MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 620         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 18 iulie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

892. – Hotărâre privind închiderea Punctului de control pentru trecerea frontierei Giurgiu (România) – Ruse (Bulgaria) Gara Fluvială km 492+500, pentru traficul international de călători

 

909. – Hotărâre privind transmiterea unui teren agricol, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Călărasi – Unitatea pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie Călărasi în administrarea Agentiei Domeniilor Statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

468. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea formularului-tip al cererilor, precum si a procedurii de acordare a cotelor si înscriere în Registrul cotelor

 

1.266. – Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind examinarea medicală si psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei, cu modificările si completările ulterioare

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

114.346. – Decizie pentru autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale “Direct Automotive Broker de Asigurare“ – S.R.L.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind închiderea Punctului de control pentru trecerea frontierei Giurgiu (România) – Ruse (Bulgaria) Gara Fluvială km 492+500, pentru traficul international de călători

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se închide Punctul de control pentru trecerea frontierei Giurgiu (România) – Ruse (Bulgaria) Gara Fluvială km 492+500, pentru traficul international de călători.

Art. 2. – Personalul Politiei de frontieră, precum si posturile aferente din cadrul punctului de control pentru trecerea frontierei prevăzut la art. 1 se redistribuie în cadrul Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontieră Giurgiu.

Art. 3. – Mijloacele fixe si obiectele de inventar din dotarea Punctului de control pentru trecerea frontierei Giurgiu (România) – Ruse (Bulgaria) Gara Fluvială km 492+500 se transferă, în mod corespunzător, în gestiunea Punctului de trecere a frontierei Giurgiu.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 5 iulie 2006.

Nr. 892.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren agricol, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Călărasi – Unitatea pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie Călărasi în administrarea Agentiei Domeniilor Statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui teren agricol, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Călărasi – Unitatea pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie Călărasi în administrarea Agentiei Domeniilor Statului.

Art. 2. – Predarea-preluarea terenului agricol transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Vasile Lupu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 iulie 2006.

Nr. 909.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului agricol, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Călărasi – Unitatea pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie Călărasi în administrarea Agentiei Domeniilor Statului

 

Adresa unde

este situat terenul agricol

Persoana juridică

de la care se transmite

terenul agricol

Persoana juridică

la care se transmite

terenul agricol

Numărul de identificare

acordat de Ministerul Finantelor

Publice

Caracteristicile tehnice

ale terenului agricol

Comuna Ciocănesti,

judetul Călărasi

Statul român,

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării  Rurale – Directia pentru

Agricultură si Dezvoltare Rurală Călărasi – Unitatea pentru Ameliorare

si Reproductie în Zootehnie Călărasi

Statul român – Agentia Domeniilor Satului

27.193

Lot zootehnic Ciocănesti

Teren agricol = 114 ha

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea formularului-tip al cererilor, precum si a procedurii de acordare a cotelor si înscriere în Registrul cotelor

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3), (10) si (14) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 852/2006 privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum si a modului de alocare si reconstituire a rezervei nationale de lapte,

în baza Referatului Directiei de crestere a animalelor si produse animaliere nr. 100.848 din 4 iulie 2006, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă formularele-tip ale cererilor privind acordarea cotei individuale de lapte pentru livrări si pentru vânzări directe, prevăzute în anexele nr. 1 si 2 administrativ-teritoriale, producătorilor mentionati la art. 2 alin. (3) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 852/2006.

Art. 2. – Se aprobă formularele-tip ale cererilor pentru înscrierea producătorilor mentionati la art. 2 alin. (10) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 852/2006 în Registrul investitiilor si pentru acordarea cotei individuale de lapte pentru livrări, prevăzute în anexele nr. 3, 4 si 5administrativ-teritoriale.

Art. 3. – Se aprobă procedura de acordare a cotelor individuale de lapte, de înscriere în Registrul cotelor si, respectiv, în Registrul investitiilor, prevăzută în anexele nr. 6 si 7.

Art. 4. – Anexele nr. 1–7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Vasile Lupu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 iulie 2006.

Nr. 468.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

 

PROCEDURĂ

de acordare a cotelor individuale de lapte si de înscriere în Registrul cotelor pentru producătorii mentionati la art. 2 alin. (3) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 852/2006 privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum si a modului de alocare si reconstituire a rezervei nationale de lapte

 

Art. 1. – Cota individuală de lapte pentru livrări si/sau vânzări directe se acordă producătorilor de lapte care au produs si au comercializat lapte în perioada 1 aprilie 2005 – 31 martie 2006, la solicitarea scrisă a acestora către autoritatea competentă, Departamentul de Administrare a Cotei de Lapte (D.A.C.L.), solicitare ce se poate face până la data de 31 octombrie 2006.

Art. 2. – (1) Formularele-tip ale cererilor, prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la ordin, sunt puse la dispozitia solicitantilor de către D.A.C.L. prin structurile sale judetene, respectiv birourile judetene ale D.A.C.L.

(2) Formularele-tip ale cererilor, prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la ordin, pot fi procurate si de la personalul nominalizat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în vederea distribuirii acestora si consilierii producătorilor, la nivel comunal.

Art. 3. – Formularele-tip ale cererilor, prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la ordin, completate de către producătorii de lapte:

a) se depun direct la sediul biroului judetean al D.A.C.L. pe teritoriul căruia se află solicitantul, în vederea înscrierii în Registrul cotelor; sau

b) se transmit prin postă la sediul biroului judetean al D.A.C.L., cu confirmare de primire, în vederea înscrierii în Registrul cotelor;

c) se depun direct la personalul nominalizat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale la nivel de comună.

Art. 4. – Formularele-tip ale cererilor, prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la ordin, transmise prin postă, se depun însotite de următoarele documente:

a) copie de pe BI/CI al/a producătorului, în cazul persoanelor fizice; sau

b) copie de pe certificatul unic de înregistrare, în cazul persoanelor juridice.

Art. 5. – (1) Verificarea îndeplinirii conditiilor de înscriere în Registrul cotelor se face de către personalul responsabil din cadrul birourilor judetene ale D.A.C.L.

(2) În urma verificării, personalul prevăzut la alin. (1) înregistrează cererile primite, actualizează baza de date de la nivelul judetului si transmite informatiile la filiala regională de care apartine.

Art. 6. – În urma analizării solicitărilor producătorilor transmise de birourile judetene ale D.A.C.L., filiala regională propune aprobarea sau respingerea cererilor, iar D.A.C.L. central emite decizia de acordare sau neacordare a cotei individuale de lapte pentru livrări si/sau vânzări directe.

Art. 7. – D.A.C.L. are obligatia de a transmite tuturor producătorilor care au solicitat cota deciziile de acordare sau neacordare a cotei individuale de lapte pentru livrări si/sau vânzări directe, până la data de 31 ianuarie 2007.

 

ANEXA Nr. 7

 

PROCEDURĂ

de acordare a cotelor individuale de lapte si de înscriere în Registrul investitiilor si, respectiv, în Registrul cotelor pentru producătorii definiti la art. 2 alin. (10) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 852/2006 privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum si a modului de alocare si reconstituire a rezervei nationale de lapte

 

Art. 1. – Cota individuală de lapte pentru livrări si/sau vânzări directe se acordă producătorilor de lapte care îsi extind capacitatea exploatatiei sau care îsi realizează noi exploatati, la solicitarea scrisă a acestora căre autoritatea competentă Departamentul de Administrare a Cotei de Lapte (D.A.C.L.).

Art. 2. – Formularele-tip ale cererilor, prevăzute în anexele nr. 3–5 la ordin, sunt puse la dispozitia solicitantilor de către D.A.C.L. prin structurile sale judetene, respectiv birourile judetene ale D.A.C.L.

Art. 3. – Formularele-tip ale cererilor, prevăzute în anexele nr. 3 si 4 la ordin, completate de către producătorii de lapte:

a) se depun direct la sediul biroului judetean al D.A.C.L. pe teritoriul căruia se află solicitantul, în vederea înscrierii în Registrul investitiilor; sau

b) se transmit prin postă la sediul biroului judetean al D.A.C.L., cu confirmare de primire, în vederea înscrierii în Registrul investitiilor.

Art. 4. – (1) Formularele-tip ale cererilor pentru înscrierea în Registrul investitiilor, prevăzute în anexele nr. 3 si 4 la ordin, se completează si se depun până la data de 31 octombrie 2006.

(2) Formularele-tip ale cererilor, prevăzute în anexele nr. 3 si 4 la ordin, se depun însotite de următoarele documente:

a) copie de pe BI/CI al/a producătorului, în cazul persoanelor fizice, sau copie de pe certificatul unic de înregistrare, în cazul persoanelor juridice;

b) în cazul accesării programului SAPARD si inclusiv cofinantare prin programul “Fermierul“:

– copie de pe contractul de finantare SAPARD si anexa B8 cu indicatorii financiari;

– adeverintă de la oficiul judetean de plăti pentru dezvoltare rurală si pescuit, cu precizarea capacitătii exploatatiei si a numărului de vaci;

c) în cazul accesării programului “Fermierul“ fără cofinantare SAPARD, adeverintă de la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală, care să ateste aprobarea programului “Fermierul“ si care să precizeze capacitatea exploatatiei, numărul de vaci si productia anuală de lapte estimată;

d) în cazul finantării din fonduri proprii:

– scrisoare de confort emisă de bancă sau dovada contractării unui credit bancar pentru producătorii care extind capacitatea exploatatiei sau care îsi realizează noi exploatatii;

– plan de afaceri sau memoriu justificativ din care să rezulte capacitatea exploatatiei, numărul de vaci si productia anuală de lapte estimată;

e) în cazul exploatatiilor realizate înainte de 1 aprilie 2006, de la care nu s-a comercializat lapte în perioada 1 aprilie 2005 – 31 martie 2006, dovada livrării laptelui după această dată, pentru o perioadă minimă de 4 luni.

Art. 5. – (1) Formularul-tip al cererii privind acordarea cotei individuale de lapte pentru livrări, prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, se depune după finalizarea investitiilor si popularea exploatatiilor, dar nu mai târziu de 31 martie 2007.

(2) Formularul-tip al cererii, prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, se depune însotit de următoarele documente:

a) certificat de origine si valoare productivă pentru animalele achizitionate; sau

b) dovadă privind cantitatea de lapte livrată la un cumpărător aprobat pe o perioadă minimă de 4 luni.

Art. 6. – (1) Verificarea îndeplinirii conditiilor de înscriere în Registrul cotelor se face de către personalul nominalizat din cadrul birourilor judetene ale D.A.C.L.

(2) În urma verificării, personalul prevăzut la alin. (1) înregistrează cererile primite, actualizează baza de date de la nivelul judetului si transmite informatiile la filiala regională de care apartine.

Art. 7. – În urma analizării solicitărilor producătorilor transmise de birourile judetene ale D.A.C.L. filiala regională propune aprobarea sau respingerea cererilor, iar D.A.C.L. central emite decizia de acordare sau neacordare a cotei individuale de lapte pentru extinderea sau realizarea de noi exploatatii.

Art. 8. – D.A.C.L. are obligatia de a transmite tuturor producătorilor care au solicitat cota în vederea extinderii sau realizării de noi exploatatii deciziile de acordare ori neacordare a cotei individuale de lapte pentru livrări, până la data de 1 mai 2007.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind examinarea medicală si psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei, cu modificările si completările ulterioare

 

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. I. – Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind examinarea medicală si psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 28 mai 2003, cu modificările si completările ulterioare, se completează la capitolul I “Transport feroviar si cu metroul“ din Lista functiilor cu responsabilităti în siguranta circulatiei si conditiile de examinare medicală si psihologică, după punctul 4, cu un nou punct, punctul 41, cu următorul cuprins:

 

 

Examenul medical

si periodicitatea

Examenul psihologic

si periodicitatea

Bareme utilizate pentru avizare

medico-psihologică la controlul periodic

Nr.

crt.

Ramura de transport,

denumirea functiei

si locul de muncă

Bareme uilizate

la admiterea în scoală  si debut

în functie

Controlul

periodic

Admitere în scoală si debut

în functie

Control

periodic

Conditii

psiho-fizice

(anexa nr. 1 C)

Limite de

acuitate auditivă

Limite de

acuitate vizuală

Perceperea

culorilor

“41.

Conductor vagon

de dormit si cusetă

II

2 ani

II

5 ani

III

II

II

II

II“

 

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 7 iulie 2006.

Nr. 1.266.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

pentru autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale “Direct Automotive Broker de Asigurare“ – S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 20 iunie 2006 prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale “Direct Automotive Broker de Asigurare“ – S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. – Societatea Comercială “Direct Automotive Broker de Asigurare“ – S.R.L., cu sediul social în Bucuresti, str. Bârcă nr. 11, bl. M86, sc. 1, et. 1, ap. 2, camera 2, sectorul 5, nr. de ordine în registrul comertului J 40/12563/18.07.2005, cod unic de înregistrare 17789724, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. – Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. – Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 27 iunie 2006.

Nr. 114.346.