MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 482         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 2 iunie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

221. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea si eradicarea gripei aviare pe teritoriul României

 

797. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea si eradicarea gripei aviare pe teritoriul României

 

222. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2006 privind instituirea unui contingent tarifar la importul în România al unor sortimente de carne de pasăre originare din Uniunea Europeană

 

798. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2006 privind instituirea unui contingent tarifar la importul în România al unor sortimente de carne de pasăre originare din Uniunea Europeană

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

706. – Hotărâre pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate si pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea si eradicarea gripei aviare pe teritoriul României

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11 din 22 februarie 2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea si eradicarea gripei aviare pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 27 februarie 2006, cu următoarele completări:

1. La articolul 1 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Autoritătile administratiei publice centrale si locale au obligatia să facă publice imediat aparitia unui focar de gripă aviară, restrictiile impuse de către comandamentele antiepizootice în focar, zonele de protectie si supraveghere sau alte zone stabilite în cadrul programelor de supraveghere profilactică si de combatere a gripei aviare, prin orice mijloace de informare.“

2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

“Art.21. – (1) Primarul unitătii administrativ-teritoriale, în calitate de presedinte al comandamentului antiepizootic local, are obligatia de a comunica fiecărui proprietar de animale, persoană fizică sau juridică, precum si prin afisare în locuri publice măsurile impuse de comandamentul antiepizootic local si judetean cu privire la prevenirea si combaterea bolilor transmisibile ale animalelor.

(2) Comunicarea către fiecare proprietar de animale se face nemijlocit, prin încheierea unui proces-verbal de luare la cunostintă, semnat si de către acesta.

(3) Detinătorii de păsări sunt obligati:

a) să declare la primării numărul de păsări existente în gospodărie;

b) să mentină toate păsările în adăposturi, spatii bine delimitate, în care să nu pătrundă dejectiile păsărilor sălbatice, astfel încât acestea să nu vină în contact cu alte păsări existente în gospodăriile învecinate sau cu păsările sălbatice.“

3. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) si a prevederilor art. 21 alin. (1) si (2) constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la unu la 3 ani.“

4. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Nerespectarea deciziilor emise de Comandamentul antiepizootic central de către presedintii si membrii comandamentelor antiepizootice judetene si locale, respectiv nerespectarea deciziilor emise de comandamentul antiepizootic judetean de către presedintii si membrii comandamentelor antiepizootice locale constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an.“

5. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins:

“Art.91. – Toate păsările existente în afara gospodăriei se consideră că nu au stăpân, se confiscă si se eutanasiază, fără a se acorda despăgubiri.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 31 mai 2006.

Nr. 221.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea si eradicarea gripei aviare pe teritoriul României

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea si eradicarea gripei aviare pe teritoriul României si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 mai 2006.

Nr. 797.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2006 privind instituirea unui contingent tarifar la importul în România al unor sortimente de carne de pasăre originare din Uniunea Europeană

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 14 din 22 februarie 2006 privind instituirea unui contingent tarifar la importul în România al unor sortimente de carne de pasăre originare din Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 27 februarie 2006, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

“ ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind instituirea unui contingent tarifar la importul unor sortimente de carne de pasăre originare din Uniunea Europeană“

2. La articolul unic, partea introductivă a alineatului (1) si alineatul (2) vor avea următorul cuprins:

“Articol unic. – (1) Se instituie un contingent tarifar de 6.000 tone la importul de carne de pasăre originară din Uniunea Europeană, aferent următoarelor coduri tarifare:

..............................................................................................

(2) Nivelul taxei vamale aplicate în cadrul contingentului tarifar prevăzut la alin. (1) este de 45% din valoare.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 31 mai 2006.

Nr. 222.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2006 privind instituirea unui contingent tarifar la importul în România al unor sortimente de carne de pasăre originare din Uniunea Europeană

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2006 privind instituirea unui contingent tarifar la importul în România al unor sortimente de carne de pasăre originare din Uniunea Europeană si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 mai 2006.

Nr. 798.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate si pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 217 alin. (2), art. 232 alin. (1) si al art. 270 alin. (1) lit. g) din titlul VIII “Asigurări sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, prevăzut în anexa nr. 1, denumit în continuare contract-cadru.

(2) Se aprobă lista cuprinzând medicamentele de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

(3) Lista prevăzută la alin. (2) contine denumirile comune internationale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman.

(4) Denumirile comune internationale ale medicamentelor de care pot beneficia asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, sunt cuprinse în anexa nr. 2.

Art. 2. – (1) Casa Natională de Asigurări de Sănătate va elabora, în temeiul art. 217 alin. (5) din titlul VIII “Asigurări sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, norme etodologice  de aplicare a contractului-cadru, ca parte integrantă a acestuia, denumite în continuare norme, cu consultarea, în conditiile legii, a Colegiului Medicilor din România, a Colegiului Medicilor Dentisti din România, a Colegiului Farmacistilor din România, a Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România, a Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor, precum si a organizatiilor patronale si sindicale reprezentative din domeniul medical, aprobate prin ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

(2) Casa Natională de Asigurări de Sănătate avizează normele proprii de aplicare a contractului-cadru, adaptate la specificul organizării asistentei medicale, elaborate de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si de Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii publice si al ministrilor si conducătorilor institutiilor centrale cu retele sanitare proprii.

Art. 3. – Serviciile medicale, medicamentele în tratamentul ambulatoriu si dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale se acordă în baza contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale în asistenta medicală primară, asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si medicină dentară, asistenta medicală spitalicească, asistenta medicală de recuperare, de îngrijiri medicale la domiciliu, de servicii medicale de urgentă si transport sanitar, de medicamente în tratamentul ambulatoriu, de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale, precum si unitătile de asistentă medico-socială, denumiti în continuare furnizori, si casele de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, denumite în continuare case de asigurări de sănătate.

Art. 4. – În domeniul asigurărilor sociale de sănătate Casa Natională de Asigurări de Sănătate si Ministerul Sănătătii Publice elaborează criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor care se referă la diagnostic si tratament medico-chirurgical si stomatologic. Aceste criterii se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si au caracter obligatoriu pentru toti furnizorii care au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate.

Art. 5. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 20 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 4 aprilie 2005, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 2 iunie 2006.

Nr. 706.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

Pagina a 34-a

Pagina a 35-a

Pagina a 36-a

Pagina a 37-a

Pagina a 38-a

Pagina a 39-a

Pagina a 40-a

Pagina a 41-a

Pagina a 42-a

Pagina a 43-a

Pagina a 44-a

Pagina a 45-a

Pagina a 46-a

Pagina a 47-a

Pagina a 48-a

Pagina a 49-a

Pagina a 50-a

Pagina a 51-a

Pagina a 52-a

Pagina a 53-a

Pagina a 54-a

Pagina a 55-a

Pagina a 56-a

Pagina a 57-a

Pagina a 58-a

Pagina a 59-a

Pagina a 60-a