta ordonantă se instituie Programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural, denumit în continuare Programul.

Art. 2. – Scopul Programului este îmbunătătirea situatiei sociale si economice a locuitorilor din zonele rurale vizate.

Art. 3. – Obiectivele generale sunt dezvoltarea si modernizarea spatiului rural românesc, format din satele componente ale comunelor si satele apartinând oraselor si municipiilor si zonele periurbane, prin legarea zonelor unde se aplică Programul la reteaua de drumuri publice comunale, judetene si nationale prin poduri, podete si punti pietonale, precum si prin dezvoltarea unor sisteme de alimentare cu apă potabilă, de canalizare si epurare.

Art. 4. – Obiectivele specifice sunt: cresterea pietei agricole si a investitiilor locale, îmbunătătirea stării de sănătate prin cresterea frecventei controalelor si interventiilor medicale, cresterea frecventei scolare si scăderea abandonului scolar.

Art. 5. – (1) Beneficiarii directi ai Programului sunt autoritătile administratiei publice locale din spatiul rural, care utilizează obiectivele de investitii realizate: podete, punti pietonale, platforme de gunoi, în conformitate cu planurile regionale de gestionare a deseurilor, sisteme de alimentare cu apă potabilă, canalizare si epurare.

(2) Beneficiarii indirecti ai Programului sunt locuitorii întregii comunităti rurale al cărei consiliu local a înaintat cererea de finantare.

Art. 6. – Programul de aplică începând cu anul 2006 si se va desfăsura pe o durată de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia.

Art. 7. – (1) Se constituie Comisia privind determinarea oportunitătii proiectelor, denumită în continuare Comisia, formată din:

a) un reprezentant desemnat de ministrul de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniul economic;

b) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

c) un reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor;

d) un reprezentant al Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor;

e) un reprezentant al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

f) un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

g) doi reprezentanti ai Cancelariei Primului-Ministru;

h) un reprezentant al Asociatiei Comunelor din România.

(2) Reprezentantii institutiilor publice prevăzute la alin. (1) lit. b)–g) vor fi desemnati la nivel de secretar de stat.

(3) Presedintia Comisiei va fi asigurată de unul dintre reprezentantii Cancelariei Primului-Ministru, desemnat de primul-ministru.

(4) Comisia va elabora Ghidul de eligibilitate, care va servi la determinarea eligibilitătii proiectelor propuse de consiliile locale pentru a obtine finantare în cadrul Programului.

(5) Comisia va primi cererile de finantare adresate de consiliile locale si va selecta proiectele pe baza criteriilor stabilite prin Ghidul de eligibilitate.

(6) Lucrările Comisiei vor fi asigurate de un secretariat format din specialisti din Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care va asigura si monitorizarea derulării Programului.

Art. 8. – (1) Pentru finantarea proiectelor care fac obiectul prezentei ordonante se acordă bugetelor locale sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată.

(2) Repartizarea sumelor prevăzute la alin. (1) pe judete si proiecte eligibile se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Cancelariei Primului-Ministru.

(3) Cuantumul total al fondurilor alocate proiectelor eligibile pentru perioada 2006–2008 aferentă desfăsurării Programului nu va depăsi suma de 1.000.000.000 lei (RON).

(4) Valoarea minimă a unui proiect va fi de 40.000 lei (RON), iar valoarea maximă de 4.000.000 lei (RON).

(5) Pe lângă sumele prevăzute la alin. (1), bugetele locale pot contribui la finantarea lucrărilor aferente Programului.

Art. 9. – Lucrările de investitii aprobate de Comisie conform cererilor de finantare se vor contracta cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 10. – În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, Comisia va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia si regulamentul de organizare si functionare al Comisiei, care vor fi supuse spre aprobare Guvernului.

Art. 11. – Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2006.

Nr. 7.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

În temeiul art. 108 alin. (3) din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. – Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După alineatul (2) al articolului 28 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Amenzile contraventionale pot fi achitate si prin intermediul instrumentelor de plată electronică în cadrul Ghiseului virtual de plăti. În acest caz:

a) achitarea unei amenzi contraventionale se dovedeste prin prezentarea extrasului de cont al plătitorului sau a dovezii de plată emise de Ghiseul virtual de plăti, aceasta specificând data si ora efectuării plătii;

b) se elimină obligativitatea pentru plătitor de a preda o copie de pe extrasul de cont sau de pe dovada de plată emisă de Ghiseul virtual de plăti către agentul constatator sau organul din care acesta face parte.“

2. După articolul 50 se introduce un nou articol, articolul 501, cu următorul cuprins:

“Art.501. – Achitarea amenzilor contraventionale prin intermediul instrumentelor de plată electronică în cadrul Ghiseului virtual de plăti se va face esalonat pentru toate categoriile de amenzi contraventionale, pe măsura implementării acestor servicii.“

Art. II. – Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2006.

Nr. 8.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 si 694 bis din 23 septembrie 2002, se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 14 “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Brădut“ se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 45 si 46, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

2. La anexa nr. 16 “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Catalina“ se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 43, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

3. La anexa nr. 22 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ghidfalău“ se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 29, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

4. La anexa nr. 33 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sita Buzăului“ se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 18, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art. II. – Anexele nr. 1–4*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2006.

Nr. 69.

 

*) ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea dreptului de sedere, din motive umanitare, a unor cetăteni uzbeci aflati temporar pe teritoriul României

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (2) si al art. 19 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – (1) Se aprobă prelungirea dreptului de sedere, din motive umanitare, a cetătenilor uzbeci aflati temporar pe teritoriul României, ale căror intrare si sedere au fost reglementate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 831/2005 privind admiterea intrării pe teritoriul României, fără viză, din motive umanitare, a unor cetăteni uzbeci aflati în Republica Kârgâză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 28 iulie 2005.

(2) Persoanelor prevăzute la alin. (1) li se prelungeste dreptul de sedere pe teritoriul României pentru o perioadă de 6 luni de la expirarea dreptului de sedere stabilit potrivit prevederilor alin. (2) al articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 831/2005.

(3) Cheltuielile determinate de prelungirea sederii pe teritoriul României a cetătenilor prevăzuti la alin. (1) se suportă de Înaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati si partenerii săi, conform dispozitiilor Acordului dintre Guvernul României, pe de o parte, si Înaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati si Organizatia Internatională pentru Migratie, pe de altă parte, privind asistenta umanitară a unor cetăteni uzbeci din Republica Kârgâză ce se vor afla temporar în România, semnat la Bucuresti la 27 iulie 2005, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2006.

Nr. 91.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare financiare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (1) lit. e) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă acordarea unor ajutoare financiare în sumă totală de 230 mii lei (RON), din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pe anul 2006, unor familii si persoane singure din municipiul Câmpulung, respectiv din unele localităti ale judetului Arges.

Art. 2. – Institutia Prefectului si Directia de Muncă, Dialog Social si Familie din Judetul Arges, precum si Primăria Municipiului Câmpulung vor întocmi lista familiilor si persoanelor singure cărora le vor fi acordate ajutoare financiare.

Art. 3. – Fundamentarea sumelor solicitate si justificarea celor utilizate se vor realiza de către Directia de Muncă, Dialog Social si Familie din Judetul Arges, care va efectua plătile.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2006.

Nr. 92.