MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 495         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 8 iunie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

708. – Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetele Constanta, Tulcea si Vrancea

 

709. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea unor efecte ale calamitătilor naturale produse în unele judete

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

577/909. – Ordin al ministrului sănătătii publice si al ministrului finantelor publice privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor titlului XI – “Finantarea unor cheltuieli de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

639. – Ordin al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea Listei produselor, altele decât medicamentele, ce pot fi detinute si eliberate prin farmacii

 

DECIZII ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

335. – Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

113.284. – Decizie privind sanctionarea si interzicerea temporară a desfăsurării activitătii de broker de asigurare a Societătii Comerciale FULL ASIG Broker de Asigurare-Reasigurare – S.R.L.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetele Constanta, Tulcea si Vrancea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se acordă un ajutor umanitar cu titlu gratuit, în limita sumei de 166.600 lei (RON), familiilor din judetele Constanta [49.600 lei (RON)], Tulcea [39.000 lei (RON)] si Vrancea [78.000 lei (RON)] afectate de inundatii si de situatia epidemiologică generată de existenta bolii aviare, constând în combustibili, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune, la preturile de înregistrare, prin debitarea contului 6891 “Cheltuieli privind rezerva de stat“ prin creditul contului 304128 “Stocuri de urgentă de materiale si ambalaje“, respectiv prin creditul contului 3041 “Materiale rezerve de stat“, cantitătile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expeditie si a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuternicitii desemnati de institutiile prefectului din judetele Constanta, Tulcea si Vrancea.

(2) Reîntregirea stocurilor cu cantitătile acordate conform anexei se va face în anul 2007, finantarea fiind asigurată din bugetul aprobat Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.

Art. 3. – (1) Transportul produselor până la locul indicat de institutiile prefectului din judetele Constanta, Tulcea si Vrancea se va efectua în regim de urgentă cu mijloace auto din dotarea unitătilor teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat sau cu mijloace ale unor societăti comerciale angajate de acestea.

(2) Cheltuielile legate de transportul produselor se suportă de Administratia Natională a Rezervelor de Stat, în limita bugetului aprobat.

(3) Schimbarea, sub orice formă, a destinatiei produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisă si atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 4. – (1) Institutiile prefectului din judetele Constanta, Tulcea si Vrancea vor justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei afectate, ca urmare a unor situatii exceptionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediile institutiilor prefectului din judetele Constanta, Tulcea si Vrancea, în vederea punerii lor la dispozitie organelor de control abilitate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Sorin Vicol

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 iunie 2006.

Nr. 708.

 

ANEXĂ

 

LISTA

produselor care se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetele Constanta, Tulcea si Vrancea

 

Nr.

crt.

Produsul

U.M.

Cantitatea

Constanta

Tulcea

Vrancea

0

1

2

3

4

5

1.

Benzină

tone

7

2.

Motorină

tone

5

10

20

 

Valoarea

lei

49.600

39.000

78.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea unor efecte ale calamitătilor naturale produse în unele judete

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă alocarea sumei de 2.648 mii lei (RON) din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, bugetelor proprii ale unor judete, pentru realizarea măsurilor urgente privind deratizarea, dezinfectia si dezinsectia zonelor inundate ca urmare a revărsării fluviului Dunărea, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Pentru asigurarea fondurilor necesare prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 2.648 mii lei (RON) Fondul de interventie la dispozitia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.

Art. 3. – Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare a sumei prevăzute la art. 1, în conformitate cu dispozitiile legale.

Art. 4. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 iunie 2006.

Nr. 709.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

sumelor ce se alocă bugetelor proprii ale unor judete pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale, în vederea realizării măsurilor urgente privind deratizarea, dezinfectia si dezinsectia zonelor inundate

 

Nr.

crt.

Judetul

Suma alocată

– mii lei (RON) –

1.

Călărasi

350

2.

Constanta

300

3.

Dolj

320

4.

Galati

150

5.

Ialomita

350

6.

Olt

578

7.

Tulcea

600

 

Total:

2.648

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 577 din 26 mai 2006

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 909 din 5 iunie 2006

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor titlului XI – “Finantarea unor cheltuieli de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit prevederilor art. 368 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii,

ministrul sănătătii publice si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor titlului XI – “Finantarea unor cheltuieli de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Persoanele juridice care produc sau importă produse din tutun, persoanele juridice care produc ori importă băuturi alcoolice, altele decât bere, vinuri, băuturi fermentate, altele decât bere si vinuri, produse intermediare, asa cum sunt definite prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, directiile, compartimentele si institutiile publice subordonate Ministerului Sănătătii Publice si Ministerului Finantelor Publice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

ANEXĂ

 

NORME

de aplicare a prevederilor titlului XI – “Finantarea unor cheltuieli de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

1. Contributiile instituite pentru combaterea consumului excesiv de produse din tutun si băuturi alcoolice, precum si pentru finantarea unor cheltuieli de sănătate se suportă de persoanele juridice care produc sau importă produse din tutun si băuturi alcoolice, după cum urmează:

a) produse din tutun:

1. pentru tigarete – cu suma de 10 euro/1.000 tigarete;

2. pentru tigări si tigări de foi – cu suma de 10 euro/1.000 bucăti;

3. pentru tutun destinat fumatului – cu suma de 13 euro/kg;

b) pentru băuturi alcoolice, altele decât bere, vinuri, băuturi fermentate – altele decât bere si vinuri –, produse intermediare, asa cum sunt definite prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, contribuie cu suma de 200 euro pe hectolitru alcool pur sau 2 euro pe fiecare litru alcool pur.

2. (1) Contributiile prevăzute la art. 363 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii se deduc din accizele datorate de către persoanele juridice care produc sau importă produse din tutun si băuturi alcoolice – altele decât bere, vinuri, băuturi fermentate, altele decât bere si vinuri, produse intermediare –, stabilite prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, după cum urmează:

a) pentru produsele din tutun din productia internă, contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sănătate se deduce din suma reprezentând valoarea accizelor aferente livrărilor de astfel de produse;

b) pentru băuturile alcoolice din productia internă, marcate cu banderole achizitionate după data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2006, contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sănătate se deduce din valoarea accizelor corespunzătoare cantitătii de banderole înscrise în notele de comandă, determinată pe baza nivelului prevăzut de această ordonantă de urgentă;

c) pentru băuturile alcoolice si pentru produsele din tutun din import, contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sănătate se deduce din valoarea accizelor corespunzătoare marcajelor din notele de comandă aprobate, fără a se efectua plata acesteia la data aprobării notei de comandă. Contributia se va plăti în contul Ministerului Sănătătii Publice si va fi aferentă livrărilor de astfel de produse efectuate pe piata internă.

(2) Pentru băuturile alcoolice din productia internă, livrate începând cu luna mai 2006, marcate cu banderole achizitionate la o dată anterioară acestei luni, pentru care acciza a fost plătită anticipat la momentul achizitionării banderolelor, contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sănătate nu se deduce din această acciză. În acest caz, valoarea contributiei va fi înscrisă distinct în facturile aferente livrărilor respective, determinată pe baza cursului de schimb valutar utilizat la calculul accizelor, aceasta fiind si suma care se va vira în contul Ministerului Sănătătii Publice.

(3) Pentru băuturile alcoolice si produsele din tutun ce urmează a fi importate după data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2006, pentru care marcajele au fost aprobate înainte de această dată, contributia nu se deduce din valoarea accizelor calculate la momentul aprobării notelor de comandă. Contributia aferentă importurilor respective se va plăti în contul Ministerului Sănătătii Publice si va fi aferentă livrărilor de astfel de produse efectuate pe piata internă.

(4) Valoarea în lei a contributiilor se determină la data plătii acestora prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro la cursul de schimb valutar utilizat pentru calculul accizelor, din care s-au dedus aceste contributii.

(5) Sumele reprezentând contributiile prevăzute la art. 363 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii se declară de către plătitori, lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea produselor.

(6) Sumele reprezentând contributiile pentru finantarea unor cheltuieli de sănătate se virează de către plătitori – producători sau importatori ai produselor supuse acestui regim –, lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea produselor, la unitătile Trezoreriei Statului în a căror rază îsi au domiciliul fiscal, astfel:

– în contul 51.14.10.03 “Disponibil din accize încasate din vânzarea produselor din tutun, conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006– contributiile datorate conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 de persoanele juridice care produc produse din tutun;

– în contul 51.14.10.13 “Disponibil din accize încasate din importul de produse din tutun, conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006“ – contributiile datorate conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 de persoanele juridice care importă produse din tutun;

– în contul 51.14.10.02 “Disponibil din accize încasate din vânzarea de alcool, distilate si băuturi alcoolice, conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006– contributiile datorate conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 de persoanele juridice care produc băuturi alcoolice – altele decât bere, vinuri, băuturi fermentate, altele decât bere si vinuri, produse intermediare –, asa cum sunt definite prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

– în contul 51.14.10.12 “Disponibil din accize încasate din importul de alcool, distilate si băuturi alcoolice, conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006– contributiile datorate conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 de persoanele juridice care importă băuturi alcoolice – altele decât bere, vinuri, băuturi fermentate, altele decât bere si vinuri, produse intermediare –, asa cum sunt definite prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

– în contul 51.16.10.05 “Disponibil din taxa asupra unor activităti dăunătoare sănătătii si din publicitatea lor, conform art. 363 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006– contributiile datorate începând cu data de 1 ianuarie 2007 conform art. 363 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 de persoanele juridice care realizează încasări din activităti publicitare la produse din tutun si băuturi alcoolice, după deducerea taxei pe valoarea adăugată.

(7) Plătitorii contributiei pentru finantarea unor cheltuieli de sănătate vor evidentia distinct valoarea acestei contributii în facturile aferente livrărilor de băuturi alcoolice si produse din tutun pe piata internă.

3. (1) Declararea, constatarea, controlul, colectarea si solutionarea contestatiilor pentru contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sănătate, precum si reflectarea în contabilitate a operatiunilor privind declararea si colectarea creantelor bugetare reprezentând contributiile datorate se fac în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si se realizează de organele fiscale potrivit competentelor legale.

(2) În realizarea atributiilor de mai sus, Ministerul Finantelor Publice, prin unitătile fiscale teritoriale, organizează evidenta pe plătitori, persoane juridice, respectiv evidenta centralizată pe categorii de venituri, evidentă care trebuie să ofere informatiile necesare organizării si conducerii evidentei contabile sintetice si analitice a creantelor bugetului de stat.

4. (1) Administratiile finantelor publice municipale, orăsenesti, comunale, precum si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, după caz, au obligatia ca până la data de 10 a lunii următoare celei în care s-a depus declaratia să transmită la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti informatiile privind evidenta centralizată, pe categorii de venituri.

(2) Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generală de administrare a marilor contribuabili transmit unitătilor teritoriale ale Ministerului Sănătătii Publice până la data de 15 a lunii următoare celei în care s-a depus declaratia informatiile privind evidenta centralizată, pe categorii de venituri.

5. (1) Ministerul Sănătătii Publice, prin unitătile sale teritoriale, organizează si conduce contabilitatea drepturilor constatate si a veniturilor încasate aferente bugetului pe care îl administrează potrivit legii.

(2) În scopul raportării prin conturile de executie a veniturilor si cheltuielilor bugetului de mai sus, contabilitatea sintetică si analitică se organizează astfel:

a) contabilitatea sintetică a drepturilor constatate si a veniturilor încasate se conduce potrivit Planului de conturi general pentru institutiile publice, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările si completările ulterioare;

b) contabilitatea analitică a drepturilor constatate si a veniturilor încasate se conduce pe categorii de venituri, pe structura clasificatiei bugetare functionale, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.954/2005, cu modificările si completările ulterioare, pe capitole si subcapitole de venituri.

6. Evidenta contabilă a drepturilor constatate si a veniturilor încasate se realizează de către structurile teritoriale ale Ministerului Sănătătii Publice pe baza situatiilor centralizate lunar, transmise de directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si de Directia generală de administrare a marilor contribuabili.

7. Pe baza datelor din evidenta contabilă sintetică si analitică, unitătile teritoriale ale Ministerului Sănătătii Publice efectuează raportări lunare, precum si raportări trimestriale si anuale prin sistemul situatiilor financiare asupra modului de executare a veniturilor si cheltuielilor bugetului aprobat, precum si a veniturilor neîncasate.

8. Bugetul de venituri si cheltuieli al activitătilor de combatere a consumului excesiv de produse din tutun si băuturi alcoolice se întocmeste si se aprobă odată cu bugetul Ministerului Sănătătii Publice si se execută în conditiile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare.

9. Procedura de efectuare a cheltuielilor pentru finantarea sănătătii din contributiile colectate potrivit art. 363 din Legea nr. 95/2006 va fi stabilită prin instructiuni comune ale Ministerului Sănătătii Publice si Ministerului Finantelor Publice, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei produselor, altele decât medicamentele, ce pot fi detinute si eliberate prin farmacii

 

Având în vedere prevederile art. 35 din cap. VI al titlului I din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, văzând Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutică si aparatură medicală nr. E.N.185/2006,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Lista produselor, altele decât medicamentele, ce pot fi detinute si eliberate prin farmacii, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Farmaciile de spital detin si eliberează, pe lângă medicamente, dispozitive medicale, precum si alte produse necesare asigurării asistentei medicale, în functie de specificul unitătii sanitare în cadrul căreia functionează.

Art. 3. – Produsele cuprinse în lista prevăzută la art. 1 se pot elibera si prin drogherii.

Art. 4. – Produsele mentionate în anexa la prezentul ordin trebuie să îndeplinească cerintele prevăzute de legislatia specifică referitoare la comercializarea acestora.

Art. 5. – Farmaciile, inclusiv cele prevăzute la art. 2, precum si drogheriile sunt obligate să respecte prevederile prezentului ordin.

Art. 6. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 5 iunie 2006.

Nr. 639.

 

ANEXĂ

 

LISTA

produselor, altele decât medicamentele, ce pot fi detinute si eliberate prin farmacii si drogherii

 

1. Dispozitive medicale pentru uz individual, inclusiv consumabile pentru acestea, cu exceptia dispozitivelor medicale implantabile

2. Dispozitive medicale de diagnostic in vitro, destinate a fi utilizate de consumatori (dispozitive de autotestare)

3. Materiale, articole si accesorii necesare îngrijirii bolnavilor sau a persoanelor în vârstă

4. Articole si accesorii utilizate în aplicarea unui tratament medical sau în administrarea medicamentelor

5. Produse destinate întretinerii sau aplicării lentilelor de contact ocular

6. Plante medicinale si produse derivate, uleiuri esentiale

7. Articole si aparate utilizate în igiena buco-dentară si/sau corporală

8. Produse dietetice, de regim si articole sau accesorii speciale necesare utilizării lor

9. Produse cosmetice pentru îngrijire corporală

10. Insecticide si acaricide destinate a fi aplicate pe om

11. Suplimente alimentare

12. Echipamente de protectie acustică

13. Produse de puericultură, precum biberoane, suzete, sterilizatoare, tetine, lapte praf etc., cu exceptia articolelor de îmbrăcăminte, încăltăminte, mobilier, cărucioare, cărti pentru copii, jucării, articole de papetărie, detergenti

14. Produse pentru protectie sexuală.

 

DECIZII ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unică autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale,

în temeiul art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare,

membrii Consiliului National al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

Articol unic. – Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 14 aprilie 2006, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 56, literele b) si d) vor avea următorul cuprins:

“b) textul replicii nu întruneste conditiile stabilite la art. 53;

............................................................................................

d) persoana care solicită dreptul la replică nu respectă conditiile prevăzute la art. 52;“.

2. La articolul 65, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) solicitarea a depăsit termenul prevăzut la art. 62;“.

3. Alineatul (1) al articolului 162 va avea următorul cuprins:

“Art.162. – (1) Nerespectarea prevederilor art. 23, 25, ale art. 28 alin. (2), ale art. 46, 47 si 132, precum si refuzul ducerii la îndeplinire a dispozitiilor referitoare la acordarea dreptului la replică se sanctionează conform dispozitiilor art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare.“

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Ralu Filip

 

Bucuresti, 5 iunie 2006.

Nr. 335.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea si interzicerea temporară a desfăsurării activitătii de broker de asigurare a Societătii Comerciale FULL ASIG Broker de Asigurare-Reasigurare – S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu art. 63 alin. 1 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor adoptate în sedinta din data de 10 mai 2006, conform art. 4 alin. (22)–(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. 130.140 din 17 aprilie 2006 privind controlul inopinat efectuat la Societatea Comercială FULL ASIG Broker de Asigurare-Reasigurare – S.R.L.,

în conformitate cu atributiile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în baza Deciziei nr. 113.258 din 15 martie 2006, organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor au efectuat un control la Societatea Comercială FULL ASIG Broker de Asigurare-Reasigurare – S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Amiral V. Urseanu nr. 3, et. 1, ap. 1, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/11156/15.12.1999, cod unic de înregistrare nr. 12505694, reprezentată în timpul controlului de domnul Marius Dunca, în calitate de director general.

Controlul efectuat de organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a avut ca obiect verificarea modului de decontare a politelor intermediate în baza Contractului de intermediere în asigurări nr. 11.181 din 13 decembrie 2003 încheiat cu Societatea Comercială UNITA ASIGURĂRI – S.A., precum si a modului de respectare a prevederilor Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările si completările ulterioare, si a avut la bază documentele si situatiile prezentate si întocmite sub responsabilitatea reprezentantilor societătii.

Rezultatele actiunii de analiză si control au fost concretizate în procesul-verbal de control inopinat la Societatea Comercială FULL ASIG Broker de Asigurare-Reasigurare – S.R.L., semnat fără obiectiuni de către broker, încheiat în două exemplare, dintre care un exemplar a fost înregistrat sub nr. 10.222 din 12 aprilie 2006 la societatea sus-mentionată, celălalt fiind preluat de echipa de control a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor si înregistrat sub nr. 166.792 din 13 aprilie 2006. În urma analizării constatărilor cuprinse în actul de control, au fost retinute următoarele:

La data de 13 februarie 2003, Societatea Comercială FULL ASIG Broker de Asigurare-Reasigurare – S.R.L. a încheiat cu Societatea Comercială UNITA ASIGURĂRI – S.A. Contractul de intermediere în asigurări nr. 11.181 din 13 decembrie 2003.

Din analiza documentelor prezentate echipei de control rezultă că Societatea Comercială FULL ASIG Broker de Asigurare-Reasigurare – S.R.L., compensând unilateral o parte din primele de asigurare cu comisioanele convenite, fără acordul Societătii Comerciale UNITA ASIGURĂRI – S.A., a încălcat clauzele contractuale, respectiv art. 3 pct. 3/9 din Contractul de intermediere în asigurări nr. 11.181 din 13 decembrie 2003, care prevedea că îbrokerul este obligat să vireze integral sumele cu titlu de prime/rate de primă de asigurare, nefiind îndreptătit să îsi retină din acestea comisionul cuvenit“. De asemenea, din documentele anexate Procesului-verbal încheiat la data de 31 martie 2006 nu rezultă că s-ar fi încheiat între părti o conventie referitoare la compensarea primelor de asigurare cu comisioanele. Fată de cele mentionate mai sus, obligatia Societătii Comerciale FULL ASIG Broker de Asigurare-Reasigurare – S.R.L. fată de Societatea Comercială UNITA ASIGURĂRI – S.A. nu a fost stinsă, aceasta fiind în continuare obligată să depună sumele încasate cu titlu de prime de asigurare.

Fapta sus-mentionată încalcă prevederile art. 63 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare, în sensul că brokerul de asigurare nu a depus la asigurător sumele încasate cu titlu de prime de asigurare, faptă ce se sanctionează în conditiile si potrivit art. 63 alin. 2 din Legea nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de aceste motive, pentru fapta nelegală retinută de organele de control în sarcina Societătii Comerciale FULL ASIG Broker de Asigurare-Reasigurare – S.R.L. prin procesul-verbal sus-mentionat, faptă descrisă în prezenta decizie, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, în temeiul art. 63 alin. 2 lit. d) si alin. 4 din Legea nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare, în Sedinta din data de 10 mai 2006 Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât sanctionarea cu amendă si interzicerea temporară a desfăsurării activitătii de broker de asigurare a Societătii Comerciale FULL ASIG Broker de Asigurare-Reasigurare – S.R.L., drept care emite următoarea

DECIZIE:

Art. 1. – Se sanctionează cu amendă în cuantum de 2.500 lei (RON) si cu interzicerea temporară a desfăsurării activitătii de broker de asigurare până la stingerea tuturor obligatiilor societătii referitoare la primele de asigurare încasate si nedepuse la asigurători Societatea Comercială FULL ASIG Broker de Asigurare-Reasigurare – S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Amiral V. Urseanu nr. 3, et. 1, ap. 1, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/11156/15.12.1999, cod unic de înregistrare nr. 12505694, reprezentată în timpul controlului de domnul Marius Dunca, în calitate de director general, în conformitate cu art. 63 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere faptul că societatea în cauză nu a depus sumele încasate cu titlu de primă de asigurare în contul asigurătorului, faptă ce constituie contraventie, conform art. 63 alin. 1 lit. c) din actul normativ sus-mentionat.

Art. 2. – (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activitătii de asigurare prevăzute la art. 1, brokerului de asigurare i se interzice desfăsurarea activitătii de negociere a încheierii de noi contracte de asigurare sau reasigurare pentru persoane fizice ori juridice, a acordării de asistentă pe durata derulării contractelor în curs sau în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Brokerul are obligatia să îsi notifice clientii, în termen de cel mult 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător.

Art. 3. – (1) În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (10) si (11) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu dispozitiile art. 28 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare, amenda se face venit la bugetul de stat în cotă de 50%, iar diferenta se face venit la bugetul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(2) Dovada de plată a amenzii va fi prezentată Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor imediat după achitare.

Art. 4. – (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială FULL ASIG Broker de Asigurare-Reasigurare – S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 5. – Prezenta decizie îsi produce efectele la data comunicării sale societătii sanctionate, potrivit art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 26 mai 2006.

Nr. 113.284.