MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 480         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 2 iunie 2006

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

101. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul anexei la Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. – 2004

 

500. – Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Pozitiei comune a Consiliului 2000/696/PESC, modificată prin Pozitia comună a Consiliului 2001/155/PESC

 

501. – Ordin al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Regulamentului Consiliului nr. 2.271/1996 privind protectia împotriva unor efecte ale sanctiunilor aplicate de S.U.A., modificat prin Regulamentul Consiliului nr. 807/2003

 

717. – Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind cerinte specifice de stabilitate pentru navele de pasageri de tip Ro-Ro

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul anexei la Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. – 2004

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. I. – Se aprobă următoarele modificări ale intervalelor maxime admise între două verificări metrologice succesive, prevăzute în coloana 6 a tabelului din anexa la Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. – 2004, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 27/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 2 martie 2004:

a) la pozitia L 32–1, intervalul maxim admis între două verificări metrologice succesive va fi de 5 ani;

b) la pozitia L 32–2, intervalul maxim admis între două verificări metrologice succesive va fi de 4 ani;

c) la pozitiile L 33–1, L 33–2, L 33–3, L 33–4 si L 33–5, intervalul maxim admis între două verificări metrologice succesive va fi de 8 ani, cu exceptia cazurilor prevăzute la nota 8;

d) la pozitiile L 73–1, L 73–2, L 73–3 si L 73–4, intervalul maxim admis între două verificări metrologice succesive va fi de 4 ani;

e) la pozitia L 81–1, intervalul maxim admis între două verificări metrologice succesive va fi de 8 ani;

f) la pozitia L 82–1, intervalul maxim admis între două verificări metrologice succesive va fi de 8 ani.

Art. II. – Nota 7 asociată intervalului maxim admis între două verificări metrologice succesive pentru sortimentul de la pozitia L 32–1 se elimină.

Art. III. – Valorile intervalelor maxime admise între două verificări metrologice succesive continute la art. 1 se aplică mijloacelor de măsurare verificate metrologic după intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. IV. – Unitătile din structura si în subordonarea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. V. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării.

 

Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Fănel Iacobescu

 

Bucuresti, 29 mai 2006.

Nr. 101.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Pozitiei comune a Consiliului 2000/696/PESC, modificată prin Pozitia comună a Consiliului 2001/155/PESC

 

În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. – Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Pozitiei comune a Consiliului 2000/696/PESC*) prin care se mentin măsurile restrictive luate împotriva lui Slobodan Milosevic si a persoanelor asociate lui, precum si a Pozitiei comune a Consiliului 2001/155/PESC care o modifică.

 

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 3 aprilie 2006.

Nr. 500.


*) Pozitia comună se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru publicarea Regulamentului Consiliului nr. 2.271/1996 privind protectia împotriva unor efecte ale sanctiunilor aplicate de S.U.A., modificat prin Regulamentul Consiliului nr. 807/2003

 

În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. – Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Regulamentului Consiliului nr. 2.271/1996*) privind protectia împotriva unor efecte ale sanctiunilor aplicate de S.U.A., modificat prin Regulamentul Consiliului nr. 807/2003.

 

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 3 aprilie 2006.

Nr. 501.


*) Regulamentul Consiliului se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind cerinte specifice de stabilitate pentru navele de pasageri de tip Ro-Ro

 

Având în vedere prevederile art. 69 si 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,

în temeiul art. 16 alin. (3) si al art. 26 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, republicată, precum si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

 

ARTICOLUL 1

Scop

 

Scopul prezentului ordin este de a stabili un nivel uniform al cerintelor specifice de stabilitate pentru navele de pasageri de tip Ro-Ro, care să îmbunătătească capacitatea de supravietuire a acestui tip de navă în caz de avarie datorată unei coliziuni si care să asigure un nivel ridicat de sigurantă pentru pasageri si membrii echipajului.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

În întelesul prezentului ordin termenii utilizati se definesc după cum urmează:

a) Acordul de la Stockholm – Acordul încheiat la Stockholm la 28 februarie 1996 conform Rezolutiei 14 a Conferintei SOLAS 95 “Acorduri regionale privind cerintele specifice de stabilitate pentru navele de pasageri de tip Ro-Ro“, adoptată la 29 noiembrie 1995;

b) administratia statului pavilionului – autoritătile competente ale statului care acordă navelor de pasageri de tip Ro-Ro dreptul de a arbora pavilionul acestuia;

c) Autoritatea Navală Română – organ tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, căruia i se deleagă competentele privind aplicarea prevederilor prezentului ordin, denumită în continuare ANR;

d) bordul liber rezidual (fr) – distanta minimă dintre puntea ro-ro avariată si linia de plutire finală în dreptul avariei, fără a lua în calcul efectul suplimentar al apei de mare acumulate pe puntea ro-ro avariată;

e) cerinte specifice de stabilitate – cerintele de stabilitate prevăzute în anexa nr. 1;

f) conventii internationale – Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS 1974), încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979, si Conventia internatională asupra liniilor de încărcare (LL), încheiată la Londra la 5 aprilie 1966, la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1971, împreună cu protocoalele si amendamentele la acestea, în versiunile lor actualizate;

g) înăltimea semnificativă a valului (hs) – înăltimea medie calculată prin luarea în considerare a unei treimi din valurile cu înăltimea cea mai mare, observate în cursul unei perioade de timp date;

h) navă de pasageri de tip Ro-Ro – o navă care transportă mai mult de 12 pasageri, prevăzută cu încăperi ro-ro de marfă sau încăperi de categorie specială, asa cum este definită în Regula II-2/3 din Conventia SOLAS, astfel cum a fost amendată, denumită în continuare pasager Ro-Ro;

i) navă existentă – o navă care nu este navă nouă;

j) navă nouă – o navă a cărei chilă a fost pusă sau care se afla într-un stadiu similar de constructie la 1 octombrie 2004 sau după această dată. Stadiu similar de constructie înseamnă stadiul la care:

(i) constructia începe să fie identificată cu o navă specifică; si

(ii) asamblarea navei respective a început, cuprinzând cel putin 50 de tone sau 1% din masa totală estimată a întregului material structural, luându-se în considerare valoarea cea mai mică dintre acestea;

k) pasager – orice persoană, alta decât comandantul si membrii echipajului sau alte persoane implicate sau angajate în orice functie la bordul unei nave, precum si alta decât un copil cu vârsta mai mică de un an;

l) serviciu regulat – o serie de traversări efectuate de un pasager Ro-Ro pentru deservirea traficului între aceleasi două sau mai multe porturi, fie:

(i) conform unui orar publicat; fie

(ii) cu o asemenea regularitate sau frecventă astfel încât constituie o serie sistematică recunoscută;

m) stat gazdă – România sau un stat membru al Uniunii Europene spre sau dinspre porturile căruia un pasager Ro-Ro este angajat într-un serviciu regulat;

n) voiaj international – un voiaj pe mare efectuat dintr-un port românesc către un port din alt stat sau invers.

 

ARTICOLUL 3

Domeniul de aplicare

 

(1) Prezentul ordin se aplică tuturor pasagerelor Ro-Ro, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, care operează în serviciu regulat spre sau dinspre un port românesc si care sunt angajate în voiajuri internationale.

(2) Înainte de a fi angajate să efectueze voiajuri dinspre sau spre porturile românesti, ANR trebuie să verifice că pasagerele Ro-Ro care nu arborează pavilionul românesc sau al unui stat membru al Uniunii Europene respectă în totalitate cerintele prezentului ordin, în conformitate cu prevederile art. 4 din Directiva 1999/35/CE1).

 

ARTICOLUL 4

Înăltimea semnificativă a valului

 

Înăltimea semnificativă a valului (hs) va fi utilizată la determinarea înăltimii apei pe puntea ro-ro, în aplicarea cerintelor specifice de stabilitate prevăzute în anexa nr. 1.

Probabilitatea de depăsire a valorii înăltimii semnificative a valului nu trebuie să fie mai mare de 10% pe o perioadă de un an.

 

ARTICOLUL 5

Zone maritime

 

(1) ANR împreună cu autoritatea competentă a statului membru al Uniunii Europene spre sau dinspre ale cărui porturi sunt angajate pasagere Ro-Ro într-un serviciu regulat trebuie să stabilească lista cuprinzând zonele maritime traversate de aceste nave, precum si valorile corespunzătoare ale înăltimii semnificative a valului din aceste zone.

(2) Zonele maritime si valorile aplicabile ale înăltimii semnificative a valului din aceste zone se determină prin acord între ANR si statul membru al Uniunii Europene implicate sau, după caz si atunci când este posibil, printr-un acord între ANR si autoritatea competentă a statului tert de la capătul celălalt al rutei. În cazul în care ruta navei traversează mai mult de o zonă maritimă, nava trebuie să respecte cerintele specifice de stabilitate pentru cea mai mare valoare a înăltimilor semnificative a valului definite pentru aceste zone.

(3) ANR trebuie să notifice Comisiei Europene lista prevăzută la alin. (1) si să o publice într-o bază de date accesibilă publicului pe site-ul său pe Internet. De asemenea, ANR trebuie să notifice Comisiei Europene locatia acestor informatii si orice actualizare a acesteia însotită de motivele care au stat la baza actualizării.

 

ARTICOLUL 6

Cerinte specifice de stabilitate

 

(1) Fără a aduce atingere cerintelor Regulii II-1/B/8 din Conventia SOLAS, editia 1990, privind compartimentarea etansă si stabilitatea în conditii de avarie, toate pasagerele Ro-Ro prevăzute la art. 3 alin. (1) trebuie să corespundă cerintelor specifice de stabilitate din anexa nr. 1.

(2) În cazul pasagerelor Ro-Ro exploatate exclusiv în zonele maritime în care înăltimea semnificativă a valului este egală sau mai mică de 1,5 m, conformitatea cu cerintele regulii prevăzute la alin. (1) este considerată ca fiind echivalentă conformitătii cu cerintele specifice de stabilitate din anexa nr. 1.

(3) La aplicarea cerintelor prevăzute în anexa nr. 1, ANR trebuie să utilizeze instructiunile din anexa nr. 2 în măsura în care acest lucru este practic si compatibil cu proiectarea navei respective.

 

ARTICOLUL 7

Introducerea cerintelor specifice de stabilitate

 

(1) Pasagerele Ro-Ro noi trebuie să corespundă cerintelor specifice de stabilitate din anexa nr. 1.

(2) Pasagerele Ro-Ro existente, cu exceptia acelor nave la care se aplică prevederile art. 6 alin. (2), trebuie să corespundă cerintelor specifice de stabilitate din anexa nr. 1, până la 1 octombrie 2010 cel târziu.

(3) Pasagerele Ro-Ro existente, care la 17 mai 2003 corespundeau cerintelor regulii prevăzute la art. 6 alin. (1), trebuie să corespundă cerintelor specifice de stabilitate din anexa nr. 1, până la 1 octombrie 2015 cel târziu.

(4) Prevederile prezentului articol nu aduc atingere prevederilor art. 4 alin. (1) lit. e) din Directiva 1999/35/CE.

 

ARTICOLUL 8

Certificate

 

(1) Toate pasagerele Ro-Ro noi si existente, care arborează pavilionul român, trebuie să detină un certificat care să ateste conformitatea cu cerintele specifice de stabilitate prevăzute la art. 6 si în anexa nr. 1.

(2) Certificatul prevăzut la alin. (1) se emite de către ANR, poate fi combinat cu alte certificate conexe si va indica înăltimea semnificativă a valului până la care nava poate respecta cerintele specifice de stabilitate.

(3) Certificatul prevăzut la alin. (1) rămâne valabil atât timp cât nava este exploatată într-o zonă cu aceeasi valoare sau cu o valoare mai mică a înăltimii semnificative a valului.

(4) În România, în calitatea sa de stat gazdă, ANR trebuie să recunoască certificatele emise de un stat membru al Uniunii Europene în conformitate cu prevederile Directivei 2003/25/CE.

(5) În România, în calitatea sa de stat gazdă, ANR trebuie să accepte certificatele emise de un stat tert care atestă faptul că o navă care arborează pavilionul acestuia corespunde cerintelor specifice de stabilitate.

 

ARTICOLUL 9

Exploatarea sezonieră si pe termen scurt

 

(1) Dacă o companie de navigatie care operează în serviciu regulat întregul an spre sau dinspre un port românesc doreste să introducă pasagere Ro-Ro suplimentare care să fie exploatate o perioadă mai scurtă de timp în acel serviciu, aceasta trebuie să notifice ANR si autoritatea competentă a statului gazdă de la capătul celălalt al rutei asupra acestei intentii cu cel putin o lună înainte ca respectivele nave să opereze în acel serviciu. Totusi, dacă în cazuri neprevăzute o înlocuire de pasager Ro-Ro trebuie să fie efectuată rapid în scopul asigurării continuitătii serviciului, trebuie să se aplice prevederile Directivei 1999/35/CE.

(2) Dacă o companie de navigatie doreste să opereze în serviciu regulat spre sau dinspre un port românesc în regim sezonier de maximum 6 luni, aceasta trebuie să notifice ANR si autoritatea competentă a statului gazdă de la capătul celălalt al rutei asupra acestei intentii cu cel putin 3 luni înainte de a începe operarea în acel serviciu.

(3) În cazul în care astfel de operări se desfăsoară în conditii în care înăltimea semnificativă a valului este mai mică decât cea stabilită pentru aceeasi zonă maritimă pentru o exploatare care se desfăsoară de-a lungul întregului an, ANR poate utiliza valoarea înăltimii semnificative a valului aplicabilă acestei perioade mai scurte de timp, în scopul determinării înăltimii apei pe punte atunci când se aplică cerintele specifice de stabilitate din anexa nr. 1. Valoarea înăltimii semnificative a valului aplicabilă pentru această perioadă de timp mai scurtă trebuie convenită, când este aplicabil si posibil, între ANR si autoritatea competentă a statului gazdă de la capătul celălalt al rutei.

(4) Ca urmare a acordului dintre ANR si autoritatea competentă a statului gazdă de la capătul celălalt al rutei pentru operarea în sensul alin. (1) si (2), pasagerul Ro-Ro care desfăsoară astfel de servicii trebuie să detină un certificat care să ateste conformitatea cu prevederile prezentului ordin, emis în temeiul art. 8 alin. (1)–(3).

 

ARTICOLUL 10

Sanctiuni

 

Contraventiile la prevederile prezentului ordin se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

 

ARTICOLUL 11

 

ANR va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ARTICOLUL 12

 

Prezentul ordin transpune Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2003/25/CE din 14 aprilie 2003 privind cerinte specifice de stabilitate pentru navele de pasageri de tip Ro-Ro, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 123 din 17 mai 2003, p. 0022–0041, si Directiva Comisiei 2005/12/CE din 18 februarie 2005 care amendează anexele I si II la Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2003/25/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 048 din 19 februarie 2005, p. 0019–0027.

 

ARTICOLUL 13

 

Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

ARTICOLUL 14

 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ARTICOLUL 15

 

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.316/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilitatea navelor Ro-Ro pasager, cod MTCT.ANR-NSRP-2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 9 februarie 2005.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 2 mai 2006.

Nr. 717.


1) Directiva Consiliului nr. 1999/35/CE din 29 aprilie 1999 privind sistemul de inspectii obligatorii la navele de tip feribot Ro-Ro, precum si la navele de pasageri de mare viteză care operează în serviciu regulat, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 138 din 1 iunie 1999, p. 0001–0019, astfel cum a fost amendată.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a