MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 634         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 24 iulie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

284. – Lege pentru aderarea României la Conventia privind limitarea răspunderii pentru creante maritime si la Protocolul din 1996 pentru amendarea acesteia, adoptate în cadrul Organizatiei Maritime Internationale la Londra la 19 noiembrie 1976, respectiv la 2 mai 1996

 

Conventia privind limitarea răspunderii pentru creante maritime, 1976

 

Protocolul din 1996 pentru amendarea Conventiei privind limitarea răspunderii pentru creante maritime, 1976

 

910. – Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Conventia privind limitarea răspunderii pentru creante maritime si la Protocolul din 1996 pentru amendarea acesteia, adoptate în cadrul Organizatiei Maritime Internationale la Londra la 19 noiembrie 1976, respectiv la 2 mai 1996

 

306. – Lege pentru ratificarea Protocolului aditional dintre România si Republica Slovacă, semnat la Bratislava la 8 noiembrie 2005, la Acordul dintre România si Republica Slovacă privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bratislava la 3 martie 1994

 

Protocol aditional între România si Republica Slovacă, la Acordul dintre România si Republica Slovacă privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bratislava la 3 martie 1994

 

935. – Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului aditional dintre România si Republica Slovacă, semnat la Bratislava la 8 noiembrie 2005, la Acordul dintre România si Republica Slovacă privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bratislava la 3 martie 1994

 

308. – Lege pentru completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a IV-a – Reteaua de localităti

 

937. – Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a IV-a – Reteaua de localităti

 

309. – Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale

 

938. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale

 

310. – Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

939. – Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

311. – Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 160/2005 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

940. – Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 160/2005 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aderarea României la Conventia privind limitarea răspunderii pentru creante maritime si la Protocolul din 1996 pentru amendarea acesteia, adoptate în cadrul Organizatiei Maritime Internationale la Londra la 19 noiembrie 1976, respectiv la 2 mai 1996

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – România aderă la Conventia privind limitarea răspunderii pentru creante maritime, adoptată în cadrul Organizatiei Maritime Internationale la Londra la 19 noiembrie 1976.

Art. 2. – România aderă la Protocolul din 1996 pentru amendarea Conventiei privind limitarea răspunderii pentru creante maritime, 1976, adoptat de Organizatia Maritimă Internatională la Londra la 2 mai 1996.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 6 iulie 2006.

Nr. 284.

 

CONVENTIA

privind limitarea răspunderii pentru creante maritime, 1976*)

 


*) Traducere.

 

Intrată în vigoare la 1 decembrie 1986

Statele părti la prezenta conventie,

recunoscând avantajul determinării prin acord a anumitor reguli uniforme privitoare la limitarea răspunderii pentru creante maritime,

au decis să încheie în acest scop o conventie si au convenit la aceasta după cum urmează:

 

CAPITOLUL I

Dreptul la limitare

 

ARTICOLUL 1

Persoanele îndreptătite la limitarea răspunderii

 

1. Proprietarii de nave si salvatorii, asa cum sunt definiti în cele ce urmează, conform prevederilor acestei conventii îsi pot limita răspunderea pentru creantele stabilite la art. 2.

2. Termenul proprietar de navă va avea întelesul de proprietar, navlositor, manager si operator al unei nave maritime.

3. Salvator înseamnă orice persoană care oferă servicii în legătură directă cu operatiunile de salvare. Operatiunile de salvare vor include de asemenea operatiunile mentionate în art. 2 paragraful 1 subparagrafele d), e) si f).

4. Dacă oricare dintre creantele prevăzute la art. 2 sunt formulate împotriva vreunei persoane pentru a cărei faptă, neglijentă sau greseală este răspunzător proprietarul de navă sau salvatorul, această persoană va fi îndreptătită să beneficieze ea însăsi de limitarea răspunderii asa cum este prevăzută în prezenta conventie.

5. În această conventie răspunderea proprietarului de navă va include răspunderea într-o actiune formulată împotriva navei însesi.

6. Asigurătorul răspunderii pentru creante supuse limitării, în conformitate cu prevederile prezentei conventii, va fi îndreptătit să beneficieze de avantajele acestei conventii în aceeasi măsură ca si asiguratul însusi.

7. Actul prin care se invocă limitarea răspunderii nu va constitui o recunoastere a răspunderii.

 

ARTICOLUL 2

Creante supuse limitării

 

1. În conformitate cu art. 3 si 4, următoarele creante, oricare ar fi natura răspunderii, vor face obiectul limitării răspunderii:

a) creante privind pierderea vietii sau vătămarea corporală sau pierderea ori deteriorarea proprietătii (incluzând deteriorarea amenajărilor portuare, a bazinelor, a căilor navigabile si a mijloacelor de semnalizare a navigatiei), care au avut loc la bord sau în legătură directă cu operarea navei sau cu operatiunile de salvare, si pierderile ulterioare rezultate din acestea;

b) creante privind pierderi cauzate de întârzieri în transportul pe mare al mărfii, pasagerilor sau bagajelor acestora;

c) creante privind alte pierderi cauzate de încălcarea drepturilor, altele decât cele contractuale, produse în legătură directă cu operarea navei sau cu operatiunile de salvare;

d) creante privind ranfluarea, dezesuarea, distrugerea sau predarea în bună stare a unei nave scufundate, naufragiate, esuate ori abandonate, inclusiv a tot ceea ce este sau a fost la bordul unei astfel de nave;

e) creante privind preluarea, distrugerea sau predarea în bună stare a mărfii de pe navă;

f) creante ale unei persoane, alta decât cea răspunzătoare pentru măsurile luate în vederea prevenirii sau minimalizării pierderilor pentru care persoana răspunzătoare îsi poate limita răspunderea în conformitate cu prezenta conventie, si pierderile ulterioare cauzate de asemenea măsuri.

2. Creantele enumerate în paragraful 1 vor face obiectul limitării răspunderii chiar dacă ele sunt cerute prin intermediul unui recurs sau ca despăgubire impusă contractual ori în alt mod. Totusi, creantele mentionate în paragraful 1 subparagrafele d), e) si f) nu vor face obiectul limitării răspunderii în măsura în care acestea sunt legate de o remunerare potrivit unui contract încheiat cu persoana răspunzătoare.

 

ARTICOLUL 3

Creante exceptate de la limitare

 

Prevederile prezentei conventii nu se vor aplica:

a) creantelor pentru salvare sau pentru contributia la avaria comună;

b) creantelor pentru pagube produse prin poluarea cu hidrocarburi în întelesul Conventiei internationale privind răspunderea civilă pentru daune produse prin poluarea cu hidrocarburi din 29 noiembrie 1969 sau al oricărui amendament ori protocol în vigoare al acesteia;

c) creantelor supuse oricărei conventii internationale sau legislatii nationale, care guvernează ori interzic limitarea răspunderii pentru daune de natură nucleară;

d) creantelor împotriva proprietarului unei nave nucleare pentru daune de natură nucleară;

e) creantelor prepusilor proprietarului navei sau salvatorului, ale căror îndatoriri au legătură cu nava sau cu operatiunile de salvare, incluzând creante ale mostenitorilor acestora, dependentilor sau altor persoane îndreptătite să formuleze aceste creante, dacă, sub legea care guvernează contractul de angajare dintre proprietarul navei sau salvator si acesti prepusi, proprietarul navei ori salvatorul nu este îndreptătit să îsi limiteze răspunderea pentru aceste creante sau dacă, potrivit acestei legi, îi este permis să îsi limiteze răspunderea doar la o valoare mai mare decât cea prevăzută de art. 6.

 

ARTICOLUL 4

Conduita care îngrădeste limitarea

 

O persoană răspunzătoare nu trebuie să aibă dreptul să îsi limiteze răspunderea, dacă s-a demonstrat că pierderea a rezultat prin actiunea sa personală sau prin omisiune, comisă cu intentia de a cauza această pierdere, sau din imprudentă si stiind că este posibil să rezulte o astfel de pierdere.

 

ARTICOLUL 5

Compensarea creantelor

 

Când o persoană îndreptătită la limitarea răspunderii potrivit prevederilor acestei conventii are o creantă împotriva creditorului său rezultată din acelasi eveniment, respectivele creante se vor compensa, iar dispozitiile prezentei conventii se vor aplica numai soldului, dacă există.

 

CAPITOLUL II

Limitele răspunderii

 

ARTICOLUL 6

Limite generale

 

1. Limitele răspunderii pentru alte creante decât cele mentionate în art. 7, apărute într-o ocazie distinctă, vor fi calculate după cum urmează:

a) în ceea ce priveste creantele pentru pierderea vietii sau vătămare corporală:

(i) 333.000 unităti de cont pentru o navă cu un tonaj până la 500;

(ii) pentru o navă cu tonaj mai mare decât cel prevăzut la pct. (i), următoarea sumă peste cea mentionată la pct. (i):

– pentru fiecare tonă de la 501 la 3.000, 500 unităti de cont;

– pentru fiecare tonă de la 3.001 la 30.000, 333 unităti de cont;

– pentru fiecare tonă de la 30.001 la 70.000, 250 unităti de cont; si

– pentru fiecare tonă peste 70.000, 167 unităti de cont;

b) în ceea ce priveste orice alte creante:

(i) 167.000 unităti de cont pentru o navă cu un tonaj până la 500;

(ii) pentru o navă cu un tonaj mai mare decât cel prevăzut la pct. (i), următoarea sumă peste cea mentionată la pct. (i):

– pentru fiecare tonă de la 501 la 30.000, 167 unităti de cont;

– pentru fiecare tonă de la 30.001 la 70.000, 125 unităti de cont; si

– pentru fiecare tonă peste 70.000 tone, 83 unităti de cont.

2. Atunci când suma calculată în conformitate cu paragraful 1 subparagraful a) este insuficientă pentru plata în totalitate a creantelor mentionate în acel paragraf, suma calculată în conformitate cu paragraful 1 subparagraful b) va fi disponibilă pentru reglarea soldului neplătit pentru creantele din paragraful 1 subparagraful a) si acest sold neplătit vine în completarea creantelor mentionate în paragraful 1 subparagraful b).

3. Totusi, fără a aduce atingere dreptului la creante pentru pierderea vietii sau vătămarea corporală conform paragrafului 2, un stat parte poate stipula în legislatia natională faptul că creantele privind pagube la amenajările portuare, la bazine, la căi navigabile si la mijloace de semnalizare a navigatiei vor avea prioritate asupra altor creante mentionate în paragraful 1 subparagraful b), după cum stabileste acea lege.

4. Limitele răspunderii pentru orice salvator care nu operează de pe navă sau pentru orice salvator care operează doar pe nava care sau în numele căreia se acordă servicii de salvare vor fi calculate ca pentru un tonaj de 1.500.

5. În scopul acestei conventii tonajul navei va fi considerat tonajul brut calculat conform regulilor de calcul al tonajului continute în anexa 1 la Conventia internatională privind măsurătorile de tonaj al navelor, 1969.

 

ARTICOLUL 7

Limita pentru creantele pasagerilor

 

1. Pentru creantele apărute ca urmare a oricărei ocazii distincte de pierdere a vietii sau vătămare corporală a pasagerilor unei nave, limita răspunderii proprietarului de navă în acest caz va fi în sumă de 46.666 unităti de cont, multiplicată cu numărul de pasageri pe care nava este autorizată să îl transporte conform certificatului său, dar fără a depăsi 25 milioane unităti de cont.

2. În scopul acestui articol creante pentru pierderea vietii sau vătămare corporală a pasagerilor unei nave va însemna orice astfel de creante pretinse de sau în numele oricărei persoane transportate pe navă:

a) conform unui contract de transport pasageri; sau

b) care, cu acceptul cărăusului, însoteste un vehicul sau animale vii în cadrul unui contract de transport mărfuri.

 

ARTICOLUL 8

Unitatea de cont

 

1. Unitatea de cont la care se face referire în art. 6 si 7 reprezintă dreptul special de tragere, asa cum este definit de Fondul Monetar International. Sumele mentionate în art. 6 si 7 trebuie convertite în moneda natională a statului în care se solicită limitarea, la cursul din data constituirii fondului limitării, efectuării plătii sau acordării garantiei care în conformitate cu legea acelui stat este echivalentul plătii respective. Pentru operatiunile si tranzactiile unui stat parte care este membru al Fondului Monetar International, valoarea în drepturi speciale de tragere a monedei nationale trebuie calculată conform metodei de evaluare aplicate de Fondul Monetar International, în vigoare la data mentionată. Valoarea în drepturi speciale de tragere a monedei nationale a unui stat parte care nu este membru al Fondului Monetar International trebuie calculată printr-o metodă stabilită de statul în cauză.

2. Totusi, acele state care nu fac parte din Fondul Monetar International si a căror legislatie nu permite aplicarea prevederilor paragrafului 1 pot, la momentul semnării fără rezerve cu privire la ratificare, acceptare sau aprobare sau la momentul ratificării, acceptării, aprobării sau aderării ori în orice moment ulterior, să declare faptul că limitele răspunderii prevăzute a fi aplicate în teritoriile lor prin această conventie vor fi fixate după cum urmează: a) referitor la art. 6 paragraful 1 subparagraful a), la o sumă de:

(i) 5 milioane de unităti monetare pentru o navă cu un tonaj până la 500;

(ii) pentru o navă cu un tonaj mai mare decât cel prevăzut la pct. (i), următoarea sumă adăugată la cea mentionată la pct. (i):

– pentru fiecare tonă de la 501 la 3.000, 7.500 unităti monetare;

– pentru fiecare tonă de la 3.001 la 30.000, 5.000 unităti monetare;

– pentru fiecare tonă de la 30.001 la 70.000, 3.750 unităti monetare; si

– pentru fiecare tonă care depăseste 70.000, 2.500 unităti monetare; si

b) cu privire la articolul 6 paragraful 1 subparagraful b), la o sumă de:

(i) 2,5 milioane de unităti monetare pentru o navă cu un tonaj până la 500;

(ii) pentru o navă cu un tonaj mai mare decât cel prevăzut la pct. (i), următoarea sumă adăugată la cea mentionată la pct. (i):

– pentru fiecare tonă de la 501 la 30.000, 2.500 unităti monetare;

– pentru fiecare tonă de la 30.001 la 70.000, 1.850 unităti monetare; si

– pentru fiecare tonă care depăseste 70.000, 1.250 unităti monetare; si

c) cu privire la art. 7 paragraful 1, la o sumă de 700.000 unităti monetare multiplicate cu numărul pasagerilor pe care nava este autorizată să îl transporte conform certificatului său, dar fără a depăsi 375 milioane unităti monetare.

Paragrafele 2 si 3 ale art. 6 se aplică corespunzător subparagrafelor a) si b) ale acestui paragraf.

3. Unitatea monetară la care se face referire în paragraful 2 corespunde cu saizeci si cinci si jumătate miligrame de aur de puritate nouă sute miimi. Conversia sumelor la care se face referire în paragraful 2 în moneda natională trebuie făcută conform legislatiei statului implicat.

4. Calculul mentionat în ultima frază a paragrafului 1 si conversia mentionată în paragraful 3 trebuie efectuate astfel încât, pe cât posibil, să exprime în moneda natională a statului parte aceeasi valoare reală a sumelor din art. 6 si 7, exprimate în unităti de cont. Statele părti trebuie să comunice depozitarului metoda de calcul conform paragrafului 1 sau rezultatul conversiei din paragraful 3, după caz, la momentul semnării fără rezerve cu privire la ratificare, acceptare sau aprobare ori atunci când depune unul din instrumentele mentionate la art. 16 si oricând intervine o modificare a oricăruia dintre acestea.

 

ARTICOLUL 9

Cumularea creantelor

 

1. Limitele răspunderii stabilite în conformitate cu art. 6 se vor aplica cumulului tuturor creantelor apărute într-o situatie distinctă:

a) împotriva persoanei sau persoanelor mentionate în paragraful 2 al art. 1 si oricărei persoane pentru a cărei actiune, neglijentă sau greseală ea sau ele sunt responsabile; sau

b) împotriva proprietarului unei nave care acordă servicii de salvare de pe acea navă si salvatorului sau salvatorilor care operează de pe o astfel de navă si oricărei persoane pentru a cărei actiune, neglijentă sau greseală ea sau ele sunt responsabile; sau

c) împotriva salvatorului sau salvatorilor care nu operează de pe navă sau care operează doar pe nava care sau în numele căreia sunt acordate serviciile de salvare si oricărei persoane pentru a cărei actiune, neglijentă sau greseală ea sau ele sunt responsabile.

2. Limitele răspunderii stabilite în conformitate cu art. 7 trebuie aplicate cumulului tuturor creantelor în cauză, care pot apărea într-o ocazie distinctă împotriva persoanei sau persoanelor mentionate în paragraful 2 al art. 1 în legătură cu nava mentionată în art. 7 si oricărei persoane pentru ale cărei actiuni, neglijentă sau greseală ea sau ele sunt responsabile.

 

ARTICOLUL 10

Limitarea răspunderii fără constituirea unui fond de limitare

 

1. Limitarea răspunderii poate fi solicitată chiar dacă nu a fost înfiintat un fond de limitare potrivit art. 11. Totusi, un stat parte poate prevedea în legislatia natională ca, la introducerea în instantă a unei actiuni pentru obtinerea plătii unei creante supuse limitării, persoana răspunzătoare să poată invoca dreptul de limitare a răspunderii doar dacă a fost înfiintat un fond de limitare în conformitate cu prevederile prezentei conventii sau dacă acesta se înfiintează atunci când este invocat dreptul de limitare a răspunderii.

2. Dacă limitarea răspunderii este invocată fără constituirea unui fond de limitare, prevederile art. 2 trebuie aplicate corespunzător.

3. Aspectele legate de procedură, apărute datorită regulilor acestui articol, trebuie stabilite conform legislatiei nationale a statului parte în care are loc actiunea.

 

CAPITOLUL III

Fondul de limitare

 

ARTICOLUL 11

Constituirea fondului

 

1. Orice persoană considerată răspunzătoare poate constitui un fond în cadrul instantei sau al oricărei autorităti competente a statului parte în care sunt instituite procedurile legale cu privire la creantele care fac obiectul limitării. Fondul trebuie să fie constituit în limita sumelor mentionate în art. 6 si 7, corespunzătoare creantelor pentru care acea persoană poate fi răspunzătoare, împreună cu dobânda calculată de la data producerii evenimentului care a dat nastere răspunderii, până la data constituirii fondului. Orice fond astfel constituit va fi disponibil doar pentru plata creantelor pentru care poate fi invocată limitarea răspunderii.

2. Un fond poate fi constituit prin depunerea sumei sau prin prezentarea unei garantii acceptabile conform legislatiei statului parte unde este constituit fondul si considerată suficientă de către instantă sau de altă autoritate competentă.

3. Un fond constituit de una dintre persoanele mentionate în paragraful 1 subparagrafele a), b), sau c) ori în paragraful 2 ale art. 9 sau de asigurătorul acestora trebuie să fie recunoscut ca si constituit de către toate persoanele mentionate în paragraful 1 subparagrafele a), b) sau c) ori în paragraful 2, după caz.

 

ARTICOLUL 12

Distribuirea fondului

 

1. Cu conditia respectării prevederilor paragrafelor 1, 2 si 3 ale art. 6 si 7, fondul trebuie distribuit între solicitanti proportional cu creantele lor stabilite asupra fondului.

2. Dacă, înainte de distribuirea fondului, persoana responsabilă sau asigurătorul acesteia a achitat o creantă stabilită asupra fondului, acea persoană trebuie, până la limita sumei plătite, să dobândească prin subrogare drepturile pe care persoana astfel compensată le-ar fi obtinut în baza prezentei conventii.

3. Dreptul de subrogare prevăzut în paragraful 2 poate fi, de asemenea, exercitat de alte persoane decât cele mentionate în acesta, pentru orice sumă de compensare pe care ar fi plătit-o, dar numai în măsura în care acea subrogare este permisă în conditiile legislatiei nationale.

4. Atunci când persoana responsabilă sau orice altă persoană stabileste că poate fi obligată să plătească, la o dată ulterioară, integral sau partial, o sumă de compensare pentru care acea persoană si-ar fi câstigat un drept de subrogare conform paragrafelor 2 si 3 dacă compensarea ar fi fost plătită înainte ca fondul să fie distribuit, instanta sau orice altă autoritate competentă a statului unde fondul a fost constituit poate cere ca o sumă suficientă să fie stabilită, temporar, ca rezervă, pentru a permite acelei persoane să îsi prezinte creantele împotriva fondului la acea dată ulterioară.

 

ARTICOLUL 13

Îngrădirea altor actiuni

 

1. Atunci când un fond de limitare a fost stabilit în conformitate cu art. 11, persoanele care au formulat o creantă asupra fondului nu îsi vor mai putea exercita niciun drept de revendicare împotriva oricăror alte bunuri ale persoanei de către care sau în numele căreia a fost constituit fondul.

2. După ce fondul de limitare a fost constituit conform art. 11, orice navă sau orice altă proprietate, apartinând unei persoane în numele căreia a fost constituit fondul, care a fost arestată ori tinută sub jurisdictia unui stat parte pentru o creantă posibil a fi stabilită asupra fondului, sau orice altă formă de garantie acordată poate fi eliberată prin ordinul instantei sau al altei autorităti competente a acelui stat. Totusi, dacă a fost constituit un fond de limitare, această eliberare trebuie să fie întotdeauna dispusă: a) în portul unde a avut loc incidentul ori, dacă a avut loc în afara portului, în primul port de destinatie ulterior; sau

b) în portul de debarcare, pentru creantele formulate pentru pierderea vietii sau vătămarea corporală; sau

c) în portul de descărcare, pentru daune la încărcătură; sau

d) în statul unde s-a făcut arestarea.

3. Regulile paragrafelor 1 si 2 se vor aplica doar dacă reclamantul poate formula o creantă asupra fondului de limitare în instanta care administrează acel fond, iar fondul este efectiv disponibil si liber transferabil pentru acea revendicare.

 

ARTICOLUL 14

Legea aplicabilă

 

În conformitate cu prevederile prezentului capitol, regulile legate de constituirea si distribuirea unui fond de limitare si toate regulile procedurale conexe trebuie guvernate de legea statului parte în care a fost constituit fondul.

 

CAPITOLUL IV

Domeniul de aplicare

 

ARTICOLUL 15

 

1. Prezenta conventie se aplică ori de câte ori o persoană mentionată în art. 1 cere în instanta unui stat parte să îsi limiteze răspunderea ori caută să obtină eliberarea navei sau a altei proprietăti ori ridicarea garantiei

acordate în limita jurisdictiei oricărui asemenea stat. Cu toate acestea, fiecare stat parte poate exclude, total sau partial, de la aplicarea prezentei conventii orice persoană mentionată în art. 1, care în momentul în care prevederile acestei conventii sunt invocate înaintea instantei acelui stat, nu are domiciliul într-un stat parte sau nu are sediul principal al firmei într-un stat parte, precum si orice navă în legătură cu care se invocă dreptul de limitare sau a cărei eliberare se încearcă, care nu arborează în momentul specificat mai sus pavilionul unui stat parte.

2. Un stat parte poate reglementa, prin prevederi legale nationale specifice, sistemul limitării răspunderii care să se aplice navelor care:

a) potrivit legii acelui stat, sunt destinate navigatiei pe apele interioare;

b) sunt nave cu un tonaj mai mic de 300.

Un stat parte care se foloseste de optiunea prevăzută în acest paragraf va informa depozitarul cu privire la limitele răspunderii adoptate în legislatia sa natională sau asupra faptului că nu există astfel de limite.

3. Un stat parte poate reglementa prin prevederi legale nationale specifice sistemul limitării răspunderii care se va aplica creantelor formulate în cazurile în care nu sunt implicate în niciun fel interese ale persoanelor care nu sunt cetăteni ai statelor părti.

4. Instantele unui stat parte nu vor aplica prezenta conventie în cazul navelor construite pentru sau adaptate la si angajate în lucrări de foraj:

a) atunci când acel stat a stabilit prin legislatia sa natională o limită de răspundere superioară celei prevăzute în conformitate cu art. 6; sau

b) atunci când acel stat a devenit parte la o conventie care reglementează sistemul răspunderii referitor la asemenea nave.

În cazurile la care se aplică prevederile subparagrafului

a), acel stat parte va informa depozitarul în mod corespunzător.

5. Prezenta conventie nu se aplică:

a) vehiculelor pe pernă de aer;

b) platformelor plutitoare construite în scopul explorării sau exploatării resurselor naturale ale bazinului mării ori ale subsolului acesteia.

 

CAPITOLUL V

Clauze finale

 

ARTICOLUL 16

Semnarea, ratificarea si aderarea

 

1. Prezenta conventie este deschisă semnării tuturor statelor, la sediul central al Organizatiei Maritime Consultative Interguvernamentale (denumită în continuare Organizatia), începând cu 1 februarie 1977 până la 31 decembrie 1977 si va rămâne apoi deschisă aderării.

2. Toate statele pot deveni parte la prezenta conventie prin:

a) semnare fără rezerve în ceea ce priveste ratificarea, acceptarea ori aprobarea; sau

b) semnarea cu conditia ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, acceptare ori aprobare; sau

c) aderare.

3. Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea se va efectua prin depunerea în acest scop a unui instrument formal la secretarul general al Organizatiei (denumit în continuare secretar general).

 

ARTICOLUL 17

Intrarea în vigoare

 

1. Prezenta conventie va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare împlinirii unui an de când 12 state fie au semnat-o fără rezerve în ceea ce priveste ratificarea, acceptarea sau aprobarea, fie au depus instrumentele solicitate pentru ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.

2. Pentru un stat care depune un instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare ori care semnează fără rezerve în ceea ce priveste ratificarea, acceptarea sau aprobarea, în conformitate cu prezenta conventie, după întrunirea cerintelor privind intrarea în vigoare, dar înaintea datei de intrare în vigoare, ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea ori semnarea fără rezerve în ceea ce priveste ratificarea, acceptarea sau aprobarea îsi va produce efectul în ziua intrării în vigoare a conventiei sau în prima zi a lunii următoare a unui număr de 90 de zile de la data semnării ori depunerii instrumentului, oricare survine mai târziu.

3. Pentru orice stat care devine ulterior parte la prezenta conventie, aceasta va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării celor 90 de zile de la data la care acest stat a depus instrumentul.

4. Referitor la relatiile dintre statele care au ratificat, au acceptat sau au aprobat prezenta conventie ori care au aderat la ea, aceasta înlocuieste si abrogă Conventia internatională privind limitarea răspunderii proprietarilor de nave maritime, încheiată la Bruxelles la 10 octombrie 1957, si Conventia internatională pentru unificarea anumitor reguli referitoare la limitarea răspunderii proprietarilor de nave maritime, semnată la Bruxelles la 25 august 1924.

 

ARTICOLUL 18

Rezerve

 

1. Orice stat poate, la momentul semnării, ratificării, acceptării, aprobării sau aderării, să îsi rezerve dreptul de a nu aplica prevederile art. 2 paragraful 1 subparagrafele d) si e). Nu este permisă nicio altă rezervă de la prevederile fundamentale ale prezentei conventii.

2. Pentru a fi acceptate, rezervele prezentate la momentul semnării trebuie confirmate în momentul ratificării, acceptării sau aprobării.

3. Orice stat care a prezentat o rezervă la această conventie o poate retrage în orice moment, prin intermediul unei notificări adresate secretarului general. O asemenea retragere va intra în vigoare în ziua primirii notificării. Dacă notificarea mentionează că retragerea unei rezerve va intra în vigoare la o dată specificată si această dată este ulterioară primirii notificării de către secretarul general, retragerea va intra în vigoare la această dată ulterioară.

 

ARTICOLUL 19

Denuntarea

 

1. Prezenta conventie poate fi denuntată de către un stat parte în orice moment după un an de la data la care aceasta a intrat în vigoare pentru acel stat parte.

2. Denuntarea se va efectua prin depunerea unui instrument la secretarul general.

3. Denuntarea va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării perioadei de un an de la data depunerii instrumentului sau după o perioadă suficient de lungă precum cea mentionată în instrument.

 

ARTICOLUL 20

Revizuirea si amendarea

 

1. În scopul revizuirii sau amendării prezentei conventii, Organizatia poate convoca o conferintă.

2. Organizatia va convoca o conferintă a statelor părti la prezenta conventie pentru revizuirea si amendarea acesteia, la cererea a cel putin unei treimi din numărul statelor părti.

3. După data intrării în vigoare a unui amendament la prezenta conventie, orice instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare depus va fi considerat ca aplicându-se conventiei în forma amendată, dacă în instrument nu este exprimată o intentie contrară.

 

ARTICOLUL 21

Revizuirea sumelor de limitare si a unitătilor de cont sau a unitătilor monetare

 

1. În afara cazurilor prevăzute la art. 20 si în conformitate cu prevederile paragrafelor 2 si 3 ale prezentului articol, Organizatia poate convoca o conferintă numai în scopul modificării sumelor specificate în art. 6 si 7 si în art. 8 paragraful 2 sau al înlocuirii cu alte unităti a uneia ori a amândurora dintre unitătile definite în art. 8 paragrafele 1 si 2. Modificarea sumelor va fi făcută doar ca urmare a unei schimbări semnificative a valorii lor reale.

2. Organizatia va convoca o asemenea conferintă la solicitarea a cel putin unui sfert din numărul statelor părti.

3. O decizie de a modifica sumele sau de a înlocui unitătile cu alte unităti de cont va fi luată cu o majoritate de două treimi din numărul statelor părti prezente si votante în această conferintă.

4. Orice stat care depune instrumentul de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare la prezenta conventie, după intrarea în vigoare a unui amendament, va aplica conventia în forma ei amendată.

 

ARTICOLUL 22

Depozitarea

 

1. Prezenta conventie va fi depozitată la secretarul general.

2. Secretarul general:

a) va transmite copii legalizate ale prezentei conventii tuturor statelor care au fost invitate să participe la Conferinta privind limitarea răspunderii pentru creantele maritime si oricăror alte state care au aderat la această conventie;

b) va informa toate statele care au semnat sau au aderat la prezenta conventie, cu privire la:

(i) fiecare nouă semnare si fiecare depunere a unui instrument sau a oricărei rezerve la aceasta, împreună cu datele respective;

(ii) data intrării în vigoare a prezentei conventii sau a oricăror amendamente la aceasta;

(iii) orice denuntare a prezentei conventii si data intrării ei în vigoare;

(iv) orice amendament adoptat în conformitate cu art. 20 sau 21;

(v) orice comunicare prevăzută de oricare dintre articolele prezentei conventii.

3. La intrarea în vigoare a prezentei conventii, o copie legalizată va fi transmisă de către secretarul general Secretariatului Natiunilor Unite pentru înregistrarea si publicarea în conformitate cu art. 102 din Carta Natiunilor Unite.

 

ARTICOLUL 23

Limbi

 

Prezenta conventie este elaborată într-un singur exemplar original, în limbile engleză, franceză, rusă si spaniolă, fiecare text fiind autentic în egală măsură.

Încheiată la Londra la 19 noiembrie 1976. Ca mărturie la aceasta, subsemnatii, fiind pe deplin autorizati în acest scop, am semnat prezenta conventie.

(Lista semnăturilor nu este reprodusă.)

 

PROTOCOLUL DIN 1996*)

pentru amendarea Conventiei privind limitarea răspunderii pentru creante maritime, 1976

 


*) Traducere.

 

Părtile la prezentul protocol,

considerând că este oportună amendarea Conventiei privind limitarea răspunderii pentru creante maritime,

încheiată la Londra la 19 noiembrie 1976, pentru obtinerea unei compensatii sporite si pentru stabilirea unei proceduri simplificate de actualizare a sumelor de limitare,

au decis următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

În scopul prezentului protocol:

1. Conventie înseamnă Conventia privind limitarea răspunderii pentru creante maritime, 1976;

2. Organizatie înseamnă Organizatia Maritimă Internatională;

3. secretar general înseamnă secretarul general al Organizatiei.

 

ARTICOLUL 2

 

Subparagraful a) al articolului 3 din Conventie este înlocuit cu următorul text:

“a) creantele pentru salvare, incluzând, după caz, orice creantă pentru compensare specială în baza art. 14 din Conventia internatională privind salvarea, 1989, amendată, sau pentru contributia la avaria comună;“.

 

ARTICOLUL 3

 

Paragraful 1 al articolului 6 din Conventie este înlocuit cu următorul text:

“1. Limitele răspunderii pentru alte creante decât cele mentionate în art. 7, care apar într-o situatie distinctă, trebuie calculate după cum urmează:

a) cele privind creantele pentru pierderea vietii sau vătămare corporală:

(i) 2 milioane unităti de cont pentru o navă cu un tonaj până la 2.000;

(ii) pentru o navă cu un tonaj mai mare decât cel prevăzut la pct. (i), următoarea sumă se adaugă la cea mentionată la pct. (i):

– pentru fiecare tonă de la 2.001 la 30.000, 800 unităti de cont;

– pentru fiecare tonă de la 30.001 la 70.000, 600 unităti de cont; si

– pentru fiecare tonă peste 70.000, 400 unităti de cont;

(b) cele privind orice alte creante:

(i) 1 milion unităti de cont pentru o navă cu un tonaj până la 2.000;

(ii) pentru o navă cu un tonaj mai mare decât cel prevăzut la pct. (i), următoarea sumă se adaugă la cea mentionată la pct. (i):

– pentru fiecare tonă de la 2.001 la 30.000, 400 unităti de cont;

– pentru fiecare tonă de la 30.001 la 70.000, 300 unităti de cont; si

– pentru fiecare tonă peste 70.000, 200 unităti de cont.“

 

ARTICOLUL 4

 

Paragraful 1 al articolului 7 din Conventie este înlocuit cu următorul text:

“Pentru creantele apărute ca urmare a oricărei ocazii distincte de pierderea vietii sau vătămare corporală a pasagerilor unei nave, limita răspunderii proprietarului de navă în acest caz va fi în sumă de 175.000 unităti de cont multiplicată cu numărul de pasageri pe care nava este autorizată să-l transporte conform certificatului său.“

 

ARTICOLUL 5

 

Paragraful 2 al articolului 8 din Conventie este înlocuit cu următorul text:

“Totusi, acele state care nu sunt membre ale Fondului Monetar International si ale căror legi nu permit aplicarea prevederilor paragrafului 1 pot, la momentul semnării fără rezerve privind ratificarea, acceptarea sau aprobarea ori la momentul ratificării, acceptării, aprobării sau aderării ori în orice moment ulterior, să declare faptul că limitele răspunderii prevăzute a fi aplicate în teritoriile lor prin această conventie vor fi fixate după cum urmează:

a) cu privire la art. 6 paragraful 1 subparagraful a), la o sumă de:

(i) 30 milioane unităti monetare pentru o navă cu un tonaj până la 2.000;

(ii) pentru o navă cu un tonaj mai mare decât cel prevăzut la pct. (i), următoarea sumă se adaugă la cea mentionată la pct. (i):

– pentru fiecare tonă de la 2.001 la 30.000, 12.000 unităti monetare;

– pentru fiecare tonă de la 30.001 la 70.000, 9.000 unităti monetare; si

– pentru fiecare tonă care depăseste 70.000, 6.000 unităti monetare; si

b) cu privire la art. 6 paragraful 1 subparagraful b), la o sumă de:

(i) 15 milioane unităti monetare pentru o navă cu un tonaj până la 2.000;

(ii) pentru o navă cu un tonaj mai mare decât cel prevăzut la pct. (i), următoarea sumă se adaugă la cea mentionată la pct. (i):

– pentru fiecare tonă de la 2.001 la 30.000, 6.000 unităti monetare;

– pentru fiecare tonă de la 30.001 la 70.000, 4.500 unităti monetare;

– pentru fiecare tonă care depăseste 70.000, 3.000 unităti monetare; si

c) cu privire la art. 7 paragraful 1, la o sumă de 2.625.000 unităti monetare multiplicată cu numărul pasagerilor pe care nava este autorizată să-l transporte în conformitate cu certificatul său.

Paragrafele 2 si 3 ale art. 6 se aplică corespunzător subparagrafelor a) si b) ale acestui paragraf.“

 

ARTICOLUL 6

 

Următorul text este adăugat ca paragraful 3 bis în articolul 15 din Conventie:

“3 bis. Fără a aduce atingere limitei de răspundere stipulate în paragraful 1 al art. 7, un stat parte poate reglementa prin prevederi legale nationale particulare sistemul răspunderii care trebuie aplicat creantelor pentru pierderea vietii sau pentru vătămarea corporală a pasagerilor unei nave, cu conditia ca limita răspunderii să nu fie mai mică decât cea stipulată în paragraful 1 al art. 7. Un stat parte care face uz de optiunea prevăzută în acest paragraf trebuie să informeze secretarul general cu privire la limitele răspunderii adoptate sau despre faptul că nu există limite.“

 

ARTICOLUL 7

 

Paragraful 1 al articolului 18 din Conventie este înlocuit cu următorul text:

“1. Orice stat poate, la momentul semnării, ratificării, acceptării, aprobării ori aderării sau în orice alt moment ulterior, să îsi rezerve dreptul:

a) de a exclude aplicarea art. 2 paragraful 1 subparagrafele d) si e);

b) de a exclude creantele pentru daunele sub incidenta Conventiei internationale privind răspunderea si compensarea pentru daune în legătură cu transportul substantelor nocive si periculoase pe mare, 1996, sau a oricărui amendament ori protocol la aceasta.

Nicio altă rezervă de la prevederile fundamentale ale acestei conventii nu trebuie acceptată.“

 

ARTICOLUL 8

 

Amendarea limitelor

1. În baza cererii a cel putin unei jumătăti, dar în niciun caz mai putin de 6 din statele părti la acest protocol, orice propunere de amendare a limitelor specificate în art. 6 paragraful 1, art. 7 paragraful 1 si art. 8 paragraful 2 din Conventia amendată prin prezentul protocol trebuie să fie transmisă de către secretarul general tuturor membrilor Organizatiei si tuturor statelor contractante.

2. Orice amendament propus si transmis asa cum se mentionează mai sus trebuie înaintat Comitetului legislativ al Organizatiei (Comitetul legislativ), spre examinare, la o dată cu cel putin 6 luni ulterioară datei transmiterii.

3. Toate statele contractante ale Conventiei amendate de prezentul protocol, indiferent dacă sunt sau nu membre ale Organizatiei, trebuie să aibă dreptul să participe la lucrările Comitetului legislativ pentru examinarea si adoptarea amendamentelor.

4. Amendamentele trebuie adoptate cu o majoritate de două treimi din numărul statelor contractante ale Conventiei amendate de prezentul protocol, prezente si votante în Comitetul legislativ, lărgit conform prevederilor paragrafului 3, cu conditia ca cel putin o jumătate din statele contractante ale Conventiei amendate de prezentul protocol să fie prezente la momentul votării.

5. Atunci când actionează asupra unei propuneri de amendare a limitelor, Comitetul legislativ trebuie să tină seama de experienta incidentelor si, în particular, de totalul daunelor rezultate din acestea, de schimbări ale valorilor monetare si de efectele amendamentelor propuse asupra costului asigurării.

6. a) Niciun amendament la limitările prevăzute de prezentul articol nu va fi luat în considerare înainte de 5 ani de la data la care acest protocol a fost deschis pentru semnare si nici înainte de 5 ani de la data intrării în vigoare a unui amendament anterior în baza acestui articol.

b) Nicio limită nu poate fi stabilită la o valoare mai mare decât suma care corespunde limitei prevăzute în Conventia amendată de prezentul protocol, mărită cu 6% pe an, calculată pe baza compusă, de la data la care acest protocol a fost deschis pentru semnare.

c) Nicio limită nu poate fi stabilită la o valoare mai mare decât suma care corespunde limitei mentionate în Conventia amendată de prezentul protocol, înmultită cu 3.

7. Orice amendament adoptat în conformitate cu paragraful 4 trebuie adus la cunostintă tuturor statelor contractante de către Organizatie. Amendamentul trebuie considerat ca fiind acceptat la sfârsitul unei perioade de 18 luni de la data notificării, cu exceptia cazului în care în acea perioadă cel putin un sfert din statele care sunt state contractante la momentul adoptării amendamentului au comunicat secretarului general că nu acceptă amendamentul, caz în care amendamentul este respins si nu intră în vigoare.

8. Un amendament considerat ca fiind acceptat în conformitate cu paragraful 7 va intra în vigoare după 18 luni de la acceptarea lui.

9. Toate statele contractante se vor supune prevederilor acestui amendament, cu exceptia cazului în care acestea denuntă prezentul protocol în conformitate cu paragrafele 1 si 2 ale art. 12, cu cel putin 6 luni înainte ca amendamentul să intre în vigoare. O astfel de denuntare va avea efect atunci când amendamentul va intra în vigoare.

10. Atunci când un amendament a fost adoptat, dar perioada de 18 luni pentru acceptarea sa nu a expirat încă, amendamentul va trebui respectat de un stat care devine stat contractant pe parcursul acelei perioade, dacă acesta intră în vigoare. Un amendament care a fost acceptat în conformitate cu paragraful 7 se va aplica unui stat care devine stat contractant după acea perioadă. În cazurile la care s-a făcut referire în acest paragraf, amendamentul se aplică unui stat atunci când acesta intră în vigoare sau când prezentul protocol intră în vigoare pentru acel stat, dacă acest lucru se întâmplă mai târziu.

 

ARTICOLUL 9

 

1. Conventia si prezentul protocol trebuie să fie citite si interpretate împreună ca un singur instrument între părtile la acest protocol.

2. Un stat care este parte la prezentul protocol, dar nu este parte la Conventie trebuie să respecte prevederile Conventiei în forma amendată de prezentul protocol în ceea ce priveste relatiile cu alte state părti la acesta, dar nu este obligat să respecte prevederile Conventiei în relatiile cu statele părti numai la Conventie.

3. Conventia în forma amendată prin prezentul protocol se va aplica doar creantelor apărute ca urmare a evenimentelor care au avut loc după intrarea în vigoare a acestui protocol pentru fiecare stat.

4. Nicio prevedere a prezentului protocol nu va afecta obligatiile unui stat care este parte atât la Conventie, cât si la protocol în ceea ce priveste un stat care este parte la Conventie, dar nu este parte la prezentul protocol.

 

CLAUZE FINALE

 

ARTICOLUL 10

 

Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea si aderarea

1. Prezentul protocol va fi deschis pentru semnare la sediul central al Organizatiei, începând cu 1 octombrie 1996 până la 30 septembrie 1997, tuturor statelor.

2. Orice stat îsi poate exprima consimtământul de a respecta acest protocol prin:

a) semnare fără rezerve în ceea ce priveste ratificarea, acceptarea ori aprobarea; sau

b) semnarea cu conditia ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, acceptare ori aprobare; sau c) aderare.

3. Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea va intra în vigoare prin depunerea unui instrument în acest sens la secretarul general.

4. Orice instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, depus după intrarea în vigoare a unui amendament la Conventia în forma amendată prin prezentul protocol, va fi considerat a se aplica Conventiei astfel amendată, în forma modificată printr-un asemenea amendament.

 

ARTICOLUL 11

 

Intrarea în vigoare

1. Prezentul protocol va intra în vigoare după 90 de zile de la data la care 10 state si-au exprimat consimtământul de a respecta prevederile acestuia.

2. Pentru orice stat care îsi exprimă consimtământul de a respecta prevederile prezentului protocol, după ce conditiile din paragraful 1 privind intrarea în vigoare s-au îndeplinit, acest protocol va intra în vigoare după 90 de zile de la data exprimării acestui consimtământ.

 

ARTICOLUL 12

 

Denuntarea

1. Prezentul protocol poate fi denuntat de orice stat parte, în orice moment ulterior datei intrării acestuia în vigoare pentru acel stat parte.

2. Denuntarea va fi efectuată prin depunerea unui instrument de denuntare la secretarul general.

3. Denuntarea va avea efect după 12 luni sau o perioadă mai lungă, după cum este specificat în instrumentul de denuntare, de la depunerea sa la secretarul general.

4. Între statele părti la prezentul protocol, denuntarea Conventiei de către oricare dintre acestea, în conformitate cu art. 19 din aceasta, nu trebuie interpretată în niciun fel ca o denuntare a Conventiei în forma amendată de prezentul protocol.

 

ARTICOLUL 13

 

Revizuirea si amendarea

1. Organizatia poate convoca o conferintă în scopul revizuirii sau amendării prezentului protocol.

2. Organizatia va convoca o conferintă a statelor contractante la prezentul protocol pentru revizuirea sau amendarea acestuia, la cererea a cel putin unei treimi din statele contractante.

 

ARTICOLUL 14

 

Depozitarea

1. Prezentul protocol si orice amendamente acceptate conform art. 8 trebuie depozitate la secretarul general. Secretarul general:

a) va informa toate statele care au semnat sau au aderat la acest protocol cu privire la:

(i) fiecare nouă semnare sau depunere a unui instrument si data acestuia;

(ii) fiecare declaratie si comunicare conform art. 8 paragraful 2 din Conventia în forma amendată de prezentul protocol si art. 8 paragraful 4 din Conventie;

(iii) data intrării în vigoare a prezentului protocol;

(iv) orice propunere de amendare a limitelor efectuată în conformitate cu art. 8 paragraful 1;

(v) orice amendament care a fost adoptat în conformitate cu art. 8 paragraful 4;

(vi) orice amendament considerat ca fiind acceptat conform art. 8 paragraful 7 si data la care acest amendament va intra în vigoare conform paragrafelor 8 si 9 ale acelui articol;

(vii) depunerea oricărui instrument de denuntare a prezentului protocol si data depunerii, precum si data la care acesta va intra în vigoare;

b) va transmite copii legalizate ale prezentului protocol tuturor statelor semnatare si tuturor statelor care aderă la acesta.

2. La intrarea în vigoare a prezentului protocol, textul său va fi transmis de către secretarul general Secretariatului Natiunilor Unite pentru înregistrare si publicare, conform art. 102 din Carta Natiunilor Unite.

 

ARTICOLUL 15

 

Limbi

Prezentul protocol este elaborat într-un singur exemplar original în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, rusă si spaniolă, fiecare text fiind autentic în egală măsură. Elaborat la Londra la 2 mai 1996.

Ca mărturie la aceasta, subsemnatii, fiind pe deplin autorizati de guvernele lor în acest scop, au semnat prezentul protocol.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Conventia privind limitarea răspunderii pentru creante maritime si la Protocolul din 1996 pentru amendarea acesteia, adoptate în cadrul Organizatiei Maritime Internationale la Londra la 19 noiembrie 1976, respectiv la 2 mai 1996

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aderarea României la Conventia privind limitarea răspunderii pentru creante maritime si la Protocolul din 1996 pentru amendarea acesteia, adoptate în cadrul Organizatiei Maritime Internationale la Londra la 19 noiembrie 1976, respectiv la 2 mai 1996, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 iulie 2006.

Nr. 910.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Protocolului aditional dintre România si Republica Slovacă, semnat la Bratislava la 8 noiembrie 2005, la Acordul dintre România si Republica Slovacă privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bratislava la 3 martie 1994

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se ratifică Protocolul aditional dintre România si Republica Slovacă, semnat la Bratislava la 8 noiembrie 2005, la Acordul dintre România si Republica Slovacă privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bratislava la 3 martie 1994, ratificat de România prin Legea nr. 97/1994.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 iulie 2006.

Nr. 306.

 

PROTOCOL ADITIONAL

între România si Republica Slovacă la Acordul dintre România si Republica Slovacă privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bratislava la 3 martie 1994

 

Părtile contractante au convenit cele ce urmează:

La articolul 3, paragraful 3 va fi amendat astfel:

“3. Prevederile paragrafelor 1 si 2 ale acestui articol nu vor fi interpretate în sensul de a obliga o parte contractantă să extindă asupra investitorilor celeilalte părti contractante avantajul oricărui tratament, oricărei preferinte sau oricărui privilegiu care poate fi extins/extinsă de către prima parte contractantă în virtutea unui acord international sau aranjament referitor, în întregime sau partial, la impozitare.“

Articolul 3 va fi amendat si prin adăugarea unui nou paragraf, paragraful 4, după cum urmează:

“4. Prevederile acestui acord referitoare la tratamentul nediscriminatoriu, tratamentul national si tratamentul natiunii celei mai favorizate nu se vor aplica avantajelor prezente sau viitoare acordate de oricare parte contractantă în virtutea apartenentei la sau asocierii cu o uniune vamală, economică sau monetară, o piată comună sau zonă de comert liber, investitorilor proprii ai statelor membre ale unei astfel de uniuni, piete comune ori zone de comert liber sau ai oricărui stat tert.“

La articolul 6, paragraful 1 va fi amendat prin adăugarea unei noi formulări, astfel încât acesta se va citi după cum urmează:

“1. Fără a aduce prejudicii măsurilor adoptate de Uniunea Europeană, fiecare parte contractantă pe teritoriul căreia s-au efectuat investitii de către investitorii celeilalte părti contractante va garanta acelor investitori transferul liber al plătilor în legătură cu aceste investitii, în special pentru:“.

Prezentul protocol aditional va face parte integrantă din acord si va fi supus procedurilor constitutionale cerute de legile părtilor contractante.

Prezentul protocol aditional va intra în vigoare în a 90-a zi de la data primirii ultimei notificări.

Drept care subsemnatii, pe deplin autorizati, au semnat prezentul protocol aditional.

Încheiat la Bratislava la 8 noiembrie 2005, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, slovacă si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergente în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru România,

Mara Rîmniceanu,

secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice

Pentru Republica Slovacă,

Vladimil Podstranky,

secretar de stat la Ministerul Finantelor

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului aditional dintre România si Republica Slovacă, semnat la Bratislava la 8 noiembrie 2005, la Acordul dintre România si Republica Slovacă privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bratislava la 3 martie 1994

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru ratificarea Protocolului aditional dintre România si Republica Slovacă, semnat la Bratislava la 8 noiembrie 2005, la Acordul dintre România si Republica Slovacă privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bratislava la 3 martie 1994, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 11 iulie 2006.

Nr. 935.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a IV-a – Reteaua de localităti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – După articolul 5 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a IV-a – Reteaua de localităti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

“Art.51. – (1) Unitătile administrativ-teritoriale care se reînfiintează sunt delimitate si marcate teritorial pe baza vechilor hotare existente la data desfiintării lor si după un plan cadastral întocmit de initiator si avizat de oficiul judetean de cadastru si publicitate imobiliară. Planul cadastral avizat se supune consultării publice, prin referendum local, si după aprobare va face parte integrantă din legea de aprobare a înfiintării noii unităti administrativteritoriale.

(2) În cazul unitătilor administrativ-teritoriale nouînfiin tate, marcarea hotarelor administrativ-teritoriale, precum si a limitelor intravilanelor se face pe baza planului cadastral întocmit de către initiatori si avizat de către oficiul judetean de cadastru si publicitate imobiliară.

(3) În cazul în care apar divergente în procesul de delimitare teritorială a două sau mai multe unităti administrativ-teritoriale, prefectul mediază conflictul.

(4) Dacă în urma procesului de mediere, părtile nu ajung la un acord, planul cadastral se întocmeste conform solutiei propuse de initiator.

(5) Consiliile locale supun consultării populatiei, prin referendum local, odată cu hotărârile de înfiintare a unitătilor administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (1) si (2), si planurile cadastrale de delimitare teritorială a acestora.

(6) Cheltuielile legate de întocmirea si avizarea planurilor cadastrale fac parte din cheltuielile aferente organizării referendumului.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 iulie 2006.

Nr. 308.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a IV-a – Reteaua de localităti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a IV-a – Reteaua de localităti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 11 iulie 2006.

Nr. 937.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 5 iulie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 se introduc două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

“(2) Cu ocazia întocmirii procesului-verbal, agentul constatator va afisa o somatie pe caroseria autovehiculului, prin care solicită ridicarea acestuia de pe terenul apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale, în termen de 10 zile.

(3) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (2), primarul va dispune, la propunerea organului constatator, inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportarea si depozitarea autovehiculului si a bunurilor aflate în interiorul acestuia, prin grija agentului constatator, într-un loc special amenajat de către autoritătile administratiei publice locale.“

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art.4. – (1) În termen de 10 zile de la încunostintarea organelor de politie de către agentul constatator privind datele de identificare a autovehiculului abandonat (serie caroserie, serie motor, marcă, model, culoare), acestea efectuează cercetări pentru identificarea proprietarului sau, după caz, a detinătorului legal al autovehiculului respectiv.

(2) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), pe baza rezultatului cercetărilor efectuate de agentul constatator, primarul emite, la propunerea organului constatator care a încheiat procesul-verbal de constatare, potrivit art. 3, o dispozitie prin care declară vehiculul ca fiind fără stăpân sau abandonat.“

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art.5. – Cheltuielile ocazionate de efectuarea operatiunilor prevăzute la art. 3 alin. (3) se suportă de proprietarul sau de detinătorul legal al vehiculului ori, în lipsa acestuia, din sumele obtinute în urma valorificării vehiculului si a bunurilor găsite în interiorul acestuia.“

4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art.8. – Dacă în termen de 10 zile de la data anuntului proprietarul sau detinătorul său legal nu se prezintă în vederea ridicării vehiculului, acesta trece de drept în proprietatea unitătii administrativ-teritoriale din raza căreia a fost ridicat, liber de orice sarcini, prin dispozitie a primarului, si urmează să fie valorificat prin vânzare, în conditiile legii, sau predat unei unităti de colectare si valorificare a deseurilor, în functie de starea vehiculului.“

5. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.10. – (1) Dacă proprietarul sau detinătorul legal al vehiculului abandonat nu răspunde somatiei primite, devin aplicabile prevederile art. 4 alin. (2). După expirarea unui termen de 5 zile de la data somatiei adresate proprietarului sau detinătorului legal, vehiculul trece de drept în proprietatea unitătii administrativ-teritoriale pe a cărei rază teritorială se află si va fi predat unei unităti de colectare si valorificare a deseurilor.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 iulie 2006.

Nr. 309.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 11 iulie 2006.

Nr. 938.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107 din 14 iulie 2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 iulie 2006.

Nr. 310.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 11 iulie 2006.

Nr. 939.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 160/2005 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 160 din 24 noiembrie 2005 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.050 din 25 noiembrie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 iulie 2006.

Nr. 311.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 160/2005 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.  327/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 160/2005 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 11 iulie 2006.

Nr. 940.