MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 619         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 18 iulie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

906. – Hotărâre pentru redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

479. – Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea metodologiei si chestionarelor de raportare a datelor din domeniul apelor

 

719. – Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind aprobarea Procedurii NTLH – 025 de atestare a personalului de exploatare calificat al micilor acumulări cu folosintă piscicolă, de agrement sau de interes local, din categoriile C si D, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 13/2006

 

1.192. – Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Normei tehnice feroviare “Infrastructură feroviară. Sudarea aparatelor de cale”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu mentinerea domiciliului în străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 iulie 2006.

Nr. 906.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor care au solicitat redobândirea cetăteniei române în temeiul art. 10 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea metodologiei si chestionarelor de raportare a datelor din domeniul apelor

 

În temeiul prevederilor art. 35 alin. (11) si art. 110 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. – (1) Se aprobă Chestionarul de raportare a datelor rezultând din aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafată utilizate pentru potabilizare si a Normativului privind metodele de măsurare si frecventa de prelevare si analiză a probelor din apele de suprafată destinate producerii de apă potabilă, cu modificările si completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă Chestionarul de raportare a datelor rezultând din aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 201/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluste, care transpune Directiva Consiliului nr. 79/923/CEE, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Se aprobă Chestionarul de raportare a datelor rezultând din aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafată care necesită protectie si ameliorare în scopul sustinerii vietii piscicole, care transpune Directiva Consiliului 78/659/CEE, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 3.

(4) Se aprobă Chestionarul de raportare a datelor rezultând din aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, care transpune directivele Consiliului 76/464/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE,  84/491/CEE, 86/280/CEE si 80/68/CEE, prevăzut în anexa nr. 4.

(5) Chestionarele de raportare a datelor, prevăzute în anexele nr. 1–4*), au ca scop asigurarea formatului standard de raportare către Uniunea Europeană pentru directivele din acquis-ul comunitar din domeniul apei. (6) Anexele nr. 1–4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Chestionarele prevăzute la art. 1, precum si rezumatele programelor de implementare si rezultatele acestora vor fi comunicate Comisiei Europene la un interval de 3 ani, începând cu anul 2007.

Art. 3. – Directia managementul resurselor de apă din cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor si Administratia Natională “Apele Române“ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 16 mai 2006.

Nr. 479.

 

ANEXE

 

CHESTIONAR

de raportare a datelor rezultând din aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafată utilizate pentru potabilizare si a Normativului privind metodele de măsurare si frecventa de prelevare si analiză a probelor din apele de suprafată destinate producerii de apă potabilă, completată si modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 662/2005

care transpune directivele Consiliului nr. 75/440/CEE si 79/869/CEE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

 

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii NTLH – 025 de atestare a personalului de exploatare calificat al micilor acumulări cu folosintă piscicolă, de agrement sau de interes local, din categoriile C si D, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 13/2006

 

În baza prevederilor art. 4 alin. (2) si ale art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2005 privind exploatarea în sigurantă a acumulărilor cu folosintă piscicolă, de agrement sau de interes local, din categoriile C si D, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 13/2006,

având în vedere Referatul de aprobare al Directiei pentru siguranta barajelor si cadastrul apelor nr. 91.118/A.A. din 23 martie 2006,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Procedura NTLH – 025 de atestare a personalului de exploatare calificat al micilor acumulări cu folosintă piscicolă, de agrement sau de interes local, din categoriile C si D, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 13/2006, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Directia pentru siguranta barajelor si cadastrul apelor din cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor si Administratia Natională “Apele Române“ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 12 iulie 2006.

Nr. 719.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA NTLH – 025

de atestare a personalului de exploatare calificat al micilor acumulări cu folosintă piscicolă, de agrement sau de interes local, din categoriile C si D, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 13/2006

 

Art. 1. – (1) În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2005 privind exploatarea în sigurantă a acumulărilor cu folosintă piscicolă, de agrement sau de interes local, din categoriile C si D, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 13/2006, exploatarea micilor acumulări se face numai cu personal de exploatare calificat si atestat în domeniul hidrotehnic.

(2) Personalul de exploatare calificat si atestat este definit conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 13/2006.

Art. 2. – Atestarea personalului de exploatare calificat al micilor acumulări se face de comisiile de atestare care functionează pe lângă Administratia Natională “Apele Române“, la nivelul directiilor de ape organizate pe bazine sau pe grupuri de bazine hidrografice, conform anexei nr. 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale “Apele Române“, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. – (1) În vederea atestării, solicitantul – persoană fizică, denumit în continuare solicitant, trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să aibă studii medii liceale, absolvite cu diplomă;

b) să fie absolvent al unui curs de pregătire de scurtă durată în domeniul hidrotehnic, organizat la nivelul directiei de ape;

c) să aibă o activitate în domeniul gospodăririi apelor de cel putin 3 ani.

(2) În vederea obtinerii atestatului pentru activitatea de personal de exploatare calificat al micilor acumulări cu folosintă piscicolă, de agrement sau de interes local, din categoriile C si D, denumit în continuare atestat, solicitantul va depune la directia de ape a Administratiei Nationale “Apele Române“ din a cărei rază teritorială face parte acumularea un dosar cuprinzând următoarele documente:

a) cerere-tip de solicitare a atestării;

b) curriculum vitae al solicitantului;

c) copie de pe diploma de studii;

d) copie de pe certificatul de absolvire a cursurilor în domeniul hidrotehnic;

e) copie de pe cartea de muncă sau adeverintă de vechime;

f) cazier judiciar;

g) chitanta de achitare a tarifului pentru obtinerea atestatului.

(3) Tariful pentru obtinerea atestatului se achită numai după admiterea dosarului pentru atestare, iar chitanta de achitare se anexează la dosarul solicitantului.

Art. 4. – (1) În termen de 10 zile de la depunerea dosarului, directia de ape analizează documentele si comunică solicitantului, în scris, una dintre următoarele situatii în care se află dosarul depus:

a) admitere pentru atestare;

b) solicitare de completări;

c) respingere.

(2) În cazul în care se decide admiterea pentru atestare, solicitantului i se vor comunica:

a) data la care se va prezenta pentru sustinerea interviului în fata comisiei de atestare;

b) necesitatea achitării tarifului pentru obtinerea atestatului si a prezentării chitantei aferente;

c) documentele necesare pe care va trebui să le aibă asupra sa.

(3) În cazul în care se decide solicitarea de completări, solicitantului i se vor comunica termenul de depunere si documentele solicitate. Nedepunerea documentelor în termenul prevăzut va conduce la respingerea dosarului.

(4) În cazul în care se decide respingerea dosarului, solicitantului i se vor comunica motivele care au condus la această decizie, iar dosarele se restituie pe bază de semnătură.

(5) Posturile pentru personalul de exploatare calificat al micilor acumulări cu folosintă piscicolă, de agrement sau de interes local, din categoriile C si D, denumit în continuare personal de exploatare calificat al micilor acumulări, nu sunt limitate ca număr.

Art. 5. – (1) În vederea obtinerii atestării, orice solicitant trebuie să depună o cerere-tip, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, un dosar care trebuie să contină documentele prevăzute la art. 3 alin. (2) si să sustină un interviu.

(2) Comisiile de atestare se organizează la nivelul fiecărei directii de ape, în baza propunerilor nominale de reprezentanti efectuate de Directia pentru siguranta barajelor si cadastrul apelor din cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor si Administratia Natională “Apele Române“.

(3) În functie de numărul de mici acumulări existente în raza de autoritate a unei directii de ape si de propunerile directiilor de ape, se pot organiza comisii de atestare teritoriale, care să activeze pe raza a două sau mai multor directii de ape.

Art. 6. – Componenta fiecărei comisii de atestare este următoarea:

a) presedinte – directorul directiei de ape;

b) vicepresedinte – un reprezentant al Directiei pentru siguranta barajelor si cadastrul apelor din cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor;

c) un reprezentant al Administratiei Nationale “Apele Române“ – membru;

d) directorul tehnic al directiei de ape – membru;

e) seful compartimentului exploatare din cadrul directiei de ape – membru;

f) directorul sistemului de gospodărire a apelor în a cărui rază teritorială se află acumularea – membru;

g) secretar – un reprezentant al biroului siguranta barajelor din cadrul directiei de ape.

Art. 7. – (1) Deciziile se adoptă cu votul a două treimi din numărul membrilor comisiei de atestare prezenti la interviu, în prezenta a cel putin trei pătrimi din numărul total al membrilor. Prezenta presedintelui sau, după caz, a vicepresedintelui este obligatorie.

(2) Comisiile de atestare se întrunesc, de regulă, trimestrial sau în cazul în care sunt primite pentru atestare cel putin 5 solicitări cu dosare continând documente complete.

(3) Organizarea atestării personalului de exploatare calificat al micilor acumulări se asigură de fiecare directie de ape, prin fixarea datei, a orei si locului de desfăsurare a sedintelor, prin anuntarea în scris a membrilor comisiei de atestare si a solicitantilor si prin afisarea listei solicitantilor la sediul directiei.

(4) Sedintele se convoacă cu cel putin două săptămâni înainte de data stabilită pentru atestare, membrii comisiei de atestare urmând să confirme participarea cu cel putin 3 zile înainte de data sedintei. Componenta comisiei de atestare astfel constituite se afisează la locul desfăsurării sedintelor, cel mai târziu în dimineata zilei de desfăsurare a sedintei.

Art. 8. – (1) Sedinta comisiei de atestare este condusă de presedinte sau, după caz, de vicepresedinte, care invită, pe rând, solicitantii la interviu. Secretarul comisiei prezintă documentele din dosarul solicitantului. În cadrul interviului presedintele si membrii comisiei de atestare pot cere solicitantului precizări privind: documentele din dosar, activitatea desfăsurată în domeniul gospodăririi apelor sau cunostintele sale privind exploatarea lacurilor de acumulare.

(2) După interviu membrii comisiei de atestare acordă calificativul “admis“ sau “respins“.

(3) Decizia comisiei de atestare privind “admiterea“ sau “respingerea“ de la atestare se consemnează în cadrul unui proces-verbal semnat de membrii prezenti, se comunică verbal solicitantului, iar rezultatul se afisează la sediul directiei de ape.

(4) În cazul proceselor-verbale cu decizia finală “respins“, solicitantii aflati în această situatie pot depune contestatii în conditiile prevăzute la art. 14.

Art. 9. – Membrii comisiei de atestare beneficiază de o indemnizatie de sedintă al cărei cuantum se stabileste prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale “Apele Române“.

Art. 10. – (1) Atestatul se emite de comisia de atestare si are valabilitate 5 ani de la data emiterii, cu posibilitatea prelungirii pentru perioade de încă 5 ani.

(2) Solicitarea de prelungire a valabilitătii atestatului se realizează prin depunerea de către titularul atestatului la directia de ape emitentă, cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate, a unui dosar care va cuprinde:

a) cererea de prelungire;

b) memoriul de activitate al persoanei atestate;

c) chitanta de achitare a tarifului pentru prelungirea valabilitătii.

Art. 11. – (1) Tariful pentru atestare si obtinerea atestatului este de 300 lei.

(2) Tariful pentru prelungirea valabilitătii atestatului este de 200 lei.

(3) Sumele datorate conform tarifelor prevăzute la alin. (1) si (2) se depun în contul Administratiei Nationale “Apele Române“ RO93TREZ7005025XXX001176, deschis la Trezoreria SMB.

(4) Tarifele prevăzute la alin. (1) si (2) pot fi actualizate prin ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor.

Art. 12. – (1) Atestatul îsi încetează valabilitatea în următoarele cazuri:

a) la expirarea termenului pentru care a fost eliberat;

b) în cazul suspendării;

c) în cazul anulării.

(2) Atestatul este suspendat, după caz, în următoarele situatii:

a) pe perioada în care titularul a primit sanctiuni administrative sau pe perioada de aplicare a unor hotărâri judecătoresti, la producerea unor infractiuni;

b) pe perioada în care titularul ocupă o functie care, în conformitate cu prevederile legii, intră în conflict de interese sau în incompatibilitate cu exercitarea activitătii de personal de exploatare;

c) în cazul nerespectării prevederilor regulamentului de exploatare a acumulării sau a cerintelor instructiunilor de urmărire a comportării în timp a barajului;

d) pe perioada suspendării autorizatiei de gospodărire a apelor si a autorizatiei de functionare în sigurantă.

(3) Atestatul se anulează în următoarele cazuri:

a) în caz de inactivitate a titularului o perioadă mai mare de 4 ani;

b) dacă persoana atestată a fost condamnată prin sentintă definitivă pentru fapte comise în exercitarea profesiei;

c) în cazul producerii unor incidente sau accidente la baraje, în functie de gravitatea acestora si de implicarea persoanei atestate.

(4) Personalul calificat căruia i s-a anulat atestatul pentru motivele prevăzute la alin. (3) lit. b) nu poate să mai depună un nou dosar pentru atestare.

Art. 13. – Suspendarea sau anularea atestatului se face de comisia de atestare de pe lângă directia de ape din subordinea Administratiei Nationale “Apele Române“, care a emis atestatul, la notificarea fundamentată a angajatorului, a Directiei pentru siguranta barajelor si cadastrul apelor, a Inspectiei de Stat a Apelor din cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor si a împuternicitilor acestora.

Art. 14. – (1) Contestatiile cu privire la respingerea dosarului pentru atestare, neacordarea atestatului de către comisia de atestare, neprelungirea valabilitătii, suspendarea sau anularea atestatelor se depun la comisia de atestare emitentă a atestatului.

(2) Directorul directiei de ape dispune, prin decizie, constituirea unei comisii de solutionare a contestatiilor, formată din: un reprezentant al Directiei pentru siguranta barajelor si cadastrul apelor din cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, un reprezentant al Administratiei Nationale “Apele Române“, directorul tehnic al directiei de ape si secretarul comisiei de atestare.

(3) Comisia de solutionare a contestatiilor analizează contestatiile în termen de maximum o săptămână de la depunerea acestora, întocmeste un proces-verbal si propune modul de rezolvare.

(4) Directia de ape transmite în scris o comunicare către persoana care a depus contestatia, cu concluzia comisiei de solutionare a contestatiilor.

Art. 15. – Organizarea cursurilor de pregătire de scurtă durată în domeniul hidrotehnic se efectuează în baza tematicii, a perioadelor si programelor, precum si a modelelor de certificate si tarife, care se stabilesc si se aprobă prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale “Apele Române“.

Art. 16. – Angajarea personalului de exploatare calificat al micilor acumulări, atestat conform prezentei proceduri, se face de către detinătorul sau administratorul barajului, în conditiile legii (cerere de ofertă, licitatie, încredintare directă în cazuri justificate).

Art. 17. – Personalul de exploatare calificat al micilor acumulări, atestat conform prezentei proceduri, răspunde, în conditiile legii, pentru activitatea desfăsurată, inclusiv pentru consecintele acesteia.

Art. 18. – Personalul de exploatare calificat al micilor acumulări, atestat conform prezentei proceduri, nu se poate angaja simultan la mai mult de 3 mici acumulări, inclusiv la cele aflate în cascadă.

Art. 19. – În cazul în care detinătorul sau administratorul barajului nu are sau nu angajează personal de exploatare calificat, exploatarea micilor acumulări se face cu asistentă tehnică din partea personalului desemnat de Administratia Natională “Apele Române“, în baza unui contract.

Art. 20. – Modelul de atestat este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 21. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

 

CERERE - TIP

privind obtinerea atestatului pentru activitatea de personal de exploatare calificat al micilor acumulări cu folosintă piscicolă, de agrement sau de interes local, din categoriile C si D

– Model –

 

Subsemnatul/subsemnata ............................................................, domiciliat/domiciliată în .........................................., str. ................................................ nr. ........, judetul/sectorul ......................................................, posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria ............................. nr. ..............., eliberat/eliberată de Sectia de politie ...................... la data de ......................................................, codul numeric personal ................................., având Certificatul de absolvire a cursurilor de pregătire în domeniul hidrotehnic de nivel postliceal nr. .......... din ..........................................., eliberat de Administratia Natională “Apele Române“ – Directia Apelor ......................................................., solicit atestarea pentru activitatea de personal de exploatare calificat al micilor acumulări cu folosintă piscicolă, de agrement sau de interes local, din categoriile C si D, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2005 privind exploatarea în sigurantă a acumulărilor cu folosintă piscicolă, de agrement sau de interes local, din categoriile C si D, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 13/2006.

Anexez toate documentele prevăzute în Procedura NTLH – 025 de atestare a personalului de exploatare calificat al micilor acumulări cu folosintă piscicolă, de agrement sau de interes local, din categoriile C si D, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 719/2006.

 

(Semnătura, data)

 

ANEXA Nr. 2

 

ADMINISTRATIA NATIONALĂ “APELE ROMÂNE“

Directia Apelor ........................................

 

ATESTAT

nr. ......... din ............

pentru activitatea de personal de exploatare calificat al micilor acumulări cu folosintă piscicolă, de agrement sau de interes local, din categoriile C si D, conform Procedurii NTLH – 025, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 719/2006

 

– Model –

 

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) si ale art. 4 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2005 privind exploatarea în sigurantă a acumulărilor cu folosintă piscicolă, de agrement sau de interes local, din categoriile C si D, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 13/2006,

în baza prevederilor Procedurii NTLH – 025 de atestare a personalului de exploatare calificat al micilor acumulări cu folosintă piscicolă, de agrement sau de interes local, din categoriile C si D, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 719/2006,

văzând Procesul-verbal nr. ............................. din ................................... al Comisiei de atestare numite prin Decizia nr. ........................... din .........................., emisă de directorul general al Administratiei Nationale “Apele Române“, Directia Apelor .............................................. este împuternicită să elibereze prezentul atestat.

Domnul/Doamna .........................................................., domiciliat/domiciliată în ........................................................, str. ..................... nr. ......., judetul (sectorul) ....................................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria ....... nr. ......., eliberat/eliberată de ...................................... la data de ..........................., codul numeric personal................................. este atestat/atestată pentru activitatea de personal de exploatare calificat al micilor acumulări

cu folosintă piscicolă, de agrement sau de interes local, din categoriile C si D.

Prezentul atestat este valabil o perioadă de 5 ani de la data emiterii.

 

Director,

Presedintele Comisiei de atestare,

.....................................................................

(numele si prenumele, stampila)

Secretarul Comisiei de atestare,

.............................................................

(Exemplarul nr. 1 se înmânează titularului.)

(Exemplarul nr. 2 se păstrează la directia de ape emitentă.)

 

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Normei tehnice feroviare “Infrastructură feroviară. Sudarea aparatelor de cale“

 

În temeiul prevederilor art. 4 lit. e) prima liniută din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Feroviare Române – AFER, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Feroviare Române – AFER, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma tehnică feroviară “Infrastructură feroviară. Sudarea aparatelor de cale“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prevederile prezentului ordin se aplică în activitătile de proiectare, constructie, modernizare, reparare si întretinere a aparatelor de cale sudate, de către operatorii economici persoane juridice române, autorizati ca furnizori feroviari de produse/servicii, la întocmirea caietelor de sarcini si a specificatiilor tehnice, de către administratorul infrastructurii feroviare si de gestionarii infrastructurii feroviare, precum si la avizarea documentatiilor tehnice si la evaluarea conformitătii lucrărilor la aparatele de cale de către Autoritatea Feroviară Română – AFER.

Art. 3. – Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea juridică potrivit legii.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. – Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 4 iulie 2006.

Nr. 1.192.

 

ANEXĂ*)

 

NORMA TEHNICĂ FEROVIARĂ

“Infrastructură feroviară. Sudarea aparatelor de cale“

 

PREAMBUL

Existenta joantelor din cuprinsul aparatelor de cale conduce la aparitia de uzuri si defecte ale reperelor de rulare, la limitarea vitezei de circulatie, cât si la o rată crescută a degradării geometriei acestora. Eliminarea joantelor, prin sudarea între ele a reperelor de rulare, este solutia cea mai bună pentru reducerea efectelor negative mentionate.

În vederea modernizării liniilor de cale ferată si realizării căii si a integrării în sistemele europene de transport feroviar, apare necesitatea eliminării joantelor eclisate, prin sudarea între ele a reperelor de rulare a aparatelor de cale si încorporarea acestora în calea fără joante.

Prezenta normă tehnică feroviară stabileste regulile si conditiile tehnice care permit eliminarea prin sudură a joantelor unui aparat de cale existent în cale sau a unui aparat de cale care urmează să fie introdus în cale după sudarea joantelor.

Prezenta normă se utilizează de către:

– Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.“ – S.A. la programarea lucrărilor de reparare a liniilor de cale ferată si de întretinere;

– proiectanti autorizati ca furnizori feroviari, la elaborarea documentatiilor pentru lucrările de reparare a liniilor de cale ferată;

– firme specializate, autorizate ca furnizori feroviari care au acordul de principiu al Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.“ – S.A. pentru executia de lucrări de sudare sine/aparate de cale, la contractarea/realizarea sudării aparatelor de cale.

Cifrele din parantezele pătrate din cuprinsul normei tehnice feroviare reprezintă numărul de ordine al documentelor de referintă din anexa 1.

 

*) Anexa

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a