MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 643         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 26 iulie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

351. – Lege privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Tineretului din România

 

999. – Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Tineretului din România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

488. – Ordin al ministrului economiei si comertului privind recunoasterea organismului de inspectie tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile

 

873. – Ordin al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea Reglementărilor privind controlul calitătii medicamentelor pe bază de contract, încheiat între unitatea de productie si o unitate de control din afara locului de productie, în cazul unor testări speciale

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

3. – Ordin pentru aprobarea modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Tineretului din România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – (1) Se înfiintează Consiliul National al Tineretului din România, denumit în continuare CNTR, persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, neguvernamentală si fără scop patrimonial.

(2) CNTR îsi desfăsoară activitatea în baza prevederilor prezentei legi, a statutului propriu si a legislatiei în vigoare.

(3) CNTR este forul national care reprezintă principalul partener de tineret neguvernamental în raport cu autoritătile si institutiile administratiei publice cu atributii în domeniul politicii de tineret.

Art. 2. – (1) Membru al CNTR poate fi orice federatie de tineret de nivel national sau judetean, orice structură asociativă neguvernamentală de tineret de nivel judetean, precum si câte o organizatie de tineret din cadrul fiecărui partid politic parlamentar sau care este recunoscută ca reprezentantă a acestuia în domeniul tineretului.

(2) Sunt considerate ca fiind de nivel national: a) structurile neguvernamentale de tineret care au filiale în cel putin 9 judete;

b) organizatiile de tineret ale partidelor politice care au filiale în cel putin 21 de judete;

c) federatiile studentesti care au filiale în cel putin 5 centre universitare;

d) organizatiile de tineret ale minoritătilor nationale care au filiale în cel putin 5 judete.

(3) Sunt considerate ca fiind de nivel judetean structurile asociative de tineret înfiintate prin hotărâre judecătorească în judetul respectiv si ai căror membri provin din municipiul resedintă de judet si din cel putin alte două localităti ale judetului.

Art. 3. – (1) Sediul CNTR se află în municipiul Bucuresti.

(2) Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat“ va asigura un spatiu corespunzător pentru desfăsurarea activitătilor CNTR, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 4. – (1) Scopul principal al CNTR este acela de a stimula participarea tineretului la viata socială, economică, politică, culturală si sportivă a tării, precum si de a sustine si a promova interesele comune ale membrilor săi la nivel national si international.

(2) CNTR are următoarele obiective principale:

a) să reprezinte interesele membrilor săi în relatiile cu institutiile publice cu responsabilităti în problematica tineretului, precum si în cele cu alte structuri nationale sau internationale;

b) să colaboreze cu autoritatea guvernamentală în domeniu pentru realizarea obiectivelor de interes national;

c) să sprijine programele si proiectele structurilor asociative neguvernamentale de tineret sau pentru tineret si să deruleze programe si proiecte proprii în folosul tineretului;

d) să sprijine dezvoltarea si consolidarea fenomenului asociativ din România;

e) să contribuie la elaborarea si implementarea politicii nationale în domeniul tineretului;

f) să contribuie la identificarea si solutionarea problemelor specifice de interes national pentru generatia tânără;

g) să promoveze politici de recunoastere a importantei rolului si locului tinerei generatii în cadrul societătii.

Art. 5. – (1) CNTR are următoarea structură organizatorică:

a) Camera natională, formată din:

1. structuri asociative neguvernamentale de tineret, care îndeplinesc conditiile minimale pentru a fi considerate de nivel national;

2. organizatii de tineret din cadrul fiecărui partid politic parlamentar sau care sunt recunoscute ca reprezentante ale acestuia în domeniul tineretului;

b) Camera judeteană, formată din consiliile judetene ale structurilor asociative neguvernamentale de tineret.

(2) Consiliile judetene ale structurilor asociative neguvernamentale de tineret sunt constituite din organizatiile de tineret prevăzute la art. 2 alin. (3).

(3) Vârsta maximă până la care o persoană poate ocupa o functie de conducere în cadrul structurilor alese este de 35 de ani.

Art. 6. – (1) CNTR are următoarele organe de conducere:

a) Forumul national, format din câte un reprezentant al fiecărei structuri membre a CNTR;

b) Consiliul director, ales de Forumul national, format din:

1. presedinte, ales din rândul reprezentantilor structurilor asociative neguvernamentale de nivel national;

2. secretar general, ales din rândul reprezentantilor structurilor asociative neguvernamentale de nivel national;

3. 6 vicepresedinti, alesi după cum urmează:

– 4 reprezentanti din partea organizatiilor de tineret ale partidelor politice parlamentare;

– un reprezentant din partea organizatiilor de tineret ale minoritătilor nationale;

– un reprezentant al Camerei judetene.

4. 9 membri alesi după cum urmează:

– 2 reprezentanti ai Camerei judetene;

– un reprezentant din partea organizatiilor de tineret apartinând sau agreate de partidele politice parlamentare;

– 2 reprezentanti din partea minoritătilor nationale;

– 4 reprezentanti din partea structurilor asociative neguvernamentale de tineret de nivel national.

(2) Statutul CNTR este elaborat de Consiliul director si aprobat de Forumul national.

Art. 7. – (1) Fondurile necesare functionării CNTR se prevăd anual, distinct, prin legea bugetului de stat, la titlul “Transferuri“, pe baza proiectului de buget înaintat de acesta.

(2) Alte surse de finantare pot proveni din donatii, legate, sponsorizări, subventii de la autoritătile si institutiile administratiei publice centrale si locale, precum si din venituri realizate din activităti proprii sau din colaborări, desfăsurate conform legii.

Art. 8. – La elaborarea politicilor guvernamentale în domeniul tineretului, Guvernul României, prin institutiile sale abilitate, are obligatia de a consulta CNTR.

Art. 9. – CNTR are obligatia de a publica, în extras, si în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, raportul anual si bilantul contabil.

Art. 10. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispozitie contrară se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 21 iulie 2006.

Nr. 351.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Tineretului din România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Tineretului din România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 iulie 2006.

Nr. 999.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERfiULUI

 

ORDIN

privind recunoasterea organismelor de inspectie tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile

 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 716/2005 si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 92/2006 pentru aprobarea Normelor privind inspectia tehnică a containerelor mobile utilizate pentru transportul benzinei de la un terminal la o statie de benzină, la alt depozit sau terminal în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din operatiile de încărcare, transport, descărcare si distributie a benzinei la terminale si la statiile de benzină,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Lista cuprinzând organismele de inspectie recunoscute pentru efectuarea inspectiilor tehnice în exploatare privind instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile, prevăzută în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. – Organismele de inspectie recunoscute, prevăzute în lista mentionată la art. 1, elaborează proceduri proprii pentru operatiunile specifice inspectiilor în exploatare si răspund pentru orice daune rezultate din eventualele litigii legate de aceste operatiuni.

Art. 3. – Activitatea organismelor recunoscute pentru efectuarea operatiunilor specifice privind inspectia tehnică a instalatiilor de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile, este supravegheată de Ministerul Economiei si Comertului, prin Directia generală de politică industrială.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

Bucuresti, 11 iulie 2006.

Nr. 488.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând organismele de inspectie recunoscute pentru efectuarea inspectiilor tehnice în exploatare privind instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei amplasate pe containerele mobile

 

Nr.

crt.

Organismul

de inspectie

Adresa

Activitătile pentru care a fost desemnat

1.

Societatea Comercială

DEAL IMPEX – S.R.L.

Nr. de înregistrare la registrul comertului

J 40/17505/1992

Municipiul Bucuresti,

calea Floreasca nr. 90–111, bl. F1, sc. 2, ap. 17,

sectorul 1

– inspectia tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor si protectia de supraîncărcare a acestora;

– inspectia tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisternă.

2.

Societatea Comercială

COV-INSPECT – S.R.L.

Nr. de înregistrare la registrul comertului

J 13/2336/2005

Municipiul Constanta,

str. Decebal nr. 67,

judetul Constanta

– inspectia tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor si protectia de supraîncărcare a acestora;

– inspectia tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisternă.

3.

Societatea Comercială

IPROCHIM – S.A. –

Departamentul utilaje

Nr. de înregistrare la registrul comertului

J 40/6485/1991

Municipiul Bucuresti,

Calea Plevnei nr. 137, sectorul 6

– inspectia tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor si protectia de supraîncărcare a acestora;

– inspectia tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisternă.

4.

Societatea Comercială

LAJEDO – S.R.L.

Nr. de înregistrare la registrul comertului

J 29/2036/1993

Municipiul Ploiesti,

str. Dr. Carol Davila nr. 4,

judetul Prahova

– inspectia tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor si protectia de supraîncărcare a acestora;

– inspectia tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisternă.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementărilor privind controlul calitătii medicamentelor pe bază de contract, încheiat între unitatea de productie si o unitate de control din afara locului de productie, în cazul unor testări speciale

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, titlul XVII – Medicamentul, si ale Ordonantei Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutică si aparatură medicală nr. E.N. 2.142 din 17 iulie 2006,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Reglementările privind controlul calitătii medicamentelor pe bază de contract, încheiat între unitatea de productie si o unitate de control din afara locului de productie, în cazul unor testări speciale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin intră în vigoare la data de 28 iulie 2006.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 17 iulie 2006.

Nr. 873.

 

ANEXĂ

 

REGLEMENTĂRI

privind controlul calitătii medicamentelor pe bază de contract, încheiat între unitatea de productie si o unitate de control din afara locului de productie, în cazul unor testări speciale

 

Art. 1. – (1) În întelesul prezentelor reglementări, termenii si notiunile folosite au următoarele semnificatii:

a) unitate de control (unitate de testare) – laborator de control fizico-chimic, microbiologic, biologic etc., care efectuează controlul de laborator în vederea eliberării buletinelor de analiză, a derulării studiilor de stabilitate, a elaborării unor metodologii de control etc.;

b) unitate de control din afara locului de productie (unitate de control independentă) – unitate de control, entitate juridică distinctă, care efectuează la cerere, pe bază de contract, tipurile de testări prevăzute la lit. a).

(2) Prezentele reglementări nu se aplică laboratoarelor de control care fac parte din structura unei unităti de productie de medicamente si care se autorizează odată cu aceasta, conform art. 748 si următoarele din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, titlul XVII – Medicamentul.

Art. 2. – În baza art. 749 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006, titlul XVII – Medicamentul, fabricantii/ importatorii de medicamente pot încheia contracte pentru anumite testări speciale numai cu unităti de control independente care sunt autorizate sau recunoscute pentru activitatea de control al medicamentului de Agentia Natională a Medicamentului.

Art. 3. – (1) Autorizatia pentru unitătile de control independente, denumită în continuare autorizatie, este emisă de Agentia Natională a Medicamentului în conformitate cu prevederile art. 725 lit. b) din Legea nr. 95/2006, titlul XVII – Medicamentul, ca urmare a solicitării unitătii, si are o valabilitate de 3 ani.

(2) Autorizatia se emite în baza raportului favorabil de inspectie întocmit de inspectorii Agentiei Nationale a Medicamentului.

(3) Pentru obtinerea autorizatiei, solicitantul – persoană juridică cu sediul în România depune la Agentia Natională a Medicamentului o cerere pentru planificarea inspectiei în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 1, însotită de următoarele documente:

a) documente administrative:

– acte constitutive ale societătii comerciale (statut si contract de societate);

– încheiere irevocabilă a judecătorului-delegat pentru autorizarea si înmatricularea societătii comerciale sau, după caz, hotărârea judecătorească definitivă;

– copie a certificatului de înregistrare la registrul comertului, cu anexele sale, si, dacă este cazul, certificatele de înscriere de mentiuni aferente;

– titlul de detinere a spatiului/spatiilor societătii;

b) documente tehnice:

– dosarul standard pentru unitătile de control independente, în formatul prezentat în anexa nr. 2.

Art. 4. – Autorizatia unei unităti de control independente – persoană juridică cu sediul în Uniunea Europeană sau în Spatiul Economic European (SEE) se recunoaste de Agentia Natională a Medicamentului pe baza dovezilor care atestă autorizarea sa pentru activitatea de control al medicamentului de către autoritatea competentă în acest domeniu din tara de origine; în lipsa acestor dovezi se aplică prevederile art. 3 alin. (3).

Art. 5. – În termen de 10 zile de la data înregistrării cererii, Agentia Natională a Medicamentului îi răspunde solicitantului cu privire la documentele transmise în vederea efectuării inspectiei:

a) dacă documentatia prezentată este în acord cu prevederile art. 3 alin. (3) din prezentele reglementări, solicitantul este anuntat cu privire la acceptarea cererii sale de inspectie si cu privire la valoarea tarifului de inspectie, aprobat prin ordin al ministrului sănătătii publice, care trebuie achitat în termen de 10 zile de la data primirii înstiintării, redactată conform modelului prezentat în anexa nr. 3; inspectia are loc în termen de 10 zile de la confirmarea efectuării plătii, la o dată care se stabileste de comun acord cu solicitantul;

b) dacă documentatia nu este completă, solicitantul este anuntat cu privire la informatiile care trebuie transmise la Agentia Natională a Medicamentului, conform modelului prezentat în anexa nr. 4; în acest caz, aplicarea termenului limită se suspendă până la furnizarea documentatiei complete.

Art. 6. – Inspectia se desfăsoară în acord cu un plan de inspectie întocmit de inspectorul desemnat din Agentia Natională a Medicamentului, care se transmite unitătii solicitante cu minimum 3 zile înainte de data inspectiei.

Art. 7. – Inspectia pentru autorizarea unitătilor de control independente urmăreste respectarea prevederilor privind controlul calitătii medicamentului din Principiile si liniile directoare de bună practică de fabricatie  pentru medicamentele de uz uman, inclusiv cele pentru investigatie clinică, aprobate prin ordin al ministrului sănătătii publice, respectarea prevederilor privind controlul calitătii medicamentului din Ghidul de bună practică de fabricatie pentru medicamente si Ghidul privind inspectia laboratoarelor fizico-chimice de control al calitătii, aprobate prin hotărâri ale Consiliului Stiintific al Agentiei Nationale a Medicamentului.

Art. 8. – Inspectia se finalizează cu un raport de inspectie care se transmite solicitantului în maximum 20 de zile de la data efectuării acesteia:

a) în cazul unui raport de inspectie favorabil, autorizatia unitătii de control independente se emite de Agentia Natională a Medicamentului în termen de maximum 90 de zile de la data înregistrării de către solicitant a documentatiei complete;

b) urmărirea rezolvării eventualelor deficiente constatate (majore, alte deficiente) se face după emiterea autorizatiei;

c) în cazul unui raport de inspectie nefavorabil, după rezolvarea deficientelor constatate de inspectori, unitatea inspectată poate solicita efectuarea unei noi inspectii.

Art. 9. – Autorizatia unitătii de control independente se emite în formatul prezentat în anexa nr. 5, în două exemplare originale, dintre care unul se înmânează unitătii solicitante, iar celălalt rămâne la Agentia Natională a Medicamentului – Departamentul inspectie farmaceutică.

Art. 10. – (1) Pentru unitătile de control independente cu sediul în România, care detin autorizatie valabilă la data intrării în vigoare a Legii nr. 95/2006, titlul XVII – Medicamentul, noua autorizatie este emisă pe baza unei declaratii pe propria răspundere că nu au intervenit modificări fată de documentele depuse cu ocazia precedentei autorizări, cu păstrarea termenului de valabilitate al autorizatiei anterioare, care se retrage.

(2) În cazul în care au intervenit modificări în documentele mentionate, solicitantul este obligat să depună documentatia completă conform prevederilor art. 3 alin. (3) în termen de maximum două luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 95/2006, titlul XVII – Medicamentul.

(3) Autorizatiile unitătilor de control independente emise de Agentia Natională a Medicamentului îsi pierd valabilitatea după maximum 3 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 95/2006, titlul XVII – Medicamentul.

(4) Cu 90 de zile înaintea expirării termenului prevăzut la art. 3 alin. (1), unitătile de control independente depun la Agentia Natională a Medicamentului documentele prevăzute la art. 3 alin. (3).

Art. 11. – Orice schimbare ulterioară eliberării autorizatiei se anuntă în prealabil la Agentia Natională a Medicamentului, odată cu solicitarea unei noi autorizatii; în functie de natura schimbării (administrativă si/sau tehnică), autorizatia se eliberează pe baza documentatiei actualizate transmise sau în baza unui nou raport de inspectie favorabil.

Art. 12. – Pierderea autorizatiei atrage anularea acesteia, iar emiterea unei noi autorizatii se face în baza următoarelor documente:

– cerere în formatul prevăzut în anexa nr. 6;

– dovada de publicare a pierderii într-un cotidian de largă circulatie;

– copii de pe documentele depuse la dosarul initial de autorizare;

– declaratie pe propria răspundere că nu au intervenit modificări fată de informatiile care au permis autorizarea initială de fabricatie/import.

Art. 13. – (1) Dacă se constată neîndeplinirea uneia sau mai multor conditii care au stat la baza autorizării, Agentia Natională a Medicamentului suspendă sau retrage autorizatia unitătii de control independente, situatie în care fabricantul/importatorul nu mai poate utiliza serviciile unitătii de control respective. Buletinele de analiză emise de aceasta după suspendarea sau retragerea autorizatiei pentru un fabricant ori importator sunt nule.

(2) Dacă unitatea îsi încetează activitatea, autorizatia se retrage si se depune la Agentia Natională a Medicamentului, situatie în care fabricantul/importatorul nu mai poate utiliza serviciile unitătii de control respective.

Art. 14. – (1) Contractul dintre fabricant/importator (furnizor de contract) si unitatea de control independentă (beneficiar de contract), la care se face referire în art. 2, se încheie cu respectarea prevederilor cap. XIII “Activităti contractate în exterior“ din Principiile si liniile directoare de bună practică de fabricatie pentru medicamentele de uz uman, inclusiv cele pentru investigatie clinică, aprobate prin ordin al ministrului sănătătii publice.

(2) Contractul se înaintează la Agentia Natională a Medicamentului – Departamentul inspectie farmaceutică pentru verificare, în vederea avizării.

(3) Orice schimbare privind termenii contractului, survenită ulterior avizării acestuia, face obiectul unui act aditional care se transmite la Agentia Natională a Medicamentului – Departamentul inspectie farmaceutică pentru verificare, în vederea avizării.

Art. 15. – Anexele nr. 1–6 fac parte integrantă din prezentele reglementări.

 

ANEXA Nr. 1

 

Către

AGENTIA NATIONALĂ A MEDICAMENTULUI

Departamentul inspectie farmaceutică

 

Subsemnatul ................................................... (numele si prenumele), reprezentant al unitătii ..........................., vă rog să planificati inspectia la sediul unitătii în vederea autorizării unitătii de control independente pentru activitatea de control în domeniul medicamentelor de uz uman.

Anexăm la prezenta cerere documentatia solicitată la art. 3 alin. (3) din Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 873/2006 pentru aprobarea Reglementărilor privind controlul calitătii medicamentelor pe bază de contract, încheiat între unitatea de productie si o unitate de control din afara locului de productie, în cazul unor testări speciale.

 

Semnătura, stampila

.........................................................

 

ANEXA Nr. 2*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

 

 

ANEXA Nr. 3

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ A MEDICAMENTULUI

 

Către

........................................................................

 

Vă informăm prin prezenta că, în urma studierii documentatiei depuse la Agentia Natională a Medicamentului, solicitarea dumneavoastră de efectuare a unei inspectii în vederea autorizării unitătii de control independente a fost admisă.

Vă rugăm ca în termen de 10 zile lucrătoare să achitati tariful aferent efectuării inspectiei, în sumă de: ............, în conformitate cu reglementările în vigoare privind tarifele practicate de Agentia Natională a Medicamentului. Inspectia va avea loc în termen de 10 zile de la confirmarea efectuării plătii, la o dată care va fi stabilită de comun acord cu dumneavoastră.

 

Presedinte,

.................................................

Seful Departamentului inspectie farmaceutică,

....................................................................................

 

ANEXA Nr. 4

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ A MEDICAMENTULUI

 

Către

........................................................................

 

Pentru pregătirea inspectiei de .................................................. la ............................................, vă rugăm să ne transmiteti în completare următoarele documente si informatii:

.................................................................................................................................................................................

Dacă documentele si informatiile transmise ne vor furniza suficiente date cu privire la inspectia solicitată, vă vom răspunde afirmativ si vă vom comunica tariful de inspectie care trebuie plătit în contul Agentiei Nationale a Medicamentului, conform reglementărilor în vigoare privind tarifele practicate de Agentia Natională a Medicamentului.

 

Presedinte,

.................................................

Seful Departamentului inspectie farmaceutică,

....................................................................................

 

ANEXA Nr. 5

 

FORMATUL

autorizatiei unitătii de control independente

 

1. Numărul autorizatiei

2. Numele/Denumirea detinătorului autorizatiei

3. Adresa/adresele locului/locurilor de efectuare a controlului (Trebuie listate toate locurile autorizate, cu exceptia situatiei în care fac obiectul unor autorizatii separate.)

4. Sediul detinătorului autorizatiei

5. Domeniul acoperit de autorizatie: Anexa nr. 1 la autorizatia unitătii de control independente (Trebuie să se emită anexe separate pentru fiecare loc de efectuare a controlului.)

6. Bazele legale ale autorizării

7. Numele persoanei responsabile din Agentia Natională a Medicamentului (autoritatea competentă din România care acordă autorizatia unitătii independente de control)

8. Semnătura

9. Data

10. Anexe atasate: – anexa nr. 1;

– anexa nr. 2 (adresele laboratoarelor care efectuează sub contract anumite testări speciale pentru titularul autorizatiei unitătii de control independente);

– anexa nr. 3 (numele persoanelor responsabile cu controlul calitătii);

– anexa nr. 4 (data inspectiei care a stat la baza acordării autorizatiei; domeniul acoperit de ultima inspectie).

 

ANEXA Nr. 1*)

la autorizatia unitătii de control independente

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

ANEXA Nr. 2

la autorizatia unitătii de control independente

 

Adresa/adresele laboratoarelor care efectuează sub contract anumite testări speciale pentru titularul autorizatiei

unitătii de control independente: ..................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 

ANEXA Nr. 3

la autorizatia unitătii de control independente

 

Numele persoanei/persoanelor responsabile cu controlul calitătii: .................................................................................

................................................................................................................................................................................

 

ANEXA Nr. 4

la autorizatia unitătii de control independente

 

Data inspectiei pe baza căreia s-a acordat autorizatia: ..................................................................................................

(ziua, luna, anul)

Domeniul acoperit de ultima inspectie .........................................................................................................................

 

ANEXA Nr. 6

 

Către

AGENTIA NATIONALĂ A MEDICAMENTULUI

Departamentul inspectie farmaceutică

 

Unitatea .........................................................................., cu sediul în .............................................................................,

adresa ..................................................................., telefon/fax ................................................., înregistrată la registrul

comertului ..................................., cod fiscal ........................, reprezentată prin ..................................................................,

(numele si prenumele)

functia ........................................................, în conformitate cu art. 10 din Reglementările privind controlul calitătii medicamentelor pe bază de contract, încheiat între unitatea de productie si o unitate de control din afara locului de productie, în cazul unor testări speciale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 873/2006, vă rog să eliberati o nouă autorizatie.

Anexăm la prezenta cerere dovada anuntării pierderii autorizatiei unitătii de control independente în cotidianul ..............

 

Semnătura si stampila

.....................................

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare

 

Având în vedere prevederile art. 18 si 47 din titlul I – Dispozitii privind activitatea de creditare desfăsurată de institutii financiare nebancare al părtii I din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiarfiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006,

în temeiul prevederilor art. 72 din titlul I al părtii I din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă si se dispune aplicarea modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Modelele situatiilor financiare periodice si normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, prevăzute la art. (1), se aplică începând cu trimestrul al III-lea al anului 2006 institutiilor financiare nebancare persoane juridice române si sucursalelor din România ale institutiilor financiare nebancare persoane juridice străine, înscrise în Registrul general, denumite în continuare institutii financiare nebancare.

Art. 3. – (1) Administratorii, directorii financiar-contabili, contabilii-sefi, orice alte persoane care au obligatia gestionării patrimoniului institutiilor financiare nebancare răspund, potrivit legii, pentru însusirea si aplicarea corectă a acestor reglementări.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) răspund pentru:

a) adaptarea corespunzătoare a programelor informatice utilizate pentru prelucrarea datelor financiar-contabile;

b) adaptarea evidentelor tehnico-operative la cerintele privind întocmirea situatiilor financiare periodice;

c) exactitatea si realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv înscrise în aceste situatii.

Art. 4. – Situatiile financiare periodice ale institutiilor financiare nebancare se întocmesc trimestrial si se depun la Banca Natională a României – Directia supraveghere la termenele si în forma stabilite prin normele metodologice privind întocmirea si utilizarea situatiilor financiare periodice ce fac obiectul aprobării prin prezentul ordin.

Art. 5. – Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea măsurilor si a sanctiunilor prevăzute de titlul I al părtii I din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 17 iulie 2006.

Nr. 3.

 

ANEXĂ

 

MODELELE SITUATIILOR FINANCIARE PERIODICE SI NORMELE METODOLOGICE

privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare

 

I. Întocmirea situatiilor financiare periodice

1. Prezentarea situatiilor financiare periodice este standardizată, iar informatiile pe care acestea le furnizează sunt sintetizate în antet, pe linii si pe coloane.

În antetul situatiilor figurează următoarele informatii:

a) datele de identificare a institutiei financiare nebancare (denumirea, adresa, numărul de înregistrare la registrul comertului, codul unic de înregistrare);

b) termenul pentru care se întocmesc situatiile;

c) numărul filei (o situatie poate avea una sau mai multe file);

d) zona geografică de activitate a institutiei financiare nebancare, respectiv activitatea desfăsurată pe teritoriul national (“N“), activitatea desfăsurată în străinătate (“S“) si activitatea globală (“G“);

e) moneda în care sunt întocmite situatiile. Situatiile se întocmesc în RON:

e1) – indicativul “Lei“ din formular arată că situatia este întocmită pentru operatiunile în lei;

e2) – indicativul “Devize“ din formular semnifică faptul că situatia se referă la operatiunile în devize, în contravaloare lei, după conversia în lei a sumelor exprimate în toate celelalte unităti monetare.

II. Semnarea, verificarea si depunerea situatiilor financiare periodice

2. Situatiile financiare periodice vor fi semnate de administratorul institutiei financiare nebancare sau de conducătorul institutiei financiare nebancare si de conducătorul compartimentului financiar-contabil, iar în lipsa acestora, de către înlocuitorii lor de drept.

3. Conducătorul compartimentului financiar-contabil are obligatia să verifice respectarea reglementărilor în materie în vigoare, precum si a prevederilor din prezentele norme metodologice, să asigure respectarea corelatiilor în cadrul fiecărui formular si între indicatorii din formulare, urmărind realitatea datelor ce se raportează prin situatiile financiare periodice.

4. Institutiile financiare nebancare vor depune la Banca Natională a României, într-un exemplar, următoarele situatii financiare periodice:

a) Elemente bilantiere si extrabilantiere (angajamente) – mod. 1;

b) Elemente de venituri si cheltuieli – mod. 2;

c) Indicatori de activitate – date informative – mod. 3;

d) Indicatori privind criteriile de înscriere în Registrul special – mod. 4.

5. a) Situatiile financiare periodice se întocmesc si se prezintă atât în formă letrică (pe suport hârtie), cât si pe suport magnetic (dischete HD-1, 44 Mb.).

Banca Natională a României va publica pe site-ul propriu fisierele cuprinzând modelele tuturor formularelor ce trebuie completate si care constituie baza pentru obtinerea, prin listare, a formei letrice a acestora. Modificarea, în orice fel, a structurii fisierelor este interzisă.

b) Situatiile financiare periodice depuse la Banca Natională a României vor fi însotite de o copie de pe balanta de verificare a conturilor sintetice semnată de conducătorul institutiei financiare nebancare si de conducătorul compartimentului financiar-contabil, iar în lipsa acestora, de către reprezentantii legali ai acestora.

c) În adresa de înaintare a situatiilor financiare periodice către Banca Natională a României, semnată de conducătorul institutiei financiare nebancare si de către cel al compartimentului financiar-contabil, se va preciza că toate formularele de pe suport hârtie sunt identice cu cele de pe suport magnetic.

6. Institutiile financiare nebancare care nu au desfăsurat activitate de la data înfiintării si până la data pentru care se întocmeste raportarea nu elaborează situatii financiare periodice pentru perioadele în cauză, urmând să depună la Banca Natională a României o declaratie pe propria răspundere, din care să rezulte acest lucru si care să cuprindă următoarele date de identificare a institutiei financiare nebancare:

a) denumirea completă (conform certificatului de înregistrare eliberat de Registrul comertului);

b) adresa sediului si numărul de telefon al conducătorului institutiei financiare nebancare;

c) numărul de înregistrare la registrul comertului;

d) codul unic de înregistrare;

e) capitalul social.

III. Termenul pentru depunerea situatiilor financiare periodice

7. Situatiile financiare periodice întocmite de institutiile financiare nebancare si declaratiile institutiilor financiare nebancare care nu au desfăsurat activitate de la data înfiintării până la sfârsitul perioadei de raportare se vor transmite în termen de cel mult 25 de zile calendaristice de la sfârsitul trimestrului pentru care se face raportarea.

În cazul în care ultima zi a termenului de depunere a situatiilor financiare este o zi nelucrătoare, acestea se vor transmite cel târziu până în prima zi lucrătoare ulterioară acesteia.

În completarea modelelor situatiilor financiare periodice se vor avea în vedere prevederile Ordinului Băncii Nationale a României nr. 2/2006 privind modul de organizare si conducere a contabilitătii si întocmirea situatiilor financiare de către institutiile financiare nebancare.

 

ELEMENTE BILANTIERE SI EXTRABILANTIERE

– mod. 1 –

 

Prezentare

Situatia – mod. 1 este o raportare comună tuturor institutiilor financiare nebancare, care prezintă activitatea desfăsurată de acestea pe categorii de operatiuni.

Continut

– fila 01 cuprinde elemente bilantiere de activ;

– fila 02 cuprinde elemente bilantiere de pasiv;

– fila 03 cuprinde elemente extrabilantiere – angajamente.

Precizări pentru completarea formularului pe rânduri:

Fila 01 – Elemente bilantiere de activ

Rândul 3 “Credite curente“ se completează cu valoarea creditelor care se derulează potrivit graficelor de rambursare.

Rândul 14 “Credite restante si îndoielnice/litigiu“ se completează cu valoarea creditelor nerambursate la scadentă (credite care au cel putin o zi întârziere fată de data scadentă) si a celor aflate în litigiu.

Rândul 25 “Creante atasate aferente creditelor curente“ se completează cu valoarea dobânzilor de primit calculate si neajunse la scadentă, aferente creditelor curente.

Rândul 36 “Dobânzi restante si îndoielnice/litigiu“ se completează cu valoarea dobânzilor neîncasate la scadentă si a celor aflate în litigiu.

Rândul 47 “Creante atasate aferente creditelor si dobânzilor restante si îndoielnice/litigiu“ se completează cu valoarea dobânzilor de primit calculate si neajunse la scadentă, aferente creditelor si/sau dobânzilor restante si în litigiu.

Rândul 61 “Alte plasamente, cu detalierea sumelor pe tipuri de plasamente“ se completează cu valoarea totală a altor plasamente, care nu sunt de natura conturilor curente si depozitelor constituite la institutiile de credite, cu detalierea sumelor pe tipuri de plasamente (de exemplu:

titluri de participare, titluri de plasament etc.).

Rândul 62 “Debitori diversi“ se completează cu valoarea altor creante, care nu sunt de natura creditelor si elementelor prevăzute la rd. 59–61.

Rândurile 60–61 vor fi completate cu valoarea plasamentelor, fără a se include si dobânda aferentă acestora.

Fila 02 – Elemente bilantiere de pasiv

Rândul 75 “Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare“ se completează de institutiile financiare nebancare, altele decât societătile de credit ipotecar.

Rândul 83 “Împrumuturi primite de la clientela financiară“ si rândul 87 “Valori date în pensiune“ se completează numai de societătile de credit ipotecar.

Rândul 85 “Împrumuturi primite de la entitătile afiliate“, rândul 86 “Împrumuturi primite de la entitătile de care institutia este legată în virtutea intereselor de participare“ si rândul 88 “Împrumuturi primite de la actionari“ se completează de institutiile financiare nebancare, altele decât societătile de credit ipotecar.

Rândul 91 “Creditori diversi“ se completează cu valoarea altor datorii decât elementele prevăzute la rd. 82–89.

Fila 03 – Elemente extrabilantiere

Rândul 93 “Angajamente asumate“ se completează cu valoarea angajamentelor acordate în favoarea altor terti, evidentiate în conturi extrabilantiere.

Rândul 96 “Angajamente primite“ se completează cu valoarea angajamentelor primite din partea altor terti, evidentiate în conturi extrabilantiere.

Situatia – mod. 1 prezintă, pe coloane, soldul operatiunilor realizate în lei si contravaloarea în lei a operatiunilor efectuate în devize, separate după cum aceste operatiuni au fost efectuate de persoane fizice sau juridice.

Coloana “Amortizări si provizioane“ din fila 01 este rezervată înregistrării provizioanelor pentru depreciere si înregistrării amortizărilor, care se deduc din valoarea brută a elementelor la care se calculează. Pentru posturile din această categorie, coloana “Total“ înregistrează sumele nete obtinute după deducerea provizioanelor si amortizărilor.

Reguli de raportare

Institutiile financiare nebancare persoane juridice române întocmesc:

1. o situatie – mod. 1 – la nivelul teritoriului national “N“ (sediu social, sucursale si alte sedii secundare aflate în România);

2. o situatie – mod. 1 – pentru fiecare subunitate din străinătate a institutiei financiare nebancare “S“, dacă este cazul (sucursale si alte sedii secundare fără personalitate juridică aflate în străinătate);

3. o situatie – mod. 1 – la nivelul global al institutiei financiare nebancare “G“, în cazul în care s-a completat situatia de la pct. 2 (ansamblul teritoriului national si toate subunitătile din străinătate ale institutiei financiare nebancare).

Sucursalele din România ale institutiilor financiare nebancare persoane juridice străine întocmesc formularul la nivelul teritoriului national în care sucursala îsi desfăsoară activitatea “N“ (sucursala si sediile secundare subordonate acesteia).

 

ELEMENTE DE VENITURI SI CHELTUIELI

– mod. 2 –

 

Prezentare

Situatia – mod. 2 este o raportare comună tuturor institutiilor financiare nebancare, care prezintă principalele categorii de venituri si cheltuieli legate de activitatea institutiilor financiare nebancare.

Continut

Datele se preiau din rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli, respectiv din rulajele creditoare ale conturilor de venituri, cumulate de la începutul anului.

Pentru completarea formularului pe rânduri, se fac următoarele precizări:

Venituri

Rândul 3 “Dobânzi“ se completează cu valoarea veniturilor din dobânzile de primit la creditele acordate (curente, restante, îndoielnice/litigiu) si la dobânzile aferente respectivelor credite.

Rândul 14 “Comisioane si asimilate“ se completează cu valoarea comisioanelor si a altor taxe aferente activitătii de creditare (inclusiv cele aferente angajamentelor acordate, evidentiate în conturi extrabilantiere).

Rândul 15 “Venituri din activităti auxiliare si conexe“ se completează cu valoarea veniturilor din aceste activităti, realizate de institutiile financiare nebancare potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006.

Rândul 16 “Alte venituri“ se completează cu valoarea veniturilor obtinute din celelalte activităti, altele decât cele prevăzute la rd. 2 si 15.

Cheltuieli

Rândul 19 “Dobânzi“ se completează cu valoarea cheltuielilor cu dobânzile aferente surselor împrumutate, înscrise la rândurile 82–89 din mod. 1.

Rândul 20 “Comisioane si asimilate“ se completează cu valoarea cheltuielilor cu comisioanele si alte taxe aferente surselor împrumutate, înscrise la rândurile 82–89 din mod. 1 (inclusiv cele aferente angajamentelor primite, evidentiate în conturi extrabilantiere).

Rândul 22 “Pierderi din creante neacoperite cu provizioane“ se completează numai de societătile de credit ipotecar, cu valoarea creantelor de natura creditelor, devenite pierderi definitive, pentru care nu s-au constituit provizioane.

Rândul 23 “Pierderi din creante“ se completează de institutiile financiare nebancare, altele decât societătile de credit ipotecar, cu valoarea pierderilor aferente creantelor de natura creditelor.

Rândul 35 “Cheltuieli aferente activitătilor auxiliare si conexe“ se completează cu valoarea cheltuielilor din aceste activităti, realizate de institutiile financiare nebancare potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006.

Reguli de raportare

Institutiile financiare nebancare persoane juridice române întocmesc:

1. o situatie – mod. 2 – la nivelul teritoriului national “N“ (sediu social, sucursale si alte sedii secundare aflate în România);

2. o situatie – mod. 2 – pentru fiecare subunitate din străinătate a institutiei financiare nebancare “S“, dacă este cazul (sucursale si alte sedii secundare fără personalitate juridică aflate în străinătate);

3. o situatie – mod. 2 – la nivelul global al institutiei financiare nebancare “G“, în cazul în care s-a completat situatia de la pct. 2 (ansamblul teritoriului national si toate subunitătile din străinătate ale institutiei financiare nebancare).

Sucursalele din România ale institutiilor financiare nebancare persoane juridice străine întocmesc formularul la nivelul teritoriului national în care sucursala îsi desfăsoară activitatea “N“ (sucursala si sediile secundare subordonate acesteia).

 

INDICATORI DE ACTIVITATE

– date informative –

– mod. 3 –

 

Prezentare

Rândul 1 “Număr salariati“ se completează cu numărul salariatilor existenti la finele perioadei pentru care se întocmeste situatia – mod. 3.

Rândul 2 “Salarii brute“ cuprinde salarii brute, sporuri, indemnizatii, sume plătite sub formă de indexare sau compensare, premii, avantaje în natură acordate salariatilor.

Rândul 3 “Salariu mediu net“: calculat ca medie a salariilor nete acordate salariatilor.

Rândul 4 “Retea comercială“ cuprinde numărul de subunităti teritoriale în functiune (sucursale, agentii, puncte de lucru).

Rândul 8 “Numărul contractelor încheiate“: numărul contractelor aflate în derulare la sfârsitul perioadei de raportare.

Reguli de raportare

Institutiile financiare nebancare persoane juridice române întocmesc:

1. o situatie – mod. 3 – la nivelul teritoriului national “N“ (sediu social, sucursale si alte sedii secundare aflate în România);

2. o situatie – mod. 3 – pentru fiecare subunitate din străinătate a institutiei financiare nebancare “S“, dacă este cazul (sucursale si alte sedii secundare fără personalitate juridică aflate în străinătate);

3. o situatie – mod. 3 – la nivelul global al institutiei financiare nebancare “G“, în cazul în care s-a completat situatia de la pct. 2 (ansamblul teritoriului national si toate subunitătile din străinătate ale institutiei financiare nebancare).

Sucursalele din România ale institutiilor financiare nebancare persoane juridice străine întocmesc formularul la nivelul teritoriului national în care sucursala îsi desfăsoară activitatea “N“

(sucursala si sediile secundare subordonate acesteia).

 

INDICATORI

privind criteriile de înscriere în Registrul special

– mod. 4 –

 

Prezentare

Situatia – mod. 4 este o raportare comună tuturor institutiilor financiare nebancare, care prezintă nivelul indicatorilor de evaluare a îndeplinirii criteriilor pentru înscrierea în Registrul special.

Reguli de raportare

Institutiile financiare nebancare persoane juridice române întocmesc situatia – mod 4 la nivelul global al institutiei financiare nebancare “G“ (ansamblul teritoriului national si toate subunitătile din străinătate ale institutiei financiare nebancare).

Sucursalele din România ale institutiilor financiare nebancare persoane juridice străine întocmesc formularul la nivelul teritoriului national în care sucursala îsi desfăsoară activitatea “N“ (sucursala si sediile secundare subordonate acesteia).

 

INDICATORI

de analiză a activitătii

– mod. 5 –

 

Prezentare

Situatia – mod. 5 este o raportare de evaluare a activitătii institutiilor financiare nebancare, destinată luării de decizii de către conducerea societătii, în scopul monitorizării activitătii proprii.

Continut

Sunt prezentati indicatori privind capitalul propriu, indicatori de apreciere a calitătii activelor si indicatori de apreciere a profitabilitătii.

Reguli de raportare

Institutiile financiare nebancare vor transmite acest formular doar la cererea Băncii Nationale a României.

 

CONTROLUL SITUATIILOR FINANCIARE PERIODICE*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a