MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 590         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 7 iulie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

21. – Hotărâre privind demisia unui deputat

 

22. – Hotărâre cu privire la validarea unui mandat de deputat

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 508 din 15 iunie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81 alin. 3 din Codul penal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

740. – Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 303/2006 privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare turistică si a Programului anual de dezvoltare a produselor turistice

 

861. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de organizarea si desfăsurarea în România, în perioada 2–6 octombrie 2006, a unor activităti specifice, potrivit prevederilor Documentului Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa (OSCE) de la Viena 1999 cu privire la măsurile de crestere a încrederii si securitătii în Europa

 

862. – Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice

 

863. – Hotărâre privind aprobarea transferului pachetelor de actiuni detinute de stat la unele societăti comerciale de la Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat“ către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

7.057. – Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modificării temporare a anexei nr. 1 la Decizia directorului general al Autoritătii Nationale a Vămilor nr. 217/2004 pentru instituirea unor măsuri speciale privind importul uleiurilor minerale

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

11. – Circulară privind modificarea ratei rezervei minime obligatorii pentru mijloacele bănesti în monedă natională

 

12. – Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna iulie 2006

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

65. – Hotărâre pentru aprobarea noii organigrame a aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România

 

66. – Hotărâre privind aprobarea calendarului de organizare a examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitătii de auditor financiar

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui deputat

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2), ale art. 71 alin. (2) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 209 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Camera Deputatilor ia act de cererea de demisie, începând cu data de 4 iulie 2006, prezentată de domnul Ion Giurescu, ales deputat în Circumscriptia electorală nr. 39 Vaslui, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, si declară vacant locul de deputat detinut de acesta.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 5 iulie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

 

Bucuresti, 5 iulie 2006.

Nr. 21.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

cu privire la validarea unui mandat de deputat

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constitutia României, republicată, si ale art. 91 alin. (10) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările si completările ulterioare,

si având în vedere Raportul Comisiei de validare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se validează mandatul de deputat al domnului Irinel Ioan Stativă, declarat supleant la alegerile din 28 noiembrie 2004, în Circumscriptia electorală nr. 39 Vaslui, pe lista Uniunii Nationale PSD + PUR, din partea Partidului Social Democrat, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Ion Giurescu.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta Camerei Deputatilor din data de 5 iulie 2006.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

 

Bucuresti, 5 iulie 2006.

Nr. 22.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 508

din 15 iunie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81 alin. 3 din Codul penal

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Marinela Mincă – procuror

Marieta Safta – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81 alin. 3 din Codul penal, exceptie ridicată de Gheorghe Petrache în Dosarul nr. 3.140/4/2004 (3.722/2004) al Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti.

La apelul nominal răspund autorul exceptiei, asistat de avocat Ion Ilie-Iordăchescu, precum si partea Paraschiv Cepan. Lipsesc celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Având cuvântul, avocatul autorului exceptiei solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, sustinând că textul de lege criticat încalcă dispozitiile Legii fundamentale cuprinse în art. 21 alin. (1), (2) si (3) privind liberul acces la justitie si dreptul la un proces echitabil, în art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si în art. 124 alin. (3) privind independenta judecătorilor. Partea Paraschiv Cepan solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată si depune la dosarul cauzei concluzii scrise în acest sens.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, arătând că textul de lege criticat nu încalcă prevederile constitutionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 20 februarie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 3.140/4/2004 (3.722/2004), Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81 alin. 3 din Codul penal, exceptie ridicată de Gheorghe Petrache în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, asa cum a fost formulată în fata instantei de judecată, se sustine că textul de lege criticat este în contradictie cu dispozitiile constitutionale ale art. 21 alin. (1), (2) si (3) privind accesul liber la justitie, respectiv cu cele ale art. 53 alin. (1) privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti. Se arată în acest sens că “limitarea dreptului inculpatului de a avea acces la o modalitate de individualizare judiciară a executării pedepsei pe criterii de politică penală constituie o restrângere a drepturilor, libertătilor si intereselor sale legitime“. În concluziile orale formulate de apărătorul autorului exceptiei, art. 81 alin. 3 din Codul penal este criticat si în raport cu art. 124 alin. (3) din Legea fundamentală, privind independenta judecătorilor.

Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât dispozitiile legale criticate nu aduc atingere normelor constitutionale invocate de autorul exceptiei.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În opinia Guvernului, faptul că persoana în cauză nu îndeplineste conditia obiectivă cu privire la aplicarea suspendării conditionate nu trebuie interpretat în sensul că i se îngrădeste accesul liber la justitie. De asemenea, limitarea stabilită de legiuitor în aplicarea măsurii de suspendare conditionată a executării pedepsei este impusă de realizarea unei politici represive mai ferme, fapt care excedează însă sferei de reglementare a art. 53 alin. (1) din Legea fundamentală, privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textul de lege criticat nu încalcă liberul acces la justitie si, de asemenea, nu pune în discutie restrângerea exercitiului unor drepturi sau libertăti fundamentale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 81 alin. 3 din Codul penal, având următorul cuprins:

“Suspendarea conditionată a executării pedepsei nu poate fi dispusă în cazul infractiunilor intentionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani, precum si în cazul infractiunilor prevăzute la art. 182, art. 183, art. 197 alin. 1 si 2 si art. 2671 alin. 1 si 2.“

Autorul exceptiei sustine că acest text de lege încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 21 alin. (1), (2) si (3) privind liberul acces la justitie si dreptul la un proces echitabil, ale art. 53 alin. (1) privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si ale art. 124 alin. (3) privind independenta judecătorilor. Examinând exceptia astfel cum a fost ridicată, Curtea retine următoarele:

Criticile de neconstitutionalitate întemeiate pe dispozitiile art. 124 alin. (3) din Constitutie, potrivit cărora “Judecătorii sunt independenti si se supun numai legii“ nu pot fi primite, întrucât au fost formulate ulterior sesizării instantei de contencios constitutional, or, potrivit art. 29 din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutională este competentă să se pronunte numai în limitele sesizării. În acest sens Curtea a statuat în jurisprudenta sa, de exemplu prin Decizia nr. 281 din 29 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 10 august 2004, că extinderea temeiurilor constitutionale fată de cele invocate în fata instantei de fond ar conduce la exercitarea din oficiu a controlului de constitutionalitate, ceea ce este contrar prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, conform cărora “Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial [...].“ Asa fiind, Curtea urmează să analizeze constitutionalitatea textului de lege criticat doar în raport cu dispozitiile art. 21 alin. (1), (2) si (3) si art. 53 alin. (1) din Constitutie, invocate în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate formulate în fata instantei de judecată.

Astfel, Curtea constată că suspendarea conditionată a executării pedepsei este reglementată de legiuitor si pusă la dispozitia instantei ca mijloc de individualizare judiciară a executării pedepsei. Fiind o creatie a legiuitorului, este firesc ca acesta să determine nu numai conditiile, dar si sfera de incidentă a măsurii, respectiv să excludă de la aceasta persoanele care au săvârsit infractiuni deosebit de grave sau infractiuni de violentă care vădesc o periculozitate aparte a infractorului. Câtă vreme aplicarea acestei măsuri se face prin hotărâre judecătorească, pronuntată ca urmare a finalizării procesului penal, nu poate fi primită sustinerea în sensul că reglementarea criticată ar aduce atingere liberului acces la justitie sau dreptului la un proces echitabil.

De asemenea, întrucât suspendarea conditionată a executării pedepsei nu reprezintă un drept al persoanei, ci doar o măsură de individualizare a executării pedepsei care oferă inculpatului numai o vocatie, iar nu un drept de a beneficia de această măsură, nu poate fi retinută nici critica art. 81 alin. 3 din Codul penal, în raport cu dispozitiile art. 53 alin. (1) din Legea fundamentală, privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

De altfel, asupra constitutionalitătii art. 81 alin. 3 din Codul penal, Curtea Constitutională s-a pronuntat prin numeroase decizii, de exemplu: Decizia nr. 240 din 27 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 24 iunie 2004, Decizia nr. 116 din 15 iunie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 21 iulie 2000, si Decizia nr. 166 din 21 octombrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 585 din 30 noiembrie 1999, constatând că acest text de lege nu încalcă dispozitiile sau principiile Constitutiei. Întrucât nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea jurisprudentei Curtii, cele statuate prin deciziile mentionate îsi păstrează valabilitatea.

Pentru considerentele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81 alin. 3 din Codul penal, exceptie ridicată de Gheorghe Petrache în Dosarul nr. 3.140/4/2004 (3.722/2004) al Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 iunie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 303/2006 privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare turistică si a Programului anual de dezvoltare a produselor turistice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 303/2006 privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare turistică si a Programului anual de dezvoltare a produselor turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 28 martie 2006, se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 din capitolul III al anexei nr. 2, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

“(2) Se aprobă Lista subprogramelor nationale de investitii în turism, prevăzută în anexa nr. 2a), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Pentru anul 2006 finantarea subprogramelor de investitii prevăzute în anexa nr. 2a) se asigură în transe de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului – Autoritatea Natională pentru Turism, capitolul 87.01 – «Alte actiuni economice», titlul «Cheltuieli de capital».“

2. După anexa nr. 2 se introduce anexa nr. 2a) prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 iunie 2006.

Nr. 740.

 

ANEXĂ

[Anexa nr. 2a)

la Hotărârea Guvernului nr. 303/2006]

 

LISTA

subprogramelor nationale de investitii în turism

 

Nr.

crt.

Denumirea programului

1.

Schi în România

Poiana Brasov si Predeal (judetul Brasov)

Pasul Valcan-Vulcan Parâng-Petrosani si Straja-Lupeni (judetul Hunedoara)

Cavnic, Izvoarele si Mogosa (judetul Maramures)

Azuga, Busteni si Sinaia (judetul Prahova)

Câmpulung Moldovenesc (judetul Suceava)

2

Dezvoltarea infrastructurii turistice din zona montană înaltă

Muntii Ceahlău (judetul Neamt)

Muntii Bucegi (judetele Brasov, Dâmbovita si Prahova)

Muntii Piatra Craiului (judetele Arges si Brasov)

Muntii Făgăras (judetele Arges, Brasov si Sibiu)

Muntii Retezat (judetul Hunedoara)

Muntii Bihor Vlădeasa (judetele Alba, Bihor si Cluj)

Muntii Rodnei (judetele Bistrita-Năsăud si Maramures)

Muntii Semenic (judetul Caras-Severin)

3.

Dezvoltarea echilibrată si integrată a statiunilor turistice balneoclimaterice

Băile Felix (judetul Bihor)

Covasna (judetul Covasna)

Praid si Tusnad (judetul Harghita)

Sovata (judetul Mures)

Ocna Sibiului (judetul Sibiu)

Băile Govora, Călimănesti-Căciulata si Olănesti (judetul Vâlcea)

4.

Dezvoltarea echilibrată si integrată a zonei turistice din Delta Dunării si a statiunilor de pe litoralul Mării Negre

5.

Sibiu – capitală culturală europeană 2007: Municipiul si judetul Sibiu

6.

Dezvoltarea turismului cultural

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de organizarea si desfăsurarea în România, în perioada 2–6 octombrie 2006, a unor activităti specifice, potrivit prevederilor Documentului Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa (OSCE) de la Viena 1999 cu privire la măsurile de crestere a încrederii si securitătii în Europa

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se suplimentează bugetul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, la capitolul 51.01 “Autorităti publice si actiuni externe“, titlul 20 “Bunuri si servicii“, cu suma de 359 mii lei (RON).

(2) Fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează conform devizului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de organizarea si desfăsurarea în România, în perioada 2–6 octombrie 2006, a unor activităti specifice internationale constând în efectuarea unei vizite la o bază aeriană, a unei vizite la o facilitate militară si a unei demonstratii cu un nou tip de armament de importantă majoră potrivit prevederilor Documentului Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa (OSCE) de la Viena 1999 cu privire la măsurile de crestere a încrederii si securitătii în Europa.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale pe anul 2006.

Art. 3. – Sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2006 se restituie la Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Seful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale,

Adrian Mironescu

Ministrul Apărării Nationale,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 iunie 2006.

Nr. 861.

 

ANEXĂ

 

DEVIZ

privind cheltuielile ocazionate de organizarea si desfăsurarea în România, în perioada 2–6 octombrie 2006, a unor activităti specifice, potrivit prevederilor Documentului Organizatiei de Securitate si Cooperare în Europa (OSCE) de la Viena 1999 cu privire la măsurile de crestere a încrederii si securitătii în Europa

 

Cap. 1. Cazare camere single

53 de persoane x o noapte x 350 lei (RON) = 18.550 lei (RON)

98 de persoane x 4 nopti x 350 lei (RON) = 137.220 lei (RON)

Total cazare = 155.750 lei (RON)

Cap. 2. Cheltuieli pentru transport

A. 3 autocare x 1.300 km/autocar x 3,19 lei (RON)/km = 12.441 lei (RON)

B. 2 autoturisme de teren x 2.200 km/autoturism x 1,4 lei (RON)/km = 6.160 lei (RON)

1 autoturism de teren x 900 km x 1,4 lei (RON)/km = 1.260 lei (RON)

C. 1 microbuz x 2.200 km x 2,12 lei (RON)/km = 4.664 lei (RON)

Total (A+B+C) = 24.525 lei (RON)

Cap. 3. Cheltuieli pentru comunicatii (telefon, fax, acces Internet) – 1.500 lei (RON)

Cap. 4. Cheltuieli pentru promovarea imaginii tării

A. 130 de mape inscriptionate; 130 de pixuri inscriptionate; 130 de genti din plastic pentru documente; 130 de carnetele; 69 de stegulete de masă cu drapelele statelor si organismelor internationale participante; 110 ecusoane; editare materiale promotionale etc. = 12.065 lei (RON)

B. Cadouri simbolice – 68 de delegatii x 225 lei (RON)/delegatie = 15.300 lei (RON)

Total (A+B) = 27.365 lei (RON)

Cap. 5. Cheltuieli pentru masă

A. Receptie oficială, oferită de seful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale pentru participantii la activitate, în seara zilei de 5 octombrie 2006

120 de persoane x 120 lei (RON)/persoană = 14.400 lei (RON)

B. Masa zilnică

120 de persoane x 170 lei (RON)/persoană/zi x 6 zile = 122.400 lei (RON)

Total (A+B) = 136.800 lei (RON)

Cap. 6. Cheltuieli pentru tratatii în timpul activitătii si conferinte de presă

7 tratatii x 120 de persoane x 6,5 lei (RON) = 5.460 lei (RON)

Cap. 7. Cheltuieli pentru închirierea unei săli de conferintă (o zi) si a unei săli pentru secretariat (5 zile) la hotelul unde se va efectua cazarea – 5.000 lei (RON)

Cap. 8. Alte cheltuieli pentru invitatii străini

A. Parcări aeroport – 160 lei (RON)

B. Vizită muzeu – 100 de persoane x 20 lei (RON)/persoană = 2.000 lei (RON)

C. Fotografii de grup – 110 foto x 2 activităti x 2 lei (RON)/foto = 440 lei (RON)

Total (A+B+C) = 2.600 lei (RON)

TOTAL GENERAL: 359.000 lei (RON)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Ministerul Sănătătii Publice este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 1–3, sectorul 1, si reprezintă autoritatea centrală în domeniul asistentei de sănătate publică.

Art. 2. – Ministerul Sănătătii Publice îndeplineste următoarele atributii principale:

a) elaborează politici, strategii si programe de actiune în domeniul sănătătii populatiei, în acord cu Programul de guvernare;

b) realizează planificarea strategică în domeniul sănătătii populatiei;

c) evaluează si monitorizează starea de sănătate a populatiei si ia măsuri pentru îmbunătătirea acesteia;

d) reglementează modul de organizare si functionare a sistemului de sănătate;

e) coordonează si controlează implementarea politicilor, strategiilor si programelor din domeniul sănătătii populatiei, la nivel national, regional si local;

f) informează Guvernul României despre starea de sănătate a populatiei si tendintele de evolutie si despre măsurile adoptate pentru îmbunătătirea ei;

g) monitorizează, controlează si evaluează activitatea institutiilor sanitare din reteaua proprie si ia măsuri pentru îmbunătătirea calitătii asistentei medicale acordate populatiei;

h) asigură, în colaborare cu institutiile administratiei publice centrale si locale, resursele umane, materiale si financiare necesare functionării institutiilor din sistemul de sănătate;

i) colaborează cu reprezentantii autoritătilor administratiei publice centrale si locale, cu cei ai societătii civile si cu mass-media pentru educarea populatiei în spiritul prevenirii si combaterii îmbolnăvirilor;

j) participă la limitarea efectelor apărute în urma dezastrelor, calamitătilor si epidemiilor;

k) reprezintă Guvernul României în relatiile cu Organizatia Mondială a Sănătătii si cu alte organisme, în domenii de interes;

l) proiectează, implementează si coordonează programe nationale de sănătate, în scopul realizării obiectivelor politicii de sănătate publică;

m) gestionează, prin structuri de profil, programele internationale de asistentă financiară pentru sustinerea reformei în sănătate si pentru cresterea calitătii asistentei medicale acordate populatiei.

Art. 3. – În activitatea sa Ministerul Sănătătii Publice urmăreste cu prioritate îndeplinirea următoarelor obiective generale:

a) realizarea unui sistem de sănătate modern si performant din punct de vedere al practicilor medicale;

b) îmbunătătirea permanentă a stării de sănătate a populatiei;

c) cresterea accesibilitătii la serviciile de sănătate si eliminarea discriminării în acordarea acestora;

d) gestionarea eficientă a resurselor alocate sistemului de sănătate;

e) formarea si specializarea resurselor umane din sectorul sanitar;

f) educarea populatiei în scopul evitării îmbolnăvirilor;

g) realizarea compatibilitătilor cu sistemele moderne de sănătate din statele membre ale Uniunii Europene.

Art. 4. – (1) În îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 3, Ministerul Sănătătii Publice exercită atributiile prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, precum si alte atributii, după cum urmează:

1. organizează, coordonează si controlează, după caz, activităti de: asistentă de sănătate publică, promovarea sănătătii si medicinei preventive, asistentă medicală de urgentă, curativă, de recuperare medicală, asistentă medicală la domiciliu, care se acordă prin unitătile sanitare publice sau private, precum si asistentă de medicină legală si de medicină sportivă;

2. stabileste principalele obiective pe termen scurt, mediu si lung în domeniul sănătătii populatiei;

3. asigură supravegherea si controlul aplicării legislatiei de către institutiile si organismele care au responsabilităti în domeniul sănătătii publice, al asigurărilor sociale de sănătate si de către unitătile sanitare din sectorul privat de asistentă medicală, colaborând în acest scop cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmacistilor din România, Colegiul Medicilor Dentisti din România, Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din România, autoritătile publice locale si cu alte institutii abilitate;

4. elaborează norme privind organizarea si functionarea inspectiei sanitare de stat;

5. analizează si evaluează periodic indicatorii stării de sănătate a populatiei si performanta institutiilor sanitare din reteaua proprie;

6. organizează informatizarea sistemului de sănătate;

7. fundamentează necesarul de servicii medicale, precum si resursele financiare pentru functionarea sistemului de sănătate;

8. stabileste si controlează, împreună cu organele competente, folosirea energiei nucleare în scopuri medicale;

9. coordonează si controlează activitatea de asistentă medicală în statiunile balneare, climatice si balneoclimatice; eliberează autorizatia de functionare din punct de vedere medico-balnear si al valorificării terapeutice a factorilor sanogeni, naturali, pentru unitătile medico-balneare si de recuperare;

10. proiectează, implementează si coordonează programe nationale de sănătate, în scopul realizării obiectivelor politicii de sănătate publică;

11. avizează sau, după caz, elaborează si propune spre aprobare Guvernului Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, în conditiile legii;

12. gestionează resursele colectate în Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, asigurând cu prioritate îmbunătătirea infrastructurii sistemului sanitar si finantarea programelor nationale de sănătate;

13. emite avize si autorizatii sanitare de functionare, abilitări si acorduri scrise pentru importul deseurilor si reziduurilor de orice natură, precum si al altor produse periculoase pentru sănătatea populatiei si mediul înconjurător, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

14. emite reglementări privind regimul substantelor stupefiante si toxice, precum si autorizatii pentru culturile de mac;

15. stabileste si avizează preturile medicamentelor din tară si din import, cu exceptia medicamentelor care se eliberează fără prescriptie medicală;

16. aprobă tarife pentru actele pe care este abilitat să le elibereze, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

17. autorizează furnizorii de dispozitive medicale si asigură certificarea si inspectia aparaturii si echipamentelor medicale prin Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Bucuresti;

18. stabileste, creează si păstrează capacităti si rezerve de mobilizare în domeniul ocrotirii sănătătii;

19. constituie rezerva de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide si alte materiale specifice pentru situatii speciale, cu implicatii asupra sănătătii publice, si aprobă, prin ordin al ministrului sănătătii publice, normele metodologice de constituire, păstrare si utilizare a acesteia;

20. elaborează si organizează împreună cu Academia de Stiinte Medicale strategia de cercetare stiintifică medicală si asigură resursele materiale si financiare pentru buna functionare a acestei activităti;

21. elaborează sau, după caz, avizează proiecte de acte normative din domeniul său de activitate, armonizate cu reglementările Uniunii Europene;

22. initiază, negociază si încheie, din împuternicirea Guvernului, documente de cooperare internatională în domeniul ocrotirii sănătătii si reprezintă statul român în relatiile cu organismele internationale din domeniul sănătătii;

23. asigură, potrivit legii, numirea, transferarea, după caz, detasarea, promovarea, eliberarea din functie a personalului propriu, precum si evidenta acestuia;

24. aprobă, prin ordin al ministrului sănătătii publice, Nomenclatorul de specialităti medicale, medico-dentare si farmaceutice, Normele cu privire la specialitătile medicosanitare si paramedicale si atestatele de pregătire complementară pentru reteaua de asistentă medicală;

25. aprobă, prin ordin al ministrului sănătătii publice, metodologia privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, medicilor dentisti, farmacistilor, biochimistilor, biologilor si chimistilor din unitătile sanitare publice;

26. stabileste criterii pentru angajarea si promovarea personalului din unitătile sanitare publice;

27. organizează, în conditiile legii, concursuri si examene pentru obtinerea specialitătii si promovarea în grade profesionale pentru medici, medici dentisti, farmacisti, biologi, chimisti si biochimisti si pentru asistentii medicali si moase din reteaua Ministerului Sănătătii Publice si a ministerelor cu retea sanitară proprie;

28. stabileste anual numărul optim pe tară de medici rezidenti si specialisti, în plan teritorial;

29. elaborează strategiile si organizează activitatea privind formarea, pregătirea si perfectionarea profesională a personalului medico-sanitar, instruirea, evaluarea profesională si certificarea programelor de educatie medicală continuă; elaborează criterii pentru desfăsurarea activitătii de învătământ integrat;

30. elaborează contractul-cadru si metodologia de colaborare între spitale si institutii de învătământ superior medical;

31. stabileste si aprobă cuantumul taxelor pentru organizarea si realizarea activitătilor prevăzute la pct. 26, precum si pentru concursurile si examenele organizate de unitătile sanitare publice, în conditiile legii;

32. aprobă structura organizatorică si normele de organizare si functionare a institutiilor publice din reteaua proprie, în conditiile legii;

33. avizează structura organizatorică a unitătilor sanitare din subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie;

34. emite aviz de oportunitate pentru înfiintarea sau desfiintarea unitătilor sanitare private, reorganizarea, modificarea structurii, sediului, precum si a denumirii acestora;

35. supraveghează activitatea în domeniul medical privat al serviciilor medicale pe întregul teritoriu al tării, conform dispozitiilor legale;

36. initiază, în conditiile prevăzute de lege, proiecte de hotărâri ale Guvernului pentru înfiintarea sau desfiintarea spitalelor publice;

37. aprobă reorganizarea, schimbarea sediului si denumirii unitătilor sanitare publice;

38. elaborează norme pentru asigurarea conditiilor de cazare, igienă, alimentatie si de prevenire a infectiilor nosocomiale pentru unitătile sanitare;

39. elaborează si supune spre aprobare Guvernului, la un interval de 3 ani, Planul national de paturi din unitătile sanitare publice;

40. participă la acreditarea spitalelor, în conditiile legii;

41. elaborează normativele de personal ale institutiilor publice din reteaua proprie, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii publice, în conditiile legii;

42. înfiintează sau desfiintează, în conditiile legii, filiale ale institutelor din domeniul asistentei de sănătate publică de interes national sau local;

43. avizează si aprobă, după caz, proiectarea si realizarea investitiilor în domeniul sanitar;

44. avizează activitătile bazate pe libera initiativă în domeniul sanitar si farmaceutic si veghează asupra climatului de concurentă loială;

45. negociază, contractează în sistem direct si asigură plata din bugetul Ministerului Sănătătii Publice pentru efectuarea de studii, activităti si lucrări aferente programelor/subprogramelor de sănătate de către institutii

de cercetare-dezvoltare din coordonarea sa, precum si de către Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar din coordonarea sa;

46. îndeplineste activităti de audit public intern pentru institutiile publice din reteaua proprie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

47. aplică măsurile legale în unitătile sanitare, în situatiile în care se constată nerespectarea prevederilor actelor normative;

48. elaborează norme metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli de către institutiile sanitare publice;

49. avizează bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa;

50. aprobă modelul contractului de management, cu consultarea ministerelor si institutiilor cu retele sanitare proprii, si al contractului de administrare al institutiilor sanitare, pe bază de indicatori de performantă;

51. exercită drepturile si obligatiile statului, ca actionar la societătile comerciale si companiile nationale din portofoliul său, până la finalizarea procesului de privatizare;

52. asigură aplicarea strategiei Guvernului privind realizarea procesului de restructurare si privatizare a societătilor comerciale si/sau companiilor nationale din portofoliul său;

53. realizează controlul postprivatizare al îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de actiuni;

54. colaborează cu Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la fundamentarea politicilor si la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul privatizării si restructurării;

55. elaborează si promovează, cu respectarea cadrului specific, proceduri de vânzare de actiuni, de vânzare de active si alte proceduri ori instructiuni privind domeniul său de activitate;

56. elaborează elementele contractului de mandat ce se încheie cu agentii de privatizare în vederea vânzării participatiilor statului la societătile comerciale si/sau companiile nationale din portofoliul său;

57. îndeplineste orice alte atributii care decurg din dispozitiile legale aplicabile institutiilor publice implicate în procesul de privatizare sau în legătură cu exercitarea calitătii de actionar al statului la societătile si/sau companiile nationale aflate în portofoliul său;

58. editează publicatii de specialitate si de informare profesională;

59. organizează, împreună cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate, licitatii la nivel national si alte proceduri de achizitii publice pentru achizitionarea medicamentelor si materialelor specifice, pentru consumul în spitale si în ambulatoriu, în vederea derulării programelor nationale;

60. organizează licitatii nationale pentru achizitia de bunuri si servicii cu caracter medical si nemedical, de aparatură si instrumente medicale, precum si lucrări de întretinere, reparatii si investitii pentru institutiile publice din sectorul sanitar, în limita prevederilor bugetare aprobate;

61. împuterniceste, după caz, unitătile aflate în subordinea sa pentru îndeplinirea unor activităti, în vederea realizării obiectivelor sale.

(2) Ministerul Sănătătii Publice îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate.

Art. 5. – Pentru realizarea obiectivelor si pentru îndeplinirea atributiilor sale generale si specifice, privind conceperea si punerea în aplicare de actiuni intersectoriale si de parteneriate public-privat si central-local, Ministerul Sănătătii Publice colaborează cu autoritătile administratiei publice centrale si locale, cu institutii publice de specialitate, cu structurile societătii civile si ale mediului de afaceri, din tară si din străinătate.

Art. 6. – În vederea exercitării atributiilor sale, Ministerul Sănătătii Publice este abilitat să solicite si să primească, în conditiile legii, informatii de la: autoritătile administratiei publice, institutiile publice si persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul său de competentă.

Art. 7. – (1) Conducerea Ministerului Sănătătii Publice se exercită de către ministrul sănătătii publice.

(2) Ministrul sănătătii publice conduce întreaga activitate a ministerului si îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităti si organizatii, precum si cu persoane fizice sau juridice din tară ori din străinătate.

(3) Ministrul sănătătii publice este ordonator principal de credite si poate delega prin ordin, în limitele si conditiile prevăzute de lege, această calitate.

(4) În exercitarea atributiilor sale, ministrul sănătătii publice emite ordine, instructiuni si alte acte cu caracter normativ, prevăzute de lege.

(5) În îndeplinirea atributiilor sale, ministrul sănătătii publice este ajutat de 3 secretari de stat, un secretar general si de un secretar general adjunct.

(6) În cazul în care ministrul nu îsi poate exercita atributiile curente, acesta desemnează prin ordin un secretar de stat care exercită aceste atributii, înstiintându-l pe primul-ministru.

Art. 8. – (1) Secretarii de stat se subordonează ministrului sănătătii publice si îndeplinesc atributiile si sarcinile stabilite de acesta.

(2) Secretarii de stat coordonează proiectele stabilite de către ministru si exercită si alte atributii delegate prin ordin al ministrului sănătătii publice.

Art. 9. – Secretarul general si secretarul general adjunct sunt înalti functionari publici, sunt subordonati ministrului sănătătii publice si îndeplinesc atributiile prevăzute prin lege si alte sarcini stabilite de acesta.

Art. 10. – (1) Pe lângă ministrul sănătătii publice functionează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului.

(2) Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii publice.

(3) Presedintele Colegiului ministerului este ministrul sănătătii publice.

(4) Colegiul ministerului se Ontruneste, la cererea ministrului sănătătii publice, pentru dezbaterea problemelor privind activitatea ministerului.

Art. 11. – (1) În exercitarea atributiilor sale, ministrul sănătătii publice poate constitui comisii consultative după cum urmează: comisiile de specialitate, Comisia de strategie terapeutică si Comisia natională de transparentă.

(2) Componenta, atributiile, modul de organizare si functionare a comisiilor consultative se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii publice.

Art. 12. – Structura organizatorică a Ministerului Sănătătii Publice este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 13. – (1) În cadrul structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1, prin ordin al ministrului sănătătii publice, se pot organiza servicii, birouri, compartimente sau colective temporare, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, în conditiile legii.

(2) Numărul maxim de posturi este de 225, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.

(3) În numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (2) sunt incluse si posturile aferente cabinetelor secretarilor de stat.

(4) Ministerul Sănătătii Publice functionează pe baza regulamentului de organizare si functionare, precum si a regulamentului intern, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii publice.

Art. 14. – (1) Unitătile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătătii Publice sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Structura organizatorică a institutiilor publice din reteaua proprie a Ministerului Sănătătii Publice se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii publice.

(3) Criteriile de constituire a structurilor organizatorice pentru unitătile publice subordonate, precum si atributiile si regulamentul de organizare si functionare ale acestora se aprobă de ministrul sănătătii publice.

(4) Statele de functii pentru institutiile din subordinea Ministerului Sănătătii Publice se aprobă de către ministrul sănătătii publice.

Art. 15. – Pentru realizarea obiectivelor ministerului sau pentru elaborarea unor proiecte specifice, ministrul sănătătii publice, prin ordin, poate numi consilieri onorifici pentru anumite domenii si poate constitui, pe perioade determinate, consilii de experti sau colective de lucru formate din specialisti.

Art. 16. – (1) Ministerul Sănătătii Publice are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme cu un consum lunar de carburant stabilit conform normelor legale în vigoare.

(2) Pentru îndeplinirea activitătilor specifice, Ministerul Sănătătii Publice are în dotare un parc de autoturisme, potrivit anexei nr. 3.

Art. 17. – (1) La nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti functionează autoritătile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, ale Ministerului Sănătătii Publice, în subordinea cărora functionează alte unităti cu personalitate juridică, conform prevederilor legale.

(2) Regulamentul de organizare si functionare, structura organizatorică a autoritătilor de sănătate publică si conditiile specifice ocupării functiilor publice de conducere din autoritătile de sănătate publică se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii publice.

Art. 18. – Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 19. – Ordinele, instructiunile si alte asemenea acte cu caracter normativ, emise de ministrul sănătătii anterior datei intrării în vigoare a noilor reglementări cuprinse în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, îsi mentin aplicabilitatea până la data aprobării prin ordin al ministrului sănătătii publice a restructurării actualelor directii de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, precum si a organizării si functionării Inspectiei Sanitare de Stat.

Art. 20. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 25 martie 2005, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 iunie 2006.

Nr. 862.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Sănătătii Publice

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând unitătile cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătătii Publice

 

A. Unităti aflate în subordinea Ministerului Sănătătii Publice

I. Unităti finantate integral de la bugetul de stat:

1. Autoritătile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, servicii publice deconcentrate*)

2. Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

3. Institutul de Sănătate Publică “Prof. dr. Iuliu Moldovan“ Cluj-Napoca

4. Institutul de Sănătate Publică Iasi

5. Institutul de Sănătate Publică “Prof. dr. Leonida Georgescu“ Timisoara

6. Centrul de Sănătate Publică Târgu Mures

7. Centrul de Sănătate Publică Sibiu

8. Institutul National de Medicină Sportivă Bucuresti

9. Institutul National de Hematologie Transfuzională “Prof. dr. C.T. Nicolau“ Bucuresti

10. Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii Bucuresti

11. Academia de Stiinte Medicale Bucuresti

12. Agentia Natională de Transplant Bucuresti

13. Oficiul Central de Stocare pentru Situatii Speciale Bucuresti.

Numărul maxim de posturi la unitătile prevăzute la pct. 1–13 este de 8.250, din care:

– Spitalul Tichilesti (leprozerie) – 28;

– medici rezidenti pe post, în specialitatea epidemiologie si medicină de laborator – 345.

II. Unităti finantate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate:

1. Institutul Oncologic “Prof. dr. Alexandru Trestioreanu“ Bucuresti

2. Institutul Oncologic “Prof. dr. I. Chiricută“ Cluj-Napoca

3. Institutul National de Gerontologie si Geriatrie “Ana Aslan“ Bucuresti

4. Institutul de Pneumoftiziologie “Prof. dr. Marius Nasta“ Bucuresti

5. Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului “Prof. dr. Alfred Rusescu“ Bucuresti

6. Institutul National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie Bucuresti

7. Institutul de Endocrinologie “C.I. Parhon“ Bucuresti

8. Institutul de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice “Prof. dr. N. Paulescu“ Bucuresti

9. Institutul de Boli Cerebrovasculare “Prof. dr. Vlad Voiculescu“ Bucuresti

10. Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. dr. C.C. Iliescu“ Bucuresti

11. Institutul Inimii “Prof. dr. Nicolae Stăncioiu“ Cluj-Napoca

12. Institutul de Boli Infectioase “Prof. dr. Matei Bals“ Bucuresti

13. Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functională O.R.L. “Prof. dr. Dorin Hociotă“ Bucuresti

14. Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara

15. Institutul Clinic Fundeni Bucuresti

16. Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca

17. Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant Târgu Mures

18. Institutul de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi

19. Centrul de Cardiologie Iasi

20. Centrul de Cardiologie Craiova

21. Centrul de Patologie Neuromusculară “Dr. Radu Horia“ Vâlcele

22. Centrul Medical Clinic de Evaluare si Recuperare pentru Copii si Adolescenti “Cristian Serban“ Buzias

23. Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie Dezna

24. Spitalul de Recuperare Borsa

25. Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix

26. Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Stei

27. Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Săpoca

28. Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare

29. Spitalul de Psihiatrie Zam

30. Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Pădureni-Grajduri

31. Spitalul de Psihiatrie Gătaia

32. Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Jebel

33. Spitalul Clinic de Psihiatrie “Socola“ Iasi

34. Spitalul de Cardiologie Covasna

35. Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică si Balneologie Eforie-Nord

36. Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol

37. Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia

38. Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Busteni

39. Sanatoriul de Nevroze Predeal

40. Sanatoriul Balnear Slănic Moldova

41. Centrul National de Acupunctură si Homeopatie Bucuresti

42. Statia Centrală de Transport Sanitar si Ambulantă Aeriană Bucuresti.

 

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi la unitătile prevăzute la pct. 1–42, precum si pentru unitătile sanitare publice din subordinea autoritătilor de sănătate publică este de 185.932.

Unitătile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în conditiile legii.

 

III. Unităti finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat:

1. Institutul National de Medicină Legală “Mina Minovici“ Bucuresti

2. Institutul de Medicină Legală Iasi

3. Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca

4. Institutul de Medicină Legală Timisoara

5. Institutul de Medicină Legală Craiova

6. Institutul de Medicină Legală Târgu Mures.

Numărul maxim de posturi la unitătile prevăzute la pct. 1–6 este de 500.

 


*) În subordinea autoritătilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti functionează unităti cu personalitate juridică, finantate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum si serviciile de ambulantă, centrele de diagnostic si tratament, centrele medicale si ambulatoriile de specialitate.

 

IV. Unităti finantate integral din venituri proprii:

1. Agentia Natională a Medicamentului Bucuresti

2. Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti.

Numărul maxim de posturi la unitătile prevăzute la pct. 1 si 2 este de 740.

B. Unităti aflate sub autoritatea Ministerului Sănătătii Publice

1. Compania Natională “Unifarm“ – S.A. Bucuresti

2. Societatea Comercială “Sanevit 2003“ – S.A. Arad.

C. Unităti aflate în coordonarea Ministerului Sănătătii Publice

1. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în

Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes“ Bucuresti

2. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino“ Bucuresti

3. Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar Bucuresti

4. Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Bucuresti.

 

ANEXA Nr. 3

 

PARCUL AUTO

al Ministerului Sănătătii Publice pentru activitătile specifice

 

Nr.

crt.

Activitatea specifică

Numărul

de autoturisme

Consumul

maxim de

carburant

pe lună (litri)

1.

Programul national de sănătate derulat prin Agentia Natională pentru Programe de Sănătate

2

300

2.

Prevenirea, supravegherea si controlul bolilor transmisibile si netransmisibile

2

300

3.

Activitatea de inspectie sanitară de stat :

– farmaceutică

– dispozitive medicale

– controlul calitătii serviciilor de asistentă medicală

– de sănătate publică

2

300

4.

Activitatea de coordonare a politicilor si strategiilor, programelor din domeniul sănătătii populatiei la nivel national, regional si local

1

300

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transferului pachetelor de actiuni detinute de stat la unele societăti comerciale de la Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat“ către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă transferul pachetelor de actiuni detinute de stat la Societatea Comercială “Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.)“ – S.A. Bucuresti si la Societatea Comercială “Olimp Estival 2002“ – S.A. Mangalia de la Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat“ către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.

(2) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului va exercita toate drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de actionar în numele statului la aceste societăti comerciale.

Art. 2. – Predarea-preluarea pachetelor de actiuni transferate potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Radu Stroe

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Presedintele Autoritătii

pentru Valorificarea Activelor Statului,

Răzvan Orăsanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 iunie 2006.

Nr. 863.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Autoritatea Natională a Vămilor

 

ORDIN

pentru aprobarea modificării temporare a anexei nr. 1 la Decizia directorului general al Autoritătii Nationale a Vămilor nr. 217/2004 pentru instituirea unor măsuri speciale privind importul uleiurilor minerale

 

În temeiul prevederilor art. 242 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Deciziei directorului general al Autoritătii Nationale a Vămilor nr. 217/2004 pentru instituirea unor măsuri speciale privind importul uleiurilor minerale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 23 martie 2004,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. – Anexa nr. 1 la Decizia directorului general al Autoritătii Nationale a Vămilor nr. 217/2004 pentru instituirea unor măsuri speciale privind importul uleiurilor minerale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 23 martie 2004, prin care se stabileste lista birourilor vamale de frontieră desemnate să vămuiască uleiuri minerale de tipul benzinelor si motorinelor, se modifică temporar pe perioada 8 iulie–31 iulie 2006 inclusiv, în sensul înlocuirii biroului vamal de intrare Episcopia Bihorului – judetul Bihor cu birourile vamale de intrare Valea lui Mihai – judetul Bihor si, respectiv, Curtici – judetul Arad.

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data publicării.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Gelu Stefan Diaconu

 

Bucuresti, 3 iulie 2006.

Nr. 7.057.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind modificarea ratei rezervei minime obligatorii pentru mijloacele bănesti în monedă natională

 

În baza dispozitiilor art. 5 si 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, în aplicarea prevederilor art. 13 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Articol unic. – Începând cu perioada de aplicare 24 iulie–23 august 2006, rata rezervei minime obligatorii pentru: mijloacele bănesti în monedă natională cu scadenta mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare, sumele în tranzit în monedă natională si mijloacele bănesti în monedă natională cu scadenta reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare, care prevăd clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri, transferări anticipate, se stabileste la un nivel de 20%.

 

Presedintele Consiliului de administratie

al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2006.

Nr. 11.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna iulie 2006

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

 

Banca Natională a României hotărăste:

 

Pentru luna iulie 2006, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 8,50% pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie

al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2006.

Nr. 12.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea noii organigrame a aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România

 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) lit. m) si ale art. 26 alin. (1) lit. f) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 13 iulie 2004, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Conferintei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 47/2005 cu privire la adoptarea unor modificări si completări ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 2 iunie 2005,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din 6 iunie 2006, hotărăste:

Art. 1. – Se aprobă noua organigramă a aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România.

Art. 2. – Se desfiintează functia de secretar general prevăzută în Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, cu modificările ulterioare, si se creează următoarele functii de conducere, conform organigramei, după cum urmează:

a) director executiv;

b) director executiv adjunct;

c) contabil-sef.

Art. 3. – Denumirea următoarelor departamente din structura aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România se modifică după cum urmează:

a) Departamentul de învătământ si admitere se va numi Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari;

b) Departamentul de etică si conduită profesională se va numi Departamentul de etică, conduită profesională si investigatii;

c) Departamentul de servicii generale se va numi Departamentul de contabilitate si raportări financiare;

d) Departamentul de audit intern se va numi Departamentul de reglementare a activitătii de audit intern;

e) Secretariatul general se va numi Compartimentul secretariat.

Art. 4. – Se creează următoarele compartimente, birouri si servicii, după cum urmează:

a) Serviciul administrativ;

b) Biroul relatii publice;

c) Biroul promovare imagine;

d) Compartimentul resurse umane;

e) Compartimentul IT.

Art. 5. – Atributiile departamentelor, serviciilor, birourilor si compartimentelor din structura noii organigrame vor fi stabilite si precizate prin hotărâre a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România.

Art. 6. – Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 6 iunie 2006.

Nr. 65.

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea calendarului de organizare a examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitătii de auditor financiar

 

În temeiul prevederilor art. 13 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din 6 iunie 2006, hotărăste:

Art. 1. – Se aprobă calendarul de organizare a examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitătii de auditor financiar, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari si Compartimentul secretariat vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

p. Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Marius Burdusel

 

Bucuresti, 6 iunie 2006.

Nr. 66.

 

ANEXĂ

 

CALENDARUL

de organizare a examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitătii de auditor financiar

 

Art. 1. – Potrivit prevederilor art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu modificările si completările ulterioare, si ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 13 iulie 2004, cu modificările ulterioare, examenul de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitătii de auditor financiar se organizează de Camera Auditorilor Financiari din România, prin Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari.

Art. 2. – Camera Auditorilor Financiari din România va organiza examenul de aptitudini profesionale pentru stagiarii în activitatea de audit financiar în conformitate cu Regulamentul de organizare si de desfăsurare a examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitătii de auditor financiar.

Art. 3. – Începând cu anul 2006 pe o perioadă de 3 ani, examenul de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitătii de auditor financiar se va organiza de două ori pe an, astfel: o sesiune în perioada martie–aprilie 2006 si o sesiune în perioada septembrie–octombrie 2006.