MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 573         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 3 iulie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

259. – Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

 

872. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

 

261. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2006 pentru completarea art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 

878. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2006 pentru completarea art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 

264. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006

 

881. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.120. – Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 206/2003 privind înfiintarea Comisiei de coordonare a miscării navelor maritime si fluviale în porturile maritime Constanta, Mangalia si Midia

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

64. – Hotărâre a Conferintei Camerei Auditorilor Financiari din România cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul acestei conferinte

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 24 iulie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) În sensul prezentei legi, monumentele istorice sunt bunuri imobile, constructii si terenuri situate pe teritoriul României, semnificative pentru istoria, cultura si civilizatia natională si universală.“

2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) Pot fi clasate ca monumente istorice bunurile imobile situate în afara granitelor, proprietăti ale statului român, cu respectarea legislatiei statului pe teritoriul căruia se află.“

3. La articolul 4, alineatele (2), (4), (5), (6), (7) si (8) vor avea următorul cuprins:

“(2) Monumentele istorice proprietate publică a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale sunt inalienabile, imprescriptibile si insesizabile; aceste monumente istorice pot fi date în administrare institutiilor publice, pot fi concesionate, date în folosintă gratuită institutiilor de utilitate publică sau închiriate, în conditiile legii, cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor.

..........................................................................................

(4) Monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în conditiile exercitării dreptului de preemtiune ale statului român, prin Ministerul Culturii si Cultelor, pentru monumentele istorice clasate în grupa A, sau prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, pentru monumentele istorice clasate în grupa B, ori al unitătilor administrativ-teritoriale, după caz, potrivit prezentei legi, sub sanctiunea nulitătii absolute a vânzării.

(5) Proprietarii, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intentionează să vândă monumente istorice, transmit serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor înstiintarea privind intentia de vânzare, însotită de documentatia stabilită prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

(6) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor transmit Ministerului Culturii si Cultelor înstiintarea, documentatia si propunerea de răspuns, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora.

(7) Termenul de exercitare a dreptului de preemtiune al statului este de maximum 25 de zile de la data înregistrării Onstiintării, documentatiei si a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii si Cultelor sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor; titularii dreptului de preemtiune vor prevedea în bugetul propriu sumele necesare destinate exercitării dreptului de preemtiune; valoarea de achizitionare se negociază cu vânzătorul.

(8) În cazul în care Ministerul Culturii si Cultelor sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor nu îsi exercită dreptul de preemtiune în termenul prevăzut la alin. (7), acest drept se transferă autoritătilor publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zile.“

4. La articolul 4, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:

“(81) Comunicările privind neexercitarea dreptului de preemtiune au termen de valabilitate pentru întregul an calendaristic în care au fost emise, inclusiv pentru situatiile în care monumentul istoric este vândut de mai multe ori.“

5. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

“Art.41. – În actele de înstrăinare, concesionare, închiriere, dare în administrare sau dare în folosintă gratuită a monumentelor istorice se va mentiona regimul de monument istoric al imobilelor si obligatia protejării acestora potrivit prezentei legi.“

6. La articolul 8, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

“Art.8. – (1) Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protectie, delimitată pe baza reperelor topografice, geografice sau urbanistice, în functie de trama stradală, relief si caracteristicile monumentului istoric, după caz, prin care se asigură conservarea integrată si punerea în valoare a monumentului istoric si a cadrului său construit sau natural.

(2) Delimitarea si instituirea zonei de protectie se realizează, simultan cu clasarea bunului imobil ca monument istoric, în conditiile legii.“

7. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Autoritătile publice locale competente vor include în planurile urbanistice si în regulamentele aferente zonele de protectie delimitate conform alin. (2).“

8. La articolul 8, alineatul (4) se abrogă.

9. Denumirea capitolului II al titlului II va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL II

Inventarierea si clasarea monumentelor istorice“

10. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art.11. – (1) Inventarierea monumentelor istorice reprezintă actiunea de strângere a totalitătii informatiilor, documentelor, studiilor, cercetărilor si a documentatiilor cu privire la identificarea imobilelor susceptibile de a dobândi calitatea de monument istoric, a imobilelor clasate ca monumente istorice, a monumentelor istorice declasate, precum si a celor distruse sau dispărute.

(2) Inventarul monumentelor istorice reprezintă o bază de date, actualizată permanent prin operatiunile necesare de corelare, în vederea asigurării unei informări permanente si exacte în legătură cu situatia imobilelor monumente istorice.

(3) Clasarea este procedura prin care se conferă regim de monument istoric unui bun imobil conform art. 7.

(4) Inventarierea si clasarea se realizează potrivit dispozitiilor prevăzute de prezenta lege si în conformitate cu normele metodologice de inventariere si clasare a monumentelor istorice, aprobate prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

(5) Pentru realizarea inventarierii monumentelor istorice, autoritătile si institutiile publice competente comunică serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, la solicitarea acestora, date privind situatia juridică a imobilelor.“

11. La articolul 12 alineatul (1) punctul 2, literele a) si c) vor avea următorul cuprins:

“a) proprietarului bunului imobil;

.........................................................................................

c) Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, a Comisiei Nationale de Arheologie sau a Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor;“.

12. La articolul 12 alineatul (1) punctul 2, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

“e) institutiilor publice cu atributii în domeniu.“

13. La articolul 12, alineatele (2) si (4) vor avea următorul cuprins:

“(2) Dosarul de clasare sau de declasare este întocmit de serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, de regulă, prin experti autorizati sau specialisti atestati înscrisi în registrele Ministerului Culturii si Cultelor si se înaintează compartimentului de specialitate din Ministerul Culturii si Cultelor, care îl analizează si îl prezintă, după caz, Comisiei Nationale de Arheologie si/sau Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice spre analiză si propuneri. Secretarul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice elaborează proiectul de ordin de clasare sau de declasare, pe care îl înaintează ministrului culturii si cultelor spre aprobare.

...........................................................................................

(4) Comunicarea de clasare sau de declasare, respectiv, după caz, răspunsul motivat privind neclasarea sau nedeclasarea, se comunică proprietarului si titularilor altor drepturi reale, precum si autoritătii administratiei publice locale de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii lor de la Ministerul Culturii si Cultelor sau de la publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, după caz.“

14. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art.13. – (1) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor au obligatia de a comunica de îndată proprietarului, titularului dreptului de administrare sau, respectiv, titularului altui drept real asupra bunului imobil declansarea procedurii de clasare sau de declasare.

(2) De la data comunicării către proprietar sau către titularul altor drepturi reale a declansării procedurii de clasare si până la publicarea ordinului de clasare sau până la comunicarea neclasării, după caz, dar nu mai mult de 12 luni, bunului imobil în cauză i se aplică regimul juridic al monumentelor istorice.“

15. La articolul 14, alineatele (1), (6) si (7) vor avea următorul cuprins:

“Art.14. – (1) Comunicarea de clasare, de declasare sau răspunsul privind neclasarea sau nedeclasarea pot fi contestate de proprietarul bunului imobil în cauză la Ministerul Culturii si Cultelor în termen de 30 de zile de la data comunicării; contestatia se solutionează în termen de 30 de zile de la înregistrare.

.............................................................................................

(6) La data rămânerii definitive a comunicării de declasare sau de la data comunicării răspunsului privind neclasarea, regimul de monument istoric al bunului încetează, iar reluarea procedurii de clasare sau de declasare nu poate interveni înainte de 3 ani, în absenta descoperirii unor elemente noi care să o justifice.

(7) În situatia introducerii unei actiuni în contencios administrativ împotriva ordinului de clasare sau a comunicării declansării procedurii de clasare, până la pronuntarea unei hotărâri judecătoresti rămase definitive si irevocabile, asupra bunului imobil în cauză se aplică regimul juridic al monumentelor istorice.“

16. La articolul 15, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.15. – (1) Ordinul de clasare sau de declasare se publică, prin grija Ministerului Culturii si Cultelor, în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă.“

17. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art.17. – (1) Monumentele istorice, zonele de protectie si zonele construite protejate, definite potrivit legii, se evidentiază în planurile de amenajare a teritoriului si în planurile urbanistice ale unitătilor administrativ-teritoriale.

(2) În conditiile legii si în baza avizului Ministerului Culturii si Cultelor, în scopul protejării valorilor de patrimoniu cultural ce au determinat instituirea zonei construite protejate, autoritătile publice locale pot institui servituti, pot interzice desfiintarea sau modificarea constructiilor.

(3) Calitatea de monument istoric, precum si cea de zonă construită protejată, de oras istoric sau de sat istoric se marchează printr-un însemn distinctiv amplasat de reprezentantii primăriilor pe monumentul istoric, la intrarea în zona construită protejată sau în orasul istoric ori satul istoric, după caz, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului culturii si cultelor. Costul însemnelor distinctive se suportă de către autoritătile publice locale.“

18. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art.18. – (1) În sensul prezentei legi, prin declasare se întelege radierea din Lista monumentelor istorice a unui bun imobil sau a unei părti din acesta, prin mentionarea în listă a ordinului de declasare.

(2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor comunică proprietarului, titularului dreptului de administrare sau titularului altui drept real asupra monumentului istoric declasat, după caz, în maximum 5 zile de la publicarea ordinului de declasare, efectuarea radierii.

(3) Declasarea monumentelor istorice urmează aceeasi procedură ca cea prevăzută pentru clasare. Ea este declansată din oficiu în oricare dintre situatiile următoare:

a) descărcarea de sarcină arheologică, în cazul siturilor arheologice, conform avizului Comisiei Nationale de Arheologie;

b) disparitia monumentului istoric;

c) constatarea pierderii calitătii de monument istoric a imobilului.

(4) Erorile materiale din Lista monumentelor istorice pot fi îndreptate din oficiu sau în urma solicitării oricărei persoane interesate.“

19. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art.20. – (1) Clasarea de urgentă este procedura exceptională prin care un bun imobil aflat în pericol iminent de distrugere sau de alterare fizică este clasat în grupa A sau B, după caz, în vederea luării măsurilor urgente necesare pentru salvarea sa.

(2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor pot declansa procedura de clasare de urgentă, din oficiu sau la solicitarea oricărei persoane interesate.

(3) Declansarea procedurii de clasare de urgentă se efectuează în maximum 3 zile de la identificarea situatiei imobilului sau înregistrarea solicitării privind situatia imobilului, pe baza notei de constatare elaborate de delegatul serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii si Cultelor al muzeului judetean, respectiv al muzeului municipiului Bucuresti, sau al autoritătilor administratiei publice locale, după caz.

(4) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor comunică imediat în scris proprietarului bunului imobil declansarea procedurii de clasare de urgentă a imobilului în Lista monumentelor istorice. De la data comunicării declansării procedurii de clasare de urgentă până la finalizarea procedurii, imobilului i se aplică regimul juridic al monumentelor istorice.

(5) Împotriva declansării procedurii de clasare de urgentă sau a ordinului de clasare de urgentă, proprietarul se poate adresa instantei de contencios administrativ.

(6) Până la solutionarea litigiului, bunului imobil în cauză i se aplică regimul juridic al monumentelor istorice.

(7) La solicitarea serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, proprietarii imobilelor propuse pentru clasare din oficiu sau de urgentă vor transmite acestora documentele necesare completării dosarului de clasare.“

20. La articolul 21, alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

“Art.21. – (1) Lista monumentelor istorice cuprinde monumentele istorice clasate în grupa A sau B si se întocmeste de Institutul National al Monumentelor Istorice.

...........................................................................................

(3) Lista monumentelor istorice stă la baza întocmirii cadastrului de specialitate al monumentelor istorice, a planurilor de amenajare a teritoriului si a planurilor urbanistice.“

21. La articolul 22, alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

“Art.22. – (1) Interventiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza si cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii si Cultelor sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor.

............................................................................................

(3) Autorizatia de construire, autorizatia de desfiintare, precum si autorizatiile referitoare la interventiile prevăzute la alin. (2) se eliberează numai pe baza si în conformitate cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor si cu celelalte avize, potrivit dispozitiilor legale în vigoare.“

22. La articolul 22 alineatul (2), literele a) si d) vor avea următorul cuprins:

“a) toate lucrările de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare, restructurare, amenajări peisagistice si de punere în valoare, care modifică substanta sau aspectul monumentelor istorice;

...........................................................................................

d) schimbări ale functiunii sau destinatiei monumentelor istorice, inclusiv schimbările temporare;“.

23. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

“Art.23. – (1) Interventiile care se efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care se află în zone de protectie a monumentelor istorice sau în zone construite protejate se autorizează pe baza avizului Ministerului Culturii si Cultelor sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor si a celorlalte avize, potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

(2) Toate interventiile care se efectuează asupra monumentelor istorice, altele decât cele de schimbare a functiunii sau a destinatiei, de întretinere sau de reparatii curente, indiferent de sursa lor de finantare si de regimul de proprietate a imobilului, se fac sub inspectia si controlul propriu ale Ministerului Culturii si Cultelor, respectiv ale serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, cu personal atestat, în conditiile legii.

(3) În conditiile legii, în cazul realizării de lucrări neautorizate, fără avize sau care încalcă avizele de specialitate, personalul de inspectie abilitat are dreptul să întrerupă lucrările până la intrarea în legalitate, să aplice sanctiuni si, după caz, să dispună revenirea la situatia initială si să sesizeze organele de cercetare penală.

(4) Elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificarea tehnică a proiectelor si dirigentarea lucrărilor se efectuează numai de experti si/sau specialisti atestati de către Ministerul Culturii si Cultelor, cu respectarea exigentelor specifice domeniului monumentelor istorice si a cerintelor privind calitatea lucrărilor în constructii.

(5) Protejarea si conservarea monumentelor istorice reprezentând descoperiri arheologice rămase decopertate se face, în conditiile legii, de către investitori, sub coordonarea responsabilului stiintific al santierului si a institutiei organizatoare.“

24. Articolele 24–26 se abrogă.

25. La articolul 27, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Pentru îndeplinirea atributiilor sale, potrivit prevederilor prezentei legi, Ministerul Culturii si Cultelor organizează compartimente de specialitate în aparatul propriu, precum si institutii subordonate, având drept atributii activitătile de cercetare, inventariere, avizare, inspectie si control, conservare, restaurare si punere în valoare a monumentelor istorice.“

26. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

“Art.28. – (1) În vederea protejării monumentelor istorice Ministerul Culturii si Cultelor îndeplineste, direct sau prin serviciile sale publice deconcentrate ori prin alte institutii publice subordonate, următoarele atributii:

1. organizează sistemul national de cercetare, inventariere, clasare a monumentelor istorice, de elaborare a reglementărilor din domeniu, de inspectie si control a monumentelor istorice;

2. avizează reglementările, normele si metodologiile cu aplicabilitate pentru domeniul monumentelor istorice, în cazul în care acestea sunt elaborate de alte autorităti decât Ministerul Culturii si Cultelor;

3. conferă, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, regimul de monument istoric;

4. publică Lista monumentelor istorice, întocmită de Institutul National al Monumentelor Istorice, în Monitorul Oficial al României, Partea I, si o actualizează, potrivit legii, la fiecare 5 ani;

5. face propuneri pentru cuprinderea în proiectul bugetului de stat a sumelor necesare în vederea finantării cheltuielilor pentru protejarea monumentelor istorice;

6. emite avizele necesare în vederea eliberării autorizatiilor de construire pentru lucrările si interventiile asupra monumentelor istorice;

7. emite avizul privind regulamentele de constructie din zonele de protectie a monumentelor istorice si în zonele construite protejate;

8. emite avizul privind studiile de fundamentare istorico-stiintifică pentru delimitarea zonelor de protectie a monumentelor istorice sau a zonelor construite protejate, ale sectiunilor de specialitate din planurile de amenajare a teritoriului si planurilor urbanistice, precum si pentru proiectele de restaurare a monumentelor istorice;

9. emite avizul pentru Planul de amenajare a teritoriului national – sectiunea “Zone construite protejat“, precum si pentru sectiunile de specialitate din planurile de amenajare a teritoriului care au ca obiect monumente istorice sau zone construite protejate;

10. emite avizele pentru sectiunile de specialitate din planurile urbanistice generale ale unitătilor administrativteritoriale, planurile urbanistice zonale, precum si din planurile urbanistice de detaliu, care au ca obiect monumente istorice sau zone construite protejate;

11. emite avizele pentru interventii asupra imobilelor situate în zonele de protectie a monumentelor istorice si în zonele construite protejate, pentru care nu există regulamente de constructie avizate conform pct. 7;

12. initiază, atunci când este necesar, sau solicită consiliilor judetene sau Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz, exproprierea pentru cauză de utilitate publică a monumentelor istorice, în vederea salvării acestora de la distrugere si degradare;

13. coordonează, prin diriginti de specialitate ai Oficiului National al Monumentelor Istorice, atestati de Ministerul Culturii si Cultelor, lucrările de conservare, consolidare si restaurare a monumentelor istorice, atunci când interventiile sunt finantate total sau partial din fondurile alocate de Ministerul Culturii si Cultelor;

14. asigură inspectia si controlul propriu la monumentele istorice privind starea lor de conservare si respectarea avizelor de specialitate emise, precum si controlul propriu al santierelor având drept obiect monumentele istorice, indiferent de regimul de proprietate si de grupa monumentului istoric, de natura operatiunilor si de sursa lor de finantare;

15. constată contraventii si aplică sanctiuni prin împuternicitii săi si ia măsurile corespunzătoare de sesizare a organelor de cercetare penală, în cazul infractiunilor;

16. instituie, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Registrul specialistilor, Registrul expertilor si verificatorilor tehnici, precum si Registrul operatorilor economici din domeniul protejării monumentelor istorice;

17. emite atestate pentru specialistii si expertii în domeniul protejării monumentelor istorice, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului culturii si cultelor;

18. reglementează pentru domeniul monumentelor istorice functionarea operatorilor economici care au ca obiect de activitate efectuarea de cercetări, proiectarea si executarea de lucrări la monumente istorice, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului culturii si cultelor;

19. avizează reglementările, normele si metodologiile elaborate de autoritătile si institutiile publice abilitate, privind:

a) organizarea si functionarea sistemului national de educatie, formare, specializare si perfectionare a specialistilor din domeniul protejării monumentelor istorice;

b) prevenirea si stingerea incendiilor la monumente istorice;

c) măsurile de protectie specială a monumentelor istorice în caz de conflict armat, de protectie împotriva actelor de terorism sau în situatii de urgentă;

d) stabilirea planurilor si măsurilor de prevenire a distrugerilor cauzate de calamităti sau dezastre naturale la monumente istorice;

e) înlăturarea sau diminuarea factorilor poluanti la monumente istorice si în zonele de protectie a acestora;

f) elaborarea cadastrului monumentelor istorice;

20. avizează folosirea materialelor, tehnicilor si tehnologiilor noi pentru restaurarea monumentelor istorice;

21. sustine, în conditiile legii, programe si proiecte de revitalizare si punere în valoare a monumentelor istorice, hotărăste strategii si cofinantează programe si publicatii pentru animarea culturală si stimularea interesului public fată de monumentele istorice;

22. instituie si controlează amplasarea însemnului distinctiv care atestă regimul de monument istoric al unui bun imobil, în vederea protejării sale în timp de pace sau de conflict armat;

23. colaborează cu organizatiile neguvernamentale, în conditiile legii, la realizarea de programe si proiecte de protejare a monumentelor istorice;

24. asigură functionarea, logistica, secretariatul si sediul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si, prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, pentru comisiile regionale ale monumentelor istorice;

25. colaborează cu organismele internationale interesate si participă, în cooperare cu acestea, la finantarea programelor de protejare a monumentelor istorice, inclusiv a celor înscrise în Lista Patrimoniului Mondial;

26. exercită, în numele statului, dreptul de preemtiune asupra monumentelor istorice clasate în grupa A;

27. initiază, la propunerea Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si, după caz, a Comisiei Nationale de Arheologie, proiecte de hotărâre a Guvernului privind acordarea statutului de oras istoric sau sat istoric;

28. finantează editarea si publicarea Revistei monumentelor istorice si a Buletinului monumentelor istorice.

(2) În situatii de urgentă, stări potential generatoare de situatii de urgentă, situatii care privesc siguranta natională sau în alte situatii exceptionale, Ministerul Culturii si Cultelor poate emite avize de urgentă pentru interventii asupra monumentelor istorice, fără consultarea Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice sau, după caz, a Comisiei Nationale de Arheologie, cu conditia ca interventiile să fie reversibile.

(3) Pentru eliberarea avizelor prevăzute la alin. (1) pct. 6–10 nu se percep taxe sau tarife.

(4) Pentru eliberarea atestatelor, avizelor si autorizatiilor prevăzute la alin. (1) pct. 11, 17 si 18 se percep taxe si tarife, care se fac venit la Ministerul Culturii si Cultelor sau la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor si se gestionează în regim extrabugetar, în conditiile legii, exclusiv pentru actiuni, proiecte si programe în domeniul monumentelor istorice.

(5) Nivelul taxelor si tarifelor care se percep potrivit alin. (3) se stabileste prin ordin al ministrului culturii si cultelor.“

27. La articolul 29, alineatele (3), (4) si (6) vor avea următorul cuprins:

“(3) Principalele atributii ale Institutului National al Monumentelor Istorice sunt:

a) actualizarea inventarului monumentelor istorice;

b) actualizarea periodică a Listei monumentelor istorice;

c) elaborarea normelor si metodologiilor specifice pentru domeniul monumentelor istorice, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii si cultelor;

d) elaborarea dosarelor pentru monumentele istorice propuse a fi incluse în Lista Patrimoniului Mondial;

e) gestionarea, în conditiile legii, a fondurilor destinate inventarierii, elaborării normelor si metodologiilor pentru monumente istorice, investigatiilor, proiectelor-pilot, expertizelor tehnice, cercetărilor si studiilor specifice;

f) administrarea inventarului si fondului documentar al monumentelor istorice – care cuprinde: arhiva, fototeca, fondul cartografic si biblioteca monumentelor istorice – care sunt proprietatea publică a statului român;

g) coordonarea activitătii serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor si a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară privind realizarea inventarului si a cadastrului de specialitate al monumentelor istorice, care au obligatia includerii monumentelor istorice în planurile cadastrale si în hărtile topografice;

h) editarea Revistei monumentelor istorice si a Buletinului monumentelor istorice, precum si a altor publicatii de specialitate, pe orice tip de suport;

i) colaborarea cu Oficiul National al Monumentelor Istorice pentru completarea inventarului, editarea unor publicatii de specialitate si pentru punerea în valoare a monumentelor istorice;

j) elaborarea si actualizarea Listei monumentelor istorice distruse sau dispărute;

k) gestionarea Registrului specialistilor, Registrului expertilor si verificatorilor tehnici, precum si a procedurilor si mecanismelor de atestare si înscriere în acestea în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului culturii si cultelor;

l) constituirea si actualizarea Registrului zonelor construite protejate.

(4) Institutul National al Monumentelor Istorice organizează si realizează si alte activităti aducătoare de venituri, specifice atributiilor sale, conform prevederilor legale, inclusiv prin încheierea de contracte cu persoane juridice sau fizice de specialitate, venituri pe care le gestionează în regim extrabugetar.

................................................................................................

(6) Institutul National al Monumentelor Istorice dezvoltă inventarul si fondul documentar al monumentelor istorice, inclusiv prin achizitii.“

28. La articolul 29, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

“(7) Institutiile publice cu atributii în domeniu colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor si cu Institutul National al Monumentelor Istorice pentru actualizarea inventarului si fondului documentar al monumentelor istorice si transmit acestora, la cerere, copii de pe documentele, studiile, cercetările si publicatiile privind monumentele istorice de care dispun.“

29. La articolul 30, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Principalele atributii ale Oficiului National al Monumentelor Istorice sunt:

a) gestionarea, în conditiile legii, a fondurilor destinate cercetării, expertizării si executării lucrărilor de consolidarerestaurare si punere în valoare a monumentelor istorice finantate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor si încredintate prin transfer Oficiului National al Monumentelor Istorice;

b) fundamentarea, în conformitate cu normele privind creditarea, elaborate de Ministerul Culturii si Cultelor si aprobate prin hotărâre a Guvernului, a necesarului de credite; propunerea prioritătilor si evaluarea documentatiilor prezentate de persoanele de drept privat în vederea obtinerii de credite fără dobândă, cu dobândă redusă sau cu dobânda pietei, pentru efectuarea de lucrări de protejare la monumentele istorice detinute;

c) gestionarea, prin acordarea de credite în conformitate cu prevederile lit. b), în regim extrabugetar, a sumelor provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, precum si din alte surse cu aceeasi destinatie, obtinute în conditiile legii; sumele încasate din rambursări de credite si plăti din dobânzi se utilizează în sistem revolving, cu acelasi scop;

d) administrarea, în numele Ministerului Culturii si Cultelor, a monumentelor istorice intrate cu orice titlu în proprietatea statului, altele decât cele administrate de alte institutii publice; propunerea eficientizării acestora prin promovarea de proiecte si programe de revitalizare, realizarea de parteneriate sau prin concesionare, dare în folosintă gratuită ori închiriere, în conditiile legii;

e) predarea documentatiilor pentru monumentele istorice la care au fost efectuate lucrări si receptii finale Institutului National al Monumentelor Istorice, pentru actualizarea inventarului monumentelor istorice si arhivare;

f) punerea la dispozitie Institutului National al Monumentelor Istorice a documentelor si informatiilor detinute, necesare actualizării inventarului monumentelor istorice;

g) elaborarea reglementărilor, normelor si metodologiilor specifice domeniului protejării monumentelor istorice privind continutul-cadru al documentatiilor, tarifarea acestora, executarea lucrărilor, organizarea achizitiilor publice, contractarea si decontarea lucrărilor;

h) editarea pe orice tip de suport si comercializarea materialelor privind protejarea si punerea în valoare a monumentelor istorice;

i) organizarea si realizarea altor activităti specifice atributiilor sale, aducătoare de venituri, conform prevederilor legale, inclusiv prin încheierea de contracte cu persoane juridice sau fizice de specialitate, pe care le gestionează în regim extrabugetar;

j) gestionarea Registrului operatorilor economici din domeniul protejării monumentelor istorice, precum si a procedurilor si mecanismelor de atestare si înscriere în acestea, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului culturii si cultelor.“

30. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

“Art.31. – În vederea realizării măsurilor de protejare a monumentelor istorice, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, se înfiintează si se stabilesc atributiile Serviciului monumentelor istorice, încadrat cu personal specializat în domeniu.“

31. La articolul 32, alineatele (1)–(3) vor avea următorul cuprins:

“Art.32. – (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se reorganizează Comisia Natională a Monumentelor Istorice, organism stiintific de specialitate, fără personalitate juridică, cu rol consultativ în domeniul protejării monumentelor istorice, care functionează pe lângă Ministerul Culturii si Cultelor.

(2) Comisia Natională a Monumentelor Istorice propune strategiile si avizarea metodologiilor, normativelor si măsurilor tehnico-stiintifice din domeniul protejării monumentelor istorice.

(3) Comisia Natională a Monumentelor Istorice este formată din 21 de membri, personalităti, specialisti si experti atestati în domeniul protejării monumentelor istorice.“

32. La articolul 33, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.33. – (1) Independenta membrilor Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice în adoptarea propunerilor Comisiei este garantată prin prezenta lege.“

33. La articoul 34, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Functia de secretar al Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice este îndeplinită de seful compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor. Functiile de secretari ai sectiunilor de specialitate ale Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice sunt îndeplinite de specialisti din cadrul compartimentului de specialitate al Ministerului Culturii si Cultelor.“

34. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

“Art.35. – (1) Comisia Natională a Monumentelor Istorice are următoarele atributii:

a) propune aprobarea strategiei nationale privind protejarea monumentelor istorice, elaborată de Institutul National al Monumentelor Istorice;

b) formulează prioritătile privind lucrările si măsurile necesare pentru asigurarea protejării monumentelor istorice, indiferent de situatia lor juridică si de sursa de finantare;

c) propune aprobarea, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, a metodologiilor, normelor, normativelor si reglementărilor din domeniul protejării monumentelor istorice, elaborate de Ministerul Culturii si Cultelor sau de institutiile specializate din subordinea acestuia;

d) propune clasarea, declasarea, neclasarea sau nedeclasarea si schimbarea grupei de clasare a monumentelor istorice;

e) propune criteriile de atestare a specialistilor si expertilor din domeniul protejării monumentelor istorice, precum si criteriile de reglementare a activitătii operatorilor economici cu activitate în domeniul protejării monumentelor istorice;

f) propune avizarea Planului de amenajare a teritoriului national – sectiunea “Zone construite protejate“;

g) propune avizarea pentru sectiunile de specialitate din planurile privind amenajarea teritoriului care au ca obiect monumentele istorice sau zone construite protejate;

h) propune avizul privind studiile de fundamentare istorico-stiintifică pentru delimitarea zonelor de protectie a monumentelor istorice clasate în grupa A sau a zonelor construite protejate care cuprind monumente istorice clasate în grupa A, ale sectiunilor de specialitate din planurile de amenajare a teritoriului si planurile urbanistice, precum si pentru proiectele de restaurare a monumentelor istorice clasate în grupa A;

i) propune avizul pentru studiile de fundamentare si sectiunile de specialitate din planurile urbanistice generale ale unitătilor administrativ-teritoriale si din planurile urbanistice zonale, precum si pentru planurile urbanistice de detaliu, care au ca obiect monumente istorice clasate în grupa A sau zone construite protejate care cuprind monumente istorice clasate în grupa A;

j) propune avizul pentru documentatiile privind interventiile asupra monumentelor istorice sau inscriptionarea monumentelor istorice, având la bază texte avizate de organisme sau institutii stiintifice de specialitate;

k) propune avizul pentru interventii asupra imobilelor situate în zonele de protectie a monumentelor istorice si în zonele construite protejate, pentru care nu există regulamente de constructie avizate conform art. 28 alin. (1) pct. 7;

l) propune monumente istorice pentru a fi incluse în Lista patrimoniului cultural si natural mondial, precum si în Lista patrimoniului mondial în pericol, elaborate de UNESCO;

m) propune avizarea folosirii unor materiale, tehnici si tehnologii noi pentru restaurarea monumentelor istorice, în baza documentatiilor de specialitate;

n) propune programe de pregătire a specialistilor, precum si planuri-cadru de învătământ, de formare si specializare în domeniul protejării monumentelor istorice.

(2) Atributiile Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice mentionate la alin. (1) lit. d), g), j) si k) pot fi delegate comisiilor regionale ale monumentelor istorice, în conditiile stabilite de Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.

(3) Membrii Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si ai comisiilor zonale ale monumentelor istorice primesc o indemnizatie lunară, pentru lunile în care comisiile se întrunesc, reprezentând 20% din indemnizatia lunară a unui secretar de stat, la care se adaugă decontarea cheltuielilor de participare la lucrările comisiilor.“

35. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

“Art.36. – (1) Comisiile regionale ale monumentelor istorice se reorganizează în comisii zonale ale monumentelor istorice pe lângă serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ca organisme stiintifice de specialitate descentralizate ale Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, fără personalitate juridică, cu rol consultativ în domeniul protejării monumentelor istorice.

(2) Numărul, teritoriul de competentă, organizarea si functionarea comisiilor zonale ale monumentelor istorice sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

(3) Comisiile zonale ale monumentelor istorice au câte 9 membri, iar presedintii acestora sunt membri ai Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.

(4) Componenta comisiilor zonale ale monumentelor istorice se aprobă prin ordin al ministrului culturii si cultelor la propunerea compartimentului de specialitate din Ministerul Culturii si Cultelor. În cadrul acestora vor fi inclusi arhitectii sefi ai judetelor, respectiv arhitectul sef al municipiului Bucuresti.

(5) Comisiile zonale ale monumentelor istorice au următoarele atributii:

a) fundamentează si propun elementele specifice strategiei regionale privind protejarea monumentelor istorice;

b) formulează prioritătile pentru protejarea monumentelor istorice în plan regional, în vederea evaluării si asigurării fondurilor necesare;

c) analizează si propun Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice clasarea sau declasarea monumentelor istorice din regiunile lor de competentă în grupa A sau B, după caz;

d) propun avizul privind documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului pentru instituirea, delimitarea si reglementarea construirii zonelor de protectie a monumentelor istorice clasate în grupa B sau a zonelor construite protejate cu monumente istorice clasate în grupa B;

e) propun avizarea studiilor de fundamentare din planurile de amenajare a teritoriului, planurile urbanistice generale, planurile urbanistice zonale ale localitătilor care cuprind monumente istorice clasate în grupa B;

f) propun avizarea planurilor urbanistice de detaliu si a proiectelor de executie în zonele de protectie a monumentelor istorice din grupa A si în zonele protejate cu monumente istorice clasate în grupa A, pentru care există reglementări avizate de Ministerul Culturii si Cultelor;

g) propun avizul privind documentatiile tehnice care cuprind lucrări de cercetare, investigatii expertize tehnice, proiecte tehnice si detalii de executie pentru monumentele istorice clasate în grupa B;

h) propun avizul privind documentatiile pentru lucrări de întretinere si reparatii curente la monumentele istorice clasate în grupa A, care nu aduc modificări de arhitectură ori ale componentelor artistice, în conditiile în care lucrările se execută cu materiale si tehnici de lucru specifice epocii de edificare a monumentului istoric;

i) îndeplinesc alte atributii date în competentă, potrivit dispozitiilor prevăzute în Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.“

36. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

“Art.37. – (1) În cadrul Ministerului Culturii si Cultelor se constituie, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, un colectiv de control pentru activitatea de protejare a monumentelor istorice.

(2) Colectivul de control pentru activitatea de protejare a monumentelor istorice are următoarele atributii:

a) controlează, în conditiile legii, documentele si documentatiile de orice fel privind conservarea, restaurarea si protejarea monumentelor istorice;

b) constată încălcarea prevederilor legale în domeniul conservării, restaurării si protejării monumentelor istorice si propune luarea măsurilor legale ce se impun;

c) are acces, în conditiile legii, la orice monument istoric, precum si pe santierele de cercetare sau de conservare-restaurare a monumentelor istorice; în acest scop, organele abilitate ale statului au obligatia să sprijine personalul colectivului în exercitarea atributiilor;

d) face propuneri de sanctionare, în conditiile legii, a abaterilor constatate.

(3) În îndeplinirea atributiilor prevăzute la alin. (2), colectivul de control pentru activitatea de protejare a monumentelor istorice are dreptul să solicite si să primească informatii si documente, în conditiile legii, de la orice persoană fizică sau juridică, aceasta având obligatia de a da curs solicitării în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii cererii.“

37. La articolul 38 alineatul (1), literele b), f) si k) vor avea următorul cuprins:

“b) să asigure paza, integritatea si protectia monumentelor istorice, să ia măsuri pentru prevenirea si stingerea incendiilor, să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, reparatii curente si de întretinere a acestora în conditiile legii;

...........................................................................................

f) în cazul în care solicită descărcarea imobilului de sarcină arheologică, să finanteze săpătura, cercetarea arheologică, elaborarea documentatiei aferente, conservarea si protejarea eventualelor vestigii descoperite cu ocazia efectuării cercetării arheologice;

............................................................................................

k) să permită montarea si să întretină însemnul distinctiv care marchează calitatea de monument istoric a imobilului;“.

38. La articolul 38, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. h), lucrările de constructie ce fac obiectul autorizării, la monumentele istorice de categorie B, cu exceptia lucrărilor la componentele artistice, pot fi efectuate si de persoane fizice sau juridice neatestate, cu conditia respectării avizelor de specialitate.“

39. La articolul 39, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.39. – (1) Pentru protejarea monumentelor istorice aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, Ministerul Culturii si Cultelor, serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor si autoritătile administratiei publice locale, după caz, pot asigura, la cererea proprietarilor, cu titlu gratuit, consultantă de specialitate, în conditiile legii.“

40. La articolul 39, alineatele (2)–(5) se abrogă.

41. La articolul 40, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.40. – (1) Contributia financiară a statului, constând în sume alocate prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor cu destinatia protejării monumentelor istorice, indiferent de detinător, poate să acopere total sau partial costul lucrărilor de protejare a monumentelor istorice.“

42. După articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 401, cu următorul cuprins:

“Art.401. – (1) Costul lucrărilor de proiectare, expertizare, conservare, reparare, consolidare, restaurare si punere în valoare a monumentelor istorice, indiferent de grupa în care sunt clasate, ori a altor imobile din

ansambluri sau situri istorice, aflate în proprietate publică ori privată, incluse în programe de importantă natională sau internatională, stabilite prin hotărâre a Guvernului initiată la propunerea ministerelor implicate în realizarea acestora, poate fi acoperit integral ori partial de la bugetul de stat sau al unitătilor administrativ-teritoriale, prin bugetul ordonatorilor de credite care participă la realizarea programelor.

(2) Pentru acoperirea costului lucrărilor prevăzute la alin. (1) nu este obligatorie constituirea de garantii de către beneficiarii contributiei.

(3) Lucrările prevăzute la alin. (1) sunt lucrări de interes public national, pentru care nu se datorează taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism si autorizatiei de construire.“

43. La articolul 42, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

“Art.42. – (1) Proprietarii imobilelor monumente istorice, definite potrivit art. 3 lit. a) din prezenta lege, sunt scutiti în totalitate de plata impozitului pe clădiri, cu exceptia spatiilor în care se desfăsoară activităti economice sau comerciale.

(2) Pentru suprafata ocupată la sol de imobilele prevăzute la alin. (1) nu se plăteste impozitul pe teren.“

44. La articolul 46 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

“i) elaborează planurile anuale de gestiune si protectie a monumentelor istorice de pe teritoriul unitătii administrativteritoriale care sunt înscrise în Lista patrimoniului mondial si asigură monitorizarea acestora prin personalul propriu.“

45. La articolul 47, literele c)–e) vor avea următorul cuprins:

“c) prevăd, în termen de 12 luni de la clasarea monumentelor istorice, fondurile bugetare necesare pentru elaborarea documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului si a regulamentelor aferente;

d) elaborează regulamentele de urbanism pentru zonele de protectie a monumentelor istorice si pentru zonele construite protejate si le aprobă numai pe baza si în conditiile avizului Ministerului Culturii si Cultelor sau al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, după caz;

e) elaborează sau, după caz, aprobă programe ori măsuri administrative, bugetare sau fiscale speciale de prevenire a degradării monumentelor istorice si a zonelor protejate din municipiul, orasul sau comuna respectivă, cu respectarea avizului Ministerului Culturii si Cultelor sau al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, după caz;“.

46. La articolul 47, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) La data emiterii autorizatiilor de constructie sau de desfiintare, pentru lucrări ce urmează a se executa la monumente istorice, în zonele de protectie a acestora sau în zonele construite protejate, autoritătile emitente ale autorizatiilor transmit copii ale acestor documente serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor.“

47. La articolul 49, literele b) si d) vor avea următorul cuprins:

“b) initiază, cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor, procedura de expropriere pentru cauză de utilitate publică în vederea protejării monumentelor istorice, în situatiile si cu respectarea conditiilor prevăzute de lege;

..........................................................................................

d) eliberează autorizatii de construire sau de desfiintare pentru monumente istorice si pentru imobile aflate în zona de protectie a monumentelor istorice sau în zonele construite protejate, numai pe baza si în conditiile avizului Ministerului Culturii si Cultelor sau ale serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, după caz.“

48. La articolul 50, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.50. – (1) Protejarea monumentelor istorice se finantează de proprietarii sau detinătorii acestora si poate fi cofinantată din fonduri asigurate de la bugetul de stat, bugetele locale sau din alte surse.“

49. La articolul 52, alineatele (3) si (4) vor avea următorul cuprins:

“(3) Timbrul monumentelor istorice este obligatoriu pentru:

a) cărtile postale ilustrate, plicurile, mărcile postale, hărtile, pliantele, brosurile, revistele, ghidurile turistice, cărtile, albumele, atlasele, enciclopediile, filmele artistice si documentare, casetele video, compact-discurile, diapozitivele, videoclipurile, cardurile bancare si cartelele telefonice comercializate în România, reprezentând monumente istorice individualizate sau în ansambluri, prin imagini fotografice sau reprezentări grafice de interior sau exterior;

b) biletele de intrare, inclusiv taxele de fotografiere sau de filmare, pentru monumentele istorice puse la dispozitie publicului, în totalitate ori în parte, aflate în proprietatea sau în folosinta persoanelor juridice de drept privat care desfăsoară activităti economice;

c) biletele de intrare la manifestările culturale, sportive sau de agrement, târguri si expozitii desfăsurate în spatii situate în zona de protectie a acestora sau în zonele construite protejate;

d) activitătile de cazinou, jocuri de noroc si jocuri mecanice.

(4) Timbrul monumentelor istorice se percepe de la operatorii economici, editori sau producători, de la proprietari, titulari ai dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra imobilelor situate în zona de protectie a monumentelor istorice în zonele construite protejate sau de la beneficiarii veniturilor realizate, după caz.“

50. La articolul 52, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) si (6), cu următorul cuprins:

“(5) Se exceptează de la plata timbrului muzeele care functionează în clădiri monumente istorice sau în zone de protectie ale acestora.

(6) Prin derogare de la prevederile alin. (3) si (4), pot fi exceptati de la plata taxei timbrului monumentelor istorice operatorii economici care, prin activitătile pe care le desfăsoară, contribuie la protejarea monumentelor istorice, cu o sumă cel putin egală celei pe care o datorează la plata taxei timbrului monumentelor istorice.“

51. Articolul 53 va avea următorul cuprins:

“Art.53. – (1) Fondurile obtinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice se utilizează de către Oficiul National al Monumentelor Istorice în mod exclusiv pentru:

a) acordarea de credite în conditiile art. 30 alin. (3) lit. b) si c), cu prioritate pentru lucrări de interventie urgentă la monumente istorice, în functie de strategia protejării monumentelor istorice;

b) finantarea elaborării de reglementări tehnicoeconomice, de norme si metodologii privind elaborarea de documentatii specifice, executării de lucrări, realizării de achizitii, contractării si decontării de lucrări privind monumentele istorice;

c) finantarea unor amenajări în vederea pregătirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuită, precum si pentru realizarea unor programe sau proiecte culturale.

(2) Cuantumul timbrului monumentelor istorice se stabileste prin hotărâre a Guvernului si se actualizează, anual, prin ordin al ministrului culturii si cultelor.“

52. La articolul 56, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

“Art.56. – (1) Constituie contraventii la regimul de protejare a monumentelor istorice următoarele fapte, dacă, potrivit legii, nu constituie infractiuni:

a) executarea de lucrări asupra unui imobil după declansarea procedurii de clasare sau asupra unui monument istoric, fără avizul Ministerului Culturii si Cultelor;

b) încălcarea de către proprietar sau de către titularul dreptului de administrare a unui monument istoric a obligatiilor prevăzute la art. 38;

c) nevirarea contravalorii timbrului monumentelor istorice, precum si a taxelor si tarifelor prevăzute de prezenta lege;

d) organizarea manifestărilor prevăzute la art. 8 alin. (5) si (6), în lipsa acordului autoritătii competente;

e) neprecizarea în certificatul de urbanism a necesitătii obtinerii avizului Ministerului Culturii si Cultelor sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia, după caz, pentru lucrările propuse la monumente istorice în zona de protectie a acestora ori în zonele protejate;

f) eliberarea autorizatiilor de construire sau de desfiintare pentru lucrări la monumente istorice în zonele protejate fără avizul Ministerului Culturii si Cultelor ori a serviciilor deconcentrate, după caz.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. a), e) si f) se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, iar cele mentionate la alin. (1) lit. b)–d) se sanctionează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.“

53. După articolul 56 se introduce un nou articol, articolul 561, cu următorul cuprins:

“Art.561. – Nivelul amenzilor prevăzute la art. 56 poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului.“

54. Articolul 58 va avea următorul cuprins:

“Art.58. – Contraventiilor prevăzute la art. 56 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.“

55. Articolul 60 va avea următorul cuprins:

“Art.60. – (1) Lista cuprinzând monumentele, ansamblurile si siturile istorice, aprobată de Comisia Natională a Monumentelor, Ansamblurilor si Siturilor Istorice în anii 1991–1992, cu modificările si completările ulterioare, rămâne în vigoare. În termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Institutul National al Monumentelor Istorice va actualiza Lista monumentelor istorice, potrivit atributiilor stabilite prin art. 29 alin. (3).

(2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor sunt obligate să înstiinteze, în scris, proprietarii sau titularii drepturilor reale asupra monumentelor istorice despre regimul juridic special al imobilelor în cauză si să le transmită obligatia privind folosinta monumentului istoric.“

56. Articolele 61 si 63 se abrogă.

Art. II. – În cuprinsul actelor normative în vigoare sintagma Lista cuprinzând monumentele istorice se înlocuieste cu sintagma Lista monumentelor istorice.

Art. III. – În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în cadrul Inspectoratului General al Politiei Române din Ministerul Administratiei si Internelor se organizează structuri specializate în prevenirea, descoperirea si urmărirea faptelor ilegale care privesc monumentele istorice, zonele de protectie ale acestora, precum si zonele construite protejate.

Art. IV. – În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritătile administratiei publice centrale si locale comunică Ministerului Culturii si Cultelor monumentele istorice si zonele de protectie pe care le propun în vederea declarării de interes public national sau local, potrivit legii.

Art. V. – Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 iunie 2006.

Nr. 259.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 iunie 2006.

Nr. 872.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2006 pentru completarea art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26 din 29 martie 2006 pentru completarea art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 3 aprilie 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 iunie 2006.

Nr. 261.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2006 pentru completarea art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2006 pentru completarea art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 iunie 2006.

Nr. 878.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20 din 2 martie 2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 9 martie 2006, cu următoarele modificări si completări:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – (1) Producătorii agricoli, persoane fizice si/sau juridice, care înfiintează si/sau exploatează culturile prevăzute în anexa nr. 1, înscrisi în Registrul agricol/Registrul fermelor/alte evidente funciare, beneficiază de sprijin direct al statului, denumit în continuare sprijin direct, pe unitatea de suprafată, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în cadrul programului «Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic si piscicol, precum si alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare».“

2. La articolul 4, alineatul (1), litera a) a alineatului (2) si alineatul (3) vor avea următorul cuprins:

“Art.4. – (1) Sprijinul direct se acordă producătorilor agricoli prevăzuti la art. 1, care au calitatea de: proprietari, arendasi, concesionari, asociati în participatiune, societăti agricole constituite în baza Legii nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, societăti comerciale constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cooperative agricole constituite în baza Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004, cu modificările ulterioare, unităti de învătământ agricol si/sau silvic, institute si statiuni de cercetare si productie agricolă, societăti nationale, unităti de cult si penitenciare.

............................................................................................

a) fac dovada utilizării semintei certificate ca sământă prebază, bază, certificată, comercială sau standard, în functie de specie, conform legislatiei în vigoare;

.............................................................................................

(3) Proprietarii fac dovada dreptului de proprietate asupra terenurilor înscrise în Registrul agricol/Registrul fermelor/alte evidente funciare.“

3. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Documentele doveditoare ale plătii arendei/redeventei sau a altor obligatii contractuale legate de folosinta terenurilor sunt: copie de pe borderoul de plată a arendei/adeverintă de la Agentia Domeniilor Statului sau alte documente doveditoare, după caz.“

4. La articolul 5, partea introductivă a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Cererile solicitantilor sprijinului direct sunt înregistrate de reprezentantii teritoriali ai sucursalelor judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei în Registrul unic pentru acordarea sprijinului direct, însotite de documentele care fac dovada îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 4 alin. (3), (4) si (5) si de următoarele documente de identificare:“.

5. Alineatele (1) si (2) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:

“Art.8. – (1) Reprezentantii teritoriali ai sucursalelor judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei, ai Oficiului National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole si ai fabricii de zahăr contractante, după caz, verifică suprafetele înfiintate/exploatate, pentru care s-a acordat sprijinul direct, conform celor declarate în cererea întocmită de beneficiar, si întocmesc în prezenta beneficiarului «Procesul-verbal de receptie si restituire», al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9.

(2) La întocmirea proceselor-verbale de receptie si restituire, beneficiarii sprijinului direct prezintă o copie a facturii de cumpărare a semintei certificate sau o copie a avizului de expeditie a semintei din partea unitătii contractante, după caz, însotită de certificatul de calitate al furnizorului, conform regulilor si normelor în vigoare, si o copie a politei de asigurare a culturilor.“

6. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Solicitantii sprijinului direct care folosesc sământă certificată proprie prezintă o copie a buletinului de analiză oficială.“

7. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art.11. – După aprobarea deschiderii creditelor bugetare de către Ministerul Finantelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale se alimentează contul Agentiei, care virează sumele în conturile solicitantilor astfel: pentru persoane juridice, la trezorerii sau la bănci comerciale, după caz, iar pentru persoane fizice, în contul deschis de acestea la băncile comerciale, la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. sau la Casa Centrală a Cooperativelor de Credit – «CREDITCOOP», după caz.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 iunie 2006.

Nr. 264.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 iunie 2006.

Nr. 881.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 206/2003 privind înfiintarea Comisiei de coordonare a miscării navelor maritime si fluviale în porturile maritime Constanta, Mangalia si Midia

 

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

 

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

 

Art. I. – Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 206/2003 privind înfiintarea Comisiei de coordonare a miscării navelor maritime si fluviale în porturile maritime Constanta, Mangalia si Midia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 5 martie 2003, se completează după cum urmează:

1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art.5. – Operatorii portuari, societăti comerciale care asigură încărcarea, descărcarea si transbordarea mărfurilor în porturile Constanta, Mangalia si Midia, vor stabili zilnic, împreună cu reprezentantii Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă «C.F.R. Marfă» – S.A. – Sucursala Constanta si cu cei ai Companiei Nationale de Căi Ferate «C.F.R.» – S.A. – Sucursala Regională C.F. Constanta, programul de încărcare si descărcare a vagoanelor, precum si programul de circulatie al trenurilor. Realizarea programului stabilit va fi prezentată de către cei implicati, spre informare, în cadrul sedintelor zilnice ale Comisiei de coordonare a miscărilor navelor maritime si fluviale în porturile maritime Constanta, Mangalia si Midia.“

2. După pozitia 9 din anexa nr. 1 “Componenta Comisiei de coordonare a miscării navelor maritime si fluviale în porturile maritime Constanta, Mangalia si Midia“ se introduce o nouă pozitie, pozitia 10, cu următorul cuprins:

“10. Reprezentantul Companiei Nationale de Căi Ferate «C.F.R.» – S.A. – Sucursala Regională C.F. Constanta.“

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 22 iunie 2006.

Nr. 1.120.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

a Conferintei Camerei Auditorilor Financiari din România cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul acestei conferinte

 

Conferinta anuală ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunită în baza prevederilor art. 12 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 13 iulie 2004, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 12 lit. a)–e) si k) din acelasi regulament, hotărăste:

Art. 1. – Se aprobă materialele prezentate în cadrul Conferintei anuale ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România, după cum urmează:

a) raportul anual de activitate al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România în anul 2005;

b) raportul privind executia bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei Auditorilor Financiari din România în anul 2005 si situatiile financiare ale Camerei Auditorilor Financiari din România la 31 decembrie 2005;

c) raportul Comisiei de auditori statutari privind gestiunea Camerei Auditorilor Financiari din România pentru anul 2005;

d) bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2006;

e) programul de activităti al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România pentru anul 2006;

f) Obiectivele strategice ale Camerei Auditorilor Financiari din România pentru perioada 2006–2010.

Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 6 mai 2006.

Nr. 64.