MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 584         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 6 iulie 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 487 din 8 iunie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (3) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

Decizia nr. 500 din 13 iunie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitătii si functionarea institutiilor de medicină legală

 

Decizia nr. 501 din 13 iunie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 907 din Codul comercial

 

Decizia nr. 502 din 13 iunie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 158 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

815. – Hotărâre privind transmiterea unor bunuri imobile în proprietatea publică a municipiului Brăila si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila, judetul Brăila

 

831. – Hotărâre privind transmiterea unui sector de drum aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finantelor Publice – Agentia Natională de Administrare Fiscală – Autoritatea Natională a Vămilor în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A.

 

833. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Mihai Eminescu, judetul Botosani, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Mihai Eminescu

 

834. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Avrig si în administrarea Consiliului Local al Orasului Avrig, judetul Sibiu

 

841. – Hotărâre privind transmiterea unor drumuri forestiere situate în judetul Dâmbovita si a terenurilor aferente acestora, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Moroeni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Moroeni

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

789. – Ordin al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale si ale căror referinte au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 487

din 8 iunie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (3) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Mihaela Cîrstea – procuror

Ingrid Alina Tudora – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (3) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, exceptie ridicată de Anca Andreea Burghelea în Dosarul nr. 26.658/2/2005 (2.806/2005) al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a IV-a civilă si de către Societatea Comercială “Hidroconstructia“ – S.A. – Sucursala Siriu din Buzău în Dosarul nr. 7.365/2005 al Curtii de Apel Ploiesti – Sectia civilă.

La apelul nominal, se prezintă personal Dan Eugen Sulica, în calitate de parte si ca reprezentant legal al părtilor Maria Silvia Sulica si Castris Cristina Maria Sulica.

De asemenea, se prezintă, prin avocat Gheorghe Rusen, părtile Gheorghe C. Posea, Maria Posea, Musa Gh. Husu, Neculai Husu, Vasile Husu, Polixenia Ciobanu, Maria Daloga, Gheorghe C. Husu, Elena Husu, Gheorghe Leuletu, Maria Leuletu, Dumitru Leuletu si Viorica Leuletu.

Lipsesc celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra notelor scrise depuse la dosar de Societatea Comercială “Hidroconstructia“ – S.A – Sucursala Siriu din Buzău, prin care solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect a exceptiilor de neconstitutionalitate, pune în discutie, din oficiu, problema conexării dosarelor nr. 359D/2006 si nr. 390D/2006.

Părtile prezente si reprezentantul Ministerului Public sunt de acord cu conexarea cauzelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 390D/2006 la Dosarul nr. 359D/2006, care este primul înregistrat.

Cauza este în stare de judecată. Avocatul Dan Eugen Sulica, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, depunând, în acest sens, note scrise la dosar.

Avocatul Gheorghe Rusen, considerând că reglementarea criticată este constitutională, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate. Depune, în acest sens, note scrise la dosar.

Reprezentantul Ministerului Public, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin Încheierea din 21 februarie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 26.658/2/2005 (2.806/2005) de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a IV-a civilă si Încheierea din 2 februarie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 7.365/2005 de Curtea de Apel Ploiesti – Sectia civilă, Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (3) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, exceptie ridicată de Anca Andreea Burghelea si Societatea Comercială “Hidroconstructia“ – S.A – Sucursala Siriu din Buzău.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că reglementarea criticată contravine atât prevederilor constitutionale ale art. 21, art. 124 alin. (2) si art. 129, cât si dispozitiilor art. 6 paragraful 1 si art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, prin acordarea competentei de solutionare atât a apelului, cât si a recursului aceleiasi instante de judecată, astfel încât părtile nu vor beneficia de un control judiciar real, exercitat de către o instantă de judecată superioară si nici de un proces echitabil. Autorii exceptiei apreciază că, atâta timp cât aceeasi instantă este competentă să solutioneze două căi de atac, se încalcă principiul unicitătii, impartialitătii si egalitătii justitiei.

Curtea de Apel Bucuresti Sectia a IV-a civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Curtea de Apel Ploiesti Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că reglementarea criticată este constitutională, sens în care invocă Decizia Curtii Constitutionale nr. 90/2006.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite în cauză de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. II alin. (3) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 14 iulie 2005.

Dispozitiile de lege criticate au următorul continut: Art. II alin. (3): “Recursurile aflate pe rolul Înaltei Curti de Casatie si Justitie la data intrării în vigoare a prezentei legi si care, potrivit prezentei legi, sunt de competenta curtilor de apel se trimit la curtile de apel.“

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie, art. 124 alin. (2) potrivit cărora justitia este unică,  impartială si egală pentru toti si art. 129 referitoare la folosirea căilor de atac. De asemenea, consideră că sunt încălcate si dispozitiile art. 6 paragraful 1 si art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil si, respectiv, la dreptul la un recurs efectiv.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. II alin. (3) din Legea nr. 219/2005 au mai fost supuse controlului de constitutionalitate prin raportare la aceleasi prevederi  constitutionale ca si în cauza de fată. Astfel, prin Decizia nr. 137 din 21 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 14 martie 2006, si Decizia nr. 229 din 9 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 4 aprilie 2006, Curtea a statuat că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Deoarece nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, atât solutiile, cât si motivarea acestor decizii îsi păstrează valabilitatea.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legi

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (3) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, exceptie ridicată de Anca Andreea Burghelea în Dosarul nr. 26.658/2/2005 (2.806/2005) al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a IV-a civilă si de Societatea Comercială “Hidroconstructia“ – S.A – Sucursala Siriu din Buzău în Dosarul nr. 7.365/2005 al Curtii de Apel Ploiesti – Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 iunie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 500

din 13 iunie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitătii si functionarea institutiilor de medicină legală

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Marinela Mincă – procuror

Afrodita Laura Tutunaru – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitătii si functionarea institutiilor de medicină legală, exceptie ridicată de Stefan Răceanu în Dosarul nr. 128/P/2006 al Curtii de Apel Pitesti – Sectia penală.

La apelul nominal lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, deoarece autorul exceptiei critică atât reglementarea eliptică a textului, cât si modul de aplicare si interpretare, aspecte ce excedează competentei instantei de contencios constitutional.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Decizia nr. 95/R din 21 februarie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 128/P/2006, Curtea de Apel Pitesti – Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitătii si functionarea institutiilor de medicină legală, exceptie ridicată de Stefan Răceanu în dosarul de mai sus având ca obiect solutionarea unui recurs formulat împotriva încheierii prin care s-a dispus respingerea cererii de sesizare a Curtii Constitutionale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textul legal criticat este neconstitutional, deoarece, pe lângă faptul că lista cu expertii vizati nu a fost întocmită, textul are o redactare ambiguă care nu precizează in terminis ce se întelege prin activităti medicolegale si, în mod firesc, care sunt acelea la care este permisă participarea expertilor desemnati de părti. Prin urmare, critica art. 33 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2000 vizează aspecte ce tin de redactarea eliptică a textului ce produce consecinte în planul interpretării si aplicării.

Curtea de Apel Pitesti – Sectia penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece textul legal criticat nu contine privilegii si nici nu creează discriminări în aplicarea sa. De asemenea, dreptul la apărare este garantat tocmai prin posibilitatea recunoscută părtilor interesate de a solicita medici specialisti care să asiste expertii oficiali desemnati pentru anumite activităti medico-legale. Faptul că legiuitorul nu a mentionat care sunt aceste activităti medico-legale nu reprezintă în esentă o problemă de constitutionalitate. În astfel de cazuri, practica judiciară urmează să precizeze pe cale de interpretare întelesul exact al unor termeni generali si abstracti.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece prin dispozitiile legale criticate nu se creează discriminări în folosirea expertilor desemnati de părti pentru anumite activităti medico-legale. De asemenea, dreptul la apărare cuprinde totalitatea drepturilor si regulilor procesuale care oferă persoanei posibilitatea de a înlătura acuzatiile ce i se aduc. Asa fiind, prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2000 dau părtii interesate posibilitatea de a numi un expert pentru asistarea expertilor oficiali desemnati, potrivit legii, pentru anumite activităti medico-legale.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile art. 33 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2000 se aplică tuturor persoanelor aflate în situatiile prevăzute de ipoteza normei legale, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare.

De asemenea, prevederile legale criticate nu încalcă sub niciun aspect dreptul învinuitului sau inculpatului de a fi asistat de un avocat ales sau numit din oficiu în tot cursul procesului penal, precum si dreptul de a beneficia de toate garantiile procesuale care conditionează, într-o societate democratică, desfăsurarea unui proces echitabil.

În sfârsit, din modul de redactare a motivelor invocate de autor în sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate rezultă că acesta critică textul pentru ceea ce nu reglementează. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 Curtea se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a modifica ori completa prevederile legale supuse controlului.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Se constată că instanta de contencios constitutional a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea si functionarea institutiilor de medicină legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 2000, care în redactarea initială aveau următorul continut: “Institutele de medicină legală, cu avizul Consiliului superior de medicină legală, întocmesc liste cuprinzând experti pe niveluri de competentă, din rândul cărora părtile interesate pot solicita, cu plată, medici legisti sau alti specialisti care să asiste expertii oficiali desemnati, potrivit legii, pentru anumite activităti medicolegale.“

Ulterior, dispozitiile legale criticate au fost modificate prin Ordonanta Guvernului nr. 57/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 13 august 2001, aprobată la rândul său cu modificări prin Legea nr. 271/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 616 din 7 iulie 2004. Urmare republicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 996 din 10 noiembrie 2005, art. 28 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2000 a devenit art. 33 alin. (1) si constituie, pe cale de consecintă, obiectul prezentei exceptii de neconstitutionalitate, care are următorul continut:

“Lista cuprinzând expertii din rândul cărora părtile interesate pot solicita, cu plată, medici legisti sau specialisti care să asiste expertii oficiali desemnati, potrivit legii, pentru anumite activităti medico-legale este întocmită pe niveluri de competentă, la propunerea Consiliului superior de medicină legală, si aprobată prin ordin al ministrului sănătătii.“

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, precum si ale art. 24 alin. (1) referitoare la garantarea dreptului la apărare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 33 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2000 nu contin dispozitii de natură a aduce atingere principiului referitor la egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, deoarece textul criticat este aplicabil tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei.

De asemenea, nu poate fi primită nici critica referitoare la încălcarea dreptului la apărare, întrucât posibilitatea oferită părtii interesate de a solicita medici legisti sau specialisti care să asiste expertii oficiali desemnati reprezintă una din expresiile procedurale ale garantării dreptului la apărare, si nicidecum nu constituie o încălcare a dreptului invocat în sustinerea exceptiei.

Cât priveste sustinerea autorului referitoare la redactarea eliptică a textului, având ca efect interpretarea si aplicarea lui neunitară, Curtea constată că acest aspect nu poate constitui obiect al controlului de constitutionalitate, întrucât, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, instanta de contencios constitutional “se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.“

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitătii si functionarea institutiilor de medicină legală, exceptie ridicată de Stefan Răceanu în Dosarul nr. 128/P/2006 al Curtii de Apel Pitesti – Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 iunie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 501

din 13 iunie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 907 din Codul comercial

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Mihaela Senia Costinescu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 907 din Codul comercial, exceptie ridicată de Sandro Gottardo în Dosarul nr. 1.045/33/2006 al Curtii de Apel Cluj – Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se prezintă pentru autorul exceptiei, avocatul Victor Rusa, lipsind Societatea Comercială “Onda Verde“ – S.R.L. din comuna Floresti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Avocatul autorului exceptiei solicită admiterea criticii de neconstitutionalitate, arătând că prevederile art. 907 din Codul comercial creează discriminări între creditori cu privire la valorificarea dreptului la instituirea sechestrului asigurător asupra averii debitorilor lor si generează o practică judecătorească neunitară.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, întrucât obiectul criticii îl constituie o pretinsă omisiune a legiuitorului a cărei complinire – pentru ratiuni de concordantă cu legea fundamentală – s-ar impune.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 13 martie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 1.045/33/2006, Curtea de Apel Cluj – Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 907 din Codul comercial, exceptie ridicată de Sandro Gottardo.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul sustine că textul de lege criticat limitează dreptul creditorului de a solicita înfiintarea măsurii sechestrului asigurător numai asupra averii mobile a debitorului său, ceea ce determină, pe de o parte, lezarea dreptului creditorului la un proces echitabil si, pe de altă parte, aplicarea unui tratament juridic diferit în situatii egale, fără o motivare obiectivă si rezonabilă, întrucât debitorilor al căror patrimoniu este format doar din bunuri imobile li se creează ex lege o situatie privilegiată.

Curtea de Apel Cluj – Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia este neîntemeiată, textul de lege criticat fiind în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate de autorul exceptiei.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că prevederile legale criticate nu încalcă drepturile protejate constitutional ale creditorului, întrucât reglementarea măsurilor asigurătorii, în ansamblul său, conferă suficiente garantii care au fost concepute pentru respectarea intereselor acestuia.

Avocatul Poporului arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 907 din Codul comercial, care are următorul continut: “Partea interesată în o cauză comercială va putea, deodată cu intentarea actiunii, să ceară a se pune sechestru asigurător asupra averii mobile a debitorului său, conform art. 614 si următoarele din procedura civilă, după deosebirile mai jos enuntate.

Va putea de asemenea să urmărească si să poprească pentru sumele cuprinse în titlul său sumele sau efectele datorate debitorului său de către un al treilea, conformându-se dispozitiilor art. 456 si următoarele din Codul de procedură civilă.“

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale cuprinse în art. 16 alin. (1) si (2) care consacră egalitatea cetătenilor în fata legii si în art. 21 alin. (1), (2) si (3) care reglementează accesul liber la justitie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, potrivit textului de lege criticat, pentru instituirea sechestrului asigurător în materia litigiilor comerciale, partea interesată trebuie să respecte dispozitiile Codului de procedură civilă referitoare la această măsură asiguratorie, prevederi la care face trimitere norma legală supusă controlului de constitutionalitate. Or, Curtea constată că dispozitiile art. 614 si următoarele din vechiul Cod de procedură civilă, la care face referire art. 907 din Codul comercial, se regăsesc în cuprinsul art. 591–596 din actuala reglementare, iar potrivit prevederilor art. 60 coroborate cu cele ale art. 48 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, dispozitiile de modificare si de completare se încorporează, de la data intrării lor în vigoare, în actul de bază, care trebuie să tină seama de situatia juridică a normei de trimitere.

În prezent, conform art. 591 alin. 1 teza întâi, “Creditorul care nu are titlu executoriu, dar a cărui creantă este constatată prin act scris si este exigibilă, poate solicita înfiintarea unui sechestru asigurător asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorului, dacă dovedeste că a intentat actiune“.

Asa fiind, potrivit reglementării în vigoare, prin înfiintarea sechestrului asigurător se realizează indisponibilizarea atât a bunurilor mobile, cât si a celor imobile ale pârâtului, până la finalizarea procesului, în scopul de a garanta reclamantului posibilitatea de a-si realiza creanta constatată prin hotărârea ce se va pronunta.

Prin urmare, critica autorului exceptiei de neconstitutionalitate cu privire la pretinsa discriminare între creditori sub aspectul bunurilor susceptibile de a fi supuse sechestrului asigurător si, implicit, sub aspectul garantiilor procesuale este lipsită de obiect.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 907 din Codul comercial, exceptie ridicată de Sandro Gottardo în Dosarul nr. 1.045/33/2006 al Curtii de Apel Cluj – Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 iunie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 502

din 13 iunie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 158 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Mihaela Senia Costinescu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 158 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Floare Hârsan în Dosarul nr. 422/C/2006 al Curtii de Apel Timisoara – Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 15 martie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 422/C/2006, Curtea de Apel Timisoara – Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 158 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Floare Hârsan.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul sustine că textul de lege criticat permite instantei de judecată să decidă asupra propriei competente, fapt ce determină un exces de putere la nivelul autoritătii judecătoresti si încălcarea mai multor dispozitii constitutionale.

Curtea de Apel Timisoara – Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textul de lege criticat fiind în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate de autorul exceptiei.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât dispozitiile art. 158 alin. 1 din Codul de procedură civilă nu contravin prevederilor constitutionale ale art. 16, 21 si 57.

Avocatul Poporului arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textul de lege criticat fiind în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 158 alin. 1 din Codul de procedură civilă, care are următorul continut: “Când în fata instantei de judecată se pune în discutie competenta acesteia, ea este obligată să stabilească instanta competentă ori, dacă este cazul, un alt organ cu activitate jurisdictională competent.“

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale cuprinse în art. 1 alin. (4) referitoare la separatia si echilibrul puterilor în stat, art. 16 alin. (1) si (2) care consacră egalitatea cetătenilor în fata legii, art. 20 privind tratatele internationale, art. 21 alin. (1), (2) si (3) care reglementează accesul liber la justitie, art. 52 alin. (3) referitor la răspunderea statului pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare, art. 53 alin. (1) privitor la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, art. 57 care prevede exercitarea drepturilor si a libertătilor cu bună-credintă si art. 124 alin. (2) referitor la înfăptuirea justitiei.

Examinând critica de neconstitutionalitate, Curtea observă că textul de lege criticat reglementează exceptia de necompetentă, ca mijloc procedural prin care partea interesată poate solicita instantei judecătoresti învestită cu judecarea pricinii să se pronunte cu privire la propria competentă, iar, în cazul în care constată că nu este competentă, să trimită cauza spre judecare instantei sau organului cu atributii jurisdictionale competente potrivit legii.

Solutionarea acestui incident procedural, se realizează de către instanta sesizată cu actiunea principală, în temeiul art. 17 din Codul de procedură civilă, care consacră prorogarea legală de competentă. În virtutea acestui text de lege, instanta judecătorească învestită prin cererea de chemare în judecată îsi prelungeste competenta cu privire la solutionarea cererilor accesorii si incidentale, dată fiind dependenta acestora fată de actiunea principală, respectiv actiunea prin care s-a declansat procesul civil. Curtea constată că o atare solutie legislativă este justificată de necesitatea realizării unei bune administrări a justitiei, printr-o judecată unitară a cauzei, cu privire la toate pretentiile formulate de părti în legătură cu raporturile juridice deduse judecătii.

De asemenea, în conditiile în care asupra exceptiei de necompetentă instanta se pronuntă cu precădere, potrivit art. 137 din Codul de procedură civilă, după ce, în prealabil, a pus în discutia părtilor cererea astfel formulată, Curtea nu poate retine critica potrivit căreia dispozitiile art. 158 alin. 1 din Codul de procedură civilă aduc atingere mai multor drepturi consacrate constitutional, textul de lege criticat constituind o normă de procedură, reglementată de legiuitor în temeiul prevederilor constitutionale cuprinse în art. 126 alin. (2).

De altfel, art. 158 alin. 2 si 3 din Codul de procedură civilă prevede posibilitatea părtilor de a ataca cu apel sau recurs, în conditiile legii, încheierea prin care instanta judecătorească se declară competentă să solutioneze actiunea principală, respectiv hotărârea prin care aceasta se declară necompetentă, astfel încât legiuitorul a asigurat toate garantiile necesare desfăsurării unui proces echitabil, într-un termen rezonabil, exigentă recunoscută cu valoare de principiu în sistemul nostru procesual.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 158 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Floare Hârsan în Dosarul nr. 422/C/2006 al Curtii de Apel Timisoara – Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 iunie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor bunuri imobile în proprietatea publică a municipiului Brăila si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila, judetul Brăila

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 164 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila, judetul Brăila, a bunurilor imobile trecute din patrimoniul Societătii Comerciale “Constar“ –S.A. Brăila, al Societătii Comerciale “Fortuna“ – S.A. Brăila si al Societătii Comerciale “Braicar“ – S.A. Brăila în proprietatea publică a statului, în temeiul dispozitiilor art. 164 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Se aprobă transmiterea bunurilor imobile prevăzute la art. 1 din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Brăila, judetul Brăila.

Art. 3. – Predarea-preluarea bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 iunie 2006.

Nr. 815.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor imobile trecute din patrimoniul Societătii Comerciale “Constar“ - S.A. Brăila, al Societătii Comerciale “Fortuna“ - S.A. Brăila si al Societătii Comerciale “Braicar“ - S.A. Brăila în proprietatea publică a statului, care se transmit în proprietatea publică a municipiului Brăila, judetul Brăila, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila

 

Locul unde sunt situate bunurile imobile

Persoana juridică de la care se transmit bunurile imobile

Persoana juridică la care se transmit bunurile imobile

Caracteristicile tehnice ale bunurilor imobile

Municipiul Brăila, str. Odessa nr.10, judetul Brăila

Statul român

Municipiul Brăila,în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila

• Constructie - cămin de nefamilisti P+4E
- suprafata construită = 346,00 m2

- suprafata desfăsurată = 1.730 m2

- suprafata terenului =522,00 m2

 

Municipiul Brăila, Sos. Baldovinesti km 5, judetul Brăila

Statul român

Municipiul Brăila, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila

• Constructie C1, cămin de nefamilisti (P+4E) - suprafata construită = 626,59 m2

- suprafata desfăsurată ==3.132,95 m2

• Constructie C2, cantină, parter - suprafata construită = 150,68 m2

• Constructie C3, chiosc, parter - suprafata construită = 4,35 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui sector de drum aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România“, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea sectorului de drum aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Art.t. - Predarea-primirea sectorului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 28 iunie 2006.

Nr. 831.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a sectorului de drum aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

Denumirea sectorului de drum

Lungimea totală(km)

Persoana juridicăde la care se transmite sectorul de drum

Persoana juridică la care se transmite sectorul de drum

Nr. M.F./Cod clasificare

Valoarea de inventar

- lei (RON)-

DN 79 B Orasul Salonta, judetul Bihor (DN 79) -frontiera cu Ungaria

• tronson 1 - de la km 0++0,000 la km 12+301

• tronson 2 - de la km 12++871 la km 13+0,32

12,462

Statul român - Ministerul Finantelor Publice -Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor

Statul român -Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

147.193/8.12.03

15.164.443

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Mihai Eminescu, judetul Botosani, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Mihai Eminescu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Mihai Eminescu, judetul Botosani, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Mihai Eminescu.

Art.t. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 iunie 2006.

Nr. 833.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Mihai Eminescu, judetul Botosani, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Mihai Eminescu

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridicăde la care se transmite imobilul

Persoana juridicăla care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani

Statul român -Ministerul Apărării Nationale

Comuna Mihai Eminescu - Consiliul Local al Comunei Mihai Eminescu, judetul Botosani

- imobil 5.213

- cod. 8.29.09

- nr. M.F.106.875

 - suprafata totală a terenului = 270.900 m2

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Avrig si în administrarea Consiliului Local al Orasului Avrig, judetul Sibiu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Avrig si în administrarea Consiliului Local al Orasului Avrig, judetul Sibiu.

Art.t. - Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 iunie 2006.

Nr. 834.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Avrig si în administrarea Consiliului Local al Orasului Avrig, judetul Sibiu

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridicăde la care se transmite imobilul

Persoana juridicăla care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Orasul Avrig, judetul Sibiu

Statul român, Ministerul Apărării Nationale

Orasul Avrig, Consiliul Local  al Orasului Avrig, judetul Sibiu

- cod 8.29.09

- nr. M.F.104.042

- imobil - 935

- suprafata construită= 18.513 m2

- suprafata desfăsurată = 18.513 m2

- suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 1.335.000 m2 (133,5000 ha)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor drumuri forestiere situate în judetul Dâmbovita si a terenurilor aferente acestora, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Moroeni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Moroeni

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea drumurilor forestiere situate în judetul Dâmbovita, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Moroeni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Moroeni, judetul Dâmbovita.

Art.t. - (1) Se aprobă transmiterea terenurilor aferente drumurilor forestiere prevăzute la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr.t, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Moroeni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Moroeni, judetul Dâmbovita.

(2) Pentru terenurile forestiere prevăzute la alin. (1) Consiliul Local al Comunei Moroeni asigură administrarea acestora cu respectarea regimului silvic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3. - Predarea-preluarea drumurilor forestiere si a terenurilor aferente acestora, transmise potrivit art. 1 sit, se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 sit fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 iunie 2006.

Nr. 841.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor forestiere situate în judetul Dâmbovita care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - ROMSILVA în domeniul public al comunei Moroeni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Moroeni

 

Nr. crt.

Denumirea bunului iimobil

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil

Nr.de inventar la Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Cod de clasificare

Indicativul drumului în amenajament (nr. parcelă -nr.drum)

Lungimea (km)

Valoarea de inventar

- lei (RON)-

Nr.de înregistrare la Ministerul Finantelor Publice

1.

Drumul forestier "Orzei “ FE 008

Statul român,din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor -Romsilva

Comuna Moroeni, în administrarea Consiliului Local al Comunei Moroeni, judetul Dâmbovita

250.192

1.3.7.4

124D

140D

14,7

1.286.584

11.952

2.

Drumul forestier "Cheile Tătarului “FE 008

Statul român,din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Moroeni, în administrarea Consiliului Local al Comunei Moroeni, judetul Dâmbovita

250.162

1.3.7.4

140D

14,3

203.739

11.922

3.

Drumul forestier "Cocora “ FE 008

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Moroeni, în administrarea Consiliului Local al Comunei Moroeni, judetul Dâmbovita

250.161

1.3.7.4

140D

2,1

42.808

11.921

 

ANEXA Nr.t

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aferente drumurilor forestiere situate în judetul Dâmbovita, care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Moroeni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Moroeni

 

Nr. crt.

Locul unde este situat terenul

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Localizarea terenului în cadastrul forestier

Suprafata (ha)

Nr.de înregistrare la Ministerul Finantelor Publice

1.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Moroeni,în administrarea Consiliului Local al Comunei Moroeni, judetul Dâmbovita

Ocolul Silvic Pucioasa,UP III Raciu, ua 124D (3,8 km) si Ocolul Silvic Moroeni, UP V Obârsia Ialomitei, ua 140D (10,9 km)

12,3

 

2.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român,din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor -Romsilva

Comuna Moroeni,în administrarea Consiliului Local al Comunei Moroeni, judetul Dâmbovita

Ocolul Silvic oroeni,UP V Obârsia Ialomitei, ua 140D

12,1

1.364

3.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român,din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Moroeni,în administrarea Consiliului Local al Comunei Moroeni, judetul Dâmbovita

Ocolul Silvic Moroeni,UP V Obârsia Ialomitei, ua 140D

1,27

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale si ale căror referinte au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 911/2005 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de punere în functiune a dispozitivelor medicale,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutice si aparatură medicală nr. E.N. 1.313/2006,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Lista cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale si ale căror referinte au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Se abrogă prevederile Ordinului ministrului sănătătii nr. 356/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 15 aprilie 2004.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 29 iunie 2006.

Nr. 789.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale si ale căror referinte au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a