MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 90         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 31 ianuarie 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 697 din 20 decembrie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) teza finală din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1. – Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru întărirea capacitătii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană

 

128. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale

 

129. – Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

130. – Hotărâre privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 697

din 20 decembrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) teza finală din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Iuliana Nedelcu – procuror

Afrodita Laura Tutunaru – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) teza finală din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, exceptie ridicată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui în Dosarul nr. 5.347/2004 al Judecătoriei Vaslui.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează că dosarul este la primul termen de judecată, precum si asupra cererii transmise prin fax de către partea Agentia Natională de Administrare Fiscală, prin care solicită amânarea judecării cauzei în vederea pregătirii apărării.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune cererii formulate de parte.

Curtea, deliberând asupra cererii formulate, în temeiul art. 14 din Legea nr. 47/1992 si al art. 156 din Codul de procedură civilă, dispune respingerea cererii de acordare a unui nou termen de judecată.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 14 octombrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 5.347/2004, Judecătoria Vaslui a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 alin. (1) teza finală din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, exceptie ridicată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui în dosarul de mai sus.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale potrivit cărora, în situatia achitării prejudiciului cauzat prin comiterea infractiunii de evaziune fiscală, învinuitul ori inculpatul beneficiază de o cauză de nepedepsire aduc atingere dispozitiilor constitutionale ale art. 16. Aceasta deoarece instituie o diferentă de tratament juridic între inculpatii care comit o infractiune de evaziune fiscală de pericol si inculpatii care săvârsesc o infractiune de evaziune fiscală de prejudiciu, între autorii infractiunii rămase în faza de tentativă si autorii cercetati pentru aceeasi infractiune consumată, precum si între inculpatii care au comis infractiunea de evaziune fiscală si inculpatii autori ai oricărei alte infractiuni de prejudiciu.

De asemenea, în opinia autorului exceptiei dispozitiile legale criticate instituie o discriminare între cetăteni pe criterii de avere.

Judecătoria Vaslui opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate nu contravin art. 16 alin. (1) din Legea fundamentală.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece instituirea prin dispozitiile legale criticate a unui tratament juridic diferit, constând în aplicarea unei sanctiuni administrative pentru învinuitul ori inculpatul care în cursul urmăririi penale sau al judecătii, până la primul termen de judecată, a acoperit integral prejudiciul de până la 50.000 euro, nu aduce atingere prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea fundamentală. Aceasta deoarece principiul egalitătii nu înseamnă uniformitate, asa încât dacă la situatii egale trebuie să corespundă un tratament egal, la situatii diferite tratamentul juridic nu poate fi decât diferit.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorulraportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 10 alin. (1) teza finală din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, cu următorul continut:

“Dacă prejudiciul cauzat si recuperat în aceleasi conditii este de până la 50.000 euro, în echivalentul monedei nationale, se aplică o sanctiune administrativă, care se înregistrează în cazierul judiciar.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1), referitoare la egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că nu se poate primi critica privind încălcarea principiului constitutional al egalitătii în drepturi, deoarece cauza de impunitate prevăzută de textul de lege atacat se aplică în mod egal tuturor persoanelor aflate în situatia reglementată de art. 10 alin. (1) teza finală din Legea nr. 241/2005, adică autorilor unei infractiuni de evaziune fiscală care au acoperit prejudiciul de până la 50.000 euro cauzat prin fapta penală.

Pe de altă parte, potrivit art. 73 alin. (3) lit. h) din Constitutie, Parlamentul are competenta de a reglementa prin lege organică infractiunile, pedepsele si regimul executării acestora. În virtutea acestei prevederi constitutionale legiuitorul este liber să aprecieze atât pericolul social în functie de care urmează să stabilească natura juridică a faptei incriminate, cât si conditiile răspunderii juridice pentru această faptă. Principiul egalitătii în drepturi nu implică tratarea juridică uniformă a tuturor infractiunilor, iar reglementarea unui regim sanctionator în functie de recuperarea prejudiciului cauzat prin infractiunile săvârsite este expresia firească a principiului constitutional mentionat, care impune ca la aceleasi situatii juridice să se aplice acelasi regim, iar la situatii juridice diferite tratamentul juridic să fie diferentiat.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) teza finală din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, exceptie ridicată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui în Dosarul nr. 5.347/2004 al Judecătoriei Vaslui.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 decembrie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

ORDONANTE S I HOTĂRÂRI

ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri pentru întărirea capacitătii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană

 

În Raportul de monitorizare al Comisiei Europene din 25 octombrie 2005 pregătirea pentru aderarea la Uniunea Europeană presupune si asigurarea capacitătii administrative de gestionare a instrumentelor structurale, actiune ce a fost evaluată ca reprezentând un domeniu critic si este consemnat cu “steag rosu“.

În perioada 2007–2009 România va fi beneficiara unor importante transferuri financiare în cadrul politicii de coeziune a Uniunii Europene, fapt ce impune luarea tuturor măsurilor necesare pentru a asigura o capacitate de absorbtie ridicată a acestor fonduri.

O astfel de măsură constă în asigurarea cu numărul de personal necesar în toate structurile responsabile cu integrarea în Uniunea Europeană si de gestionarea fondurilor comunitare.

Având în vedere cele prezentate mai sus, se impune adoptarea în regim de urgentă a unui act normativ din care să reiasă faptul că România a luat toate măsurile necesare pentru consolidarea capacitătii administrative de gestionare a instrumentelor structurale, evitându-se o nouă evaluare negativă a Comisiei Europene în primăvara anului 2006.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. – Numărul maxim de posturi aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 si prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005 se majorează pentru autoritătile si institutiile publice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 2. – (1) Pentru asigurarea fondurilor necesare finantării numărului suplimentar de posturi prevăzut la art. 1 ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligatia de a propune trecerea la fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului a sumelor identificate în bugetele lor ca urmare a amânării sarcinilor care se pot finanta în ultima parte a anului 2006.

(2) Din sumele rezultate potrivit alin. (1) Guvernul va suplimenta bugetele ordonatorilor principali de credite cărora li s-a aprobat majorarea numărului de posturi conform prezentei ordonante de urgentă.

(3) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice ca, la propunerea ordonatorilor principali de credite ai autoritătilor si institutiilor prevăzute în anexă, să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetelor acestora.

(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele lor si în bugetele ordonatorilor de credite din subordine sau finantati prin bugetele acestora si să comunice Ministerului Finantelor Publice aceste modificări.

Art. 3. – (1) În perioada 1 februarie – 31 decembrie 2006 se suspendă ocuparea prin concurs a posturilor vacante la data de 31 ianuarie 2006, din cadrul autoritătilor si institutiilor publice, indiferent de modul de finantare a acestora.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) ocuparea următoarelor posturi:

a) cele care se majorează conform prezentei ordonante de urgentă;

b) cele vacante la data de 31 ianuarie 2006, aferente structurilor cu sarcini privind integrarea în Uniunea Europeană;

c) posturile unice ale căror atributii specifice nu se regăsesc la celelalte posturi din cadrul structurii organizatorice a autoritătilor si institutiilor publice, precum si posturile diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe;

d) cele pentru care s-au demarat procedurile de organizare a concursurilor pentru ocuparea acestora;

e) posturile din aparatul sistemului judiciar si celelalte categorii de personal din autoritătile si institutiile publice cu atributii în implementarea angajamentelor asumate prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2005 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2005–2007 si a Planului de actiune pentru implementarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2005–2007 si prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2005 privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005–2007 si a Planului de actiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005–2007;

f) încadrarea promotiei de absolventi din anul 2006 ai institutiilor de învătământ proprii, din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională.

(3) Ocuparea posturilor prevăzute la alin. (2) se va face, în conditiile legii, pe răspunderea ordonatorilor principali de credite.

Art. 4. – Prin derogare de la prevederile art. 51 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, pentru concursurile organizate de autoritătile si institutiile publice conditiile de desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea functiilor publice vacante prevăzute la art. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cu cel putin 10 zile înainte de data desfăsurării concursului.

Art. 5. – (1) Procedura de organizare si desfăsurare a concursurilor pentru posturile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) si b) este cea stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările ulterioare, cu următoarele exceptii:

a) autoritătile si institutiile publice în organigrama cărora se află postul scos la concurs au obligatia să solicite avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici cu cel putin 13 zile înainte de data sustinerii concursului;

b) Agentia Natională a Functionarilor Publici are obligatia să emită avizul prevăzut la lit. a) si să transmită numele, prenumele si functia detinută de reprezentantul acesteia în comisia de concurs, în termen de două zile de la data primirii solicitării;

c) autoritatea sau institutia publică organizatoare a concursului are obligatia de a constitui comisia de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor cu cel putin 10 zile înainte de data sustinerii concursului;

d) autoritatea sau institutia publică în organigrama căreia se află postul scos la concurs are obligatia de a afisa la sediul său si, după caz, de a publica în presă si, acolo unde există, pe pagina de Internet, cu cel putin 10 zile înainte de data sustinerii concursului, următoarele informatii: denumirea institutiei, data organizării concursului, numărul functiilor publice vacante pentru care se organizează concursul si datele de contact pentru obtinerea de informatii suplimentare;

e) candidatii depun la secretariatul comisiei de concurs dosarul de concurs în termen de 8 zile de la data publicării anuntului prevăzut la art. 4;

f) comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii conditiilor de participare la concurs, în termen de maximum 24 de ore de la data expirării termenului prevăzut la lit. e).

(2) Pentru functiile publice din cadrul compartimentelor implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană, care necesită un nivel ridicat de cunoastere a unei limbi de circulatie internatională, poate fi stabilită, la solicitarea justificată a autoritătii sau institutiei publice si cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, o probă de limbă străină. În acest caz, modalitatea de evaluare a probei se propune odată cu solicitarea avizului de către autoritatea sau institutia publică si se aprobă de Agentia Natională a Functionarilor Publici.

Art. 6. – Pentru functiile publice vacante prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), în anul 2006 nu se aplică prevederile art. 35 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2006.

Art. 7. – (1) Se exceptează de la prevederile alin. (2) al art. XVI din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare, aparatul propriu al ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si al institutiilor publice subordonate acestora.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (4) al art. XVI din Legea nr. 161/2003, cu modificările si completările ulterioare, ponderea, în mod cumulat, a functiilor publice de conducere si a functiilor publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici din cadrul autoritătilor si institutiilor publice prevăzute la alin. (1) este de maximum 15% din numărul total al functiilor publice.

Art. 8. – (1) Personalul de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, precum si a altor credite sau împrumuturi similare beneficiază de drepturile salariale prevăzute de Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare, respectiv de salarii de bază majorate cu 75% fată de cele prevăzute de lege.

(2) Se exceptează de la aplicarea prevederilor alin. (1) personalul încadrat în unitătile de management de proiect înfiintate în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialistilor români care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătilor de management de proiect, cu modificările ulterioare.

Art. 9. – (1) Nerespectarea dispozitiilor art. 3 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).

(2) Constatarea contraventiei si aplicarea amenzilor se fac de către personalul cu atributii de control din cadrul Curtii de Conturi.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2006.

Nr. 1.

 

ANEXĂ

 

NUMĂRUL SUPLIMENTAR DE POSTURI PE ANUL 2006

 

Nr.

crt.

Ordonator principal de credite

Număr suplimentar

de posturi pe anul

2006

1.

Cancelaria Primului-Ministru – total, din care:

97

 

– Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor

60

 

– Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

37

2.

Ministerul Integrării Europene

152

3.

Ministerul Administratiei si Internelor

47

4.

Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

31

5.

Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

70

6.

Ministerul Economiei si Comertului

93

7.

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – total, din care:

5.216

 

– Agentia SAPARD

200

8.

Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor

806

9.

Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor – total, din care:

200

 

– agentiile regionale de protectie a mediului

168

10.

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului – total, din care:

79

 

– Autoritatea Natională pentru Turism

29

11.

Ministerul Educatiei si Cercetării

72

12.

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

18

13.

Ministerul Public

500

14.

Ministerul Justitiei

200

15.

Ministerul Afacerilor Externe

40

16.

Secretariatul General al Guvernului – total, din care:

324

 

– Institutul National de Statistică, din care 150 de posturi se utilizează pe o perioadă de 4 luni

320

17.

Consiliul Concurentei

70

18.

Ministerul Finantelor Publice

549

 

TOTAL:

8.564

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 20 aprilie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 punctul 1, literele c) si d) se abrogă.

2. La articolul 2, punctele 9, 10 si 12 vor avea următorul cuprins:

“9. autoritatea de management este organismul public care asigură gestionarea asistentei financiare din instrumentele structurale. Se constituie o autoritate de management pentru cadrul de sprijin comunitar si câte o autoritate de management pentru fiecare program operational, precum si autorităti de management pentru initiativa comunitară INTERREG;

10. comitetul de monitorizare este organismul care asigură coordonarea instrumentelor structurale, precum si urmărirea eficacitătii si calitătii implementării asistentei comunitare, modul de utilizare si impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare în materie. Se constituie un comitet de monitorizare pentru cadrul de sprijin comunitar si câte un comitet de monitorizare pentru fiecare program operational;

................................................................................................

12. organismele intermediare sunt institutiile desemnate de autoritătile de management si/sau de autoritatea de plată care, prin delegare de atributii de la acestea, implementează măsurile din programele operationale.

Delegarea de atributii către organismul intermediar si reglementarea mecanismelor de coordonare si control ale acestuia de către autoritatea care deleagă se fac pe bază de acord/protocol. Autoritătile de management si/sau autoritatea de plată rămân responsabile pentru îndeplinirea corespunzătoare a atributiilor delegate, precum si a operatiunilor finantate prin instrumentele structurale;“.

3. La articolul 4, literele b), d) si k) vor avea următorul cuprins:

“b) asigură corelarea dintre programele operationale;

............................................................................................

d) coordonează pregătirea, armonizarea si functionarea cadrului legislativ, institutional si procedural, dezvoltarea capacitătii administrative pentru gestionarea fondurilor structurale si urmăreste consolidarea si extinderea parteneriatelor în procesul de programare, precum si în toate fazele de implementare a Cadrului de sprijin comunitar;

................................................................................................

k) înaintează spre analiză si avizare Comitetului de monitorizare al Cadrului de sprijin comunitar propunerile de modificare a acestuia, prin realocarea de fonduri între programele operationale si/sau prin modificarea programelor complement, după aprobarea în prealabil a acestor modificări de comitetele de monitorizare ale fiecărui program operational;“.

4. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art.10. – Se desemnează Ministerul Administratiei si Internelor ca autoritate de management pentru Programul operational «Dezvoltarea capacitătii administrative», având responsabilitatea managementului, gestionării si implementării asistentei financiare alocate acestui program.“

5. La articolul 11, literele b) si l) vor avea următorul cuprins:

“b) asigură corelarea dintre programele operationale, sub coordonarea Autoritătii de management pentru Cadrul de sprijin comunitar;

................................................................................................

l) elaborează proceduri de implementare pentru programele operationale respective;“.

6. Articolul 112 va avea următorul cuprins:

“Art.112. – Se desemnează Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, Ministerul Educatiei si Cercetării, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Ministerul Economiei si Comertului – directia de specialitate cu profil energetic – si Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului – Autoritatea Natională pentru Turism –, pentru îndeplinirea functiei de organism intermediar în cadrul programului operational sectorial pentru cresterea competitivitătii economice.“

7. Articolul 115 se abrogă.

8. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art.12. – Se desemnează Ministerul Finantelor Publice ca institutie responsabilă pentru controlul ex-ante în domeniul achizitiilor publice pentru instrumentele structurale, la nivel central si local, conform prevederilor legale.“

9. Articolele 13, 14 si 16 se abrogă.

10. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art.20. – În derularea măsurilor finantate din programele operationale autoritătile de management asigură definirea clară si separarea adecvată a functiilor structurilor desemnate prin prezenta hotărâre.“

11. La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.22. – (1) Autoritătile de management pentru programele operationale desemnează, cu avizul prealabil al Ministerului Finantelor Publice, prin directia generală responsabilă cu coordonarea implementării instrumentelor structurale, organismele intermediare pentru implementarea măsurilor finantate din instrumentele structurale.“

12. La articolul 22, alineatul (2) se abrogă.

13. Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 497/2004 se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Guvernul, la propunerea ministerelor implicate, va aproba modificarea si completarea corespunzătoare a următoarelor acte normative:

a) Hotărârea Guvernului nr. 725/2003 privind structura organizatorică si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 4 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 30 martie 2004, cu modificările si completările ulterioare;

c) Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 31 martie 2005, cu modificările si completările ulterioare;

d) Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 31 martie 2004, cu modificările si completările ulterioare;

e) Hotărârea Guvernului nr. 413/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 29 martie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2006.

Nr. 128.

 

ANEXĂ

 

SCHEMĂ INTERINSTITUTIONALĂ

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 14 martie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Nota la capitolul I “Institutii publice finantate integral din bugetul de stat“ al anexei nr. 2 “Unitătile care functionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale“ va avea următorul cuprins:

“NOTĂ: Numărul maxim de posturi finantate de la bugetul de stat pentru institutiile prevăzute la cap. I este de 11.184.“

2. Nota la capitolul II “Institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat“ al anexei nr. 2 “Unitătile care functionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale“ va avea următorul cuprins:

“NOTĂ: Numărul maxim de posturi pentru institutiile prevăzute la cap. II este de 2.668.“

3. La anexa nr. 4 “Unitătile care functionează în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale“ se introduce o notă cu următorul cuprins:

“NOTĂ: Numărul maxim de posturi pentru Autoritatea Hipică Natională este de 39.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2006.

Nr. 129.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 56 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, denumită în continuare Autoritatea, se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, autoritate de reglementare în domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, în subordinea Guvernului si în coordonarea ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

(2) Sediul Autoritătii este în municipiul Bucuresti, str. Negustori nr. 1B, sectorul 2.

(3) Autoritatea este reprezentată la nivel judetean de directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, iar la nivel local, de circumscriptiile sanitare-veterinare zonale si de circumscriptiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor.

Art. 2. – Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Autoritatea exercită următoarele functii:

a) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica Guvernului si cu tendintele pe plan international, strategia în vederea asigurării si garantării sănătătii animalelor, sănătătii publice, protectiei animalelor, protectiei mediului si a sigurantei alimentelor;

b) de reglementare, prin care se asigură, în conformitate cu strategia adoptată, realizarea cadrului juridic si elaborarea reglementărilor specifice activitătilor din domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor;

c) de administrare a structurilor din subordine, prin care se asigură coordonarea si gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil în domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor;

d) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern si extern în domeniul său de activitate;

e) de autoritate de stat, prin care se dispune si se asigură supravegherea si controlul aplicării si respectării reglementărilor în domeniul său de activitate.

Art. 3. – (1) În exercitarea functiilor prevăzute la art. 2 Autoritatea are următoarele atributii principale:

A. În domeniul sanitar-veterinar:

1. organizează activitătile sanitar-veterinare publice pe întregul teritoriu al tării, după o conceptie unitară, pentru asigurarea sănătătii animalelor, sănătătii publice, protectiei animalelor, protectiei mediului si a sigurantei alimentelor;

2. conduce serviciile sanitar-veterinare de stat si stabileste organizarea si necesitătile de finantare a acestora;

3. elaborează norme sanitar-veterinare, aprobate prin ordin al presedintelui Autoritătii, pentru domeniile de competentă ale serviciilor sanitar-veterinare, unice si obligatorii pentru toate persoanele fizice si juridice;

4. stabileste responsabilitătile generale ale medicilor veterinari;

5. stabileste drepturile si obligatiile medicilor veterinari oficiali;

6. stabileste drepturile si obligatiile medicilor veterinari de liberă practică împuterniciti pentru efectuarea unor activităti sanitar-veterinare publice;

7. participă la elaborarea sau avizarea conventiilor si acordurilor interguvernamentale privind colaborarea în domeniul sanitar-veterinar;

8. răspunde împreună cu Ministerul Sănătătii de organizarea si aplicarea măsurilor necesare pentru prevenirea si combaterea bolilor comune omului si animalelor, precum si pentru siguranta alimentelor;

9. organizează, coordonează, gestionează si controlează activitatea privind identificarea si înregistrarea animalelor;

10. organizează, coordonează, gestionează si controlează activitatea de import, export, tranzit si inspectie la frontieră;

11. organizează si asigură functionarea sistemului informatic sanitar-veterinar national si conectarea acestuia la sistemul informatic veterinar comunitar;

12. elaborează regulamentele de organizare si functionare ale serviciilor sanitar-veterinare de stat si stabileste atributiile si responsabilitătile acestora;

13. organizează si concesionează, prin directiile sanitarveterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, activitătile sanitar-veterinare publice de interes national si controlează efectuarea acestora de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciti;

14. stabileste cerintele sanitar-veterinare pentru: anuntarea, declararea, notificarea internă si internatională a oricărei suspiciuni de boală sau îmbolnăvire; producerea, comercializarea, detinerea si utilizarea substantelor tireostatice, hormonale, beta agoniste ori a altor substante similare, pentru administrare la animale producătoare de hrană; supravegherea si monitorizarea unor substante si a reziduurilor la animale vii, produse si subproduse destinate consumului uman; supravegherea, prevenirea si controlul zoonozelor; producerea, testarea, autorizarea, prescrierea, utilizarea, importul, comertul, tranzitul si exportul de furaje medicamentate, aditivi furajeri si de hrană concentrată pentru animale de companie; inspectii si controale sanitarveterinare; organizarea si functionarea posturilor de inspectie la frontieră, precum si procedurile de efectuare a acestor inspectii si controale; producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul si comertul cu furaje, materii furajere, premixuri, zooforturi, aditivi furajeri, furaje complete, furaje suplimentare, furaje combinate, alte materii si produse utilizate în furajarea si nutritia animalelor; producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul si comertul cu produse medicinale veterinare;

15. stabileste politicile în domeniul bunăstării animalelor, la fermă, în timpul transportului si la sacrificare sau ucidere;

16. face analize de risc epidemiologic si geoepidemiologic;

17. face studii de epidemiologie generală si epidemiologie descriptivă si biostatistică;

18. face studii de epidemiosupraveghere si supraveghere transfrontalieră;

19. face analize economice-veterinare prin evaluări micro- si macroeconomice;

20. participă la crearea si functionarea sistemului de notificare si înregistrare a bolilor la animale;

21. creează si asigură functionarea sistemului de clasificare si certificare a statusului de sănătate a animalelor;

22. elaborează politicile de luptă în cazul aparitiei de boli majore la animale;

23. elaborează concepte cu care să poată lucra în caz de necesitate;

24. elaborează si reactualizează planurile de contingentă;

25. elaborează manualele operationale de aplicare a planurilor de contingentă;

26. stabileste o retea de contact pentru facilitarea alertei în teritoriu în caz de criză;

27. organizează actiunile de interventie pentru combaterea epidemiilor în rândul animalelor si coordonează activitatea grupurilor de lucru pentru fiecare situatie de criză;

28. notifică organismelor internationale cu responsabilităti în domeniu – DG SANCO si OIE – suspiciunile si confirmările cazurilor de boli infectioase cu mare difuzibilitate la animale;

29. activează centrele de criză create la nivel local;

30. controlează functionalitatea centrelor de criză în cazul epidemiilor în rândul animalelor, prin includerea de personal suplimentar în caz de necesitate;

31. contribuie efectiv la combaterea epidemiilor în rândul animalelor, conform normelor Uniunii Europene si măsurilor stipulate în manualul operational;

32. colaborează cu structurile subordonate în ceea ce priveste planificarea măsurilor de combatere a epidemiilor în rândul animalelor;

33. stabileste mijloacele necesare combaterii epidemiei si actualizează planurile organizationale si programele de desfăsurare a activitătilor pentru centrele de criză;

34. stabileste conditiile sanitare veterinare de import, export si tranzit pentru animale vii, ovule, embrioni, spermă, hrană pentru animale;

35. stabileste politicile în domeniul bolilor de nutritie – BSE TSE –, care pot afecta animalele vii;

36. cooperează pe plan international cu toate organizatiile implicate în domeniul sănătătii animalelor si în alte domenii conexe pentru a păstra România în circuitul politicilor europene si internationale specifice;

37. elaborează programele nationale în domeniul sanitar-veterinar, aprobate prin ordin al presedintelui Autoritătii;

38. controlează aplicarea normelor sanitare veterinare;

39. îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative în domeniul sanitar-veterinar.

B. În domeniul sigurantei alimentelor:

1. elaborează si implementează strategia si legislatia privind siguranta alimentelor;

2. elaborează norme pentru siguranta alimentelor, aprobate prin ordin al presedintelui, iar dacă este cazul, împreună cu autoritătile competente, aprobate prin ordine comune;

3. promovează si coordonează elaborarea metodologiilor unitare de evaluare a riscului în domeniul sigurantei alimentelor;

4. realizează evaluarea riscului si stabileste măsurile ce se impun atunci când apare o problemă majoră ce poate periclita sănătatea oamenilor;

5. coordonează activitătile de elaborare a codurilor de bună practică si alte asemenea activităti;

6. coordonează metodologic activitatea de supraveghere si control privind siguranta alimentelor, de la producerea materiilor prime până la distribuirea alimentelor către consumator;

7. asigură coordonarea elaborării si implementării politicilor guvernamentale în domeniul sigurantei alimentelor si al biotehnologiei;

8. coordonează identificarea specialistilor în vederea participării la activitătile “Codex Alimentarius“, precum si la activitătile organismelor si organizatiilor nationale si internationale în domeniul specific de activitate;

9. coordonează identificarea specialistilor în vederea participării la actiunile organismelor si organizatiilor nationale si internationale în domeniul standardizării, sigurantei si calitătii alimentelor;

10. coordonează activitatea de control în domeniul sigurantei si calitătii alimentelor, după modelul existent în tările din Uniunea Europeană;

11. coordonează metodologic activitatea de control, testare si expertizare a alimentelor, de la producerea materiilor prime până la distribuirea către consumator;

12. realizează si valorifică bazele de date proprii prin colectarea, clasificarea, corelarea, actualizarea permanentă, arhivarea si diseminarea informatiilor privind monitorizarea avizelor si a autorizatiilor privind siguranta alimentelor, acordate de autoritătile publice cu atributii în acest domeniu, monitorizarea rezultatelor actiunilor de supraveghere si control privind siguranta alimentelor, precum si a cadrului legislativ în domeniu, datele statistice si datele privind procesul de cercetare-dezvoltare;

13. coordonează activitatea de formare, instruire si perfectionare a personalului implicat în domeniul sigurantei alimentelor;

14. acordă avize stiintifice si asistentă tehnică în domeniul specific de activitate;

15. reprezintă punctul national de contact si coordonatorul la nivel national al Sistemului rapid de alertă – SRA;

16. organizează un punct permanent de contact pe baza unui îtelefon verde“, telefon de urgentă de la care orice persoană fizică sau juridică poate obtine informatii obiective si la care aceasta poate prezenta contestatii în domeniul sigurantei alimentelor;

17. asigură supravegherea si controlul privind respectarea conditiilor generale din domeniul alimentar, prin punerea în practică a unor măsuri specifice care să conducă la diminuarea incidentei si la eliminarea bolilor transmisibile de la animale la om;

18. îndeplineste orice alte atributii în domeniul sigurantei alimentelor, precum si în domeniul reglementării alimentatiei si biotehnologiei;

19. supraveghează si monitorizează, din punctul de vedere al sigurantei alimentelor, operatorii economici care îsi desfăsoară activitatea în domeniul industriei alimentare;

20. participă la activitatea de standardizare, gradare si clasificare a produselor agroalimentare, împreună cu celelalte institutii abilitate;

21. reprezintă punctul de contact si tine permanent legătura cu autoritătile pentru siguranta alimentelor, constituite la nivel national si international;

22. elaborează si promovează acte normative în domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor si participă la promovarea reglementărilor în domeniul calitătii alimentelor;

23. elaborează programe nationale în domeniul sigurantei alimentelor, împreună cu celelalte institutii abilitate;

24. îndeplineste, în domeniul sigurantei alimentelor, atributiile stabilite prin legislatia specifică.

(2) Autoritatea asigură armonizarea cadrului legislativ national cu reglementările din Uniunea Europeană în domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor.

(3) Autoritatea elaborează si promovează acte normative în domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor.

(4) Autoritatea întreprinde demersurile necesare în vederea obtinerii unor contributii financiare comunitare pentru unele activităti în domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor, în special pentru implementarea unor prevederi ale legislatiei comunitare.

(5) Autoritatea poate contracta servicii de consultantă în domeniul tehnologiei informatiei si comunicării, relatiilor publice, organizării campaniilor de promovare, educare si informare referitoare la activitatea specifică, precum si în domeniul specific de activitate.

(6) Autoritatea editează buletine informative si alte publicatii de specialitate, în limita alocatiilor bugetare.

(7) Autoritatea, prin specialistii din structura sa, stabiliti prin ordin al presedintelui, coordonează măsurile care se impun în situatiile de urgentă din domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor, iar atunci când este cazul, se consultă cu celelalte institutii abilitate.

(8) În exercitarea atributiilor sale, Autoritatea colaborează cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate din subordinea Guvernului, precum si cu alte autorităti ale administratiei publice centrale si locale, institutii publice, precum si cu alte organisme interesate.

Art. 4. – (1) Autoritatea este condusă de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primuluiministru pe o perioadă de 5 ani.

(2) Vicepresedintii exercită atributiile delegate de presedintele Autoritătii. Răspunderile si atributiile vicepresedintilor se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritătii.

(3) În exercitarea atributiilor sale, presedintele Autoritătii emite ordine si instructiuni. Ordinele si instructiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Presedintele Autoritătii este ordonator principal de credite.

(5) Autoritatea are un secretar general, înalt functionar public, numit prin decizie a primului-ministru, pe bază de concurs organizat în conditiile legii.

(6) Secretarul general exercită atributiile prevăzute de Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si alte atributii stabilite prin ordin al presedintelui Autoritătii.

(7) Presedintele conduce Autoritatea si unitătile subordonate, numeste si eliberează din functie personalul Autoritătii si conducerea unitătilor subordonate, în conditiile legii.

(8) Presedintele reprezintă Autoritatea în raporturile cu ministerele, cu autoritătile administratiei publice, cu alte autorităti si institutii publice, cu persoanele fizice si juridice din tară sau din străinătate, precum si în justitie.

Presedintele participă ca invitat la sedintele Guvernului în care se dezbat probleme din domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor.

Art. 5. – (1) Structura organizatorică a Autoritătii este prevăzută în anexa nr. 1*). Prin ordin al presedintelui, în cadrul directiilor generale si al directiilor se pot organiza, în conditiile legii, servicii, birouri, compartimente si colective temporare.

(2) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Autoritătii este de 481, inclusiv demnitarii si cabinetul presedintelui.

(3) Personalul din cadrul Autoritătii, institutelor de referintă si al directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti este format din functionari publici si din personal contractual.

(4) Salarizarea personalului din structura Autoritătii se face potrivit prevederilor legale aplicabile functionarilor publici si personalului contractual din cadrul administratiei publice centrale.

(5) Atributiile si responsabilitătile directiilor generale, directiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor din cadrul Autoritătii, precum si circuitul intern al documentelor se stabilesc prin regulament de organizare si functionare, care se aprobă prin ordin al presedintelui Autoritătii.

Art. 6. – În calitatea sa de coordonator al domeniului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale exercită următoarele atributii:

a) analizează periodic rapoartele de activitate în domeniile coordonate si dispune măsurile necesare;

b) avizează proiectele de acte normative initiate de Autoritate si coordonează politicile din domeniul sanitarveterinar si pentru siguranta alimentelor;

c) monitorizează măsurile dispuse pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor;

d) avizează numărul maxim de posturi din structura Autoritătii;

e) avizează structura organizatorică a aparatului propriu al Autoritătii.

Art. 7. – (1) Unitătile care functionează în subordinea Autoritătii, precum si numărul maxim de posturi al acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt conduse de câte un director executiv medic veterinar, ajutat de directori executivi adjuncti, numărul acestora fiind stabilit cu respectarea prevederilor alin. (4) al art. XVI din titlul III al cărtii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Institutele veterinare sunt conduse de câte un director, ajutat de 2 directori adjuncti.

(4) Redimensionarea circumscriptiilor sanitar-veterinare zonale si pentru siguranta alimentelor se face, în functie de complexitatea activitătii si de numărul de animale, prin ordin al presedintelui Autoritătii.

(5) Numărul de posturi, structura organizatorică, statele de functii, precum si regulamentul de organizare si functionare pentru unitătile subordonate se aprobă prin ordin al presedintelui Autoritătii.

(6) Salarizarea personalului din directiile sanitarveterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din serviciile publice deconcentrate ale ministerelor, iar salarizarea personalului din cadrul institutelor veterinare centrale se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din unitătile bugetare.

Art. 8. – În cadrul Autoritătii functionează Consiliul stiintific si Consiliul consultativ.

Art. 9. – (1) Consiliul stiintific este format din cel putin 7 personalităti recunoscute în domeniile de competentă ale Autoritătii.

(2) Componenta si Regulamentul de organizare si functionare ale Consiliului stiintific se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritătii.

(3) Consiliul stiintific se Ontruneste trimestrial sau ori de câte ori este necesar pentru examinarea si dezbaterea unor probleme din domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor si prezintă avizele stiintifice la solicitarea Autoritătii.

(4) Consiliul stiintific poate fi consultat de către Autoritate cu privire la elaborarea de acte normative din domeniul său de activitate.

(5) Membrii Consiliului stiintific beneficiază de o indemnizatie de participare de maximum 20% din indemnizatia brută a presedintelui Autoritătii.

Art. 10. – (1) Consiliul consultativ este format din reprezentanti ai ministerelor, ai altor autorităti ale administratiei publice competente în domeniul sanitarveterinar si pentru siguranta alimentelor si din reprezentanti ai societătii civile.

(2) Consiliul consultativ este prezidat de presedintele Autoritătii.

(3) Consiliul consultativ se Ontruneste periodic, la solicitarea presedintelui Autoritătii.

(4) Consiliul consultativ are atributii în stabilirea prioritătilor în ceea ce priveste cererile de consultări stiintifice privind identificarea, evaluarea si managementul riscului, precum si al situatiilor de criză.

(5) Componenta si Regulamentul de organizare si functionare ale Consiliului consultativ se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritătii, la propunerea ministerelor si a reprezentantilor societătii civile.

(6) Consiliul consultativ se Ontruneste pentru examinarea si dezbaterea unor probleme din domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor si prezintă avizele consultative la solicitarea Autoritătii.

Art. 11. – În cadrul Autoritătii, la Directia generală siguranta alimentelor, functionează Secretariatul operational pentru Codex Alimentarius, ale cărui componentă si atributii se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritătii.

Art. 12. – Autoritatea duce la îndeplinire atributiile în mod transparent si face publice avizele stiintifice, rapoartele de activitate si alte documente de interes public, în conditiile legii.

Art. 13. – Autoritatea asigură, în conditiile legii, accesul la documentele proprii si ia măsuri ca părtile interesate să primească informatii obiective si accesibile în domeniul său de activitate.

Art. 14. – (1) Sistemul rapid de alertă pentru notificarea riscurilor directe sau indirecte privind sănătatea animalelor, sănătatea publică, protectia animalelor, protectia mediului ori siguranta alimentelor se organizează sub forma unei retele care reuneste Ministerul Sănătătii, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor si Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.

(2) Autoritatea reprezintă punctul national de contact si coordonatorul la nivel national al Sistemului rapid de alertă si al Codex Alimentarius.

Art. 15. – (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Autoritătii si ale unitătilor din subordinea sa, prevăzute în anexa nr. 2, se asigură din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat.

(2) În scopul realizării rolului si atributiilor ce îi revin, Autoritatea poate beneficia de consultantă si asistentă tehnică de specialitate din străinătate, precum si de programe de formare si perfectionare de specialitate a personalului, în limita fondurilor disponibile, potrivit legii.

Art. 16. – (1) Autoritatea are în dotare un număr de 21 de autoturisme pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, cu un consum lunar de carburanti stabilit potrivit normativelor în vigoare, si 7 autolaboratoare cu un consum stabilit potrivit alin. (2).

(2) Unitătile care functionează în subordinea Autoritătii, prevăzute în anexa nr. 2, pot utiliza pentru activităti specifice un număr de autoturisme, conform anexei nr. 3, cu un consum lunar de carburanti stabilit potrivit normativelor în vigoare pentru transport de persoane, autolaboratoarele având consum nenormat.

(3) Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Tulcea dispune, suplimentar, de un autolaborator fluvial, având consum nenormat.

(4) Cheltuielile aferente dotării si utilizării mijloacelor de transport prevăzute la alin. (1)–(3) se vor efectua în limita sumelor aprobate anual prin legile bugetare.

Art. 17. – În exercitarea atributiilor de serviciu, personalul împuternicit al Autoritătii poate dispune punerea sub sechestru sanitar-veterinar a produselor alimentare necorespunzătoare, măsuri precum confiscarea, distrugerea, incinerarea produselor alimentare improprii consumului si tăierea sau uciderea animalelor, în conditiile legii, conform cerintelor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor.

Art. 18. – Contractele-tip pentru efectuarea unor activităti sanitar-veterinare publice, încheiate de directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti cu medicii veterinari de liberă practică împuterniciti, se aprobă prin ordin al presedintelui Autoritătii.

Art. 19. – Contractele de prestări de servicii pentru aplicarea mărcilor auriculare, precum si pentru alte servicii în domeniul sanitar-veterinar se încheie potrivit reglementărilor legale în vigoare privind achizitiile publice.

Art. 20. – Sintagma medici veterinari cu atributii de inspector al Politiei Sanitare Veterinare din legislatia în vigoare se înlocuieste cu sintagma inspector al autoritătii veterinare si pentru siguranta alimentelor.

Art. 21. – Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 22. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 27 iulie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Constantin Lupescu

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2006.

Nr. 130.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

ANEXA Nr. 2

 

UNITĂTI

care functionează în subordinea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

Institutii publice finantate din subventii acordate de la bugetul de stat si din venituri proprii:

I. Unităti cu personalitate juridică:

1. Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală;

2. Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar;

3. Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară;

4. directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, inclusiv laboratoarele veterinare de stat.

II. Unităti fără personalitate juridică:

1. circumscriptiile sanitar-veterinare zonale;

2. circumscriptiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor.

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi pentru unitătile subordonate este de 4.359.

 

ANEXA Nr. 3

 

NORMATIV

de autovehicule pentru activităti specifice desfăsurate de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si de unitătile din subordine

 

Nr.

crt.

Denumirea

unitătii

Numărul maxim de autovehicule pentru activităti specifice

Total

din care:

1.

Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta

Alimentelor

28

21 autoturisme, din care:

– 10 pentru aparatul central – transport de persoane

– 11 pentru posturile de inspectie la frontieră (PIF)

7 autolaboratoare, din care:

– 3 pentru PIF

– 1 pentru controlul privind siguranta alimentelor

– 2 pentru controlul privind sănătatea animală

– 1 pentru controlul privind sănătatea publică

2.

Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor

6/unitate

2 autoturisme, din care:

– pentru transport de persoane – conducerea directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor

– parc comun

3 autolaboratoare pentru:

– recoltare de probe pentru siguranta alimentelor

– recoltare de probe pentru sănătatea animală

– controlul laptelui si produselor lactate

1 autoagregat pentru dezinfectie

3.

Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală

8

2 autoturisme pentru:

– transport de persoane pentru interventii rapide privind suspiciunea unor boli

– transport pentru evaluare veterinară

6 autolaboratoare pentru:

– transport de cadavre

– transport de probe test

– transport de probe de laborator

– decontaminare

– situatii speciale

– autoutilitară pentru transport de biobază

4.

Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară

4

2 autoturisme pentru:

– deplasare pentru control în teritoriu

– transport de mărfuri

2 autolaboratoare pentru:

– recoltare de probe

– examene rapide de laborator în teritoriu

5.

Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar

4

2 autoturisme pentru:

– deplasare pentru controlul în teritoriu si administratie

– testare clinică în teritoriu

2 autolaboratoare pentru:

– circulatia produselor medicinale în teritoriu

– recoltare de probe