MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 591         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 7 iulie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

288. – Lege privind abilitarea Guvernului de a emite  ordonante

 

914. – Decret pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – În temeiul art. 115 alin. (1) din Constitutia României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2006 si până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2006, să emită ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Finante publice si economie:

1. reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul transporturilor, economiei si comertului;

2. rectificarea bugetului de stat pentru anul 2006;

3. rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2006;

4. abrogarea de la data aderării României la Uniunea Europeană a actelor normative care contin reglementări prin care sunt acordate scutiri si exonerări de la plata taxelor vamale a unor bunuri;

5. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Nationale “Loteria Română“ – S.A., aprobată prin Legea nr. 195/2002, cu modificările ulterioare;

6. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiareconomice în sistemul sanitar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 597/2004, cu modificările ulterioare;

7. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările si completările ulterioare;

8. măsuri privind accelerarea privatizării societătilor comerciale, valorificarea unor active ale statului si unele măsuri privind monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de actiuni detinute de stat de la societătile comerciale;

9. abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice si apă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 639/2002;

10. măsuri privind reglementarea datoriilor aferente minelor închise către bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat, alte bugete speciale, bugetele locale si către societătile comerciale furnizoare de energie electrică si alte utilităti;

11. măsuri privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe, inclusiv a constructiilor aferente acestora, uzate fizic sau moral, neamortizate integral, din cadrul unor capacităti de productie ale operatorilor economici din portofoliul Ministerului Economiei si Comertului;

12. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru executia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia–Deva, aprobată cu modificări prin Legea nr. 449/2001;

13. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 320/2003;

14. măsuri privind scoaterea de la rezerva de stat a unor cantităti de combustibili;

15. aprobarea încetării valabilitătii unor tratate internationale în domeniul comertului si cooperării economice;

16. modificarea art. 199 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, referitor la regimul accizelor pentru produsele livrate de la rezervele de stat;

17. măsuri pentru rezolvarea situatiei specifice de la Societatea Comercială “Daewoo Automobile România“ – S.A.;

18. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă Guvernului nr. 137/2004 referitoare la unele măsuri privind utilizarea profitului Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz“ – S.A. pentru finantarea unor obiective majore de investitii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2005;

19. modificarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2004 privind autorizarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie pentru alocarea sumei de 10,8 miliarde lei Societătii Comerciale “Melana IV“ – S.A. Săvinesti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 167/2004;

20. măsuri pentru restructurarea si pregătirea privatizării Societătii Comerciale “Ape Minerale“ – S.A.;

21. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud“ – S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord“ – S.A. Târgu Mures, precum si a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 169/2004, modificarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, precum si instituirea unor măsuri în vederea vânzării actiunilor reprezentând până la 10% din capitalul social al acestor societăti comerciale;

22. modificarea Legii nr. 71/1994 privind acordarea unor facilităti suplimentare fată de Legea nr. 35/1991, republicată, pentru atragerea de investitori străini în industrie;

23. reglementări în domeniul asigurărilor si reasigurărilor;

24. modificarea notei c) din anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1993, cu modificările si completările ulterioare.

II. Transporturi, constructii si turism:

1. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si a căilor navigabile, precum si desfăsurarea activitătilor de transport naval în porturi si pe căi navigabile, republicată;

2. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, republicată;

3. aprobarea cadrului de implementare a Programului national de constructie a retelei de canalizare si de realizare a statiilor de epurare în localitătile rurale si localitătile recent declarate oras prin lege, dar care nu dispun de infrastructură urbană;

4. modificarea Ordonantei Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul International Bucuresti–Otopeni, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2002;

5. modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificările si completările ulterioare;

6. perfectionarea cadrului legislativ în domeniul transporturilor, în vederea alinierii la legislatia comunitară;

7. măsuri pentru dezvoltarea activitătii în domeniul constructiilor de locuinte prin programe la nivel national;

8. măsuri pentru dezvoltarea activitătii în domeniul constructiilor de locuinte pentru sinistrati, în urma inundatiilor si a alunecărilor de teren;

9. măsuri pentru dezvoltarea activitătii în domeniul turismului la nivel national;

10. modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, cu modificările ulterioare;

11. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

12. măsuri pentru predarea către beneficiari a caselor de locuit construite prin programe guvernamentale în zonele afectate de inundatiile produse în anul 2005;

13. schimbarea destinatiei unor părti dintr-un imobil;

14. măsuri speciale privind mansardarea clădirilor de locuit tip bloc.

III. Agricultură si protectia mediului:

1. modificarea Legii nr. 236/2003 privind organizarea pietei tutunului brut în România;

2. reglementări privind acordarea de facilităti producătorilor agricoli si crescătorilor de animale, în contextul integrării în Uniunea Europeană;

3. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001;

4. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea si înregistrarea bovinelor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, cu modificările ulterioare;

5. măsuri privind reorganizarea activitătilor de reproductie, selectie si identificare a animalelor;

6. măsuri privind sprijinul financiar acordat de la bugetul de stat unor proiecte din Programul SAPARD pentru zonele afectate de inundatiile din perioada martie–aprilie 2006;

7. măsuri necesare ca urmare a efectelor produse de inundatii sau alte calamităti naturale;

8. măsuri necesare pentru sprijinirea producătorilor agricoli din zonele inundate sau cu umiditate ridicată, precum si din zonele afectate de alunecări de teren;

9. modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările si completările ulterioare;

10. reglementări privind aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs si pisică sălbatică ce se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2006–2007;

11. măsuri privind combaterea gripei aviare;

12. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările ulterioare;

13. abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, aprobată cu modificări prin Legea nr. 159/2000;

14. aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor.

IV. Comunicatii:

1. aprobarea strategiei pentru finalizarea procesului de privatizare a Societătii Comerciale “Romtelecom“ – S.A.;

2. aprobarea strategiei de privatizare a Societătii Nationale de Radiocomunicatii – S.A.;

3. modificarea cadrului legislativ în domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale.

V. Cultură, educatie si sport:

1. reglementări privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte;

2. modificarea si completarea Legii nr. 292/2003 privind organizarea si functionarea asezămintelor culturale;

3. modificarea si completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea si functionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport, republicată;

4. reglementări privind protejarea patrimoniului tehnic si industrial;

5. reglementări privind protejarea patrimoniului national imaterial;

6. modificarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică;

7. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare;

8. reglementări privind drepturile cuvenite cadrelor didactice din învătământul primar care desfăsoară activitate suplimentară, în cadrul învătământului cu predare în limba maternă;

9. măsuri privind utilizarea suplimentelor nutritive de către sportivi;

10. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2005 privind managementul institutiilor publice de cultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 114/2006;

11. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice;

12. modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

VI. Muncă, protectie socială si salarizare:

1. modificarea si completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificările si completările ulterioare;

2. măsuri în vederea acordării unor ajutoare financiare suplimentare pentru urmasii celor căzuti la datorie în timpul serviciului militar după 1989;

3. măsuri privind salarizarea personalului din învătământ;

4. modificarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările si completările ulterioare;

5. reglementări privind salarizarea si alte drepturi ale personalului auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, în vederea creării unui sistem de salarizare unitar;

6. reglementări privind salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor;

7. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2004, cu modificările ulterioare;

8. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările ulterioare;

9. modificarea si completarea legislatiei privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile de învătământ public;

10. modificarea si completarea legislatiei privind salarizarea si alte drepturi ale celorlalte categorii de functionari publici;

11. măsuri privind protectia populatiei împotriva efectelor gripei aviare;

12. modificarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea si functionarea comitetului european de întreprindere;

13. modificarea si completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

14. măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuintei, în scopul reducerii preturilor;

15. modificarea si completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate, cu modificările ulterioare.

VII. Administratie si interne:

1. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 411/2005;

2. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul României a cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 260/2005;

3. reglementarea obligatiei transportatorilor aerieni de a comunica date despre pasageri;

4. măsuri privind prevenirea si combaterea traficului ilicit de substante interzise;

5. completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea si completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzător desfăsurării activitătilor de eliberare si evidentă a cărtilor de identitate, actelor de stare civilă, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 520/2004;

6. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 49/2006;

7. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

8. completarea art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea conditiilor de functionare a unor centrale termice si electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judetene sau locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 643/2002;

9. instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate;

10. măsuri privind accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv.

VIII. Contraventii:

– modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

IX. Prorogarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege.

Art. 2. – În conformitate cu dispozitiile art. 115 alin. (3) din Constitutia României, republicată, ordonantele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2006. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonantei.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 7 iulie 2006.

Nr. 288.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 iulie 2006.

Nr. 914.