MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 89         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 31 ianuarie 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 699 din 20 decembrie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor

 

Decizia nr. 700 din 20 decembrie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

28. – Ordonantă privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 699

din 20 decembrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Cristina Cătălina Turcu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială BV – S.R.L. Giurgiu în Dosarul nr. 2.867/2005 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspunde Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii, prin consilier juridic, lipsind cealaltă parte, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, invocând în acest sens Decizia Curtii Constitutionale nr. 517 din 11 octombrie 2005.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 20 octombrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 2.867/2005, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială BV – S.R.L. într-un litigiu având ca obiect solutionarea plângerii formulate de autorul exceptiei împotriva unei decizii a Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii prin care s-a stabilit în sarcina autorului exceptiei un anumit cuantum al tarifului de monitorizare.

În motivarea exceptiei autorul acesteia sustine că prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 56, întrucât aplicarea tarifului de monitorizare, de către Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii, ca procent aplicat asupra cifrei de afaceri obtinute si din alte activităti împovărează nejustificat furnizorul de retele si servicii de telecomunicatii electronice care prestează si alte tipuri de activităti, nesupuse reglementării si autorizării Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii. Totodată, se consideră că Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii percepe o taxă care nu reflectă nici o contraprestatie.

Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, întrucât textul legal criticat nu asigură asezarea justă a sarcinilor fiscale, ceea ce încalcă dispozitiile art. 56 din Constitutie.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorulraportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 47 alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, care au următorul cuprins: “(3) Tariful de monitorizare datorat de fiecare furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice se stabileste prin decizie a presedintelui ANRC, ca produs între:

a) procentul determinat potrivit prevederilor alin. (2); si b) cifra de afaceri a furnizorului respectiv, corespunzătoare anului anterior.“

Textul constitutional invocat în sustinerea exceptiei este cel al art. 56 privind contributiile financiare. Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine că dispozitiile legale criticate au mai format obiect al controlului de constitutionalitate în raport cu art. 56 din Constitutie. Astfel, Curtea, prin Decizia nr. 517 din 11 octombrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.041 din 23 noiembrie 2005, a constatat constitutionalitatea întregului art. 47 al ordonantei de urgentă în cauză.

Cu acel prilej, Curtea, în esentă, a retinut că tariful de monitorizare exprimă plata oficială stabilită pentru serviciile prestate sau lucrările executate, în functie de importanta, volumul si valoarea acestora, si nu reprezintă o sarcină fiscală, în sensul de impozite sau de taxe ce constituie venituri la bugetul de stat, ci este o plată legală pentru activitatea de supraveghere si control al pietei comunicatiilor electronice, desfăsurată de Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii.

Neexistând elemente noi de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii, considerentele si solutia deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

De altfel, Curtea constată că Legea nr. 239/2005 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 26 iulie 2005, introduce, în cadrul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2002, un nou capitol – capitolul VIII1 Tariful de monitorizare“ –, care intră în vigoare la data de 31 decembrie 2005. În cadrul acestui capitol, la art. 484 alin. (2), se prevede că furnizorii de retele publice de comunicatii electronice, furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau furnizorii de servicii postale pot solicita, în vederea determinării tarifului de monitorizare aplicabil, luarea în consideratie a veniturilor rezultate din furnizarea de retele sau de servicii de comunicatii electronice ori din furnizarea de servicii postale, în locul cifrei de afaceri prevăzute în situatiile financiare anuale întocmite pentru anul anterior celui pentru care se datorează tariful de monitorizare estimativ, ceea ce este o modificare în sensul dorit de autorul exceptiei.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială BV – S.R.L. Giurgiu în Dosarul nr. 2.867/2005 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 decembrie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 700

din 20 decembrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Cristina Cătălina Turcu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Lucom Prodimpex“ – S.R.L. Târgu Mures în Dosarul nr. 167/2005 al Tribunalului Mures.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 12 octombrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 167/2005, Tribunalul Mures a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Lucom Prodimpex“ – S.R.L. Târgu Mures într-o cauză având ca obiect solutionarea unei cereri de anulare si suspendare a executării unui act administrativ, formulată de autorul exceptiei.

În motivarea exceptiei autorul acesteia sustine că prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 21 alin. (4), întrucât conditionează accesul liber la justitie de îndeplinirea procedurii solicitării revocării actului în cauză emis de autoritatea administrativă, procedură pe care autorul exceptiei o consideră ca fiind administrativ-jurisdictională.

Tribunalul Mures consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În argumentarea acestei opinii este invocată jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorulraportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, care are următorul cuprins:

“Înainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ unilateral, trebuie să solicite autoritătii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia. Plângerea se poate adresa în egală măsură organului ierarhic superior, dacă acesta există.“

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate este invocat art. 21 alin. (4) din Constitutie, referitor la caracterul facultativ si gratuit al jurisdictiilor speciale administrative.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate au mai format obiect al controlului de constitutionalitate în raport cu textul art. 21 alin. (4) din Constitutie. Astfel, prin Decizia nr. 252 din 10 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 23 iunie 2005, Curtea, respingând exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, a retinut, în esentă, că textul constitutional care se referă la caracterul facultativ al jurisdictiilor speciale administrative nu este aplicabil prevederilor legale criticate care instituie obligatia persoanei vătămate de a se adresa, cu reclamatie, organului administrativ emitent, pe calea recursului gratios, sau organului ierarhic superior, pe calea recursului ierarhic, mai înainte de sesizarea instantei de judecată cu anularea actului considerat ilegal. De asemenea, Curtea a mai statuat că nici o dispozitie constitutională nu interzice ca prin lege să se instituie o procedură administrativă prealabilă, fără caracter jurisdictional, cum este, de exemplu, procedura recursului administrativ gratios sau a celui ierarhic.

Neexistând elemente noi de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii, considerentele si solutia deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Lucom Prodimpex“ – S.R.L. Târgu Mures în Dosarul nr. 167/2005 al Tribunalului Mures.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 decembrie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

PARTEA I

Reglementări ale unor operatiuni financiar-fiscale

 

TITLUL I

Dispozitii privind activitatea de creditare desfăsurată de institutii financiare nebancare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

SECTIUNEA 1

Domeniul de aplicare

 

Art. 1. – Prezentul titlu reglementează conditiile minime de acces al institutiilor financiare nebancare la activitatea de creditare, în scopul asigurării si mentinerii stabilitătii financiare.

Art. 2. – (1) Activitatea de creditare reprezintă orice formă de finantare, realizată de institutiile financiare nebancare în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1).

(2) Banca Natională a României este singura autoritate în măsură să decidă dacă activitatea desfăsurată de o entitate este de natura activitătii de creditare si intră sub incidenta prezentului titlu.

Art. 3. – (1) Activitatea de creditare se desfăsoară prin institutii de credit definite în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, si prin institutii financiare nebancare, în conditiile stabilite prin prezentul titlu, precum si prin legi speciale care le reglementează activitatea.

(2) Entitătile, altele decât cele prevăzute la alin. (1), nu pot desfăsura cu titlu profesional activităti de creditare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Definitii

 

Art. 4. – În sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) institutie financiară nebancară – persoană juridică constituită cu scopul de a desfăsura, cu titlu profesional, activităti de creditare de natura celor prevăzute la art. 7 alin. (1) si ale căror surse de finantare provin din resurse proprii sau împrumutate de la institutii de credit, de la alte institutii financiare sau, după caz, din alte surse prevăzute în legi speciale;

b) activităti permise institutiilor financiare nebancare – activitătile prevăzute la art. 7 si 8, care se desfăsoară în baza prevederilor prezentului titlu si, după caz, a legilor speciale care le reglementează activitatea;

c) conducători – persoanele care, potrivit actelor constitutive si/sau hotărârii organelor statutare ale institutiilor financiare nebancare, sunt împuternicite să conducă si să coordoneze activitatea zilnică a acestora si sunt învestite cu competenta de a angaja răspunderea institutiilor financiare nebancare;

d) actionar semnificativ – persoana fizică, persoana juridică sau grupul de persoane fizice si/sau juridice care actionează împreună si care detin direct sau indirect o participatie de 10% ori mai mult din capitalul social al unei societăti sau din drepturile de vot ori o participatie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra gestiunii si politicii de afaceri ale acesteia;

e) notificare – actiunea întreprinsă de institutiile financiare nebancare, inclusiv prin depunerea documentatiei stabilite de Banca Natională a României, în vederea obtinerii de la aceasta a actului care atestă înregistrarea si permite desfăsurarea activitătii de creditare;

f) Registrul general al institutiilor financiare nebancare, denumit în continuare Registrul general, – registru deschis si tinut de Banca Natională a României, în care sunt înscrise institutiile financiare nebancare ce îndeplinesc cerintele generale prevăzute la cap. II sectiunea 1;

g) Registrul special al institutiilor financiare nebancare, denumit în continuare Registrul special, – registru deschis si tinut de Banca Natională a României, în care sunt înscrise institutiile financiare nebancare ce îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 27;

h) Registrul de evidentă al caselor de ajutor reciproc si al caselor de amanet, denumit în continuare Registrul de evidentă, – registru deschis si tinut de Banca Natională a României, în care sunt înscrise casele de ajutor reciproc si casele de amanet.

 

SECTIUNEA a 3-a

Organizarea si functionarea

 

Art. 5. – (1) Institutiile financiare nebancare au obligatia de a se constitui ca societăti comerciale pe actiuni. Organizarea si functionarea institutiilor financiare nebancare sunt reglementate de prevederile prezentului titlu, ale Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si, după caz, de alte legi speciale în materie.

(2) Persoanele juridice prevăzute la cap. VIII fac exceptie de la obligativitatea constituirii sub formă de societăti comerciale pe actiuni.

Art. 6. – (1) Denumirea unei entităti care poate desfăsura activitate de creditare, în conditiile prezentului titlu, va include sintagma “institutie financiară nebancară“ sau abrevierea acesteia “IFN“. Sintagma “institutie financiară nebancară“ va fi folosită în denumire, antet, acte oficiale, contracte ori alte asemenea documente, reclame sau în publicitate numai de către institutiile financiare nebancare.

(2) Institutiile financiare nebancare nu pot folosi în denumire, antet, sau în alte atribute de identificare orice cuvinte si expresii care ar induce publicul în eroare cu privire la statutul ori la activitătile si operatiunile institutiilor financiare nebancare.

 

SECTIUNEA a 4-a

Activităti permise

 

Art. 7. – (1) Institutiile financiare nebancare pot desfăsura următoarele activităti de creditare:

a) acordare de credite, incluzând, fără a se limita la: credite de consum, credite ipotecare, credite imobiliare, microcredite, finantarea tranzactiilor comerciale, operatiuni de factoring, scontare, forfetare;

b) leasing financiar;

c) emitere de garantii si asumare de angajamente, inclusiv garantarea creditului;

d) acordare de credite cu primire de bunuri spre păstrare, respectiv amanetare prin case de amanet;

e) acordare de credite către membrii unor asociatii fără scop patrimonial, organizate pe baza liberului consimtământ al salariatilor/pensionarilor, în vederea sprijinirii prin împrumuturi financiare a membrilor lor, respectiv case de ajutor reciproc;

f) alte forme de finantare de natura creditului.

(2) Institutiile financiare nebancare, în derularea activitătilor aferente creditelor de consum, pot emite si administra carduri de credit pentru clienti si pot desfăsura activităti legate de procesarea tranzactiilor cu acestea, cu respectarea reglementărilor Băncii Nationale a României în domeniu.

(3) Institutiile financiare nebancare pot acorda servicii conexe si de consultantă legate de realizarea activitătilor prevăzute la alin. (1).

(4) Institutiile financiare nebancare pot efectua operatiuni în mandat în relatia cu alte institutii financiare nebancare si/sau institutii de credit legate de activitatea de creditare desfăsurată de acestea.

Art. 8. – (1) Institutiile financiare nebancare pot desfăsura, în aplicarea art. 7, după caz, următoarele operatiuni cu bunuri mobile si imobile:

a) operatiuni necesare desfăsurării activitătii;

b) închiriere de bunuri mobile si imobile către terte părti, inclusiv leasing operational, cu conditia ca valoarea bunurilor mobile si imobile închiriate să nu depăsească o limită care se stabileste prin norme de către Banca Natională a României;

c) operatiuni cu bunuri mobile si imobile dobândite ca urmare a executării silite a creantelor institutiilor financiare nebancare sau renuntării voluntare de către utilizator la bunurile care fac obiectul contractelor de leasing financiar.

(2) Bunurile mobile si imobile dobândite în urma executării silite a creantelor institutiilor financiare nebancare vor fi vândute de acestea în termen de un an de la data dobândirii, dacă aceste bunuri nu sunt utilizate în conditiile prevăzute la alin. (1). Pentru motive justificate, termenul poate fi prelungit cu aprobarea Băncii Nationale a României.

(3) Institutiile financiare nebancare care desfăsoară activitătile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b) vor putea da o altă destinatie bunurilor mobile si imobile dobândite în urma executării silite a creantelor sau returnării lor voluntare de către utilizator, în termen de un an de la data dobândirii acestora.

 

SECTIUNEA a 5-a

Interdictii

 

Art. 9. – Se interzic institutiilor financiare nebancare:

a) desfăsurarea de activităti de atragere de depozite ori de alte fonduri rambursabile de la public;

b) emiterea de obligatiuni, cu exceptia ofertei publice adresate investitorilor calificati, în întelesul legii privind piata de capital;

c) includerea în obiectul principal de activitate a oricărei alte activităti decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1);

d) includerea în obiectul secundar de activitate a oricărei alte activităti decât cea prevăzută la art. 7 alin. (2)–(4) si la art. 8.

Art. 10. – Entitătile care nu se încadrează în prevederile prezentului titlu nu pot folosi în denumire, antet ori în acte emise sintagma “institutie financiară nebancară“ sau orice derivat al acesteia care ar induce publicul în eroare cu privire la desfăsurarea de activităti de acordare de credite în baza prezentului titlu.

Art. 11. – Nu pot detine calitatea de fondator, actionar semnificativ, conducător, administrator, auditor financiar al unei institutii financiare nebancare următoarele:

a) persoanele nominalizate în listele prevăzute la art. 23 si 27 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului;

b) persoanele împotriva cărora au fost pronuntate hotărâri definitive pentru infractiuni de coruptie, spălare de bani, înselăciune, infractiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals si uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primiri de foloase necuvenite, trafic de influentă, mărturie mincinoasă ori alte fapte penale.

Art. 12. – Institutiile financiare nebancare nu pot desfăsura urmăoarele activităti:

a) operatuni cu bunuri mobile si imobile, cu excepta celor prevăute la art. 8;

b) gajarea propriilor actuni în contul datoriilor institutei financiare nebancare;

c) acordarea de credite, conditonatăde vâzarea sau de cumpăarea actunilor institutei financiare nebancare;

d) acordarea de credite garantate cu actunile proprii ale institutei financiare nebancare;

e) acordarea de credite conditonatăde acceptarea de căre client a altor servicii care nu au legăurăcu operatunea de creditare respectivă

 

CAPITOLUL II

Cerinte si registre

 

SECTIUNEA 1

Cerinte generale

 

Art. 13. – (1) Prezenta sectiune este aplicabilă exclusiv institutiilor financiare nebancare ce fac obiectul înscrierii în Registrul general.

(2) La înfiintare, institutiile financiare nebancare trebuie să îndeplinească cumulativ cerintele generale prevăzute în prezenta sectiune.

Art. 14. – (1) Capitalul social minim al institutiilor financiare nebancare va fi stabilit de Banca Natională a României prin reglementări, fără a putea fi mai mic decât echivalentul în moneda natională (leu) al sumei de 200.000 euro. Banca Natională a României va putea stabili niveluri diferentiate de capital social minim în functie de tipul de activitate al institutiei financiare nebancare.

(2) Capitalul social minim al institutiilor financiare nebancare trebuie să fie vărsat integral, în formă bănească, la momentul subscrierii.

(3) Actiunile emise de institutiile financiare nebancare nu pot fi decât actiuni nominative.

(4) Institutiile financiare nebancare pot majora capitalul social prin aporturi bănesti, precum si prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net, a dividendelor din profitul net cuvenit actionarilor după plata impozitului pe dividende si a rezultatului reportat reprezentând profit net.

Art. 15. – (1) Institutiile financiare nebancare au obligatia de a furniza informatii detaliate Băncii Nationale a României, referitoare la calitatea actionarilor semnificativi, structura grupurilor din care fac parte acestia, precum si la situatia financiară a grupului.

(2) Banca Natională a României poate solicita orice fel de informatii cu privire la oricare dintre entitătile care sunt parte a grupului.

Art. 16. – Conducătorii institutiilor financiare nebancare trebuie să îndeplinească, cumulativ, cel putin următoarele conditii:

a) să aibă onorabilitatea corespunzătoare functiei;

b) să nu fi cauzat prin activitatea lor falimentul unui agent economic;

c) să aibă studii superioare;

d) să aibă experientă într-un domeniu considerat relevant de Banca Natională a României.

Art. 17. – (1) Institutiile financiare nebancare vor emite, cu respectarea reglementărilor Băncii Nationale a României, norme interne pentru realizarea obiectului de activitate în conformitate cu regulile unei practici prudente si sănătoase.

(2) În cadrul normelor interne de creditare institutiile financiare nebancare vor stabili reguli care să se refere cel putin la bonitatea beneficiarului, la criteriile si conditiile acordării creditului.

Art. 18. – (1) Institutiile financiare nebancare vor organiza si vor conduce evidenta contabilă în conformitate cu prevederile Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si cu reglementările specifice elaborate de Banca Natională a României, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

(2) Situatiile financiare ale institutiilor financiare nebancare vor fi auditate în conformitate cu prevederile art. 48 si 49.

Art. 19. – Institutiile financiare nebancare constituie, regularizează si utilizează provizioane specifice de risc de credit, care sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Clasificarea creditelor, determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea acestor provizioane se efectuează prin aplicarea în mod corespunzător a regulamentelor Băncii Nationale a României privind clasificarea creditelor si plasamentelor si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit emise pentru institutiile de credit.

Art. 20. – Operatiunile de încasări si plăti aferente activitătii de creditare se derulează prin conturi deschise de institutiile financiare nebancare la institutii de credit persoane juridice române, precum si la sucursalele din România ale institutiilor de credit străine autorizate de Banca Natională a României să functioneze pe teritoriul României, precum si prin casieriile proprii ale institutiilor financiare nebancare.

Art. 21. – Institutiile financiare nebancare sunt obligate să raporteze Băncii Nationale a României structura portofoliului de credite si orice informatie solicitată de banca centrală în scop statistic si de analiză, în conformitate cu cerintele stabilite prin reglementările acesteia.

 

SECTIUNEA a 2-a

Notificarea

 

Art. 22. – (1) Înfiintarea institutiilor financiare nebancare se notifică Băncii Nationale a României în termen de 30 de zile de la data înmatriculării în registrul comertului.

(2) Institutiile financiare nebancare pot desfăsura activitătile specifice prevăzute în obiectul de activitate numai după primirea de la Banca Natională a României a documentului care atestă înscrierea în Registrul general.

Art. 23. – (1) Procedura si conditiile de notificare vor fi stabilite prin reglementări ale Băncii Nationale a României.

(2) Cererea de luare în evidentă în Registrul general va fi însotită de documentatia care contine, fără a se limita la:

a) actul constitutiv depus la registrul comertului;

b) certificatul de înmatriculare la registrul comertului;

c) informarea cu privire la conducători si administratori, respectiv datele de identificare a acestora, însotite de curriculum vitae si de certificatul de cazier judiciar;

d) lista participatiilor institutiei financiare nebancare si ale actionarilor semnificativi/fondatorilor/conducătorilor în alte societăti comerciale;

e) studiul de fezabilitate, care va cuprinde cel putin tipul de operatiuni prevăzute a se desfăsura, structura organizatorică si estimări ale situatiei financiare pe următorii 2 ani;

f) identitatea auditorului financiar;

g) normele interne care reglementează activitătile desfăsurate.

Art. 24. – Institutiile financiare nebancare sunt obligate să notifice Băncii Nationale a României orice modificare intervenită cu privire la documentatia depusă initial, în termen de 30 de zile de la survenirea acesteia.

 

SECTIUNEA a 3-a

Registrul general

 

Art. 25. – (1) În urma notificării efectuate de institutiile financiare nebancare la Banca Natională a României, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1), acestea vor fi luate în evidentă si vor fi înscrise în Registrul general tinut la Banca Natională a României, numai dacă acestea prezintă dovada respectării cerintelor prevăzute la sectiunea 1.

(2) Banca Natională a României va elibera si va transmite institutiilor financiare nebancare documentul care atestă luarea în evidenta Registrului general, în termen de 60 de zile de la notificare.

 

SECTIUNEA a 4-a

Cerinte speciale

 

Art. 26. – (1) Prezenta sectiune este aplicabilă exclusiv institutiilor financiare nebancare ce fac obiectul înscrierii în Registrul special.

(2) Înscrierea institutiilor financiare nebancare în Registrul special nu exclude îndeplinirea cerintelor generale prevăzute la sectiunea 1.

Art. 27.– (1) Banca Natională a României va stabili prin reglementări criteriile de înregistrare a institutiilor financiare nebancare în Registrul special.

(2) Criteriile prevăzute la alin. (1) se pot referi, fără a se limita la:

a) cifra de afaceri;

b) volumul creditelor;

c) gradul de îndatorare;

d) totalul activelor;

e) capitalurile proprii.

Art. 28. – (1) Îndeplinirea criteriilor si înscrierea în Registrul special atrag în sarcina institutiilor financiare nebancare respectarea cumulativă a cerintelor prevăzute la alin. (2)–(5).

(2) Calitatea actionarilor si structura grupurilor din care acestia fac parte trebuie să corespundă nevoii garantării unei gestiuni prudente si sănătoase a institutiilor financiare nebancare si să permită realizarea unei supravegheri eficiente:

a) să dispună de o situatie financiară stabilă, care să justifice în mod satisfăcător provenienta fondurilor destinate obtinerii participatiei la capitalul social al institutiilor financiare nebancare si care să creeze premise pentru o eventuală sustinere financiară a acesteia;

b) să furnizeze suficiente informatii care să asigure transparenta necesară pentru identificarea grupului din care fac parte;

c) să furnizeze informatii privind actionarii semnificativi, potrivit cerintelor stabilite prin reglementările Băncii Nationale a României.

(3) Conducătorii si administratorii trebuie să îndeplinească următoarele criterii de calificare si experientă profesională:

a) conducătorii să aibă studii superioare si o experientă de minimum 2 ani în unul dintre domeniile considerate relevante de Banca Natională a României;

b) cel putin unul dintre administratori să aibă experientă în domeniul financiar-contabil de minimum un an.

(4) La organizarea si conducerea institutiilor financiare nebancare vor fi avute în vedere următoarele:

a) un regulament propriu de functionare, prin care se vor detalia atributiile si competentele fiecărui compartiment prevăzut în structura organizatorică, precum si relatiile dintre compartimente;

b) constituirea în structura acestora a cel putin unui comitet de administrare a riscurilor si a unui comitet de audit, ale căror atributii minime vor fi stabilite prin reglementările Băncii Nationale a României;

c) conducerea trebuie să fie asigurată de cel putin

2 conducători, salariati ai institutiei respective, desemnati conform statutului societătii;

d) conducătorii trebuie să asigure efectiv conducerea de zi cu zi a activitătii institutiilor financiare nebancare, să exercite exclusiv functia pentru care au fost numiti si cel putin unul dintre acestia să ateste cunoasterea limbii române;

e) administratorii pot fi numai persoane fizice.

(5) Institutiile financiare nebancare trebuie să respecte cerintele prudentiale care se referă, fără a se limita la:

a) fonduri proprii;

b) expunerea fată de un debitor si expunerea agregată;

c) expunerea fată de persoanele aflate în relatii speciale cu institutiile financiare nebancare;

d) calitatea activelor, constituirea si utilizarea provizioanelor de risc;

e) organizare si control intern.

Art. 29. – (1) Institutiile financiare nebancare vor elabora norme interne în vederea aplicării cerintelor speciale si le vor transmite Băncii Nationale a României în termen de 5 zile de la data începerii desfăsurării activitătii.

(2) Modificările operate în normele interne referitoare la desfăsurarea activitătii vor fi transmise Băncii Nationale a României în termen de 5 zile de la aprobarea acestora de către organele statutare.

(3) Banca Natională a României poate solicita institutiilor financiare nebancare modificarea în consecintă a normelor interne în cazul în care se constată că acestea nu sunt conforme cu cerintele prezentului titlu, ale reglementărilor aplicabile si ale desfăsurării unei activităti pe baze prudente si sănătoase.

 

SECTIUNEA a 5-a

Registrul special

 

Art. 30. – (1) În momentul îndeplinirii criteriilor prevăzute prin reglementările emise de Banca Natională a României, institutiile financiare nebancare vor fi înscrise în mod automat în Registrul special si vor fi supuse supravegherii Băncii Nationale a României.

(2) Banca Natională a României va elibera si va transmite institutiilor financiare nebancare documentul care atestă luarea în evidenta Registrului special.

Art. 31. – Institutiile financiare nebancare înscrise în Registrul special vor rămâne, totodată, si în baza de date a Registrului general.

Art. 32. – (1) Institutiile financiare nebancare înscrise în Registrul special vor respecta obligatiile stabilite la sectiunea a 4-a si reglementările date în aplicarea acestuia, indiferent dacă criteriile care au stat la baza înscrierii în Registrul special mai sunt sau nu îndeplinite.

(2) Banca Natională a României îsi va putea exercita în continuare prerogativele de supraveghere si asupra institutiilor financiare nebancare care nu mai îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 27 alin. (2).

 

SECTIUNEA a 6-a

Registrul de evidentă

 

Art. 33. – (1) În urma notificării efectuate de casele de ajutor reciproc si casele de amanet la Banca Natională a României, acestea vor fi luate în evidentă si înscrise în Registrul de evidentă tinut la Banca Natională a României.

(2) Banca Natională a României va elibera si va transmite caselor de ajutor reciproc si caselor de amanet documentul care atestă luarea în evidenta Registrului de evidentă, în termen de 30 de zile de la notificare.

 

CAPITOLUL III

Monitorizarea si supravegherea

 

Art. 34. – (1) În scopul realizării obiectivelor sale privind stabilitatea financiară, Banca Natională a României realizează monitorizarea institutiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general si supravegherea prudentială a institutiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special, care desfăsoară activitate pe teritoriul României.

(2) Urmărirea respectării cerintelor prevăzute de legislatia aplicabilă institutiilor financiare nebancare se realizează de Banca Natională a României, pe baza raportărilor făcute potrivit prezentului titlu si a reglementărilor date în aplicarea acesteia, inclusiv prin inspectii desfăsurate la sediul institutiilor financiare nebancare.

(3) Institutiile financiare nebancare sunt obligate să transmită Băncii Nationale a României orice informatii solicitate de aceasta.

Art. 35. – În exercitarea atributiilor sale prevăzute în prezentul titlu, Banca Natională a României desfăsoară inspectii la sediul institutiilor financiare nebancare prin personalul împuternicit în acest sens, ori de câte ori consideră necesar.

Art. 36. – Institutiile financiare nebancare sunt obligate să permită personalului Băncii Nationale a României, care efectuează inspectia, să le examineze evidentele, conturile si operatiunile si să furnizeze toate documentele si informatiile legate de administrarea, controlul intern si operatiunile institutiilor financiare nebancare, astfel cum vor fi solicitate de către acesta.

Art. 37. – (1) Banca Natională a României va emite reglementări privind regimul institutiilor financiare nebancare legat de calitatea de persoane juridice declarante la Centrala Riscurilor Bancare a Băncii Nationale a României.

(2) Nu se consideră încălcare a obligatiei de păstrare a secretului bancar transmiterea de către Centrala Riscurilor Bancare a informatiilor de risc bancar existente în baza sa de date către institutiile financiare nebancare.

 

CAPITOLUL IV

Fuziunea, divizarea si lichidarea

 

Art. 38. – Prevederile prezentului capitol se aplică numai institutiilor financiare nebancare care fac obiectul înscrierii în Registrul general si în Registrul special.

Art. 39. – Fuziunea sau divizarea institutiilor financiare nebancare se va efectua potrivit dispozitiilor legale aplicabile.

Art. 40. – (1) Fuziunea se poate realiza:

a) între două sau mai multe institutii financiare nebancare;

b) între institutii financiare nebancare si institutii de credit, cu exceptia institutiilor emitente de monedă electronică.

(2) Fuziunea si divizarea, în conditiile alin. (1), se notifică Băncii Nationale a României.

(3) În situatia în care în urma procesului de fuziune sau de divizare a unei institutii financiare nebancare rezultă institutii financiare nebancare noi, acestea sunt obligate să urmeze procedura de notificare prevăzută la cap. II sectiunea a 2-a.

Art. 41. – Lichidarea institutiilor financiare nebancare se va face conform legislatiei în materie.

 

CAPITOLUL V

Documente contractuale, registre si evidente

 

Art. 42. – (1) Institutiile financiare nebancare întocmesc si păstrează, la sediul lor social, documente si evidente, în limba română, cuprinzând:

a) contractul de societate si statutul, precum si toate actele aditionale prin care acestea au fost modificate;

b) un registru al actionarilor săi, cu exceptia cazurilor în care evidenta actionarilor este tinută de o societate de registru independent, potrivit legii;

c) hotărârile adunării generale a actionarilor;

d) procesele-verbale ale sedintelor si hotărârile consiliului de administratie si ale comitetelor prevăzute de prezentul titlu sau de reglementările Băncii Nationale a României si, după caz, ale comitetelor constituite pe baza hotărârii organelor statutare;

e) registrele si înregistrările contabile care evidentiază clar si corect situatia activitătii sale, explicarea tranzactiilor si situatiei sale financiare, astfel încât să permită Băncii Nationale a României să determine dacă acestea s-au conformat prevederilor prezentului titlu;

f) reglementările proprii referitoare la desfăsurarea activitătii, precum si toate amendamentele acestora;

g) alte înregistrări care sunt cerute potrivit prezentului titlu ori prevederilor reglementărilor Băncii Nationale a României.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) si f), precum si modificările intervenite vor fi transmise Băncii Nationale a României.

Art. 43. – (1) Institutiile financiare nebancare întocmesc si păstrează la sediul social si/sau la sediile secundare un exemplar al documentatiei de credit si orice informatii privitoare la relatiile lor de afaceri cu clientii si cu alte persoane pe care Banca Natională a României le poate prevedea prin reglementări, care se pun la dispozitie personalului autorizat al Băncii Nationale a României, la cererea acestuia.

(2) Cu respectarea obligativitătii punerii la dispozitie personalului împuternicit al Băncii Nationale a României, la cererea acestuia, a documentelor mentionate la alin. (1), institutiile financiare nebancare pot păstra aceste documente si în alte amplasamente corespunzătoare.

Art. 44. – Toate operatiunile de credit si garantie ale institutiei financiare nebancare trebuie consemnate în documente contractuale din care să rezulte clar toti termenii si toate conditiile respectivelor tranzactii. Aceste documente trebuie păstrate de institutia financiară nebancară si puse la dispozitie personalului autorizat al Băncii Nationale a României, la cererea acestuia.

Art. 45. – (1) Contractele de credit, în întelesul art. 7 alin. (1), precum si garantiile reale si personale, constituite în scopul garantării creditului, constituie titluri executorii.

(2) Garantiile constituite în favoarea institutiei financiare nebancare în scopul garantării creditelor, care îndeplinesc conditiile de publicitate prevăzute de lege, conferă institutiilor financiare nebancare prioritate fată de terti, inclusiv statul, ale căror creante si garantii au îndeplinit ulterior conditiile de publicitate.

 

CAPITOLUL VI

Situatii financiare anuale si auditarea acestora

 

Art. 46. – Institutiile financiare nebancare trebuie să tină permanent evidenta contabilă, în concordantă cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicată, si ale reglementărilor specifice date în aplicarea acesteia, si să întocmească situatii financiare care să ofere o imagine fidelă a pozitiei financiare, a performantei financiare, a fluxurilor de trezorerie si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfăsurată.

Art. 47. – Institutiile financiare nebancare sunt obligate să prezinte Băncii Nationale a României situatiile lor financiare, precum si alte date si informatii cerute de Banca Natională a României, la termenele si în forma stabilite prin reglementări emise de aceasta.

Art. 48. – (1) Situatiile financiare ale institutiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general vor fi auditate de auditori financiari, persoane juridice sau fizice.

(2) Situatiile financiare ale institutiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special vor fi auditate exclusiv de auditori financiari, persoane juridice, agreati de Banca Natională a României, în baza experientei dovedite în exercitarea activitătii de audit financiar.

Art. 49. – (1) În scopul auditării situatiilor financiare, institutiile financiare nebancare vor încheia contracte cu auditori financiari, persoane juridice sau fizice, după caz, autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România, potrivit legii.

(2) Auditorul financiar are următoarele atributii:

a) întocmeste un raport anual împreună cu opinia sa, din care să rezulte dacă situatiile financiare prezintă o imagine fidelă a pozitiei financiare, a performantei financiare, a fluxurilor de trezorerie ale institutiei financiare nebancare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfăsurată, potrivit standardelor profesionale publicate de Camera Auditorilor Financiari din România;

b) furnizează, la solicitarea Băncii Nationale a României, orice detalii, clarificări, explicatii referitoare la datele cuprinse în situatiile financiare ale institutiei financiare nebancare;

c) analizează practicile si procedurile controlului si auditului intern si, dacă consideră că acestea nu sunt corespunzătoare, va face recomandări institutiei financiare nebancare înscrise în Registrul special, pentru remedierea lor.

(3) Raportul auditorului financiar împreună cu opinia sa vor fi prezentate adunării generale a actionarilor si vor fi publicate împreună cu situatiile financiare anuale.

Art. 50. – (1) Auditorul financiar trebuie să informeze Banca Natională a României de îndată ce, în exercitarea atributiilor sale, a luat cunostintă despre orice act sau fapt în legătură cu activitatea institutiei financiare nebancare ori cu entitătile la care institutia financiară nebancară detine participatii, act sau fapt care:

a) constituie o încălcare gravă a legii si/sau a reglementărilor ori a actelor emise în aplicarea acesteia, prin care sunt stabilite conditiile de desfăsurare a activitătii institutiei financiare nebancare;

b) este de natură să afecteze situatia patrimonială a institutiei financiare nebancare sau buna sa functionare;

c) poate conduce la un refuz din partea auditorului de a-si exprima opinia asupra situatiilor financiare ale institutiei financiare nebancare sau la exprimarea de către acesta a unei opinii cu rezerve.

(2) Îndeplinirea cu bună-credintă de către auditorul financiar a obligatiei de a informa Banca Natională a României nu constituie o încălcare a obligatiei de păstrare a secretului profesional, care revine acestuia potrivit legii, si nu poate atrage răspunderea materială a acestuia.

Art. 51. – Fiecare institutie financiară nebancară va publica situatiile financiare, după aprobarea acestora de către adunarea generală a actionarilor, în forma stabilită de Banca Natională a României, la termenele prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL VII

Sanctiuni

 

Art. 52. – (1) Banca Natională a României va lua măsuri de sanctionare în cazul în care constată că o institutie financiară nebancară si/sau oricare dintre administratorii sau conducătorii acesteia se fac vinovati de:

a) încălcarea prevederilor prezentului titlu ori a reglementărilor emise de Banca Natională a României, inclusiv în domeniul prudential, ori a reglementărilor proprii ale institutiei financiare nebancare;

b) efectuarea de operatiuni fictive si fără acoperire reală;

c) neraportarea, raportarea cu întârziere sau raportarea de date eronate privind indicatorii de stabilitate financiară, indicatorii de prudentă ori alti indicatori prevăzuti în reglementările Băncii Nationale a României;

d) nerespectarea măsurilor stabilite de Banca Natională a României;

e) administrarea necorespunzătoare a patrimoniului.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), Banca Natională a României poate aplica următoarele sanctiuni:

a) avertisment scris dat institutiei financiare nebancare;

b) amendă aplicabilă institutiei financiare nebancare, între 0,01% si 0,5% din capitalul social, prin derogare de la dispozitiile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare;

c) amendă aplicabilă administratorilor, conducătorilor, între 1–6 salarii medii nete/institutie financiară nebancară, conform situatiei salariale existente în luna precedentă datei la care s-a constatat fapta;

d) suspendarea desfăsurării activitătii de creditare;

e) interzicerea desfăsurării activitătii de creditare si, implicit, radierea din registrele în care este înscrisă institutia financiară nebancară.

(3) Amenzile încasate în aplicarea alin. (2) lit. b) si c) se fac venit la bugetul de stat.

(4) Aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 52 alin. (2) se prescrie în termen de un an de la data luării la cunostintă, dar nu mai mult de 3 ani de la data săvârsirii faptei.

(5) Aplicarea sanctiunilor nu înlătură răspunderea materială, civilă, administrativă sau penală, după caz.

Art. 53. – Banca Natională a României poate impune măsuri pentru remedierea deficientelor constatate si a efectelor acestora.

Art. 54. – Actele de aplicare a măsurilor si sanctiunilor prevăzute în prezentul capitol se emit de către guvernatorul sau viceguvernatorii Băncii Nationale a României, cu exceptia sanctiunilor prevăzute la art. 52 alin. (2) lit. e), a cărei aplicare este de competenta Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României.

Art. 55. – (1) Actele emise în aplicarea prezentului titlu pot fi contestate, în termen de 15 zile de la data comunicării acestora, la Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, care se pronuntă prin hotărâre, în termen de 30 de zile de la data sesizării.

(2) Hotărârea consiliului de administratie poate fi atacată la Înalta Curte de Casatie si Justitie, în termen de 15 zile de la comunicare.

(3) Până la adoptarea unei hotărâri de către Banca Natională a României, potrivit prevederilor alin. (1), sau, după caz, până la pronuntarea unei hotărâri definitive si irevocabile de către instanta judecătorească, potrivit prevederilor alin. (2), executarea actelor Băncii Nationale a României nu se suspendă.

(4) Banca Natională a României este singura autoritate în măsură să se pronunte asupra considerentelor de oportunitate, evaluărilor si analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale. În cazul contestării în instantă a actelor Băncii Nationale a României, instanta judecătorească se va pronunta asupra legalitătii acestor acte.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii aplicabile caselor de ajutor reciproc si caselor de amanet

 

Art. 56. – (1) Prevederile prezentului capitol se aplică exclusiv entitătilor ce fac obiectul înscrierii în Registrul de evidentă.

(2) Caselor de ajutor reciproc si caselor de amanet le sunt aplicabile si prevederile cap. I, cap. II sectiunea a 6-a, cap. IX si cap. X.

Art. 57. – Casele de ajutor reciproc vor desfăsura activitate de creditare, în conformitate cu prevederile legii speciale aplicabile acestora si ale prezentului titlu, cu respectarea următoarelor conditii:

a) înscrierea în Registrul de evidentă tinut la Banca Natională a României;

b) păstrarea modului de organizare, functionare si asociere potrivit prevederilor legii speciale care le reglementează activitatea;

c) limitarea activitătii de creditare conform prevederilor legii speciale care le reglementează activitatea;

d) limitarea surselor de finantare potrivit legilor speciale care le reglementează activitatea.

Art. 58. – Casele de amanet vor desfăsura activitatea de creditare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare si ale prezentului titlu, cu respectarea următoarelor conditii:

a) înscrierea în Registrul de evidentă tinut la Banca Natională a României;

b) organizarea si functionarea potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

c) activitatea de creditare desfăsurată se va limita la cea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. d) si va constitui obiectul principal de activitate.

Art. 59. – Procedura si cerintele privind luarea în evidentă a caselor de ajutor reciproc si a caselor de amanet în Registrul de evidentă, precum si modalitatea de raportare de date si informatii vor fi stabilite prin reglementări ale Băncii Nationale a României, potrivit specificului activitătii desfăsurate.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii tranzitorii

 

Art. 60. – (1) Entitătile care prin activitatea desfăsurată intră sub incidenta prevederilor prezentului titlu, cu exceptia caselor de ajutor reciproc si a caselor de amanet, indiferent de forma de organizare pe care o detin la momentul intrării în vigoare a acesteia, vor trebui să procedeze la schimbarea formei juridice în societate comercială pe actiuni si la îndeplinirea cerintelor generale, în vederea obtinerii permisiunii de a desfăsura activitatea de creditare prevăzută în prezentul titlu.

(2) Casele de amanet se vor organiza în oricare dintre formele juridice prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 61. – (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, entitătile care intră sub incidenta prevederilor prezentului titlu vor remite Băncii Nationale a României o declaratie semnată de reprezentantii lor legali, însotită de certificatul constatator emis de registrul comertului, sau, după caz, de dovada înscrierii în registrul asociatiilor si fundatiilor, aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscriptie teritorială îsi au sediul, eliberate cu maximum 15 zile înainte de depunerea la Banca Natională a României.

(2) Declaratia prevăzută la alin. (1) va cuprinde următoarele informatii:

a) numele conducătorului/conducătorilor, adresa si numărul de telefon la care acesta/acestia poate/pot fi contactat/contactati;

b) totalul activelor, volumul creditelor acordate, capitaluri proprii, surse împrumutate, gradul de îndatorare calculat ca raport între sursele împrumutate si capitalurile proprii, precum si cifra de afaceri, înregistrate la încheierea ultimelor două exercitii financiare;

c) lista participatiilor detinute în calitate de actionar semnificativ în alte societăti, profilul societătii, cota si cuantumul detinute în capitalul social al entitătii;

d) alte date si informatii solicitate de Banca Natională a României, de la caz la caz.

(3) Casele de ajutor reciproc si casele de amanet vor remite exclusiv documentele prevăzute la alin. (1) si alin. (2) lit. a) si d).

(4) Certificatul constatator emis de registrul comertului, prevăzut la alin. (1), va cuprinde cel putin informatii referitoare la:

a) denumirea, adresa sediului social, forma juridică, capitalul social subscris si vărsat, în natură sau în formă bănească, obiectul de activitate principal si secundar, situatia juridică;

b) date despre asociati/actionari, valoarea părtilor sociale/actiunilor subscrise si vărsate;

c) fondul de comert.

(5) Banca Natională a României poate decide asupra prelungirii termenului prevăzut la alin. (1) cu cel mult 30 de zile, în cazul unor cereri întemeiate.

Art. 62. – (1) Pe baza declaratiilor prevăzute la art. 61, Banca Natională a României va întocmi o listă cuprinzând entitătile prevăzute la art. 61, care va fi tinută la dispozitia acestora, prin unitătile sale teritoriale, si va fi publicată în două cotidiene de circulatie natională, în scopul facilitării diligentelor de reorganizare în baza prezentului titlu.

(2) În termen de 60 de zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 61 alin. (1), Banca Natională a României va elabora reglementări în aplicarea legii si va stabili criteriile în vederea clasificării institutiilor financiare nebancare din perspectiva monitorizării si supravegherii acestora, pe baza analizării informatiilor cuprinse în declaratiile prevăzute la art. 61.

(3) În cazul în care declaratia prevăzută la art. 61 nu este remisă în forma si la termenele specificate, entitătile respective nu vor mai putea desfăsura activitate de creditare.

Art. 63. – (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, entitătile care intră sub incidenta prevederilor prezentului titlu, cu exceptia caselor de ajutor reciproc si a caselor de amanet, vor întreprinde măsurile necesare încadrării în cerintele generale si vor îndeplini formalitătile de notificare prevăzute la cap. II sectiunea a 2-a.

(2) Studiul de fezabilitate prevăzut la art. 23 alin. (2) lit. e) va fi înlocuit cu o descriere a activitătii desfăsurate, a structurii organizatorice si a situatiilor financiare aferente ultimilor 2 ani.

(3) Casele de ajutor reciproc si casele de amanet vor îndeplini formalitătile de luare în evidentă în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, în conformitate cu reglementările ce vor fi emise de Banca Natională a României.

(4) Casele de amanet se vor reorganiza conform art. 60 alin. (2), în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. 64. – (1) Institutiile financiare nebancare înscrise în Registrul general si care la momentul înscrierii în acesta îndeplinesc criteriile mentionate la art. 27 pentru înregistrarea în Registrul special sunt obligate ca, în termen de maximum 6 luni de la data înregistrării în Registrul general si în Registrul special, să facă dovada îndeplinirii cerintelor speciale prevăzute la cap. II sectiunea a 4-a.

(2) Banca Natională a României poate decide asupra prelungirii termenului prevăzut la alin. (1) cu cel mult 6 luni, în cazul unor cereri întemeiate.

Art. 65. – Banca Natională a României va stabili prin reglementări procedura si termenele de înregistrare în registre a institutiilor financiare nebancare în functiune la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. 66. – (1) Entitătile care în termenele prevăzute la art. 61, 63 si 64 nu se încadrează în cerintele stabilite prin prezentul titlu nu vor mai putea desfăsura activitate de creditare si nu vor mai putea încheia noi contracte.

(2) Casele de amanet si casele de ajutor reciproc care nu se încadrează în termenele si cerintele prevăzute la art. 61, respectiv la art. 63 alin. (4), nu vor mai putea desfăsura activitate de creditare si nu vor mai putea încheia noi contracte.

(3) Contractele încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante si care se circumscriu acesteia nu mai pot fi prelungite prin acte aditionale, păstrându-si valabilitatea până la scadentă.

Art. 67. – Împrumuturile obtinute până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante prin emisiune de obligatiuni se vor derula până la scadenta acestora.

Art. 68. – (1) Aporturile în natură efectuate la capitalul social al institutiilor financiare nebancare până la intrarea în vigoare a prezentei ordonante sunt asimilate vărsămintelor în numerar.

(2) Majorarea capitalului social al entitătilor care intră sub incidenta prezentului titlu, pentru atingerea nivelului prevăzut de aceasta si de reglementările Băncii Nationale a României, pe perioada prevăzută de dispozitiile tranzitorii, se va realiza exclusiv prin aporturi sub formă bănească.

 

CAPITOLUL X

Dispozitii finale

 

Art. 69. – (1) Dispozitiile prezentului titlu se vor aplica în mod corespunzător si sucursalelor din România ale institutiilor financiare nebancare având sediul într-un alt stat.

(2) Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, pentru sucursalele din România ale institutiilor financiare nebancare având sediul în statele membre, cerintele referitoare la desfăsurarea activitătii de creditare, monitorizarea si supravegherea acestora vor fi stabilite în baza acordurilor de cooperare încheiate cu autoritătile din statele respective.

Art. 70. – (1) Institutiile financiare nebancare se pot constitui în asociatii profesionale care să le reprezinte interesele colective, precum si interesele beneficiarilor fată de autoritătile publice si care să analizeze problemele de interes comun în domeniul activitătii desfăsurate. Asociatiile profesionale pot colabora cu Banca Natională a României.

(2) Institutiile financiare nebancare pot adera la asociatii internationale de profil, cu respectarea obligatiilor ce decurg din actele constitutive.

(3) Separat sau în cadrul asociatiei profesionale, institutiile financiare nebancare vor putea să-si organizeze un corp propriu de executori, a cărui activitate va fi strict legată de punerea în executare a titlurilor executorii apartinând acestora. Statutul acestui corp de executori va fi aprobat prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 71. – (1) Prezentul titlu se completează cu dispozitiile legislatiei speciale aplicabile, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor acestuia.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă orice alte dispozitii contrare.

Art. 72. – Banca Natională a României va elabora reglementări în aplicarea prezentului titlu, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

TITLUL II

Dispozitii referitoare la aprobarea contractării de către Ministerul Finantelor Publice a unui credit extern

 

Art. 73. – (1) Se aprobă contractarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui credit extern pentru asigurarea resurselor financiare necesare plătii partiale a transelor de avans, în valoare totală de 8,142 milioane euro, echivalent al sumelor contractuale denominate în USD, datorate de Societatea Comercială “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române – TAROM“ – S.A. companiei AIRBUS SAS Franta pentru achizitionarea a patru aeronave Airbus A 318.

(2) Între Ministerul Finantelor Publice, în calitate de împrumutat, si Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în calitate de subîmprumutat, se va încheia un acord de împrumut subsidiar prin care se va delega Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului întreaga autoritate si responsabilitate în implementarea proiectelor, utilizarea sumelor din împrumut si efectuarea plătilor aferente serviciului datoriei publice externe.

(3) Rambursarea creditului extern potrivit alin. (1), precum si plata primelor de asigurare, a dobânzilor, a comisioanelor si a altor costuri aferente se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie.

 

TITLUL III

Dispozitii referitoare la suplimentarea numărului de posturi pentru Academia Română si pentru Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

Art. 74. – (1) Se suplimentează cu 5 posturi numărul maxim aprobat pe anul 2006, prin Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, Academiei Române, la capitolul 53.01 “Cercetare fundamentală si cercetare-dezvoltare“, pentru Institutul National pentru Studiul Totalitarismului.

(2) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul aprobat Academiei Române, la propunerea Institutului National pentru Studiul Totalitarismului, cu avizul ordonatorului principal de credite si cu încadrarea în cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2006.

Art. 75. – (1) Se suplimentează cu 10 posturi numărul maxim aprobat pe anul 2006 prin Legea nr. 379/2005 Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul aprobat Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si cu încadrarea în cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2006.

 

TITLUL IV

Dispozitii referitoare la autorizarea Ministerului Finantelor Publice de a efectua unele cheltuieli necesare asigurării asistentei juridice

 

Art. 76. – Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să efectueze din bugetul propriu, din capitolul 51.01 “Autorităti publice si actiuni externe“, titlul “Bunuri si servicii“, plata cheltuielilor necesare asigurării asistentei juridice si a reprezentării în legătură cu contractele finantate în cadrul programelor de preaderare ISPA si PHARE gestionate de Oficiul de Plăti si Contractare PHARE.

Art. 77. – Normele procedurale interne pentru organizarea si desfăsurarea procedurilor de încheiere a contractului de achizitie publică pentru asistentă juridică si reprezentare în legătură cu contractele finantate în cadrul programelor de preaderare ISPA si PHARE gestionate de Oficiul de Plăti si Contractare PHARE se vor stabili prin ordin al ministrului finantelor publice, în conditiile legii.

 

TITLUL V

Dispozitii referitoare la instituirea cadrului legal pentru acordarea de stimulente personalului Oficiului pentru Migratia Fortei de Muncă

 

Art. 78. – Prevederile alin. (8) al art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 116/2004, se aplică si personalului din cadrul Oficiului pentru Migratia Fortei de Muncă.

 

PARTEA a II-a

Modificarea si completarea dispozitiilor unor acte normative

 

SECTIUNEA 1

Modificarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004

 

Art. I. – Alineatul (1) al articolului 2 din Legea nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 934 din 13 octombrie 2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.2. – (1) Proiectul se realizează de către unitătile de management al proiectului, înfiintate în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, denumite în continuare UMP–MAI, UMP–MMGA, UMP–MTCT si UMP–ANRM. Cele patru institutii publice mentionate sunt desemnate ca agentii de implementare. Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va avea drept sarcină si colectarea si consolidarea tuturor situatiilor si rapoartelor ce reflectă progresul fizic si financiar al proiectului.“

 

SECTIUNEA a 2-a

Modificarea si completarea Legii nr. 56/2005 privind aprobarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă,

etapa a II-a, semnat la Bucuresti la 15 martie 2004 si la Luxemburg la 19 martie 2004

 

Art. II. – Legea nr. 56/2005 privind aprobarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucuresti la 15 martie 2004 si la Luxemburg la 19 martie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 14 aprilie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (2) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Beneficiarii finali ai împrumutului Băncii Europene de Investitii sunt municipiul Buzău, municipiul Satu Mare si Compania Judeteană «Apa Serv» – S.A. Piatra-Neamt.“

2. Alineatele (3) si (4) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:

“(3) Ministerul Finantelor Publice va încheia acorduri de împrumut subsidiar cu beneficiarii finali ai împrumutului Băncii Europene de Investitii, precum si cu beneficiarii finali ai proiectului si/sau cu unitătile administrativ-teritoriale, în care vor fi stipulate drepturile si obligatiile părtilor, inclusiv sursele de finantare a proiectului, conform planurilor de finantare anexate la acestea.

(4) Oficiul de Plăti si Contractare PHARE din cadrul Ministerului Finantelor Publice este unitatea de monitorizare desemnată a proiectului si, în această calitate, este responsabilă de urmărirea, raportarea si efectuarea tragerilor aferente împrumutului Băncii Europene de Investitii, precum si de calcularea obligatiilor de plată care revin beneficiarilor finali ai împrumutului Băncii Europene de Investitii.“

3. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“Art.3. – (1) Plata serviciului datoriei publice externe, respectiv a ratelor de capital, dobânzilor si oricăror alte costuri, va fi asigurată din sume prevăzute anual cu această destinatie din bugetele proprii ale beneficiarilor finali ai împrumutului Băncii Europene de Investitii.“

4. După alineatul (1) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) În vederea asigurării fondurilor necesare pentru plata serviciului datoriei publice externe, respectiv a ratelor de capital, dobânzilor si oricăror alte costuri, beneficiarii finali ai asistentei financiare nerambursabile din partea Uniunii Europene, care sunt beneficiari finali ai proiectului, si beneficiarii finali ai împrumutului Băncii Europene de Investitii au obligatia de a constitui, conform prevederilor contractului de finantare si în conditiile legii, fondul de întretinere, înlocuire si dezvoltare.“

5. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“(2) În vederea acoperirii riscurilor financiare care decurg din obligatia plătii serviciului datoriei publice externe, Compania Judeteană «Apa Serv» – S.A. Piatra-Neamt va plăti comisionul pentru alimentarea fondului de risc conform prevederilor legale în vigoare.“

6. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“Art.5. – (1) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice ca, de comun acord cu Banca Europeană de Investitii si cu beneficiarii finali ai împrumutului, să introducă, pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu conditiile concrete de derulare a contractului de finantare prevăzut la art. 1, amendamente la continutul acestuia care privesc realocări de fonduri, modificări în structura împrumutului, modificări de termene, precum si orice alte modificări care nu sunt de natură să sporească obligatiile financiare ale României fată de Banca Europeană de Investitii sau să determine noi conditionalităti economice fată de cele convenite initial între părti.“

Art. III. – Legea nr. 56/2005 privind aprobarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucuresti la 15 martie 2004 si la Luxemburg la 19 martie 2004, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare

 

Art. IV. – La sectiunea a 4-a “Reglementări privind  mprumutul extern contractat de Ministerul Sănătătii cu garantia statului în vederea consolidării, modernizării si dotării Spitalului Clinic Coltea si refacerii Bisericii Coltea“ a capitolului I “Reglementări ale unor operatiuni financiare si fiscale“ din Ordonanta Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 28 iulie 2005, după articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 7, cu următorul cuprins:

“Art.7. – Activitătile aferente Spitalului Clinic Coltea si Bisericii Coltea cuprind:

a) refacerea Bisericii Coltea;

b) proiectarea, consolidarea, restaurarea, modernizarea si dotarea cu aparatură medicală a Spitalului Clinic Coltea, situat în municipiul Bucuresti, bd. I. C. Brătianu nr. 1, sectorul 3. Costurile aferente acestor activităti sunt în valoare de 61,830 milioane euro;

c) extinderea Spitalului Clinic Coltea prin construirea unei noi clădiri în incinta Spitalului Clinic de Urgentă pentru Copii «Grigore Alexandrescu», situat în municipiul Bucuresti, str. Iancu de Hunedoara nr. 30–32, sectorul 1, cu specific de Centru de Cardiologie si Chirurgie Cardiovasculară pentru Copii. Costurile aferente proiectării, constructiei si dotării extinderii Spitalului Clinic Coltea sunt în valoare de 32,509 milioane euro.“

 

SECTIUNEA a 4-a

Modificarea Legii nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

Art. V. – La alineatul (2) al articolului 24 din Legea nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 8 iunie 2005, litera f) se modifică si va avea următorul cuprins:

“f) de la bugetul de stat, în limita echivalentului în lei a 12,4 milioane dolari S.U.A., din care echivalentul în lei a 300.000 dolari S.U.A. pentru asigurarea conditiilor necesare extinderii activitătii Fondului ca urmare a implicării în pregătirea proiectelor si programelor integrate privind grupurile sărace de etnie romă. Suma de 12,4 milioane dolari S.U.A. poate fi majorată ulterior prin actele normative prin care se vor aproba noi împrumuturi utilizate de Fond.“

 

SECTIUNEA a 5-a

Modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

 

Art. VI. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 14 noiembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (2) al articolului 2 se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

“(3) În cazul afectării integritătii disponibilitătilor bănesti păstrate la Trezoreria Statului, prejudiciul creat se acoperă din bugetul Trezoreriei Statului, în baza documentelor justificative care atestă obligatia de plată a statului.

(4) Sumele rezultate din derularea procedurilor judiciare legale de recuperare a prejudiciului creat ca urmare a afectării integritătii disponibilitătilor bănesti păstrate la Trezoreria Statului constituie venit al bugetului Trezoreriei Statului.“

2. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“Art.3. – (1) Contul curent general al Trezoreriei Statului functionează la Banca Natională a României si este deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice.“

3. După alineatul (1) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Directiile generale ale finantelor publice judetene pot încheia conventii cu institutiile de credit selectate de acestea pentru prestarea de servicii de casierie pentru unitătile Trezoreriei Statului care nu au organizată casierietezaur.

La selectarea institutiilor de credit se vor avea în vedere cele mai avantajoase oferte din punctul de vedere al bonitătii institutiilor de credit, precum si al comisionului practicat de acestea, pe baza unui punctaj la care preponderent va fi al doilea criteriu.“

 

SECTIUNEA a 6-a

Modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare

 

Art. VII. – Ordonanta Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 28 ianuarie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 146/2005, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

“Art.23. – (1) Ministerul Culturii si Cultelor încredintează Administratiei, prin transfer, sumele prevăzute în bugetul ministerului pentru finantarea de programe, proiecte si actiuni culturale, altele decât cele prevăzute la alin. (2), precum si sumele destinate finantării editării de carte, reviste si alte publicatii prin comandă de stat.“

2. După alineatul (1) al articolului 23 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Transferul sumelor prevăzute la alin. (1) se face pe baza unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care să reglementeze modul de utilizare si justificare de către Administratie a sumelor transferate.“

3. După alineatul (1) al articolului 35 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 51/1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 245/2001, sunt aplicabile Ministerului Culturii si Cultelor numai pentru finantarea programelor si a celorlalte evenimente si activităti culturale prevăzute la art. 23 alin. (2).“

Art. VIII. – Pentru aplicarea prevederilor art. 23 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 146/2005, cu modificările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonantă, se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2006. Ministerul Culturii si Cultelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului Administratiei Fondului Cultural National pe anul 2006.

 

SECTIUNEA a 7-a

Modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 

Art. IX. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(3) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizati. În sensul prezentei ordonante de urgentă, prin distribuitor autorizat se întelege agentul economic pe numele căruia a fost eliberat avizul prevăzut la art. 5 alin. (2). Distribuitorul autorizat are dreptul de a comercializa aparatele de marcat electronice fiscale, inclusiv produsele complementare acestora, pentru care a obtinut avizul, precum si obligatia să asigure service la aceste aparate atât în mod direct, cât si prin alti agenti economici acreditati de către acesta, denumiti în continuare unităti acreditate pentru comercializare si/sau service.

Distribuitor autorizat nu poate fi decât producătorul sau importatorul aparatului respectiv. În situatia defectării aparatelor de marcat electronice fiscale utilizatorii sunt obligati ca în momentul constatării defectiunii să anunte distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau, după caz, unitatea de service acreditată a acestui distribuitor autorizat.“

2. La articolul 2, literele g) si r) vor avea următorul cuprins:

“g) activitătile de asigurări si ale caselor de pensii, precum si activitătile de intermedieri financiare, inclusiv activitătile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activitătile de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decât operatiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta institutiilor de credit, apartinând acestor institutii, precum si cele efectuate prin intermediul automatelor de schimb valutar;

............................................................................................

r) vânzările de bunuri si prestările de servicii care nu se încasează integral cu numerar si/sau substitute de numerar;“.

 

SECTIUNEA a 8-a

Modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi si cheltuielile de personal în sectorul bugetar

 

Art. X. – Alineatul (2) al articolului 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi si cheltuielile de personal în sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 30 iunie 2005, aprobată prin Legea nr. 367/2005, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor transmite la Ministerul Finantelor Publice până la data de 22 a lunii curente pentru luna anterioară situatia centralizatoare, pe judet si, respectiv, pe municipiul Bucuresti, privind monitorizarea numărului de posturi si a cheltuielilor de personal.“

 

SECTIUNEA a 9-a

Completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului

 

Art. XI. – După articolul IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.142 din 16 decembrie 2005, se introduce un nou articol, articolul IV1, cu următorul cuprins:

“Art.IV1. – Se autorizează Ministerul Administratiei si Internelor să introducă modificările ce decurg din prezenta ordonantă de urgentă în anexele la bugetul acestuia, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si cu încadrarea în cheltuielile cu salariile si numărul maxim de posturi aprobate pe anul 2006.“

 

SECTIUNEA a 10-a

Modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

Art. XII. – Alineatul (2) al articolului 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Conducerea Autoritătii Nationale pentru Turism este asigurată de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului transporturilor, constructiilor si turismului. Postul de vicepresedinte se asigură prin suplimentarea schemei de personal a Autoritătii Nationale pentru Turism.“

Art. XIII. – Se autorizează Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul aprobat acestuia, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si cu încadrarea în cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2006.

 

SECTIUNEA a 11-a

Modificarea si completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora,

precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice

 

Art. XIV. – Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (4) al articolului 31 se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

“(41) Prin derogare de la dispozitiile art. 252 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, încheierile judecătorului-delegat, pronuntate în conditiile alin. (4) la cererea creditorilor bugetari, se comunică pe cale electronică Ministerului Finantelor Publice – Agentia Natională de Administrare Fiscală, directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, Directiei generale de administrare a marilor contribuabili si Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, se publică pe pagina de Internet a Oficiului National al Registrului Comertului si se afisează la sediul oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal, în a cărui rază societatea comercială dizolvată îsi are sediul social.“

2. Alineatul (6) al articolului 31 va avea următorul cuprins:

“(6) Încheierea de radiere se înregistrează în registrul comertului, se comunică si se publică, potrivit dispozitiilor alin. (41).“

 

SECTIUNEA a 12-a

Modificarea Ordonantei Guvernului nr. 53/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar si al contabilitătii publice

 

Art. XV. – Articolul 1 din Ordonanta Guvernului nr. 53/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar si al contabilitătii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 1 septembrie 2005, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.1. – Sumele necesare continuării finantării măsurilor din cadrul programului ISPA, în cazul indisponibilitătii temporare a sumelor de cofinantare asigurate prin tragerile din împrumuturile contractate sau care urmează să fie contractate de Ministerul Finantelor Publice de la Banca Europeană de Investitii si pentru care acordul de împrumut, respectiv acordurile subsidiare de împrumut, nu au fost încă semnate, se prevăd în bugetul Ministerului Finantelor Publice, la pozitia «Transferuri aferente Fondului national de preaderare – Actiuni generale».“

 

SECTIUNEA a 13-a

Modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de întretinere, înlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistentă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene

 

Art. XVI. – Normele pentru constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de întretinere, înlocuire si dezvoltare, aprobate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de întretinere, înlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistentă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“Art.4. – (1) Operatorul si unitatea administrativ-teritorială care realizează proiecte cu asistenta financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene au obligatia ca de la semnarea memorandumului de finantare sau acordului de împrumut pentru cazurile specificate la art. 3 alin. (1) din ordonanta de urgentă să constituie potrivit art. 3 Fondul IID pe întreaga perioadă de viată a investitiei.“

2. După alineatul (4) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) În cazul în care sursele datorate conform alin. (4) nu sunt suficiente pentru a acoperi serviciul datoriei publice constând în rate de capital, dobânzi, comisioane si alte costuri aferente împrumutului datorat pentru următorul an al fiecărui exercitiu financiar, unitatea administrativ-teritorială contribuie cu alte sume din bugetele proprii.“

3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art.7. – În cazul în care sumele nu sunt plătite integral si la termenele stabilite în Fondul IID, astfel încât cerintele minime stabilite conform art. 9 să fie îndeplinite, dobânzile si penalitătile de întârziere calculate pentru sumele neachitate în termen, în conformitate cu reglementările în vigoare în materie de colectare a creantelor bugetare, dacă legea nu prevede altfel, vor constitui creante ale bugetului local si vor fi executate conform dispozitiilor legale în vigoare.“

4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art.9. – Soldul minim al Fondului IID la sfârsitul fiecărui semestru potrivit art. 11 trebuie să acopere:

a) cel putin serviciul datoriei publice constând în rate de capital, dobânzi, comisioane si alte costuri aferente împrumutului datorat pentru următorul an al fiecărui exercitiu financiar până când împrumutul sau împrumuturile pentru cofinantarea proiectelor finantate prin asistentă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene sau prin Programul de dezvoltare a utilitătilor municipale, etapele I si a II-a, Proiectul de conservare a energiei termice si Programul de dezvoltare a infrastructurii în orasele mici si mijlocii din România, dacă este cazul, sunt lichidate sau anulate pentru cazul în care proiectele sunt finantate/cofinantate prin împrumuturi;

b) întretinerea activelor date în administrare/concesionare în conformitate cu sumele stabilite în studiile de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai investitiei, astfel cum au fost aprobati prin hotărâre a Guvernului sau hotărâre a consiliului local, si înlocuirea si dezvoltarea activelor date în administrare/concesionare, astfel cum au fost stabilite prin legislatia în vigoare pentru cazul în care proiectele nu sunt finantate/cofinantate prin împrumuturi.“

Art. XVII. – Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2006.

Nr. 28.