MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 85         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 30 ianuarie 2006

 

SUMAR

 

DECRETE

 

56. – Decret privind rechemarea unui ambasador

 

57. – Decret privind rechemarea unui ambasador

 

58. – Decret privind rechemarea unui ambasador

 

59. – Decret privind rechemarea unui ambasador

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

24. – Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise

 

26. – Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. – Domnul Marcel Dinu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Arabă Egipt.

Art. 2. – Domnul Marcel Dinu îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2006.

Nr. 56.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. – Domnul Neagu Udroiu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Finlanda si în Republica Estonia.

Art. 2. – Domnul Neagu Udroiu îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2006.

Nr. 57.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. – Domnul Constantin Gârbea se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Georgia.

Art. 2. – Domnul Constantin Gârbea îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2006.

Nr. 58.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. – Domnul Stelian Oancea se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Regatul Spaniei.

Art. 2. – Domnul Stelian Oancea îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2006.

Nr. 59.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. VII.5 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. – Legea nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 19 mai 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul legii va avea următorul cuprins:

“LEGE

privind sustinerea si promovarea culturii scrise“

2. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(2) În sensul prezentei legi, prin cultură scrisă se întelege domeniul de referintă care cuprinde cărti, reviste si alte publicatii, având caracter literar-artistic, tehnico-stiintific, editate pe orice fel de suport.“

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art.2. – De prevederile prezentei legi beneficiază activitătile de creatie, productie editorială, tipografică, de difuzare si promovare a culturii scrise.“

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art.3. – Nu fac obiectul prezentei legi tipăriturile de informare publicitară, publicatiile de modă, de decoratiuni interioare, de sport, de informare din domeniul televiziunii si al radiodifuziunii, cotidienele sau periodicele care nu au incidentă cu domeniul de referintă prevăzut la art. 1, almanahurile, horoscoapele, calendarele, publicatiile pornografice, cele destinate jocurilor de noroc si publicatiile de rebus.“

5. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL II

Măsuri de sustinere a culturii scrise“

6. Articolul 4 se abrogă.

7. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“Art.5. – (1) Autoritătile administratiei publice centrale si locale, precum si institutiile publice pot acorda sprijin financiar, partial sau integral, singure ori în parteneriat, pentru editarea unor publicatii din categoria celor prevăzute la art. 1.“

8. După alineatul (1) al articolului 5 se introduc trei noi alineate, alineatele (11), (12) si (13), cu următorul cuprins:

“(11) Stabilirea publicatiilor pentru care urmează să se acorde sprijin financiar se face prin selectie de oferte în baza propunerilor comisiilor special constituite în acest scop, de către autoritătile sau institutiile publice prevăzute la alin. (1); ofertele sunt formulate de edituri si de redactiile publicatiilor.

(12) În localitătile unde o minoritate etnică depăseste pragul de 20% din totalul populatiei, din comisiile constituite de autoritătile locale, în conformitate cu prevederile alin. (11), vor face parte si reprezentanti ai minoritătii respective.

(13) În bugetele autoritătilor administratiei publice centrale si locale, precum si ale institutiilor publice pot fi prevăzute, în mod distinct, fonduri pentru acordarea de sprijin financiar în vederea editării de cărti, reviste si alte publicatii din categoria celor prevăzute la art. 1.“

9. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(2) Sumele reprezentând sprijinul financiar acordat pot acoperi costurile de editare si drepturile de autor, până la integral.“

10. Alineatul (3) al articolului 5 se abrogă.

11. După articolul 5 se introduc cinci noi articole, articolele 51–55, cu următorul cuprins:

“Art.51. – (1) Finantarea nerambursabilă a editării de lucrări din categoria celor prevăzute la art. 1, prin comandă de stat, se asigură din bugetul propriu al Administratiei Fondului Cultural National, institutie publică, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, care functionează potrivit legii.

(2) Comanda de stat va avea ca priorităti realizarea de enciclopedii, tratate, dictionare, atlase, editii critice ale scriitorilor clasici români si străini, editii definitive de autor, debut literar si literatură pentru copii.

(3) Fondurile necesare pentru asigurarea finantării prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute distinct, cu această destinatie, în bugetul Administratiei Fondului Cultural National.

Art. 52. – (1) Acordarea de finantare nerambursabilă, potrivit prevederilor art. 51, se face prin selectie de oferte, în baza propunerilor comisiei de evaluare si selectie special constituite în acest scop.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) se organizează si functionează sub coordonarea Administratiei Fondului Cultural National, în conditiile legii.

Art. 53. – (1) Autoritătile administratiei publice centrale si locale, precum si institutiile publice pot aloca resurse financiare pentru achizitionarea de cărti si abonamente la reviste din categoria celor prevăzute la art. 1 pentru bibliotecile aflate în subordinea lor.

(2) Propunerile privind achizitiile de cărti si abonamentele la reviste se stabilesc de comisiile de evaluare si selectie special constituite în acest scop, de autoritătile sau institutiile publice prevăzute la alin. (1).

(3) În localitătile unde o minoritate etnică depăseste pragul de 20% din totalul populatiei, din comisiile constituite de autoritătile locale, în conformitate cu prevederile alin. (2), vor face parte si reprezentanti ai minoritătii respective.

(4) În bugetele autoritătilor administratiei publice centrale si locale, precum si în cele ale institutiilor publice pot fi prevăzute, în mod distinct, fonduri pentru achizitionarea de cărti si publicatii pentru bibliotecile aflate în subordinea sau sub autoritatea lor.

Art. 54. – (1) Ministerul Culturii si Cultelor desfăsoară Programul national pentru achizitia de cărti si abonamente la reviste din categoria culturii scrise, în vederea dezvoltării si actualizării colectiilor din bibliotecile publice aflate sub autoritatea consiliilor locale ori judetene.

(2) Cărtile si abonamentele la reviste, care vor face obiectul achizitiei conform alin. (1), sunt stabilite de o comisie special constituită în acest scop.

(3) Comisia prevăzută la alin. (2) se organizează si functionează sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor si este constituită din specialisti si experti independenti, inclusiv reprezentanti ai minoritătilor nationale, desemnati pentru fiecare sesiune de selectie de oferte prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

(4) Comisia face, cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, propunerile de achizitionare a titlurilor si a abonamentelor la reviste, care vor fi supuse analizei si aprobării ministrului culturii si cultelor.

(5) În formularea propunerilor, comisia va avea în vedere situatia calitativă si numerică a colectiilor existente în bibliotecile publice aflate sub autoritatea consiliilor locale si judetene, precum si resursele alocate anual de aceste autorităti pentru achizitionarea de cărti si abonamente.

(6) Comisia primeste si analizează contestatiile formulate în legătură cu selectia de oferte si face propuneri ministrului culturii si cultelor.

Art. 55. – Resursele financiare pentru desfăsurarea programului prevăzut la art. 54 alin. (1) sunt constituite din alocatii bugetare, prevăzute distinct cu această destinatie în bugetul Ministerului Culturii si Cultelor, precum si din fondurile constituite potrivit art. 21.“

12. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art.6. – Autoritătile administratiei publice centrale si locale, precum si institutiile publice pot acorda, pentru realizarea unor proiecte în domeniul culturii scrise, burse de studiu, precum si granturi de studii si călătorie, în tară si în străinătate.“

13. Articolul 7 se abrogă.

14. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art.8. – (1) Institutul Cultural Român, alte institutii publice, precum si autoritătile publice centrale si locale, singure sau în parteneriat, pot acorda sprijin financiar pentru traducerea si/sau editarea, în străinătate, a unor lucrări din categoria celor prevăzute la art. 1.

(2) Valoarea sprijinului financiar prevăzut la alin. (1) poate include plata drepturilor de autor corespunzătoare si costurile de traducere/editare, până la integral.“

15. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art.9. – (1) Bursele si granturile prevăzute la art. 6, precum si sprijinul financiar prevăzut la art. 8 alin. (1) se acordă pe baza propunerilor formulate de comisii special constituite, în acest scop, de autoritătile si institutiile publice finantatoare.

(2) În localitătile unde o minoritate etnică depăseste pragul de 20% din totalul populatiei, din comisiile constituite de autoritătile locale, în conformitate cu prevederile alin. (1), vor face parte si reprezentanti ai minoritătii respective.“

16. Articolul 10 se abrogă.

17. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art.11. – (1) Sub autoritatea Institutului Cultural Român se înfiintează si functionează Comisia pentru promovarea în străinătate a culturii nationale scrise.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) este constituită pe domenii si este alcătuită din specialisti si experti independenti.

(3) Membrii comisiei prevăzute la alin. (1) sunt desemnati prin ordin al presedintelui Institutului Cultural Român.

(4) Regulamentul de organizare si functionare, procedurile de lucru ale comisiei prevăzute la alin. (1), precum si atributiile si competentele acesteia sunt stabilite prin ordin al presedintelui Institutului Cultural Român.“

18. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art.13. – (1) În vederea promovării productiei editoriale, în bugetul Ministerului Culturii si Cultelor pot fi prevăzute în mod distinct fonduri pentru sustinerea organizării în tară a unor festivaluri, târguri, saloane, expozitii de carte, presă si multimedia, inclusiv în colaborare cu organizatiile profesionale ale editorilor si difuzorilor, precum si cu uniunile de creatori recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.

(2) Institutul Cultural Român, singur sau în colaborare cu Ministerul Culturii si Cultelor, precum si cu organizatiile profesionale ale editorilor, difuzorilor, uniunilor de creatori recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, poate sustine organizarea în străinătate a evenimentelor de genul celor prevăzute la alin. (1).

(3) Pentru organizarea în străinătate a unor festivaluri, târguri, saloane, expozitii de carte, presă si multimedia, în bugetul Institutului Cultural Român, respectiv în cel al Ministerului Culturii si Cultelor, pot fi prevăzute în mod distinct fonduri destinate acestui scop.

(4) Ministerul Educatiei si Cercetării poate sustine financiar organizarea unor evenimente de genul celor prevăzute la alin. (1) si (2), singur sau în parteneriat cu Ministerul Culturii si Cultelor, respectiv cu Institutul Cultural Român.“

19. După articolul 13 se introduc două noi articole, articolele 131 si 132, cu următorul cuprins:

“Art.131. – (1) În cazul în care reprezentarea României la un târg organizat în străinătate este asigurată numai de organizatiile profesionale ale editorilor si difuzorilor, precum si de uniunile de creatori recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, Ministerul Culturii si Cultelor si, respectiv, Institutul Cultural Român pot contribui, în limita fondurilor prevăzute la art. 13 alin. (1) si (3), la organizarea standului.

(2) Ministerul Culturii si Cultelor si, după caz, Institutul Cultural Român pot încredinta organizarea manifestărilor prevăzute la alin. (1) în tară, respectiv în străinătate, unor organizatii profesionale ale editorilor si difuzorilor, precum si uniunilor de creatori recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, acordând în acest scop sprijinul financiar necesar.

Art. 132. – Ministerul Culturii si Cultelor si Institutul Cultural Român pot asigura, cu prilejul festivalurilor, târgurilor, saloanelor si expozitiilor internationale, organizate potrivit art. 13 alin. (2) si art. 131, inclusiv cheltuielile de participare si promovare.“

20. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art.14. – Guvernul României poate stabili, prin hotărâre, ca anumite evenimente din categoria celor prevăzute la art. 13 să fie declarate de interes national sau international, după caz, asigurând distinct sustinerea financiară a organizării si desfăsurării acestora.“

21. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art.15. – În bugetele Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Educatiei si Cercetării si Institutului Cultural Român pot fi prevăzute distinct fonduri destinate achizitionării si expeditiei publicatiilor prevăzute la art. 1 pentru biblioteci ale comunitătilor românesti, ale institutelor culturale românesti, precum si ale lectoratelor de limbă si civilizatie română din străinătate.“

22. Articolul 16 se abrogă.

23. Articolul 17 se abrogă.

24. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art.20. – (1) Pentru editarea în străinătate a unor lucrări din categoria celor prevăzute la art. 1, potrivit prezentei legi, plata costurilor reprezentând editarea se face în moneda tării în care se realizează editarea.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1), autoritatea administratiei publice finantatoare si, după caz, institutia publică finantatoare pot acorda un avans de până la 30% din valoarea contractului, în conditiile legii.“

25. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art.22. – Regulamentele de organizare si functionare, precum si procedurile de lucru ale comisiilor prevăzute la art. 5 alin. (11), art. 53 alin. (2), art. 54 si la art. 9 sunt stabilite prin ordin, respectiv hotărâre a autoritătii publice centrale sau locale, ori prin dispozitie a conducătorului institutiei publice finantatoare, după caz.“

26. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

“Art.23. – (1) Editorii au obligatia să tipărească, pentru întregul tiraj, numărul international standard corespunzător tipului de publicatie.

(2) Editorii au obligatia să tipărească pe fiecare exemplar al publicatiei descrierea C.I.P. realizată de Biblioteca Natională a României.

(3) Editorii au obligatia să tipărească pe publicatiile lor codul de bare, în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, si să asigure utilizarea codului de bare în evidenta computerizată a vânzărilor si a gestiunii.“

27. Articolul 24 se abrogă.

28. Articolul 26 se abrogă.

29. Alineatele (1) si (2) ale articolului 28 vor avea următorul cuprins:

“Art.28. – (1) Încălcarea prevederilor art. 23 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON).

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de către angajati ai Bibliotecii Nationale a României, precum si de către alti specialisti împuterniciti în acest scop prin ordin al ministrului culturii si cultelor.“

30. După alineatul (2) al articolului 28 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (1) se actualizează prin hotărâre a Guvernului.“

31. După articolul 29 se introduce articolul 291 cu următorul cuprins:

“Art.291. – Dispozitiile prezentei legi completează în mod corespunzător:

a) dispozitiile Legii nr. 356/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 23 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare;

b) dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătătirea finantării unor programe de dezvoltare sectorială initiate de Ministerul Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 293/2001.“

Art. II. – Legea nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 19 mai 2003, cu modificările aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. III. – Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Dumitru Miron,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2006.

Nr. 24.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. VII.4 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. – Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, literele a) si b) vor avea următorul cuprins:

“a) bibliotecă – institutia, compartimentul sau structura specializată ale cărei atributii principale sunt: constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea si conservarea colectiilor de cărti, publicatiilor seriale, a altor documente de bibliotecă si a bazelor de date, pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educatie sau recreere; initierea, organizarea si desfăsurarea de proiecte si programe culturale, inclusiv în parteneriat cu autorităti si institutii publice, cu alte institutii de profil sau prin parteneriat public-privat; în cadrul societătii informatiei biblioteca are rol de importantă strategică;

b) bibliotecă natională – institutie învestită cu sarcina de a achizitiona, de a prelucra si de a conserva la nivel national documente din toate domeniile cunoasterii si, în particular, pe cele referitoare la limba si la civilizatia română; organizatoare a Depozitului legal de documente; principala sursă documentară pentru cunoasterea culturii nationale, cu rol în desfăsurarea unor programe culturale de interes national si international;“.

2. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(2) Bibliotecile de drept public se înfiintează si se organizează în subordinea autoritătilor administratiei publice centrale sau locale, a altor autorităti ori institutii publice si functionează potrivit regulamentelor proprii aprobate de aceste autorităti sau institutii.“

3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art.6. – (1) În bibliotecile de drept public consultarea colectiilor si a bazelor de date proprii este gratuită.

(2) Bibliotecile de drept public pot oferi servicii, stabilite prin regulamentele proprii de organizare si functionare, în conditiile legii, pe bază de tarife, cu avizul autoritătii sau institutiei finantatoare.“

4. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“Art.8. – (1) Bibliotecile de drept public sunt finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, iar fondurile de finantare se nominalizează distinct în bugetele proprii sau ale institutiilor finantatoare.“

5. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art.9. – (1) Sistemul national de biblioteci se constituie din totalitatea bibliotecilor de drept public si din bibliotecile de drept privat care au activităti specifice celor de drept public si este parte integrantă a sistemului informational national, având ca obiectiv realizarea unitară a activitătilor specifice si dezvoltarea serviciilor de lectură publică.

(2) Bibliotecile de drept public pot realiza consortii sau alte forme de cooperare interbibliotecară în vederea achizitiei în comun de documente specifice si a partajării diverselor tipuri de activităti si servicii de bibliotecă.“

6. La articolul 12 alineatul (1), literele a), c), f) si g) vor avea următorul cuprins:

“a) prezervă, conservă, cercetează, dezvoltă si pune în valoare documentele detinute în colectiile sale;

............................................................................................

c) identifică, colectionează, organizează, conservă si pune în valoare Fondul Romanica, alcătuit din tipărituri si alte categorii de documente apărute în străinătate, referitoare la România, la poporul român si cultura română, publicatii ale autorilor români apărute în străinătate în orice limbă, publicatii în limba română ale autorilor străini apărute în străinătate;

............................................................................................

f) în calitate de centru metodologic national, elaborează si emite instructiuni si norme metodologice pentru bibliotecile publice si realizează studii, cercetări si informări documentare în domeniul biblioteconomiei si în alte domenii ale culturii;

g) în calitate de centru national de patologie si restaurare a documentelor, Biblioteca Natională a României elaborează si emite, în conformitate cu normele internationale în vigoare, norme si metodologii de conservare si de restaurare, de functionare a laboratoarelor de restaurare din tară si acordă asistentă de specialitate;“.

7. La articolul 12 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

“b1) identifică, colectionează, conservă si comunică documentele care fac obiectul Depozitului legal, indiferent de continutul si de anul aparitiei lor;“.

8. La articolul 12 alineatul (1), după litera g) se introduc patru noi litere, literele g1), g2), g3) si g4), cu următorul cuprins:

“g1) coordonează proiectul de realizare a Catalogului colectiv national al publicatiilor românesti si străine, precum si alte proiecte de interes national în domeniu;

g2) elaborează Bibliografia Natională a României pentru toate tipurile de documente;

g3) achizitionează cu prioritate, din tară si din străinătate, documente specifice de importantă deosebită pentru identitatea culturală si natională;

g4) coordonează realizarea Bibliotecii Virtuale Nationale.“

9. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Biblioteca Natională a României este institutie publică finantată integral de la bugetul de stat.“

10. La articolul 13, partea introductivă si litera c) vor avea următorul cuprins:

“Art.13. – În cadrul Bibliotecii Nationale a României functionează Oficiul National Bibliografic si de Informatizare a Bibliotecilor, cu următoarele atributii:

............................................................................................

c) gestionează si actualizează Catalogul colectiv national al publicatiilor românesti si străine existente în bibliotecile din România, prin participarea contractuală a bibliotecilor din sistemul national de biblioteci;“.

11. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art.14. – În cadrul Bibliotecii Nationale a României functionează ca filiale Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia si Biblioteca Omnia din Craiova; Biblioteca Natională a României poate înfiinta si alte filiale.“

12. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art.19. – (1) Bibliotecile centrale universitare sunt parte integrantă a sistemului national de învătământ si participă la procesul de instruire, formare si educatie, precum si la activitatea de cercetare din institutiile de învătământ superior; acestea pot avea si departamente proprii de cercetare stiintifică.

(2) Bibliotecile centrale universitare acordă asistentă metodologică si profesională celorlalte biblioteci universitare din aria geografică de îndrumare metodologică stabilită de Ministerul Educatiei si Cercetării.

(3) Bibliotecile universitare asigură suportul infodocumentar al tuturor disciplinelor predate în învătământul superior si al domeniilor de cercetare stiintifică, achizitionând periodic cele mai importante si necesare documente, indiferent de suport, si baze de date stiintifice.

(4) Bibliotecile universitare pot realiza consortii pentru achizitia partajată a surselor infodocumentare, pentru crearea si utilizarea în comun a catalogului colectiv virtual al colectiilor proprii sau atrase.“

13. La articolul 25, partea introductivă si litera a) vor avea următorul cuprins:

“Art.25. – Biblioteca Metropolitană Bucuresti exercită functia de bibliotecă publică pentru municipiul Bucuresti si de bibliotecă judeteană pentru judetul Ilfov, având următorul obiect de activitate:

a) colectionează si achizitionează toate categoriile de documente necesare organizării activitătii de lectură, informare, documentare si educatie permanentă în toate sectoarele Capitalei, prin filiale si biblioteci mobile;“.

14. Alineatul (1) al articolului 26 va avea următorul cuprins:

“Art.26. – (1) Activitatea Bibliotecii Metropolitane Bucuresti este finantată din bugetul municipiului Bucuresti.“

15. La articolul 27, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

“(3) Bibliotecile judetene îndeplinesc si rolul de biblioteci municipale în municipiul resedintă de judet.

(4) Consiliile locale ale municipiilor resedintă de judet pot finanta programe culturale, achizitii de documente pentru biblioteca judeteană, lucrări de investitii si pot sustine cheltuielile materiale si de capital pentru biblioteca judeteană respectivă.“

16. La articolul 28, literele a)–d) vor avea următorul cuprins:

“a) colectionează toate categoriile de documente necesare organizării activitătii de informare, documentare si de lectură la nivelul comunitătii judetene si organizează Depozitul legal local de documente, potrivit legii;

b) coordonează activitatea bibliotecilor publice de pe raza judetului în care îsi desfăsoară activitatea, prin actiuni specifice de îndrumare si de evaluare, prin proiecte, programe si activităti culturale, precum si actiuni de îndrumare profesională; asigură aplicarea unitară a normelor biblioteconomice si a legislatiei în domeniu si coordonarea aplicării strategiilor si programelor de automatizare a activitătilor si serviciilor acestor biblioteci;

c) elaborează si editează bibliografia locală curentă, materiale de îndrumare metodologică si alte publicatii, alcătuiesc baze de date si organizează centre de informare comunitară, cooperează cu autoritătile administratiei publice locale, cu institutiile responsabile, potrivit legii, si cu organismele neguvernamentale în realizarea obiectivelor educatiei permanente;

d) elaborează norme privitoare la functionarea bibliotecilor publice din orasele si municipiile din judetul respectiv, precum si pentru organizarea de filiale specializate pentru copii, tineri si adulti, cu respectarea normelor emise de Biblioteca Natională a României.“

17. Alineatul (1) al articolului 30 va avea următorul cuprins:

“Art.30. – (1) Bibliotecile municipale si orăsenesti sunt biblioteci de drept public, cu personalitate juridică.“

18. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

“Art.35. – Persoanele fizice sau juridice române ori străine pot înfiinta si finanta biblioteci publice de drept privat pe teritoriul României, conform legilor în vigoare, cu avizul de specialitate al Comisiei Nationale a Bibliotecilor si cu decizia de autorizare emisă de Ministerul Culturii si Cultelor sau, după caz, de Ministerul Educatiei si Cercetării.“

19. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

“Art.38. – Finantarea bibliotecilor scolare se face din bugetul anual al institutiilor de învătământ de stat în cadrul cărora functionează, din fondurile alocate pentru finantarea de bază.“

20. Alineatele (4) si (9)–(11) ale articolului 40 vor avea următorul continut:

“(4) Evidenta globală si individuală a publicatiilor, realizată în sistem informatizat, cuprinde descrierea completă, conform standardelor în vigoare.

............................................................................................

(9) În caz de predare/preluare a gestiunii fondului de documente specifice, precum si în caz de fortă majoră, se procedează la verificarea integrală a inventarului; modificarea partială a echipei gestionare se operează prin integrare în gestiune, în conditiile legii.

(10) În caz de fortă majoră, incendii, calamităti naturale, precum si mutări succesive, sedii si locuri de depozitare improprii, conducerea bibliotecii dispune scoaterea din evidentă a documentelor deteriorate sau distruse.

(11) Bibliotecile publice sunt obligate să îsi dezvolte colectiile de documente, prin achizitionarea de titluri din productia editorială curentă, precum si prin completarea retrospectivă.“

21. Alineatul (2) al articolului 41 va avea următorul cuprins:

“(2) Dotările se asigură prin alocarea resurselor financiare necesare de către autoritătile finantatoare.“

22. Alineatul (2) al articolului 42 va avea următorul cuprins:

“(2) Autoritătile si institutiile publice finantatoare controlează si asigură conditii optime de păstrare a colectiilor si de acces la acestea.“

23. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

“Art.43. – (1) Bibliotecile de drept public pot organiza filiale în comunitătile românesti de peste hotare, cu aprobarea autoritătii finantatoare.

(2) Colectiile de documente specifice, precum si dotările materiale destinate organizării si dezvoltării acestor filiale pot reprezenta, după caz, transferuri din patrimoniul propriu sau achizitii anume realizate din surse bugetare, cu aprobarea autoritătilor finantatoare, precum si sponsorizări si donatii de la persoane fizice si juridice.“

24. Alineatele (2) si (4) ale articolului 44 vor avea următorul cuprins:

“(2) În categoria personalului de specialitate din biblioteci se includ: bibliotecarii, bibliografii, cercetătorii, redactorii, documentaristii, conservatorii, restauratorii, inginerii de sistem, informaticienii, operatorii, analistii si alte posturi de profil. Pot fi angajate în bibliotecile de drept public si persoane cu studii medii sau superioare de alt profil, cu obligatia de a urma, într-o perioadă de până la maximum 2 ani, una dintre formele de pregătire profesională prevăzute de lege.

............................................................................................

(4) Organigrama si statul de functii ale bibliotecii se aprobă de către autoritatea sau institutia finantatoare, conform legii.“

25. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

“Art.45. – (1) Angajarea personalului de specialitate din bibliotecile finantate din fonduri publice, cu personalitate juridică, se realizează prin concurs organizat de conducerea bibliotecii, potrivit legii; din comisiile de concurs vor face parte în mod obligatoriu si reprezentanti ai bibliotecilor cu rol de coordonare metodologică.

(2) Angajarea personalului de specialitate din bibliotecile finantate din fonduri publice, fără personalitate juridică, se realizează prin concurs organizat de autoritatea finantatoare; din comisiile de concurs va face parte în mod obligatoriu si reprezentantul bibliotecii cu rol de coordonare metodologică.

(3) Nomenclatorul de functii si criteriile de normare a resurselor umane în Biblioteca Natională a României si în bibliotecile publice sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(4) Pentru bibliotecile din învătământ si bibliotecile specializate, nomenclatorul de functii si criteriile de normare sunt prevăzute în anexa nr. 2, cu respectarea numărului maxim de posturi si a creditelor bugetare aprobate.“

26. Articolul 48 va avea următorul cuprins:

“Art.48. – Promovarea, sanctionarea, eliberarea din functie si destituirea personalului din bibliotecile de drept public se realizează în conformitate cu prevederile legale; în cazul bibliotecilor fără personalitate juridică se va solicita în mod obligatoriu si avizul bibliotecii cu rol de coordonare metodologică.“

27. Alineatul (2) al articolului 50 se abrogă.

28. Alineatul (3) al articolului 50 va avea următorul cuprins:

“(3) Cursurile de formare profesională continuă a personalului din bibliotecile de drept public se organizează, în conditiile legii, de către Biblioteca Natională a României, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Pedagogică Natională «I. C. Petrescu», casele corpului didactic, bibliotecile centrale universitare, Biblioteca Metropolitană Bucuresti si bibliotecile judetene, centrele pentru formare profesională continuă ale Ministerului Culturii si Cultelor si Ministerului Educatiei si Cercetării, asociatiile profesionale de profil, precum si de firmele acreditate, care oferă cursuri ce acoperă varietatea specializărilor dintr-o bibliotecă.

Metodologia, criteriile de autorizare a institutiilor în domeniul formării profesionale continue a personalului din bibliotecile de drept public, precum si modalitătile de examinare finală si certificare a pregătirii profesionale sunt elaborate, în conditiile legii, de Ministerul Educatiei si Cercetării si Ministerul Culturii si Cultelor, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.“

29. Alineatul (2) al articolului 54 va avea următorul cuprins:

“(2) Consiliul de administratie este condus de directorul general sau, după caz, de director, în calitate de presedinte, si este format din maximum 11 membri, astfel: director general sau director, director general adjunct sau director adjunct, director economic sau contabil-sef si reprezentanti ai principalelor compartimente ale bibliotecii, desemnati prin decizie a directorului general, respectiv a directorului, precum si un reprezentant al autoritătii finantatoare, desemnat de aceasta.“

30. Articolul 56 va avea următorul cuprins:

“Art.56. – Numirea, promovarea, sanctionarea si eliberarea din functie a directorilor generali, directorilor si a directorilor adjuncti din bibliotecile publice judetene, respectiv din Biblioteca Metropolitană Bucuresti, se realizează, în conditiile legii, de către autoritatea finantatoare, cu avizul Comisiei Nationale a Bibliotecilor.“

31. Alineatul (3) al articolului 57 va avea următorul cuprins:

“(3) Numirea, promovarea, sanctionarea si eliberarea din functie a directorilor generali, directorilor generali adjuncti, directorilor, directorilor adjuncti si bibliotecarilor responsabili din celelalte biblioteci de învătământ se realizează de către autoritatea finantatoare, în conditiile legii.“

32. Articolul 59 va avea următorul cuprins:

“Art.59. – Se înfiintează Comisia Natională a Bibliotecilor, denumită în continuare Comisia, autoritate stiintifică natională pentru bibliotecile de drept public, aflată în coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetării si a Ministerului Culturii si Cultelor.“

33. Articolul 60 va avea următorul cuprins:

“Art.60. – (1) Comisia este formată din specialisti recunoscuti în domeniul bibliotecilor, desemnati după cum urmează:

a) prin ordin al ministrului educatiei si cercetării: un reprezentant al Ministerului Educatiei si Cercetării, un reprezentant al unei biblioteci centrale universitare si 4 reprezentanti ai bibliotecilor de învătământ superior si preuniversitar;

b) prin ordin al ministrului culturii si cultelor: un reprezentant al Ministerului Culturii si Cultelor, un reprezentant al Bibliotecii Nationale a României si 4 reprezentanti ai bibliotecilor publice;

c) prin decizie a presedintelui Academiei Române: un reprezentant al retelei de biblioteci a Academiei Române si un reprezentant al Bibliotecii Academiei Române;

d) din partea asociatiilor profesionale de profil: 5 reprezentanti, desemnati de adunările generale ale acestor asociatii.

(2) De asemenea, din Comisie vor face parte:

a) un reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor, desemnat prin ordin al ministrului administratiei si internelor;

b) un reprezentant al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, desemnat prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei;

c) 2 reprezentanti ai bibliotecilor eclesiastice, desemnati de Patriarhia Română.

(3) La propunerea Comisiei, Ministerul Culturii si Cultelor si Ministerul Educatiei si Cercetării pot angaja, cu contract de muncă pe perioadă determinată, specialisti si/sau pot încheia contracte de parteneriat public-privat cu firme specializate pentru consultantă si optimizare, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în baza acordurilor convenite cu Uniunea Europeană, precum si a cerintelor de aliniere la standardele europene.

(4) Membrii Comisiei au un mandat de 3 ani si sunt confirmati prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetării si al ministrului culturii si cultelor, în baza propunerilor formulate de institutiile si asociatiile mentionate la alin. (1) si (2).

(5) Presedintele si secretarul Comisiei sunt alesi dintre membrii acesteia, cu votul a două treimi din totalul membrilor Comisiei.

(6) Comisia îsi desfăsoară activitatea în baza unui regulament propriu de organizare si functionare, elaborat de Comisie si aprobat prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetării si al ministrului culturii si cultelor.

(7) Comisia poate coopta, cu votul majoritătii simple, ca membri asociati, specialisti din tară sau din străinătate, personalităti stiintifice de prestigiu în domeniu.

(8) Sediul oficial si secretariatul tehnic ale Comisiei sunt asigurate de Ministerul Culturii si Cultelor.“

34. Articolul 61 va avea următorul cuprins:

“Art.61. – (1) Finantarea activitătii Comisiei, inclusiv indemnizatia si celelalte cheltuieli de participare a presedintelui si membrilor, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor.

(2) Indemnizatia presedintelui si a membrilor Comisiei este de 10% din salariul secretarului de stat si se acordă lunar, indiferent de numărul de sedinte organizate.“

35. Articolul 62 va avea următorul cuprins:

“Art.62. – Comisia are următoarele atributii:

a) elaborează strategii si programe pentru sistemul national de biblioteci, pe care le supune spre aprobare, prin ordin comun, ministrului educatiei si cercetării si ministrului culturii si cultelor;

b) coordonează activitatea de informare si documentare din sistemul national de biblioteci, elaborează programe si metodologii privind informatizarea sistemului national de biblioteci;

c) propune programe de cercetare în domeniul biblioteconomiei, istoriei cărtii si stiintelor informării, pe care le transmite spre analiză Ministerului Culturii si Cultelor, Ministerului Educatiei si Cercetării si Academiei Române, precum si altor autorităti sau institutii publice interesate;

d) elaborează si propune metodologiile, normele, normativele si reglementările din domeniul protejării bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci, pe care le înaintează Ministerului Culturii si Cultelor, respectiv Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor;

e) elaborează, în conformitate cu standardele europene, standarde privitoare la suprafata minimă a bibliotecilor finantate din fonduri publice, care se aprobă prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetării si al ministrului culturii si cultelor; acestea nu pot fi sub 0,05 m2 pentru un locuitor, în localitătile cu o populatie de până la 10.000 de locuitori, si sub 0,015 m2 pentru un locuitor, în localitătile cu o populatie de peste 10.000 de locuitori;

f) elaborează criteriile specifice de selectie si promovare a personalului pentru ocuparea functiilor de conducere si de specialitate din biblioteci, care se aprobă prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetării si al ministrului culturii si cultelor;

g) elaborează norme-cadru de organizare si functionare a bibliotecilor finantate de autoritătile administratiei publice locale, precum si a bibliotecilor de drept privat cu acces public, care se aprobă prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetării si al ministrului culturii si cultelor;

h) propune Ministerului Educatiei si Cercetării si autoritătilor finantatoare cursuri de formare initială si de formare continuă în domeniile specifice biblioteconomiei si stiintei informării;

i) elaborează metodologia de organizare a inspectiei în biblioteci, cu scopul de a stabili nivelul de dezvoltare a bibliotecilor în raport cu strategiile si standardele nationale, de a propune solutii de impulsionare a dezvoltării si de a sprijini procesul decizional de la nivelul administratiei centrale si locale; metodologia se aprobă prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetării si al ministrului culturii si cultelor;

j) elaborează raportul anual privind starea sistemului national de biblioteci, pe baza rapoartelor statistice primite de la unitătile de profil din teritoriu.“

36. Articolul 63 se completează cu un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Accesul utilizatorilor la colectiile si serviciile bibliotecilor comunale este asigurat minimum 4 ore pe zi lucrătoare, restul programului de lucru fiind destinat altor activităti specifice bibliotecilor.“

37. Alineatele (1) si (2) ale articolului 67 vor avea următorul cuprins:

“Art.67. – (1) Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se sanctionează cu plata unei sume aplicate gradual, până la 50% din valoarea de inventar, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflatie la zi.

(2) Distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de către utilizatori se sanctionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflatie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de până la 5 ori fată de pretul astfel calculat.“

38. La articolul 68, partea introductivă si litera d) vor avea următorul cuprins:

“Art.68. – Bibliotecile de drept public dispun de autonomie administrativă si profesională în raport cu autoritatea finantatoare, constând în:

.............................................................................................

d) încheierea protocoalelor de colaborare cu alte biblioteci sau institutii culturale din tară si din străinătate;“.

39. Alineatul (2) al articolului 69 va avea următorul cuprins:

“(2) Conditiile si cuantumul participării la finantarea programelor realizate prin asociere se stabilesc si se aprobă de autoritătile finantatoare.“

40. Alineatul (1) al articolului 71 va avea următorul cuprins:

“Art.71. – (1) Anual conducerile bibliotecilor întocmesc rapoarte de evaluare a activitătii, care sunt prezentate consiliului de administratie si autoritătii finantatoare.“

41. Articolul 73 va avea următorul cuprins:

“Art.73. – (1) Controlul respectării dispozitiilor prezentei legi, precum si a standardelor, normelor si metodologiilor elaborate de Comisie, aprobate potrivit legii, se asigură, de asemenea, de către directiile pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în cazul bibliotecilor finantate de autoritătile publice locale, de către Ministerul Educatiei si Cercetării, universităti, precum si de inspectoratele scolare judetene, pentru bibliotecile din sistemul educatiei nationale.

(2) Celelalte autorităti si institutii publice în subordinea si finantarea cărora se află bibliotecile de drept public vor asigura, prin formele proprii de control si îndrumare, aplicarea si respectarea dispozitiilor prezentei legi.“

42. Articolul 74 va avea următorul cuprins:

“Art.74. – Anexele nr. 1 si 2a)–c)*) fac parte integrantă din prezenta lege.“

43. Anexa la Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, se modifică si se înlocuieste cu anexele nr. 1 si 2a)–c) la prezenta ordonantă.

Art. II. – În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante se reorganizează Comisia Natională a Bibliotecilor.

 

Art. III. – În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, Comisia Natională a Bibliotecilor elaborează metodologia sistemului de statistică a bibliotecilor si o înaintează Institutului National de Statistică, după aprobarea prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetării si al ministrului culturii si cultelor.

Art. IV. – În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, Comisia Natională a Bibliotecilor elaborează norme de realizare a operatiilor specifice activitătii de bibliotecă, pe care le înaintează spre aprobare, prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetării si al ministrului culturii si cultelor.

Art. V. – Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Dumitru Miron,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2006.

Nr. 26.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a