MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 596         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 11 iulie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

279. – Lege privind personalizarea centralizată a pasapoartelor cu date biometrice

 

905. – Decret pentru promulgarea Legii privind personalizarea centralizată a pasapoartelor cu date biometrice

 

292. – Lege pentru modificarea si completarea art. 74 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 

918. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 74 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 

297. – Lege pentru aprobarea preluării de către Societatea Natională “Nuclearelectrica“ – S.A. de la rezerva de stat a cantitătii de 315,0 tone apă grea, necesară punerii în functiune a Unitătii 2 CNE Cernavodă

 

923. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea preluării de către Societatea Natională “Nuclearelectrica“ – S.A. de la rezerva de stat a cantitătii de 315,0 tone apă grea, necesară punerii în functiune a Unitătii 2 CNE Cernavodă

 

298. – Lege privind informarea publicului asupra modalitătii de interpretare play-back de către artistii interpreti vocali în timpul spectacolelor sau concertelor

 

924. – Decret pentru promulgarea Legii privind informarea publicului asupra modalitătii de interpretare play-back de către artistii interpreti vocali în timpul spectacolelor sau concertelor

 

925. – Decret pentru numirea unui consilier prezidential

 

926. – Decret privind acordarea unei gratieri individuale

 

927. – Decret privind acordarea unei gratieri individuale

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 482 din 8 iunie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind personalizarea centralizată a pasapoartelor cu date biometrice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se abilitează Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat“ să personalizeze centralizat, sub supravegherea structurilor specializate din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si al Ministerului Afacerilor Externe, noile pasapoarte cu date biometrice.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 6 iulie 2006.

Nr. 279.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind personalizarea centralizată a pasapoartelor cu date biometrice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind personalizarea centralizată a pasapoartelor cu date biometrice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 iulie 2006.

Nr. 905.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea art. 74 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 74, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) În termen de două zile lucrătoare de la data plătii pretului integral sau, în cazul vânzării cu plata în rate, a plătii avansului si a prezentării garantiilor stabilite în procesul-verbal de licitatie, licitatorul va transmite adjudecatarului cumpărător si proprietarului bunului vândut silit câte un exemplar original al acestui proces-verbal.“

2. La articolul 74, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)–(7), cu următorul cuprins:

“(5) Pentru bunurile transmise prin vânzare silită, procesul-verbal de licitatie constituie titlu de proprietate, în baza căruia adjudecatarul este îndreptătit să procedeze la înregistrarea bunurilor adjudecate în evidenta contabilă, să solicite, după caz, înmatricularea mijloacelor de transport, înregistrarea la organele fiscale, efectuarea publicitătii imobiliare, precum si orice alte operatiuni admise de lege pentru titularul dreptului de proprietate.

(6) Pentru adjudecatarul bunului imobil, procesul-verbal de licitatie constituie titlu executoriu împotriva debitorului sau oricărei alte persoane care are în posesie ori detine în fapt, fără niciun titlu, imobilul adjudecat. Dispozitiile art. 516–523 din Codul de procedură civilă referitoare la actul de adjudecare, efectele adjudecării si cererea de evictiune sunt aplicabile în mod corespunzător. (7) Procesul-verbal de vânzare la licitatie a  bunurilor cu plata pretului în rate, potrivit alin. (1) si (2), constituie titlu executoriu împotriva cumpărătorului pentru diferenta de pret neachitată în termen.“

Art. II. – Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, procesele-verbale de licitatie întocmite până la această dată, conform dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, constituie, pentru adjudecatari, titluri executorii asupra tuturor persoanelor care se află în posesia bunurilor imobile vândute prin licitatie.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 7 iulie 2006.

Nr. 292.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 74 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea art. 74 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 iulie 2006.

Nr. 918.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea preluării de către Societatea Natională “Nuclearelectrica“ – S.A. de la rezerva de stat a cantitătii de 315,0 tone apă grea, necesară punerii în functiune a Unitătii 2 CNE Cernavodă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – Se aprobă scoaterea, cu caracter definitiv, din rezervele de stat a cantitătii de 315,0 tone apă grea, exclusiv ambalajul, care va fi acordată fără plată Societătii Nationale “Nuclearelectrica“ – S.A. în vederea punerii în functiune a Unitătii 2 CNE Cernavodă în trimestrul I 2007.

Art. 2. – Cantitatea de apă grea scoasă din rezervele de stat potrivit art. 1 se va scădea din gestiune la preturile de înregistrare, pe baza proceselor-verbale de predarepreluare, semnate de reprezentantii desemnati de părti, la sediul Regiei Autonome “Activităti Nucleare“ – Sucursala ROMAG Drobeta-Turnu Severin.

Art. 3. – Capitalul social al Societătii Nationale “Nuclearelectrica“ – S.A. se majorează cu suma de 363.368.250 lei (RON), reprezentând contravaloarea cantitătii de apă grea prevăzute la art. 1, si constituie aport de capital al actionarului unic, statul român, reprezentat de Ministerul Economiei si Comertului.

Art. 4. – Transportul cantitătii de 315,0 tone apă grea se va face prin grija si pe seama Societătii Nationale “Nuclearelectrica“ – S.A., cu respectarea prevederilor legale privind transportul mărfurilor sau produselor periculoase.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 7 iulie 2006.

Nr. 297.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea preluării de către Societatea Natională “Nuclearelectrica“ – S.A. de la rezerva de stat a cantitătii de 315,0 tone apă grea, necesară punerii în functiune a Unitătii 2 CNE Cernavodă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea preluării de către Societatea Natională “Nuclearelectrica“ – S.A. de la rezerva de stat a cantitătii de 315,0 tone apă grea, necesară punerii în functiune a Unitătii 2 CNE Cernavodă, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 iulie 2006.

Nr. 923.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind informarea publicului asupra modalitătii de interpretare play-back de către artistii interpreti vocali în timpul spectacolelor sau concertelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – Prezenta lege reglementează obligativitatea si modalitătile prin care publicul spectator, telespectator sau radioascultător trebuie informat asupra modalitătii de interpretare play-back de către artistii interpreti vocali în timpul spectacolelor sau concertelor.

Art. 2. – În sensul prezentei legi, prin play-back se întelege modalitatea de mimare a interpretării reale, vocea fiind înregistrată pe orice tip de suport material si difuzată astfel publicului prin mijloace tehnice specifice.

Art. 3. – Obligatia de a informa publicul spectator asupra modalitătii de interpretare play-back de către artistii interpreti vocali revine producătorilor, organizatorilor ori prezentatorilor spectacolelor muzicale sau concertelor, după caz.

Art. 4. – Obligatia prevăzută la art. 3 se referă la informarea publicului spectator, telespectator sau radioascultător, atât prin mijloacele de publicitate si promovare, cât si direct de către prezentatorii spectacolelor ori emisiunilor.

Art. 5. – Informarea publicului spectator, telespectator sau radioascultător se realizează după cum urmează:

a) prin tipărirea, pe afisele de prezentare a spectacolelor sau concertelor, lângă numele artistilor interpreti vocali sau lângă denumirea formatiilor muzicale în care evoluează artistii interpreti vocali, a cuvintelor “playback“;

b) prin anuntarea de către prezentatorii spectacolelor sau concertelor, în fata publicului, a modalitătii de interpretare play-back;

c) în cazul emisiunilor de televiziune, specificatia “playback“ va fi reprodusă lângă numele artistilor interpreti vocali sau lângă denumirea formatiilor muzicale în care evoluează artistii interpreti vocali, atunci când acestea sunt subtitrate pe ecran, sau, după caz, de prezentatorii de concerte, spectacole ori emisiuni realizate în studio, preluate în direct sau înregistrate si difuzate ulterior;

d) în cazul emisiunilor care sunt realizate în studiourile de radio sau sunt transmise în direct, anuntarea modalitătii de interpretare play-back se face de către prezentatorul transmisiunii sau emisiunii.

Art. 6. – (1) Încălcarea dispozitiilor prezentei legi de către producători, organizatori sau, după caz, prezentatori se sanctionează cu amendă contraventională de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON).

(2) Încălcarea, în mod repetat, a dispozitiilor prezentei legi de către producători, organizatori sau, după caz, prezentatori se sanctionează cu amendă contraventională de la 8.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON).

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorului, precum si de către persoane împuternicite în acest sens prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

(4) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică regimul general prevăzut de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002.(5) Sumele încasate se constituie ca venit în bugetul Fondului cultural national.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 7 iulie 2006.

Nr. 298.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind informarea publicului asupra modalitătii de interpretare play-back de către artistii interpreti vocali în timpul spectacolelor sau concertelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind informarea publicului asupra modalitătii de interpretare play-back de către artistii interpreti vocali în timpul spectacolelor sau concertelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 iulie 2006.

Nr. 924.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui consilier prezidential

 

În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si al art. 3 alin. (1) si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Presedintelui României, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Pe data prezentului decret, domnul Virgil Păunescu se numeste în functia de consilier prezidential.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 iulie 2006.

Nr. 925.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea unei gratieri individuale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. d) si al art. 100 din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se gratiază doamna Botezatu Diamanta, fiica lui Roman si Tasia, născută la data de 13 septembrie 1920 în localitatea Vetrisoaia, judetul Vaslui, pentru pedeapsa de o lună închisoare, aplicată pentru săvârsirea infractiunii de tulburare de posesie, prevăzută de art. 220 din Codul penal, cu aplicarea art. 13 din Codul penal, dispusă prin Sentinta penală nr. 405 din 5 iunie 2006 a Judecătoriei Husi, rămasă definitivă prin neapelare la data de 16 iunie 2006.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia

României, republicată, contrasemnăm acest

decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 10 iulie 2006.

Nr. 926.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea unei gratieri individuale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. d) si al art. 100 din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se gratiază doamna Macarie Ecaterina, fiica lui Natural si Diamanta, născută la data de 14 aprilie 1940 în localitatea Vetrisoaia, judetul Vaslui, pentru pedeapsa de o lună închisoare, aplicată pentru săvârsirea infractiunii de tulburare de posesie, prevăzută de art. 220 din Codul penal, cu aplicarea art. 13 din Codul penal, dispusă prin Sentinta penală nr. 407 din 5 iunie 2006 a Judecătoriei Husi, rămasă definitivă prin neapelare la data de 16 iunie 2006.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia

României, republicată, contrasemnăm acest

decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 10 iulie 2006.

Nr. 927.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 482

din 8 iunie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Mihaela Cîrstea – procuror

Cristina Cătălina Turcu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, exceptie ridicată de Ion Tănăsescu în Dosarul nr. 36.068/2/2005 (nr. vechi 3.700/2005) al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspunde, pentru partea Garda Financiară – Comisariatul General, consilier juridic cu delegatie la dosar, lipsind autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele constată cauza în stare de judecată si acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul părtii Garda Financiară – Comisariatul General solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, sens în care depune concluzii scrise la dosar. Totodată, arată că textul de lege criticat nu aduce atingere dispozitiilor art. 23 alin. (11) din Constitutie. De asemenea, mai arată că, potrivit art. 74 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, în cazul în care se va dispune scoaterea de sub urmărire penală ori încetarea urmăririi penale, precum si în cazul în care instanta judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal, va înceta suspendarea functionarului din functia publică, iar acesta va fi reintegrat în functia detinută anterior si îi vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că asupra textului de lege criticat, în numerotarea anterioară republicării Legii nr. 188/1999, Curtea s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 48 din 4 februarie 2003, respingând exceptia, si că nu au intervenit elemente noi, de natură a schimba jurisprudenta Curtii.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 1 februarie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 36.068/2/2005 (nr. vechi 3.700/2005), Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, exceptie ridicată de Ion Tănăsescu în cauza ce are ca obiect actiunea în anulare a deciziei prin care a fost suspendat din functie.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textul de lege criticat aduce atingere dispozitiilor art. 16 alin. (1) si art. 23 alin. (11) din Constitutie, precum si prevederilor art. 6 paragraful 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. În acest sens arată că dispozitiile art. 74 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 permit suspendarea din functie a functionarului public în cazul trimiterii în judecată ca urmare a punerii în miscare a actiunii penale împotriva sa, creând astfel o discriminare în raport cu alte categorii de salariati si încălcând principiul prezumtiei de nevinovătie, consacrat atât de Constitutie, cât si de pactele si tratatele internationale ratificate de România.

Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal opinează în sensul că dispozitiile art. 74 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 nu contravin prevederilor art. 23 alin. (11) raportate la art. 16 alin. (1) din Constitutie.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, sens în care a statuat Curtea în jurisprudenta sa.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile reprezentantului părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 74 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 22 martie 2004, dispozitii potrivit cărora: “În cazul în care s-a pus în miscare actiunea penală pentru săvârsirea unei infractiuni de natura celor prevăzute la art. 50 lit. h), conducătorul autoritătii sau institutiei publice va dispune suspendarea functionarului public din functia publică pe care o detine.“

Autorul exceptiei consideră că textul de lege criticat contravine prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, referitoare la egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări, precum si prevederilor art. 23 alin. (11) din Legea fundamentală si ale art. 6 paragraful 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ambele referitoare la prezumtia de nevinovătie.

Examinând exceptia, Curtea Constitutională retine următoarele:

Măsura suspendării din functie se aplică tuturor functionarilor publici aflati în situatia prevăzută în ipoteza normei legale, si anume în cazul în care s-a pus în miscare actiunea penală pentru săvârsirea uneia dintre infractiunile contra umanitătii, contra statului sau contra autoritătii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni săvârsite cu intentie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea functiei publice. Asa fiind, nu poate fi retinută critica de neconstitutionalitate privind încălcarea art. 16 alin. (1) din Constitutie referitor la egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

Curtea constată că nu poate fi retinută nici critica privind încălcarea dispozitiilor art. 23 alin. (11) din Legea fundamentală si ale art. 6 paragraful 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, pentru următoarele motive:

Prevederea similară din aceeasi lege, anterior modificării si republicării, a fost supusă controlului de constitutionalitate, iar prin Decizia nr. 48 din 4 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 26 martie 2003, exceptia de neconstitutionalitate a fost respinsă ca neîntemeiată.

Cu acel prilej Curtea a retinut că “temeiul suspendării din functie a functionarului public nu este de natură penală.

Or, dispozitiile art. 23 alin. (8) [devenit art. 23 alin. (11)] din Constitutie, invocate ca fiind încălcate, instituie prezumtia de nevinovătie exclusiv pentru răspunderea penală si privesc libertatea individuală a persoanei, sub aspectul retinerii, arestării si solutionării procesului penal, până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.“ Întrucât nu au intervenit elemente noi care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutia si considerentele cuprinse în decizia mentionată îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, exceptie ridicată de Ion Tănăsescu în Dosarul nr. 36.068/2/2005 (nr. vechi 3.700/2005) al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 iunie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu