MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 636         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 24 iulie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

344. – Lege privind detasarea salariatilor în cadrul prestării de servicii transnationale

 

983. – Decret pentru promulgarea Legii privind detasarea salariatilor în cadrul prestării de servicii transnationale

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

30. – Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul României a cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European

 

922. – Hotărâre pentru aprobarea Protocolului de colaborare în domeniul arhivistic între Arhivele Nationale din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor din România si Directia Generală a Arhivelor de pe lângă Consiliul de Ministri al Republicii Bulgaria, semnat la Bucuresti la 28 martie 2006

 

Protocol de colaborare în domeniul arhivistic între Arhivele Nationale din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor din România si Directia Generală a Arhivelor de pe lângă Consiliul de Ministri al Republicii Bulgaria

 

926. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Maramures

 

927. – Hotărâre pentru aprobarea contributiei financiare anuale a României, corespunzătoare anului 2006, la Programul comunitar de actiune în domeniul sănătătii publice (2003–2008)

 

928. – Hotărâre privind transmiterea unei părti de imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Medias si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Medias, judetul Sibiu

 

929. – Hotărâre privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national “Deschiderea si punerea în exploatare a carierei Rosiuta, judetul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an lignit“

 

934. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 786/2005 privind sprijinul direct al statului care se acordă pentru productia de tutun brut, în anul 2005, în scopul cresterii productiei si a calitătii tutunului

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

95. – Decizie pentru eliberarea domnului Silviu Bian din functia de secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

 

96. – Decizie privind numirea domnului Silviu Bian în functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind detasarea salariatilor în cadrul prestării de servicii transnationale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – Prevederile prezentei legi se aplică întreprinderilor stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, care, în cadrul prestării de servicii transnationale, detasează pe teritoriul României salariati cu care au stabilite raporturi de muncă.

Art. 2. – Prezenta lege nu se aplică personalului navigant al întreprinderilor din marina comercială.

Art. 3. – În sensul prezentei legi, prin salariat detasat se întelege salariatul care în mod normal lucrează într-un alt stat decât România, dar pentru o perioadă de timp limitată îsi desfăsoară activitatea în România.

Art. 4. – Prezenta lege se aplică în măsura în care întreprinderile prevăzute la art. 1 iau una dintre următoarele măsuri cu caracter transnational:

a) detasarea unui salariat pe teritoriul României, în numele întreprinderii si sub coordonarea acesteia, în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face detasarea si beneficiarul prestării de servicii care îsi  desfăsoară activitatea în România, dacă există un raport de muncă, pe perioada detasării, între salariat si întreprinderea care face detasarea;

b) detasarea unui salariat la o unitate situată pe teritoriul României sau la o întreprindere care apartine unui grup de întreprinderi, situată pe teritoriul României, dacă există un raport de muncă, pe perioada detasării, între salariat si întreprinderea care face detasarea;

c) punerea la dispozitie a unui salariat, de către o întreprindere de muncă temporară sau agentie de plasare, la o întreprindere utilizatoare stabilită sau care îsi desfăsoară activitatea pe teritoriul României, dacă există un raport de muncă, pe perioada detasării, între salariat si întreprinderea de muncă temporară sau agentia de plasare.

Art. 5. – În sensul prezentei legi, notiunea de salariat este cea reglementată în legislatia română.

Art. 6. – Salariatii detasati pe teritoriul României în cadrul prestării de servicii transnationale beneficiază, indiferent de legea aplicabilă raportului de muncă, de conditiile de muncă stabilite prin legea română si/sau prin contractul colectiv de muncă la nivel national si de ramură, cu privire la:

a) durata maximă a timpului de muncă si durata minimă a repausului periodic;

b) durata minimă a concediilor anuale plătite;

c) salariul minim, inclusiv compensarea sau plata muncii suplimentare;

d) conditiile de punere la dispozitie a salariatilor, în special de către întreprinderile de muncă temporară;

e) sănătatea si securitatea în muncă;

f) măsurile de protectie aplicabile conditiilor de muncă pentru femeile însărcinate sau pentru cele care au născut recent, precum si pentru copii si tineri;

g) egalitatea de tratament dintre bărbati si femei, precum si alte dispozitii în materie de nediscriminare.

Art. 7. – În sensul prevederilor prezentei legi, notiunea de salariu minim este cea prevăzută de lege si/sau de contractul colectiv de muncă aplicabil.

Art. 8. – (1) Prevederile art. 6 lit. b) si c) nu se aplică în cazul lucrărilor de montaj initial si/sau de primă instalare a unui bun, care fac parte integrantă dintr-un contract de furnizare de bunuri, sunt necesare pentru punerea în functiune a bunului furnizat si sunt executate de salariati calificati si/sau specializati ai întreprinderii furnizoare, dacă durata detasării este de cel mult 8 zile.

(2) Durata detasării se calculează pe baza unei perioade de referintă de un an de la data începerii detasării. La calculul duratei detasării se iau în considerare perioadele anterioare în care postul a fost ocupat de un ucrător detasat.

(3) Exceptia prevăzută la alin. (1) nu se aplică activitătilor din domeniul constructiilor, care vizează construirea, repararea, întretinerea, modificarea sau demolarea clădirilor, în special următoarelor:

a) excavatii;

b) terasament;

c) constructii;

d) montare si demontare a elementelor prefabricate;

e) amenajare sau echipare;

f) transformare;

g) renovare;

h) reparare;

i) demontare;

j) demolare;

k) mentenantă;

l) întretinere, lucrări de vopsire si curătare;

m) îmbunătătiri.

Art. 9. – Indemnizatiile specifice detasării sunt considerate parte a salariului minim, în măsura în care nu sunt acordate salariatului pentru acoperirea cheltuielilor generate de detasare, precum cele de transport, cazare si masă.

Art. 10. – Dispozitiile prezentei legi nu limitează aplicarea conditiilor de muncă mai favorabile pentru salariatii detasati în România.

Art. 11. – Întreprinderile stabilite într-un stat nemembru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, care detasează salariati pe teritoriul României, nu pot beneficia de un tratament mai favorabil decât întreprinderile stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European.

Art. 12. – (1) În scopul punerii în aplicare a prevederilor prezentei legi, Inspectia Muncii este autoritatea publică cu atributii de birou de legătură, care efectuează schimbul de informatii cu institutiile competente din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European.

(2) Inspectia Muncii comunică institutiilor competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European, precum si Comisiei Europene informatii referitoare la calitatea sa de autoritate cu atributii de birou de legătură.

(3) În cadrul acestei cooperări, Inspectia Muncii răspunde cererilor motivate de informare a acestor institutii cu privire la detasarea salariatilor în cadrul prestării de servicii transnationale, inclusiv referitor la abuzuri sau la cazuri de activităti transnationale considerate ilegale.

(4) Schimbul de informatii prevăzut la alin. (3) se realizează cu titlu gratuit.

Art. 13. – (1) Inspectia Muncii verifică aplicarea prevederilor prezentei legi, în vederea respectării drepturilor salariatilor detasati pe teritoriul României în cadrul prestării de servicii transnationale.

(2) În cazul în care consideră că le-au fost încălcate drepturile cu privire la conditiile de muncă, salariatii detasati în conditiile prezentei legi si/sau reprezentantii acestora se pot adresa Inspectiei Muncii.

Art. 14. – În situatia în care salariatii detasati în conditiile prezentei legi consideră că le-au fost încălcate drepturile cu privire la conditiile de muncă, acestia se pot adresa instantelor judecătoresti competente din România sau instantelor judecătoresti dintr-un alt stat, potrivit conventiilor internationale existente în materie de competentă judiciară.

Art. 15. – Procedura specifică privind detasarea salariatilor în cadrul prestării de servicii transnationale pe teritoriul României urmează să fie stabilită prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 16. – Prezenta lege intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

*

Prezenta lege transpune Directiva Parlamentului European si a Consiliului 96/71/CE din 16 decembrie 1996 privind detasarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE), nr. L 018 din 21 ianuarie 1997.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 19 iulie 2006.

Nr. 344.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind detasarea salariatilor în cadrul prestării de servicii transnationale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind detasarea salariatilor în cadrul prestării de servicii transnationale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 iulie 2006.

Nr. 983.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul României a cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. VII.2 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul României a cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 21 iulie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 260/2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – Prezenta ordonantă de urgentă stabileste conditiile în care cetătenii Uniunii Europene si ai statelor membre ale Spatiului Economic European si membrii acestora de familie îsi pot exercita dreptul la liberă circulatie, de rezidentă si de rezidentă permanentă pe teritoriul României, precum si limitele exercitării acestor drepturi din motive de ordine publică, securitate natională sau sănătate publică.“

2. La articolul 2 alineatul (1), punctele 4, 5 si 6 vor avea următorul cuprins:

“4. drept de rezidentă – dreptul cetăteanului Uniunii Europene de a rămâne si de a locui pe teritoriul României, în conditiile legii;

5. rezident – cetătean al Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia care îsi exercită dreptul la liberă circulatie si rezidentă pe teritoriul României, în conditiile legii;

6. persoană aflată în întretinere – orice alt membru de familie, indiferent de cetătenie, care nu se încadrează în definitia prevăzută la pct. 3 si care, în tara de origine ori de provenientă, se află în întretinerea sau gospodăreste împreună cu cetăteanul Uniunii Europene ori se află în situatia în care, din motive medicale grave, este necesară asistenta personală a acestuia;“.

3. La articolul 2 alineatul (1), după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:

“7. partener – persoana care convietuieste cu cetăteanul Uniunii Europene, dacă parteneriatul este înregistrat conform legii din statul membru de origine ori de provenientă sau, în cazul în care parteneriatul nu este înregistrat, relatia de convietuire poate fi dovedită.“

4. La articolul 3, partea introductivă si litera e) vor avea următorul cuprins:

“Art.3. – Cetătenii Uniunii Europene, precum si membrii familiilor lor, care îsi exercită dreptul la liberă circulatie si rezidentă pe teritoriul României, beneficiază de drepturile si libertătile recunoscute prin Tratatul privind Uniunea Europeană, cum ar fi:

...............................................................................................

e) au acces neîngrădit pe piata fortei de muncă din România, sub rezerva aplicării măsurilor tranzitorii prevăzute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, precum si la desfăsurarea altor activităti de natură economică, în conditiile legii aplicabile cetătenilor români;“.

5. La articolul 3 se introduc două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

“(2) Persoanele aflate în întretinere, precum si partenerul beneficiază de drepturile membrilor de familie ai cetăteanului Uniunii Europene privind intrarea si rezidenta pe teritoriul României, în conditiile stabilite de prezenta ordonantă de urgentă.

(3) Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei formalităti administrative de către cetătenii Uniunii Europene ori de către membrii lor de familie nu este conditionată de posesia unui document eliberat de autoritătile române în conditiile prezentei ordonante de urgentă, dacă, prin orice alt mijloc de probă, persoana interesată dovedeste că este beneficiară a acelui drept.“

6. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

“Intrarea, rezidenta si iesirea pe/de pe teritoriul României a cetătenilor Uniunii Europene, precum si a membrilor familiilor lor“

7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art.5. – (1) Intrarea cetătenilor Uniunii Europene pe teritoriul României este permisă prin toate punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului de persoane, cu conditia prezentării documentului national de identitate, a pasaportului sau a unui document eliberat în conditiile prezentei ordonante de urgentă pentru cetătenii Uniunii Europene, valabil, fără a se aplica stampila de intrare de către organele politiei de frontieră în oricare dintre aceste documente.

(2) Membrii de familie care nu sunt cetăteni ai Uniunii Europene pot intra pe teritoriul României în baza unui pasaport valabil si a vizei de intrare, cu exceptia cazurilor în care obligativitatea obtinerii vizei este desfiintată în conditiile legii.

(3) Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României acordă persoanelor prevăzute la alin. (2) viza de intrare pe teritoriul României. Conditiile pentru eliberarea vizei se stabilesc prin norme metodologice.

(4) Membrul de familie care nu este cetătean al Uniunii Europene, dar care este în posesia unui document valabil, care atestă rezidenta pe teritoriul unui alt stat membru în calitate de membru de familie al unui cetătean al Uniunii Europene, este scutit de la obligativitatea obtinerii unei vize. Organele politiei de frontieră nu aplică stampila de intrare sau de iesire în pasaportul persoanelor din această categorie.“

8. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art.6. – (1) Cetătenilor Uniunii Europene, precum si membrilor familiilor lor li se refuză intrarea pe teritoriul statului român numai în următoarele situatii:

a) dacă nu prezintă documentele corespunzătoare prevăzute la art. 5 si nu fac dovada, prin orice alt mijloc, că beneficiază de dreptul la liberă circulatie si rezidentă pe teritoriul României;

b) dacă au fost declarati indezirabili, în conditiile legii, sau dacă împotriva acestora a fost dispusă măsura interzicerii intrării pe teritoriul României în conditiile prezentei ordonante de urgentă;

c) există indicii temeinice că persoana în cauză constituie o amenintare reală si prezentă la ordinea publică, securitatea natională sau sănătatea publică.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1) lit. a), înainte de comunicarea refuzului permiterii intrării pe teritoriul României, persoanei i se acordă o perioadă de timp pe care o consideră necesară, în care să dovedească îndeplinirea conditiilor de intrare sau faptul că beneficiază de dreptul la liberă circulatie si rezidentă pe teritoriul României. Organele politiei de frontieră acordă tot sprijinul necesar pentru clarificarea situatiei persoanei în cauză, inclusiv prin eliberarea vizei de intrare, în cazuri exceptionale, după analizarea situatiei persoanei în cauză.

(3) Refuzul permiterii intrării pe teritoriul României se comunică de către organele politiei de frontieră de îndată, în scris, împreună cu motivele care au stat la baza dispunerii acestei măsuri, indicându-se instanta competentă si termenul în care măsura poate fi atacată.

(4) Împotriva refuzului permiterii intrării pe teritoriul României se poate face actiune la instanta de contencios administrativ în a cărei rază teritorială se află sediul organului emitent al actului administrativ contestat.

Instanta solutionează de urgentă si cu precădere, pronuntându-se prin hotărâre. Cererea se judecă în camera de consiliu, cu citarea părtilor. Hotărârea instantei este definitivă si irevocabilă.

(5) Introducerea actiunii în contencios administrativ împotriva refuzului permiterii intrării pe teritoriul României nu suspendă executarea măsurii.“

9. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art.7. – Cetătenii Uniunii Europene, precum si membrii familiilor lor pot părăsi teritoriul României pe baza prezentării documentelor si cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor privind aplicarea stampilei de către organele politiei de frontieră, prevăzute la art. 5.“

10. Litera a) a alineatului (1) al articolului 8 se abrogă.

11. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Refuzul permiterii iesirii de pe teritoriul României se comunică de către organele politiei de frontieră în conditiile prevăzute la art. 6 alin. (3). Împotriva refuzului permiterii iesirii se poate face actiune la instanta de contencios administrativ competentă. Procedura prevăzută la art. 6 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.“

12. Alineatul (3) al articolului 8 se abrogă.

13. Titlul sectiunii a 3-a a capitolului II va avea următorul cuprins:

“Rezidenta pe teritoriul României a cetătenilor Uniunii Europene, precum si a membrilor familiilor lor“

14. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art.10. – (1) Pe durata sederii în România, cetătenii Uniunii Europene sau, după caz, membrii familiilor lor sunt obligati să declare la formatiunile teritoriale ale Autoritătii pentru străini, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului, următoarele:

a) orice modificare intervenită cu privire la nume, prenume si cetătenie;

b) în cazul membrilor de familie care nu au cetătenia Uniunii Europene, orice schimbare relevantă cu privire la starea civilă.

(2) Pierderea sau furtul documentelor în baza cărora se permite trecerea frontierei de stat a României, precum si a celor eliberate de autoritătile române în baza prevederilor prezentei ordonante de urgentă vor fi declarate la organul de politie competent teritorial, în termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului.“

15. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:

“Conditiile exercitării dreptului de rezidentă pe teritoriul României de către cetătenii Uniunii Europene, precum si de membrii familiilor lor“

16. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art.12. – (1) Cetătenii Uniunii Europene, care intră pe teritoriul României, beneficiază de drept de rezidentă pentru o perioadă de până la 3 luni de la data intrării în tară, fără îndeplinirea vreunei conditii suplimentare.

(2) Membrii de familie ai cetătenilor Uniunii Europene, indiferent de cetătenie, care îi însotesc sau li se alătură ulterior beneficiază de prevederile alin. (1).

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) si (2) pot beneficia de drept de rezidentă pe teritoriul României pentru o perioadă mai mare de 3 luni în conditiile prevăzute la sectiunea a 2-a a prezentului capitol.

(4) Persoanele prevăzute la alin. (1) si (2) pot beneficia de drept de rezidentă permanentă pe teritoriul României în conditiile prevăzute la sectiunea a 3-a a prezentului capitol.“

17. Titlul sectiunii a 2-a a capitolului III va avea următorul cuprins:

“Dreptul de rezidentă pentru o perioadă de peste 3 luni“

18. La articolul 13, alineatele (1) si (4) vor avea următorul cuprins:

“(1) Cetătenii Uniunii Europene aflati în una dintre următoarele situatii au dreptul de rezidentă în România pentru o perioadă mai mare de 3 luni:

a) desfăsoară pe teritoriul României activităti dependente sau activităti independente, în conditiile legii;

b) detin mijloace de întretinere pentru ei si membrii lor de familie, de regulă cel putin la nivelul venitului minim garantat în România, si asigurare de sănătate recunoscută în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România

c) sunt înscrisi la o institutie din România, acreditată în conditiile legii, având ca obiect principal de activitate desfăsurarea de activităti de învătământ sau de perfectionare a pregătirii profesionale, au asigurare de sănătate recunoscută în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România si asigură autoritătile competente, printr-o declaratie pe propria răspundere sau prin orice alt mijloc, că detin mijloace de întretinere pentru ei si membrii lor de familie, de regulă cel putin la nivelul venitului minim garantat în România;

d) sunt membri de familie ai unui cetătean al Uniunii Europene care îndeplineste una dintre conditiile prevăzute la lit. a), b) sau c).

.............................................................................................

(4) Rezidentul care a avut un contract de muncă cu o durată determinată mai mică de un an sau care s-a aflat în situatia prevăzută la alin. (1) lit. a) pentru o perioadă de cel mult 12 luni si ulterior a devenit somer, în conditiile legii, beneficiază de dreptul de rezidentă pentru o perioadă de 6 luni de la data obtinerii acestei calităti.“

19. După alineatul (1) al articolului 13 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Membrii de familie care nu sunt cetăteni ai Uniunii Europene pot beneficia de dreptul de rezidentă pentru o perioadă de peste 3 luni dacă însotesc sau se alătură ulterior cetăteanului Uniunii Europene care îndeplineste una dintre conditiile prevăzute la alin. (1) lit. a)–c).“

20. După alineatul (6) al articolului 13 se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

“(7) Prin exceptie de la alin. (1) lit. d) si alin. (11), numai sotul/sotia, partenerul si copiii aflati în întretinere vor avea drept de rezidentă ca membri de familie ai unui cetătean al Uniunii Europene care a dobândit acest drept ca urmare a îndeplinirii conditiei prevăzute de alin. (1) lit. c).“

21. Articolul 14 se abrogă.

22. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art.15. – În vederea luării în evidentă si eliberării certificatului de înregistrare, cetătenii Uniunii Europene aflati în situatiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), b) si c) vor depune la sediul formatiunii teritoriale competente a Autoritătii pentru străini, în termen de 90 de zile de la data intrării pe teritoriul României, o cerere însotită de documentul national de identitate sau pasaportul, valabile, precum si de următoarele documente, după caz:

a) copie legalizată a contractului de muncă sau o adeverintă eliberată de angajator, vizată în conditiile legii, ori autorizatia pentru desfăsurarea de activităti independente, eliberată conform legii, în cazul în care solicită înregistrarea pentru scopurile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a);

b) dovada că detin mijloace de întretinere pentru ei si, după caz, pentru membrii lor de familie, de regulă cel putin la nivelul venitului minim garantat în România, si că au asigurare de sănătate recunoscută în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, în situatia în care solicită înregistrarea în cazul prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. b);

c) dovada că sunt înscrisi la o institutie de învătământ acreditată, dovada că au asigurare de sănătate recunoscută în sistemul national de asigurări sociale de sănătate din România si declaratia pe propria răspundere sau altă dovadă că detin mijloace de întretinere pentru ei si, după caz, pentru membrii lor de familie, de regulă cel putin la nivelul venitului minim garantat în România, în cazul în care solicită înregistrarea pentru scopul prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. c).“

23. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art.16. – (1) În vederea luării în evidentă si eliberării certificatului de înregistrare, cetătenii Uniunii Europene prevăzuti la art. 13 alin. (1) lit. d) trebuie să depună la sediul formatiunii teritoriale competente a Autoritătii pentru străini, în termen de 90 de zile de la data intrării pe teritoriul României, o cerere însotită de documentul national de identitate sau pasaportul, valabile, precum si de următoarele documente:

a) actul de stare civilă care atestă căsătoria sau, după caz, documente care atestă legătura de rudenie cu rezidentul;

b) certificatul de înregistrare al cetăteanului Uniunii Europene căruia i se alătură, dacă cetăteanul Uniunii Europene a fost luat în evidentă anterior.

(2) Cetăteanul Uniunii Europene aflat în una dintre situatiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) si c), căruia I se alătură membrii de familie prevăzuti la alin. (1), este obligat să facă dovada că detine mijloace de întretinere pentru acestia, de regulă cel putin la nivelul venitului minim garantat în România, si asigurare de sănătate recunoscută în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România.

(3) Procedura stabilită la alin. (1) si (2) se aplică persoanelor aflate în întretinere si partenerului, cetăteni ai Uniunii Europene, situatie în care acestia vor prezenta documente eliberate de autoritatea competentă din statul membru de origine sau de provenientă, care să ateste aceste calităti, precum si documentul prevăzut la alin. (1) lit. b).“

24. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art.17. – (1) În baza documentelor depuse de persoanele prevăzute la art. 15 si 16, organele competente eliberează acestora certificatele de înregistrare în ziua depunerii cererii.

(2) În cazul în care, pe baza documentelor depuse de persoanele prevăzute la art. 15 si 16, organele competente constată că nu sunt întrunite conditiile prevăzute la art. 13 alin. (1), solicită persoanelor ca, într-un termen considerat necesar de acestea, dar nu mai mare de 30 de zile, să prezinte eventualele documente care mai sunt necesare în vederea solutionării cererii. Dacă după termenul stabilit se constată, în continuare, că nu sunt îndeplinite conditiile, organele competente comunică în scris refuzul eliberării certificatului de înregistrare, precum si motivele care au stat la baza acestei decizii, indicându-se instanta competentă si termenul în care măsura poate fi atacată.

(3) Împotriva refuzului eliberării certificatului de înregistrare se poate face actiune la instanta de contencios administrativ competentă.“

25. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art.18. – (1) Dreptul de rezidentă al membrilor de familie care au cetătenia Uniunii Europene este valabil pe toată perioada pentru care cetăteanul Uniunii Europene ai cărui membri de familie sunt are drept de rezidentă, precum si, până la împlinirea termenului la care pot beneficia de rezidentă permanentă, în oricare dintre următoarele situatii:

a) când cetăteanul Uniunii Europene părăseste România sau a decedat;

b) în cazul sotilor, când se desface sau se anulează căsătoria;

c) în cazul partenerilor, când se desface sau se anulează parteneriatul înregistrat.

(2) În situatiile prevăzute la alin. (1), dobândirea ulterioară a dreptului de rezidentă permanentă, în conditiile prevăzute în cadrul sectiunii a 3-a din prezentul capitol, este conditionată de continuarea sederii pe teritoriul României a persoanelor prevăzute la art. 16, în oricare dintre situatiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)–d).

(3) În situatiile prevăzute la alin. (1) lit. a) dreptul de rezidentă al copiilor ori părintelui în îngrijirea căruia acestia se află rămâne valabil până la terminarea studiilor, cu respectarea următoarelor conditii cumulative:

a) copiii locuiesc în România;

b) copiii sunt înscrisi la o institutie de învătământ din România.“

26. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art.19. – (1) În vederea luării în evidentă si eliberării cărtii de rezidentă, membrii de familie prevăzuti la art. 13 alin. (11) trebuie să depună la sediul formatiunii teritoriale competente a Autoritătii pentru străini, în termen de 90 de zile de la data intrării pe teritoriul României, o cerere însotită de următoarele documente:

a) pasaport valabil;

b) actul de stare civilă care atestă existenta căsătoriei sau, după caz, documentul care atestă legătura de rudenie cu cetăteanul Uniunii Europene, însotit de traducerea legalizată, în cazul în care nu a fost emis de autoritătile unui stat membru;

c) certificatul de înregistrare al cetăteanului Uniunii Europene căruia i se alătură, dacă cetăteanul Uniunii Europene a fost luat în evidentă anterior.

(2) Cetăteanul Uniunii Europene aflat în una dintre situatiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) si c), căruia i se alătură membrii de familie prevăzuti la alin. (1), este obligat să facă dovada că detine mijloace de întretinere pentru acestia, de regulă cel putin la nivelul venitului minim garantat în România, si asigurare de sănătate recunoscută în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplică în mod corespunzător persoanelor aflate în întretinere si partenerului, care nu sunt cetăteni ai Uniunii Europene, situatie în care vor prezenta documente eliberate de autoritatea competentă din statul membru de origine sau de provenientă, care să ateste aceste calităti, precum si documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) si c).

(4) La depunerea cererii prevăzute la alin. (1) organele competente eliberează solicitantului o adeverintă care face dovada dreptului de rezidentă până la eliberarea cărtii de rezidentă. Cartea de rezidentă va fi eliberată în cel mult 90 de zile de la depunerea cererii.

(5) În termenul prevăzut la alin. (4) organele competente efectuează toate verificările necesare pentru constatarea îndeplinirii conditiilor pentru emiterea cărtii de rezidentă, inclusiv, după caz, cele referitoare la elementele pe baza cărora se poate stabili faptul că este o căsătorie de convenientă, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(6) Dacă, pe baza verificărilor prevăzute la alin. (5), organele competente care au primit cererea constată că sunt îndeplinite conditiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, eliberează solicitantului “cartea de rezidentă pentru membrul de familie al unui cetătean al Uniunii Europene“, în termenul prevăzut la alin. (4).

(7) În cazul în care se constată că nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, organele competente comunică în scris refuzul eliberării cărtii de rezidentă, motivele care au stat la baza acestei decizii, indicându-se instanta competentă si termenul în care măsura poate fi atacată.

(8) Împotriva refuzului eliberării cărtii de rezidentă se poate face actiune la instanta de contencios administrativ competentă.“

27. La articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Valabilitatea cărtii de rezidentă prevăzută la art. 19 alin. (4) este de până la 5 ani de la data emiterii, dar nu mai mare decât perioada de rezidentă a cetăteanului Uniunii Europene al cărui membru de familie este.“

28. La articolul 20, partea introductivă si litera b) ale alineatului (2) vor avea următorul cuprins:

“(2) Cartea de rezidentă prevăzută la art. 19 alin. (4) îsi pierde valabilitatea în cazul absentei temporare de pe teritoriul României a titularului pentru mai mult de 6 luni în decurs de un an, cu următoarele exceptii:

...........................................................................................;

b) absenta de pe teritoriul României pentru motive întemeiate, precum starea de graviditate si de nastere, boală gravă, participarea la programe de învătământ sau pregătire profesională ori mutarea în interes de serviciu într-un alt stat membru sau o tară tertă, pentru o perioadă de maximum 12 luni consecutive.“

29. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art.21. – (1) Dreptul de rezidentă al membrilor de familie care nu au cetătenia Uniunii Europene este valabil pe toată perioada pentru care cetăteanul Uniunii Europene, ai cărui membri de familie sunt, are rezidentă în România, precum si, până la împlinirea termenului la care pot beneficia de rezidentă permanentă, în următoarele situatii:

a) în cazul în care cetăteanul Uniunii Europene al cărui membru de familie este a decedat, dacă membrul de familie a avut o rezidentă de cel putin un an în această calitate;

b) în cazul sotilor, dacă se desface sau se anulează căsătoria în oricare dintre următoarele conditii:

(i) de la încheierea căsătoriei si până la sesizarea instantei de judecată competente pentru desfacerea, declararea nulitătii sau anularea căsătoriei au trecut cel putin 3 ani, din care o perioadă de cel putin un an pe teritoriul României;

(ii) prin acordul sotilor ori prin hotărâre judecătorească, sotului/sotiei care nu are cetătenia Uniunii Europene i-a fost încredintat spre crestere si educare copilul cetăteanului Uniunii Europene;

(iii) instanta de judecată a hotărât desfacerea căsătoriei numai din vina sotului/sotiei care este cetătean al Uniunii Europene;

(iv) în urma acordului sotilor ori prin hotărâre judecătorească, instanta de judecată stabileste dreptul sotului/sotiei care nu are cetătenia Uniunii Europene de a vizita copilul minor. În acest caz, instanta de judecată trebuie să precizeze în dispozitivul hotărârii judecătoresti că vizitele se vor efectua pe teritoriul României, cu indicarea exactă a perioadei de timp pentru care acest drept este acordat;

c) în cazul partenerilor, când se desface sau se anulează parteneriatul înregistrat, cu aplicarea în mod corespunzător a conditiilor prevăzute la lit. b).

(2) În situatiile prevăzute la alin. (1), dobândirea ulterioară a dreptului de rezidentă permanentă este conditionată de continuarea sederii pe teritoriul României a persoanelor prevăzute la art. 19, în oricare dintre situatiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) si b), sau în calitate de membru de familie al unei persoane care îndeplineste una dintre aceste conditii, dacă familia este deja constituită pe teritoriul României.

(3) În situatiile prevăzute la alin. (1) lit. a) dreptul de rezidentă al copiilor ori părintelui în îngrijirea căruia acestia se află rămâne valabil până la terminarea studiilor, cu respectarea următoarelor conditii cumulative;

a) copiii locuiesc în România;

b) copiii sunt înscrisi la o institutie de învătământ din România.“

30. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art.22. – (1) Cetătenii Uniunii Europene care au o rezidentă continuă si legală pe teritoriul României pentru o perioadă de cel putin 5 ani beneficiază de dreptul de rezidentă permanentă.

(2) Persoanele care nu au cetătenia Uniunii Europene si care au o rezidentă continuă pe teritoriul României pentru o perioadă de cel putin 5 ani, în calitate de membri de familie ai unui cetătean al Uniunii Europene rezident sau rezident permanent, beneficiază de prevederile alin. (1).

(3) La stabilirea continuitătii perioadei de rezidentă nu sunt considerate întreruperi:

a) absentele temporare de pe teritoriul României care nu depăsesc 6 luni în decurs de un an;

b) absenta de pe teritoriul României pentru satisfacerea serviciului militar obligatoriu;

c) absenta de pe teritoriul României pentru motive întemeiate, precum starea de graviditate si de nastere,

boală gravă, participarea la programe de învătământ sau pregătire profesională ori mutarea în interes de serviciu într-un alt stat membru sau o tară tertă, pentru o perioadă de maximum 12 luni consecutive.

(4) Dreptul de rezidentă permanentă se pierde în cazul unei absente de pe teritoriul României pentru o perioadă mai mare de 2 ani consecutivi.“

31. La articolul 23, partea introductivă si litera a) ale alineatului (1), precum si alineatul (3) vor avea următorul cuprins:

“Art.23. – (1) Prin exceptie de la prevederile art. 22, rezidentii beneficiază de rezidentă permanentă, anterior împlinirii perioadei continue de 5 ani de sedere, atunci când:

a) desfăsoară activităti dependente sau activităti independente si care, în momentul încetării activitătii, au dreptul de pensie pentru limită de vârstă sau celor al căror contract de muncă încetează cu drept de pensionare anticipată în conditiile legii, dacă au fost angajati în România în ultimele 12 luni cel putin si au avut o sedere continuă mai mare de 3 ani pe teritoriul României. Pentru rezidentii care desfăsoară profesii liberale conditia referitoare la vârsta de pensionare se consideră îndeplinită în momentul împlinirii vârstei de 60 de ani, dacă legea nu prevede altfel;

...........................................................................................

(3) Conditiile referitoare la durata rezidentei si angajării, stabilite la alin. (1) lit. a), si conditia referitoare la durata rezidentei, stabilită la alin. (1) lit. b), nu se vor aplica dacă persoana care este angajată sau desfăsoară activităti economice în mod independent este căsătorită cu un cetătean român.“

32. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

“Art.24. – (1) Persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 22 si 23 pot solicita formatiunilor teritoriale competente ale Autoritătii pentru străini eliberarea cărtii de rezidentă permanentă pentru cetătenii Uniunii Europene, respectiv a cărtii de rezidentă permanentă pentru membrii de familie care nu sunt cetăteni ai Uniunii Europene.

(2) Valabilitatea cărtii de rezidentă permanentă pentru membrii de familie care nu sunt cetăteni ai Uniunii Europene este de 10 ani de la data emiterii si se reOnnoieste la cerere.

(3) Dacă Autoritatea pentru străini constată îndeplinirea conditiilor pentru emiterea documentelor prevăzute la alin. (1), eliberează, în termen de 30 de zile de la depunerea cererii, cartea de rezidentă permanentă pentru cetătenii Uniunii Europene, respectiv în termen de 90 de zile de la depunerea cererii, cartea de rezidentă permanentă pentru membrii de familie care nu sunt cetăteni ai Uniunii Europene.

(4) În cazul în care se constată că nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, organele competente comunică în scris refuzul eliberării documentelor prevăzute la alin. (1), motivele care au stat la baza acestei decizii, indicându-se instanta competentă si termenul în care măsura poate fi atacată.

(5) Împotriva refuzului eliberării documentelor prevăzute la alin. (1) se poate face actiune la instanta de contencios administrativ competentă.“

33. După sectiunea a 3-a a capitolului III se introduce o nouă sectiune, sectiunea a 4-a “Limitele mentinerii dreptului de rezidentă“, cuprinzând articolele 241–243, cu următorul cuprins:

“Art.241. – (1) Cetătenii Uniunii Europene si membrii de familie ai acestora beneficiază de dreptul de rezidentă prevăzut la art. 12 atât timp cât nu devin o sarcină excesivă pentru sistemul asigurărilor sociale din România.

(2) Cetătenii Uniunii Europene si membrii de familie ai acestora beneficiază de dreptul de rezidentă prevăzut în sectiunea a 2-a atât timp cât îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 13, 18 si 21.

(3) Autoritatea pentru străini poate verifica îndeplinirea conditiilor pentru exercitarea dreptului de rezidentă de către cetătenii Uniunii Europene si membrii de familie ai acestora.

Art. 242. – (1) Împotriva cetătenilor Uniunii Europene si membrilor de familie ai acestora care nu îndeplinesc conditiile de exercitare a dreptului de rezidentă, potrivit art. 241, Autoritatea pentru străini poate emite o decizie de părăsire a teritoriului României.

(2) Comunicarea deciziei de părăsire a teritoriului României se face în conditiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

(3) Persoana împotriva căreia a fost emisă decizia de părăsire a teritoriului României are obligatia de a părăsi România în 30 de zile de la data comunicării deciziei.

(4) Împotriva deciziei de părăsire a teritoriului României se poate face actiune la instanta de contencios administrativ competentă. Exercitarea unei căi de atac întrerupe curgerea termenului în care persoana are obligatia să părăsească teritoriul României.

(5) În situatia în care persoana în cauză nu părăseste teritoriul României în termenul prevăzut la alin. (3), Autoritatea pentru străini ia măsuri de escortare a acesteia până la frontieră. Escortarea se face, de regulă, în 24 de ore de la depistarea persoanei în cauză.

(6) În cazul membrilor de familie care nu sunt cetăteni ai Uniunii Europene, dacă escortarea nu poate fi efectuată în termenul prevăzut la alin. (5), la propunerea Autoritătii pentru străini, procurorul anume desemnat de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucuresti poate dispune ca, până la îndeplinirea acestei măsuri, persoana să fie luată în custodie publică, aplicându-se în mod corespunzător prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu privire la luarea în custodie publică si, după caz, la tolerarea rămânerii pe teritoriul României.

Art. 243. – Decizia de părăsire a teritoriului României nu poate fi emisă împotriva cetătenilor Uniunii Europene si a membrilor de familie ai acestora, dacă:

a) cetăteanul Uniunii Europene desfăsoară activităti dependente sau independente;

b) cetăteanul Uniunii Europene dovedeste prin orice mijloc că este în căutarea unui loc de muncă si că are posibilităti reale de a fi angajat.“

34. Capitolul III “Restrângerea dreptului la liberă circulatie pe teritoriul României a cetătenilor Uniunii Europene si a membrilor familiilor lor“ se renumerotează si devine capitolul IV, iar capitolul IV “Dispozitii finale“ se renumerotează si devine capitolul V.

35. La articolul 25, alineatul (2), partea introductivă a alineatului (3) si alineatul (6) vor avea următorul cuprins:

“(2) Împotriva cetătenilor Uniunii Europene sau membrilor de familie ai acestora, indiferent de cetătenie, care au drept de rezidentă permanentă, se pot dispune, în conditiile legii, măsuri specifice de restrângere a dreptului la liberă circulatie numai dacă reprezintă un pericol iminent pentru ordinea publică si securitatea natională.

(3) Dreptul la liberă circulatie pe teritoriul României, în cazul următoarelor categorii de cetăteni ai Uniunii Europene, poate fi restrâns numai pentru motive imperative de securitate natională:

............................................................................................

(6) Decizia de restrângere a dreptului de liberă circulatie se comunică cetăteanului Uniunii Europene sau membrului de familie al acestuia, în scris, de către autoritatea care a dispus o astfel de măsură, în conditiile legii. Decizia trebuie să contină motivele care au stat la baza dispunerii unei astfel de măsuri, implicatiile acesteia pentru persoana în cauză, informatii privind instanta unde poate fi atacată decizia si termenul de introducere a actiunii si, dacă este cazul, termenul în care cetăteanul Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia trebuie să părăsească teritoriul României.“

36. După alineatul (4) al articolului 25 se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

(41) Dispunerea oricărei măsuri de restrângere a dreptului de liberă circulatie pe teritoriul României al cetătenilor Uniunii Europene si al membrilor familiilor lor trebuie luată numai cu respectarea principiului proportionalitătii si trebuie să aibă la bază exclusiv comportamentul persoanei în cauză. Acest comportament trebuie să reprezinte o amenintare reală, actuală si suficient de gravă pentru valorile fundamentale ale societătii. O astfel de măsură nu poate fi bazată exclusiv pe existenta unei condamnări penale anterioare.“

37. După alineatul (6) al articolului 25 se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

“(7) Instanta care judecă actiunea introdusă împotriva unei decizii de restrângere a dreptului la liberă circulatie analizează legalitatea deciziei, respectarea principiului proportionalitătii măsurii dispuse si a conditiilor stabilite la alin. (1)–(6), precum si faptele si circumstantele care justifică măsura dispusă.“

38. La articolul 26, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) îndepărtarea de pe teritoriul României pentru motive de sănătate publică;“.

39. După alineatul (3) al articolului 27 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) Prin ordonanta prevăzută la alin. (3) procurorul poate dispune si luarea în custodie publică a persoanei în cauză, aplicându-se în mod corespunzător prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu privire la luarea în custodie publică.“

40. La articolul 27, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Dreptul de rezidentă al străinului încetează de drept de la data emiterii ordonantei de declarare ca indezirabil.“

41. La articolul 29, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Exercitarea căii de atac prevăzute la alin. (1) suspendă punerea în executare a ordonantei de declarare ca indezirabil, cu exceptia situatiei în care măsura are caracter de urgentă, având la bază o amenintare iminentă la adresa securitătii nationale. Caracterul de urgentă este stabilit de procuror prin ordonanta emisă în conditiile art. 27 alin. (3).“

42. După alineatul (2) al articolului 29 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Exercitarea căii de atac prevăzute la alin. (1) nu are efect suspensiv asupra măsurii de luare în custodie publică, dispusă prin ordonanta de declarare ca indezirabil.“

43. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 291, cu următorul cuprins:

“Art.291. – (1) După împlinirea a jumătate din perioada interdictiei dispuse în conditiile art. 27 sau după 3 ani de la data dispunerii acesteia, persoana declarată indezirabilă poate solicita ridicarea interdictiei.

(2) Ridicarea interdictiei se poate dispune luându-se în considerare schimbările survenite fată de împrejurările care au determinat dispunerea acesteia.

(3) Cererea de ridicare a interdictiei se depune la curtea de apel pe lângă care functionează parchetul din cadrul căruia face parte procurorul care a dispus această măsură. Cererea se judecă în camera de consiliu.

(4) Instanta solutionează cauza de urgentă si cu precădere.

(5) Hotărârea prevăzută la alin. (4) este supusă recursului. Hotărârea instantei de recurs este definitivă si irevocabilă.

(6) Prezenta procurorului este obligatorie la toate sedintele de judecată.

(7) Hotărârile rămase definitive se comunică Inspectoratului General al Politiei de Frontieră si Autoritătii pentru străini.“

44. La articolul 30, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

“(2) Instanta poate dispune interzicerea intrării pe teritoriul României persoanei împotriva căreia s-a dispus măsura expulzării, pe o perioadă cuprinsă între 1 si 5 ani. Perioada de interdictie curge de la data iesirii din tară.

(3) În cazul membrilor de familie care nu sunt cetăteni ai Uniunii Europene, aflati în situatia prevăzută la alin. (1), la propunerea Autoritătii pentru străini, procurorul anume desemnat de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucuresti poate dispune ca, până la efectuarea expulzării, persoana să fie luată în custodie publică, aplicându-se în mod corespunzător prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu privire la luarea în custodie publică si, după caz, la tolerarea rămânerii pe teritoriul României.“

45. La articolul 30, alineatul (4) se abrogă.

46. La articolul 31, alineatul (3) se abrogă.

47. După articolul 31 se introduc două noi articole, articolele 311 si 312, cu următorul cuprins:

“Art.311. – (1) Dacă măsura de expulzare, asa cum este prevăzută la art. 30 alin. (1), este pusă în aplicare după o perioadă mai mare de 2 ani de la data la care a fost dispusă, la cererea Autoritătii pentru străini, instanta de executare va verifica dacă persoana în cauză mai reprezintă o amenintare reală si prezentă la ordinea publică sau securitatea natională ori dacă au intervenit schimbări materiale în circumstantele care au determinat dispunerea măsurii de expulzare.

(2) Instanta se va pronunta asupra mentinerii sau revocării măsurii de sigurantă a expulzării în termen de 3 zile lucrătoare de la data sesizării. La sedinta de judecată, prezenta procurorului este obligatorie. Hotărârea este definitivă si irevocabilă.

Art. 312. – (1) După împlinirea a jumătate din perioada interdictiei dispuse în conditiile art. 30 alin. (2), persoana expulzată poate solicita ridicarea interdictiei.

(2) Ridicarea interdictiei se poate dispune luându-se în considerare schimbările survenite fată de împrejurările care au determinat dispunerea acesteia.

(3) Cererea de ridicare a interdictiei se depune la instanta care a dispus această măsură. Cererea se judecă în camera de consiliu.

(4) Instanta solutionează cauza de urgentă si cu precădere.

(5) Hotărârea prevăzută la alin. (4) este supusă recursului. Hotărârea instantei de recurs este definitivă si irevocabilă.

(6) Hotărârile rămase definitive se comunică Inspectoratului General al Politiei de Frontieră si Autoritătii pentru străini.“

48. Titlul sectiunii a 4-a “Alte măsuri restrictive“ a capitolului IV va avea următorul cuprins:

“Îndepărtarea de pe teritoriul României pentru motive de sănătate publică“

49. La articolul 32, alineatele (1), (2) si (4) vor avea următorul cuprins:

“Art.32. – (1) Măsura îndepărtării de pe teritoriul României pentru motive de sănătate publică a cetătenilor Uniunii Europene sau a membrilor de familie ai acestora poate fi dispusă de Autoritatea pentru străini, la solicitarea structurilor specializate ale Ministerului Sănătătii Publice, numai în cazul în care, pe baza analizelor medicale efectuate de către persoana în cauză la un interval de cel mult 3 luni de la intrarea pe teritoriul României, se constată existenta unei afectiuni dintre cele stabilite potrivit prevederilor alin. (3).

(2) Efectuarea analizelor prevăzute la alin. (1) de către persoana în cauză este scutită de taxe si poate fi dispusă de structurile specializate ale Ministerului Sănătătii Publice numai în cazul în care există indicii temeinice că, la data intrării pe teritoriul României, suferea de una dintre afectiunile stabilite potrivit alin. (3).

..............................................................................................

(4) Aplicarea măsurii îndepărtării de pe teritoriul României a persoanei aflate în situatia prevăzută la alin. (1) se face prin escortarea acesteia până la frontieră de către personalul Autoritătii pentru străini.“

50. După sectiunea a 4-a a capitolului IV se introduce o nouă sectiune, sectiunea a 5-a “Contraventii“, cuprinzând articolul 321, cu următorul cuprins:

“Art.321 – (1) Neîndeplinirea oricăreia dintre obligatiile stabilite la art. 9, 10, 15, 16 si la art. 19 alin. (1) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 25 lei la 50 lei.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către lucrători anume desemnati din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

(3) În cazul contraventiilor prevăzute la alin. (1), contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(4) Contraventiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.“

51. După articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 331, cu următorul cuprins:

“Art.331. – (1) Forma si continutul documentelor care se eliberează cetătenilor Uniunii Europene si membrilor de familie ai acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(2) Pentru aplicarea prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Administratiei si Internelor va elabora norme metodologice, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.“

Art. II. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul României a cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 21 iulie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. III. – Prezenta ordonantă intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

p. Ministrul integrării europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 19 iulie 2006.

Nr. 30.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului de colaborare în domeniul arhivistic între Arhivele Nationale din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor din România si Directia Generală a Arhivelor de pe lângă Consiliul de Ministri al Republicii Bulgaria, semnat la Bucuresti la 28 martie 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă Protocolul de colaborare în domeniul arhivistic între Arhivele Nationale din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor din România si Directia Generală a Arhivelor de pe lângă Consiliul de Ministri al Republicii Bulgaria, semnat la Bucuresti la 28 martie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 12 iulie 2006.

Nr. 922.

 

PROTOCOL

de colaborare în domeniul arhivistic între Arhivele Nationale din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor din România si Directia Generală a Arhivelor de pe lângă Consiliul de Ministri al Republicii Bulgaria

 

Arhivele Nationale din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor din România si Directia Generală a Arhivelor de pe lângă Consiliul de Ministri al Republicii Bulgaria, denumite în continuare părti contractante,

animate de dorinta reciprocă de a realiza si dezvolta cooperarea în domeniul arhivistic,

în spiritul reciprocitătii si al interesului comun si pe baza documentelor normative bilaterale în vigoare între statele lor,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile contractante sunt de acord să efectueze schimb de informatii si de experientă în domeniul teoriei si practicii arhivistice, în cadrul unor întâlniri anuale ale reprezentantilor lor, pe bază de reciprocitate si în conformitate cu legislatiile statelor lor.

 

ARTICOLUL 2

 

Părtile contractante sunt de acord să efectueze schimb de arhivisti în cadrul unor stagii de documentare în arhivele aflate în administrarea lor, în limita a 10 zile anual, în conditiile respectării legislatiei în vigoare în statele lor. Părtile contractante vor conveni asupra tematicii de studiu urmărite în cadrul stagiilor de documentare, precum si asupra numărului de specialisti, cu cel putin două luni înainte.

În acest sens, partea primitoare va suporta cheltuielile de cazare si masă, iar partea trimitătoare, cheltuielile de transport international.

 

ARTICOLUL 3

 

În vederea completării fondurilor lor de arhivă si pentru a răspunde mai bine necesitătilor cercetării stiintifice din fiecare stat, părtile contractante sunt de acord să realizeze un schimb gratuit de copii de pe documentele de arhivă aflate în administrarea lor si care se referă la istoria statului celeilalte părti contractante sau la relatiile dintre statele lor, în conditiile respectării legislatiilor celor două state.

Copiile astfel obtinute vor fi folosite de părtile contractante exclusiv în scopuri stiintifice si pot fi publicate numai cu acordul acestora.

 

ARTICOLUL 4

 

Părtile contractante sunt de acord să întreprindă demersurile necesare pentru facilitarea accesului delegatilor celeilalte părti contractante la arhivele aflate în păstrarea altor institutii abilitate în acest sens prin lege.

 

ARTICOLUL 5

 

Părtile contractante sunt de acord să permită accesul diferitelor categorii de utilizatori de arhive ai unei terte părti la copiile de pe documentele uneia dintre părtile contractante, păstrate în depozitele celeilalte părti contractante, conform prevederilor legale în vigoare în tara detinătoare a documentelor originale si numai după acordul acesteia.

 

ARTICOLUL 6

 

Părtile contractante sunt de acord să organizeze si să realizeze în comun conferinte, sesiuni stiintifice, seminarii, editii de documente privind relatiile dintre statele lor, expozitii de documente de arhivă, pe teme convenite anterior si în conformitate cu legislatiile statelor lor.

 

ARTICOLUL 7

 

Părtile contractante sunt de acord să efectueze, în mod gratuit, schimb de publicatii arhivistice, cataloage, editii de documente, precum si altă literatură de specialitate.

 

ARTICOLUL 8

 

Colaborarea dintre cele două părti contractante în cadrul prezentului protocol nu exclude alte forme de contacte profesionale care pot fi convenite prin acordul părtilor, în conditiile respectării legislatiilor statelor lor.

 

ARTICOLUL 9

 

Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de 3 ani si se va prelungi, în mod automat, pe noi perioade de 3 ani, dacă niciuna dintre părtile contractante nu va comunica celeilalte părti contractante, prin notificare scrisă, intentia sa de încetare a valabilitătii acestuia, cu cel putin 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate. Încetarea valabilitătii prezentului protocol va produce efecte de la data primirii notificării.

Prezentul protocol intră în vigoare la data ultimei notificări, pe căi diplomatice, prin care părtile contractante Osi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor legale interne necesare intrării în vigoare a acestuia.

Orice modificare sau completare a prezentului procotol va fi stabilită prin acordul părtilor contractante si va intra în vigoare în conformitate cu procedura prevăzută la alin. 2.

Semnat la Bucuresti la 28 martie 2006, în câte două exemplare originale, fiecare în limbile română, bulgară si franceză, toate textele fiind egal autentice.

În cazul unor diferende de interpretare, va prevala textul în limba franceză.

 

Pentru Arhivele Nationale

din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

din România,

Corneliu Mihail Lungu,

director general

Pentru Directia Generală a Arhivelor

de pe lângă Consiliul de Ministri al Republicii Bulgaria,

Boryana Buzhashka,

Presedinte

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Maramures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 150 mii lei, pentru judetul Maramures, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului local al comunei Săpânta, pentru continuarea lucrărilor de constructie la Mănăstirea Săpânta-Peri.

Art. 2. – Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 19 iulie 2006.

Nr. 926.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea contributiei financiare anuale a României, corespunzătoare anului 2006, la Programul comunitar de actiune în domeniul sănătătii publice (2003–2008)

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă plata contributiei financiare anuale a României, corespunzătoare anului 2006, la Programul comunitar de actiune în domeniul sănătătii publice (2003–2008), în valoare totală de 265.432 euro, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii Publice (190.432 euro), si din Programul national PHARE 2005, subprogramul 6 – Programe si agentii comunitare si sprijin pentru beneficiarii finali (75.000 euro).

Art. 2. – Echivalentul în lei al sumei de 190.432 euro se suportă din bugetul Ministerului Sănătătii Publice prevăzut pentru anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 19 iulie 2006.

Nr. 927.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti de imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Medias si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Medias, judetul Sibiu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unei părti de imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Medias si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Medias, judetul Sibiu, în vederea asigurării de spatii institutiilor publice si de utilitate publică.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 19 iulie 2006.

Nr. 928.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii de imobil care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Medias si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Medias

 

Adresa imobilului

care se transmite

 

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Nr.

de inventar

din domeniul

public

al statului

Municipiul Medias,

str. Aurel Vlaicu nr. 33,

judetul Sibiu

Ministerul Administratiei

si Internelor –

Inspectoratul de Politie

al Judetului Sibiu

Consiliul Local

al Municipiului Medias

• 42 constructii:

– suprafata construită = 12.951 m2

– suprafata desfăsurată = 16.252 m2

– suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 231.564,66 m2

din care:

• parcela nr. top 3.841/2/1/1/1/1/1/1:

– suprafata terenului = 224.934,92 m2

– suprafata construită = 11.983 m2

– suprafata desfăsurată = 14.613 m2

• parcela nr. top 3.841/2/1/1/1/1/1/4:

– suprafata terenului = 2.170,50 m2

– suprafata construită = 673 m2

– suprafata desfăsurată = 1.299 m2

• parcela nr. top 3.841/2/1/1/1/1/1/8:

– suprafata terenului = 1.365,34 m2

– suprafata construită = 320 m2

– suprafata desfăsurată = 320 m2

• parcela nr. top 3.841/2/1/1/1/1/1/10 – drum acces cu drept de servitute pentru Ministerul Administratiei si Internelor:

– suprafata terenului = 2.033,07 m2

• parcela nr. top 3.841/2/1/1/1/1/1/11 – drum acces cu drept de servitute pentru Ministerul Administratiei si Internelor:

– suprafata terenului = 1.060,83 m2

104.024

(partial)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national “Deschiderea si punerea în exploatare a carierei Rosiuta, judetul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an lignit“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se numeste Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national “Deschiderea si punerea în exploatare a carierei Rosiuta, judetul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an lignit“, în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru lucrări publice si amenajarea

teritoriului,

László Borbély

p. Ministrul economiei si comertului,

Darius Mesca,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 19 iulie 2006.

Nr. 929.

 

ANEXĂ

 

COMISIA

pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national “Deschiderea si punerea în exploatare a carierei Rosiuta, judetul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an lignit“

 

Presedinte: Ioan Andreica – secretar de stat, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

Membri: Mihai Sorin Găman – director general al Directiei generale resurse minerale, Ministerul Economiei si Comertului

Elena Camelia Dobroteanu – director, Directia generală de programare bugetară si coordonarea politicilor publice sectoriale, Ministerul Finantelor Publice

Ion Călinoiu – presedintele Consiliului Judetean Gorj

Victor Anca – arhitect-sef al judetului Gorj

Ileana Spiroiu – director, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară al Judetului Gorj

Dorin Hanu – primarul municipiului Motru, judetul Gorj

Mircea Fometescu – primarul comunei Ciuperceni, judetul Gorj

Gheorghe Gaspar – primarul comunei Mătăsari, judetul Gorj

Sorin Bucurescu – primarul comunei Slivilesti, judetul Gorj

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 786/2005 privind sprijinul direct al statului care se acordă pentru productia de tutun brut, în anul 2005, în scopul cresterii productiei si a calitătii tutunului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 786/2005 privind sprijinul direct al statului care se acordă pentru productia de tutun brut, în anul 2005, în scopul cresterii productiei si a calitătii tutunului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 3 august 2005, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

“HOTĂRÂRE

privind sprijinul direct al statului care se acordă pentru productia de tutun brut realizată în anul 2005, în scopul cresterii productiei si a calitătii tutunului“

2. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art.9. – Sprijinul direct al statului pentru productia de tutun realizată în anul 2005 se asigură din prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, astfel: 23,0 mii lei din bugetul pe anul 2005 de la capitolul 67.01 “Agricultură si silvicultură“, titlul “Transferuri“ si 9.667,0 mii lei din bugetul pe anul 2006 de la capitolul 83.01 “Agricultură, silvicultură, piscicultură si vânătoare“, titlul “Subventii“.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 19 iulie 2006.

Nr. 934.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Silviu Bian din functia de secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. – Începând cu data de 24 iulie 2006, domnul Silviu Bian se eliberează din functia de secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 20 iulie 2006.

Nr. 95.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Silviu Bian în functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

În temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. – Începând cu data de 24 iulie 2006, domnul Silviu Bian se numeste în functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, cu rang de secretar de stat.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 20 iulie 2006.

Nr. 96.