MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 602         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 12 iulie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

282. – Lege pentru modificarea anexei nr. I la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar

 

908. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. I la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar

 

283. – Lege pentru ratificarea Acordului anual de finantare 2005 dintre Guvernul României, în numele României, si Comisia Comunitătilor Europene, în numele Comunitătii Europene, semnat la Bucuresti la 29 decembrie 2005 si, respectiv, la Bruxelles la 3 ianuarie 2006

 

Acord anual de finantare 2005 între Guvernul României, în numele României, si Comisia Comunitătilor Europene, în numele Comunitătii Europene

 

909. – Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului anual de finantare 2005 dintre Guvernul României, în numele României, si Comisia Comunitătilor Europene, în numele Comunitătii Europene, semnat la Bucuresti la 29 decembrie 2005 si, respectiv, la Bruxelles la 3 ianuarie 2006

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

464. – Ordin al ministrului economiei si comertului pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 749/2005 privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din tările membre ale Acordului Central European de Comert Liber (CEFTA) si modul de administrare a acestor contingente în anul 2006

 

689. – Decizie a presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind modificarea si completarea anexei la Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 563/2006 pentru aprobarea Procedurii de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării retelelor si serviciilor de comunicatii mobile de generatia a treia

 

959. – Ordin al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate

 

1.095. – Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea anexei nr. 11 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind examinarea medicală si psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei

 

1.121. – Ordin al ministrului finantelor publice privind aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiară

 

1.185. – Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind desemnarea Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ ca autoritate natională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea functiei de supervizare a sigurantei zborului în aviatia civilă, la nivel national

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea anexei nr. I la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Anexa nr. I la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La capitolul I “Unităti sanitare, altele decât cele clinice“, litera B “Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medicosanitare“, numerele curente 31, 32 si 34 vor avea următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Functia

Nivelul

studiilor

Salariul de bază

– lei –

minim

maxim

“31.

Biolog, biochimist, chimist, fizician, expert în fizică medicală; principal

S

531

941

 

– din anatomia patologică si medicina legală2)

S

1.061

1.881

32.

Biolog, biochimist, chimist, fizician; fizician medical; specialist

S

461

743

 

– din anatomia patologică si medicina legală2)

S

921

1.486

...

...................................................................................................................

.......

......

.........

34.

Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant

S

384

 

 

– din anatomia patologică si medicina legală2)

S

 

768“

 

2. La capitolul II “Unităti clinice, institute si centre medicale1)“, litera B “Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare“, numerele curente 23 si 24 vor avea următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Functia

Nivelul

studiilor

Salariul de bază

– lei –

minim

maxim

“23.

Biolog, biochimist, chimist, fizician, expert în fizică medicală; principal

S

513

1.197

 

– din anatomia patologică si medicina legală2)

S

1.026

2.393

24.

Biolog, biochimist, chimist, fizician; fizician medical; specialist

S

428

958

 

– din anatomia patologică si medicina legală2)

S

856

 

 

 

 

 

1.915“

 

Art. II. – Salariile de bază la limita minimă si maximă se vor majora conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 23/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 30 ianuarie 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 6 iulie 2006.

Nr. 282.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. I la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru modificarea anexei nr. I la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 iulie 2006.

Nr. 908.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului anual de finantare 2005 dintre Guvernul României, în numele României, si Comisia Comunitătilor Europene, în numele Comunitătii Europene, semnat la Bucuresti la 29 decembrie 2005 si, respectiv, la Bruxelles la 3 ianuarie 2006

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se ratifică Acordul anual de finantare 2005 dintre Guvernul României, în numele României, si Comisia Comunitătilor Europene, în numele Comunitătii Europene, semnat la Bucuresti la 29 decembrie 2005 si, respectiv, la Bruxelles la 3 ianuarie 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 6 iulie 2006.

Nr. 283.

 

PROGRAMUL SPECIAL DE ADERARE PENTRU AGRICULTURĂ SI DEZVOLTARE RURALĂ ÎN ROMÂNIA

 

ACORD ANUAL DE FINANTARE 2005

între Guvernul României, în numele României, si Comisia Comunitătilor Europene, în numele Comunitătii Europene

 

Guvernul României, actionând pentru si în numele României, denumit în continuare România, pe de o parte, si Comisia Comunitătilor Europene, denumită în continuare Comisia, actionând pentru si în numele Comunitătii Europene, denumită în continuare Comunitatea, pe de altă parte, denumite în continuare părti contractante,

având în vedere că:

(1) un program special de aderare pentru agricultură si dezvoltare rurală (denumit în continuare SAPARD) care prevede o contributie financiară a Comunitătii a fost stabilit prin Regulamentul Consiliului (CE) Nr. 1.268/1999 privind sprijinul Comunitătii pentru măsuri de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală în tările candidate din centrul si estul Europei, în perioada de preaderare1);

(2) planul prezentat de România a fost aprobat ca Program pentru agricultură si dezvoltare rurală prin Decizia Comisiei Europene din 12 decembrie 2000, luată în conformitate cu art. 4 (5) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.268/1999. Programul a fost modificat (ultima dată) prin Decizia Comisiei Europene din 4 iulie 2005;

(3) Acordul multianual de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană, actionând în numele Comunitătii (denumit în continuare MAFA), modificat ultima dată prin Acordul de finantare pentru anul 2004 dintre Comisie, actionând în numele Comunitătii, si România, a fost încheiat la 17 ianuarie 2002 si prevede în art. 2 că angajamentul financiar al Comunitătii va fi stabilit în acordurile anuale de finantare;

(4) este necesar să fie stabilit angajamentul financiar al Comunitătii pentru anul 2005 în vederea realizării Programului pentru agricultură si dezvoltare rurală în România (denumit în continuare Programul), precum si a oricăror modificări ulterioare, si să fie prevăzută perioada de valabilitate a acestui angajament;

(5) resursele financiare aprobate de Consiliul European de la Copenhaga, în decembrie 2002, au fost adoptate de Parlamentul European si de Consiliu la 19 mai 2003, în contextul ajustării perspectivelor financiare pentru extindere2);

(6) în privinta procentului stabilit pentru împărtirea alocărilor între Bulgaria si România, conform prevederilor art. 15 paragraful II din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.268/1999, Consiliul a adoptat la 19 iulie 2004 o decizie prin care a stabilit cadrul general de abordare a realocării resurselor financiare disponibile pentru instrumentul SAPARD pentru România.

(7) în urma experientei acumulate este necesară efectuarea anumitor modificări ale MAFA;

(8) termenul limită pentru depunerea la Comisie a declaratiei certificate de cheltuieli, în conformitate cu prevederile art. 7 paragraful 8 din sectiunea A a anexei la MAFA, trebuie să fie în concordantă cu termenul limită stabilit în ultimul acord anual de finantare;

(9) finalizarea unui program nu trebuie să depindă de eventuala adoptare de către Comisie a unei decizii de lichidare referitoare la conformitate;

(10) trebuie stabilite reguli specifice de reducere a cofinantării pentru cazurile în care perioada dintre primirea documentelor justificative cerute pentru executarea plătii de către Agentia SAPARD si emiterea ordinului de plată depăseste 3 luni;

(11) pentru beneficiarii în cazul cărora mai mult de 25% din capital sunt detinute de o institutie publică sau de institutii publice, finantarea asistentei tehnice trebuie să fie exclusă de la aprobarea ex-ante a Comisiei, în acelasi mod în care sunt excluse infrastructura si capitalul uman;

(12) sistemul de raportare contabil si financiar utilizat de România trebuie să îndeplinească standardele de contabilitate si de audit acceptate pe plan international;

(13) MAFA trebuie să contină prevederi explicite privind regulile de achizitii, asa cum sunt prevăzute în Regulamentul financiar în vigoare;

(14) MAFA trebuie să extindă cu Serbia si Muntenegru lista tărilor de origine a serviciilor, lucrărilor, echipamentelor si materialelor procurate;

(15) este necesară modificarea, în consecintă, a MAFA dintre România si Comunitate, au convenit următoarele:


1) JO L 161 din 26 iunie 1999, p. 87. Modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2257/2004 (JO L 389 din 30 decembrie 2004, p. 1–4).

2) Decizia 2003/430/CE (JO L 147 din 14 iunie 2003, p. 25).

 

ARTICOLUL 1

Obiectiv

 

Prezentul acord stabileste angajamentul financiar al Comunitătii pentru România, pentrul anul 2005. De asemenea, prezentul acord modifică MAFA.

 

ARTICOLUL 2

Angajamentul

 

Contributia financiară a Comunitătii pentru anul 2005 este limitată la 175.210.000 euro. Angajamentul este valabil doar pentru executia Programului, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile MAFA.

 

ARTICOLUL 3

Perioada angajamentului

 

Comisia va anula automat orice parte a angajamentului la care se face referire în art. 2, care nu a fost reglementată prin plata în cont sau pentru care nu s-a primit o cerere de plată acceptabilă până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2007.

 

ARTICOLUL 4

Modificarea MAFA

 

MAFA se modifică după cum urmează:

 

1. În articolul 8, punctul de contact pentru România este înlocuit cu următorul:

“Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale Directia generală dezvoltare rurală Autoritatea de Management pentru Programul SAPARD

Bd. Carol I nr. 24, sectorul 3

România-020921 Bucuresti

Telefon: + 4021 3078 640

Fax: + 4021 3078 606

E-mail: cornelia.harabagiu@maa.ro“

2. Articolul 7 paragraful 8 din sectiunea A a anexei se modifică după cum urmează:

– Litera a) va avea următorul cuprins:

“a) responsabilul national cu autorizarea finantării trimite Comisiei, în termenul limită pentru plată stabilit în ultimul Acord anual de finantare, o declaratie certificată a cheltuielilor efectuate în conformitate cu art. 9 din această sectiune;“.

– Litera c) va avea următorul cuprins:

“c) a fost adoptată decizia la care se face referire în art. 11 din această sectiune.“

După litera c) se introduce următorul alineat:

“Plata nu va împiedica adoptarea unei decizii ulterioare conform art. 12 din această sectiune.“

3. Articolul 8 paragraful 6 din sectiunea A a anexei va avea următorul cuprins:

“6. Agentia SAPARD va asigura o tratare în timp util a cererilor de plată de la beneficiari. În cazul în care intervalul dintre primirea documentatiei justificative necesare pentru plată si emiterea ordinului de plată depăseste 3 luni, cofinantarea comunitară poate fi redusă, în conformitate cu următoarele reguli:

a) atunci când cheltuielile efectuate după termenul limită sunt egale cu 4% sau mai putin din cheltuielile efectuate înainte de termenul limită, cofinantarea nu va fi redusă, indiferent de numărul lunilor de întârziere;

b) atunci când cheltuielile efectuate după termenul limită depăsesc pragul de 4% din cheltuielile efectuate înainte de termenul limită, pentru toate cheltuielile efectuate cu o întârziere de până la:

– o lună, cofinantarea se va reduce cu 10%;

– două luni, cofinantarea se va reduce cu 25%;

– 3 luni, cofinantarea se va reduce cu 45%;

– 4 luni, cofinantarea se va reduce cu 70%;

– 5 luni, cofinantarea se va reduce cu 100%.

Cu toate acestea, Comisia va aplica perioade de timp diferite si/sau reduceri într-o proportie mai mică ori chiar deloc, dacă se constată conditii de management exceptionale pentru anumite măsuri sau dacă România prezintă justificări bine fundamentate.

Înainte de a lua decizia, Comisia va informa România, pentru a-i permite să îsi prezinte pozitia către Comisie, în termen de 10 zile lucrătoare. Comisia va informa România asupra deciziei finale, specificând motivele pe care aceasta se bazează.“

4. Litera c) a articolului 4 paragraful 3 din sectiunea B a anexei va avea următorul cuprins:

“c) Cheltuieli, cu exceptia celor în infrastructură, capital uman sau asistentă tehnică, efectuate de către beneficiar, dacă mai mult de 25% din capitalul acestuia este detinut de un organism sau de organisme publice.“

5. Paragraful 1 al punctului 3 din sectiunea F a anexei se modifică după cum urmează:

– Punctul 2 (i) va avea următorul cuprins:

“(i) demonstrarea unor controale interne eficace, inclusiv functia de audit independent si un sistem de raportare contabil si financiar eficace, care să respecte standardele de contabilitate acceptate pe plan international, precum si standardele de audit acceptate pe plan international;“.

– Punctul 2 (iv) va avea următorul cuprins:

“(iv) reguli de achizitie care să fie avizate de Comisie ca îndeplinind cerintele prevăzute în titlul V partea I a Regulamentului financiar aplicabil bugetului general al Comunitătilor Europene (notă de subsol 1) (a se vedea art. 14.2.6 din sectiunea A a anexei la prezentul acord).

6. Punctul 8 din sectiunea F a anexei va avea următorul cuprins:

“Bulgaria, România, Turcia, Albania, Bosnia si Hertegovina, Croatia, Serbia si Muntenegru si fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.“

 

ARTICOLUL 5

Intrarea în vigoare

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data la care ambele părti contractante îsi vor fi notificat reciproc îndeplinirea tuturor formalitătilor necesare pentru încheierea sa.

 

ARTICOLUL 6

Semnarea

 

Prezentul acord va fi elaborat în două exemplare originale, în limbile engleză si română, fiecare dintre aceste texte fiind autentice. Totusi, în cazul aparitiei unor divergente între cele două texte, textul în limba engleză prevalează.

Semnat la Bucuresti la 29 decembrie 2005 si, respectiv,

la Bruxelles la 3 ianuarie 2006.

 

Pentru Guvernul României,

Pentru Comisia Comunitătilor Europene,

Gheorghe Flutur,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale

Mariann Fischer Boel,

membru al Comisiei

Jean-Luc Demarty,

director general

pentru agricultură

si dezvoltare rurală


1) Regulamentul Consiliului (CE Euratom) nr. 1.605/2002 din 25 iunie 2002 (JO L 248 din 16 septembrie 2002).

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului anual de finantare 2005 dintre Guvernul României, în numele României, si Comisia Comunitătilor Europene, în numele Comunitătii Europene, semnat la Bucuresti la 29 decembrie 2005 si, respectiv, la Bruxelles la 3 ianuarie 2006

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului anual de finantare 2005 dintre Guvernul României, în numele României, si Comisia Comunitătilor Europene, în numele Comunitătii Europene, semnat la Bucuresti la 29 decembrie 2005 si, respectiv, la Bruxelles la 3 ianuarie 2006, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 iulie 2006.

Nr. 909.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 749/2005 privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din tările membre ale Acordului Central European de Comert Liber (CEFTA) si modul de administrare a acestor contingente în anul 2006

 

Luând în considerare prevederile Acordului prin care s-a convenit aderarea României la Acordul central european de comert liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la Bucuresti la 12 aprilie 1997, ratificat prin Legea nr. 90/1997,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 200/2006 privind exceptarea si reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri pentru anul 2006,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. I. – Anexa nr. 1a “Lista contingentelor tarifare preferentiale prevăzute la importul în România de anumite produse agricole originare din Republica Bulgaria în perioada 1.01–31.12.2006“ la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 749/2005 privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din tările membre ale Acordului Central European de Comert Liber (CEFTA) si modul de administrare a acestor contingente în anul 2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 si 1.193 bis din 30 decembrie 2005, se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si comertului,

Eugen Tapu Nazare,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 iulie 2006.

Nr. 464.

 

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 1a la Ordinul nr. 749/2005)

 

LISTA

contingentelor tarifare preferentiale prevăzute la importul în România de anumite produse agricole originare din Republica Bulgaria în perioada 1.01–31.12.2006

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU COMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

 

DECIZIE

privind modificarea si completarea anexei la Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 563/2006 pentru aprobarea Procedurii de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării retelelor si serviciilor de comunicatii mobile de generatia a treia

 

În temeiul dispozitiilor art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată si modificată prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere dispozitiile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.113/2002 privind acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării retelelor si serviciilor de comunicatii mobile de generatia a treia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei emite prezenta decizie.

Art. I. – Anexa la Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 563/2006 pentru aprobarea Procedurii de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării retelelor si serviciilor de comunicatii mobile de generatia a treia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 7 iunie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Se vor acorda două licente de comunicatii mobile de generatia a treia, care vor respecta standardele IMT 2000.“

2. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Spectrul de frecvente disponibil pentru cele două licente 3G este următorul:

 

 

Spectru pereche

 

 

Emisie statie de bază

Receptie statie de bază

Spectru nepereche

Licenta 1

1.920,3 – 1.935,3 MHz

2.110,3 – 2.125,3 MHz

1.914,9 – 1.919,9 MHz

Licenta 2

1.935,3 – 1.950,1 MHz

2.125,3 – 2.140,1 MHz

1.899,9 – 1.904,9 MHz

 

În banda de frecvente 1.935,3 – 1.950,1 MHz, subbanda 1.945 – 1.950 MHz, până la data de 31 decembrie 2011 vor functiona retele CDMA apartinând unui alt furnizor de retele si servicii de comunicatii electronice în judetele Alba si Buzău, cu exceptia municipiilor resedintă de judet si a drumurilor europene de pe cuprinsul acestora.“

Art. II. – Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

Marius Cătălin Marinescu

 

Bucuresti, 5 iulie 2006.

Nr. 689.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind intrarea în vigoare a unor tratate

 

În temeiul art. 25 alin. (9) din Legea nr. 490/2003 privind tratatele, potrivit căruia prin ordin al ministrului afacerilor externe se fac cunoscute datele intrării în vigoare a tratatelor internationale încheiate de România cu alte state, care se publică, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, constatând că partea română a îndeplinit procedurile legale necesare pentru intrarea în vigoare a tratatelor internationale enumerate mai jos,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Art. 1. – La data de 16 mai 2006 a intrat în vigoare Protocolul aditional convenit prin schimbul de note verbale între Ministerul Afacerilor Externe al României din 26 mai 2005 si Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Albania din 15 iulie 2005 pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Albania privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 11 mai 1994, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 94 din 10 aprilie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 20 aprilie 2006.

Art. 2. – La data de 14 iulie 2006 va intra în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Consiliul de Ministri al Bosniei si Hertegovina privind readmisia propriilor cetăteni si a străinilor, semnat la Bucuresti la 10 octombrie 2005, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 59 din 22 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 29 martie 2006.

Art. 3. – La data de 29 ianuarie 2006 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria de colaborare si asistentă reciprocă privind realizarea activitătii Centrului European Interuniversitar Româno-Bulgar – BRIE, semnat la Ruse la 4 februarie 2005, aprobat de Guvernul României prin Hotărârea nr. 874 din 28 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 12 august 2005.

Art. 4. – La data de 26 aprilie 2006 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea în domeniul turismului, semnat la Brasilia la 25 iulie 2000, aprobat de Guvernul României prin Hotărârea nr. 454 din 9 mai 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 17 mai 2001.

Art. 5. – La data de 2 martie 2006 a intrat în vigoare Protocolul, semnat la Seul la 18 octombrie 2005, de amendare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Coreea privind cooperarea economică, stiintifică si tehnică, semnat la Bucuresti la 7 august 1990, aprobat de Guvernul României prin Hotărârea nr. 7 din 5 ianuarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 24 ianuarie 2006.

Art. 6. – La data de 8 martie 2006 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Administratiei si Internelor, si Guvernul Confederatiei Elvetiene, reprezentat de Agentia Elvetiană pentru Dezvoltare si Cooperare, referitor la implementarea programului “Introducerea conceptului politiei de proximitate“ în România, etapa 1 ianuarie 2005–31 martie 2007, aprobat de Guvernul României prin Hotărârea nr. 180 din 9 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 27 februarie 2006.

Art. 7. – La data de 5 decembrie 2005 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Germania privind reglementarea definitivă a restituirii cheltuielilor restante pentru prestatii medicale datorate în cazul unor accidente de muncă, decurgând din aplicarea Acordului din 29 iunie 1973 dintre Republica Socialistă România si Republica Federală Germania privind asigurările sociale si a Acordului suplimentar la acesta din 8 iulie 1976, care si-au încetat valabilitatea la 1 ianuarie 1996, semnat la Bucuresti la 8 aprilie 2005, aprobat de Guvernul României prin Hotărârea nr. 1.215 din 5 octombrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 954 din 27 octombrie 2005.

Art. 8. – La data de 1 iunie 2006 a intrat în vigoare Acordul dintre România si Republica Federală Germania privind securitatea socială, semnat la Bucuresti la 8 aprilie 2005, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 406 din 29 decembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.

Art. 9. – La data de 6 iunie 2006 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2004, semnat la Bucuresti la 19 decembrie 2005, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 207 din 23 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 29 mai 2006.

Art. 10. – La data de 6 iunie 2006 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică pentru anul 2004, semnat la Bucuresti la 19 decembrie 2005, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 208 din 23 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 29 mai 2006.

Art. 11. – La data de 8 mai 2006 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucuresti la 8 decembrie 2004, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 199 din 23 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 1 iulie 2005.

Art. 12. – La data de 16 mai 2006 a intrat în vigoare Acordul bilateral dintre Guvernul României, actionând prin Ministerul Finantelor Publice, si Republica Irak, actionând prin Ministerul Finantelor, semnat la Amman la 18 august 2005, aprobat de Guvernul României prin Hotărârea nr. 260 din 22 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 7 martie 2006.

Art. 13. – La data de 10 martie 2006 a intrat în vigoare Acordul de colaborare culturală si stiintifică dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Italiene, semnat la Bucuresti la 21 octombrie 2003, aprobat de Guvernul României prin Hotărârea nr. 2.273 din 9 decembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.259 din 27 decembrie 2004.

Art. 14. – La data de 26 mai 2006 a intrat în vigoare Acordul dintre România si Republica Italiană asupra transferării persoanelor condamnate cărora li s-a aplicat măsura expulzării sau aceea a conducerii la frontieră, semnat la Roma la 13 septembrie 2003, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 83 din 5 aprilie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 11 aprilie 2006.

Art. 15. – La data de 16 mai 2006 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind navigatia pe căile navigabile interioare, semnat la Bucuresti la 1 noiembrie 2005, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 99 din 25 aprilie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 3 mai 2006.

Art. 16. – La data de 16 mai 2006 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova cu privire la cooperarea economică, industrială si tehnico-stiintifică, semnat la Bucuresti la 16 noiembrie 2005, aprobat de Guvernul României prin Hotărârea nr. 85 din 19 ianuarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 2 februarie 2006.

Art. 17. – La data de 21 ianuarie 2006 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Portugheze privind sederea temporară în scopul angajării lucrătorilor români pe teritoriul Republicii Portugheze, semnat la Lisabona la 19 iulie 2001, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 12 din 10 ianuarie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 5 februarie 2002.

Art. 18. – La data de 2 mai 2006 a intrat în vigoare Protocolul dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind inventarierea întelegerilor bilaterale încheiate între România si Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, semnat la Bucuresti la 8 noiembrie 2005, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 93 din 10 aprilie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 17 aprilie 2006.

 

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 27 iunie 2006.

Nr. 959.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 11 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind examinarea medicală si psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si organizarea, functionarea si componenta

comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei

 

În temeiul prevederilor art. 3 si ale art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitătii de asistentă medicală si psihologică a personalului din transporturi cu atributii în siguranta circulatiei si a navigatiei si înfiintarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 773/2001, ale art. 12 lit. w) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. I. – Anexa nr. 11 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind examinarea medicală si psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 si 364 bis din 28 mai 2003, se modifică si va avea cuprinsul prevăzut în anexa la prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 13 iunie 2006.

Nr. 1.095.

 

ANEXĂ

“(Anexa nr. 11 la Ordinul nr. 447/2003)

 

Organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei si navigatiei

 

Art. 1. – (1) Comisiile teritoriale de siguranta circulatiei si navigatiei, denumite în continuare comisii teritoriale, sunt organizate si functionează în cadrul ambulatoriilor de specialitate din reteaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si au ca atributie elaborarea avizelor de aptitudine medicală si psihologică pentru personalul din transporturi cu responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei.

(2) Comisia teritorială este constituită din:

– medic de specialitatea medicină internă;

– medic de specialitatea chirurgie generală;

– medic de specialitatea oftalmologie;

– medic de specialitatea O.R.L.;

– medic de specialitatea neurologie;

– medic de specialitatea psihiatrie;

– medic specialist de medicina muncii;

– seful laboratorului de psihologie;

– secretarul comisiei (cadru mediu sanitar, registrator medical).

Art. 2. – Comisia centrală de siguranta circulatiei si navigatiei este organizată si functionează în cadrul Spitalului Universitar “CF Witting“ Bucuresti si are ca atributii rezolvarea contestatiilor pentru avizele medicale si psihologice de APT cu restrictii/INAPT elaborate de comisia teritorială.

Art. 3. – Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a comisiilor teritoriale medicale si psihologice de siguranta circulatiei si a navigatiei, prevăzut în anexa nr. 11a).

Art. 4. – Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei centrale medicale si psihologice de siguranta circulatiei si navigatiei, prevăzut în anexa nr. 11b).“

 

ANEXA Nr. 1

[ANEXA Nr. 11a)]

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a comisiilor teritoriale medicale si psihologice de siguranta circulatiei si navigatiei

 

Art. 1. – La nivelul unui ambulatoriu de specialitate nu poate functiona decât o singură comisie teritorială de siguranta circulatiei si a navigatiei, denumită în continuare comisie.

Art. 2. – (1) Comisia este coordonată de un presedinte desemnat de către Directia de securitate medico-socială si sănătate din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului dintre membrii respectivei comisii de siguranta circulatiei si a navigatiei.

(2) Secretarul comisiei va fi desemnat din personalul angajat în compartimentul de siguranta circulatiei si a navigatiei, unde se păstrează dosarele de siguranta circulatiei si navigatiei numerotate pentru fiecare persoană cu responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei. Aceste dosare individuale contin fisele medicale personale tip siguranta circulatiei si a navigatiei, conform modelului prezentat în anexa nr. 5, precum si avizul psihologic pentru persoana respectivă, conform modelului cuprins în anexa nr. 7.

(3) În cazul în care unul dintre membrii comisiei este indisponibil, presedintele comisiei va desemna temporar un înlocuitor dintre medicii de specialitate din ambulatoriu (sau psihologi), care participă la examinările de siguranta circulatiei si a navigatiei.

Art. 3. – (1) Comisia se Ontruneste zilnic în vederea discutării fiselor medicale sau a caietelor de examinare psihologică si pentru stabilirea avizelor medicale si psihologice.

(2) Comisia poate elabora avize, dacă se întrunesc cel putin două treimi din numărul membrilor.

(3) Hotărârile luate sunt consemnate de secretarul comisiei într-un registru de procese-verbale.

Art. 4. – Comisiile avizează medical si psihologic personalul care:

a) se prezintă la examenele de admitere în unitătile de pregătire pentru functii cu atributii în siguranta circulatiei si a navigatiei;

b) se angajează în functii cu atributii în siguranta circulatiei si navigatiei;

c) se transferă în functii cu atributii în siguranta circulatiei si navigatiei;

d) îsi desfăsoară activitatea în functii de siguranta circulatiei si navigatiei; în acest caz personalul este examinat periodic, la cerere, la sesizarea conducerii unitătii sau a organelor de control abilitate.

Art. 5. – (1) Comisia programează personalul la control periodic pentru anul următor, pe baza tabelelor nominale transmise de angajatori comisiilor până la data de 1 decembrie a anului în curs.

(2) Tabelele cuprind lista personalului din transporturi cu responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei ale cărui avize medicale si psihologice îsi pierd valabilitatea în cursul anului următor si vor avea următoarele rubrici: număr curent, numele si prenumele, codul numeric personal, functia din siguranta circulatiei si a navigatiei si locul de muncă, vechimea în ani în functiile cu responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei, data ultimului aviz primit.

(3) Comisia va înscrie în tabel data prezentării personalului, esalonat pe toată durata anului următor, restituind până la data de 25 decembrie a anului curent câte un exemplar angajatorilor.

(4) Prin derogare de la aceste reglementări, personalul navigant român îmbarcat pe navele sub pavilion român sau străin poate:

– să efectueze examenele medicale si psihologice la sosirea în tară, dacă la data programării se afla pe o navă care era în afara tării;

– să efectueze controlul medical si/sau psihologic la altă comisie teritorială de siguranta circulatiei si a navigatiei decât cea la care a fost programat, dacă în momentul expirării avizului de aptitudine îsi desfăsoară activitatea în zona de competentă a acesteia.

Art. 6. – (1) Persoanele fizice sau juridice care solicită examene medicale si psihologice pentru siguranta circulatiei si a navigatiei în afara programărilor vor depune aceste solicitări la fisierul de siguranta circulatiei si a navigatiei din cadrul ambulatorului de specialitate, care le va preda comisiei în vederea programării.

(2) Pentru examinările cu plată, prezentarea la examinare este conditionată de dovada plătii tarifului în contul spitalului de care apartine comisia, cu cel mult o săptămână înainte de data prezentării la examen, si de prezentarea adeverintei de boli cronice, emisă de medicul de familie (conform modelului prezentat în anexa nr. 10.

Art. 7. – Fiecare comisie teritorială dispune de un fisier de siguranta circulatiei si a navigatiei în care se regăseste Registrul de evidentă a sigurantei circulatiei având următoarele rubrici: numele si prenumele personalului cu atributii în siguranta circulatiei si a navigatiei, codul numeric personal, numărul dosarului personal de siguranta circulatiei si/sau al caietului psihologic, persoana juridică angajatoare, functia din siguranta circulatiei si a navigatiei, numele, prenumele, adresa si codul medicului de familie si concluzia examinării.

Art. 8. – Comisiile păstrează avizele înscrise pe fisa medicală personală tip siguranta circulatiei si/sau pe caietele de examinare psihologică, în fisierul propriu, fiind centralizate în Registrul de evidentă a sigurantei circulatiei si navigatiei, care va fi actualizat permanent în functie de miscările de personal, în format scris si electronic.

Art. 9. – Comisia elaborează avizul medical prin corelarea rezultatelor examinărilor medicale efectuate în cabinetele de specialitate ale ambulatoriilor: medicină internă, chirurgie generală, oftalmologie, O.R.L., neurologie, psihiatrie, precum si a rezultatelor examinărilor altor specialităti, efectuate în functie de individualitatea cazului examinat.

Art. 10. – Comisia elaborează avizul de aptitudine psihologică prin sinteza datelor obtinute prin anamneză, observatie asupra comportamentului si aplicarea probelor psihologice stabilite în raport de cerintele functiei si de scopul urmărit.

Art. 11. – În cadrul fisierului de siguranta circulatiei si navigatiei există evidenta operativă a inaptilor, care se consemnează în registrul de evidentă a inaptilor pentru siguranta circulatiei si a navigatiei si care se completează pe baza avizelor de inapt comunicate de comisie, cu următoarele date: numele si prenumele, codul numeric personal, unitatea, functia, data examinării, motivul inaptitudinii, avizul obtinut în urma reexaminării la Comisia centrală de siguranta circulatiei si navigatiei.

Art. 12. – Comisia prezintă conducerii spitalului referate lunare privind activitatea desfăsurată, care contin următoarele informatii:

– numărul total de examinări;

– numărul de examinări pe tip de transport;

– numărul de examinări pe tipuri de examinări (scolarizare, angajare, schimbarea functiei, examinare periodică etc.);

– numărul de inapti, cu precizarea diagnosticului si a tipului de inaptitudine;

– numărul de avize restrictive, cu precizarea motivului restrictiei;

– numărul examinărilor gratuite si numărul celor cu plată.

Art. 13. – Comisia va transmite Comisiei centrale de siguranta circulatiei si navigatiei, conform reglementărilor în vigoare, dosarul de siguranta circulatiei si navigatiei al persoanelor care solicită aprobare la directia de specialitate din Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului în vederea reexaminării medicale sau psihologice, după primirea aprobării în scris privind această reexaminare.

Art. 14. – Comisiile pot elabora unul dintre următoarele avize de aptitudine/inaptitudine medicală si psihologică:

a) APT (medical, psihologic) pentru

..................................................................................................

(functia din siguranta circulatiei si navigatiei)

Acest aviz se elaborează pentru candidatii la examene în scoli si pentru personalul din transporturi cu responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei, care corespund medical si psihologic si pot fi scolarizati, angajati, reangajati, mentinuti ori schimbati în functia din siguranta circulatiei si a navigatiei;

b) APT cu restrictii (medical, psihologic) pentru

..............................................................................................

(functia din siguranta circulatiei si navigatiei)

Acest aviz restrictiv medical se elaborează pentru personalul cu responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei, care prezintă afectiuni medicale si/sau chirurgicale ce limitează exercitarea functiei din siguranta circulatiei si a navigatiei la capacitate maximă.

Acest aviz restrictiv psihologic se elaborează pentru personalul cu responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei pentru diminuarea potentialului aptitudinal psihologic;

c) APT cu recomandări (medical, psihologic) pentru

..................................................................................................

(functia din siguranta circulatiei si navigatiei)

Acest aviz se elaborează pentru personalul cu responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei, pentru care medicii specialisti sau/si psihologii indică anumite recomandări în vederea exercitării functiei din siguranta circulatiei si a navigatiei la capacitate maximă.

Recomandările pot cuprinde si reducerea intervalului de timp dintre două controale periodice, precum si dispensarizarea pentru anumite afectiuni cronice;

d) INAPT (medical, psihologic) pentru

.................................................................................................

(functia din siguranta circulatiei si navigatiei)

Acest aviz se elaborează pentru candidatii la examene în scoli sau pentru personalul din transporturi, care nu corespund din punct de vedere medical si psihologic pentru scolarizare, angajare, reangajare ori mentinere în functia din siguranta circulatiei si navigatiei pentru care s-a solicitat examinarea;

e) INAPT TEMPORAR pentru ...................................................

(functia din siguranta circulatiei si navigatiei)

Se va prezenta pentru ..................................................

Art. 15. – Controlul medical si psihologic periodic, obligatoriu pentru personalul angajat în functii cu responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei, se efectuează la termenele stabilite în anexa nr. 2, cuprinzând lista functiilor cu responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei si conditiile de examinare medicală si psihologică.

Art. 16. – În cazul scolilor de pregătire profesională pentru functiile cu responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei, autorizate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, unde examenele medicale si psihologice constituie conditie obligatorie de admitere, programarea pentru examinare se face de comun acord între comisie si conducerea scolii, la solicitarea scrisă a acesteia.

Art. 17. – Avizele medicale si psihologice se emit în conformitate cu prevederile prezentului ordin, în formă informatizată, si sunt transmise de secretariatul comisiei, prin postă, angajatorului, respectiv persoanei solicitante.

Copiile acestor avize se păstrează în baza de date a comisiilor, precum si într-un registru cuprinzând datele de primire a documentatiei si de expediere a avizelor. Este interzisă eliberarea avizelor direct persoanelor examinate sau detinerea de documente de examinare de către aceste persoane pe perioada examinării.

Art. 18. – Avizele medicale si psihologice eliberate de comisia din reteaua proprie a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului sau de unităti autorizate ori agreate de acesta vor avea aplicate stampila unitătii, în tus violet, lângă semnătura presedintelui comisiei, precum si stampila cu timbru sec aplicată în partea dreaptă sus a avizului. Continutul si forma stampilei cu timbru sec vor fi identice cu cele ale stampilei cu tus.

Art. 19. – Pentru activitatea desfăsurată în cadrul comisiei teritoriale membrii acesteia vor primi o indemnizatie de participare la comisie de 15% din salariul de bază al functiei de executie îndeplinite.

 

ANEXA Nr. 11b)

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comisiei centrale medicale si psihologice de siguranta circulatiei si navigatiei

 

Art. 1. – Comisia centrală medicală si psihologică de siguranta circulatiei si navigatiei este compusă din: a) medici sefi de sectie de profil sau medici cu grad de medic primar, reprezentând cele 6 specialităti medicale de bază, prevăzute în fisa de examinare medicală pentru siguranta circulatiei si navigatiei;

b) medici specialisti, care vor fi cooptati în comisia medicală si psihologică pentru precizarea diagnosticului unor afectiuni complexe ce au dus la inaptitudinea sau la avizul restrictiv al personalului din transporturi;

c) 5 psihologi principali, care vor solutiona contestatiile la avizele de profil ale comisiilor teritoriale;

d) un secretar.

Art. 2. – (1) Componenta Comisiei centrale de siguranta circulatiei si navigatiei (denumită în continuare Comisie centrală) este propusă de Directia de securitate medico-socială si sănătate din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si aprobată prin ordin al ministrului.

(2) Comisia centrală este coordonată de un presedinte.

Art. 3. – Comisia centrală se Ontruneste în afara orelor de program, săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, în prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor săi.

Art. 4. – Comisia centrală prezintă directiei de specialitate din Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului planificarea activitătii lunare, precum si rapoartele de activitate lunară.

Art. 5. – Principalele atributii ale Comisiei centrale sunt:

a) efectuează reexaminarea medicală si psihologică a personalului care a primit avizul de inapt de la comisiile teritoriale, în baza:

– aprobării directiei de specialitate din Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

– dosarului medical (psihologic) al solicitantului, transmis în baza aceleiasi aprobări de către comisia teritorială la care solicitantul a fost declarat inapt sau restrictionat medical ori psihologic;

b) emite avize de aptitudine sau inaptitudine, precum si avize restrictive care devin obligatorii atât pentru persoana examinată, cât si pentru unitatea angajatoare;

c) urmăreste respectarea avizelor emise si evolutia cazurilor din punct de vedere medical si psihologic, inclusiv prin programarea personalului la o reexaminare ulterioară la un interval variabil, având în vedere caracterizarea de la locul de muncă si concluziile dispensarizării teritoriale la unitătile retelei transporturilor;

d) elaborează semestrial sinteze cu privire la starea medicală si psihologică a personalului examinat la nivelul retelei sanitare a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si le transmite directiei de specialitate;

e) elaborează propuneri medodologice pentru îmbunătătirea activitătii de examinare medicală si psihologică a personalului cu atributii în siguranta circulatiei si navigatiei;

f) efectuează activităti de evaluare, monitorizare si autorizare în baza reglementărilor legale sau a dispozitiilor transmise de directia de specialitate din Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 6. – (1) În vederea reexaminării medicale la Comisia centrală, persoanele cu aviz restrictiv sau de inaptitudine medicală vor fi în mod obligatoriu spitalizate pentru o perioadă de maximum 7 zile în sectiile Spitalului Universitar “CF Witing“ Bucuresti.

(2) Programarea pentru internare a persoanelor cu avize restrictive sau de inaptitudine se face de către secretariatul Comisiei centrale.

(3) Pentru reexaminarea psihologică, persoanele cu aviz de inaptitudine sau cu restrictii vor fi programate la Laboratorul de psihologie al Spitalului “CF Witing“ Bucuresti si vor fi examinate de psihologi membri ai Comisiei centrale.

Art. 7. – Copia de pe biletul de externare se va transmite Comisiei centrale pentru a fi atasată la dosarul medical individual în vederea elaborării avizului medical.

Art. 8. – (1) Avizul medical se stabileste de Comisia centrală si se semnează de presedintele acesteia.

(2) Avizul psihologic se stabileste de psihologul examinator, se semnează de seful laboratorului pentru conformitate si se contrasemnează de presedintele Comisiei centrale.

(3) Avizele medicale si psihologice eliberate de Comisia centrală vor avea aplicate stampila unitătii, în tus violet, lângă semnătura presedintelui Comisiei centrale, precum si stampila cu timbru sec aplicată în partea dreaptă sus a avizului. Continutul si forma stampilei cu timbru sec vor fi identice cu cele ale stampilei cu tus.

Art. 9. – Avizul stabilit de Comisia centrală, semnat de presedintele acesteia, se emite informatizat si se transmite comisiilor teritoriale, precum si persoanelor fizice sau juridice interesate, în termen de maximum 10 zile de la finalizarea examinării, de secretariatul Comisiei centrale, iar avizele de inaptitudine si de retragere temporară din functiile de siguranta circulatiei si navigatiei se vor transmite, după caz, prin notă telefonică, telegramă, fax sau prin corespondentă, în maximum 24 de ore de la efectuarea examinării.

Art. 10. – Ultimul aviz emis de Comisia centrală rămâne definitiv si are valabilitate egală cu termenul de periodicitate de examinare. Avizul de aptitudine va fi luat în mod obligatoriu în consideratie la examinarea periodică ulterioară.

Art. 11. – În cazuri exceptionale si bine motivate directorul directiei de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului poate aproba, înainte de expirarea termenului de valabilitate, reexaminarea medicală a persoanelor care au primit aviz de inaptitudine sau de restrictie.

Art. 12. – Pentru activitatea desfăsurată în cadrul Comisiei centrale membrii acesteia vor primi o indemnizatie de participare la comisie de 15% din salariul de bază al functiei de executie îndeplinite.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiară

 

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 43 si ale art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

având în vedere prevederile art. 4 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 907/2005 privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplică reglementări contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, respectiv reglementări contabile conforme cu directivele europene,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. – (1) Având în vedere necesitatea asigurării conformitătii reglementărilor nationale în domeniul contabilitătii cu reglementările Uniunii Europene, în exercitiul financiar al anului 2007, în România se continuă implementarea graduală a Standardelor Internationale de Raportare Financiară (IFRS).

(2) În întelesul prezentului ordin, prin Standarde Internationale de Raportare Financiară se întelege Standardele Internationale de Raportare Financiară (IFRS), Standardele Internationale de Contabilitate (IAS) si Interpretările aferente (Interpretările SIC-IFRIC), amendamentele ulterioare la acele standarde si interpretările aferente, standardele si interpretările viitoare aferente, asa cum sunt aprobate de Uniunea Europeană, traduse si publicate în limba română.

(3) Societătile comerciale ale căror valori mobiliare la data bilantului sunt admise la tranzactionare pe o piată reglementată si care întocmesc situatii financiare consolidate au obligatia ca, începând cu exercitiul financiar al anului 2007, să aplice Standardele Internationale de Raportare Financiară.

(4) Institutiile de credit continuă să aplice Standardele Internationale de Raportare Financiară la întocmirea situatiilor financiare consolidate.

(5) Piata reglementată are întelesul prevăzut la art. 125 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare.

(6) Entitătile prevăzute la alin. (3) pot întocmi si un set distinct de situatii financiare anuale obtinute prin aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiară, destinate utilizatorilor de informatii, altii decât institutiile statului.

(7) Situatiile financiare obtinute prin aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiară fac obiectul auditului financiar, potrivit legii.

Art. 2. – Pentru anul 2007, celelalte entităti de interes public definite conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 907/2005 privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplică reglementări contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, respectiv reglementări contabile conforme cu directivele europene, pot aplica Standardele Internationale de Raportare Financiară (IFRS) la întocmirea situatiilor financiare individuale sau consolidate, pentru necesităti proprii de informare.

Art. 3. – Toate entitătile care au obligatia să aplice sau au optat pentru aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiară trebuie să asigure continuitatea aplicării acestora.

Art. 4. – În relatia cu institutiile statului, toate entitătile, inclusiv cele care aplică Standardele Internationale de Raportare Financiară, întocmesc situatii financiare anuale conforme cu directivele europene.

Art. 5. – Prevederile art. 3 lit. c) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 907/2005 privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplică reglementări contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, respectiv reglementări contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 11 iulie 2005, se modifică după cum urmează:

“c) societătile de servicii de investitii financiare, societătile de administrare a investitiilor si organismele de plasament colectiv, autorizate/avizate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare;“.

Art. 6. – Directia de reglementări contabile din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Banca Natională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin

Art. 7. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 4 iulie 2006.

Nr. 1.121.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind desemnarea Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ ca autoritate natională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea functiei de supervizare a sigurantei zborului în aviatia civilă, la nivel national

 

În scopul asigurării cadrului juridic necesar în vederea îndeplinirii de către România a obligatiilor ce îi revin în domeniul aviatiei civile în contextul aderării la Uniunea Europeană,

în temeiul prevederilor art. 4 lit. b), k), p) si t), ale art. 5 si ale art. 62 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 si 4 din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Aeronautice Civile Române, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. – (1) Se desemnează Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ ca autoritate natională de supervizare, însemnând prin aceasta organismul tehnic specializat pentru îndeplinirea functiei de supervizare a sigurantei zborului în aviatia civilă, la nivel national.

(2) În calitatea sa de autoritate natională de supervizare, Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ exercită toate competentele ce revin, conform Ordonantei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată, cu modificările si completările ulterioare, organismului tehnic specializat desemnat pentru îndeplinirea functiei de supervizare a sigurantei zborului în aviatia civilă, precum si următoarele competente ce revin, conform legii, Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si care îi sunt delegate prin prezentul ordin:

– elaborarea proiectelor de reglementări aeronautice specifice domeniilor în care detine competente si supravegherea punerii în aplicare a acestora;

– certificarea agentilor aeronautici civili, a personalului aeronautic civil, precum si a tehnicii aeronautice în conformitate cu prevederile reglementărilor nationale si comunitare aplicabile;

– certificarea aerodromurilor civile;

– avizarea lucrărilor efectuate în zonele supuse servitutilor de aeronautică civilă;

– inspectia de sigurantă a zborului;

– exercitarea activitătilor de registru în aviatia civilă.

(3) Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ exercită si competentele si atributiile ce revin unei autorităti nationale de supervizare, care rezultă din cadrul de reglementare armonizat pentru crearea Cerului European Unic instituit în Uniunea Europeană, cu exceptia competentelor în domeniul securitătii aeronautice.

(4) Prin cadrul de reglementare armonizat privind crearea Cerului European Unic se întelege: Regulamentul nr. 549/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 10 martie 2004 care stabileste cadrul pentru crearea Cerului European Unic, Regulamentul nr. 550/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 10 martie 2004 privind furnizarea serviciilor de navigatie aeriană în Cerul European Unic, Regulamentul nr. 551/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 10 martie 2004 privind organizarea si utilizarea spatiului aerian în Cerul European Unic, Regulamentul nr. 552/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea retelei europene de management al traficului aerian, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 96 din 31 martie 2004 împreună cu regulile de implementare adoptate de Comisia Europeană în baza acestor regulamente.

Art. 2. – (1) În exercitarea competentelor de autoritate natională de supervizare, Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ propune Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului proiecte de reglementări nationale specifice, respectiv amendarea sau abrogarea celor existente, după caz, astfel încât să se asigure aplicarea pe teritoriul României a reglementărilor comunitare specifice domeniilor în care detine competente.

(2) Aplicarea în România a cadrului de reglementare armonizat prevăzut la art. 1 alin. (4) se face în baza unor reglementări specifice care transpun si adaptează acele prevederi ale reglementărilor comunitare a căror aplicare este necesară încă din perioada de preaderare a României la Uniunea Europeană.

Art. 3. – Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ prezintă Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, până la data de 31 ianuarie a anului următor, un raport anual privind activitătile desfăsurate în calitate de autoritate natională de supervizare în scopul respectării si asigurării implementării si aplicării reglementărilor specifice domeniilor în care detine competente.

Art. 4. – (1) Exercitarea competentelor care i-au fost delegate conform art. 1 alin. (2) se face de către Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ direct sau prin persoane fizice sau juridice autorizate corespunzător de către aceasta si care îsi desfăsoară activitatea sub supravegherea, controlul si responsabilitatea Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautică Civilă Română“.

(2) Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ va pune la dispozitie Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului lista actualizată a persoanelor autorizate în baza alin. (1).

Art. 5. – În exercitarea competentelor ce îi revin conform art. 621 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ va lua măsuri pentru asigurarea aplicării pe teritoriul României a restrictiilor de operare impuse anumitor operatori aerieni din state terte prin regulamente ale Comisiei Europene emise în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.111/2005 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 decembrie 2005 privind stabilirea unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care sunt supusi unei interdictii de operare în cadrul comunitătii si informarea pasagerilor transportati aerian cu privire la identitatea transportatorilor aerieni, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 344 din 27 decembrie 2005.

Art. 6. – (1) Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ va lua măsuri pentru respectarea si aplicarea prevederilor prezentului ordin.

(2) Directia generală aviatie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. – (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 15 iulie 2006, cu exceptia art. 4, care se aplică de la data de 1 noiembrie 2006.

(2) Procedurile emise de Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ în aplicarea reglementărilor specifice domeniilor de competentă se publică de aceasta pe web-site-ul propriu (www.caa.ro) si sunt obligatorii pentru toti agentii aeronautici supusi supervizării, în toate acele prevederi care li se aplică.

(3) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 284/2002 pentru delegarea de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei a unor competente în domeniul certificării tehnicii de aviatie, înmatriculării si identificării aeronavelor civile, precum si al atestării personalului aeronautic civil, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 13 martie 2002, precum si orice alte dispozitii contrare, se abrogă.

(4) La data de 1 noiembrie 2006, art. 4–11 din Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.219/2002 privind certificarea unor categorii de tehnică aeronautică si autorizarea Aeroclubului României pentru atestarea unor categorii de personal aeronautic civil navigant, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 15 octombrie 2002, se abrogă.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 3 iulie 2006.

Nr. 1.185.