MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 617         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 18 iulie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

314. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2006 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

943. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2006 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

315. – Lege privind stimularea achizitionării de cărti sau de programe educationale pe suport electronic, necesare îmbunătătirii calitătii activitătii didactice, în învătământul preuniversitar

 

944. – Decret pentru promulgarea Legii privind stimularea achizitionării de cărti sau de programe educationale pe suport electronic, necesare îmbunătătirii calitătii activitătii didactice, în învătământul preuniversitar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

133. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care introduce măsuri generale pentru controlul unor boli ale animalelor si măsuri specifice referitoare la boala veziculoasă a porcului

 

134. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează comertul intracomunitar si importul din tări terte de embrioni proveniti de la animale domestice din specia bovine

 

135. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de control si combatere a pestei africane a calului

 

136. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protectia găinilor ouătoare

 

824. – Ordin al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea Normelor privind organizarea si functionarea Inspectiei Sanitare de Stat

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2006 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21 din 16 martie 2006 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 24 martie 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 iulie 2006.

Nr. 314.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2006 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2006 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 11 iulie 2006.

Nr. 943.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind stimularea achizitionării de cărti sau de programe educationale pe suport electronic,necesare îmbunătătirii calitătii activitătii didactice, în învătământul preuniversitar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – Se acordă un ajutor financiar cadrelor didactice titulare si/sau suplinitoare calificate din învătământul preuniversitar, în vederea achizitionării de cărti sau de programe educationale pe suport electronic, necesare îmbunătătirii calitătii activitătii didactice.

Art. 2. – Ajutorul financiar prevăzut la art. 1 se acordă anual, la solicitarea cadrelor didactice, si reprezintă echivalentul în lei a 100 euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României la data plătii.

Art. 3. – Cadrele didactice beneficiare ale ajutorului financiar vor primi de la unitătile de învătământ unde sunt încadrate documentele necesare în vederea valorificării acestui ajutor.

Art. 4. – Sumele necesare acordării ajutorului financiar se asigură de la bugetul de stat, prin Ministerul Educatiei si Cercetării.

Art. 5. – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educatiei si Cercetării si Ministerul Finantelor Publice vor elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 6. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 iulie 2006.

Nr. 315.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind stimularea achizitionării de cărti sau de programe educationale pe suport electronic, necesare îmbunătătirii calitătii activitătii didactice, în învătământul preuniversitar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind stimularea achizitionării de cărti sau de programe educationale pe suport electronic, necesare îmbunătătirii calitătii activitătii didactice, în învătământul preuniversitar, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 11 iulie 2006.

Nr. 944.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care introduce măsuri generale pentru controlul unor boli ale animalelor si măsuri specifice referitoare la boala veziculoasă a porcului

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 23.263 din 17 mai 2006, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară veterinară care introduce măsuri generale pentru controlul unor boli ale animalelor si măsuri specifice referitoare la boala veziculoasă a porcului, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 188/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile generale pentru controlul unor boli ale animalelor si măsurile specifice referitoare la boala veziculoasă a porcului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 28 octombrie 2002.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin referirile făcute la ordinul mentionat la alin. (1) se vor considera ca fiind referiri la prezentul ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 92/119/CEE care introduce măsuri generale comunitare pentru controlul unor boli ale animalelor si măsuri specifice referitoare la boala veziculoasă a porcului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 62 din 15 martie 1993, p. 69, asa cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 806/2003, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 122 din 16 mai 2003, p. 1.

Art. 5. – (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), art. 6 alin. (2), art. 10 alin. (2) si (3), art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (3), art. 17 alin. (6) si art. 19 alin. (6) si (7) din norma sanitară veterinară care face parte integrantă din prezentul ordin intră în vigoare după data aderării României la Uniunea Europeană.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

 

Bucuresti, 16 iunie 2006.

Nr. 133.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează comertul intracomunitar si importul din tări terte de embrioni proveniti de la animale domestice din specia bovine

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 23.158 din 15 mai 2006, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează comertul intracomunitar si importul din tări terte de embrioni proveniti de la animale domestice din specia bovine, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 74/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tări terte de embrioni proaspeti si congelati proveniti de la animale domestice din specia bovine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 27 martie 2002, care transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 89/556/CEE.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin referirile făcute la ordinul mentionat la alin. (1) se vor considera ca fiind referiri la prezentul ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 89/556/CEE privind conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează comertul intracomunitar si importul din tări terte de embrioni proveniti de la animale domestice din specia bovine, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 302 din 19 octombrie 1989, p. 1, asa cum a fost modificată ultima dată prin Decizia Comisiei 2006/60/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 31 din 3 februarie 2006, p. 24.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

 

Bucuresti, 16 iunie 2006.

Nr. 134.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de control si combatere a pestei africane a calului

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 23.207 din 6 mai 2006, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară veterinară privind măsurile de control si combatere a pestei africane a calului, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 497/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de control si combatere a pestei africane a calului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 19 martie 2002.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin referirile făcute la ordinul mentionat la alin. (1) se vor considera ca fiind referiri la prezentul ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin constituie transpunerea Directivei Consiliului 92/35/CEE privind măsurile de control si combatere a pestei africane a calului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 157 din 10 iunie 1992, p. 19, asa cum a fost amendată ultima dată prin Directiva 806/2003/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 122 din 16 mai 2003, p. 1.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 30 de zile de la publicare.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

 

Bucuresti, 16 iunie 2006.

Nr. 135.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protectia găinilor ouătoare

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 24.019 din 8 iunie 2006, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară veterinară privind standardele minime pentru protectia găinilor ouătoare, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 462/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protectia găinilor ouătoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 12 februarie 2002.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin referirile făcute la ordinul mentionat la alin. (1) se vor considera ca fiind referiri la prezentul ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 1999/74/CE ce stabileste standardele minime pentru protectia găinilor ouătoare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 203 din 3 august 1999, p. 53, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 30 de zile de la publicare.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

 

Bucuresti, 16 iunie 2006.

Nr. 136.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind organizarea si functionarea Inspectiei Sanitare de Stat

 

Având în vedere prevederile art. 43 alin. (1) din titlul I “Sănătatea publică“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Inspectiei Sanitare de Stat nr. E.N. 1.683/2006,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Normele privind organizarea si functionarea Inspectiei Sanitare de Stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii nr. 861/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si functionarea inspectiei sanitare de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 23 septembrie 2003.

Art. 3. – Directiile implicate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice si inspectiile sanitare de stat judetene vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 5 iulie 2006.

Nr. 824.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind organizarea si functionarea Inspectiei Sanitare de Stat

 

CAPITOLUL I

Definitii

 

Art. 1. – În sensul prezentelor norme, termenii de mai jos au următorul înteles:

a) inspectia sanitară – activitatea de exercitare a controlului oficial al respectării reglementărilor legale în domeniul sănătătii publice si al aplicării unitare a acestora în cadrul operatorilor economici din sectorul public, privat si cooperatist, inclusiv cu capital străin, care îsi desfăsoară activitatea pe teritoriul României, al autoritătilor si institutiilor publice, precum si în locuinte;

b) Inspectia Sanitară de Stat – autoritatea publică competentă aflată în subordinea Ministerului Sănătătii Publice, împuternicită, conform legii, să exercite controlul oficial în domeniile specifice;

c) controlul oficial – orice formă de control pe care o efectuează autoritatea competentă pentru verificarea conformitătii cu legislatia sanitară în vigoare si specifică fiecărui domeniu de activitate;

d) risc – probabilitatea aparitiei unui efect nociv pentru sănătate, precum si severitatea acestui efect, ca urmare a expunerii la un factor de risc;

e) factor de risc – un agent biologic, chimic sau fizic, prezent în mediul înconjurător, cu potential de a cauza un efect nociv pentru sănătate;

f) managementul riscului – un proces ciclic cu mai multe faze distincte: identificarea riscului, analiza riscului si reactia la risc.

Art. 2. – Activitătile specifice de inspectie sanitară se referă la:

a) verificarea respectării prevederilor legislatiei nationale în domeniul sănătătii publice;

b) verificarea conformitătii cu prevederile normelor igienico-sanitare în vigoare a: amplasamentelor, activitătilor (inclusiv activitatea nucleară), serviciilor, produselor, factorilor de mediu, de habitat, de muncă si alimentelor;

c) verificarea respectării reglementărilor privind starea de sănătate a personalului angajat, cunostintele, aptitudinile si practicile acestuia în raport cu normele igienico-sanitare;

d) depistarea factorilor de risc la adresa sănătătii publice, evaluarea si analiza riscurilor reprezentate de acestea pentru sănătate, instituirea si/sau impunerea măsurilor de eliminare sau, după caz, de diminuare a riscurilor.

Art. 3. – Scopul activitătii de inspectie sanitară este reprezentat de:

a) identificarea riscurilor la adresa sănătătii publice, evaluarea si analiza riscului potential sau real, prin aprecierea probabilitătii de producere a unor efecte sau evenimente adverse omului sau mediului, ca urmare a expunerii la surse de risc reprezentate de pericole;

b) managementul riscului, în scopul diminuării si/sau eliminării amenintării si, implicit, a riscurilor pe care acestea le reprezintă pentru sănătatea publică;

c) comunicarea riscului, prin schimbul reciproc de informatii bazate pe date stiintifice între evaluatorii de risc, persoanele responsabile cu managementul riscului în domeniul investigat, consumatori si alti potentiali receptori interesati.

Art. 4. – (1) Activitatea de inspectie a sănătătii publice constă în exercitarea controlului oficial cu privire la caracteristicile unitătilor, activitătilor si produselor, în vederea stabilirii si impunerii conformării la cerintele prevăzute de normele legale de sănătate publică din domeniile:

a) productiei, fabricării, prelucrării, depozitării, transportului, distributiei si comercializării alimentelor, inclusiv în sectorul alimentatiei publice si colective, conform protocoalelor semnate cu celelalte autorităti din domeniu;

b) calitătii apei pentru consum uman si a celei folosite la alte activităti umane, inclusiv a celei de îmbăiere, conform protocoalelor semnate cu autoritătile competente din domeniu;

c) gestionării deseurilor lichide si solide si în special a celor potential periculoase;

d) calitătii habitatului;

e) respectării conditiilor igienico-sanitare în unitătile de învătământ si ocrotire a copiilor si tinerilor, precum si a procesului instructiv-educativ;

f) mediului de muncă si bolilor profesionale, în relatia cu mediul de muncă;

g) activitătilor de îngrijiri de sănătate;

h) prevenirii si combaterii bolilor transmisibile;

i) furnizării de servicii care presupun riscuri potentiale pentru viata sau sănătatea populatiei ori a persoanelor care execută serviciile respective;

j) unitătilor de producere, depozitare, desfacere a pesticidelor, a substantelor toxice si a cosmeticelor si detergentilor;

k) unitătilor cu risc radioactiv.

(2) Activitatea de inspectie farmaceutică constă în exercitarea controlului oficial al respectării reglementărilor legale în domeniul farmaceutic si al aplicării unitare a acestora la nivelul unitătilor farmaceutice de distributie (farmacii de circuit închis, farmacii de circuit deschis, depozite farmaceutice si drogherii), prin:

a) inspectii de verificare a conditiilor prevăzute de normele în vigoare în vederea eliberării de către Ministerul Sănătătii Publice a autorizatiilor de functionare pentru unitătile farmaceutice de distributie;

b) inspectii în unităti farmaceutice de distributie în scopul supravegherii implementării si respectării Regulilor de bună practică de distributie si a Regulilor de bună practică farmaceutică;

c) inspectii în unităti farmaceutice de distributie în scopul supravegherii activitătii cu medicamentele cu regim special;

d) inspectii cu tematici stabilite conform unui plan de inspectii;

e) inspectii efectuate ca urmare a unor reclamatii si sesizări;

f) inspectii efectuate la solicitarea altor autorităti.

(3) Activitatea de supraveghere si inspectie a pietei dispozitivelor medicale constă în exercitarea controlului respectării prevederilor reglementărilor tehnice si legislative în vigoare în domeniul dispozitivelor medicale prin:

a) inspectia locurilor unde se comercializează si se depozitează dispozitive medicale;

b) inspectia producătorilor de dispozitive medicale;

c) inspectia locurilor unde dispozitivele medicale sunt puse în functiune;

d) controale inopinate si verificări punctuale;

e) prelevarea de mostre de dispozitive medicale si verificarea prin examinare si încercare a acestora.

(4) Activitatea de inspectie pentru controlul calitătii serviciilor de asistentă medicală constă în controlul respectării reglementărilor în domeniile:

a) serviciilor medicale din asistenta medicală primară;

b) serviciilor medicale ambulatorii de specialitate;

c) serviciilor medicale prespitalicesti;

d) serviciilor medicale spitalicesti.

Activitatea de inspectie farmaceutică, activitatea de supraveghere si a inspectiei pietei dispozitivelor medicale, precum si inspectia pentru controlul calitătii serviciilor de asistentă medicală se exercită si sunt coordonate de către directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice.

 

CAPITOLUL II

Principii de functionare

 

Art. 5. – Activitatea de inspectie sanitară se desfăsoară si functionează pe baza următoarelor principii:

a) principiul impartialitătii: inspectorii sanitari nu trebuie să fie supusi niciunei presiuni comerciale, financiare, politice sau de altă natură care le-ar putea influenta rationamentul;

b) principiul independentei: inspectorii sanitari trebuie să fie independenti în raport cu partea inspectată si nu trebuie să se angajeze în nicio activitate care să afecteze independenta lor în rationament;

c) principiul confidentialitătii: în exercitarea activitătii, inspectorii sanitari de stat vor asigura păstrarea confidentialitătii datelor, cu exceptia situatiilor care constituie un risc pentru sănătatea publică;

d) principiul transparentei: inspectia sanitară de stat si inspectorii sanitari au obligatia să îsi desfăsoare activitatea într-o manieră deschisă fată de public, prin care accesul liber si neîngrădit la informatiile  fundamentate stiintific de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informatii să constituie exceptia, în conditiile legii;

e) principiul aplicării unitare: inspectia sanitară de stat si inspectorii sanitari asigură respectarea legislatiei din domeniul sănătătii publice în mod unitar, în conformitate cu prevederile acesteia, indiferent de forma de proprietate a obiectivelor inspectate, pe întregul teritoriu al tării. Ministerele cu retea sanitară proprie de medicină preventivă îsi organizează serviciile în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si managementul Inspectiei Sanitare de Stat

 

Art. 6. – Potrivit titlului I “Sănătatea publică“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, activitatea de inspectie sanitară de stat se exercită de către personalul de specialitate desemnat din Inspectia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, precum si de către personalul de specialitate din cadrul inspectiilor sanitare de stat judetene si a municipiului Bucuresti, desemnat de Ministerul Sănătătii Publice pentru a exercita această activitate.

Art. 7. – (1) La nivelul Ministerului Sănătătii Publice activitatea de inspectie sanitară se organizează de către Inspectia Sanitară de Stat, condusă de un inspector general sanitar de stat.

(2) Ministrul sănătătii publice numeste si eliberează din functie, în conditiile legii, inspectorul general sanitar de stat al Inspectiei Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătătii Publice.

(3) Organizarea, îndrumarea si coordonarea executivă a activitătii de inspectie sanitară se realizează de către inspectorul general sanitar de stat.

(4) La nivelul Ministerului Sănătătii Publice, Inspectia Sanitară de Stat se organizează după cum urmează:

a) inspectia farmaceutică;

b) inspectia dispozitivelor medicale;

c) inspectia de sănătate publică;

d) inspectia pentru controlul calitătii serviciilor de asistentă medicală.

(5) Prezentul ordin se aplică ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie.

Art. 8. – (1) La nivel teritorial, Inspectia Sanitară de Stat functionează ca unitate independentă, în cadrul autoritătilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, organizată si coordonată de Inspectia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătătii Publice.

(2) La momentul intrării în vigoare a prezentului ordin, inspectiile sanitare de stat judetene si a municipiului Bucuresti îsi vor desfăsura activitatea în sediile si localurile pe care le detin.

(3) Autoritatea de sănătate publică judeteană si a municipiului Bucuresti asigură gestionarea bugetului aprobat distinct Inspectiei Sanitare de Stat, asistenta juridică si administrativă.

(4) Inspectiile sanitare de stat judetene si a municipiului Bucuresti sunt organizate la nivel de compartimente, birouri sau servicii specializate, de inspectie farmaceutică, inspectie a dispozitivelor medicale, inspectie pentru controlul calitătii serviciilor de asistentă medicală si inspectie de sănătate publică, în functie de necesitatea îndeplinirii obiectivelor institutiei.

(5) Inspectia sanitară de stat judeteană si a municipiului Bucuresti are competente privind desfăsurarea actiunilor de inspectie a obiectivelor, activitătilor, produselor si persoanelor din unitătile aflate în aria administrativ-teritorială de autoritate, cu exceptia celor arondate ministerelor cu retea sanitară proprie.

(6) Inspectia sanitară de stat judeteană si a municipiului Bucuresti este condusă de un inspector sanitar sef.

Art. 9. – (1) Personalul încadrat la Inspectia Sanitară de Stat are calitatea de functionar public.

(2) La nivel judetean, inspectia sanitară se exercită de către personalul de specialitate din cadrul inspectiei sanitare de stat judetene si a municipiului Bucuresti, aflat în subordinea inspectorului sanitar sef, numit în si eliberat din functie de ministrul sănătătii publice, în conditiile legii.

(3) Personalul care desfăsoară activitatea de inspectie de sănătate publică, angajat conform normativului, respectiv de cel putin 4 inspectori sanitari/100.000 de locuitori, va fi încadrat dacă îndeplineste cumulativ următoarele cerinte: – criteriile care reflectă conditiile de studii, vechime si pregătire de specialitate;

– evaluarea cunostintelor profesionale de specialitate.

Confirmările în functii ale personalului care desfăsoară activitatea de inspectie de sănătate publică se fac de către inspectorul general sanitar de stat din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, în baza deciziei care atestă rezultatul evaluării efectuate de inspectorii sanitari sefi ai inspectiilor sanitare de stat judetene si a municipiului Bucuresti, pentru personalul din subordine.

Reconfirmările în functiile de inspectori sanitari si asistenti inspectori se fac cu o periodicitate de 3 ani în urma evaluărilor.

În vederea evaluărilor se vor lua în considerare următoarele criterii:

– pregătire profesională: studii superioare de medicină si de farmacie, chimie, biologie, fizică, tehnologie, psihologie si studii medicale postliceale;

– cunostinte tehnice de specialitate;

– grad profesional: medici primari si specialisti, farmacisti specialisti, asistenti medicali principali, chimisti, fizicieni si biologi principali si specialisti, psihologi principali, ingineri;

– cursuri de perfectionare în specialitate.

Personalul superior si asistentii principali care la data intrării în vigoare a prezentelor norme îndeplinesc conditiile prevăzute mai sus se încadrează pentru desfăsurarea activitătilor de inspectie sanitară. În cazul încadrării ca inspectori sanitari a persoanelor cu alte specialităti decât cele medicale si farmaceutice, acestia trebuie evaluati si acreditati pe domenii de specialitate de către o comisie nominalizată de Ministerul Sănătătii Publice.

(4) La nivel judetean, activitatea de inspectie farmaceutică este desfăsurată de inspectori farmacisti, care sunt încadrati dacă îndeplinesc cumulativ următoarele cerinte:

– criteriile care reflectă conditiile de studii superioare, vechime si pregătire de specialitate;

– evaluarea cunostintelor profesionale de specialitate.

Confirmările în functii ale personalului care desfăsoară activitatea de inspectie farmaceutică se fac de către inspectorul general sanitar de stat din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, în baza deciziei care atestă rezultatul evaluării efectuate de inspectorii sanitari sefi ai inspectiilor sanitare de stat judetene si a municipiului Bucuresti, pentru personalul din subordine, la care participă si inspectorii de specialitate farmacisti de la nivelul Ministerului Sănătătii Publice pentru inspectorii farmacisti judeteni si ai municipiului Bucuresti.

Reconfirmările în functiile de inspectori sanitari si asistenti inspectori se fac cu o periodicitate de 3 ani în urma evaluărilor.

În vederea evaluărilor se vor lua în considerare

următoarele criterii:

– studii: farmacie;

– cunostinte tehnice de specialitate;

– grad profesional: farmacisti cu 5 ani de experientă profesională, specialisti;

– cursuri de perfectionare în specialitate.

(5) La nivel judetean, activitatea de inspectie a dispozitivelor medicale este desfăsurată de un inspector si un asistent/judet, care sunt încadrati dacă îndeplinesc cumulativ următoarele cerinte:

– criteriile care reflectă conditiile de studii, vechime si pregătire de specialitate;

– evaluarea cunostintelor profesionale de specialitate.

Confirmările în functii ale personalului care desfăsoară activitatea de inspectie a dispozitivelor medicale se fac de către inspectorul general sanitar de stat din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, în baza deciziei care atestă rezultatul evaluării efectuate de inspectorii sanitari sefi ai inspectiilor sanitare de stat judetene si a municipiului Bucuresti, pentru personalul din subordine.

Reconfirmările în functiile de inspectori sanitari si asistenti inspectori se fac cu o periodicitate de 3 ani în urma evaluărilor.

În vederea evaluărilor se vor lua în considerare următoarele criterii:

– studii: tehnice, chimie, biologie, fizică;

– cunostinte tehnice de specialitate;

– grad profesional: 3 ani de experientă în specialitate;

– cursuri de perfectionare în specialitate.

(6) La nivel judetean, activitatea de inspectie pentru controlul calitătii serviciilor de asistentă medicală se desfăsoară de către personalul încadrat, dacă îndeplineste cumulativ următoarele cerinte:

– criteriile care reflectă conditiile de studii, vechime si pregătire de specialitate;

– evaluarea cunostintelor profesionale de specialitate.

Confirmările în functii ale personalului care desfăsoară activitatea de inspectie pentru controlul calitătii serviciilor de asistentă medicală se fac de către inspectorul sanitar de stat general din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, în baza deciziei care atestă rezultatul evaluării efectuate de inspectorii sanitari sefi ai inspectiilor sanitare de stat judetene si a municipiului Bucuresti, pentru personalul din subordine.

Reconfirmările în functiile de inspectori sanitari si asistenti inspectori se fac cu o periodicitate de 3 ani în urma evaluărilor.

În vederea evaluărilor se vor lua în considerare următoarele criterii:

– studii: studii superioare de medicină în specialitătile sănătate publică si management sanitar;

– cunostinte tehnice de specialitate;

– grad profesional: 3 ani de experientă în specialitate;

– cursuri de perfectionare în specialitate.

(7) Legitimatiile nominale pentru inspectorii sanitari se întocmesc conform modelului elaborat de Ministerul Sănătătii Publice si poartă semnătura ministrului sănătătii publice; contravaloarea cheltuielilor ocazionate de tipărirea acestora se suportă din bugetul Ministerului Sănătătii Publice.

Art. 10. – Activitatea de inspectie sanitară este finantată de la bugetul de stat, din fondurile alocate de Ministerul Sănătătii Publice si gestionate de autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, care asigură mijloace tehnice, de transport, cheltuieli de judecată si materiale necesare.

Art. 11. – Inspectorii sanitari si asistentii inspectori, în timpul activitătii lor, au dreptul să intre în unitătile de orice tip din raza lor de autoritate, cu exceptia locuintelor, pe care le pot inspecta doar cu acordul celor care ocupă locuinta sau cu autorizarea din partea procurorului pentru efectuarea inspectiei sanitare ori pentru instituirea măsurilor de prevenire si control al bolilor transmisibile.

Art. 12. – Cetătenii, angajatii, precum si conducătorii unitătilor de orice tip sunt obligati să respecte normele de sănătate publică, să ofere informatiile solicitate de inspectorii sanitari/asistentii inspectori si să aplice măsurile recomandate în scopul diminuării/eliminării riscurilor pentru sănătatea publică si al prevenirii îmbolnăvirilor.

Art. 13. – Inspectia sanitară de stat trebuie să folosească în activitatea sa:

– ghiduri de inspectie;

– norme;

– standarde specifice fiecărui domeniu de activitate;

– instrumente si aparatură de control, specifice pentru determinări în teren si prelevare de probe;

– imprimate tipizate specifice: proces-verbal de constatare a conditiilor igienico-sanitare (anexa nr. 2), proces-verbal de constatare a contraventiei [anexa nr. 3 (formular universal)], proces-verbal de recoltare de probe, raport de inspectie (anexa nr. 1), formular de decizie de suspendare a activitătii, formular de decizie de interzicere a desfăsurării activitătii;

– stampilă, precum si alte documente de inspectie sanitară.

 

CAPITOLUL IV

Atributii ale inspectorilor sanitari de stat

 

Art. 14. – Inspectorul general sanitar de stat al Inspectiei Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătătii Publice are următoarele atributii în organizarea si coordonarea activitătii de inspectie sanitară de stat  curentă:

a) coordonează întreaga activitate de inspectie sanitară pe plan national;

b) propune ministrului sănătătii publice încadrarea, împuternicirea, promovarea, sanctionarea si eliberarea din functie a inspectorilor din subordine, în conditiile legii;

c) propune ministrului sănătătii publice bugetul aprobat distinct al inspectiei sanitare de stat la nivel national;

d) monitorizează realizarea obiectivelor inspectiei sanitare de stat la nivel national;

e) coordonează, organizează si propune ministrului sănătătii publice actiuni speciale, în cazul producerii de calamităti naturale, evenimente deosebite, epidemii, în limita atributiilor ce îi revin pe linie de inspectie sanitară de stat;

f) initiază elaborarea de reglementări în domeniul inspectiei sanitare de stat, aplică si verifică implementarea legislatiei Uniunii Europene în domeniul sănătătii publice;

g) emite documentele de autoritate sanitară, sesizarea altor institutii publice abilitate si carantinarea unor colectivităti sau localităti;

h) constată si sanctionează contraventiile la normele igienico-sanitare, la normele de prevenire si combatere a bolilor transmisibile si a bolilor profesionale, la nivel national;

i) colaborează cu alte structuri similare din alte organe de specialitate internationale si ale administratiei publice centrale sau locale, în conditiile legii;

j) îndeplineste si alte atributii ce îi revin din actele normative în vigoare stabilite de Ministerul Sănătătii Publice;

k) elaborează periodic, semestrial, anual si ori de câte ori este nevoie rapoarte privind activitatea de inspectie sanitară de stat.

Art. 15. – (1) Inspectorul general adjunct sanitar de stat de sănătate publică si inspectorii sanitari de stat de sănătate publică din cadrul Inspectiei Sanitare de Stat a Ministerului Sănătătii Publice au următoarele atributii:

a) monitorizează realizarea planurilor anuale de activitate ale inspectiilor sanitare de stat judetene si a municipiului Bucuresti;

b) acordă asistentă tehnică si metodologică inspectiei sanitare de stat din teritoriu;

c) colaborează cu specialisti din Ministerul Sănătătii Publice si din unitătile subordonate la elaborarea de proiecte de acte normative în domeniul activitătii de inspectie sanitară de stat, aplică si verifică implementarea legislatiei Uniunii Europene în domeniul sănătătii publice;

d) constată si sanctionează contraventiile la normele igienico-sanitare, normele de prevenire si combatere a bolilor transmisibile si a bolilor profesionale, la nivel national;

e) elaborează metodologii, proceduri si ghiduri de aplicare a legislatiei specifice activitătii de inspectie sanitară;

f) participă în cadrul unor comisii de analiză a reclamatiilor care privesc calitatea inspectiei de sănătate publică la nivel teritorial, propun si dispun măsurile ce trebuie luate;

g) stabilesc relatii de colaborare cu alte organizatii de profil din tară si din străinătate;

h) colaborează cu personalul de specialitate din structuri similare ale altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale.

(2) Inspectorul general adjunct sanitar de stat al inspectiei farmaceutice si inspectorii sanitari de stat ai inspectiei farmaceutice la nivel central au următoarele atributii:

a) elaborează norme si proceduri pentru activitatea proprie serviciului;

b) întocmesc documentele în baza cărora se efectuează inspectia (proceduri, grile de inspectie, modele de raport, proces-verbal de contraventie, planul lunar de inspectie în vederea autorizării si planuri trimestriale pentru inspectiile tematice si periodice);

c) evaluează rapoartele si propun măsuri în consecintă;

d) analizează si solutionează reclamatiile si contestatiile la rapoartele de inspectie;

e) comunică solicitantilor deciziile luate ca urmare a evaluării documentatiilor depuse;

f) tin evidenta unitătilor farmaceutice de distributie;

g) participă la evaluarea inspectorilor farmacisti de la nivel judetean si ai municipiului Bucuresti.

(3) Inspectorul general adjunct sanitar de stat al inspectiei dispozitivelor medicale si inspectorii sanitari de stat în domeniul inspectiei dispozitivelor medicale la nivel central au următoarele atributii:

a) elaborează norme si proceduri privind inspectia dispozitivelor medicale;

b) întocmesc planul lunar de inspectii;

c) participă la inspectii;

d) evaluează documentatia tehnică conform reglementărilor în vigoare;

e) evaluează rapoartele de inspectie si propun măsuri corective;

f) constată contraventii si aplică sanctiunile contraventionale;

g) participă la evaluarea incidentelor;

h) participă la evaluarea inspectorilor din domeniul inspectiei dispozitivelor medicale de la nivel judetean si ai municipiului Bucuresti.

(4) Inspectorul general adjunct sanitar de stat al inspectiei în domeniul controlului calitătii asistentei medicale si inspectorii sanitari de stat în domeniul controlului calitătii asistentei medicale au următoarele atributii:

a) controlează modul de acordare a asistentei medicale primare cuprinse în reglementările legale în vigoare;

b) controlează calitatea serviciilor furnizate în unitătile medicale cu paturi si a ambulatoriilor de specialitate, publice sau private, prin care se asigură asistentă medicală de recuperare, precum si a societătilor de turism balnear si de recuperare;

c) controlează activitătile cu caracter medico-sanitar referitoare la asistenta medicală de urgentă prespitalicească si la asistenta medicală spitalicească;

d) controlează modul în care spitalele asigură conditiile de investigatii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentatie si de prevenire a infectiilor nosocomiale;

e) controlează modul în care spitalele respectă criteriile de calitate a actului medical;

f) controlează asigurarea serviciilor medicale acordate gravidei, lăuzei, mamei, nou-născutului si copilului, la nivel teritorial;

g) controlează modul în care se asigură asistenta medicală de urgentă si primul ajutor calificat, în conditiile legii.

Art. 16. – Inspectorul sanitar sef al inspectiei sanitare de stat judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, este numit de către ministrul sănătătii publice, la propunerea inspectorului general sanitar de stat.

Art. 17. – (1) Inspectorul sanitar sef al inspectiei sanitare de stat judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, este coordonatorul si organizatorul activitătii de inspectie sanitară de stat la nivel teritorial, având următoarele atributii:

a) aplică si verifică implementarea legislatiei Uniunii Europene în domeniul sănătătii publice;

b) coordonează, organizează si controlează întreaga activitate de inspectie sanitară pe plan judetean;

c) întocmeste planul anual de activitate al inspectiei sanitare de stat judetene si a municipiului Bucuresti, cu programarea nominală a inspectiilor tematice, face sinteza datelor pe care le raportează lunar, trimestrial, semestrial si anual către coordonatorul activitătii judetene;

d) propune inspectorului general sanitar de stat al Ministerului Sănătătii Publice bugetul specific al inspectiei sanitare de stat judetene si a municipiului Bucuresti;

e) reprezintă Inspectia Sanitară de Stat în relatiile cu alte institutii si organizatii, inclusiv cu mass-media, si informează populatia, prin anunt public, cu privire la produsele, substantele, procedurile si practicile periculoase pentru sănătatea publică;

f) propune inspectorului general sanitar de stat din Ministerul Sănătătii Publice încadrarea, împuternicirea, promovarea, sanctionarea si eliberarea din functie a inspectorilor din subordine, în conditiile legii;

g) stabileste si aplică măsurile necesare pentru “mbunătătirea activitătii de inspectie sanitară la nivel judetean;

h) constată si sanctionează contraventiile la normele igienico-sanitare, la normele de prevenire si combatere a bolilor transmisibile si profesionale, la nivel judetean;

i) organizează si conduce la nivel judetean actiuni speciale în cazuri de calamităti naturale, evenimente deosebite, epidemii, conform atributiilor ce îi revin pe linie de inspectie sanitară de stat;

j) evaluează periodic performantele profesionale pentru personalul din subordine, atât prin studierea documentelor, cât si în teren, si acordă calificativul anual;

k) coordonează informarea, formarea si perfectionarea profesională a inspectorilor la nivel judetean;

l) aprobă măsurile propuse de inspectorii sanitari si emite documentele de autoritate sanitară: decizii de interzicere a activitătii, respectiv decizii de suspendare a activitătii, sesizarea altor institutii publice abilitate si carantinarea unor colectivităti sau localităti si informează periodic asupra acestora Ministerul Sănătătii Publice; în situatii de risc major se poate aplica pe loc măsura de suspendare temporară a activitătii;

m) decide interzicerea activitătii unitătilor economice autorizate, în cazul în care nu respectă conditiile de autorizare sau nu respectă recomandările de remediere a deficientelor constatate de către inspectorul sanitar, după depăsirea termenului de suspendare temporară a activitătii;

n) propune institutelor de sănătate publică si Ministerului Sănătătii Publice retragerea avizelor acordate în cazul constatării neconformitătilor cu legislatia în vigoare pentru produsele avizate de către aceste institutii.

(2) În perioada în care inspectorul sanitar sef al inspectiei sanitare de stat judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, se află în deplasări în interes de serviciu, concediu medical, de odihnă etc., acesta are obligatia de a desemna un înlocuitor, în conditiile legii.

Art. 18. – Inspectorii sanitari din cadrul inspectiilor sanitare de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au următoarele atributii:

1. Inspectorii de sănătate publică:

a) constată si sanctionează contraventiile la normele de igienă, conform legii, la nivel judetean;

b) păstrează confidentialitatea privind iminenta inspectiei sanitare, înainte de începerea propriu-zisă a acesteia, si confidentialitatea datelor pe care unitătile inspectate le pun la dispozitie;

c) solicită unitătilor controlate orice documente necesare efectuării inspectiei si, după caz, copii de pe acestea;

d) prescriu unitătilor controlate măsuri de remediere, cu stabilirea de termene si responsabilităti în vederea înlăturării deficientelor de igienă constatate, măsuri de remediere, cu stabilirea de termene si responsabilităti;

e) propun inspectorului sanitar sef judetean sau al municipiului Bucuresti suspendarea temporară a activitătii unitătilor si obiectivelor până la remedierea deficientelor; în situatii cu risc major si iminent de îmbolnăvire a populatiei dispun suspendarea pe loc sau imediată a activitătii unitătii, obiectivului si informează operativ inspectorul sanitar sef despre măsura aplicată;

f) propun inspectorului sanitar sef judetean sau al municipiului Bucuresti retragerea avizului sanitar pentru proiectele de activităti, inclusiv constructii, în cazul în care nu sunt respectate normele de igienă;

g) propun inspectorului sanitar sef judetean sau al municipiului Bucuresti retragerea avizului sanitar sau a notificării de produs, în situatia în care substantele sau produsele sunt neconforme cu specificatiile din dosarul tehnic;

h) opresc, denaturează sau conditionează darea în consum public a alimentelor care nu corespund normelor de igienă, precum si folosirea obiectelor, materialelor si a substantelor care, prin natura lor sau prin modul de utilizare, periclitează starea de sănătate a populatiei;

i) recoltează si sigilează probe necesare pentru identificarea si analiza riscului pentru sănătate, precum si contraprobe;

j) dispun măsuri speciale pentru bolnavii, suspectii si contactii de boli transmisibile sau purtătorii de germeni patogeni, precum si alte măsuri cu caracter obligatoriu pentru combaterea bolilor transmisibile si a celor

profesionale;

k) verifică aplicarea legislatiei Uniunii Europene în domeniul sănătătii publice;

l) verifică si răspund de respectarea legislatiei în vigoare privind prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale în toate unitătile sanitare;

m) opresc folosirea preparatelor biologice utilizate în scop diagnostic, profilactic si de tratament, care se dovedesc necorespunzătoare sau nocive sănătătii;

n) în situatia în care, în timpul unei activităti de control, constată existenta unui conflict de interese sau deficiente grave ce pot determina riscuri majore pentru sănătatea populatiei, comunică urgent inspectorului sanitar sef judetean sau al municipiului Bucuresti în vederea delegării unui alt inspector si luării măsurilor de urgentă;

o) respectă si aplică principiile de etică si deontologie profesională;

p) participă si la alte activităti specifice.

2. Inspectorii din cadrul inspectiei farmaceutice:

a) efectuează inspectii conform planului de inspectii transmis de Ministerul Sănătătii Publice;

b) transmit inspectiei din cadrul Ministerului Sănătătii Publice rapoartele si informează asupra neconformitătilor si sanctiunilor acordate;

c) transmit note de informare si fac propuneri pentru inspectii tematice în functie de aspectele sesizate la nivelul regiunii de care răspund;

d) transmit toate datele solicitate de către inspectia de la nivel central.

3. Inspectorii din cadrul inspectiei dispozitivelor medicale:

a) efectuează inspectii conform planului de inspectie transmis de Ministerul Sănătătii Publice;

b) constată contraventiile si aplică sanctiunile contraventionale;

c) transmit structurii centrale rapoartele si informează asupra neconformitătilor si sanctiunilor aplicate;

d) transmit note de informare si fac propuneri pentru planul de inspectie;

e) participă la evaluarea incidentelor;

f) transmit toate datele solicitate de către structura de la nivel central.

4. Inspectorii din cadrul inspectiei pentru controlul calitătii serviciilor de asistentă medicală:

a) controlează respectarea în unitătile sanitare a standardelor de calitate a asistentei medicale;

b) colectează si înregistrează datele privind indicatorii de calitate pe care îi raportează Ministerului Sănătătii Publice;

c) controlează respectarea protocolului de practică medicală în domeniul serviciilor medicale de asistentă medicală primară, ambulatorii de specialitate, prespitalicesti si spitalicesti.

Art. 19. – Asistentii principali de igienă, numiti asistenti inspectori, au următoarele atributii:

a) însotesc inspectorul sanitar la efectuarea inspectiei sanitare;

b) efectuează activităti de îndrumare si consultantă în unitătile inspectate;

c) verifică aplicarea legislatiei Uniunii Europene în domeniul sănătătii publice;

d) constată si sanctionează contraventiile la normele de igienă, conform legii, la nivel judetean;

e) participă, sub coordonarea inspectorului sanitar, la completarea documentelor întocmite cu prilejul inspectiei sanitare de stat;

f) efectuează determinări fizico-chimice în teren, utilizând aparatura si trusele rapide din dotare;

g) recoltează probele de laborator necesare pentru identificarea si evaluarea riscului pentru sănătate si asigură manipularea si transportul corecte ale acestora;

h) opresc, denaturează sau conditionează darea în consum public a alimentelor care nu corespund normelor de igienă, precum si folosirea obiectelor, materialelor si a substantelor care, prin natura lor sau prin modul de utilizare, periclitează starea de sănătate a populatiei;

i) propun inspectorului sanitar sef judetean sau al municipiului Bucuresti suspendarea temporară a activitătii până la remedierea deficientelor;

j) în situatia în care, în cursul unei activităti de îndrumare, constată existenta unui conflict de interese sau a unor deficiente care depăsesc limita competentei lor, comunică în scris inspectorului sanitar sef judetean situatia, pentru ca acesta să delege un alt inspector;

k) respectă si aplică principiile de etică si deontologie profesională;

l) desfăsoară si alte activităti conform fisei postului.

 

CAPITOLUL V

Organizarea actiunilor de inspectie de sănătate publică: metode si proceduri de inspectie

 

Art. 20. – (1) La nivel teritorial, fiecare inspectie sanitară de stat trebuie să îsi organizeze si să îsi actualizeze periodic evidenta obiectivelor arondate cu risc major de îmbolnăvire a populatiei care au înregistrat evenimente sanitare (epidemii, toxiinfectii alimentare, boli profesionale, intoxicatii, infectii nosocomiale), a unitătilor care înregistrează sistematic neconformităti si a unitătilor care distribuie produsele în alte zone, într-un registru special de evidentă si pe suport magnetic.

(2) Registrul special de evidentă, prevăzut la alin. (1), va cuprinde în mod obligatoriu:

– datele de identificare a obiectivelor, codul CAEN sau domeniul de activitate;

– identitatea persoanei care a efectuat activitatea de inspectie.

(3) În organizarea evidentei, obiectivele vor fi clasificate pe localităti, pe categorii de activităti si pe gradul de risc sanitar pe care îl implică, conform evaluărilor anterioare.

Gradul de risc se va stabili conform criteriilor prevăzute de normele europene.

(4) Vor fi inspectate cu prioritate:

a) unitătile noi cu risc;

b) unitătile care înregistrează sistematic neconformităti;

c) unitătile care au înregistrat evenimente sanitare (epidemii, toxiinfectii alimentare, boli profesionale, intoxicatii, infectii nosocomiale);

d) unitătile care distribuie produsele în alte zone.

(5) Aplicarea scorurilor de risc sanitar se va face pe categorii de activitate, pe baza ghidurilor de control.

Art. 21. – Tipurile de controale desfăsurate de personalul cu atributii de inspectie sanitară de stat sunt:

a) tematice, când se inspectează un singur domeniu de activitate sau un singur tip de obiective, produse ori servicii;

b) planificate, când se inspectează periodic un singur obiectiv planificat anterior, cu o frecventă proportională cu gradul de risc;

c) de necesitate, în cazul aparitiei unor fenomene naturale sau provocate artificial, care presupun urgente majore în domeniul igienei, epidemiologiei si medicinei muncii;

d) la solicitări/sesizări: inspectiile solicitate de către cetăteni (după identificarea acestora), de institutii si autorităti centrale si locale ale administratiei publice, de alte organisme si organizatii, de mass-media sau la autosesizare;

e) de recontrol, inspectie de reverificare, la expirarea termenului de remediere a neconformitătilor constatate anterior.

Art. 22. – Inspectia sanitară se desfăsoară după proceduri generale si specifice:

a) etapa de pregătire, care cuprinde:

– studierea dosarului de obiectiv;

– studierea rapoartelor de inspectie anterioare;

– alegerea ghidurilor de inspectie si a listelor de verificare specifice, a imprimatelor si tipizatelor necesare;

– stabilirea, de principiu, a probelor de laborator care urmează a fi recoltate;

– pregătirea recipientelor si a aparatelor necesare;

b) 1. etapa de teren:

– la începerea controlului se stabileste legătura cu reprezentantul legal al obiectivului inspectat, care va desemna un reprezentant pentru a-i însoti pe inspectorii sanitari pe toată perioada desfăsurării actiunii de inspectie;

– în timpul inspectiei sanitare se urmăresc si se notează toate etapele si elementele prevăzute în procedura de control specifică obiectivului, pentru a se evita pierderea informatiilor relevante, si se solicită toate documentele necesare pentru aprecierea riscului pentru sănătatea publică;

– se execută măsurători pe loc, după caz, si se înregistrează rezultatele;

– se descriu, se fotografiază si/sau se filmează punctele, zonele sau spatiile în care nu sunt respectate normele igienico-sanitare de functionare;

– se recoltează probele de laborator (conform procedurilor) necesare examinărilor complete (organoleptic, fizico-chimic, biologic), în conformitate cu standardele în vigoare. Prelevarea de probe nu este obligatorie dacă produsele prezintă semne evidente de alterare, falsificare, infestare cu paraziti, mucegăirea sau poluarea cu substante nocive evidente, semnele de mai sus fiind suficiente pentru dovedirea neconformitătii;

– probele se pregătesc pentru transport în conditii corespunzătoare la un laborator acreditat, în timpul cel mai scurt, conform normelor, si se însotesc de procese-verbale de recoltare, care tin loc de adresă de înaintare si în care se vor mentiona datele de identificare a obiectivului, datele de identificare a produsului, cantitatea si caracteristicile stocului din care au fost recoltate;

– se recoltează, după caz, contraprobe care se păstrează la sediile inspectiilor sanitare de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. La solicitarea proprietarului produselor, contraprobe din acelasi produs se pot păstra în unitatea inspectată, cu obligatia sigilării si asigurării conservării lor corespunzătoare;

– se verifică si se notează parametrii prevăzuti în ghidul de inspectie, din care pot fi deduse neconformitătile constatate, utilizându-se si listele de verificare în care se completează calificativele acordate fiecărui parametru;

2. în cadrul controlului oficial al alimentului, în unitătile în care există implementat HACCP (autocontrol), inspectorii sanitari vor efectua controlul documentelor (înregistrările) si inspectia punctelor critice. Spre deosebire de metoda traditională prin care se evaluează procesul în ziua sau zilele inspectiei, controlul sistemului HACCP permite evaluarea procesului de productie într-o anumită perioadă de timp.

 

CAPITOLUL VI

Finalizarea actiunilor de inspectie sanitară de stat.

Înregistrări

 

Art. 23. – (1) Fiecare actiune de inspectie sanitară se înregistrează în registrul unic de control si se finalizează printr-un proces-verbal de constatare a conditiilor igienicosanitare, dacă este cazul (conform anexei nr. 2). În cazul în care au fost verificate mai multe unităti care apartin aceluiasi operator economic sau dacă s-au recoltat probe de laborator, se întocmeste raport de inspectie (conform anexei nr. 1).

(2) Documentele întocmite ca urmare a inspectiei (procesele-verbale de constatare a conditiilor igienicosanitare, rapoartele de inspectie, procesele-verbale de constatare a contraventiilor etc.) de către inspectorii sanitari trebuie să contină toate rezultatele examinărilor din teren si de laborator, stabilirea conformitătilor/neconformitătilor pe baza acestor date, recomandări pentru remediere cu termene si responsabilităti, alte măsuri aplicate.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se redactează lizibil, cu acuratete si claritate, fără corecturi sau adăugări ulterioare, se înregistrează, se arhivează si se păstrează în conditii de securitate si confidentialitate, în conditiile legii.

(4) Continutul documentelor întocmite cu ocazia inspectiilor poate fi consultat cu ocazia altor inspectii si poate fi valorificat la întocmirea de sinteze transmise Ministerului Sănătătii Publice sau administratiei publice locale.

Art. 24. – În situatia în care prin actul de inspectie sanitară s-au identificat pericole ce constituie surse de risc pentru sănătatea publică, se vor aplica următoarele sanctiuni:

a) sanctiuni contraventionale, în conformitate cu dispozitiile legii [anexa nr. 3 (formular universal)];

b) suspendarea temporară a functionării unor obiective sau instalatii;

c) anularea avizului sanitar, în conditiile legii;

d) scoaterea din consum sau utilizare a unor produse;

e) izolarea sau scoaterea din mediu a unor persoane;

f) sesizarea autoritătilor competente (Garda Financiară, Politia etc.);

g) notificarea neconformitătilor către institutiile cu competente în domeniu;

h) înaintarea de plângeri penale către organele competente;

i) informarea autoritătilor.

Art. 25. – Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1*)

la norme

 

RAPORT DE INSPECTIE**)

 

Obiectivul inspectat  ................................................................................................................................................

Numele si prenumele persoanelor împuternicite de a efectua controlul:

..............................................................................................................................................................................

Unitatea de care apartin ..........................................................................................................................................

Tipul controlului ....................................................................................................................................................

Numărul legitimatiei de control ...............................................................................................................................

Obiectivele controlului:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Perioada controlului ...........................................................................................................................................….

Perioada controlată .................................................................................................................................................

Temeiul legal în baza căruia se efectuează controlul ..................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Constatări:

...............................................................................................................................................................................

Măsuri:

Recomandări – termene – responsabilităti

..............................................................................................................................................................................

Sanctionare contraventională – baza legală

..............................................................................................................................................................................

Suspendare de activitate

...............................................................................................................................................................................

Scoateri din consum de alimente

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Data întocmirii raportului: ........................

Semnătura: ..............................................

 


*) Acest raport de inspectie sanitară va fi întocmit pe formularul de mai sus, pe două pagini, sau poate fi întocmit identic cu formularul, acesta fiind un model.

**) Modelele de raport pentru inspectia farmaceutică se întocmesc de către inspectorii sanitari de stat ai inspectiei farmaceutice de la nivel central, în functie de tipul de unitate farmaceutică inspectată si de tipul de inspectie. Modelele de raport de inspectie pentru dispozitive medicale si controlul calitătii asistentei medicale se întocmesc de directiile de specialitate respective din Ministerul Sănătătii Publice.

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Institutia ................................

 

PROCES-VERBAL*)

de constatare a conditiilor igienico-sanitare

Astăzi .............. 200 ...

 

Subsemnatul ...................................................., îndeplinind functia de .................................................. la Inspectia Sanitară de Stat ...................................................., însotit de ............................., îndeplinind functia de .................................... la .................................................., în urma controlului igienico-sanitar efectuat la unitatea ........................................................, cu sediul în judetul ....................................., localitatea .................................................., str. .................................... nr. ..., bl. ........, sc. ..., ap. ..., pendinte de ...................................................., cu sediul în localitatea ..............................................., str. ............................................... nr. ..., în prezenta domnului/doamnei ........................................................................, în calitate de ............................................................, am constatat următoarele: ................................................................………........

.................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................……....................

În urma celor constatate si în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, titlul I “Sănătatea publică“, se aplică măsuri si se formulează următoarele prescriptii si recomandări:

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... .

Prezentul proces-verbal contine ... pagini si a fost întocmit în două exemplare, dintre care unul rămâne la ..... .

 

Organul constatator,

.......................................

Am primit originalul.

.......................................


*) Formularul va fi întocmit pe două pagini.

 

ANEXA Nr. 3

la norme

(Formular universal)

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Institutia ................................

 

PROCES-VERBAL

de constatare a contraventiei

Nr. .........................................

 

Încheiat astăzi ..................................................................................................., la ...................................................... .

(ziua, luna, anul)

Subsemnatul/Subsemnata ........................................................, în calitate de ................................................................

la ............................................., am constatat că ............................................., cu domiciliul în ................................................, str. ....................................... nr. ..........., bl. ..., sc. ..., ap. ..., în calitate de ..................... la punctul de lucru ......................., str. ........................................ nr. ............., bl. ..., sc. ..., ap. ..., pendinte de .............................., cu sediul în ........................, str. ...................................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., nr. de înmatriculare la registrul comertului ........................................, CUI nr. .............................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria .............. nr. ..............................., emis/emisă de ................................... la data de ..................................................., CNP ......................................................,

se face vinovat/vinovată de următoarea/următoarele faptă/fapte: ………………………………………………………..............................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................,

săvârsită/săvârsite la data de ...................., ora ........................., în următoarele împrejurări: ...............................................,

contravenind prin aceasta dispozitiilor ........................................., cu modificările si completările ulterioare, care atrag sanctionarea cu amendă:

– conform art. ........................ lit. ............. de la .............. la .................. lei, în cuantum de ........................ lei;

– conform art. ........................ lit. ............. de la .............. la .................. lei, în cuantum de ........................ lei;

– conform art. ........................ lit. ............. de la .............. la .................. lei, în cuantum de ........................ lei.

 

Agent constatator,

................................

Am primit copia de pe procesul-verbal.

Contravenient,

....................................................................

 

Obiectiunile contravenientului si mijloacele de probă de care se va servi în cauză: .................................................

...............................................................................................................................................................................

Observatiile agentului constatator: ............................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Contravenientul nu este de fată, refuză sau nu poate semna.

Martor: numele .............................................., prenumele ..........................., domiciliat/domiciliată în ............................, str. ......................................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria .......... nr. ..................................., emis/emisă de .................................................. la data de ........................................................... .

........................................

(semnătura)

Martor: numele .................................................., prenumele .........................., domiciliat/domiciliată în ........................., str. ....................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria ........................ nr. ....................., emis/emisă de .............................................. la data de ................................................

........................................

(semnătura)

Rezolutie de aplicare a sanctiunii si Onstiintarea de plată

Subsemnatul/Subsemnata ............................................., în calitate de ............................................ la .........................., aplic contravenientului/contravenientei .................................. sus-numit/sus-numite o amendă de .................................. lei, conform prezentului proces-verbal de constatare a contraventiei nr. ................., pe care o va achita la ......................... în termen de 15 zile de la data comunicării, urmând ca în acelasi termen să predea sau să trimită recomandat prin postă chitanta de plată la ......................................................... .

În conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, contravenientul se poate angaja sub semnătură să achite la ..............................................., în cel mult 48 de ore de la data încheierii prezentului proces-verbal de constatare a contraventiei, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ pentru fapta săvârsită.

În caz de neachitare a amenzii la termenul fixat, se va proceda la executarea silită, conform Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, si Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si a rezolutiei de aplicare a sanctiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestora, care va fi depusă împreună cu copia de pe procesulverbal de constatare a contraventiei la organul care a aplicat sanctiunea.

Prezentul proces-verbal contine două pagini si a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul se lasă în primire la ..............................................................

........................................................

(semnătura organului constatator)

Am luat cunostintă.

Contravenient,

........................................................