MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 649         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 27 iulie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

328. – Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 

965. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 

992. – Decret pentru numirea procurorului sef adjunct al Sectiei de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie

 

993. – Decret privind rechemarea unui ambasador

 

1.005. – Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre România si Spania privind cooperarea în lupta împotriva criminalitătii, semnată la Madrid la 30 martie 2006

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

923. – Hotărâre privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei Statului si a contului de executie al bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2005

 

938. – Hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 2.111/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Extindere spatii de învătământ si cercetare la «Centrul de documentare, educatie continuă si transfer tehnologic din cadrul Universitătii Politehnica din Timisoara»“

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.286. – Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind completarea Regulamentului pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.816/2005

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

67. – Hotărâre privind atribuirea calitătii si a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 privind cinematografia, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII.3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) De prevederile prezentei ordonante beneficiază persoanele fizice si juridice române, precum si cele din statele membre ale Uniunii Europene, autorizate ca atare, cu respectarea principiilor libertătii de stabilire a domiciliului sau a resedintei, al liberei circulatii a bunurilor si serviciilor, precum si al nediscriminării pe motiv de nationalitate.“

2. La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) dezvoltarea industriei filmului în România si sustinerea formării profesionale în domeniu;“.

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art.3. – În sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) cinematografie – industria culturală, de importantă natională, care creează plusvaloare prin exploatarea si răspândirea diversitătii culturale, are drept scop realizarea, distribuirea si exploatarea filmelor cinematografice si include totalitatea activitătilor si persoanelor care activează în acest domeniu;

b) film cinematografic, denumit în continuare film – produsul finit al unor lucrări artistice si tehnice specifice domeniului, care au ca rezultat realizarea unor filme de fictiune, de animatie, documentare, de orice durată si pe orice suport, si care sunt puse initial în valoare prin proiectia pe ecran în săli sau în grădini de spectacol cinematografic ori în alte spatii destinate acestui scop;

c) film românesc – filmul realizat cu participare artistică si tehnică preponderent românească, potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta ordonantă, respectate si de regulamentul emis pe baza si pentru punerea în aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante, denumit în continuare regulament;

d) film în coproductie – filmul în care participarea românească la costurile totale ale productiei nu poate fi mai mică de 20% pentru coproductiile bilaterale si, respectiv, de 10% pentru coproductiile multilaterale, cu respectarea conditiilor prevăzute în regulament;

e) film de artă – filmul care, prin calitatea lui artistică, contribuie la dezvoltarea culturii cinematografice si a diversitătii culturale nationale, europene si universale, clasificat ca atare de comisia de pe lângă Registrul cinematografiei;

f) producător – persoana fizică sau persoana juridică autorizată ca atare, înscrisă în Registrul cinematografiei, care initiază si sustine în nume propriu realizarea unui film, asigurând în acest scop conditiile financiare, organizatorice si tehnice necesare;

g) coproducător – persoana fizică sau juridică autorizată, care participă cu mijloace tehnice si/sau financiare la realizarea unui film;

h) producător delegat (persoană delegată) – persoana fizică desemnată de toti coproducătorii, care desfăsoară actiunile specifice producătorului, în numele acestuia;

i) producător executiv – persoana fizică angajată de producător, care, în limita bugetului acordat de acesta, coordonează si răspunde de realizarea efectivă a filmului în parametrii artistici, financiari si organizatorici stabiliti;

j) finantator – persoana fizică sau juridică care participă la finantarea unui film si care nu are drepturi asupra negativului acestuia;

k) autori de film – scenaristul, regizorul, autorul muzicii special scrise, precum si alte persoane fizice care contribuie în mod creativ la realizarea filmului, definite ca atare de dispozitiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare;

l) credit direct – creditul financiar rambursabil, fără dobândă, acordat din Fondul cinematografic în urma câstigării unui concurs pentru productia de film si dezvoltarea de proiecte, în conformitate cu prevederile regulamentului;

m) sprijin financiar nerambursabil – sumele nerambursabile atribuite din Fondul cinematografic, sprijinul financiar automat pentru succes de public si calitate artistică, pentru distribuirea si exploatarea în cinematografe a filmelor românesti sau cu participare românească ori pentru organizarea sau participarea la festivaluri si târguri de profil, precum si pentru sustinerea unor programe de cultură si educatie cinematografică sau pentru functionarea cinematografului de artă;

n) distribuitor de filme – persoana fizică sau persoana juridică autorizată ca atare, înscrisă în Registrul cinematografiei, al cărei obiect de activitate este distribuirea filmelor;

o) distribuire de filme – activitatea care are ca scop prezentarea, prin proiectii pe ecrane către public, a unui film în cinematografe sau în alte spatii definite ca atare, vânzări de licente către posturile de televiziune, de casete video sau DVD-uri, precum si importul si exportul de filme;

p) cinematograf – orice spatiu dotat cu echipament cinematografic în vederea prezentării publice, prin proiectie pe ecrane, a unui film si unde se încasează contravaloarea biletelor de intrare;

r) cinematograf de artă – cinematograful care difuzează film de artă într-o proportie de minimum 50% din programul anual de spectacole, din care cel putin jumătate este rezervată filmului european si/sau românesc;

s) filme dificile – filmele care pot avea sanse reduse de exploatare cinematografică si se caracterizează prin: nivel ridicat de risc creativ, înnoirea limbajului cinematografic prin modalităti narative si de exprimare inedite, precum si oferirea unei alternative artistice la cinematograful comercial. Filmele dificile ating cel putin 3 dintre următoarele obiective: sunt filme de interes cultural de mare complexitate si a căror realizare prezintă un grad sporit de dificultate, de exemplu filmele istorice; implementează noi tehnologii cinematografice într-un stil creativ si inovator; promovează noi si inventive idei în forma si continutul lor; au sanse minime sau chiar sunt lipsite de posibilitatea unui succes comercial datorită stilului experimental în care sunt realizate; promovează debuturi în filme de lung metraj, scurt metraj sau filme-pilot sub 10 minute, cu exceptia reclamelor care pot avea potential comercial; sprijină dezvoltarea comunitătilor de creatie si de realizare a filmelor din cel putin două tări;

s) filme de buget redus – filmele care au bugete considerabil mai mici decât bugetul mediu al unui film din aceeasi categorie, realizat în anul precedent;

t) dezvoltare de proiect – constă în activitătile care au ca scop realizarea unui proiect cinematografic, precum: scrierea sau rescrierea scenariului, documentare, întocmirea bugetului si a planului de finantare, identificarea surselor de finantare, precum si orice alte activităti dedicate acestui scop;

t) productie de film – totalitatea operatiunilor desfăsurate din prima zi a pregătirilor până în ultima zi din postproductie, care au ca finalitate realizarea copiei standard a filmului;

u) costuri directe – cheltuielile efectuate, înregistrate, evidentiate si justificate pe bază de acte contabile prevăzute, întocmite si emise potrivit legii; modul de înregistrare în contabilitate se face conform normelor metodologice de aplicare emise în baza prezentei ordonante.“

4. La articolul 6 alineatul (1), punctul 13 va avea următorul cuprins:

“13. alocă resurse financiare în vederea conservării, restaurării si valorificării filmelor cinematografice românesti, precum si a altor bunuri care fac parte din patrimoniul cinematografiei nationale, în conditiile prezentei ordonante.“

5. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Angajatii Arhivei Nationale de Filme beneficiază de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 9/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 112/2005, cu modificările ulterioare.“

6. La articolul 8, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

“(2) Persoanele fizice si juridice române, înregistrate în Registrul cinematografiei si care distribuie filme cinematografice pe teritoriul României, pot depune la Arhiva Natională de Filme, cu titlu de depozit voluntar, câte o copie pozitivă de film pentru fiecare titlu de film prezentat în sălile de cinematograf din tară.

(3) Depunerea copiilor de film, cu titlu de depozit voluntar, se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare.“

7. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art.12. – (1) Pentru asigurarea mijloacelor financiare necesare dezvoltării activitătii cinematografice, precum si pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Centrului National al Cinematografiei este instituit Fondul cinematografic.

(2) Fondul cinematografic se constituie din resursele financiare stabilite potrivit prevederilor prezentei ordonante.

(3) Cheltuielile de capital, de personal, precum si cheltuielile materiale necesare pentru îndeplinirea atributiilor si responsabilitătilor ce revin Centrului National al Cinematografiei, potrivit prezentei ordonante, precum si cheltuielile de administrare a Fondului cinematografic se suportă din fonduri alocate de la bugetul de stat si din venituri proprii.“

8. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art.13. – (1) Fondul cinematografic se constituie din următoarele surse:

a) colectarea unei contributii de 2% din pretul de vânzare si/sau de închiriere al casetelor video înregistrate, al DVD-urilor sau al oricărui alt suport înregistrat, care poate fi multiplicat video sau digital, care se adaugă la pretul acestora, plătibilă de operatorul economic care face vânzarea si/sau închirierea angro; operatorii economici distribuitori angro de casete video înregistrate, DVD-uri sau orice alt suport înregistrat, care poate fi multiplicat video ori digital, sunt obligati să transmită Centrului National al Cinematografiei lista contractelor de vânzare si/sau de închiriere încheiate, cuprinzând valoarea acestora si datele de identificare a partenerilor contractuali, prezentând si licentele pentru titlurile respective; în cazul filmelor clasificate în Registrul cinematografiei în categoria XXX, cu interdictie de proiectie publică, contributia este de 10%;

b) colectarea unei contributii de 4% din contravaloarea minutelor de publicitate contractate de posturile de televiziune publice si private, contributie care se adaugă la acest pret si care se încasează de la agentul de publicitate, de la firma intermediară cumpărătoare a minutelor de publicitate sau de la operatorul economic cumpărător al minutelor de publicitate care este obligat să transmită Centrului National al Cinematografiei lista cu contractele încheiate, cuprinzând valoarea acestora si denumirea agentilor vânzători;

c) colectarea unei contributii de 3% din pretul minutelor de publicitate vândute din spatiul programului propriu de către societătile de televiziune prin cablu, care au licentă pentru productia de programe, si care se adaugă acestui pret; plata contributiei către Fondul cinematografic se face de postul de televiziune prin cablu;

d) colectarea unei contributii de 3% din încasările provenite din exploatarea filmelor cinematografice, de orice gen si pe orice fel de suport, în cinematografe sau în alte spatii destinate vizionării cu public; obligatia de plată revine exploatantilor;

e) colectarea unei contributii de 1% aplicată asupra veniturilor realizate lunar de agentii economici pentru retransmisia prin cablu, prin satelit si prin retransmisia digitală a emisiunilor de televiziune;

f) colectarea unei contributii de 4% din profitul anual realizat de operatorii economici care organizează jocuri de noroc; plata se va face până la data de 31 mai a anului în curs pentru anul precedent;

g) 20% din veniturile obtinute din privatizarea sălilor si grădinilor de spectacol cinematografic;

h) dobânda aferentă disponibilitătilor din contul Fondului cinematografic aflat în Trezoreria Statului;

i) alte venituri dobândite în conditiile legii.

(2) Sumele datorate pentru contributiile stabilite la alin. (1) lit. a)–f) reprezintă cheltuială deductibilă la calculul profitului impozabil al operatorilor economici respectivi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contributiile prevăzute la alin. (1) lit. a)–f) se aplică asupra încasărilor totale realizate, din care s-a dedus TVA aferentă si/sau impozitul pe spectacol, precum si taxa de timbru cinematografic.

(4) Veniturile proprii ale Centrului National al Cinematografiei se constituie din următoarele surse:

a) venituri obtinute din administrarea si exploatarea bunurilor din patrimoniul cinematografiei nationale, care se află în proprietatea publică sau privată a statului, conform prezentei ordonante;

b) venituri obtinute din închirierea si concesionarea imobilelor sau a altor bunuri aflate în administrarea sa, potrivit prezentei ordonante;

c) tarife pentru efectuarea operatiunilor de clasificare si înregistrare în cadrul Registrului cinematografiei; tarifele se stabilesc si se actualizează periodic prin ordin al ministrului culturii si cultelor, la propunerea directorului general al Centrului National al Cinematografiei;

d) colectarea unei contributii de minimum 25% din venitul net realizat din cesiunea, acordată pe bază de licitatie, atunci când este cazul, a drepturilor de difuzare si exploatare a filmelor românesti din patrimoniul cinematografiei nationale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare;

e) venituri obtinute din realizarea altor activităti specifice, acceptarea de donatii si sponsorizări, precum si orice alte venituri dobândite în conditiile prezentei ordonante;

f) 5% din Fondul cinematografic, din care 3% pentru Arhiva Natională de Filme, în vederea conservării, restaurării si valorificării filmelor cinematografice românesti, si 2% pentru cheltuielile de administrare ale Fondului cinematografic.“

9. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art.14. – Operatorii economici sunt obligati să declare si să vireze Centrului National al Cinematografiei sumele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)–e), până la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioară, precum si să depună lista contractelor încheiate, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)–c), cu mentionarea valorii acestora.“

10. La articolul 15, alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

“Art.15. – (1) Pentru virarea cu întârziere a sumelor datorate de operatorii economici, potrivit prevederilor art. 13, se percep penalităti de întârziere, în conformitate cu reglementările legale privind regimul impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat.

................................................................................................

(3) Penalitătile de întârziere, încasate în conformitate cu prevederile alin. (1), constituie surse la Fondul cinematografic si se utilizează în conformitate cu prevederile prezentei ordonante.“

11. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art.16. – (1) Persoanele juridice autorizate, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) si c), pot opta pentru finantarea directă a productiei de filme, în conditiile prezentei ordonante, cu până la jumătate din suma datorată, la solicitarea producătorilor, după notificarea adresată Centrului National al Cinematografiei.

(2) Persoanele fizice si juridice autorizate, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. d), pot opta, după notificarea Centrului National al Cinematografiei, pentru finantarea directă a productiei sau distribuirii de filme românesti, în conditiile prezentei ordonante.

(3) Persoanele juridice autorizate, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b), pot opta pentru finantarea directă a productiilor de filme de televiziune – documentare si/sau fictiune – cu până la 1% din contributie, la solicitarea posturilor de televiziune si după notificarea Centrului National al Cinematografiei, iar pentru finantarea directă a productiilor de filme cinematografice realizate în conditiile prezentei ordonante, cu până la 1,5% din contributia datorată, la solicitarea producătorilor si după notificarea adresată Centrului National al Cinematografiei.

(4) Sumele neutilizate conform alin. (1)–(3) se virează în contul Fondului cinematografic până la data de 31 decembrie a anului în curs.

(5) Notificările formulate potrivit alin. (1) vor fi depuse trimestrial la Centrul National al Cinematografiei.

(6) Sumele investite potrivit prevederilor alin. (1)–(3) vor fi scăzute din cuantumul contributiei datorate Fondului cinematografic în conditiile prezentei ordonante.

(7) Contributia persoanelor fizice si juridice prevăzute la alin. (1)–(3) reprezintă participarea operatorilor economici respectivi la productia sau distribuirea filmului, nefiind incluse în cuantumul creditului direct acordat conform prevederilor prezentei ordonante.“

12. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art.17. – (1) Pentru sustinerea productiei de film cinematografic, Societatea Română de Televiziune va contribui cu o sumă reprezentând 15% din veniturile proprii realizate din publicitate.

(2) Societatea Română de Televiziune poate opta pentru finantarea directă a productiei de filme, în conditiile prezentei ordonante, cu până la jumătate din suma datorată Fondului cinematografic, la solicitarea producătorilor si după notificarea adresată Centrului National al Cinematografiei.

(3) Sumele neutilizate se virează în contul Fondului cinematografic până cel mai târziu la data de 31 martie a anului în curs pentru anul precedent.“

13. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art.18. – La sfârsitul fiecărui an, suma rămasă neutilizată din Fondul cinematografic se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.“

14. La articolul 20, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Sunt exceptate de la limita prevăzută la alin. (3) filmele dificile si filmele de buget redus.“

15. La articolul 21 alineatul (1), literele c) si g) vor avea următorul cuprins:

“c) asigură o contributie proprie de minimum 6% din bugetul total al productiei filmului, în numerar, servicii sau în natură;

................................................................................................

g) includ în devizul de productie al filmului costuri care nu pot depăsi următoarele cote maximale:

– 10% pentru onorariul societătilor producătoare;

– 10% pentru cheltuieli neprevăzute;

– 5% pentru onorariul pentru activitatea de regizor, precum si pentru cesiunea drepturilor provenite din această activitate;

– 4% pentru onorariul pentru scrierea scenariului, precum si a dialogurilor si cesiunea drepturilor provenite din această activitate;

– 4% pentru producătorul executiv;

– 4% pentru onorariul pentru muzica special scrisă;“.

16. La articolul 21 alineatul (1), litera h) se abrogă.

17. La articolul 21 alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Producătorul poate cheltui cel putin 20% din bugetul unui film pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene sau semnatare ale Acordului Central European pentru Comert Liber.“

18. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

“Art.23. – Cuantumul maxim de creditare, în cazul filmelor dificile si al filmelor de buget redus, care se poate acorda în conditiile prezentei ordonante, este de 80% din valoarea devizului filmului.“

19. La articolul 24, litera f) se abrogă.

20. La articolul 24, litera g) va avea următorul cuprins:

“g) creditul direct pentru coproductii internationale nu poate depăsi 50% din contributia părtii române la realizarea filmului, cu exceptia filmelor prevăzute la art. 20 alin. (4).“

21. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

“Art.25. – (1) Centrul National al Cinematografiei acordă sprijin financiar nerambursabil din Fondul cinematografic, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. a)–d), persoanelor fizice si juridice autorizate si înscrise în Registrul cinematografiei.

(2) Centrul National al Cinematografiei acordă, de asemenea, din Fondul cinematografic, în conditiile prezentei ordonante, sprijin financiar nerambursabil si altor persoane fizice si juridice autorizate.“

22. La articolul 26 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:

“f) sustinerea unor programe de cultură, educatie cinematografică, editare de publicatii de specialitate, precum si sustinerea altor activităti în vederea îndeplinirii atributiilor Centrului National al Cinematografiei, conform prevederilor art. 6 alin. (1).“

23. La articolul 27 alineatul (6) va avea următorul cuprins:

“(6) Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acordă producătorilor pentru filmele realizate în conditiile prezentei ordonante.“

24. La articolul 29, alineatele (2) si (4) vor avea următorul cuprins:

“(2) Distribuitorul poate cheltui cel putin 20% din bugetul de distribuire al unui film românesc pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene sau semnatare ale Acordului Central European pentru Comert Liber.

.............................................................................................

(4) Sprijinul financiar nerambursabil pentru distribuirea unui film românesc sau cu participare românească se poate acorda cu cel mult 6 luni înainte de data distribuirii acestuia.“

25. La articolul 30, litera d) va avea următorul cuprins:

“d) difuzează film de artă în proportie de minimum 50% din programul anual, din care cel putin jumătate este consacrat filmului european sau românesc.“

26. La articolul 34, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.34. – (1) La concursurile de selectie a proiectelor cinematografice pot participa persoane fizice si juridice, rezidente în România, potrivit legii, si care sunt autorizate ca producători de filme, sunt înregistrate în Registrul cinematografiei si ale căror proiecte îndeplinesc cumulativ conditiile prevăzute în regulament.“

27. La articolul 40, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

“Art.40. – (1) Componenta comisiilor de selectie a proiectelor cinematografice se stabileste prin ordin al ministrului culturii si cultelor, după consultarea uniunilor si asociatiilor din domeniul industriei cinematografice.

(2) Membrii comisiilor de selectie sunt desemnati pentru fiecare sesiune de concurs.“

28. Articolul 48 va avea următorul cuprins:

“Art.48. – (1) Rezultatele concursului, inclusiv valoarea creditului direct alocat fiecărui proiect câstigător, vor fi făcute publice prin afisare la sediul Centrului National al Cinematografiei, pe site-ul acestuia, precum si într-un ziar cu acoperire natională, în termen de 5 zile de la redactarea hotărârii finale a comisiei de selectie si a Consiliului.

(2) Hotărârea de acordare a creditelor directe pentru productie este valabilă 18 luni de la data comunicării, interval în care trebuie asigurată finantarea proiectului si trebuie încheiat contractul de creditare.

(3) Beneficiarii creditelor, precum si persoanele desemnate în calitate de producător nu pot solicita noi credite în cazul în care au fost încălcate termenele legale pentru realizarea proiectelor anterioare.

(4) În cazuri bine justificate, directorul general al Centrului National al Cinematografiei poate acorda o prelungire a termenului prevăzut la alin. (2) de maximum 6 luni.“

29. La articolul 51, alineatele (3) si (4) vor avea următorul cuprins:

“(3) Productia unui film realizat cu ajutorul creditului pentru productie, al sprijinului financiar automat pentru succes de public, precum si al sprijinului pentru calitatea artistică trebuie să înceapă în maximum un an de la semnarea contractului, iar realizarea copiei standard nu trebuie să depăsească 2 ani de la acea dată.

(4) În cazuri bine justificate, directorul general al Centrului National al Cinematografiei poate acorda o prelungire a termenului de predare a copiei standard de maximum 6 luni.“

30. La articolul 52 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

“c) în situatia în care transa acordată potrivit dispozitiilor prevăzute la lit. a) este mai mică de 50% din suma alocată, diferenta va fi redistribuită la transele doi si trei de la lit. b).“

31. La articolul 55, alineatele (3) si (4) vor avea următorul cuprins:

“(3) Durata de rambursare a creditului direct pentru productie este de 10 ani.

(4) În cazul nerambursării integrale a creditului direct pentru productie, după expirarea perioadei de 10 ani, Centrul National al Cinematografiei va prelua, în baza unui protocol încheiat cu beneficiarul creditului, dreptul de valorificare a filmului respectiv, până la recuperarea cuantumului nerambursat din valoarea creditului acordat, pe baza unei «scrisori de acces» la laborator pentru efectuarea de noi copii, semnată de producător.“

32. Articolul 59 va avea următorul cuprins:

“Art.59. – (1) Autoritătile administratiei publice locale pot sustine, în conditiile prezentei ordonante, construirea de noi cinematografe cu unul sau mai multe ecrane, prin alocarea de fonduri ori prin închirierea sau concesionarea de terenuri adecvate pentru persoanele juridice care doresc să investească în acest domeniu.

(2) În cazul filmelor românesti sau realizate cu participare românească, în sensul prevederilor din anexa nr. 2, autoritătile administratiei publice locale acordă scutiri pentru diverse activităti din domeniul cinematografiei, pentru desfăsurarea filmărilor, precum si pentru plata locatiilor de filmare, cu exceptia clădirilor aflate în proprietatea sau în administrarea lor.

(3) În sensul prevederilor alin. (2), autoritătile publice locale pot acorda scutiri si/sau facilităti pentru desfăsurarea filmărilor în interiorul clădirilor aflate în proprietatea sau în administrarea lor.“

33. Articolul 60 va avea următorul cuprins:

“Art.60. – (1) Exploatantii de săli si de grădini de cinematograf au obligatia de a asigura minimum 5% din numărul anual de spectacole cu filme cinematografice realizate potrivit prevederilor prezentei ordonante, din care cel putin 1% la orele de maximă audientă, si beneficiază în aceste conditii de sprijin financiar nerambursabil.

(2) Sălile de cinematograf care vor asigura minimum 10% din numărul anual de spectacole cu filme cinematografice realizate potrivit prevederilor prezentei ordonante vor beneficia de o reducere de 50% a contributiei prevăzute la art. 13.“

34. Articolul 61 va avea următorul cuprins:

“Art.61. – Televiziunile care difuzează filme au obligatia să asigure anual minimum 2% din spatiul destinat acestora pentru difuzarea de opere audiovizuale, inclusiv filme cinematografice, realizate potrivit prevederilor prezentei ordonante.“

35. La articolul 62, alineatele (1)–(3) vor avea următorul cuprins:

“Art.62. – (1) În vederea sprijinirii activitătii cinematografice, operatorii economici care au în obiectul de activitate productia de film cinematografic si sunt implicati în productia si/sau finantarea, distribuirea si exploatarea de filme cinematografice, beneficiază de dispozitiile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Operatorii economici direct implicati în productia, distribuirea si exploatarea filmelor cinematografice, înscrisi ca atare în Registrul cinematografiei, beneficiază de scutirea de la plata taxelor vamale pentru importurile de utilaje, echipamente cinematografice, peliculă, substante de procesare si alte bunuri folosite în industria cinematografică, care nu sunt produse în tară.

(3) Pentru punerea în aplicare a dispozitiilor alin. (1), precum si ale art. 771, Centrul National al Cinematografiei va emite un «Certificat de investitor» pentru producător, respectiv un «Certificat de finantator» pentru coproducător sau finantator, în care sunt precizate următoarele date:

a) numele persoanei juridice si datele de identificare;

b) numărul de înscriere în Registrul cinematografiei, în cazul producătorului si coproducătorului, sau contractul, în cazul finantatorului;

c) valoarea creditului direct obtinut;

d) valoarea totală a bugetului estimativ al productiei si valoarea costurilor directe de productie;

e) valoarea totală a investitiei sau a finantării.“

36. La articolul 63, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Bunurile din patrimoniul public al statului, enumerate la alin. (1) lit. a) si c), se află în administrarea Centrului National al Cinematografiei, iar cele enumerate la alin. (1) lit. b), d) si e) se află în administrarea Arhivei Nationale de Filme.“

37. Articolul 64 va avea următorul cuprins:

“Art.64. – Mixajele magnetice, materialele si bunurile rămase în urma productiilor românesti, realizate în conditiile art. 63 alin. (1) lit. a), sau din prestatii internationale, care pot fi utilizate la realizarea altor filme, cum ar fi: obiecte de recuzită, mobilier, costume, arme, armuri, decoruri sau elemente de decor, achizitionate si confectionate pe costurile filmelor respective si aflate în patrimoniul societătilor comerciale cu capital majoritar de stat: Studioul Cinematografic «Sahia Film» – S.A., Studioul Cinematografic «Rofilm» – S.A. si Studioul Cinematografic «Animafilm» – S.A. se află în patrimoniul privat al statului si în administrarea societătilor respective.“

38. Articolul 65 va avea următorul cuprins:

“Art.65. – (1) Se află în proprietatea privată a statului si în administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor «România-Film» sălile si grădinile de spectacol cinematografic, precum si terenurile aferente acestora, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta ordonantă.

(2) Se află în proprietatea privată a statului si în administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor «România-Film» Laboratorul de Prelucrare a Peliculei Mogosoaia din municipiul Bucuresti.“

39. La articolul 66, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor «România-Film» se află sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor.“

40. Articolul 67 va avea următorul cuprins:

“Art.67. – (1) Diminuarea participatiei statului la unitătile aflate sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor, prevăzute la art. 66, precum si vânzarea sălilor si grădinilor de spectacol cinematografic, a terenurilor aferente acestora, aflate în proprietatea privată a statului si în administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor «România-Film» se pot face pe baza unor strategii specifice, emise de Ministerul Culturii si Cultelor, pentru fiecare societate si aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(2) Strategiile vor cuprinde criteriile si modalitătile de realizare a privatizării, respectiv a vânzării, în conformitate cu prevederile legale în materie, prin:

a) vânzarea de actiuni;

b) vânzarea sălilor si grădinilor de spectacol cinematografic, sediilor, clădirilor cu altă destinatie, precum si a altor bunuri proprietate privată a statului;

c) majorarea capitalului social prin aport de capital privat;

d) încheierea unor contracte de asociere cu investitori privati în scopul realizării de investitii în domeniu;

e) orice combinatie a metodelor prevăzute la lit. a)–d).

(3) În perioada prevăzută la art. II din legea de aprobare a prezentei ordonante, prin hotărâre a Guvernului, cinematografele prevăzute în anexa nr. 1 pot fi trecute în administrarea autoritătilor publice locale.“

41. La articolul 73, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) În termenul prevăzut la alin. (1), Centrul National al Cinematografiei va elabora si va supune spre aprobare Ministerului Culturii si Cultelor normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonante, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.“

42. La articolul 75, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.75. – (1) Centrul National al Cinematografiei organizează activităti de formare si perfectionare profesională si eliberează certificate de atestare de liberă practică în meseriile specifice domeniului cinematografiei pentru care nu există forme de scolarizare în învătământul din România.“

43. După articolul 77 se introduce un nou articol, articolul 771, cu următorul cuprins:

“Art.771. – În vederea dezvoltării cinematografiei în România se introduce sprijinul indirect, astfel:

a) de la data stabilită potrivit prevederilor art. 38 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, se acordă sprijin indirect în valoare de 150% pentru producătorii, coproducătorii si finantatorii implicati în productia de film, acordat din impozitul pe profit corespunzător sumei investite, sumă care nu poate depăsi 10% din costurile directe de productie efectuate pe teritoriul României, si reprezintă maximum 50% din profitul brut; această prevedere nu se aplică pentru aportul prevăzut la art. 21 alin. (1) lit. c);

b) în situatia filmelor comandate, conditionat de cheltuirea în România a minimum 40% din bugetul filmului, se acordă sprijin indirect în valoare de 30% din totalul taxelor aferente bugetului cheltuit pe teritoriul României, sprijin ce se acordă persoanei juridice autorizate, înscrisă în Registrul cinematografiei, rezidentă în România, potrivit legii, si care participă la realizarea filmului; sprijinul indirect va fi folosit pentru acoperirea costurilor directe de productie, efectuate pe teritoriul României, si nu poate depăsi 10% din acestea; în cazul filmelor la comandă, prevederile prezentului articol se pot completa de drept cu prevederile lit. a);

c) sprijin indirect prin scutirea de la plata taxei pe redeventă pentru distribuitorii care introduc în România un număr egal sau mai mare de 8 copii de film;

d) sprijin indirect în valoare de 150%, aferent impozitului pe profit obtinut în urma realizării investitiei, pentru operatorii implicati în exploatarea de lanturi de cinematografe, în situatia în care lantul este format din cel putin 10 săli distribuite pe teritoriul României, corespunzător a 10% din investitia realizată.“

44. Articolul 78 va avea următorul cuprins:

“Art.78. – (1) Societatea Română de Radiodifuziune si Societatea Română de Televiziune sunt obligate, în cadrul grilelor de programe, să rezerve spatiu publicitar gratuit în orele de maximă audientă, necesar promovării filmelor cinematografice românesti sau realizate cu participare românească, în sensul definitiilor prevăzute în anexa nr. 2.

(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, Centrul National al Cinematografiei, Societatea Română de Radiodifuziune si Societatea Română de Televiziune vor stabili, în baza unui protocol, modalitătile si spatiul acordat în grila de programe pentru promovarea filmelor cinematografice românesti sau realizate cu participare românească, în sensul definitiilor prevăzute în anexa nr. 2.“

45. După articolul 78 se introduce un nou articol, articolul 781, cu următorul cuprins:

“Art.781. – Dispozitiile art. 55 alin. (3)–(5) se aplică si contractelor încheiate începând cu anul 1997, care se află în derulare, fie în sensul restituirii creditului acordat, fie în sensul continuării finantării din Fondul cinematografic.“

46. După articolul 79 se introduce un nou articol, articolul 791, cu următorul cuprins:

“Art.791. – (1) Măsurile de natura ajutorului de stat, respectiv acordarea creditelor directe pentru productia de filme, cu exceptia schemelor de minim prevăzute de lege, vor fi notificate si se vor acorda după autorizarea acestora de către Consiliul Concurentei.

(2) Sprijinul financiar nerambursabil, cel sub formă de credit pentru dezvoltare, precum si cel acordat de autoritătile publice locale în cadrul schemelor de ajutor nu vor depăsi pragul minim prevăzut la art. 29 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată. Normele metodologice emise în baza si pentru aplicarea prezentei ordonante vor cuprinde dispozitii privind cumulul, monitorizarea, modalitătile de calcul si solicitarea de informatii în conformitate cu prevederile art. 3–5 din Regulamentul privind pragul minim al ajutorului de stat care nu intră sub incidenta obligatiei de notificare, aprobat prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 27/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 24 martie 2000.

(3) Până la avizarea de către Consiliul Concurentei a unei scheme de ajutor de stat, sprijinul indirect prevăzut la art. 771 nu va depăsi pragul minim prevăzut la art. 29 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată, cu respectarea prevederilor alin. (2) cu privire la normele metodologice emise în baza si pentru aplicarea prezentei ordonante, precum si ale Regulamentului privind pragul minim al ajutorului de stat care nu intră sub incidenta obligatiei de notificare, aprobat prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 27/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 24 martie 2000.“

47. După anexă, care devine anexa nr. 1, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, cu următorul cuprins:

 

“ANEXA Nr. 2

 

CRITERII

de definire a filmului românesc, a filmului cu participare românească, precum si a filmului original produs în limba română

 

În conformitate cu art. 3 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2005 si în sensul Regulamentului de concurs, se consideră:

1. film românesc – filmul care Ontruneste minimum 65 de puncte dintr-un total de 100, în conformitate cu criteriile de mai jos;

2. film cu participare românească – filmul care întruneste minimum 35 de puncte dintr-un total de 100, în conformitate cu criteriile de mai jos:

a) autori:

– regizor 15

– scenarist 7

– compozitor 3

Total: 25 de puncte

b) producător 15

c) film original produs în limba română

conform pct. 3 10

d) actori (pe film sau sunet):

– roluri principale 10

– roluri secundare 5

Total: 40 de puncte

e) echipa artistică si tehnică:

– director de imagine sau operator si echipă 4

– scenografie 1

– costume 1

– inginer de sunet 2

– machiaj 1

– editor de imagine 2

– alti tehnicieni 2

– zilieri 2

Total: 15 puncte

f) filmări, echipament tehnic si postproductie:

– locatii (cel putin jumătate în România) 4

– laborator 2

– echipament tehnic 4

– postproductie sunet 5

– editare si laborator 5

Total: 20 de puncte

Total general: 100 de puncte;

3. filmul original produs în limba română – filmul care îndeplineste una dintre conditiile:

– versiunea originală va fi prezentată în limba română;

– versiunea originală va fi prezentată în două sau mai multe limbi, dar intervalul de timp vorbit în limba română le depăseste pe celelalte;

– versiunea originală a fost realizată în limba unei minorităti care trăieste în România, dacă subiectul se referă la traditiile si cultura respectivei minorităti.“

Art. II. – În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Culturii si Cultelor elaborează strategiile prevăzute la art. 67 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările aduse prin prezenta lege, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 14 iulie 2006.

Nr. 328.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 iulie 2006.

Nr. 965.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea procurorului sef adjunct al Sectiei de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 40 lit. h) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere propunerea ministrului justitiei si avizul Consiliului Superior al Magistraturii,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Horatiu Ovidiu Baias se numeste în functia de procuror sef adjunct al Sectiei de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 iulie 2006.

Nr. 992.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. – Doamna Monica Mariana Grigorescu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Federativă a Braziliei.

Art. 2. – Doamna Monica Mariana Grigorescu îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 iulie 2006.

Nr. 993.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre România si Spania privind cooperarea în lupta împotriva criminalitătii, semnată la Madrid la 30 martie 2006

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 205 din 12 iulie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia dintre România si Spania privind cooperarea în lupta împotriva criminalitătii, semnată la Madrid la 30 martie 2006, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 iulie 2006.

Nr. 1.005.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei Statului si a contului de executie al bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă bilantul general al Trezoreriei Statului, încheiat la data de 31 decembrie 2005, care cuprinde atât în activ, cât si în pasiv suma de 51.014.401.159 lei, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. – Se aprobă contul de executie al bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2005, care cuprinde la venituri suma de 350.665.777 lei si la cheltuieli suma de 280.546.416 lei si un excedent curent în sumă de 70.119.361 lei, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. – Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 12 iulie 2006.

Nr. 923.

 

ANEXE

 

BILANTUL GENERAL

al Trezoreriei Statului, încheiat la data de 31 decembrie 2005

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 2.111/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Extindere spatii de învătământ si cercetare la «Centrul de documentare, educatie continuă si transfer tehnologic din cadrul Universitătii Politehnica din Timisoara»“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 2.111/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii “Extindere spatii de învătământ si cercetare la «Centrul de documentare, educatie continuă si transfer tehnologic din cadrul Universitătii Politehnica din Timisoara»“, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 1.152 din 6 decembrie 2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.2. – Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programului de investitii publice aprobat potrivit legii.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 19 iulie 2006.

Nr. 938.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind completarea Regulamentului pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.816/2005

 

În temeiul prevederilor art. 4 lit. e) ultima liniută din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Feroviare Române – AFER, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Feroviare Române – AFER, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. I. – După alineatul (19) al articolului 17 din Regulamentul pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.816/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.064 si 1.064 bis din 28 noiembrie 2005, se introduce un nou alineat, alineatul (20), cu următorul cuprins:

“(20) Cu aprobarea conducerii regionalelor de cale ferată, la unele posturi de barieră situate în linie curentă, aflate la distante mari fată de statiile de la care se primeste dispozitie, respectiv de la care timpii de mers ai trenurilor sunt mai mari de 20 de minute până la aceste posturi de barieră, se va putea deschide bariera după înregistrarea comenzii de plecare a trenului din statie. La aceste posturi de barieră din linie curentă, agentii vor supraveghea de la locul fixat circulatia rutieră prin pasaj si vor proceda astfel:

a) dacă barierele au pozitie normal deschisă, se vor închide cu cel putin 10 minute înainte de trecerea pe la posturile de barieră din linie curentă a trenurilor anuntate de către impiegatul de miscare. Pentru trenurile prevăzute să circule, dar neanuntate de către impiegatul de miscare, barierele se vor închide cu cel putin 10 minute înainte de trecerea lor posibilă pe la postul de barieră din linie curentă;

b) dacă barierele au pozitie normal închisă, nu se vor mai deschide cu cel putin 10 minute înainte de trecerea pe la posturile de barieră din linie curentă a trenurilor anuntate de către impiegatul de miscare. Pentru trenurile prevăzute să circule, dar neanuntate de către impiegatul de miscare, barierele nu se vor mai deschide cu cel putin 10 minute înainte de trecerea lor posibilă pe la postul de barieră din linie curentă.

Reglementările specifice vor fi stabilite în regulamentele de functionare ale posturilor de barieră din linie curentă, care sunt anexă la PTE ale statiilor de cale ferată învecinate posturilor de barieră din linie curentă.“

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 840/2000 îsi încetează aplicabilitatea.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 14 iulie 2006.

Nr. 1.286.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea calitătii si a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (5) si ale art. 12 lit. A din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale Normelor privind atribuirea calitătii si a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat, aprobate prin Hotărârea nr. 42/2005 a Consiliului Camerei, precum si procesul-verbal întocmit de Comisia de examinare stabilită prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, încheiat în data de 26 iunie 2006,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăste:

Art. 1. – Se aprobă acordarea calitătii si a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar persoanelor fizice prevăzute în lista-anexă la prezenta hotărâre, care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat.

Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 12 iulie 2006.

Nr. 67.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

cuprinzând persoanele fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat, si au dobândit calitatea si dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România

 

Pagina 1

Pagina a 2-a