MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 79         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 27 ianuarie 2006

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

6. - Ordonantă pentru prorogarea termenului prevăzut de art. 19 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.258/2005/1.137. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea recensământului plantatiilor de pomi fructiferi, arbusti fructiferi si căpsuni

 

2. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii privind preluarea de către un titular de licentă a unor capacităti energetice de distributie a energiei electrice aflate în patrimoniul altui agent economic

 

42. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind conditiile de pregătire profesională initială si continuă a anumitor categorii de conducători auto

 

94. - Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea modelului si continutului formularelor si a instructiunilor de completare a acestora în vederea îndeplinirii procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale prin publicitate

 

Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială ce beneficiază de subventii în anul 2006 din bugetul local al municipiului Focsani, precum si nivelul acestora, în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 34/1998

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru prorogarea termenului prevăzut de art. 19 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei

 

            Având în vedere Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei,

            în temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. XI din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

            Articol unic. - Termenul prevăzut la art. 19 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, se prorogă pentru o perioadă de 3 luni.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2006.

Nr. 6.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 1.258 din 29 noiembrie 2005

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 1.137 din 13 ianuarie 2006

 

ORDIN

pentru aprobarea recensământului plantatiilor de pomi fructiferi, arbusti fructiferi si căpsuni

           

Având în vedere art. 8 din Legea pomiculturii nr. 348/2003,

văzând Referatul nr. 87.578 din 29 noiembrie 2005 al Directiei generale implementare politici sectoriale si de piată,

în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si ministrul administratiei si internelor emit prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă recensământul plantatiilor de pomi fructiferi, arbusti fructiferi si căpsuni, situate în intravilanul si extravilanul localitătilor.

(2) Scopul recensământului plantatiilor pomicole este statistic si de cunoastere a potentialului de productie al plantatiilor de pomi fructiferi, arbusti fructiferi si căpsuni.

Art. 2. - Recensământul plantatiilor de pomi fructiferi, arbusti fructiferi si căpsuni se înregistrează într-un formular al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti asigură numărul de formulare necesare pentru înregistrarea datelor privind recensământul plantatiilor de pomi fructiferi, arbusti fructiferi si căpsuni, pe care le distribuie primăriilor.

(2) Primăriile vor repartiza proprietarilor sau detinătorilor legali de plantatii de pomi fructiferi, arbusti fructiferi sau căpsuni, persoane fizice ori juridice, din raza lor administrativ-teritorială formularul necesar înregistrării acestora, în 3 exemplare.

Art. 4. - (1) Persoanele fizice si juridice, proprietari sau detinători legali de plantatii de pomi fructiferi, arbusti fructiferi si căpsuni, au obligatia de a completa formularul respectiv în 3 exemplare pentru:

a) plantatiile de pomi fructiferi peste 0,1 ha;

b) plantatiile de arbusti fructiferi peste 0,01 ha;

c) plantatiile de căpsuni peste 0,01 ha.

(2) Formularul completat se depune si se înregistrează la primăria comunei sau a orasului în a cărei rază administrativ-teritorială se află plantatia de pomi fructiferi, arbusti fructiferi ori căpsuni, care face centralizarea formularelor pe comună/oras.

(3) Cele 3 exemplare ale formularului privind recensământul plantatiilor de pomi fructiferi, arbusti fructiferi si căpsuni, completate pe propria răspundere de către persoanele prevăzute la alin. (1), se depun la primărie si se repartizează astfel: un exemplar se înmânează proprietarului sau detinătorului legal, un exemplar se păstrează la primărie, iar al treilea exemplar, împreună cu centralizatorul pe localitate, se trimite la Directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană si a municipiului Bucuresti împreună cu centralizatorul întocmit la nivel de comună sau oras.

Art. 5. - Specialistii de la centrele agricole si de la primării, specialistii horticoli din cadrul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală si inspectorii angajati în teritoriu din cadrul Inspectiei de stat pentru controlul tehnic în producerea si valorificarea legumelor si fructelor controlează prin sondaj corectitudinea completării formularelor privind situatia din teren a plantatiilor de pomi fructiferi, arbusti fructiferi si căpsuni, declarate si înregistrate de persoanele fizice si juridice.

Art. 6. - Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană si a municipiului Bucuresti centralizează formularele primite de la primării, întocmesc centralizatoarele pe judete si transmit datele la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Directia implementare politici în sectorul vegetal si al produselor vegetale transformate.

Art. 7. - Recensământul plantatiilor de pomi fructiferi, arbusti fructiferi si căpsuni si centralizarea formularelor se fac în termen de 6 luni de la data publicării prezentului ordin.

Art. 8. - Instructiunile de completare a formularului privind recensământul plantatiilor de pomi fructiferi, arbusti fructiferi si căpsuni sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 9. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

p. Ministrul administratiei si internelor,

Alexandru Mircea, secretar de stat

 

ANEXA Nr. 1*)

 

FORMULAR DE RECENSĂMÂNT

AL PLANTATIILOR DE POMI FRUCTIFERI, ARBUSTI FRUCTIFERI SI CĂPSUNI

 

Datele personale ale proprietarului/detinătorului legal al plantatiei de pomi fructiferi, arbusti fructiferi si căpsuni

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCTIUNI

 

Instructiuni generale

1. Formularul se completează în 3 exemplare, cu majuscule (litere mari de tipar), cu pix de culoare albastră.

2. Pentru completarea formularului, specialistii de la serviciile comunitare pentru cadastru si agricultură din unitătile administrativ-teritoriale respective, înfiintate prin Ordonanta Guvernului nr. 13/2001, cu modificările ulterioare, vor acorda asistenta tehnică necesară proprietarilor sau detinătorilor legali de plantatii pomicole, pomi fructiferi, arbusti fructiferi si căpsuni, situate în unitătile administrativteritoriale respective.

3. În cele 3 exemplare ale formularului cuprins în anexa nr. 1 se vor înscrie parcelele cu suprafata mai mare de 1.000 m2 de pomi fructiferi, iar arbustii fructiferi si căpsunii cu o suprafată mai mare de 100 m2.

4. Suprafata totală de plantatii pomicole (pomi fructiferi, arbusti fructiferi si căpsuni) înscrisă în formularul de recensământ trebuie să fie aceeasi cu suprafata declarată în formularul de înregistrare a fermelor, în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 302/2005 privind realizarea Registrului fermelor agricole.

5. Formularul, completat în 3 exemplare, se înregistrează la primărie si se centralizează de către angajatii camerelor agricole împreună cu angajatii primăriei care au responsabilităti în domeniul evidentei cadastrale.

Un exemplar al fiecărui formular înregistrat se va transmite, împreună cu centralizatorul, la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană si a municipiului Bucuresti. Centralizatorul se va întocmi potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.

6. Dacă proprietarul plantatiei este cel care lucrează efectiv plantatia, rubrica “Exploatare directă” se va completa cu DA.

7. Se va indica tipul de persoană fizică (F) sau juridică (J), iar în cazul persoanelor juridice se va specifica tipul acestora:

- societăti comerciale cu capital privat înfiintate pe baza Legii nr. 31/1990;

- asociatii agricole private înfiintate pe baza Legii nr. 36/1991;

- unităti cu capital integral străin;

- gospodării individuale sau familiale;

- societăti mixte româno-străine;

- asociatii agricole fără personalitate juridică;

- unităti de cercetare;

- orice alte forme de proprietate care detin plantatii pomicole a căror productie este destinată comercializării.

La specia Prun este foarte important să se înscrie suprafata cultivată cu soiul D’Agen, deoarece prunele uscate obtinute din acest soi sunt subventionate în tările Uniunii Europene.

8. Se vor completa numărul de înregistrare si data depunerii formularului de către proprietar sau de către detinătorul legal al plantatiilor.

9. Se va aplica stampila primăriei după înregistrarea si depunerea formularelor.

10. Fisele centralizatoare de la primării, care se transmit la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală, precum si cele de la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală, care se transmit la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, vor avea acelasi format ca si fisele care se completează de către proprietarii sau detinătorii legali ai suprafetelor pomicole.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind preluarea de către un titular de licentă a unor capacităti energetice de distributie a energiei electrice aflate în patrimoniul altui agent economic

 

În temeiul art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul infrastructură si autorizare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind preluarea de către un titular de licentă a unor capacităti energetice de distributie a energiei electrice aflate în patrimoniul altui agent economic, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Titularii de licentă pentru distributia energiei electrice care sunt concesionari ai serviciului public privind distributia energiei electrice vor respecta prevederile procedurii aprobate prin prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 20 ianuarie 2006.

Nr. 2.


*) Anexa la prezentul ordin se publică pe pagina web a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, la adresa www.anre.ro.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind conditiile de pregătire profesională initială si continuă a anumitor categorii de conducători auto

 

Având în vedere prevederile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, si ale Directivei Parlamentului European si a Consiliului nr. 59/2003/CE privind calificarea initială si formarea periodică a conducătorilor auto si anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de călători, de modificare a Regulamentului Consiliului (CEE) 3.820/85 si a Directivei Consiliului 91/439/CEE si de abrogare a Directivei Consiliului 76/914/CEE,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. b) si e) si ale art. 65 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, ale art. 12 lit. g) si h) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Scopul si domeniul de aplicare

 

Art. 1. - (1) Pentru a putea efectua operatiuni de transport rutier ce fac obiectul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, conducătorii auto titulari ai permiselor de conducere corespunzătoare pentru categoriile C1, C1E, C si CE, respectiv D1, D1E, D si DE, trebuie să detină un nivel minim de cunostinte necesare desfăsurării profesiei, conform anexei nr. 1 la prezentul ordin, cunostinte ce trebuie actualizate periodic prin stagii de pregătire adecvate.

(2) Certificatul de calificare profesională initială, denumit în continuare CPI, si Certificatul de calificare profesională continuă, denumit în continuare CPC, reprezintă dovada pregătirii profesionale initiale, respectiv dovada pregătirii profesionale periodice a conducătorului auto, si pot fi obtinute conform prevederilor prezentului ordin.

(3) CPI si CPC sunt valabile pentru tipul de transport rutier efectuat de către conducătorul auto, respectiv transport rutier de mărfuri sau transport rutier de persoane.

(4) Modelul si continutul certificatului de calificare profesională sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

 

CAPITOLUL II

Certificatul de calificare profesională

 

Art. 2. - (1) CPI poate fi obtinut prin sustinerea unui examen de cunostinte teoretice si practice, conform prevederilor cuprinse în sectiunea 1 din anexa nr. 2.

Examenul va urmări însusirea nivelului minim de cunostinte, conform tematicii prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Conducătorii auto pot opta pentru o pregătire profesională initială accelerată în cadrul unor cursuri organizate de centre de pregătire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, conform prevederilor cuprinse în sectiunea a 2-a din anexa nr. 2, în urma cărora vor obtine un certificat de calificare profesională initială accelerată, denumit în continuare CPIa.

Aceste cursuri se vor încheia prin sustinerea unui examen privind însusirea cunostintelor conform tematicii prevăzute în anexa nr. 1.

(3) CPIa conferă titularului aceleasi drepturi ca si CPI, cu respectarea prevederilor art. 4.

(4) CPI si, respectiv, CPIa vor fi eliberate conducătorilor auto de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în termen de maximum 30 de zile de la promovarea examenelor prevăzute la alin. (1) sau (2).

(5) Conducătorii auto care efectuează transport de marfă si care îsi dezvoltă sau îsi schimbă activitatea pentru a efectua transport de persoane ori invers si care sunt titularii unui CPI/CPIa nu trebuie să mai parcurgă părtile comune ale celor două tipuri de calificare initială, ci doar părtile specifice noii calificări, urmate de promovarea unui examen teoretic. Acesti conducători vor sustine în mod obligatoriu examenul practic în totalitate.

Art. 3. - Sunt scutiti de obligativitatea calificării initiale conducătorii auto care sunt:

a) titularii unui permis de conducere pentru categoriile D1, D1E, D si DE, eliberat până la data de 9 septembrie 2008;

b) titularii unui permis de conducere pentru categoriile C1, C1E, C si CE, eliberat până la data de 9 septembrie 2009.

Art. 4. - (1) Conducătorii auto ce fac obiectul prezentului ordin pot conduce vehicule destinate transportului rutier de mărfuri în următoarele conditii:

a) conducătorii auto titulari ai unui CPI pot conduce de la vârsta de 18 ani vehicule din categoria C1, C1E, C si CE;

b) conducătorii auto titulari ai unui CPIa pot conduce:

• de la vârsta de 18 ani vehicule din categoria C1 si C1E; si

• de la vârsta de 21 de ani vehicule din categoria C1, C1E, C si CE.

(2) Conducătorii auto care fac obiectul prezentului ordin pot conduce vehicule destinate transportului rutier de persoane în următoarele conditii:

a) conducătorii auto titulari ai unui CPI pot conduce de la vârsta de 21 de ani vehicule din categoria D1, D1E, D si DE;

b) conducătorii auto titulari ai unui CPIa pot conduce:

• de la vârsta de 21 de ani vehicule din categoria D si DE, utilizate pe curse regulate de pasageri pe o distantă maximă de 50 km, si vehicule din categoriile D1 si D1E;

• de la vârsta de 23 de ani vehicule din categoria D1, D1E, D si DE, indiferent de tipul de cursă si de distanta parcursului.

Art. 5. - (1) Pregătirea periodică va consta în cursuri specifice, prin care conducătorii auto îsi vor actualiza cunostintele care le sunt necesare în activitate, cu precădere în ceea ce priveste siguranta rutieră si rationalizarea consumului de combustibil.

(2) Cursurile vor fi organizate de către centre de pregătire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, fiind astfel concepute pentru a dezvolta si a revizui cunostintele prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Cursurile vor fi organizate în două module independente, unul de 3 zile, celălalt de două zile, fiecare zi de curs având prevăzute câte 7 ore de pregătire. Cele două module pot fi urmate separat de conducătorul auto înainte de termenele prevăzute la art. 6 din prezentul ordin.

(4) Cursurile se vor încheia prin sustinerea unui examen teoretic conform prevederilor cuprinse în sectiunea a 3-a din anexa nr. 2. La promovarea examenului, conducătorul auto va obtine un CPC cu o valabilitate de 5 ani.

(5) CPC vor fi eliberate conducătorilor auto de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în termen de maximum 30 de zile de la promovarea examenelor prevăzute la alin. 4.

Art. 6. - (1) Toti conducătorii auto care sunt titulari ai unui CPI/CPIa trebuie să urmeze cursurile de formare continuă în termen de maximum 5 ani de la obtinerea acestuia.

(2) Conducătorii auto exceptati de la obligatia detinerii CPI conform prevederilor art. 3 vor urma cursurile de formare profesională continuă conform următorului calendar:

a) până la data de 10 septembrie 2012, toti cei născuti înainte de data de 1 ianuarie 1957;

b) până la data de 10 septembrie 2013, toti cei născuti înainte de data de 1 ianuarie 1968;

c) până la data de 10 septembrie 2014, toti cei născuti înainte de data de 1 ianuarie 1979;

d) până la data de 10 septembrie 2015, toti cei născuti înainte de data de 1 ianuarie 1990.

(3) Conducătorii auto care sunt titulari ai unui CPC obtinut conform prevederilor alin. (1) sau (2) vor participa la astfel de cursuri la fiecare 5 ani, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a CPC.

(4) În cazul în care conducătorii auto titulari ai unui CPI/CPIa sau ai unui CPC ori cei exceptati de la obligatia detinerii CPI conform prevederilor art. 3 nu si-au exercitat profesia pe o perioadă de cel putin 2 ani, acestia au obligatia de a urma un curs de pregătire periodică înainte de reluarea activitătii, chiar dacă nu s-au împlinit termenele prevăzute la alin. (1)-(3).

 

CAPITOLUL III

Examinarea

 

Art. 7. - (1) Examenele pentru obtinerea CPI, CPIa si CPC vor fi sustinute în fata unei comisii de examinare formate din 3 membri. Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va desemna reprezentanti ca membri ai comisiei de examinare. Directia generală infrastructură si transport rutier va putea desemna un reprezentant ca membru în cadrul comisiei de examinare.

(2) Rezultatul examinării va fi comunicat candidatilor în aceeasi zi, iar eventualele contestatii cu privire la rezultatul examinării se vor depune în termen de 3 zile la agentia teritorială a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. din judetul în care s-a organizat examenul.

(3) Conducătorii auto care au fost respinsi în urma examenului pot sustine o singură dată o reexaminare, la cel putin 15 zile de la data examenului anterior, la data si ora stabilite de comisia de examinare.

(4) Conducătorii auto respinsi la reexaminare au posibilitatea să obtină CPI/CPIa sau CPC, după caz, numai după sustinerea unui nou examen, cu plata tarifului aferent.

Art. 8. - (1) Documentele referitoare la absolventii cursurilor de pregătire se păstrează la sediul centrelor de pregătire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizate, unde s-au desfăsurat cursurile, o perioadă de minimum 10 ani.

(2) Documentele referitoare la rezultatele examenelor sustinute de conducătorii auto se păstrează la agentiile teritoriale ale Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. pe o perioadă de minimum 10 ani, iar evidenta lor centralizată se păstrează la sediul central al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.

Art. 9. - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R eliberează si tine evidenta certificatelor de calificare profesională ale conducătorilor auto.

Art. 10. - Pentru a putea organiza cursuri de pregătire pentru conducătorii auto conform prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 5 alin. (2), centrele de pregătire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere trebuie să fie autorizate de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului conform reglementărilor în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 11. - (1) Prevederile prezentului ordin se aplică conducătorilor auto titulari ai permiselor de conducere corespunzătoare pentru categoriile D1, D1E, D si DE, care efectuează operatiuni de transport rutier ce fac obiectul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005, începând cu data de 10 septembrie 2008.

(2) Prevederile prezentului ordin se aplică conducătorilor auto titulari ai permiselor de conducere corespunzătoare pentru categoriile C1, C1E, C, CE, care efectuează operatiuni de transport rutier ce fac obiectul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005, începând cu data de 10 septembrie 2009.

(3) Până la termenele prevăzute la alin. (1) si (2) ale acestui articol pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 597/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 12 mai 2003, se aplică în mod corespunzător.

Art. 12. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 13. - Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Parlamentului European si a Consiliului 59/2003/CE din 15 iulie 2003 privind calificarea initială si pregătirea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de călători, de modificare a Regulamentului Consiliului 3.820/85/CEE si a Directivei Consiliului 91/439/CEE si de abrogare a Directivei Consiliului 76/914/CEE, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 226 din 10 septembrie 2003.

Art. 14. - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. si Directia generală infrastructură si transport rutier vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 15. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2006.

Nr. 42.

 

ANEXA Nr. 1

 

NIVELUL MINIM

de cunostinte necesare desfăsurării profesiei de conducător auto

 

Cunostintele care trebuie luate în considerare în vederea constatării calificării initiale si a formării continue a conducătorului auto vor include cel putin tematica cuprinsă în prezenta anexă. Candidatii trebuie să atingă nivelul de cunostinte si de aptitudini practice necesare pentru a conduce în deplină sigurantă vehiculele din respectiva categorie de permis.

Nivelul minim de cunostinte nu poate fi mai mic decât nivelul atins în cursul scolarizării obligatorii, completat de o pregătire profesională care să permită desfăsurarea activitătii si utilizarea instrumentelor si tehnicilor necesare în acest sens.

 

CAPITOLUL I

Pregătire avansată privind conducerea ratională bazată pe regulile de sigurantă

 

Toate tipurile de permise (dintre cele care fac obiectul prezentului ordin)

1.1. Obiectiv: cunoasterea caracteristicilor sistemului de transmisie în scopul utilizării optime:

- curbele de cupluri, de putere si de consum specific ale unui motor, zona de utilizare optimă a tahometrelor, diagrame privind coeficientii cutiei de viteze.

1.2. Obiectiv: cunoasterea caracteristicilor tehnice si functionarea dispozitivelor de sigurantă pentru a controla vehiculul, pentru a minimiza uzura si pentru a preveni disfunctionalitătile specifice:

- circuitul de frânare oleopneumatic servoasistat, limitele de utilizare a frânelor si a frânei de încetinire, utilizarea combinată a frânelor si a frânei de încetinire, utilizarea optimă a vitezei si rapoartelor cutiei de viteze, utilizarea inertiei vehiculului, utilizarea mijloacelor de încetinire si de frânare în cursul coborârilor, atitudine în caz de defectiune.

1.3. Obiectiv: capacitatea de optimizare a consumului de carburant:

- optimizarea consumului de carburant prin aplicarea competentelor prezentate la pct. 1.1 si 1.2.

Permis C, CE, C1 si C1E

1.4. Obiectiv: capacitatea de a asigura încărcarea unui vehicul respectând regulile de sigurantă si utilizare corectă a vehiculului:

- fortele care se aplică vehiculului în miscare, utilizarea coeficientilor cutiei de viteze în functie de sarcina vehiculului si de profilul drumului, calcularea sarcinii totale a unui vehicul sau a unui ansamblu de vehicule, calcularea volumului total, repartizarea încărcăturii, consecintele supraîncărcării pe axă, stabilitatea vehiculului si centrul de greutate, tipurile de ambalaje si suporturile de sarcină;

- principalele categorii de mărfuri ce necesită arimarea, tehnici de calare si de arimare a încărcăturii, utilizarea centurilor de arimare, verificarea dispozitivelor de arimare, utilizarea de mijloace de manipulare, acoperirea cu prelată si scoaterea prelatei.

Permis D, DE, D1 si D1E

1.5. Obiectiv: capacitatea de a asigura siguranta si confortul pasagerilor:

- echilibrul miscărilor longitudinale si laterale, utilizarea drumurilor împreună cu alti utilizatori, pozitia pe sosea, frânarea treptată/lină, folosirea consolelor, utilizarea de infrastructuri specifice (spatii publice, benzi de circulatie rezervate), realizarea unei armonii între conducerea în sigurantă si celelalte functii ale conducătorului auto, interactiunea cu pasagerii, caracteristicile specifice ale transportului anumitor categorii de călători (persoane cu dizabilităti, copii).

1.6. Obiectiv: capacitatea de a asigura încărcarea unui vehicul respectând regulile de sigurantă si utilizare corectă a vehiculului:

- fortele care se aplică vehiculelor în miscare, utilizarea coeficientilor cutiei de viteze în functie de sarcina vehiculului si de profilul drumului, calcularea sarcinii totale a unui vehicul sau a unui ansamblu de vehicule, repartizarea încărcăturii, consecintele supraîncărcării pe axă, stabilitatea vehiculului si centrul de greutate.

 

CAPITOLUL II

Aplicarea reglementărilor

 

Toate tipurile de permise (dintre cele care fac obiectul prezentului ordin)

2.1. Obiectiv: cunoasterea mediului social al transportului rutier si regulile care îl guvernează:

- duratele maxime de lucru specifice transporturilor; principiile, aplicarea si consecintele prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 17/2002, cu modificările si completările ulterioare; sanctiunile în caz de neutilizare, de utilizare necorespunzătoare sau de manipulare a tahografului; cunoasterea mediului social al transportului rutier: drepturile si obligatiile conducătorului auto în ceea ce priveste pregătirea profesională initială si pregătirea profesională periodică.

Permis C, CE, C1 si C1E

2.2. Obiectiv: cunoasterea reglementărilor privind transportul rutier de mărfuri:

- licentele de transport, obligatiile ce rezultă din contractele-tip de transport de mărfuri, redactarea documentelor ce formează contractul de transport, autorizatiile de transport international, obligatii ce rezultă din conventia privind contractul de transport international rutier de mărfuri, întocmirea foii de drum internationale, trecerea frontierelor, comisionarii de transport, documente speciale de însotire a mărfii.

Permis D, DE, D1 si D1E

2.3. Obiectiv: cunoasterea reglementărilor privind transportul rutier de persoane:

- transportul de grupuri specifice, echipamente de sigurantă la bordul autobuzelor, centurile de sigurantă, încărcarea vehiculului.

 

CAPITOLUL III

Sănătatea, siguranta rutieră si siguranta mediului, serviciile, logistica

 

Toate tipurile de permise (dintre cele care fac obiectul prezentului ordin)

3.1. Obiectiv: cresterea perceptiei privind riscurile rutiere si accidentele de muncă:

- tipologia accidentelor de muncă din sectorul transporturilor, statisticile accidentelor de circulatie, implicarea camioanelor grele/autocarelor, consecintele umane, materiale si financiare.

3.2. Obiectiv: capacitatea de a preveni criminalitatea si traficul de imigranti ilegali:

- informatii generale, implicatii pentru conducătorii auto, măsurile de prevenire, lista verificărilor ce trebuie efectuate de conducătorul auto, legislatia cu privire la responsabilitatea conducătorului auto si întreprinderilor de transport.

3.3. Obiectiv: capacitatea de a preveni riscurile fizice:

- principiile ergonomice: gesturile si pozitiile care implică riscuri, conditia fizică, exercitiile de manipulare, protectia personală.

3.4. Obiectiv: constientizarea importantei stării fizice si mentale:

- principiile unei alimentatii sănătoase si echilibrate, efectele alcoolului, medicamentelor sau ale oricărei substante susceptibile de a modifica comportamentul, simptomele, cauzele si efectele oboselii si stresului, rolul fundamental al ciclului elementar muncă-odihnă.

3.5. Obiectiv: capacitatea de a evalua corect situatiile de urgentă:

- comportamentul în caz de urgentă: evaluarea situatiei, evitarea supraaccidentelor, solicitarea de ajutor, asistenta rănitilor si acordarea primului ajutor, actiuni în caz de incendiu, evacuarea ocupantilor din camioane/călătorilor din autobuze, asigurarea sigurantei tuturor călătorilor, actiuni în caz de agresiune; principiile de bază ale întocmirii unui proces-verbal de constatare a accidentului.

3.6. Obiectiv: abilităti de comportament care să contribuie la îmbunătătirea imaginii unei întreprinderi:

- relatia dintre comportamentul conducătorului auto si imaginea întreprinderii: importanta pentru întreprindere a calitătii prestatiei conducătorului auto, diferitele roluri ale conducătorului auto, diferitii interlocutori potentiali ai conducătorului auto, întretinerea autovehiculului, organizarea muncii, consecintele pe plan comercial si financiar ale unei dispute.

Permis, C, CE, C1 si C1E

3.7. Obiectiv: cunoasterea mediului economic al transportului rutier de mărfuri si organizarea pietei:

- transportul rutier în raport cu alte tipuri de transport (concurentă, expeditori), diferitele activităti din domeniul transportului rutier (transportul public, în folos propriu, activităti conexe transportului), organizarea principalelor tipuri de întreprinderi de transport sau activităti conexe transportului, diferitele specializări din domeniul transportului (cisternă, temperatură controlată etc.), evolutia sectorului (diversificarea serviciilor oferite, relatia transport rutier- transport feroviar, subcontractarea etc.).

Permis D, DE, D1 si D1E

3.8. Obiectiv: cunoasterea mediului economic al transportului rutier de călători si organizarea pietei:

- transporturilor rutiere de călători în raport cu alte tipuri de transport de călători (transport feroviar, automobile), diferitele activităti ce implică transportul rutier de călători, trecerea frontierelor (transportul international), organizarea principalelor tipuri de întreprinderi de transport rutier de călători.

 

ANEXA Nr. 2

 

CONDITIILE

de obtinere a CPI/CPIa/CPC

 

SECTIUNEA 1 – CPI

 

Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. organizează examenele teoretice si practice pentru a verifica detinerea de către candidati a nivelului minim de cunostinte prevăzut în anexa nr. 1 cu privire la tematica si obiectivele indicate.

a) Examenul teoretic este format din două probe:

(i) un set de întrebări care cuprinde câte 3 întrebări tip grilă si câte două întrebări cu răspuns direct, pentru fiecare obiectiv (dintre obiectivele generale si cele specifice tipului de transport - marfă/călători) prevăzut în anexa nr. 1;

(ii) 6 studii de caz, câte două pentru fiecare dintre cele 3 capitole ale anexei nr. 1.

Durata examenului teoretic este de 4 ore. Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la cel putin 60% din întrebări si la 4 studii de caz. Candidatii respinsi nu vor mai sustine examenul practic.

b) Examenul practic este format din două probe:

(i) o probă de conducere destinată evaluării pregătirii cu privire la conducerea ratională bazată pe reguli de sigurantă. Această probă are loc, pe cât posibil, pe drumuri situate în afara zonelor construite, pe drumuri expres sau pe autostrăzi (sau alte drumuri similare), precum si pe toate tipurile de drumuri publice urbane, acestea trebuind să prezinte diferite tipuri de dificultăti pe care un conducător auto le poate întâlni. Este preferabil ca această probă să se desfăsoare în diverse conditii de intensitate a traficului. Timpul de conducere pe drum trebuie să fie folosit în mod optim pentru a evalua candidatul în toate zonele de circulatie

pe care le-ar putea întâlni. Durata minimă a acestei probe este de 90 de minute;

(ii) o probă practică care vizează cel putin pct. 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 si 3.5 din anexa nr. 1. Durata minimă a acestei probe este de 30 de minute.

Vehiculele utilizate în timpul examenelor practice răspund cel putin criteriilor aplicabile vehiculelor de examen, astfel cum sunt definite în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 574/2005 privind organizarea si desfăsurarea examenului pentru obtinerea permisului de conducere.

Examenul practic poate să fie completat de o a treia probă care se desfăsoară într-un poligon special sau într-un simulator performant pentru a evalua perfectionarea în ceea ce priveste conducerea ratională bazată pe reguli de sigurantă, în special în ceea ce priveste controlul vehiculului în functie de diferitele stări ale carosabilului, precum si în functie de conditiile atmosferice, de ora din zi sau din noapte.

Durata acestei probe optionale nu este stabilită. În cazul în care conducătorul auto ar trece această probă, durata sa ar putea fi scăzută din durata de 90 de minute a probei de conducere prevăzute la lit. b) pct. (i), această scădere neputând depăsi 30 de minute.

În ceea ce îi priveste pe conducătorii mentionati la art. 2 alin. (5) din ordin, examenul teoretic se limitează la materiile prevăzute în anexa nr. 1, corespunzătoare tipului de transport (mărfuri/persoane) care se solicită de noua calificare initială. Acesti conducători vor sustine obligatoriu examenul practic în totalitate.

 

SECTIUNEA a 2-a – CPIa

 

Calificarea initială accelerată va include întreaga tematică prevăzută în anexa nr. 1. Durata sa este de 140 de ore.

Fiecare candidat trebuie să efectueze cel putin 10 ore de conducere individuală într-un vehicul din categoria respectivă, răspunzând cel putin criteriilor aplicabile vehiculelor de examen, astfel cum sunt definite în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 574/2005.

În timpul conducerii individuale, candidatul trebuie să fie însotit de un instructor, angajat al unui centru de pregătire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere. Fiecare conducător poate să efectueze cel mult 4 ore din cele 10 de conducere individuală într-un poligon special sau într-un simulator performant pentru a evalua perfectionarea în ceea ce priveste conducerea ratională bazată pe reguli de sigurantă, în special în ceea ce priveste controlul vehiculului în functie de diferitele stări ale carosabilului, precum si în functie de conditiile atmosferice, de ora din zi sau din noapte.

Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. organizează examenele teoretice si practice pentru a verifica detinerea de către candidati a nivelului minim de cunostinte prevăzut în anexa nr. 1 cu privire la tematica si obiectivele indicate.

a) Examenul teoretic este format din două probe:

(i) un set de întrebări care cuprinde câte două întrebări tip grilă pentru fiecare obiectiv (dintre obiectivele generale si cele specifice tipului de transport - marfă/călători) prevăzut în anexa nr. 1;

(ii) un studiu de caz.

Durata examenului teoretic este de două ore. Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la cel putin 60% din întrebări si la studiul de caz. Candidatii respinsi nu vor mai sustine examenul practic.

b) Examenul practic este format din două probe:

(i) o probă de conducere destinată evaluării pregătirii cu privire la conducerea ratională bazată pe reguli de sigurantă. Această probă are loc, pe cât posibil, pe drumuri situate în afara zonelor construite, pe drumuri expres sau pe autostrăzi (sau alte drumuri similare), precum si pe toate tipurile de drumuri publice urbane, acestea trebuind să prezinte diferite tipuri de dificultăti pe care un conducător auto le poate întâlni. Este preferabil ca această probă să se desfăsoare în diverse conditii de intensitate a traficului. Timpul de conducere pe drum trebuie să fie folosit în mod optim pentru a evalua candidatul în toate zonele de circulatie

pe care le-ar putea întâlni. Durata minimă a acestei probe este de 30 de minute;

(ii) o probă practică care vizează cel putin pct. 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 si 3.5 prevăzute în anexa nr. 1. Durata minimă a acestei probe este de 10 minute.

Vehiculele utilizate în timpul examenelor practice răspund cel putin criteriilor aplicabile vehiculelor de examen, astfel cum sunt definite în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 574/2005. Pentru conducătorii mentionati la art. 2 alin. (5) din ordin, durata calificării initiale accelerate este de 35 de ore, din care două ore si jumătate de conducere individuală. La

sfârsitul acestei pregătiri, candidatul va sustine un examen în fata comisiei prevăzute la art. 7 din ordin. Examenul teoretic va cuprinde câte două întrebări tip grilă pentru fiecare obiectiv specific (mărfuri sau persoane) mentionat în anexa nr. 1. Examenul practic va fi sustinut în întregime.

 

SECTIUNEA a 3-a – CPC

 

Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. organizează examenele teoretice, mentionate la art. 5 din ordin, pentru a verifica dacă candidatii si-au actualizat nivelul minim de cunostinte prevăzut în anexa nr. 1 cu privire la tematica si obiectivele indicate.

Examenul este format din două probe:

(i) un set de întrebări care cuprinde câte 3 întrebări tip grilă pentru fiecare obiectiv (dintre obiectivele generale si cele specifice tipului de transport - marfă/călători) prevăzut în anexa nr. 1;

(ii) un studiu de caz.

Durata examenului este de două ore. Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la cel putin 60% din întrebări si la studiul de caz.

 

ANEXA Nr. 3*)

 

MODELUL CERTIFICATULUI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea modelului si continutului formularelor si a instructiunilor de completare a acestora în vederea îndeplinirii procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale prin publicitate

 

În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 196, precum si ale art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul formularelor: “Anunt individual”, “Anunt colectiv” si “Proces-verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate”, prevăzute în anexele nr. 1A, 1B si 1C.

Art. 2. - Instructiunile de completare a formularelor mentionate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1A, 1B, 1C si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Administratiile finantelor publice, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, Directia generală a tehnologiei informatiei, precum si, după caz, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, competente să emită acte administrative fiscale, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.035/2004 privind aprobarea modelului si continutului anunturilor prin care se comunică un act administrativ fiscal într-un cotidian national de largă circulatie si/sau într-un cotidian local ori în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 16 iulie 2004.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2006.

Nr. 94.

 

ANEXA Nr. 1A

 

ROMÂNIA - Ministerul Finantelor Publice

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

...........................................

(organul fiscal emitent)

Nr. ......... data .................

 

ANUNT INDIVIDUAL

 

În temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că a fost emis/emisă .................................................. (denumirea actului administrativ fiscal, numărul si data emiterii) pe numele ................ (numele si prenumele sau denumirea contribuabilului), cu domiciliul fiscal ........................................................................... (domiciliul fiscal al contribuabilului)

Actul administrativ fiscal poate fi consultat de titularul acestuia la sediul organului fiscal emitent.

Prezentul act administrativ fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afisării anuntului, respectiv .................................................. (data afisării).

Dacă aveti nelămuriri în legătură cu acest anunt, îl/o puteti contacta pe domnul/doamna ...................................... (numele si prenumele), la sediul nostru sau la numărul de telefon ...................... .

 

Seful compartimentului,

.....................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

ANEXA Nr. 1B

 

ROMÂNIA - Ministerul Finantelor Publice

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

...........................................

(organul fiscal emitent)

Nr. ......... data .................

 

ANUNT COLECTIV

 

În temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele/ denumirea contribuabilului

Domiciliul fiscal al contribuabilului

Denumirea actului administrativ fiscal,

numărul si data actului

 

 

 

 

 

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afisării anuntului, respectiv ................................... (data afisării).

Dacă aveti nelămuriri în legătură cu acest anunt, îl/o puteti contacta pe domnul/doamna ............................ (numele si prenumele), la sediul nostru sau la numărul de telefon ...................... .

 

Seful compartimentului,

.....................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

ANEXA Nr. 1C

 

PROCES - VERBAL

privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Nr. .............................../..............................

 

            Întrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalitătile de comunicare prevăzute la art. 44 alin. (2) lit. a), b) si c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, subsemnatul ........................................ (numele, prenumele si functia) am procedat, în conformitate cu dispozitiile art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

            În acest sens s-a afisat în data de ......................, concomitent la sediul ................................. (organul fiscal emitent) si pe pagina de Internet ...............................(adresă web), anuntul nr. ..................... din data de ...................... .

 

Seful compartimentului,

...............................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

Întocmit,

...................................................

(numele, prenumele si semnătura)

Anuntul a fost retras în data de ..............

 

 

 

Seful compartimentului, ...................................................

(numele, prenumele si semnătura)

Întocmit,

...................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE

 

1. Comunicarea prin publicitate se efectuează în situatia în care actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalitătile de comunicare prevăzute la art. 44 alin. (2) lit. a), b) si c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

2. Comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate se realizează prin afisarea, concomitent la sediul autoritătii emitente si pe pagina de Internet a acesteia, a unui anunt în care se mentionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. Anuntul va fi păstrat o perioadă de 15 zile de la data afisării.

3. În cazul actelor administrative fiscale emise de Agentia Natională de Administrare Fiscală si de unitătile subordonate, inclusiv pentru deciziile de solutionare a contestatiilor returnate de postă, comunicarea prin afisarea pe pagina de Internet se face astfel:

a) pentru actele administrative fiscale emise de administratiile finantelor publice si de directiile generale ale finantelor publice, prin publicarea anuntului pe pagina de Internet a directiei generale a finantelor publice;

b) pentru actele administrative fiscale emise de directiile din centrala Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, prin publicarea anuntului pe pagina de Internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală;

c) pentru actele administrative fiscale emise de Autoritatea Natională a Vămilor, prin publicarea anuntului pe pagina de Internet a Autoritătii Nationale a Vămilor.

4. Pentru actele administrative fiscale emise de alte autorităti publice, comunicarea se face prin afisarea pe site-urile proprii ale acestora.

5. În cazul în care aceste autorităti nu dispun de site-uri proprii, comunicarea se face astfel:

a) în cazul autoritătilor administratiei publice locale, pe site-ul consiliului judetean sau al prefecturii;

b) în cazul celorlalte autorităti publice emitente, pe site-ul autoritătii în coordonarea sau în subordinea căreia acestea functionează.

6. În cazul actelor administrative fiscale emise de Agentia Natională de Administrare Fiscală si de unitătile subordonate, publicarea se face la adresa http://www.mfinante.ro în Portal ANAF, meniul “Licitatii si anunturi”, sectiunea “Anunturi - Anunturi acte administrative fiscale”. Anuntul se afisează simultan pe siteul teritorial de care apartine si pe site-urile centrale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si Ministerului Finantelor Publice.

7. În cazul comunicării actelor administrative fiscale prin publicitate, functionarul public însărcinat cu comunicarea va

întocmi un proces-verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate.

8. Anuntul individual se utilizează în cazul în care există numai un singur act administrativ fiscal care trebuie comunicat prin această modalitate.

Organul fiscal emitent - se completează cu denumirea organului fiscal emitent (de exemplu, Administratia Finantelor Publice a Sectorului 3 Bucuresti).

Denumirea actului administrativ fiscal, numărul si data emiterii - se completează cu denumirea actului administrativ fiscal, precum si cu numărul si data emiterii actului administrativ fiscal (de exemplu, Decizia de impunere anuală pentru veniturile realizate pe anul 2005 cu nr. 0000/01.01.2005; Decizia de solutionare a contestatiei împotriva deciziei de impunere anuală pentru veniturile realizate pe anul 2005 cu nr. 0000/01.01.2005; Somatia cu nr. 0000/01.01.2005).

Numele si prenumele sau denumirea contribuabilului – se completează:

- numele si prenumele contribuabilului, în cazul persoanelor fizice;

- denumirea, precum si codul de identificare fiscală, în cazul persoanelor juridice, asociatiilor sau altor entităti fără personalitate juridică.

Domiciliul fiscal al contribuabilului - se completează cu domiciliul fiscal al contribuabilului.

9. Anuntul colectiv se utilizează în cazul în care există mai multe acte administrative fiscale care trebuie comunicate prin această modalitate.

Organul fiscal emitent - se completează cu denumirea organului fiscal emitent (de exemplu, Administratia Finantelor Publice a Sectorului 3 Bucuresti).

Numele si prenumele/denumirea contribuabilului – se completează:

- numele si prenumele contribuabilului, în cazul persoanelor fizice;

- denumirea, precum si codul de identificare fiscală, în cazul persoanelor juridice, asociatiilor sau altor entităti fără personalitate juridică.

Domiciliul fiscal al contribuabilului - se completează cu domiciliul fiscal al contribuabilului.

Denumirea actului administrativ fiscal, numărul si data actului - se completează cu denumirea actului administrativ fiscal, precum si cu numărul si data emiterii actului administrativ fiscal (de exemplu, Decizia de impunere anuală pentru veniturile realizate pe anul 2005 cu nr. 0000/01.01.2005; Decizia de solutionare a contestatiei împotriva deciziei de impunere anuală pentru veniturile

realizate pe anul 2005 cu nr. 0000/01.01.2005; Somatia cu nr. 0000/01.01.2005).

10. Proces-verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Procesul-verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate se întocmeste de către functionarul căruia i-au fost stabilite atributii de comunicare

a actelor administrative fiscale prin publicitate.

Organul fiscal emitent - se completează cu denumirea organului fiscal emitent (de exemplu, Administratia Finantelor Publice a Sectorului 3 Bucuresti).

Numele si prenumele, functia - se completează cu numele, prenumele si functia functionarului public care întocmeste procesul-verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate.

Adresa web - se completează cu denumirea paginii de Internet în care se face publicarea anuntului.

 

ANEXĂ

la Hotărârea nr. 325/2005

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI

JUDETUL VRANCEA

 

LISTA

cuprinzând asociatiile si fundatiile române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială ce beneficiază de subventii în anul 2006 din bugetul local al municipiului Focsani, precum si nivelul acestora, în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 34/1998

 

Denumirea asociatiei/fundatiei

Numărul de beneficiari

Valoarea subventiei

- lei (RON) -

Fundatia "Lumea copiilor" - Focsani (Unitatea de asistentă socială - Centrul de zi pentru copii cu handicap neuromotor "Lumea Copiilor" Focsani - Proiectul "Mergem împreună")

50

42.000

 

Presedinte de sedintă,

Vlase Ion

Contrasemnează:

Secretarul municipiului Focsani,

E. L. Nicolau