MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 486         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 6 iunie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

17. – Hotărâre pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 29/2005 privind înfiintarea unei comisii de anchetă pentru investigarea afirmatiilor cu privire la existenta unor centre de detentie ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor închiriate de CIA pe teritoriul României

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 401 din 9 mai 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 si art. 582 din Codul de procedură civilă

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

39. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996

 

671. – Hotărâre privind constituirea stocurilor minime de sigurantă pentru produse petroliere în anul 2006

 

675. – Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene, semnat la Kiev la 2 februarie 2006

 

Acord între Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene

 

693. – Hotărâre privind aprobarea plătii contributiei financiare anuale a României pentru participarea la Secretariatul Forumului International pentru Energie

 

694. – Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov

 

695. – Hotărâre privind organizarea si gestionarea sistemului informational pentru agricultură si silvicultură

 

696. – Hotărâre privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Alba din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

697. – Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 710/1996 privind intrarea, iesirea din tară si tranzitul mărfurilor purtătoare de accize

 

698. – Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Alba

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

123. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 37/2005 privind informatiile de interes public si secretele de serviciu

 

1.319. – Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea formularului-tip al procesuluiverbal de constatare si sanctionare a contraventiilor în domeniul arhivistic, precum si a modelului de legitimatie a persoanelor împuternicite să folosească modelul de proces-verbal

 

Rectificări la:

 - Decretul nr. 110/1995;

 - Decretul nr. 652/1997;

 - Decretul nr. 738/2003

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 29/2005 privind înfiintarea unei comisii de anchetă pentru investigarea afirmatiilor cu privire la existenta unor centre de detentie ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor închiriate de CIA pe teritoriul României

 

În temeiul dispozitiilor art. 67 din Constitutia României, republicată, si ale art. 78 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Articolul 4 din Hotărârea Senatului nr. 29/2005 privind înfiintarea unei comisii de anchetă pentru investigarea afirmatiilor cu privire la existenta unor centre de detentie ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor închiriate de CIA pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.177 din 27 decembrie 2005, se modifică după cum urmează:

“Art.4. – Raportul comisiei de anchetă prevăzute la art. 1 va fi prezentat până la data de 15 iunie 2006.“

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 iunie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

RADU MIRCEA BERCEANU

 

Bucuresti, 1 iunie 2006.

Nr. 17.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 401

din 9 mai 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 si art. 582 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Mihaela Cîrstea – procuror

Daniela Ramona Maritiu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 si 582 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Gheorghe Stoicescu si Romulus Panaitescu în Dosarul nr. 1.432/2006 al Judecătoriei Ploiesti.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. În acest sens, face referire la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 16 februarie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 1.432/2006, Judecătoria Ploiesti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 si art. 582 din Codul de procedură civilă. Exceptia a fost ridicată de Gheorghe Stoicescu si Romulus Panaitescu cu ocazia solutionării unei ordonante presedintiale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin că dispozitiile de lege criticate vin în contradictie cu prevederile art. 44, 46 si 52 din Constitutie, deoarece prin procedura instituită de acestea se permite instantei să stabilească unele măsuri, fără a analiza fondul cauzei, în baza unui probatoriu insuficient, iar uneori fără citarea părtilor. În continuare, arată că măsurile ce se pot dispune de instanta judecătorească pe calea ordonantei presedintiale pot prejudicia în mod grav părtile, deoarece această procedură nu permite analize complete si temeinice ale situatiilor de fapt supuse judecătii si nu respectă principiul contradictorialitătii. Astfel, măsurile vremelnice si urgente reglementate de art. 581 din Codul de procedură civilă trebuie să se bazeze pe respectarea dreptului de proprietate, nicidecum pe limitarea exercitării acestuia.

Judecătoria Ploiesti apreciază că exceptia de neconstitu tionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, invocând, în acest sens, jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, face referire la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 581 si 582 din Codul de procedură civilă, care au următorul continut:

– Art. 581: “Instanta va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Cererea de ordonantă presedintială se va introduce la instanta competentă să se pronunte asupra fondului dreptului.

Ordonanta va putea fi dată si fără citarea părtilor si chiar atunci când există judecată asupra fondului. Judecata se face de urgentă si cu precădere. Pronuntarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar motivarea ordonantei se face în cel mult 48 de ore de la pronuntare.

Ordonanta este vremelnică si executorie. Instanta va putea hotărî ca executarea să se facă fără somatie sau fără trecerea unui termen.“;

– Art. 582: “Ordonanta este supusă recursului în termen de 5 zile de la pronuntare, dacă s-a dat cu citarea părtilor, si de la comunicare, dacă s-a dat fără citarea lor.

Instanta de recurs poate suspenda executarea până la judecarea recursului, dar numai cu plata unei cautiuni al cărei cuantum se va stabili de către aceasta.

Recursul se judecă de urgentă si cu precădere, cu citarea părtilor. Dispozitiile art. 581 alin. 3 referitoare la amânarea pronuntării si redactarea ordonantei sunt aplicabile.

Împotriva executării ordonantei presedintiale se poate face contestatie.“

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 44 referitoare la dreptul de proprietate privată, ale art. 46 referitoare la dreptul la mostenire si ale art. 52 referitoare la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că a mai solutionat o exceptie de neconstitutionalitate identică, invocată de aceiasi autori, cu raportare la aceleasi prevederi constitutionale. Astfel, prin Decizia nr. 60 din 2 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 2 martie 2006, Curtea Constitutională a statuat că prin procedura de urgentă instituită de art. 581 din Codul de procedură civilă nu numai că nu se aduce vreo îngrădire dreptului oricărei persoane de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime, ci, dimpotrivă, se creează o posibilitate în plus pentru cel vătămat într-un drept legitim de a se adresa justitiei, prin cerere de ordonantă presedintială, si aceasta în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări. Totodată, posibilitatea atacării cu recurs a ordonantei presedintiale, ca si cea a contestării executării acesteia, prevăzută de art. 582 din Codul de procedură civilă, constituie un argument suplimentar în sensul deplinei respectări a dreptului la apărare.

Ratiunile care au stat la baza adoptării solutiei anterioare îsi păstrează valabilitatea si în prezent, astfel încât aceasta se impune a fi mentinută.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 si 582 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Gheorghe Stoicescu si Romulus Panaitescu în Dosarul nr. 1.432/2006 al Judecătoriei Ploiesti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 mai 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

 

ORDONANTE S I HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996

 

În vederea realizării obiectivelor înscrise în Programul de guvernare 2005–2008, cu privire la îmbunătătirea standardului de viată al persoanelor vârstnice, pentru aceasta fiind necesară consolidarea financiară a sistemului public de pensii, prin externalizarea din bugetul asigurărilor sociale de stat a prestatiilor care nu au legătură directă cu asigurarea socială care priveste pensiile,

având în vedere că preluarea activitătii de arhivare de către casele teritoriale de pensii a condus la crearea unei incompatibilităti între activitatea de bază, specifică, casele teritoriale de pensii confruntându-se deja cu probleme grave cauzate de lipsa spatiilor de depozitare, a dotărilor corespunzătoare si a personalului specializat necesar acestei activităti, înregistrându-se chiar litigii, ca urmare a imposibilitătii de preluare a arhivelor, litigii care s-ar putea solda cu obligarea caselor teritoriale de pensii la plata unor daune,

luând în considerare faptul că preluarea acestei activităti poate conduce si la grevarea fondurilor bugetului asigurărilor sociale de stat alocate activitătii de bază, de către o activitate nespecifică, prin utilizarea resurselor materiale si umane finantate din aceste fonduri pentru o activitate căreia nu i s-au alocat fonduri speciale de la buget pentru spatii de depozitare dotate corespunzător si cu personal specializat, tinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate de către Guvern, prin ordonantă de urgentă, ar conduce la grevarea în continuare a bugetului asigurărilor sociale de stat, în detrimentul pensiilor, afectând astfel interesele persoanelor vârstnice, cu plata unei prestatii care nu constituie un risc social, asa cum este definit de instrumentele juridice internationale, la imposibilitatea respectării angajamentelor privind politica de protectie socială asumate în Programul de guvernare 2005–2008 si în documentele de pozitie întocmite în urma negocierilor de aderare la Uniunea Europeană,

luând în considerare si necesitatea reglementării activitătii de arhivare a documentelor gestionate la nivelul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si al societătilor comerciale la care detine cel putin 50% plus o actiune din capitalul social,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art. I. – Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul 4 al articolului 12 se introduce un nou alineat, alineatul 5, cu următorul cuprins:

“Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului va putea prelua toate sau o parte din documentele aflate în arhiva societătilor comerciale la care detine cel putin 50% plus o actiune din capitalul social.“

2. După alineatul 1 al articolului 13 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:

“Documentele create si detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului vor putea fi depuse spre păstrare permanentă la Arhivele Nationale din momentul în care, prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, se constată că nu mai sunt necesare pentru desfăsurarea activitătii curente.“

3. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art.18. – În cazul desfiintării, în conditiile legii, a unui creator de documente, persoană juridică, fără ca activitatea acestuia să fie continuată de altul, documentele cu valoare istorică, în sensul prevederilor art. 2, cât si cele cu valoare practică, în baza cărora se eliberează copii, certificate si extrase privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurări sociale ale cetătenilor, vor fi preluate de Arhivele Nationale sau de directiile judetene ale Arhivelor Nationale.

Documentele cu valoare practică prevăzute la alin. 1 se preiau după înfiintarea în cadrul Arhivelor Nationale si al directiilor judetene ale Arhivelor Nationale a unor structuri specializate, cu asigurarea, în conditiile legii, a resurselor umane si logistico-financiare necesare.

Documentele cu valoare practică, în baza cărora se eliberează copii, certificate si extrase privind drepturile cetătenilor referitoare la stagiile de cotizare în sistemul public de pensii, aflate la casele teritoriale de pensii, se preiau, în conditiile alin. 2, pe bază de inventar si procesverbal de predare-preluare, întocmite potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 2 si 3.

Asigurarea structurilor specializate prevăzute la alin. 2 se realizează cu încadrarea în numărul de posturi si credite bugetare aprobate Ministerului Administratiei si Internelor, prin legile bugetare anuale.“

4. Alineatul 3 al articolului 181 va avea următorul cuprins:

“Depozitarea documentelor prevăzute la alin. 2 se face în spatii si în conditiile corespunzătoare, avizate de Arhivele Nationale sau de directiile judetene ale Arhivelor Nationale, după caz.“

5. Alineatul 1 al articolului 21 va avea următorul cuprins:

“Art.21. – Creatorii de documente sau, după caz, persoanele juridice succesoare ale acestora sunt obligati să elibereze, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice si a persoanelor juridice, certificate, copii si extrase de pe documentele pe care le creează, inclusiv de pe cele pentru care nu s-a împlinit termenul prevăzut la art. 13, dacă acestea se referă la drepturi care îl privesc pe solicitant.“

6. La articolul 29, litera h) va avea următorul cuprins:

“h) nerespectarea prevederilor art. 18, 181 si ale art. 21 alin. 1.“

7. Alineatul 1 al articolului 30 va avea următorul cuprins:

“Art.30. – Contraventiile prevăzute la art. 29 se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 25.000 lei (RON).“

Art. II. – Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, art. II din Legea nr. 358/2002 pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 3 iulie 2002, Hotărârea Guvernului nr. 51/2003 privind procedura de predare-primire a documentelor creatorilor si/sau detinătorilor de documente, persoane juridice care s-au desfiintat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 17 februarie 2003, precum si alte dispozitii contrare se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 mai 2006.

Nr. 39.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea stocurilor minime de sigurantă pentru produse petroliere în anul 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 677/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Constituirea stocurilor minime de sigurantă pentru produse petroliere în anul 2006, denumite în continuare stocuri minime, se face de Administratia Natională a Rezervelor de Stat si de persoanele juridice prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. – Nivelul stocurilor minime în anul 2006 este estimat la 75.000 tone produse petroliere, cantitate calculată pe baza consumului de produse petroliere realizat în anul 2005.

Art. 3. – (1) Structura sortimentală a stocurilor minime si defalcarea acestora pe persoanele juridice si Administratia Natională a Rezervelor de Stat sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Defalcarea stocurilor minime de produse petroliere este proportională cu cantitatea de produse petroliere livrată la intern în anul precedent de fiecare persoană juridică prevăzută la alin. (1).

Art. 4. – Persoanele juridice constituie stocuri minime în spatiile proprii de depozitare, iar stocurile minime constituite de Administratia Natională a Rezervelor de Stat sunt depozitate în spatiile de depozitare proprii si în custodie la persoanele juridice prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 5. – (1) Finantarea stocurilor minime în anul 2006 se realizează de la bugetul de stat, pentru stocurile constituite de Administratia Natională a Rezervelor de Stat, si din sursele proprii ale persoanelor juridice prevăzute în anexa nr. 1, pentru stocurile constituite de acestea.

(2) Cheltuielile pentru mentinerea stocurilor minime constituite de persoanele juridice prevăzute în anexa nr. 1 se fac din surse proprii, iar cheltuielile pentru mentinerea stocurilor minime constituite de Administratia Natională a Rezervelor de Stat, depozitate în custodie la persoanele juridice prevăzute în anexa nr. 2, revin în sarcina acestora.

Art. 6. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Sorin Vicol

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 mai 2006.

Nr. 671.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA SORTIMENTALĂ

a stocurilor minime de sigurantă pentru produse petroliere în anul 2006 si defalcarea acestora pe persoane juridice

 

 

Nr. crt.

 

Persoana juridică

 

Produsul stocat*)

Cantitate (tone)

 

0

1

2

3

1.

Societatea Comercială “Petrom“ – S.A. Bucuresti

Benzină

5.900

Motorină

11.200

2.

Societatea Comercială “Rompetrol Rafinare“ – S.A. Constanta

Benzină

2.100

Motorină

7.100

3.

Societatea Comercială “Petrotel Lukoil“ – S.A. Ploiesti

Benzină

1.050

Motorină

4.850

4.

Societatea Comercială “RAFO“ – S.A. Onesti

Benzină

650

Motorină

3.050

5.

Societatea Comercială “MOL Romania Petroleum Products“ – S.R.L. Cluj-Napoca

Benzină

200

Motorină

450

6.

Societatea Comercială “OMV Romania Mineral Oel“ – S.R.L.

Benzină

100

 

Motorină

400

7.

Societatea Comercială “Unicom Holding“ – S.A. Bucuresti

Benzină

 

Motorină

250

8.

Societatea Comercială “Petrolexportimport“ – S.A. Bucuresti

Benzină

 

Motorină

200

9.

Administratia Natională a Rezervelor de Stat

Motorină

37.500

 

TOTAL:

Benzină

10.000

Motorină

27.500


*) Benzina si motorina corespund specificatiilor tehnice prevăzute în anexa nr. 3, respectiv în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a benzinei si motorinei, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor juridice care depozitează stocuri minime de produse petroliere constituite de Administratia Natională a Rezervelor de Stat

 

1. Societatea Comercială “Petrom“ – S.A. Bucuresti

2. Societatea Comercială “Rompetrol Rafinare“ – S.A. Constanta

3. Societatea Comercială “RAFO“ – S.A. Onesti

4. Societatea Comercială “Petrotel – Lukoil“ – S.A. Ploiesti

5. Societatea Comercială “Oil Terminal“ – S.A. Constanta

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene, semnat la Kiev la 2 februarie 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene, semnat la Kiev la 2 februarie 2006.

 

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 mai 2006.

Nr. 675.

 

ACORD

între Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene

 

Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei, denumite în continuare părti,

animate de dorinta de a perfectiona relatiile bilaterale în domeniul circulatiei internationale a persoanelor si a mărfurilor peste frontiera de stat româno-ucraineană, denumită în continuare frontieră de stat,

hotărâte să creeze conditiile corespunzătoare de trecere a frontierei de stat de către persoane, mijloace de transport, mărfuri si alte bunuri,

în conformitate cu prevederile tratatelor internationale si ale altor documente internationale la care statul fiecărei părti este parte,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

1. Trecerea frontierei de stat de către persoane, mijloace de transport, mărfuri si alte bunuri se efectuează prin punctele de trecere care sunt deschise traficului international, denumite în continuare puncte de trecere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul acord.

2. Trecerea frontierei de stat, prin punctele de trecere, de către persoane, mijloace de transport, mărfuri si alte bunuri se efectuează permanent (24 de ore din 24), în conformitate cu legislatia în vigoare a statelor părtilor, pe baza documentelor întocmite corespunzător.

 

ARTICOLUL 2

 

În scopul dezvoltării relatiilor în domeniul transporturilor de persoane si mărfuri peste frontiera de stat, părtile, de comun acord, vor deschide noi puncte de trecere.

 

ARTICOLUL 3

 

Deschiderea noilor puncte de trecere a frontierei de stat, precum si schimbarea caracterului transportului, a categoriei, regimului de functionare si a orarului de lucru al punctelor de trecere existente se efectuează prin schimb de note verbale, cu respectarea legislatiei în vigoare a statelor părtilor.

 

ARTICOLUL 4

 

Controlul persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor si al altor bunuri pe timpul trecerii frontierei de stat prin punctele de trecere se efectuează în conformitate cu legislatia în vigoare a statelor părtilor.

 

ARTICOLUL 5

 

Trecerea frontierei de stat prin punctele de trecere pentru transporturi auto se poate efectua de persoane pe jos, dacă aceste puncte de trecere sunt amenajate cu treceri speciale pentru pietoni. Părtile, prin căi diplomatice, vor conveni cu privire la amenajarea punctelor de trecere cu treceri speciale pentru pietoni.

 

ARTICOLUL 6

 

1. Părtile pot, temporar, să sisteze sau să limiteze traficul în anumite puncte de trecere, din motive de ordine publică si sigurantă natională, din cauze sanitarepidemiologice, epizootice, fitosanitare, ecologice sau în cazul calamitătilor naturale.

2. Partea care are intentia de a sista sau de a limita temporar traficul prin punctele de trecere a frontierei de stat va informa cealaltă parte despre aceasta, prin căi diplomatice, cu cel putin 48 de ore înaintea sistării sau limitării traficului.

3. În situatii exceptionale, legate de cazurile despre care se mentionează la pct. 1 al acestui articol, fiecare parte poate, imediat, să sisteze sau să limiteze traficul în punctele de trecere a frontierei de stat. Totodată, autoritătile competente ale statului părtii care sistează sau limitează astfel traficul informează imediat, dar nu mai târziu de 30 de minute după sistarea sau limitarea traficului, autoritătile competente ale statului celeilalte părti, cu confirmarea ulterioară a acestei informări, prin căi diplomatice, în decurs de 48 de ore.

4. Despre sistarea sau limitarea temporară a traficului peste frontiera de stat, legat de activitătile planificate de reparatie sau modernizare a punctelor de trecere, precum si a căilor de acces spre acestea, părtile se informează reciproc, prin căi diplomatice, nu mai târziu de 3 luni înaintea sistării sau limitării acestui trafic, cu precizarea unui termen estimativ de reluare a acestuia.

5. Părtile se vor informa reciproc, prin căi diplomatice, despre reluarea traficului prin punctele de trecere a frontierei de stat si despre măsurile luate cu privire la aceasta.

 

ARTICOLUL 7

 

1. Autoritătile competente ale statului părtilor cu privire la punerea în aplicare a prezentului acord sunt:

– din partea română: Ministerul Administratiei si Internelor al României – Inspectoratul General al Politiei de Frontieră si Ministerul Finantelor Publice – Autoritatea Natională a Vămilor;

– din partea ucraineană: Administratia Serviciului de Stat al Frontierei de Stat a Ucrainei si Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei.

2. Problemele care vor apărea în legătură cu punerea în aplicare a prezentului acord vor fi solutionate de autoritătile competente ale statului fiecăreia dintre părti sau pe căi diplomatice.

 

ARTICOLUL 8

 

Dispozitiile prezentului acord nu afectează drepturile si obligatiile părtilor rezultate din tratatele internationale bilaterale sau multilaterale la care statul fiecărei părti este parte.

 

ARTICOLUL 9

 

1. Prezentul acord se încheie pentru o perioadă nedeterminată si intră în vigoare în a 30-a (treizecea) zi de la data primirii ultimei notificări prin care părtile se informează despre îndeplinirea procedurilor interne necesare intrării în vigoare a prezentului acord.

2. De comun acord, părtile pot aduce modificări si completări prezentului acord, care vor intra în vigoare conform pct. 1 al prezentului articol.

3. Prezentul acord iese din vigoare după 6 luni de la primirea notificării prin care una dintre părti informează, prin căi diplomatice, cealaltă parte despre intentia de a determina încetarea valabilitătii acestuia.

Semnat la Kiev la 2 februarie 2006, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si ucraineană, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Mihai Răzvan Ungureanu

Pentru Cabinetul de Ministri al Ucrainei,

Boris Tarasiuk

 

ANEXĂ

 

Punctele de trecere peste frontiera de stat româno-ucraineană deschise traficului international:

 

1. Halmeu–Diacove – transport auto de pasageri si de mărfuri si feroviar de pasageri si de mărfuri

2. Siret–Porubne – transport auto de pasageri si de mărfuri

3. Valea Viseului–Dilove – transport feroviar de pasageri si de mărfuri

4. Câmpulung la Tisa–Teresva – transport feroviar de pasageri si de mărfuri

5. Vicsani–Vadul Siret – transport feroviar de pasageri si de mărfuri

6. Sighetu Marmatiei–Solotvino – pietoni, transport auto de pasageri si transport auto de mărfuri cu greutate de până la 3,5 tone

 

NOTĂ:

Trecerea prin punctul frontierei de stat Sighetu Marmatiei–Solotvino se va realiza după terminarea lucrărilor de contructie si amenajare si darea lui în folosintă.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plătii contributiei financiare anuale a României pentru participarea la Secretariatul Forumului International pentru Energie

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă plata, în limita echivalentului în lei, a sumei de 15.000 dolari S.U.A., reprezentând contributia financiară anuală a României pentru participarea la Secretariatul Forumului International pentru Energie.

(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza raportului de schimb leu/dolar S.U.A. în vigoare la data efectuării plătii.

Art. 2. – Plata contributiei anuale a părtii române se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei si Comertului, din prevederile bugetare aprobate pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 mai 2006.

Nr. 693.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Anexa nr. 39 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 si 682 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu patru noi pozitii, pozitiile nr. 380–383, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 mai 2006.

Nr. 694.

 

ANEXĂ

 

INVENTAR

cu bunurile care apartin domeniului public al orasului Voluntari

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

Valoarea de inventar

Situatia

juridică actuală

“380.

1.3.7.1

Intrarea Popasului

Drum servitute 1.291

L = 114 m

I = 8,00 m

Suprafata totală = 912 m2

1990

Carosabil = 152.413.440 lei

Legea nr. 213/1998

 

 

 

 

Drum servitute 357

 

Carosabil = 123.000.320 lei

Legea nr. 215/2001

 

 

 

L = 92 m

I = 8,00 m

Total = 275.413.760 lei

 

 

 

 

 

Suprafata totală = 736 m2

 

 

 

381.

1.3.7.1

Drum acces

T 38 P870

 

Suprafata totală = 500 m2

2004

Carosabil = 83.560.000 lei

HCL nr. 90/16.12.2004

 

382.

1.3.7.1

Drum acces Sos. Afumati

nr. 90–94 T 10

Nr. cadastral 498/9

Suprafata totală = 3.056,34 m2

2005

Carosabil = 510.775.541 lei

HCL nr. 24/18.03.2005

 

383.

1.3.7.1

Drum acces

Sos. Afumati

nr. 90–94 T 10

Nr. cadastral 500/2/24

Suprafata totală = 614 m2

2005

Carosabil = 102.611.680 lei

HCL nr. 24/18.03.2005“

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si gestionarea sistemului informational pentru agricultură si silvicultură

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (16) si al art. 67 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Sistemul informational pentru agricultură si silvicultură, denumit în continuare SIAS, este un instrument tehnic de gestionare a bazei de date referitoare la terenurile cu destinatie agricolă si forestieră, definite la art. 2 lit. a) si b) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, format din următoarele componente principale:

a) evidenta utilizării terenurilor pe categorii de folosintă si proprietari si/sau detinători, în conformitate cu prevederile legale;

b) evidenta fermelor (exploatatiilor) agricole si zootehnice, indiferent de mărimea lor, inclusiv a zonelor cu fărâmitare accentuată a parcelelor;

c) evidenta terenurilor aflate sub incidenta rentei viagere;

d) evidenta zonelor montane;

e) evidenta amenajărilor de îmbunătătiri funciare;

f) evidenta terenurilor viticole;

g) evidenta terenurilor cu plantatii pomicole;

h) evidenta claselor de calitate după nota de bonitate pentru folosintele agricole, pretabilitătii terenurilor pentru folosinte agricole sau silvice si favorabilitătii terenurilor agricole pentru culturi;

i) evidenta recomandărilor privind prioritătile si măsurile agropedoameliorative sau antierozionale necesare, a restrictiilor pentru diverse utilizări ale terenurilor;

j) evidenta terenurilor forestiere, indiferent de forma de exploatare si de proprietate;

k) evidenta stării de fertilitate a solurilor din punct de vedere al evolutiei indicilor agrochimici;

l) evidenta terenurilor degradate, defavorizate, a terenurilor afectate de poluare, inclusiv a zonelor vulnerabile la poluarea cu nitrati;

m) delimitarea si inventarierea tipurilor de degradări;

n) evidenta zonelor orizicole;

o) evidenta terenurilor pretabile la aplicarea nămolurilor de epurare.

Art. 2. – SIAS trebuie să fie compatibil cu sistemul de identificare a parcelelor agricole, componentă a Sistemului Integrat de Administrare si Control si să permită integrarea si a altor componente decât cele prevăzute la art. 1, în functie de necesitătile Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

Art. 3. – În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale se vor aproba continutul si metodologia de realizare a fiecărei componente a SIAS si institutiile care au responsabilitatea realizării si actualizării acestuia.

Art. 4. – SIAS are la bază datele si informatiile din sistemul de evidentă al cadastrului general si cele din registrul de publicitate imobiliară, puse la dispozitie de către Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară în conditiile art. 68 alin. (2) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată.

Art. 5. – (1) Pentru teritoriile administrative prioritare pentru realizarea SIAS, unde nu este introdus cadastrul general, care nu sunt cuprinse în planul anual aprobat de Guvern, conform art. 8 alin. (15) din Legea nr. 7/1996, republicată, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale alocă sume din bugetul propriu pentru realizarea documentatiilor tehnice necesare introducerii cadastrului general.

(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale va semna un acord de colaborare cu Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind caietul de sarcini, modalitătile de verificare, receptie si înscriere în sistemul de publicitate imobiliară si folosirea acestor informatii, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (16) din Legea nr. 7/1996, republicată.

Art. 6. – Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin directiile de specialitate si unitătile care functionează în subordinea sa si/sau în colaborare cu alte institutii, organizează realizarea si actualizarea SIAS, în conditiile legii.

Art. 7. – Finantarea cheltuielilor necesare operatiunilor prevăzute la art. 5 si 6 se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, de la capitolul 83.01 “Agricultură, silvicultură, piscicultură si vânătoare“, titlul IV “Subventii“, articolul 40.15 “Sprijinirea producătorilor agricoli“.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 mai 2006.

Nr. 695.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Alba din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Alba, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia.

Art. 2. – Trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului se face în vederea retrocedării imobilului către proprietarii de drept.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 mai 2006.

Nr. 696.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Alba în domeniul privat al statului

 

Adresa imobilului

care se transmite

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Persoana juridică la care se află în administrare imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Blaj, Str. Primăverii nr. 18, judetul Alba

97.082

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Alba

Sediu administrativ CTARZ Blaj Suprafata construită = 45,4 m2

Suprafata desfăsurată = 60,0 m2,

parter, cărămidă

Valoarea de inventar = 26.100 lei (RON)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 710/1996 privind intrarea, iesirea din tară si tranzitul mărfurilor purtătoare de accize

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Anexa “Lista vămilor autorizate să permită intrarea, iesirea si tranzitul mărfurilor purtătoare de accize“ la Hotărârea Guvernului nr. 710/1996 privind intrarea, iesirea din tară si tranzitul mărfurilor purtătoare de accize, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 27 august 1996, cu completările ulterioare, se completează cu patru noi pozitii cu următorul cuprins:

“Biroul Vamal Băneasa (aeroportuar);

Biroul Vamal Timisoara Aeroport (aeroportuar);

Biroul Vamal Arad (aeroportuar);

Biroul Vamal Aeroport Sibiu (aeroportuar).“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 mai 2006.

Nr. 697.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Alba

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Alba, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 si 701 bis din 25 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 66 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sântimbru“ se completează cu pozitiile nr. 212–215, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

2. Anexa nr. 77 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vintu de Jos“ se completează cu pozitia nr. 148, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 mai 2006.

Nr. 698.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sântimbru, judetul Alba

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar - lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

212.

 

Teren construibil

Situat în localitatea Sântimbru, în suprafată de 320 m2. Se învecinează: E - S.C. “Transavua“; V - DN1; S - proprietatea numitilor Burdulea Elisabeta si Selejan Nicolae; N - drumul vicinal 466.

2006

 

Nr. cadastral 466/1 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sântimbru nr. 22/2006

213.

 

Teren construibil

Situat în localitatea Sântimbru, în suprafată de 800 m2. Se învecinează: E - proprietatea numitului Man Nicolae; V - proprietatea privată a Consiliului Local al Comunei Sântimbru; S - drum vicinal; N - drumul vicinal 466.

2006

 

Nr. cadastral 701/4/3 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sântimbru nr. 22/2006

214.

 

Drum vicinal

Situat în satul Sântimbru, având o lungime de 51 m si o lătime de 6 m, din pământ, străbate parcela cu nr. top. 701/5/2/12/1, începând din drumul comunal Zorilor si se termină în drumul vicinal situat pe parcela cu nr. cadastral 701/4/11/1.

2006

 

Nr. cadastral 701/5/2/12/1 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sântimbru nr. 22/2006

215.

 

Drum vicinal

Situat în satul Sântimbru, având o lungime de 62 m si o lătime de 6 m, din pământ, străbate parcela cu nr. top. 701/4/11/1, începând din drumul vicinal situat pe parcela 701/5/2/12/1 si se termină la limita proprietătii numitului Man Nicolae

2006

 

Nr. cadastral 701/4/11/1 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sântimbru nr. 22/2006

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vintu de Jos, judetul Alba

 

Sectiunea I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar - lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

148.

 

Teren arabil

Teren intravilan în suprafată de 2.200 m2, situat pe strada Vârtopi. Se învecinează: E - stradă; V - dig; S - dig; N - proprietatea numitului Suciu Victor.

2002

 

C.F. nr. 5737, nr. top. 153/2 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vintu de Jos nr. 68/2002

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 37/2005 privind informatiile de interes public si secretele de serviciu

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 23.851/52.429 din 2 iunie 2006, întocmit de Directia generală sanitară veterinară si Directia generală buget, finante, juridică si resurse umane din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Articol unic. – Punctul 20 din anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 37/2005 privind informatiile de interes public si secretele de serviciu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 7 martie 2005, se modifică după cum urmează:

“20. Buletinul de analiză*)

*) Cu exceptia buletinelor de analiză efectuate pe baza probelor prelevate de pe Platforma Codlea, care se comunică din oficiu.“

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Constantin Lupescu

 

Bucuresti, 2 iunie 2006.

Nr. 123.

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor în domeniul arhivistic, precum si a modelului de legitimatie a persoanelor împuternicite să folosească modelul de proces-verbal

 

Având în vedere prevederile art. 5 lit. a) si b), ale art. 29–33 din Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 15 si 16 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă formularul-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor în domeniul arhivistic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, precum si modelul de legitimatie de control a personalului împuternicit să constate contraventiile si să aplice sanctiunile, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. – (1) Formularul-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor în domeniul arhivistic va fi înseriat în sistem unic de către Arhivele Nationale.

(2) Arhivele Nationale si unitătile subordonate păstrează într-un registru special evidenta proceselor-verbale înseriate si distribuite fiecăreia dintre persoanele împuternicite pentru constatarea si sanctionarea contraventiilor în domeniul arhivistic, conform legii.

Art. 3. – Structurile Arhivelor Nationale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 30 mai 2006.

Nr. 1.319.

 

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

Arhivele Nationale

PROCES-VERBAL

de constatare si sanctionare a contraventiilor în domeniul arhivistic

Seria .................. Nr. .................

 

Încheiat astăzi ........, luna ......, anul ......... la ............................................., din .....................................................

Subsemnatul/subsemnata/subsemnatii ......................, în calitate de agent/agenti constatator/constatatori în cadrul Arhivelor Nationale ......................., împuternicit/împuterniciti cu legitimatia de control seria ....... nr. .........., în baza prevederilor Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în urma controlului efectuat în ziua de ......., luna....., anul......, ora ......., la .........., cu sediul în localitatea .........., str. ......... nr. ......, bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ...., judetul/sectorul ........, înmatriculată la ................. sub nr. ..........., cod fiscal ............, reprezentată prin domnul/doamna................., cu domiciliul în localitatea ........., str. ........... nr. ...., bl. ......, sc. ....., et. ....., ap......., judetul/sectorul ......., care se legitimează cu act de identitate seria ....... nr. ........., eliberat de .........................., CNP ......................., în calitate de ........................,

am constatat următoarele:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Faptele constatate constituie contraventie/contraventii, fiind prevăzută/prevăzute la art. 29 din Legea nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare:

1. lit. ........;

2. lit. ........;

3. lit. ........;

4. lit. ........;

5. lit. ........,

si se sanctionează conform art. 30 alin. 1 din Legea nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare, cu amendă de la 250 lei (RON) la 1.000 lei (RON), stabilindu-se amenda în cuantum de:

1. ............................;

2. ............................;

3. ............................;

4. ............................;

5. ............................,

în sumă totală de ..........................

Amenda se va achita la Trezoreria ................................ în contul nr. ................................, iar o copie de pe chitantă se va depune de contravenient sau se va transmite prin postă, recomandat, în termenul legal, la sediul organului constatator din ..................................................

În caz de neachitare a amenzii, în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal, se va proceda la executarea silită conform prevederilor legale.

Alte mentiuni (obiectiuni):

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

 

În conformitate cu prevederile art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 32 din Legea nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării.

Plângerea va fi însotită de copia procesului-verbal de constatare a contraventiei si se va depune la ......................... .

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare, din care exemplarul 2 s-a înmânat contravenientului azi, ........., sau se va comunica acestuia, împreună cu Onstiintarea de plată, prin postă cu confirmare de primire, în cel mult o lună de la data încheierii.

Contravenientul nu este de fată/refuză/nu poate lua cunostintă despre continutul procesului-verbal, lucru atestat de martorul ............, domiciliat în ...................., str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ........, ap. ......, judetul/sectorul .............., act de identitate ..................... seria ......... nr. ........, emis de ............................., CNP .......................................................

Nu a fost de fată nici un martor, deoarece ...............................................................................................................

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Agent constatator/

Agenti constatatori,

Contravenient,

Am luat cunostintă.

Martor,

 

ANEXA Nr. 2

 

MODELUL

legitimatiei de control a personalului împuternicit să constate contraventii în domeniul arhivistic si să aplice sanctiunile

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ARHIVELE NATIONALE

Directia .....................

 

LEGITIMATIE DE CONTROL

Seria ......... nr. .........

 

Numele ..........................................................................................

Prenumele ..................................................................................... Foto

Functia ..........................................................................................

Compartimentul ............................................................................

Data eliberării:

 

Legitimatia nu este transmisibilă.

Director general,

......................................................

 

 

(verso)

 

Titularul legitimatiei are acces la persoanele fizice si juridice pentru efectuarea controlului în baza prevederilor Legii nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare.

De asemenea, titularul acestei legitimatii are următoarele drepturi:

– să controloze si să constate aplicarea prevederilor legale si a normelor care reglementează activitatea arhivistică;

– să examineze orice înscrisuri si să solicite informatiile necesare, verbal sau în scris, în legătură cu obiectivele controlate;

– să constate contraventii si să aplice sanctiuni potrivit prevederilor legale.

Valabilă de la ....................... până la ......................... .

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Decretul nr. 110/1995 privind conferirea medaliei “Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941–1945“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 si 244 bis din 25 octombrie 1995, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– în loc de: “Iancu C. Petrea“ se va citi: “Iancu C. Petru“.

 

În anexa la Decretul nr. 652/1997 privind conferirea medaliei “Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941–1945“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 si 14 bis din 16 ianuarie 1998, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la nr. 7.827, în loc de: “Negu I. Florian“ se va citi: “Negre I. Florian“.

 

În anexa la Decretul nr. 738/2003 privind conferirea “Crucii comemorative a celui de-al doilea Război Mondial, 1941–1945“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 20 noiembrie 2003, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la judetul Hunedoara, la nr. 1.478, în loc de: “Neag D. Giorge“ se va citi: “Niga D. Georgie“.