MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 657         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 31 iulie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

329. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

 

966. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI

DE SĂNĂTATE

 

328. – Ordin privind desfăsurarea activitătilor de monitorizare si control în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123 din 1 septembrie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 19 septembrie 2005, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduc trei noi puncte cu următorul cuprins:

La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

«(2) Opera de creatie intelectuală este recunoscută si protejată, independent de aducerea la cunostinta publică, prin simplul fapt al realizării ei, chiar în formă nefinalizată.»

La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

«(2) În cazurile expres prevăzute de lege, pot beneficia de protectia acordată autorului persoanele juridice si persoanele fizice, altele decât autorul.»

La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

«(2) Când opera a fost adusă la cunostinta publică sub formă anonimă sau sub un pseudonim care nu permite identificarea autorului, dreptul de autor se exercită de persoana fizică sau juridică ce o face publică având consimtământul autorului, atât timp cât acesta nu îsi dezvăluie identitatea.»“

2. La articolul I punctul 4, articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art.14. – Prin reproducere, în sensul prezentei legi, se întelege realizarea, integrală sau partială, a uneia ori a mai multor copii ale unei opere, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloc si sub orice formă, inclusiv realizarea oricărei înregistrări sonore sau audiovizuale a unei opere, precum si stocarea permanentă ori temporară a acesteia cu mijloace electronice.“

3. La articolul I punctul 5, alineatul (3) al articolului 144 va avea următorul cuprins:

“(3) Remuneratia echitabilă prevăzută la alin. (2) nu se datorează în cazul în care împrumutul este realizat prin bibliotecile institutiilor de învătământ si prin bibliotecile publice cu acces gratuit.“

4. La articolul I punctul 6, alineatul (5) al articolului 144 va avea următorul cuprins:

“(5) Dreptul de împrumut nu se epuizează odată cu prima vânzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor unei opere, pe piată, efectuat sau consimtit de titularul de drepturi.“

5. La articolul I punctul 7, literele b) si c) ale articolului 145 vor avea următorul cuprins:

“b) originalelor sau copiilor operelor de design ori de artă aplicată, utilizate pentru realizarea produselor de consum;

c) originalelor sau copiilor operelor, realizate în scopul comunicării publice ori pentru a căror utilizare există un contract;“.

6. La articolul I punctul 8, alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

“Art.15. – (1) Se consideră comunicare publică orice comunicare a unei opere, realizată direct sau prin orice mijloace tehnice, făcută într-un loc deschis publicului sau în orice loc în care se adună un număr de persoane care depăseste cercul normal al membrilor unei familii si al cunostintelor acesteia, inclusiv reprezentarea scenică, recitarea sau orice altă modalitate publică de executie ori de prezentare directă a operei, expunerea publică a operelor de artă plastică, de artă aplicată, fotografică si de arhitectură, proiectia publică a operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale, inclusiv a operelor de artă digitală, prezentarea într-un loc public, prin intermediul înregistrărilor sonore sau audiovizuale, precum si prezentarea într-un loc public, prin intermediul oricăror mijloace, a unei opere radiodifuzate. De asemenea, se consideră publică orice comunicare a unei opere, prin mijloace cu fir sau fără fir, realizată prin punerea la dispozitie publicului, inclusiv prin internet sau alte retele de calculatoare, astfel încât oricare dintre membrii publicului să poată avea acces la aceasta din orice loc sau în orice moment ales în mod individual.“

7. La articolul I punctul 9, articolul 151 va avea următorul cuprins:

“Art.151. – În sensul prezentei legi, prin radiodifuzare se întelege:

a) emiterea unei opere de către un organism de radiodifuziune ori de televiziune, prin orice mijloc ce serveste la propagarea fără fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor, ori a reprezentării acestora, inclusiv comunicarea ei publică prin satelit, în scopul receptionării de către public;

b) transmiterea unei opere sau a reprezentării acesteia, prin fir, prin cablu, prin fibră optică sau prin orice alt procedeu similar, cu exceptia retelelor de calculatoare, în scopul receptionării ei de către public.“

8. La articolul I, după punctul 9 se introduc opt noi puncte, punctele 91–98, cu următorul cuprins:

“91. Articolul 152 va avea următorul cuprins:

«Art. 152. – Prin retransmiterea prin cablu, în sensul prezentei legi, se întelege retransmiterea simultană, nealterată si integrală, de către un operator, prin mijloacele prevăzute la art. 151 lit. b) sau printr-un sistem de difuzare prin unde ultrascurte, pentru receptionarea de către public, a unei transmisii initiale, cu sau fără fir, inclusiv prin satelit, de servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune, destinate receptionării de către public.»

92. La articolul 21, alineatele (1), (3), (4) si (5) vor avea următorul cuprins:

«Art. 21. – (1) Autorul unei opere originale de artă grafică sau plastică ori al unei opere fotografice beneficiază de un drept de suită, reprezentând dreptul de a încasa o cotă din pretul net de vânzare obtinut la orice revânzare a operei, ulterioară primei înstrăinări de către autor, precum si dreptul de a fi informat cu privire la locul unde se află opera sa.

.........................................................................................

(3) În sensul prezentei legi, copiile operelor originale de artă sau fotografice, care au fost făcute într-un număr limitat de către însusi autorul lor sau cu aprobarea acestuia, sunt considerate opere de artă originale.

(4) Suma datorată în temeiul alin. (1) se calculează conform următoarelor cote, fără a putea depăsi 12.500 euro sau contravaloarea în lei:

a) de la 300 la 3.000 euro – 5%;

b) de la 3.000,01 la 50.000 euro – 4%;

c) de la 50.000,01 la 200.000 euro – 3%;

d) de la 200.000,01 la 350.000 euro – 1%;

e) de la 350.000,01 la 500.000 euro – 0,5%;

f) peste 500.000 euro – 0,25%.

(5) Vânzătorul trebuie să îi comunice autorului informatiile prevăzute la alin. (1), în termen de două luni de la data vânzării, răspunzând de retinerea procentelor sau cotelor din pretul de vânzare, fără adăugarea altor taxe, si de plata către autor a sumei datorate conform prevederilor alin. (4).»

93. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

«Art. 22. – Proprietarul sau posesorul unei opere este dator să permită accesul autorului operei si să o pună la dispozitie acestuia, dacă acest fapt este necesar pentru exercitarea dreptului său de autor si cu conditia ca prin aceasta să nu se aducă atingere unui interes legitim al proprietarului sau al posesorului. În acest caz, proprietarul sau posesorul poate pretinde autorului operei o garantie suficientă pentru securitatea operei, asigurarea acesteia la o sumă ce reprezintă valoarea pe piată a originalului, precum si o remuneratie corespunzătoare.»

94. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

«Art. 23. – (1) Proprietarul originalului unei opere nu are dreptul să o distrugă înainte de a o oferi autorului ei la pretul de cost al materialului.

(2) Dacă nu este posibilă returnarea originalului, proprietarul va permite autorului să facă o copie a operei, într-o manieră corespunzătoare.

(3) În cazul unei structuri arhitecturale, autorul are numai dreptul de a face fotografii ale operei si de a solicita proprietarului trimiterea reproducerii proiectelor.»

95. La articolul 24, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

«(2) Dacă opera este creată, într-o perioadă de timp, în părti, serii, volume si în orice alte forme de dezvoltare creativă, termenul de protectie va fi calculat, potrivit alin. (1), pentru fiecare dintre aceste componente.»

96. La articolul 25, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

«(2) Persoana care, după încetarea protectiei dreptului de autor, aduce la cunostinta publică, în mod legal, pentru prima oară, o operă nepublicată înainte beneficiază de protectia echivalentă cu cea a drepturilor patrimoniale ale autorului. Durata protectiei acestor drepturi este de 25 ani, începând din momentul în care a fost adusă pentru prima oară la cunostinta publică în mod legal.»

97. La articolul 26, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

«Art. 26. – (1) Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor aduse la cunostinta publică în mod legal, sub pseudonim sau fără indicarea autorului, este de 70 de ani de la data aducerii la cunostinta publică a acestora.»

98. La articolul 33 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:

«e) reproducerile specifice realizate de bibliotecile accesibile publicului, de institutiile de învătământ sau de muzee ori de către arhive, care nu sunt realizate în scopul obtinerii unui avantaj comercial sau economic, direct ori indirect;»“.

9. La articolul I punctul 10, litera e) a alineatului (2) al articolului 33 va avea următorul cuprins:

“e) de opere, în beneficiul persoanelor cu handicap, care sunt direct legate de acel handicap si în limita cerută de handicapul respectiv.“

10. La articolul I punctul 12, articolul 34 va avea următorul cuprins:

“Art.34. – (1) Nu constituie o încălcare a dreptului de autor, în sensul prezentei legi, reproducerea unei opere fără consimtământul autorului, pentru uz personal sau pentru cercul normal al unei familii, cu conditia ca opera să fi fost adusă anterior la cunostinta publică, iar reproducerea să nu contravină utilizării normale a operei si să nu îl prejudicieze pe autor sau pe titularul drepturilor de utilizare.

(2) Pentru suporturile pe care se pot realiza înregistrări sonore sau audiovizuale ori pe care se pot realiza reproduceri ale operelor exprimate grafic, precum si pentru aparatele concepute pentru realizarea de copii, în situatia prevăzută la alin. (1), se va plăti o remuneratie compensatorie stabilită prin negociere, conform prevederilor prezentei legi.“

11. La articolul I, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 121, cu următorul cuprins:

“121. La articolul 35, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

«d) dacă rezultatul transformării este o prezentare rezumativă a operelor în scop didactic, cu mentionarea autorului.»“

12. La articolul I punctul 13, alineatul (2) al articolului 37 va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru supravegherea utilizării repertoriului propriu de către terti, organismele de gestiune colectivă pot monitoriza prin orice mijloace activitatea utilizatorilor, fără a fi necesară autorizarea acestora si fără plată, putând solicita în acest scop si informatii de interes public, detinute, potrivit legii, de institutiile publice competente.“

13. La articolul I, punctul 14 va avea următorul cuprins:

“14. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

«Art. 38. – (1) Cesiunea dreptului de radiodifuzare a unei opere către un organism de radiodifuziune sau de televiziune dă dreptul acestuia să înregistreze opera pentru nevoile propriilor emisiuni, în scopul realizării, o singură dată, a radiodifuzării autorizate. În cazul unei noi radiodifuzări a operei astfel înregistrate, este necesară o nouă autorizare din partea autorilor, în schimbul unei remuneratii care nu poate face obiectul unei renuntări.

Dacă în termen de 6 luni de la prima radiodifuzare nu se solicită această autorizare, înregistrarea trebuie distrusă.

(2) În cazul înregistrărilor temporare ale unor opere realizate prin mijloace proprii de organismele de radiodifuziune sau de televiziune pentru propriile emisiuni, conservarea acestor înregistrări în arhivele oficiale este permisă în cazul în care prezintă o valoare documentară deosebită.»“

14. La articolul I punctul 15, alineatul (1) al articolului 41 va avea următorul cuprins:

“Art.41. – (1) Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale trebuie să prevadă drepturile patrimoniale transmise si să mentioneze, pentru fiecare dintre acestea, modalitătile de utilizare, durata si întinderea cesiunii, precum si remuneratia titularului dreptului de autor. Absenta oricăreia dintre aceste prevederi dă dreptul părtii interesate de a cere rezilierea contractului.“

15. La articolul I, după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 151, cu următorul cuprins:

“151. La articolul 46, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

«(3) Persoana care comandă opera are dreptul să denunte contractul dacă opera nu îndeplineste conditiile stabilite. În caz de denuntare a contractului, sumele încasate de autor îi rămân acestuia. Dacă, în vederea creării unei opere care a făcut obiectul unui contrat de comandă, s-au executat lucrări pregătitoare, autorul are dreptul la restituirea cheltuielilor efectuate.»“

16. La articolul I punctul 16, alineatul (5) al articolului 56 va avea următorul cuprins:

“(5) În cazul în care editorul intentionează să distrugă copiile operei, rămase în stoc după o perioadă de 2 ani de la data publicării, si dacă în contract nu se prevede o altă perioadă, acesta este obligat să le ofere mai întâi autorului.“

17. La articolul I, după punctul 16 se introduc patru noi puncte, punctele 161–164, cu următorul cuprins:

“161. La articolul 57, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

«(2) Dacă o editie pregătită este distrusă total, datorită fortei majore, înainte de a fi pusă în circulatie, editorul este îndreptătit să pregătească o editie nouă, iar autorul va avea drept de remuneratie numai pentru una dintre aceste editii.

(3) Dacă o editie pregătită este distrusă partial, datorită fortei majore, înainte de a fi pusă în circulatie, editorul este îndreptătit să reproducă, fără plata remuneratiei către autor, numai atâtea copii câte au fost distruse.»“

162. La articolul 58, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

«Art. 58. – (1) Prin contractul de reprezentare teatrală ori de executie muzicală titularul dreptului de autor cedează unei persoane fizice sau juridice dreptul de a reprezenta ori de a executa în public o operă actuală sau viitoare, literară, dramatică, muzicală, dramatico-muzicală, coregrafică ori o pantomimă, în schimbul unei remuneratii, iar cesionarul se obligă să o reprezinte ori să o execute în conditiile convenite.»

163. La articolul 59, alineatele (3) si (4) vor avea următorul cuprins:

«(3) Întreruperea reprezentărilor sau executiilor timp de 2 ani consecutivi, dacă nu s-a prevăzut un alt termen prin contract, dă dreptul autorului de a solicita rezilierea contractului si daune pentru neexecutare, potrivit dreptului comun.

(4) Beneficiarul unui contract de reprezentare teatrală sau de executie muzicală nu îl poate ceda unui tert, organizator de spectacole, fără consimtământul scris al autorului sau al reprezentantului său, în afară de cazul cesiunii concomitente, totală sau partială, a acestei activităti.»

164. La articolul 65, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

«Art. 65. – (1) Regizorul sau, după caz, realizatorul operei audiovizuale este persoana fizică care, în contractul cu producătorul, îsi asumă conducerea creării si realizării operei audiovizuale, în calitate de autor principal.»“

18. La articolul I, după punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 191, cu următorul cuprins:

“191. La articolul 73, litera c) va avea următorul cuprins:

«c) distribuirea si închirierea originalului sau ale copiilor, sub orice formă, ale unui program pentru calculator.»“

19. La articolul I punctul 20, alineatul (2) al articolului 73 va avea următorul cuprins:

“(2) Prima vânzare a copiei unui program pentru calculator pe piata internă de către titularul drepturilor sau cea făcută cu consimtământul acestuia epuizează dreptul exclusiv de autorizare a distribuirii acestei copii pe piata internă.“

20. La articolul I, după punctul 20 se introduc patru noi puncte, punctele 201–204, cu următorul cuprins:

“201. La articolul 79, litera a) va avea următorul cuprins:

«a) nu pot fi utilizate în alte scopuri decât la realizarea interoperabilitătii programului pentru calculator, creat independent;».

202. La articolul 84, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

«Art. 84. – (1) Studiile si proiectele de arhitectură si urbanism expuse în apropierea santierului operei de arhitectură, precum si constructia realizată după acestea trebuie să poarte scris numele autorului, la loc vizibil, dacă prin contract nu s-a convenit altfel.»

203. La articolul 87, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

«(2) Dacă numele autorului figurează pe exemplarul original al fotografiei, el trebuie să fie mentionat si pe reproduceri.»

204. La articolul 88, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

«Art. 88. – (1) Utilizarea unei opere care contine un portret necesită consimtământul persoanei reprezentate în acest portret. Autorul, proprietarul sau posesorul acesteia nu are dreptul să o reproducă sau să o utilizeze fără consimtământul persoanei reprezentate sau al succesorilor acesteia, timp de 20 de ani după moartea persoanei reprezentate.»“

21. La articolul I punctul 21, litera g) a articolului 98 va avea următorul cuprins:

“g) radiodifuzarea si comunicarea publică ale interpretării sau ale executiei sale, cu exceptia cazului în care interpretarea ori executia a fost deja fixată sau radiodifuzată;“.

22. La articolul I, după punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 211, cu următorul cuprins:

“211. La articolul 98 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins:

«g1) în situatia specificată la lit. g) au dreptul numai la remuneratie echitabilă;»“.

23. La articolul I punctul 22, alineatul (2) al articolului 98 va avea următorul cuprins:

“(2) În sensul prezentei legi, se consideră fixare încorporarea sunetelor, imaginilor ori a sunetelor si imaginilor sau a reprezentării digitale a acestora pe suport care permite perceperea, reproducerea ori comunicarea publică a lor, cu ajutorul unui dispozitiv.“

24. La articolul I, punctul 26 va avea următorul cuprins:

“26. La articolul 105, literele a) si f) ale alineatului (1) vor avea următorul cuprins:

«a) reproducerea prin orice mijloc si sub orice formă a propriilor înregistrări sonore;

..........................................................................................

f) radiodifuzarea si comunicarea publică a propriilor înregistrări sonore, cu exceptia celor publicate în scop comercial, caz în care are dreptul doar la remuneratie echitabilă;»“.

25. La articolul I, după punctul 27 se introduce un nou punct, punctul 271, cu următorul cuprins:

“271. La articolul 1063 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

«a) reproducerea prin orice mijloc si sub orice formă a propriilor înregistrări audiovizuale;»“.

26. La articolul I punctul 29, articolul 107 va avea următorul cuprins:

“Art.107. – (1) Autorii operelor susceptibile de a fi reproduse prin înregistrări sonore sau audiovizuale pe orice tip de suport, precum si cei ai operelor susceptibile de a fi reproduse pe hârtie, direct ori indirect, în conditiile prevăzute la art. 34 alin. (1), au dreptul, împreună cu editorii, producătorii si cu artistii interpreti sau executanti, după caz, la o remuneratie compensatorie pentru copia privată, conform art. 34 alin. (2). Dreptul la remuneratia compensatorie pentru copia privată nu poate face obiectul unei renuntări din partea beneficiarilor.

(2) Remuneratia compensatorie pentru copia privată se plăteste de fabricantii si/sau importatorii de suporturi de aparate, prevăzute la art. 34 alin. (2), indiferent dacă procedeul folosit este unul analogic sau digital.

(3) Importatorii si fabricantii de suporturi si aparate, prevăzute la art. 34 alin. (2), sunt obligati să se înscrie la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în Registrul National al Copiei Private, si pot desfăsura activitătile respective de import sau de productie numai după obtinerea de la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a certificatului de înregistrare. Acest certificat se eliberează de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, pe baza dovezilor privind obiectul de activitate declarat legal si a Certificatului unic de înregistrare la registrul comertului, în termen de 5 zile de la depunerea acestora.

(4) Lista suporturilor si a aparatelor pentru care se datorează remuneratia compensatorie pentru copia privată, precum si cuantumul acestei remuneratii se negociază din 3 în 3 ani, dacă una dintre părti o cere, în cadrul unor comisii constituite din:

a) câte un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectivă, care functionează pentru câte o categorie de drepturi, pe de o parte;

b) câte un reprezentant al principalelor structuri asociative mandatate de fabricantii si importatorii de suporturi si aparate, numit de respectivele structuri asociative, si câte un reprezentant al primilor 3 fabricanti si importatori majori de suporturi si aparate, stabiliti pe baza cifrei de afaceri si a cotei de piată din domeniul respectiv, cu conditia ca acestea să fie declarate în acest scop la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pe propria răspundere, pe de altă parte.

(5) În vederea initierii negocierilor potrivit procedurilor prevăzute la art. 131 alin. (2)–(4), organismele de gestiune colectivă sau structurile asociative ale fabricantilor si importatorilor de suporturi si aparate vor depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere continând lista suporturilor si aparatelor, cerere ce va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, precum si cuantumurile remuneratiilor ce urmează să fie negociate. Lista se elaborează în mod distinct pentru aparatele si suporturile din domeniul sonor si audiovizual si pentru aparatele si suporturile din domeniul grafic si se negociază în două comisii.

(6) Remuneratiile sunt procentuale si se calculează la valoarea în vamă, în cazul importatorilor, si, respectiv, la valoarea fără TVA, cu ocazia punerii în circulatie a produselor de către producători, si se plăteste în luna următoare importului sau datei de facturare.

(7) Remuneratiile negociate de părti sunt procentuale si sunt datorate pentru aparatele si suporturile prevăzute la art. 34 alin. (2), inclusiv pentru coli de hârtie pentru copiator format A4 si suporturi digitale.

(8) Remuneratia compensatorie pentru copia privată reprezintă o cotă procentuală din valoarea specificată la alin. (6), după cum urmează:

a) coli de hârtie pentru copiator, format A4: 0,1%;

b) alte suporturi: 3%;

c) pentru aparate: 0,5%.

(9) Negocierile pentru stabilirea listei aparatelor si suporturilor pentru care se datorează remuneratia compensatorie se convoacă de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a cererii de negociere, si se desfăsoară potrivit procedurilor prevăzute la art. 1312.“

27. La articolul I punctul 30, articolul 1071 va avea următorul cuprins:

“Art.1071. – Remuneratia compensatorie pentru copia privată se colectează de către un organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse după înregistrări sonore si audiovizuale si de către un alt organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse de pe hârtie, în conditiile prevăzute la art. 133 alin. (6)–(8). Cele două organisme de gestiune colectivă, cu atributii de colector unic, sunt desemnate prin obtinerea votului majoritătii organismelor de gestiune colectivă beneficiare, la prima convocare, sau prin obtinerea celui mai mare număr de voturi la o a doua convocare, indiferent de numărul celor prezenti. Organismele de gestiune colectivă desemnate prin vot vor depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor procesul-verbal prin care au fost desemnate. În termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor va numi colectorul unic prin decizie a directorului general, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.“

28. La articolul I, punctul 31 va avea următorul cuprins:

31. La alineatul (1) al articolului 1072, litera c) se abrogă.“

29. La articolul I, după punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 311, cu următorul cuprins:

“311. La articolul 1072, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

«(11) În cazul copiilor înregistrate, prin procedeu analogic, pe hârtie, remuneratia se împarte în mod egal între autori si editori. Sumele cuvenite editorilor se repartizează acestora numai prin asociatiile de editori, pe baza unui protocol încheiat între acestea, continând criteriile de repartitie si procentele cuvenite fiecărei asociatii. Pot participa la negocierea protocolului de repartizare numai asociatiile de editori care îndeplinesc conditiile stabilite prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.»“

30. La articolul I punctul 34, litera b) a articolului 113 va avea următorul cuprins:

“b) reproducerea prin orice mijloc si sub orice formă a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport, indiferent dacă au fost transmise prin fir sau fără fir, inclusiv prin cablu sau satelit;“.

31. La articolul I punctul 36, alineatul (1) al articolului 118 va avea următorul cuprins:

“Art.118. – (1) În cazul în care semnalele purtătoare de emisiuni sau de servicii de programe sunt difuzate sub o formă codificată, introducerea lor în lantul de comunicare este considerată comunicare publică, dacă dispozitivul de decodificare a emisiunii este pus la dispozitia publicului de către organismul respectiv sau cu consimtământul său.“

32. La articolul I punctul 38, alineatul (2) al articolului 121 va avea următorul cuprins:

“(2) Cuantumul remuneratiei privind drepturile de autor si drepturile conexe se stabileste printr-o metodologie negociată între organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor si a drepturilor conexe si structurile asociative ale distribuitorilor prin cablu, potrivit procedurilor prevăzute la art. 131 si 1311, cu excluderea de la calcul a programelor a căror retransmitere prin cablu este obligatorie conform legii.“

33. La articolul I, după punctul 39 se introduc două noi puncte, punctele 391 si 392, cu următorul cuprins:

“391. La articolul 1222, litera b) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

«b) reutilizare: orice formă de punere la dispozitia publicului a totalitătii sau a unei părti substantiale a continutului bazei de date, evaluată calitativ sau cantitativ, prin distribuirea de copii, prin închiriere sau sub alte forme, inclusiv prin punerea la dispozitia publicului a continutului bazei, astfel încât oricine să poată avea acces la aceasta în locul si la momentul alese în mod individual. Prima vânzare pe piata internă a unei copii a bazei de date de către titularul dreptului sui-generis sau cu consimtământul acestuia epuizează dreptul de a controla revânzarea acestei copii.»

392. La articolul 1223, alineatele (1)–(4) vor avea următorul cuprins:

«Art. 1223. – (1) Fabricantul unei baze de date, care este pusă la dispozitia publicului prin orice modalitate, nu poate împiedica utilizarea legitimă a acesteia prin extragerea sau reutilizarea de părti nesubstantiale din continutul său, oricare ar fi scopul utilizării. În cazul în care utilizatorul legitim este autorizat să extragă sau să reutilizeze numai o parte a bazei de date, dispozitiile prezentului alineat se aplică acestei părti.

(2) Utilizatorul legitim al unei baze de date, care este pusă la dispozitia publicului în orice modalitate, nu poate efectua acte care intră în conflict cu utilizarea normală a acestei baze de date sau care lezează în mod nejustificat interesele legitime ale fabricantului bazei de date.

(3) Utilizatorul legitim al unei baze de date, care este pusă la dispozitia publicului în orice modalitate, nu poate să aducă prejudicii titularilor unui drept de autor sau conex care se referă la opere ori la prestatii continute în această bază de date.

(4) Utilizatorul legitim al unei baze de date, care este pusă la dispozitia publicului prin orice modalitate, poate, fără autorizarea fabricantului bazei de date, să extragă sau să reutilizeze o parte substantială a continutului acesteia:

a) în cazul în care extragerea se face în scopul utilizării private a continutului unei baze de date neelectronice;

b) în cazul în care extragerea se face în scopul utilizării pentru învătământ sau pentru cercetare stiintifică, cu conditia indicării sursei si în măsura justificată de scopul necomercial urmărit;

c) în cazul în care se face o extragere sau reutilizare având ca scop apărarea ordinii publice si a sigurantei nationale ori în cadrul unor proceduri administrative sau jurisdictionale.»“

34. La articolul I punctul 40, alineatul (5) al articolului 1223 va avea următorul cuprins:

“(5) Utilizatorul legitim al unei baze de date sau al unei părti dintr-o bază de date poate efectua, fără consimtământul autorului acesteia, orice act de reproducere, distribuire, comunicare publică sau transformare, necesar utilizării normale si accesului la baza de date sau la o parte din aceasta.“

35. La articolul I punctul 41, litera b) a alineatului (1) al articolului 1232 va avea următorul cuprins:

“b) dreptul de comunicare publică a operelor, cu exceptia operelor muzicale, si a prestatiilor artistice în domeniul audiovizual;“.

36. La articolul I punctul 42, litera c) a articolului 1251 va avea următorul cuprins:

“c) categoriile de utilizatori si categoriile de persoane fizice si juridice care au obligatii de plată a remuneratiilor compensatorii pentru copia privată către titularii de drepturi;“.

37. La articolul I, după punctul 42 se introduc două noi puncte, punctele 421 si 422, cu următorul cuprins:

“421. La articolul 126, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

«(2) Repertoriul mentionat la alin. (1) lit. b) se depune în regim de bază de date, protejat potrivit legii, în format scris si electronic, stabilit prin decizie a directorului general, si contine cel putin numele autorului, numele titularului de drepturi, titlul operei, elementele de identificare a artistilor interpreti si executanti, a fonogramelor sau videogramelor.»

422. La articolul 127 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:

«f) regulile aplicabile repartizării drepturilor colectate, proportional cu utilizarea reală a repertoriului titularilor de drepturi, privind repartizarea drepturilor colectate pentru care nu se poate stabili repartizarea reală, precum si regulile privind regimul sumelor nerepartizate sau nerevendicate;»“.

38. La articolul I punctul 43, articolul 1291 va avea următorul cuprins:

“Art.1291. – În cazul gestiunii colective obligatorii, dacă un titular nu este asociat la niciun organism, competenta revine organismului din domeniu cu cel mai mare număr de membri. Revendicarea de către titularii de drepturi nereprezentati a sumelor cuvenite se poate face în termen de 3 ani de la data notificării. După acest termen, sumele nerepartizate sau nerevendicate sunt utilizate potrivit hotărârii adunării generale, cu exceptia cheltuielilor de administrare.“

39. La articolul I, punctul 44 va avea următorul cuprins:

“44. La alineatul (1) al articolului 130, literele c) si h) vor avea următorul cuprins:

«c) să încheie, în numele titularilor de drepturi care le-au acordat mandat sau pe baza conventiilor încheiate cu organisme similare din străinătate, contracte generale cu organizatorii de spectacole, cu utilizatorii care desfăsoară activităti de comunicare publică, cu organismele de radiodifuziune ori de televiziune sau cu distribuitorii de servicii de programe prin cablu, având ca obiect autorizarea de utilizare a repertoriului protejat;

..........................................................................................

h) să ceară utilizatorilor sau intermediarilor acestora comunicarea de informatii si transmiterea documentelor necesare pentru determinarea cuantumului remuneratiilor pe care le colectează, precum si informatii privind operele utilizate, cu indicarea titularilor de drepturi, în vederea repartizării acestora; utilizatorii sau intermediarii acestora au obligatia să furnizeze, în format scris si electronic, în termen de 10 zile de la solicitare, informatiile si documentele solicitate, sub semnătura reprezentantului legal si stampilate;»“.

40. La articolul I, punctul 46 va avea următorul cuprins:

“46. Articolul 1311 va avea următorul cuprins:

«Art. 1311. – (1) Metodologia se negociază de către organismele de gestiune colectivă cu reprezentantii prevăzuti la art. 131 alin. (2) lit. b), tinându-se seama de următoarele criterii principale:

a) categoria titularilor de drepturi, membri sau nemembri, si domeniul pentru care se poartă negocierea;

b) categoria de utilizatori pe care îi reprezintă la negocieri structurile asociative sau ceilalti utilizatori desemnati să negocieze;

c) repertoriul, confirmat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, gestionat de organismul de gestiune colectivă, pentru membrii proprii, precum si pentru membrii altor organisme străine similare, în baza contractelor de reprezentare;

d) proportia utilizării repertoriului gestionat de un organism de gestiune colectivă;

e) proportia utilizărilor pentru care utilizatorul a îndeplinit obligatiile de plată prin contracte directe cu titularii de drepturi;

f) veniturile obtinute de utilizatori din activitatea care utilizează repertoriul ce face obiectul negocierii;

g) în cazul în care nu există venituri se va folosi practica europeană în domeniu;

h) practica europeană privind rezultatele negocierilor dintre utilizatori si organismele de gestiune colectivă.

(2) Organismele de gestiune colectivă pot solicita de la aceeasi categorie de utilizatori remuneratii forfetare sau procentuale, raportate la veniturile obtinute de utilizatori din activitatea în cadrul căreia se utilizează repertoriul, cum ar fi: radiodifuzare, retransmitere prin cablu sau comunicare publică, tinând cont de practica europeană privind rezultatele negocierilor dintre utilizatori si organismele de gestiune colectivă. Pentru activitatea de radiodifuzare, remuneratiile procentuale se vor stabili diferentiat, direct proportional cu ponderea utilizării repertoriului gestionat colectiv în această activitate, iar în lipsa veniturilor, în functie de cheltuielile ocazionate de utilizare.

(3) Remuneratiile forfetare sau procentuale, prevăzute la alin. (2), pot fi solicitate numai dacă si în măsura în care sunt utilizate opere pentru care drepturile de autor sau drepturile conexe protejate se află în termenele de protectie prevăzute de lege.

(4) În cazul în care gestiunea colectivă este obligatorie conform prevederilor art. 1231, metodologiile se negociază fără a se tine seama de criteriile prevăzute la alin. (1) lit. c) si e), repertoriile fiind considerate repertorii extinse.»“

41. La articolul I punctul 47, alineatele (3), (4), (5) si (9) ale articolului 1312 vor avea următorul cuprins:

“(3) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate fi solicitat, pentru initierea procedurii de arbitraj efectuate de către arbitri, în următoarele situatii:

a) entitătile care alcătuiesc o parte ce urmează să participe la negociere nu au putut conveni asupra punctului de vedere comun ce trebuie prezentat celeilalte părti;

b) cele două părti aflate în negociere nu au putut conveni o formă unică a metodologiei în termenul prevăzut la alin. (1);

c) organismele de gestiune colectivă nu au putut conveni încheierea unui protocol de repartizare a remuneratiilor si de stabilire a comisionului datorat colectorului unic.

(4) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 5 zile de la solicitarea arbitrajului, convoacă părtile în vederea desemnării, prin tragere la sorti, a 5 arbitri titulari, care vor constitui completul de arbitraj, si a 3 arbitri de rezervă. Acestia din urmă îi vor înlocui, în ordinea tragerii la sorti, pe arbitrii titulari indisponibili. Desemnarea arbitrilor prin tragere la sorti se face si în cazul absentei părtilor convocate.

(5) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 5 zile de la data desemnării arbitrilor, convoacă la sediul său arbitrii desemnati si părtile, în vederea constituirii completului de arbitraj. Completul de arbitraj stabileste: onorariul brut, prin negociere cu părtile, primul termen, dar nu mai târziu de 5 zile, precum si locul arbitrajului si informează părtile.

.........................................................................................

(9) În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii arbitrale, părtile pot face apel împotriva acesteia la instanta Curtii de Apel Bucuresti, care se va pronunta asupra cauzei în complet civil. Hotărârea arbitrală este executorie de drept până la pronuntarea solutiei cu privire la mentinerea sau modificarea metodologiilor. Solutia Curtii de Apel Bucuresti este definitivă si irevocabilă, se comunică Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, prin decizie a directorului general, emisă în termen de 5 zile de la data comunicării.“

42. La articolul I punctul 50, alineatele (1), (2) si (7) ale articolului 133 vor avea următorul cuprins:

“Art.133. – (1) Colectarea sumelor datorate de utilizatori sau de alti plătitori se face de organismul de gestiune colectivă al cărui repertoriu se utilizează.

(2) În situatia în care există mai multe organisme de gestiune colectivă pentru acelasi domeniu de creatie, iar drepturile gestionate sunt din categoria celor prevăzute la art. 1232, organismele beneficiare stabilesc, printr-un protocol care se depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala acestora, următoarele:

a) criteriile repartizării între organisme a remuneratiei;

b) organismul de gestiune colectivă care urmează să fie numit dintre acestea, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, drept colector în domeniul titularilor de drepturi în cauză;

c) modalitatea de evidentiere si justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colector.

..........................................................................................

(7) Organismul de gestiune colectivă, care este colector unic, are obligatia să elibereze autorizarea prin licentă neexclusivă, în formă scrisă, în numele tuturor organismelor de gestiune colectivă beneficiare, si să asigure transparenta activitătilor de colectare, precum si a costurilor aferente în raporturile cu organismele de gestiune colectivă beneficiare.

Acestea au obligatia de a sprijini activitatea de colectare.“

43. La articolul I punctul 51, alineatul (2) al articolului 134 va avea următorul cuprins:

“(2) Gestiunea colectivă se exercită potrivit următoarelor reguli:

a) deciziile privind metodele si regulile de colectare a remuneratiei si a altor sume de la utilizatori si cele de repartizare a acestora între titularii de drepturi, precum si cele privind alte aspecte mai importante ale gestiunii colective trebuie să fie luate de membri, în cadrul adunării generale, potrivit statutului;

b) comisionul datorat de titularii de drepturi, care sunt membri ai unui organism de gestiune colectivă, pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a acestuia, prevăzute la art. 127 alin. (1) lit. i), cumulat cu comisionul datorat organismului de gestiune colectivă care este colector unic, potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) lit. c) si alin. (4), nu poate fi mai mare de 15% din sumele colectate anual;

c) în lipsa unei hotărâri exprese a adunării generale, sumele colectate de un organism de gestiune colectivă nu pot fi utilizate în scopuri comune, altele decât acoperirea costurilor reale ale colectării si repartizării către membri a sumelor cuvenite; adunarea generală poate decide ca maximum 15% din sumele colectate să poată fi utilizate în scopuri comune si numai în limita obiectului de activitate;

d) sumele colectate de un organism de gestiune colectivă se repartizează individual titularilor de drepturi, proportional cu utilizarea repertoriului fiecăruia, în termen de maximum 6 luni de la data colectării; titularii de drepturi pot pretinde plata sumelor colectate nominal sau a celor a căror repartizare nu presupune o documentare specială în termen de 30 de zile de la data colectării;

e) comisionul datorat de titularii de drepturi se retine acestora din sumele cuvenite fiecăruia, după calcularea repartitiei individuale;

f) sumele rezultate din plasamentele remuneratiilor nerevendicate si nerepartizate, aflate în depozite bancare sau obtinute din alte operatiuni efectuate în limita obiectului de activitate, precum si cele obtinute cu titlu de prejudicii sau daune ca urmare a încălcării drepturilor de autor ori conexe se cuvin si se repartizează titularilor de drepturi si nu pot constitui venituri ale organismului de gestiune colectivă;

g) remuneratiile negociate pentru drepturile conexe nu pot depăsi o treime din remuneratiile negociate pentru drepturile de autor cu aceeasi categorie de utilizatori.“

44. La articolul I, punctul 52 va avea următorul cuprins:

“52. La articolul 134, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

«(3) Remuneratiile încasate de organismele de gestiune colectivă nu sunt si nu pot fi asimilate veniturilor acestora.

(4) În exercitarea mandatului, în conditiile prezentei legi, organismelor de gestiune colectivă nu li se transferă sau nu li se transmit drepturi de autor si drepturi conexe ori utilizarea acestora.»“

45. La articolul I punctul 55, litera j) a alineatului (1) si alineatul (2) ale articolului 138 vor avea următorul cuprins:

“j) efectuează contra cost, pe cheltuiala inculpatilor, în cazul în care s-a dovedit vinovătia, constatări tehnico-stiintifice cu privire la caracterul original al produselor purtătoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe, la solicitarea organelor de cercetare penală;

(2) Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc tarifele operatiunilor ce pot fi efectuate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor contra cost. Contravaloarea operatiunilor prevăzute la alin. (1) lit. j) se va include în cheltuielile de judecată.“

46. La articolul I punctul 58, alineatele (1) si (2) ale articolului 1384 vor avea următorul cuprins:

“Art.1384. – (1) Pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor functionează un corp de arbitri, format din 20 de membri, numiti din 3 în 3 ani, prin ordin al ministrului coordonator al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. Desemnarea celor 20 de membri se face prin tragere la sorti de către directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în prezenta candidatilor, care sunt propusi de organismele de gestiune colectivă, de structurile asociative ale utilizatorilor si de societătile publice de radiodifuziune si de televiziune. Candidatii propusi trebuie să aibă pregătire juridică si minimum 10 ani de activitate în domeniul dreptului civil. Propunerile se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, împreună cu o prezentare a candidatului propus si cu acceptul scris al acestuia, incluzând informatii privind modalitătile de convocare.

(2) Arbitrii nu au calitatea de salariati ai Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si au dreptul la un onorariu pentru participarea la arbitrajul metodologiilor de colectare a drepturilor gestionate de organismele de gestiune colectivă, în conditiile prevăzute de prezenta lege.“

47. La articolul I punctul 60, alineatul (5) al articolului 1385 va avea următorul cuprins:

“(5) Dispozitiile alin. (4) nu se aplică în cazul operelor protejate, puse la dispozitia publicului, conform clauzelor contractuale convenite între părti, astfel încât oricine din public să poată avea acces la acestea în orice loc si în orice moment, alese, în mod individual.“

48. La articolul I punctul 61, alineatele (2) si (3) ale articolului 1387 vor avea următorul cuprins:

“(2) În cadrul unei actiuni referitoare la încălcarea drepturilor protejate de prezenta lege si ca răspuns la o cerere justificată a solicitantului, instanta are dreptul să solicite furnizarea informatiilor privind originea si retelele de distributie a mărfurilor sau a serviciilor care aduc atingere unui drept prevăzut de prezenta lege, fie de la făptuitor, fie de la orice altă persoană care:

a) a detinut în scop comercial mărfuri-pirat;

b) a utilizat în scop comercial servicii prin care încalcă drepturile protejate de prezenta lege; c) a furnizat, în scop comercial, produse sau servicii utilizate în activităti prin care se încalcă drepturile prevăzute de prezenta lege;

d) a fost indicată, de oricare dintre persoanele prevăzute la lit. a), b) sau c), ca fiind implicată în producerea, realizarea, fabricarea, distribuirea sau închirierea mărfurilor-pirat ori a dispozitivelor-pirat de control al accesului sau în furnizarea produselor ori serviciilor prin care se încalcă drepturile protejate de prezenta lege.

(3) Informatiile prevăzute la alin. (2) cuprind, după caz:

a) numele si adresa producătorilor, fabricantilor, distribuitorilor, furnizorilor si ale celorlalti detinători anteriori ai mărfurilor, dispozitivelor sau ai serviciilor, inclusiv ale transportatorilor, precum si ale angrosistilor destinatari si ale vânzătorilor cu amănuntul;

b) informatii privind cantitătile produse, fabricate, livrate sau transportate, primite ori comandate, precum si pretul obtinut pentru mărfurile, dispozitivele sau serviciile respective.“

49. La articolul I punctul 62, alineatele (11) si (19) ale articolului 139 vor avea următorul cuprins:

“(11) Pentru adoptarea măsurilor prevăzute la alin. (3), (6) si (10), sub rezerva asigurării protectiei informatiilor confidentiale, instantele judecătoresti vor pretinde reclamantului să furnizeze orice element de probă, accesibil în mod rezonabil, pentru a dovedi cu suficientă certitudine că s-a adus atingere dreptului său ori că o astfel de atingere este iminentă. Se consideră ca reprezentând element de probă suficient numărul de copii ale unei opere sau ale oricărui alt obiect protejat, la aprecierea instantei de judecată. În acest caz, instantele judecătoresti pot să ceară reclamantului să depună o cautiune suficientă pentru a asigura compensarea oricărui prejudiciu care ar putea fi suferit de pârât.

...........................................................................................

(19) Guvernul României, prin Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, sprijină elaborarea, de către asociatiile si organizatiile profesionale, a codurilor de conduită la nivel comunitar, destinate să contribuie la asigurarea respectării drepturilor prevăzute de prezenta lege, în special în ceea ce priveste utilizarea codurilor ce permit identificarea fabricantului, aplicate pe discuri optice. De asemenea, Guvernul României sprijină transmit erea către Comisia Europeană a proiectelor acodurilor de conduită la nivel national sau comunitr si a evaluărilor referitoare la aplicarea acestora.“

50. La articolul I punctul 63, articolul 1392 va avea următorul cuprins:

“Art.1392. – Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 3.000 lei la 30.000 lei următoarele fapte:

a) încălcarea prevederilor art. 21;

b) încălcarea prevederilor art. 88 si 89;

c) încălcarea prevederilor art. 107 alin. (3) si (7);

d) nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 130 lit. h);

e) fixarea, fără autorizarea sau consimtământul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege, a interpretărilor sau a executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune.“

51. La articolul I punctul 65, articolul 1394 va avea următorul cuprins:

“Art.1394. – (1) Constituie contraventie, dacă nu reprezintă infractiune, si se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei si cu confiscarea mărfurilor-pirat sau a dispozitivelor-pirat de control al accesului fapta persoanelor juridice sau a persoanelor fizice autorizate de a permite accesul în spatiile, la echipamentele, la mijloacele de transport, la bunurile sau la serviciile proprii, în vederea săvârsirii de către o altă persoană a unei contraventii sau infractiuni prevăzute de prezenta lege.

(2) Cu aceeasi amendă se sanctionează si fapta operatorilor economici care încalcă obligatia prevăzută la art. 145 alin. (3).

(3) Pentru repetarea săvârsirii faptelor prevăzute la alin. (1) si (2), care au avut ca rezultat săvârsirea infractiunilor prevăzute la art. 1396 în termen de un an, organul constatator aplică si sanctiunea complementară a închiderii unitătii.“

52. La articolul I punctul 67, alineatele (1), (2) si (5) ale articolului 1396 vor avea următorul cuprins:

Art. 1396. – (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 2 al 5 ani sau cu amendă următoarele fapte:

a) realizarea, în scopul distribuirii, fără a se urmări direct sau indirect un avantaj material, cu orice mijloace si în orice mod, de mărfuri-pirat;

b) plasarea mărfurilor-pirat sub un regim vamal definitiv de import sau de export, sub un regim vamal suspensiv ori în zone libere;

c) orice altă modalitate de introducere a mărfurilor-pirat pe piata internă.

(2) Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă oferirea, distribuirea, detinerea ori depozitarea sau transportul, în scopul distribuirii de mărfuri-pirat, precum si detinerea acestora în scopul utilizării prin comunicare publică la punctele de lucru ale persoanelor juridice.

............................................................................................

(5) Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă promovarea de mărfuri-pirat prin orice mijloc si în orice mod, inclusiv prin utilizarea anunturilor publice ori a mijloacelor electronice de comunicare sau prin expunerea ori prezentarea către public a listelor sau a cataloagelor de produse.“

53. La articolul I punctul 68, articolul 1397 va avea următorul cuprins:

“Art.1397. – Refuzul de a declara provenienta mărfurilor-pirat ori a dispozitivelor-pirat de control al accesului, utilizate pentru serviciile de programe cu acces conditionat, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.“

54. La articolul I punctul 69, articolul 1398 va avea următorul cuprins:

“Art.1398. – Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 4 ani sau cu amendă punerea la dispozitia publicului, inclusiv prin internet sau prin alte retele de calculatoare, fără consimtământul titularilor de drepturi, a operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe ori de drepturi sui-generis ale fabricantilor de baze de date ori a copiilor acestora, indiferent de suport, astfel încât publicul să le poată accesa în orice loc sau în orice moment ales în mod individual.“

55. La articolul I punctul 70, articolul 1399 va avea următorul cuprins:

“Art.1399. – Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 4 ani sau cu amendă reproducerea neautorizată pe sisteme de calcul a programelor pentru calculator în oricare dintre următoarele modalităti: instalare, stocare, rulare sau executare, afisare ori transmitere în retea internă.“

56. La articolul I punctul 71, alineatul (1) al articolului 140 va avea următorul cuprins:

“Art.140. – (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă următoarele fapte comise fără autorizarea sau consimtământul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege:

a) reproducerea operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe;

b) distribuirea, închirierea sau importul pe piata internă a operelor ori a produselor purtătoare de drepturi conexe, altele decât mărfurile-pirat;

c) comunicarea publică a operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe;

d) radiodifuzarea operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe;

e) retransmiterea prin cablu a operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe;

f) realizarea de opere derivate;

g) fixarea, în scop comercial, a interpretărilor sau a executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune;

h) încălcarea prevederilor art. 134.“

57. La articolul I punctul 72, alineatele (1) si (2) ale articolului 1411 vor avea următorul cuprins:

“Art.1411. – (1) Producerea, importul, distribuirea, detinerea, instalarea, întretinerea sau înlocuirea, în mod ilicit, a dispozitivelor de control al accesului, fie originale, fie pirat, utilizate pentru serviciile de programe cu acces conditionat constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 2 la 5 ani sau cu amendă.

2) Fapta persoanei care se racordează fără drept sau care racordează fără drept o altă persoană la servicii de programe cu acces conditionat constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cuamendă.“

58. La articolul I punctul 73, articolul 143 va avea următorul cuprins:

“Art.143. – (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă fapta persoanei care, fără drept, produce, importă, distribuie sau închiriază, oferă, prin orice mod, spre vânzare sau închiriere, ori detine, în vederea comercializării, dispozitive ori componente care permit neutralizarea măsurilor tehnice de protectie sau care prestează servicii care conduc la neutralizarea măsurilor tehnice de protectie sau care neutralizează aceste măsuri tehnice de protectie, inclusiv în mediul digital.

(2) Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă fapta persoanei care, fără a avea consimtământul titularilor de drepturi si stiind sau trebuind să stie că astfel permite, facilitează, provoacă sau ascunde o încălcare a unui drept prevăzut în prezenta lege:

a) înlătură în scop comercial, de pe opere sau de pe alte produse protejate, ori modifică pe acestea orice informatie sub formă electronică privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe aplicabil;

b) distribuie, importă în scopul distribuirii, radiodifuzează ori comunică public sau pune la dispozitie publicului, astfel încât să poată fi accesate, în orice loc si în orice moment, alese în mod individual, fără drept, prin intermediul tehnicii digitale, opere sau alte produse protejate, pentru care informatiile existente sub formă electronică, privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe, au fost înlăturate ori modificate fără autorizatie.“

59. La articolul I, după punctul 73 se introduce un nou punct, punctul 731, cu următorul cuprins:

“731. La articolul 1431, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

«(3) De prevederile alin. (1) beneficiază si persoanele care au comis infractiuni prevăzute la art. 1399, 140 si 141, în conditiile în care se recuperează prejudiciul constatat.»“

60. La articolul I punctul 74, alineatul (2) al articolului 145 va avea următorul cuprins:

“(2) Constatarea infractiunilor prevăzute la art. 1396 alin. (6), art. 1398, 1399 si 143 se face si de către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiilor, iar a celor prevăzute la art. 1396, 1398 si 1411 se poate face si de către Jandarmeria Română, în conditiile prevăzute de art. 214 din Codul de procedură penală.“

61. La articolul I punctul 76, articolul 147 va avea următorul cuprins:

“Art.147. – Persoanele fizice sau juridice străine, titulare ale drepturilor de autor sau ale drepturilor conexe, beneficiază de protectia prevăzută prin conventiile, tratatele si acordurile internationale la care România este parte, iar în lipsa acestora beneficiază de un tratament egal cu cel al cetătenilor români, cu conditia ca acestia să beneficieze, la rândul lor, de tratament similar în statele respective.“

62. La articolul I, după punctul 78 se introduce un nou punct, punctul 781, cu următorul cuprins:

“781. La articolul 150, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

«(2) Sumele datorate autorilor, ca urmare a utilizării operelor lor, beneficiază de aceeasi protectie ca si salariile si nu pot fi urmărite decât în aceleasi conditii. Aceste sume sunt supuse impozitării conform legislatiei fiscale în materie.»“

63. Articolul III va avea următorul cuprins:

“Art.III. – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, entitătile care au fost implicate în negocieri pot initia procedurile pentru stabilirea unor noi metodologii privind remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi si au obligatia să trimită câte 3 nominalizări pentru constituirea corpului de arbitri prevăzut la art. 1384. Până la aprobarea metodologiilor negociate conform prevederilor prezentei ordonante de urgentă se aplică metodologiile în vigoare.“

64. Articolul V va avea următorul cuprins:

“Art.V. – Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu modificările si completările aduse prin legea de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

 

Bucuresti, 14 iulie 2006.

Nr. 329.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 iulie 2006.

Nr. 966.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind desfăsurarea activitătilor de monitorizare si control în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

În temeiul prevederilor titlului VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate si ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 434 din 18 iulie 2006 al Directiei monitorizare si corp control din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. – Casa Natională de Asigurări de Sănătate desfăsoară activităti de monitorizare si control în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, prin Directia monitorizare si corp control si prin compartimentele de specialitate ale caselor de asigurări de sănătate.

Art. 2. – (1) La nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, Directia monitorizare si corp control monitorizează activitatea de control desfăsurată de casele de asigurări de sănătate si realizează activităti de control, în conditiile legii, asupra următoarelor domenii:

a) furnizori de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, aflati în relatii contractuale cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate sau cu casele de asigurări de sănătate;

b) persoane fizice care au obligatia să vireze contributia de asigurări sociale de sănătate la casele de asigurări de sănătate, cu exceptia celor pentru care colectarea contributiei se realizează de Agentia Natională de Administrare Fiscală;

c) persoane juridice ai căror salariati beneficiază de concediile si indemnizatiile acordate în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

d) persoane fizice care beneficiază de concediile si indemnizatiile acordate în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare.

(2) La nivelul caselor de asigurări de sănătate, efectuarea controlului pentru domeniile prevăzute la alin. (1) se realizează de structurile de specialitate ale acestora, în conditiile legii.

Art. 3. – Personalul care desfăsoară activitatea de control din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al caselor de asigurări de sănătate este împuternicit prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, respectiv prin decizie a presedintelui – director general, să constate contraventiile si să aplice sanctiunile prevăzute la art. 305 si 306 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si la art. 47 si 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. – Modelul legitimatiei de control si formularul-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor în domeniul asigurărilor sociale de sănătate, care se încheie în două exemplare, sunt prevăzute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. – Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si casele de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 224/2005 privind desfăsurarea activitătilor de monitorizare si control în cadrul sistemului de asigurăi sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al Româiei, Partea I, nr. 1.034 din 22 noiembrie 2005.

Art. 7. –Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Româiei, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

Bucuresti, 21 iulie 2006.

Nr. 328.

 

ANEXA Nr. 1

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Casa de Asigurări de Sănătate ......

 

LEGITIMAfiIE DE CONTROL

seria ................. nr. ........

 

Numele ..................................................................................................................

Prenumele .............................................................................................................

Functia ..................................................................................................................

Data eliberării:

 

foto

 

 

Director general,

L.S.

Legitimatia nu este transmisibilă.

 

Titularul legitimatiei are acces la persoanele fizice si juridice pentru efectuarea controlului asupra furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, asupra persoanelor fizice care au obligatia să vireze contributia de asigurări sociale de sănătate la casele de asigurări de sănătate, în baza prevederilor titlului VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si la persoanele fizice care beneficiază de concedii si indemnizatii si persoanele juridice ai căror salariati beneficiază de concedii si indemnizatii, potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare.

De asemenea, titularul acestei legitimatii are următoarele drepturi:

– să examineze orice înscrisuri si să solicite informatiile necesare, verbal sau în scris, în legătură cu obiectivele controlate;

– să constate contraventii si să aplice sanctiuni potrivit prevederilor legale.

 

VIZE

 

sem. ......................./anul .....................

sem. ...................../anul ...................

sem. ....................../anul .....................

sem. ..................../anul ....................

 

ANEXA Nr. 2

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

Casa de Asigurări de Sănătate ................................

 

PROCES - VERBAL

de constatare si sanctionare a contraventiilor în domeniul asigurărilor sociale de sănătate nr. ...........................

Încheiat în ziua ............................., luna ........................., anul ..............................

 

Agentii constatatori .............................................., având calitatea de ...................................................................... (functia) în cadrul ................................................., împuterniciti cu legitimatia nr. ........................, în urma controlului efectuat la

..............................., am constatat:*)

.............................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Faptele de mai sus constituie contraventii prevăzute la art. 305 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, sanctionate potrivit dispozitiilor art. 306.

Faptele au fost constatate în ziua de ........................., ora ......................, locul ...................................................... .

Faptele se sanctionează cu ..................................................., conform art. 5 alin. ...................... lit. .............. din

Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, art. 306 din Legea nr. 95/2006 si art. 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările si completările ulterioare.

De săvârsirea acestor fapte se face vinovat contravenientul:

A. ..................................................., în calitate de persoană juridică, cu sediul în ......................................................,

cod fiscal ............................., J ............./.............., codul unic de înregistrare (CUI) nr. ..............., reprezentată prin .............,

functia ....................................., legitimatia seria ............... nr. ....................., eliberată de ..................... la data de ..............;

B. ..............................................., în calitate de persoană fizică, cu domiciliul în .................................................., legitimat cu B.I./C.I. seria ................ nr. ..................., eliberat/eliberată de ............................... la data de .........................., C.N.P. ..................................., având ocupatia ........................................ la ........................................... .

 

Agenti constatatori,

...................................

Contravenient,

...................................

 

Alte mentiuni: obiectiuni ale contravenientului:

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

S-au constatat următoarele fapte si s-au luat măsuri cu caracter obligatoriu:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Contravenientul nu este de fată/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal.

Amenda se achită integral în contul ................................ la Trezoreria ................................................................. (din raza de domiciliu a contravenientului) si se face venit la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

Contravenientul se (nu se) angajează să achite jumătate din minimul amenzii, adică ................................ lei, în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor sau, după caz, a comunicării prezentului proces-verbal si să prezinte în acelasi termen chitanta agentului constatator sau organului din care face parte acesta.


*) Se descriu contraventia, articolul de lege încălcat si împrejurările în care a fost săvârsită.

 

Odată cu sanctiunea s-a dispus si confiscarea a ........................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

bunuri, mentionate în anexa care face parte integrantă din procesul-verbal.

De asemenea, chitanta achitării integrale a amenzii va fi înaintată agentului constatator sau organului din care face parte acesta ...................., însotită de copia procesului-verbal, în termen de 15 zile de la data încheierii sau, după caz, a comunicării prezentului proces-verbal.

În caz de neachitare la termenul stabilit, se va proceda la executarea silită, conform prevederilor legale.

Împotriva prezentului proces-verbal, care tine loc si de Onstiintare de plată, se poate face plângere în termen de 15 zile de la data încheierii ori, după caz, a comunicării acestuia.

Plângerea va fi însotită de copia procesului-verbal si se va depune la ........................., care are obligatia de a o înainta spre solutionare judecătoriei pe a cărei rază teritorială a fost săvârsită contraventia.

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare, dintre care unul s-a înmânat personal/comunicat, prin afisare la domiciliul sau la sediul contravenientului/prin postă, cu aviz de primire.

 

Agenti constatatori,

...................................

Contravenient,

...................................

 

La încheierea prezentului proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei a fost de fată ........................, în calitate de martor, domiciliat în ......................................, str. ........................... nr. .............., judetul (sectorul) ............., legitimat cu B.I./C.I. seria .............. nr. ......................., eliberat/eliberată de .............., C.N.P. .............................................. .

Data ...................................... Semnătura martorului .......................................

Motivele încheierii procesului-verbal fără martor: ...................................................................................... (sunt singur/sunt însotit de agenti constatatori)