MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 651         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 27 iulie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

325. – Legea serviciului public de alimentare cu energie termică

 

962. – Decret pentru promulgarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică

 

339. – Lege pentru modificarea si completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001

 

977. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

956. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finantarea lucrărilor de amenajare a albiei si refacerea apărării de mal, aferente podului rutier pe drumul judetean DJ 109 la km 46 + 623, pe Valea Almasului, în comuna Hida, judetul Sălaj

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGEA

serviciului public de alimentare cu energie termică

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

SECTIUNEA 1

Domeniu de reglementare

 

Art. 1. – (1) Prezenta lege reglementează desfăsurarea activitătilor specifice serviciilor publice de alimentare cu energie termică utilizată pentru încălzire si prepararea apei calde de consum, respectiv producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice în sistem centralizat, în conditii de eficientă si la standarde de calitate, în vederea utilizării optime a resurselor de energie si cu respectarea normelor de protectie a mediului.

(2) Prevederile prezentei legi se aplică serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, înfiintat si organizat la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor, indiferent de mărimea acestora.

Art. 2. – (1) Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităti publice si cuprinde totalitatea activitătilor privind producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice, desfăsurate la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea autoritătilor administratiei publice locale sau asociatiilor de dezvoltare comunitară, după caz, în scopul asigurării energiei termice necesare încălzirii si preparării apei calde de consum pentru populatie, institutii publice, obiective social-culturale si operatori economici.

(2) Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat se realizează prin intermediul infrastructurii tehnico-edilitare specifice apartinând domeniului public sau privat al autoritătii administratiei publice locale ori asociatiei de dezvoltare comunitară, care formează sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al localitătii sau al asociatiei de dezvoltare comunitară, denumit în continuare SACET.

(3) În sensul prezentei legi, SACET este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic si functional unitar constând din constructii, instalatii, echipamente, dotări specifice si mijloace de măsurare destinat producerii, transportului, distributiei si furnizării energiei termice pe teritoriul localitătilor, care cuprinde:

a) centrale termice sau centrale electrice de termoficare;

b) retele de transport;

c) puncte termice/statii termice;

d) retele de distributie;

e) constructii si instalatii auxiliare;

f) bransamente, până la punctele de delimitare/separare a instalatiilor;

g) sisteme de măsură, control si automatizare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Principiile si obiectivele legii

 

Art. 3. – Principiile prezentei legi sunt următoarele:

a) utilizarea eficientă a resurselor energetice;

b) dezvoltarea durabilă a unitătilor administrativ-teritoriale;

c) diminuarea impactului asupra mediului;

d) promovarea cogenerării de înaltă eficientă si utilizarea surselor noi si regenerabile de energie;

e) reglementarea si transparenta tarifelor si preturilor energiei termice;

f) asigurarea accesului nediscriminatoriu al utilizatorilor la retelele termice si la serviciul public de alimentare cu energie termică;

g) “un condominiu – un sistem de încălzire“.

Art. 4. – Obiectivele prezentei legi sunt următoarele:

a) asigurarea continuitătii serviciului public de alimentare cu energie termică;

b) asigurarea calitătii serviciului public de alimentare cu energie termică;

c) accesibilitatea preturilor la consumatori;

d) asigurarea resurselor necesare serviciului public de alimentare cu energie termică, pe termen lung;

e) asigurarea sigurantei în functionare a serviciului public de alimentare cu energie termică;

f) evidentierea transparentă a costurilor în stabilirea pretului energiei termice.

 

SECTIUNEA a 3-a

Definitii

 

Art. 5. – În sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. acces la retea – dreptul operatorilor si al utilizatorilor de a se racorda/bransa, în conditiile legii, la retelele termice;

2. agent termic – fluidul utilizat pentru acumularea, transferul termic si pentru transmiterea energiei termice;

3. apă caldă de consum – apă caldă utilizată în scopuri gospodăresti sau igienico-sanitare;

4. autorizatie – act tehnic si juridic emis de Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice, prin care se acordă unei persoane juridice permisiunea de a monta, a pune în functiune, a modifica, a repara si a exploata sisteme de repartizare a costurilor;

5. autorităti de reglementare competente – Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., si Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E.;

6. bransament termic – legătura fizică dintre o retea termică si instalatiile proprii ale unui utilizator;

7. condominiu – imobil, bloc de locuinte, clădire – proprietate imobiliară din care unele părti sunt proprietăti individuale, reprezentate de apartamente sau spatii cu altă destinatie decât cea de locuintă, iar restul, din părti aflate în proprietate comună. Prin asimilare poate fi definit condominiu si un tronson, cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în conditiile în care se poate delimita proprietatea comună;

8. consumator de energie termică – persoana fizică sau juridică ce utilizează energie termică în scop propriu prin instalatiile proprii;

9. cogenerare – producere simultană de energie termică si de energie electrică si/sau mecanică în instalatii tehnologice special realizate pentru aceasta;

10. centrală electrică de cogenerare – ansamblu de instalatii, constructii si echipamente necesare pentru producerea energiei electrice si termice în cogenerare; 11. conventie – act juridic, anexă la contractul de furnizare a energiei termice, încheiat între un operator si un utilizator, prin care se stabilesc conditiile de facturare si plată a energiei termice la nivel de consumator din cadrul unui condominiu;

12. distributie a energiei termice – activitatea de transmitere a energiei termice de la producător sau reteaua de transport către utilizator, inclusiv transformarea parametrilor agentului termic, realizată prin utilizarea retelelor termice de distributie;

13. furnizare a energiei termice – activitatea prin care se asigură, pe baze contractuale, comercializarea energiei termice între producători si utilizatori;

14. grupuri de măsurare a energiei termice – ansamblul format din debitmetru, termorezistente si integrator, supus controlului metrologic legal, care măsoară cantitatea de energie termică furnizată unui utilizator;

15. instalatii ale utilizatorilor – totalitatea instalatiilor si receptoarelor care utilizează energie termică furnizată, situate după bransamentul termic aflat în proprietatea sau în administrarea operatorului;

16. licentă – act tehnic si juridic emis de autoritatea de reglementare competentă, prin care se recunosc unei persoane juridice române sau străine calitatea de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, precum si competenta, capacitatea si dreptul de a furniza/presta serviciul reglementat de prezenta lege si de a exploata sisteme de alimentare centralizată cu energie termică;

17. operator al serviciului – persoana juridică română sau străină care are competenta si capacitatea recunoscute prin licentă de a presta integral activitătile specifice serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat; prin hotărârea autoritătii administratiei publice locale sau a asociatiei de dezvoltare comunitară, activitatea de producere a energiei termice poate fi prestată de unul sau mai multi operatori;

18. pret – contravaloarea unitătii de energie termică furnizată unui utilizator;

19. pret binom – pret de furnizare în care contravaloarea facturii de plată pe o anumită perioadă este repartizată lunar pe o sumă fixă, independentă de cantitatea de energie consumată, si pe o sumă variabilă, proportională cu consumul efectuat în perioada respectivă;

20. pret local – pret format din pretul de producere a energiei termice si tarifele serviciilor de transport, distributie si furnizare, aprobat de autoritatea administratiei publice locale sau de asociatia de dezvoltare comunitară, după caz, cu avizul autoritătii de reglementare competente, pentru fiecare operator care are si calitatea de furnizor;

21. pret local pentru populatie – pret pentru energia termică furnizată si facturată populatiei prin SACET, aprobat prin hotărâre a autoritătii administratiei publice locale sau a asociatiei de dezvoltare comunitară, după caz, în conformitate cu prevederile legale;

22. producător de energie termică – operator, titular de licentă pentru producerea energiei termice;

23. producere a energiei termice – activitatea de transformare a surselor primare sau a unor forme de energie în energie termică, înmagazinată în agentul termic

24. punct de delimitare/separare a instalatiilor – locul în care intervine schimbarea proprietătii asupra instalatiilor unui SACET;

25. racord termic – legătura dintre o retea termică si o statie termică;

26. retea termică – ansamblul de conducte, instalatii de pompare, altele decât cele existente la producător, si instalatii auxiliare cu ajutorul cărora energia termică se transportă în regim continuu si controlat între producători si statiile termice sau utilizatori;

27. repartitor de costuri – aparat cu indicatii adimensionale, destinat utilizării în cadrul sistemelor de repartizare a costurilor, în scopul măsurării indirecte a:

a) energiei termice consumate de corpul de încălzire pe care acesta este montat;

b) energiei termice continute în apa caldă de consum si volumul apei calde de consum care trece prin aparat;

28. repartizare a costurilor – totalitatea actiunilor si activitătilor desfăsurate de o persoană juridică, autorizată de autoritatea competentă, în scopul repartizării costurilor pe proprietăti individuale din imobilele tip condominiu;

29. serviciu public de alimentare cu energie termică – serviciu public de interes general care cuprinde totalitatea activitătilor desfăsurate în scopul alimentării centralizate cu energie termică a cel putin 2 utilizatori racordati la SACET;

30. sistem de alimentare centralizată cu energie termică – SACET – ansamblul instalatiilor tehnologice, echipamentelor si constructiilor, situate într-o zonă precis delimitată, legate printr-un proces tehnologic si functional comun, destinate producerii, transportului si distributiei energiei termice prin retele termice pentru cel putin 2 utilizatori;

31. sisteme de repartizare a costurilor – ansamblu format din mai multe repartitoare de costuri, de acelasi fel, armăturile si instalatiile aferente, montate în imobile de tip condominiu, care functionează si este exploatat pe baza unui program de calcul specializat;

32. standard de performantă – normă tehnică ce stabileste indicatorii cantitativi si calitativi ai serviciului public de alimentare cu energie termică;

33. statie termică – ansamblul instalatiilor din cadrul unui SACET, prin care se realizează transformarea si/sau adaptarea parametrilor agentului termic la necesitătile consumului unuia sau mai multor utilizatori;

34. transport al energiei termice – activitatea de transmitere a energiei termice de la producători la retelele termice de distributie sau la utilizatorii racordati direct la retelele termice de transport;

35. utilizator de energie termică – unul sau mai multi consumatori de energie termică, beneficiar al serviciului public de alimentare cu energie termică; în cazul condominiilor, prin utilizator se întelege toti consumatorii din condominiul respectiv;

36. zonă de protectie/sigurantă – zonă adiacentă constructiilor si instalatiilor SACET, extinsă si în spatiu, în care se introduc restrictii sau interdictii privind regimul constructiilor si de exploatare a fondului funciar pentru asigurarea protectiei si a functionării normale a obiectivului energetic, precum si în scopul evitării punerii în pericol a persoanelor, bunurilor si a mediului, stabilită prin norme tehnice emise de autoritatea de reglementare competentă;

37. zonă unitară de încălzire – areal geografic apartinând unei unităti administrativ-teritoriale, în interiorul căruia se poate promova o singură solutie tehnică de încălzire.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea serviciului public de alimentare cu energie termică

 

SECTIUNEA 1

Politici si strategii

 

Art. 6. – (1) Politica în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică se elaborează de Ministerul Administratiei si Internelor în colaborare cu Ministerul Economiei si Comertului si este parte integrantă a politicii energetice a statului.

(2) Politica de protectie socială în domeniul alimentării cu energie termică se elaborează de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei în colaborare cu Ministerul Administratiei si Internelor, cu consultarea asociatiilor neguvernamentale reprezentative în domeniul respectiv.

Art. 7. – (1) Guvernul aprobă Strategia natională privind serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

(2) Strategia mentionată la alin. (1) este elaborată de Ministerul Administratiei si Internelor în colaborare cu Ministerul Economiei si Comertului si cu Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, cu consultarea organizatiilor neguvernamentale reprezentative în domeniu.

 

SECTIUNEA a 2-a

Atributii ale autoritătilor administratiei publice locale în domeniul energiei termice

 

Art. 8. – (1) Înfiintarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul serviciului public de alimentare cu energie termică constituie obligatii ale autoritătilor administratiei publice locale.

(2) În asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică autoritătile administratiei publice locale au, în principal, următoarele atributii:

a) asigurarea continuitătii serviciului public de alimentare cu energie termică la nivelul unitătilor administrativteritoriale;

b) elaborarea anuală a programului propriu în domeniul energiei termice, corelat cu programul propriu de eficientă energetică si aprobat prin hotărâre a consiliului local, judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti ori a asociatiei de dezvoltare comunitară, după caz;

c) înfiintarea unui compartiment energetic în cadrul aparatului propriu, în conditiile legii;

d) aprobarea, în conditiile legii, în termen de maximum 30 de zile, a propunerilor privind nivelul pretului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică, înaintate de către operatorii serviciului;

e) aprobarea, în conditiile legii, a pretului local pentru populatie;

f) aprobarea programului de dezvoltare, modernizare si contorizare a SACET, care trebuie să cuprindă atât surse de finantare, cât si termen de finalizare, pe baza datelor furnizate de operatorii serviciului;

g) asigurarea conditiilor pentru întocmirea studiilor privind evaluarea potentialului local al resurselor regenerabile de energie si al studiilor de fezabilitate privind valorificarea acestui potential;

h) exercitarea controlului serviciului public de alimentare cu energie termică, în conditiile legii;

i) stabilirea zonelor unitare de încălzire, pe baza studiilor de fezabilitate privind dezvoltarea regională, aprobate prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti ori a asociatiei de dezvoltare comunitară, după caz;

j) urmăreste instituirea de către operatorul serviciului a zonelor de protectie si sigurantă a SACET, în conditiile legii;

k) urmăreste elaborarea si aprobarea programelor de contorizare la nivelul bransamentului termic al utilizatorilor de energie termică racordati la SACET.

(3) În vederea modernizării si dezvoltării SACET, în studiile de fezabilitate se analizează si solutii de alimentare cu energie termică produsă prin cogenerare de înaltă eficientă sau prin valorificarea resurselor regenerabile locale.

Art. 9. – Compartimentul energetic, înfiintat în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. c), are următoarele atributii principale:

a) elaborează si propune spre aprobare autoritătii administratiei publice locale programul propriu de modernizare si dezvoltare a SACET;

b) identifică zonele unitare de încălzire;

c) elaborează, în conformitate cu reglementările-cadru emise de A.N.R.S.C., si supune spre aprobare autoritătii administratiei publice locale următoarele:

– regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică;

– caietul de sarcini pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică si pentru exploatarea SACET;

– contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, după caz;

d) urmăreste realizarea obiectivelor cuprinse în programul propriu de modernizare si dezvoltare a SACET;

e) urmăreste îndeplinirea clauzelor contractuale, în cazul gestiunii delegate;

f) comunică periodic datele solicitate de autoritătile de reglementare competente;

g) controlează modul de desfăsurare a activitătii privind repartizarea costurilor energiei termice în condominii;

h) furnizează si înaintează către autoritatea administratiei publice locale datele preliminare necesare fundamentării si elaborării strategiilor de valorificare pe plan local a potentialului resurselor energetice regenerabile;

i) propune solutii de valorificare pe plan local a potentialului resurselor regenerabile de energie;

j) elaborează si urmăreste realizarea programului de contorizare a SACET.

 

SECTIUNEA a 3-a

Organizarea gestiunii

 

Art. 10. – (1) Gestiunea serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET se poate organiza în următoarele modalităti:

a) gestiune directă;

b) gestiune delegată.

(2) Alegerea formei de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET se face prin hotărâre adoptată de autoritătile administratiei publice locale sau de asociatiile de dezvoltare comunitară.

(3) Autoritătile administratiei publice locale se pot asocia între ele în vederea înfiintării de asociatii de dezvoltare comunitară, în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, si pot constitui societăti comerciale cu capital public sau mixt, în vederea gestionării serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET, în conditiile legii.

(4) O autoritate a administratiei publice locale sau o asociatie de dezvoltare comunitară se poate asocia cu persoane juridice, române ori străine, pentru constituirea unor societăti comerciale cu capital public sau mixt, în vederea gestionării serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET, în conditiile legii.

 

SECTIUNEA a 4-a

Gestiunea directă

 

Art. 11. – (1) În cazul gestiunii directe, autoritătile administratiei publice locale sau asociatiile de dezvoltare comunitară, după caz, îsi asumă nemijlocit toate sarcinile si responsabilitătile privind organizarea, conducerea, administrarea, exploatarea si finantarea serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET.

(2) Gestiunea directă se realizează prin structuri proprii ale autoritătilor administratiei publice locale sau ale asociatiilor de dezvoltare comunitară, înfiintate prin hotărâri ale consiliilor judetene, ale consiliilor locale, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau ale asociatiilor de dezvoltare comunitară, după caz, astfel cum sunt definite potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006.

 

SECTIUNEA a 5-a

Gestiunea delegată

 

Art. 12. – (1) În cazul gestiunii delegate, autoritătile administratiei publice locale sau asociatiile de dezvoltare comunitară, după caz, transferă, în totalitate ori numai în parte, drepturile si obligatiile cu privire la asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică si administrarea si exploatarea SACET unui operator care poate fi societate comercială cu capital public, privat sau mixt.

(2) Gestiunea delegată se atribuie fie prin concesionare, fie potrivit procedurii de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile legale.

(3) Operatorii de servicii de alimentare cu energie termică prin SACET îsi desfăsoară activitatea numai în baza licentei eliberate de autoritatea de reglementare competentă.

(4) Contractele de concesiune aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi operează până la expirarea sau, după caz, rezilierea acestora în conditiile legii.

(5) Concesiunea încetează de drept prin retragerea sau încetarea valabilitătii licentei, precum si în conditiile prevăzute în legislatia privind regimul concesiunilor.

(6) În situatia rezilierii contractului de delegare a gestiunii, operatorul serviciului are obligatia asigurării continuitătii serviciului public de alimentare cu energie termică pe o perioadă determinată, stabilită de autoritatea administratiei publice locale sau de asociatia de dezvoltare comunitară, după caz, dar nu mai mult de 12 luni.

 

CAPITOLUL III

Autorităti de reglementare competente

 

SECTIUNEA 1

Atributii si competente

 

Art. 13. – Autoritătile de reglementare competente pentru serviciul de alimentare cu energie termică sunt A.N.R.S.C. si/sau A.N.R.E., după caz.

Art. 14. – (1) A.N.R.S.C. elaborează, stabileste si urmăreste aplicarea ansamblului de reglementări obligatorii la nivel national, necesar functionării pietei de energie termică, în conditii de eficientă, concurentă, transparentă si protectie a consumatorilor.

(2) A.N.R.S.C. are următoarele atributii si competente:

a) reglementează activitătile de producere a energiei termice, transportul, distributia si furnizarea energiei termice, cu exceptia producerii energiei termice în cogenerare;

b) monitorizează si controlează operatorii SACET cu privire la respectarea reglementărilor emise de autoritate; c) elaborează si aprobă, prin ordin al presedintelui, reglementări tehnice si comerciale, conform competentelor care îi sunt stabilite;

d) reglementează modul de determinare a zonelor de protectie si sigurantă pentru SACET;

e) elaborează regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, care include si prevederi specifice activitătii de producere a energiei termice în cogenerare, elaborate de A.N.R.E.;

f) elaborează si aprobă caietul de sarcini-cadru pentru realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET, precum si documentatia-cadru pentru delegarea gestiunii serviciului si a SACET-ului aferent. Caietul de sarcini-cadru va include si prevederi specifice activitătii de producere a energiei termice în cogenerare, elaborate de A.N.R.E.;

g) elaborează si aprobă, prin ordin al presedintelui, contractul-cadru si conventia-cadru de furnizare a energiei termice;

h) elaborează si aprobă, prin ordin al presedintelui, norme tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire si apă caldă de consum;

i) elaborează regulamentul pentru acordarea licentelor, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

j) acordă licente pentru operatori;

k) eliberează autorizatii pentru montarea, punerea în functiune, repararea si exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor;

l) dezvoltă o bază de date pentru monitorizarea SACET-urilor si a serviciului public de alimentare cu energie termică, în vederea analizei comparative a indicatorilor de performantă;

m) asigură, împreună cu A.N.R.E., accesul autoritătilor administratiei publice centrale la informatiile necesare la elaborarea strategiilor si politicilor în domeniul energiei termice.

Art. 15. – (1) În domeniul energiei termice, A.N.R.E. acordă licente si aprobă reglementări tehnice si comerciale conform atributiilor stabilite prin Legea energiei electrice nr. 318/2003 pentru activitatea de producere a energiei termice în cogenerare, destinată serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

(2) A.N.R.E. elaborează prevederile specifice activitătii de producere a energiei termice în cogenerare, pentru a fi incluse în:

– regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, elaborat de A.N.R.S.C.;

– caietul de sarcini-cadru pentru concesionarea serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET, elaborat de A.N.R.S.C.

(3) A.N.R.E. avizează prevederile specifice activitătii de producere a energiei termice în cogenerare, incluse în regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică si în caietul de sarcini-cadru pentru concesionarea serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET.

Art. 16. – (1) Regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică se aprobă prin ordin al presedintelui A.N.R.S.C.

(2) Caietul de sarcini-cadru pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET aferent se aprobă prin ordin al presedintelui A.N.R.S.C.

 

SECTIUNEA a 2-a

Licente

 

Art. 17. – (1) Pentru realizarea tuturor activitătilor cuprinse în serviciul public de alimentare cu energie termică printr-un SACET se acordă o singură licentă.

(2) În cazul producerii de energie termică în cogenerare sau de mai multi producători într-un SACET, pentru activitatea de producere a energiei termice se pot elibera licente separate, iar pentru celelalte activităti aferente serviciului public de alimentare cu energie termică se eliberează o singură licentă.

(3) Activitatea de producere a energiei termice în cogenerare se desfăsoară pe bază de licentă acordată de A.N.R.E., în conformitate cu legislatia în vigoare.

(4) Refuzul nejustificat de acordare a licentelor poate fi atacat în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti.

(5) Licentele valabile la data intrării în vigoare a prezentei legi pot fi mentinute, modificate, suspendate sau retrase de A.N.R.S.C., în conditiile legii.

(6) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, A.N.R.E. va preda, prin protocol de predare-preluare, către A.N.R.S.C., licentele din sfera de competentă a acesteia.

(7) Licentele valabile la data intrării în vigoare a prezentei legi, preluate de la A.N.R.E. conform alin. (6), pot fi modificate, suspendate sau retrase de A.N.R.S.C., în conditiile legii.

 

CAPITOLUL IV

Investitii în domeniul energiei termice

 

SECTIUNEA 1

Surse de finantare

 

Art. 18. – (1) Lucrările de investitii în domeniul energiei termice pot fi finantate din:

a) fonduri proprii ale operatorului si/sau fonduri de la bugetul local, în conformitate cu obligatiile asumate prin contractele de delegare a gestiunii;

b) credite bancare, care pot fi garantate de autoritătile administratiei publice locale, de Guvern sau de alte entităti specializate în acordarea de garantii bancare;

c) fonduri nerambursabile obtinute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;

d) taxe speciale, instituite la nivelul autoritătilor administratiei publice locale, potrivit legii;

e) fonduri transferate de la bugetul de stat ca participare la cofinantarea unor proiecte realizate cu finantare externă, precum si din bugetele unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, cu respectarea legislatiei în vigoare;

f) sumele disponibilizate prin reducerea graduală a subventiilor pentru energia termică furnizată populatiei; aceste sume se vor utiliza de autoritătile administratiei publice locale, pe bază de studii si programe pentru retehnologizarea, modernizarea si eficientizarea SACET, avizate de Ministerul Administratiei si Internelor;

g) surse financiare, rezultate din tranzactionarea unitătilor de reducere de emisii de gaze cu efect de seră;

h) alte surse, în conditiile legii.

(2) Redeventa aferentă contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică prin SACET se constituie sursă pentru finantarea lucrărilor de investitii în sistemul respectiv.

Art. 19. – (1) Documentatia privind organizarea si derularea procedurii de delegare a gestiunii se elaborează în conformitate cu legislatia specifică fiecărui tip de contract. Caietele de sarcini si criteriile de selectie aplicabile în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se elaborează si se aprobă de autoritătile administratiei publice locale sau de asociatiile de dezvoltare comunitară, după caz, în baza caietelor de sarcini-cadru si a criteriilor de selectie-cadru elaborate de autoritătile de reglementare competente si cu respectarea dispozitiilor legislatiei aplicabile tipului de contract de delegare a gestiunii adoptat.

(2) Contractele de delegare a gestiunii vor prevedea si sarcinile concrete ce revin autoritătilor administratiei publice locale sau asociatiilor de dezvoltare comunitară, după caz, respectiv operatorului cu privire la modul de realizare si finantare a investitiilor aferente SACET.

Art. 20. – În cazul gestiunii delegate, bunurile realizate de operatori în conformitate cu programele de investitii impuse prin contractul de delegare a gestiunii constituie bunuri de retur care revin de drept, la expirarea contractului, unitătilor administrativ-teritoriale si sunt integrate domeniului public al acestora; în contractul de delegare a gestiunii se stipulează si modul de repartitie a acestor investitii la încetarea, din orice cauză, a contractului.

 

SECTIUNEA a 2-a

Facilităti

 

Art. 21. – Investitiile în SACET beneficiază de facilitătile legale în vigoare în momentul încheierii tranzactiei.

Facilitătile obtinute se stipulează în contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică si rămân valabile pe perioada stabilită la încheierea acestuia, cu exceptia adoptării unor dispozitii legale mai favorabile operatorului.

 

CAPITOLUL V

Surse regenerabile de energie termică

 

SECTIUNEA 1

Definirea surselor

 

Art. 22. – (1) În conditiile prezentei legi, se consideră surse regenerabile de energie termică următoarele:

a) energia solară;

b) energia geotermală;

c) energia continută în fractiunea biodegradabilă a produselor, deseurilor si reziduurilor din agricultură, inclusiv substante vegetale si reziduuri de origine animală, silvicultură si industrii conexe, precum si fractiunea biodegradabilă a deseurilor industriale si comunale, orăsenesti si municipale, denumită biomasă;

d) energia continută în gazul de fermentare a deseurilor, denumit si gaz de depozit;

e) energia continută în gazul de fermentare a nămolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate;

f) energia continută în produse secundare gazoase, obtinute prin fermentare din materii reziduale organice, formând categoria de combustibil gazos, denumită biogaz;

g) energia continută în produse lichide obtinute prin distilarea materiei organice fermentate, formând categoria de combustibil lichid, denumită alcool carburant;

h) energia obtinută din alte surse regenerabile, neexploatate în prezent.

(2) Autoritătile administratiei publice centrale si locale pot initia si finanta programe pentru utilizarea surselor regenerabile de energie termică.

 

SECTIUNEA a 2-a

Conditiile tehnice de utilizare si comercializare

 

Art. 23. – A.N.R.S.C. reglementează conditiile tehnice de acces la retelele termice.

 

SECTIUNEA a 3-a

Facilităti

 

Art. 24. – Dezvoltarea utilizării surselor regenerabile de energie termică în scopul producerii energiei termice se fundamentează pe baza unor studii tehnico-economice si, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autoritătilor publice locale sau a Agentiei Române pentru Conservarea Energiei, se aprobă conditiile de comercializare si facilitătile care se pot acorda.

 

CAPITOLUL VI

Piata de energie termică

 

SECTIUNEA 1

Participantii la piata de energie termică

 

Art. 25. – (1) Participantii la piata de energie termică sunt operatorii si utilizatorii de energie termică.

(2) Centralele termice si centralele electrice de termoficare care fac parte din SACET pot apartine domeniului public sau privat al unitătilor administrativteritoriale, domeniului privat al statului, precum si persoanelor juridice, în conditiile legii.

(3) Centralele termice si centralele electrice de termoficare care fac parte din SACET pot fi, după caz, supuse procesului de privatizare, pot fi date în administrare sau concesionate ori pot fi incluse în orice forme de asociere sau parteneriat public-privat, în conditiile prevăzute de lege.

 

SECTIUNEA a 2-a
Contorizarea utilizatorilor de energie termică

 

Art. 26. – (1) Este obligatorie montarea grupurilor de măsurare a energiei termice în punctele de delimitare/separare a instalatiilor din punctul de vedere al proprietătii sau al dreptului de administrare ori în alte puncte, convenite între părtile contractante.

(2) Grupurile de măsurare a energiei termice, montate în punctul de delimitare/separare a instalatiilor din punctul de vedere al proprietătii sau al dreptului de administrare ori în alte puncte convenite între părtile contractante, fac parte din retelele termice ale SACET.

(3) Achizitionarea si montarea grupurilor de măsurare a energiei termice în vederea contorizării la nivel de bransament termic într-un SACET revin autoritătilor administratiei publice locale.

(4) Întretinerea, repararea, verificarea metrologică si înlocuirea grupurilor de măsurare a energiei termice în cazul condominiilor intră în responsabilitatea operatorului serviciului. Costul acestor operatiuni va fi evidentiat distinct în pretul energiei termice.

(5) Se interzice orice interventie neautorizată asupra grupurilor de măsurare a energiei termice.

Art. 27. – Utilizatorul de energie termică are dreptul de a solicita, în cazuri justificate, repararea, înlocuirea sau verificarea metrologică a grupurilor de măsurare a energiei termice.

 

SECTIUNEA a 3-a

Relatii contractuale

 

Art. 28. – (1) Contractul de furnizare a energiei termice se încheie, la nivel de bransament termic, între operatorul care are si calitatea de furnizor si utilizatorii de energie termică.

(2) În cazul condominiilor, contractul de furnizare a energiei termice, la solicitarea operatorului care are si calitatea de furnizor, este însotit de conventii, încheiate de acesta cu fiecare consumator din condominiu, alimentat prin acelasi bransament termic, cu respectarea prevederilor din contractul-cadru de furnizare a energiei termice.

(3) Contractul de furnizare a energiei termice si conventiile individuale trebuie să prevadă clauze privind accesul persoanelor autorizate pe proprietatea utilizatorului în scopul preluării informatiilor de la aparatele si dispozitivele sistemului de repartizare a costurilor.

 

SECTIUNEA a 4-a

Repartizarea costurilor

 

Art. 29. – (1) În cazul consumatorilor dintr-un condominiu, alimentati printr-un bransament termic comun, sunt obligatorii montarea de către proprietari a repartitoarelor de costuri si stabilirea unei metodologii de repartizare a costurilor, aprobată în adunarea generală a asociatiei de proprietari/locatari, în baza metodologiei-cadru elaborate de A.N.R.S.C.

(2) Repartitoarele de costuri fac parte integrantă din instalatiile de utilizare aferente proprietătii.

(3) Montarea, întretinerea si exploatarea repartitoarelor de costuri pentru energia termică, atât pentru încălzire, cât si pentru apa caldă de consum, se efectuează numai de către persoane juridice autorizate de A.N.R.S.C.

 

SECTIUNEA a 5-a

Protectia utilizatorului de energie termică

 

Art. 30. – (1) Debransarea totală a instalatiilor interioare de încălzire si/sau pentru apă caldă menajeră ale unui utilizator tip condominiu se va face în următoarele conditii cumulative:

a) acordul scris al asociatiei de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale;

b) anuntarea operatorului care are si calitatea de furnizor si a autoritătii administratiei publice locale cu 30 de zile înainte de debransare.

(2) Deconectarea unui consumator de energie termică dintr-un condominiu se face cu respectarea următoarelor conditii cumulative:

a) acordul vecinilor de apartament, atât pe orizontală, cât si pe verticală;

b) acordul scris al asociatiei de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale, asupra intentiei de realizare a unui sistem individual de încălzire;

c) anuntarea, în scris, a operatorului care are si calitatea de furnizor, cu cel putin 30 de zile înainte.

(3) Debransarea unui utilizator de energie termică, altul decât cel de tip condominiu, se realizează cu anuntarea operatorului care are si calitatea de furnizor, cu cel putin 30 de zile înainte.

(4) Deconectările/debransările prevăzute la alin. (1)–(3) nu se pot realiza în timpul sezonului de încălzire.

(5) Deconectările/debransările prevăzute la alin. (1)–(3) se efectuează numai de către operatorul care are si calitatea de furnizor, în termen de maximum 45 de zile de la data solicitării, după verificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea conditiilor cumulative impuse.

(6) Cheltuielile de deconectare/debransare se suportă de către solicitant.

Art. 31. – Calendarul de respectare a termenelor asumate pentru finalizarea contorizării la nivel de bransament termic si montarea repartitoarelor de costuri pentru consumatorii de energie termică individuali, conditiile de derulare si sanctiunile în caz de nerespectare a dispozitiilor pentru finalizarea contorizărilor la nivel de bransament termic, contorizărilor individuale si repartizarea costurilor, precum si termenul si conditiile de aplicare pentru pretul binom al energiei termice se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

 

CAPITOLUL VII

Drepturile si obligatiile operatorilor serviciului si ale utilizatorilor de energie termică

 

SECTIUNEA 1

Drepturile operatorilor serviciului

 

Art. 32. – Operatorii serviciului au, în principal, următoarele drepturi:

a) să desfăsoare activităti comerciale legate de vânzarea-cumpărarea energiei termice, prin exploatarea capacitătilor de producere si a retelelor termice;

b) să solicite stabilirea, ajustarea si/sau modificarea nivelului preturilor si/sau a tarifelor de transport, distributie si/sau furnizare a energiei termice si să încaseze contravaloarea energiei termice furnizate;

c) să stabilească conditiile tehnice de bransare sau de debransare a utilizatorilor de energie termică la instalatiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare si a reglementărilor emise de A.N.R.S.C.;

d) să utilizeze terenurile si alte bunuri aflate în proprietatea unui tert, cu respectarea prevederilor art. 37 alin. (3) si (4) din Legea nr. 51/2006, pentru a asigura functionarea normală a instalatiilor pe care le administrează si le exploatează;

e) să aibă acces, în conditiile legii, la instalatiile interioare ale utilizatorului de energie termică, conform contractelor/conventiilor individuale de furnizare, ori de câte ori este necesară interventia la acestea;

f) să presteze activităti de informare, consultantă sau să execute lucrări de reparatii si reabilitări la instalatiile utilizatorilor de energie termică, în conditiile convenite cu acestia, în scopul cresterii eficientei si utilizării rationale a energiei termice;

g) să conteste, în contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucuresti, în conditiile legii, actele emise de autoritatea de reglementare competentă sau de autoritătile administratiei publice locale.

Art. 33. – Pentru protectia instalatiilor de producere si a retelelor termice se interzice tertilor, persoane fizice sau juridice:

a) să amplaseze constructii de orice fel în zona de sigurantă a obiectivelor SACET;

b) să efectueze săpături în zona de sigurantă a obiectivelor SACET fără avizul prealabil al operatorului;

c) să depoziteze materiale în zona de sigurantă a instalatiilor;

d) să intervină, în orice mod, asupra retelelor termice.

Art. 34. – În cazul în care se realizează modificări ale traseelor si amplasamentelor retelelor termice existente, costurile acestora vor fi suportate de către cel care a generat modificarea respectivă.

 

SECTIUNEA a 2-a

Obligatiile operatorilor serviciului

 

Art. 35. – (1) Operatorii serviciului au, în principal, următoarele obligatii:

a) să respecte prevederile licentei, caietului de sarcini si ale contractului de delegare a gestiunii;

b) să asigure continuitatea serviciului public de alimentare cu energie termică;

c) să respecte indicatorii de performantă aprobati de autoritătile administratiei publice locale;

d) să asigure transparentă totală în ceea ce priveste calcularea facturilor pentru serviciile prestate;

e) să întocmească anual si să urmărească bilantul energiei termice, aferent fiecărei activităti prevăzute în licentă, avizat de autoritatea competentă si aprobat de autoritatea administratiei publice locale;

f) să solicite desfiintarea constructiilor si a altor obiective amplasate ilegal în zona de protectie, precum si a celor care nu respectă distantele de sigurantă fată de constructiile si instalatiile proprii aferente activitătilor prevăzute în licentă;

g) să furnizeze autoritătii administratiei publice locale si autoritătii nationale de reglementare competente informatii privind activitătile prevăzute în licentă;

h) să asigure securitatea serviciului public de alimentare cu energie termică si a SACET;

i) să asigure accesul nediscriminatoriu la reteaua termică pentru toti utilizatorii de energie termică solicitanti;

j) să tină situatii contabile separate pentru fiecare activitate reglementată specifică serviciului public de alimentare cu energie termică, conform prevederilor legale;

k) să asigure stocurile de combustibili si piese de schimb, în asa fel încât să respecte principiul continuitătii serviciului public de alimentare cu energie termică, în orice conditii;

l) să elaboreze proceduri/instructiuni specifice activitătii proprii, în conformitate cu prevederile legale.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. b), serviciul public de alimentare cu energie termică poate fi întrerupt în următoarele conditii: în caz de fortă majoră, de avarii, precum si în perioadele programate pentru revizie.

Utilizatorii de energie termică vor fi informati în detaliu asupra conditiilor de întrerupere a serviciului public de alimentare cu energie termică.

Art. 36. – (1) Operatorul serviciului răspunde pentru daunele provocate utilizatorului de energie termică din culpa sa în conditiile stabilite prin contract si, în special, dacă:

a) nu începe furnizarea energiei termice la termenul contractat sau nu livrează energia termică în conditiile stabilite în contract;

b) nu anuntă utilizatorul de energie termică din timp cu privire la limitările sau întreruperile programate pentru lucrări planificate;

c) după sistarea furnizării energiei termice cerută de utilizatorul de energie termică, nu reia furnizarea în primele 3 zile lucrătoare de la primirea, în scris, a notificării privind încetarea motivului sistării;

d) nu respectă parametrii de calitate contractati pentru energia termică furnizată.

(2) Furnizorul de energie termică este îndreptătit să recupereze de la producătorul sau de la utilizatorul de energie termică, după caz, daunele dovedite a fi din vina acestuia.

 

SECTIUNEA a 3-a

Drepturile utilizatorilor de energie termică

 

Art. 37. – Utilizatorii de energie termică au, în principal, următoarele drepturi:

a) să preia energia termică din instalatiile de distributie în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;

b) să aibă acces la grupurile de măsurare a energiei termice utilizate pentru facturare;

c) să solicite operatorului care are si calitatea de furnizor remedierea defectiunilor si a deranjamentelor survenite la instalatiile de distributie;

d) să recupereze de la operatorul serviciului daunele dovedite a fi din vina acestuia;

e) alte drepturi prevăzute în contractele încheiate cu furnizorul de energie termică, precum si în Legea nr. 51/2006;

f) de a fi anuntat, din timp, despre întreruperea furnizării de energie termică;

g) de a avea acces ori de a primi, la cerere, informatii cu privire la structura costurilor/tarifelor percepute de operatorul care are si calitatea de furnizor.

 

SECTIUNEA a 4-a

Obligatiile utilizatorilor de energie termică

 

Art. 38. – (1) Utilizatorii de energie termică au, în principal, următoarele obligatii:

a) să achite la termen facturile emise de operatorul care are si calitatea de furnizor; factura se emite, cel mai târziu, până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestatia a fost efectuată. Prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (9) din Legea nr. 51/2006, utilizatorii de energie termică sunt obligati să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat în termenul de scadentă de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii facturii si termenul de scadentă se înscriu pe factură. Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadentei atrage penalităti de întârziere, conform prevederilor art. 42 alin. (10) din Legea nr. 51/2006;

b) să permită operatorului care are si calitatea de furnizor, la solicitarea acestuia, întreruperea programată a alimentării cu energie termică pentru întretinere, revizii si reparatii executate la instalatiile acestuia;

c) să permită accesul operatorului care are si calitatea de furnizor la instalatiile de utilizare a energiei termice aflate în folosinta sau pe proprietatea sa, pentru verificarea functionării si integritătii acestora ori pentru debransarea/deconectarea instalatiilor în caz de neplată sau de avarie;

d) să nu consume energie termică ocolind sau afectând mijloacele de măsură.

(2) Proprietarii apartamentelor individuale siuate în imobile de locuit tip condominiu, care sunt deconectate de la reteaua de alimentare cu energie termică, plătesc o cotă-parte din cheltuielile cu energia termică consumată pentru încălzirea spatiilor aflate în proprietate indiviză, proportională cu cota indiviză.

Art. 39. – Drepturile si obligatiile prevăzute în prezentul capitol se detaliază în regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică si în prevederile contractului-cadru de furnizare a energiei termice, elaborate de A.N.R.S.C., si se completează cu prevederile Legii nr. 51/2006.

 

CAPITOLUL VIII

Preturi si tarife

 

SECTIUNEA 1

Stabilirea preturilor si a tarifelor

 

Art. 40. – (1) Preturile locale se stabilesc, se ajustează sau se modifică pe baza metodologiilor aprobate de autoritatea de reglementare competentă. În calculul acestora vor fi luate în considerare costurile justificate ale activitătilor de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice, inclusiv cheltuielile aferente dezvoltării si modernizării SACET, pierderile tehnologice, cheltuielile pentru protectia mediului, precum si o cotă de profit, dar nu mai mult de 5%.

(2) Sumele încasate prin preturi si/sau tarife, corespunzătoare cheltuielilor pentru dezvoltarea si modernizarea SACET, se constituie într-un cont distinct al operatorului si se utilizează pe baza programului de dezvoltare avizat de autoritătile administratiei publice locale implicate, exclusiv pentru scopul în care a fost constituit.

(3) Pierderile tehnologice se aprobă de autoritatea administratiei publice locale, având în vedere o documentatie, elaborată pe baza bilantului energetic, întocmită de operatorul care are si calitatea de furnizor si avizată de autoritatea competentă.

(4) Preturile energiei termice produse din surse regenerabile, destinată serviciului de alimentare cu energie termică prin SACET, se aprobă de A.N.R.S.C.

(5) Pretul energiei termice produse în cogenerare se aprobă prin decizie a presedintelui A.N.R.E., pe baza metodologiei proprii, cu exceptia cazurilor în care prin contracte de concesionare sau de parteneriat public-privat s-au negociat metode de stabilire/ajustare a pretului energiei termice.

(6) Pretul energiei termice produse în cogenerare, destinată SACET, se aprobă prin decizie a presedintelui A.N.R.E., pe baza metodologiei proprii, cu exceptia cazurilor în care prin contracte de concesionare sau de parteneriat public-privat s-au negociat, înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, formule ori reguli de stabilire/ajustare a pretului. În acest caz pretul energiei termice se aprobă de autoritatea administratiei publice locale cu avizul autoritătii competente.

(7) În cazurile în care, în vederea delegării gestiunii serviciului, prin contractele de delegare a gestiunii se negociază formule sau reguli de stabilire/ajustare a pretului energiei termice, acestea se avizează în prealabil de autoritatea de reglementare competentă. În acest caz pretul se aprobă de autoritatea administratiei publice locale implicată, potrivit regulilor stabilite, cu avizul autoritătii de reglementare competente.

(8) Preturile locale de furnizare a energiei termice sunt aceleasi pentru utilizatorii de energie termică, în conditii similare de furnizare.

(9) Preturile locale pentru populatie la care se facturează energia termică se aprobă de autoritătile administratiei publice locale sau de asociatiile de dezvoltare comunitară, după caz, potrivit reglementărilor în vigoare. La nivelul aceleiasi unităti administrativ-teritoriale, pretul local pentru populatie este unic, indiferent de tehnologiile sistemului de producere, transport si distributie a energiei termice sau de tipul combustibililor utilizati. Diferenta dintre preturile locale ale energiei termice si preturile locale pentru populatie se alocă din bugetele autoritătilor administratiei publice locale sau ale asociatiilor de dezvoltare comunitară, după caz.

(10) În cazul în care, după ajustarea preturilor si tarifelor, furnizorii de combustibili si de energie electrică modifică preturile de livrare, având ca efect majorarea pretului energiei termice produse, autoritătile administratiei publice locale sau asociatiile de dezvoltare comunitară, după caz, pot aproba recalcularea corespunzătoare a preturilor locale si, după caz, a preturilor locale pentru populatie, începând cu data primei livrări făcute la noile preturi, fără modificarea nivelului costurilor celorlalte elemente de cheltuieli si a cotei de profit, cu avizul operativ al autoritătii competente.

(11) Consumatorii de energie termică din spatiile cu altă destinatie decât cea de locuintă dintr-un condominiu plătesc pretul local.

(12) Pretul pentru energia termică produsă si livrată populatiei prin alt sistem decât SACET, practicat de operatorii economici si institutiile publice, va fi aprobat de A.N.R.S.C.

(13) Autoritătile administratiei publice locale pot hotărî ca populatia care primeste energie termică de la operatori economici sau institutii publice, conform prevederilor alin. (12), să beneficieze de pretul stabilit conform prevederilor alin. (9).

Art. 41. – Operatorii serviciului care practică preturi si/sau tarife sunt obligati să prezinte autoritătilor de reglementare competente:

a) costurile fixe si variabile, precum si veniturile programate si realizate, separat pentru fiecare dintre activitătile serviciului public de alimentare cu energie termică, în structura stabilită de autoritatea de reglementare competentă;

b) modul de alocare a activelor, pasivelor, cheltuielilor si veniturilor avute în vedere atunci când se întocmesc situatiile contabile, conform art. 35 alin. (1) lit. j);

c) alte informatii necesare analizelor financiare si economice pentru fundamentarea politicilor de tarifare.

Art. 42. – Sumele care au rămas disponibile prin reducerea graduală a subventiilor pentru energia termică furnizată populatiei dintr-o unitate administrativ-teritorială vor fi repartizate si utilizate numai pentru retehnologizarea, modernizarea si eficientizarea SACET din acea unitate administrativ-teritorială.

 

SECTIUNEA a 2-a

Protectia socială

 

Art. 43. – Odată cu reducerea graduală a subventiilor pentru energia termică, se asigură de către Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei ajutoare pentru încălzirea locuintei familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL IX

Infractiuni si contraventii

 

Art. 44. – Încălcarea dispozitiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, civilă, contraventională sau penală, după caz.

Art. 45. – (1) Constituie contraventii, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, si se sanctionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei următoarele fapte:

a) folosirea de către utilizator a apei calde de consum si a agentului termic pentru încălzire pentru alte scopuri decât cele prevăzute în contract;

b) debransarea/deconectarea de la SACET a utilizatorului sau consumatorului de energie termică fără respectarea dispozitiilor prezentei legi;

c) golirea instalatiilor de către utilizatorul/consumatorul serviciului în vederea executării unor modificări sau reparatii fără acordul scris al operatorului serviciului si al asociatiei de proprietari, cu exceptia cazurilor de avarii sau de fortă majoră.

(2) Constituie contraventii, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, si se sanctionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte:

a) neinstituirea de către operatorul serviciului a zonelor de protectie si sigurantă a SACET;

b) montarea, punerea în functiune, repararea si exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor de către o persoană juridică fără autorizatie sau cu autorizatie a cărei valabilitate a expirat;

c) depozitarea de materiale în zona de sigurantă a obiectivelor SACET;

d) efectuarea de săpături în zona de sigurantă fără avizul prealabil al operatorului SACET;

e) nerespectarea de către autoritătile administratiei publice locale a prevederilor regulamentului-cadru la elaborarea regulamentului de serviciu propriu;

f) nerespectarea de către operatorul serviciului a prevederilor regulamentului de serviciu;

g) neasigurarea stocurilor de combustibili si a necesarului de piese de schimb pentru functionarea SACET;

h) neîntocmirea de către operatorul serviciului a bilantului energiei termice, aferent fiecărei activităti prevăzute în licentă.

(3) Constituie contraventii, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, si se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei următoarele fapte:

a) neîntocmirea situatiilor contabile aferente serviciului separat de alte servicii sau activităti pe care operatorul le desfăsoară;

b) amplasarea de constructii de orice fel în zona de sigurantă a SACET.

(4) Constituie contraventii, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, si se sanctionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

a) practicarea de către producătorii de energie termică si/sau operatorii serviciului a altor preturi decât cele stabilite de autoritatea de reglementare competentă, de autoritatea administratiei publice locale sau de asociatia de dezvoltare comunitară, după caz;

b) practicarea de către operatorii economici si institutiile publice a altor preturi pentru energia termică produsă si livrată populatiei decât cele aprobate de autoritatea de reglementare competentă;

c) fundamentarea si sustinerea cererii de stabilire sau de ajustare a preturilor de către producătorii de energie termică si/sau operatorul care are si calitatea de furnizor cu date eronate, în scopul obtinerii unor preturi mai mari, dacă fapta nu constituie infractiune;

d) prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică fără contract de delegare a gestiunii, încheiat în conditiile legii, cu autoritatea administratiei publice locale sau cu contract de delegare a gestiunii expirat ori reziliat, în conditiile art. 12 alin. (6);

e) prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică fără licentă sau cu licentă a cărei valabilitate a expirat.

Art. 46. – (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 45 se fac de către reprezentantii împuterniciti ai autoritătilor de reglementare competente si/sau ai autoritătii administratiei publice locale, conform atributiilor stabilite în prezenta lege si în Legea nr. 51/2006.

(2) În cazul contraventiilor prevăzute la art. 45 alin. (4) lit. a)–c), preturile stabilite gresit se corectează, iar sumele încasate în mod necuvenit se restituie utilizatorilor de energie termică, bugetului local sau bugetului de stat, după caz.

(3) Contraventiilor prevăzute la art. 45 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 47. – Sustragerea de energie termică constituie infractiunea de furt si se pedepseste conform Codului penal.

Art. 48. – Deteriorarea, modificarea fără drept sau blocarea functionării grupurilor de măsurare a energiei termice ori distrugerea sigiliilor aplicate acestora constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Art. 49. – Declararea unor date eronate la încheierea sau modificarea contractelor de furnizare a energiei termice, în vederea obtinerii de foloase, constituie infractiune si se pedepseste conform art. 292 din Codul penal.

Art. 50. – Furnizarea agentului termic în conditii care pot pune în pericol viata si sănătatea cetătenilor constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Art. 51. – (1) Infractiunile prevăzute de prezenta lege se constată de către organele abilitate, potrivit legii.

(2) Ori de câte ori reprezentantii împuterniciti ai autoritătilor de reglementare competente si/sau ai autoritătii administratiei publice locale iau cunostintă de săvârsirea vreuneia dintre infractiunile prevăzute de prezenta lege vor sesiza de îndată despre aceasta organele abilitate potrivit legii.

 

CAPITOLUL X

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 52. – (1) În termen de un an de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Legii nr. 51/2006, A.N.R.S.C. elaborează si aprobă regulamentulcadru si caietul de sarcini-cadru ale serviciului public de alimentare cu energie termică.

(2) Compartimentele energetice ale autoritătilor administratiei publice locale vor fi înfiintate, după caz, după data de 1 octombrie 2006.

(3) Până la data intrării în vigoare a prezentei legi, compartimentele energetice ale autoritătilor administratiei publice locale au obligatia elaborării regulamentului propriu, în conformitate cu prevederile regulamentului-cadru.

Art. 53. – În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, regiile de termoficare se vor reorganiza, prin hotărâri ale autoritătilor administratiei publice locale, în societăti comerciale, în conditiile legii.

Art. 54. – (1) Se interzic proiectarea, executia si punerea în functiune a SACET fără dotarea lor corespunzătoare cu dispozitive de măsurare-înregistrare a cantitătilor de energie termică produse si/sau facturate.

(2) Proiectarea si realizarea noilor imobile tip condominiu cu destinatie de locuinte sau cu destinatie mixtă – locuinte si spatii cu altă destinatie –, având sursă comună de alimentare cu energie termică sau racordate la retelele publice de distributie, trebuie să asigure individualizarea consumurilor si conditiile de montare a sistemelor de măsurare-înregistrare-repartizare a consumurilor pentru întregul imobil si pentru fiecare apartament sau spatiu cu altă destinatie.

(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, imobilele tip condominiu pot fi racordate la SACET în cazul în care se respectă principiul “un condominiu – un singur sistem de încălzire“, în baza unui program etapizat aprobat de autoritatea administratiei publice locale, aplicabil până la 31 decembrie 2009.

Art. 55. – Prevederile prezentei legi se completează cu dispozitiile Legii nr. 51/2006.

Art. 56. – Prezenta lege intră în vigoare la data de 21 martie 2007, cu exceptia prevederilor art. 52 alin. (2) si (3) si ale art. 54 alin. (1) si (2), care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 57. – La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanta Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 31 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare bănesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 29 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 328/2002, cu modificările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 14 iulie 2006.

Nr. 325.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea serviciului public de alimentare cu energie termică si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 iulie 2006.

Nr. 962.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Legea voluntariatului nr. 195/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 24 aprilie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – Prezenta lege reglementează participarea persoanelor fizice la actiuni de voluntariat organizate de persoane juridice de drept public si de drept privat, fără scop lucrativ, în România.“

2. La articolul 2, literele a), b) si c) vor avea următorul cuprins:

“a) voluntariatul este activitatea de interes public desfăsurată din proprie initiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestatie materială;

b) activitatea de interes public este activitatea desfăsurată în domenii cum sunt: asistenta si serviciile sociale, protectia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învătământ, stiintific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protectie a mediului, social si comunitar si altele asemenea;

c) organizatia gazdă este persoana juridică de drept public sau persoana juridică de drept privat, fără scop patrimonial, care administrează activitatea de voluntariat. În raport cu natura activitătii desfăsurate, complexitatea acesteia, riscurile pe care le implică, impactul produs, respectiv răspunderea pe care o implică, între părti se poate încheia un contract de voluntariat;“.

3. La articolul 2, litera f) se abrogă.

4. La articolul 3, litera d) va avea următorul cuprins:

“d) participarea persoanelor la activitătile de voluntariat se face pe baza egalitătii de sanse, fără niciun fel de discriminare.“

5. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Organizatia gazdă este obligată să păstreze un registru de evidentă a voluntarilor, a duratei si a tipului activitătii desfăsurate de acestia.“

6. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Dacă părtile convin că este oportun un contract de voluntariat, acesta se încheie în două exemplare, dintre care unul se păstrează în mod obligatoriu în evidenta persoanei juridice.“

7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art.7. – În contractul de voluntariat trebuie să fie stipulate cel putin următoarele drepturi ale voluntarului:

a) desfăsurarea activitătii în concordantă cu capacitatea si disponibilitatea sa;

b) asigurarea de către organizatia gazdă a desfăsurării activitătilor în conditiile legale de protectie a muncii, în functie de natura si de caracteristicile activitătii respective;

c) asigurarea de către organizatia gazdă, în conditiile prevăzute de lege, împotriva riscurilor de accident si de boală sau a altor riscuri care decurg din natura activitătii; în lipsa asigurării, orice daune suferite de voluntar în decursul desfăsurării activitătii de voluntariat se suportă integral de organizatia-gazdă, dacă acestea nu au fost determinate de culpa voluntarului. Voluntarul poate renunta la acest drept. Renuntarea trebuie să fie expresă si se exprimă în scris;

d) eliberarea de către organizatia gazdă, la terminarea perioadei de voluntariat, a unui certificat nominal care să recunoască prestarea activitătii de voluntar, precum si experienta si aptitudinile dobândite;

e) în functie de întelegerea dintre organizatia gazdă si voluntar, se poate stabili rambursarea de către organizatia gazdă, în conditiile convenite în contract, a cheltuielilor efectuate pentru realizarea activitătii. Renuntarea de către voluntar la acest drept echivalează cu un act de liberalitate.“

8. La articolul 8, literele c) si d) vor avea următorul cuprins:

“c) să participe la cursurile de instruire organizate, initiate sau propuse de organizatia gazdă pentru o mai bună desfăsurare a activitătii voluntarului;

d) voluntarul este răspunzător pentru daunele morale sau materiale aduse organizatiei gazdă în cadrul activitătii de voluntariat din propria culpă.“

9. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art.13. – Renegocierea contractului de voluntariat se face la cererea scrisă a uneia dintre părti, în conditiile stabilite prin contract.“

10. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art.14. – Denuntarea unilaterială a contractului de voluntariat are loc din initiativa oricăreia dintre părti si se face în formă scrisă, cu arătarea motivelor. Conditiile denuntării se stabiliesc prin contract, termenul stabilit pentru prezentarea preavizului fiind de 30 de zile.“

11. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art.17. – La concursurile organizate pentru ocuparea de posturi, dacă doi sau mai multi candidati obtin punctaje egale, autoritătile si institutiile publice, precum si cele private pot să acorde punctaj suplimentar persoanelor care prezintă unul sau mai multe certificate nominale de voluntariat prin care se recunoaste prestarea activitătii de voluntariat, precum si experienta dobândite, în conditiile în care acestea constituie criterii de selectie.“

Art. II. – Legea voluntariatului nr. 195/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 24 aprilie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 17 iulie 2006.

Nr. 339.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 iulie 2006.

Nr. 977.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finantarea lucrărilor de amenajare a albiei si refacerea apărării de mal, aferente podului rutier pe drumul judetean DJ 109 la km 46 + 623, pe Valea Almasului, în comuna Hida, judetul Sălaj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă alocarea sumei de 366 mii lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, bugetului propriu al judetului Sălaj, pentru finantarea lucrărilor de amenajare a albiei si refacerea apărării de mal, aferente podului rutier pe drumul judetean DJ 109 la km 46 + 623, pe Valea Almasului, în comuna Hida, judetul Sălaj, distruse de calamitătile naturale.

Art. 2. – Pentru asigurarea fondurilor necesare prevăzute la art. 1, se suplimentează cu suma de 366 mii lei Fondul de interventie la dispozitia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.

Art. 3. – Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute la art. 1, în conformitate cu dispozitiile legale.

Art. 4. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 26 iulie 2006.

Nr. 956.