MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 501         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 9 iunie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

225. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale

 

807. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale

 

229. – Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2000 privind acordarea de facilităti persoanelor care au domiciliul în localitătile rurale aflate în zonele montane

 

811. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2000 privind acordarea de facilităti persoanelor care au domiciliul în localitătile rurale aflate în zonele montane

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

711. – Hotărâre pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier si din sectorul piscicol

 

732. – Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea Congresului Regional pentru Combaterea Contrafacerii si Pirateriei în anul 2006

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

298. – Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate

 

Rectificări la:

 - Decizia primului-ministru nr. 57/2006

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12 din 22 februarie 2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 27 februarie 2006, cu următoarele modificări:

1. Alineatele (2), (4) si (5) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:

“(2) Autorizatiile de depozit se acordă fără percepere de taxe pentru spatiile de depozitare pentru produse agricole, conform regulamentului pentru acordarea acestora, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

..............................................................................................

(4) Până la data de 30 iunie 2006, depozitarea si comercializarea cerealelor se pot face si în spatiile de depozitare care nu au obtinut autorizatia de depozit.

(5) Cantitătile de cereale depozitate sunt rezultatul achizitiilor pe baza contractelor de vânzare-cumpărare, al contractelor de prestări de servicii încheiate cu partenerii de pe filieră, precum si al productiei proprii, în cazul în care operatorii economici care detin în proprietate sau administrează spatii de depozitare autorizate exploatează, în conditiile legii, terenuri agricole si depozitează productia obtinută în vederea comercializării si/sau procesării.“

2. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(2) În temen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă toti operatorii economici cu activitate de morărit au obligatia de a dota morile cu cântare pe flux atât la intrarea materiilor prime, cât si la iesirea produselor finite.“

3. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

“Art.11. – (1) Pâinea si produsele de morărit si panificatie se comercializează către persoane juridice, însotite de facturi fiscale.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

 

Bucuresti, 7 iunie 2006.

Nr. 225.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 iunie 2006.

Nr. 807.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2000 privind acordarea de facilităti persoanelor care au domiciliul în localitătile rurale aflate în zonele montane

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Legea nr. 144/2000 privind acordarea de facilităti persoanelor care au domiciliul în localitătile rurale aflate în zonele montane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art.7. – (1) Tinerii căsătoriti în vârstă de până la 40 de ani au dreptul o singură dată la material lemnos pentru constructie, în cantitate de 25 m3 de familie. Cererile acestora vor fi înaintate de către primari directiilor silvice ale Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva, care, prin ocoalele silvice din zonă, au obligatia să le onoreze de urgentă sau să le aprobe atunci când solicitarea se realizează din vegetatia forestieră din afara fondului forestier sau din pădurile care apartin consiliilor locale.

(2) Primarii vor asigura folosirea materialului lemnos inclusiv pentru constituirea de pensiuni agroturistice.

(3) Familiilor de tineri prevăzute la alin. (1), în care cel putin unul dintre membri este absolvent de studii superioare sau medii de profil economic, comercial, turistic, agroturistic, servicii hoteliere, precum si familiilor de tineri agricultori care au absolvit un curs de calificare atestat li se acordă, la cerere, o singură dată, cantitatea de 100 m3 de material lemnos necesar construirii de pensiuni agroturistice, cu conditia să detină un proiect si un plan de afaceri agreate de Autoritatea Natională pentru Turism din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si avizul Agentiei Nationale a Zonei Montane si alte programe specifice de dezvoltare rurală din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliului judetean.

(4) Pe baza autorizatiei eliberate de primar, ocoalele silvice vor acorda, la cerere, cantitatea de material lemnos necesară pentru modernizarea caselor de locuit, anexelor gospodăresti, precum si pentru construirea de pensiuni agroturistice.“

2. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art.12. – (1) Reducerile de 50% pe calea ferată si pentru materialul lemnos atribuit prin prezenta lege se suportă de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(2) Normele metodologice pentru stabilirea modului în care se asigură decontarea de la bugetul de stat a reducerilor prevăzute la art. 8 se aprobă prin hotărâre a Guvernului.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 7 iunie 2006.

Nr. 229.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2000 privind acordarea de facilităti persoanelor care au domiciliul în localitătile rurale aflate în zonele montane

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2000 privind acordarea de facilităti persoanelor care au domiciliul în localitătile rurale aflate în zonele montane si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 iunie 2006.

Nr. 811.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier si din sectorul piscicol

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Alineatul (2) al articolului 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier si din sectorul piscicol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 10 ianuarie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Începând cu luna iunie a anului 2006, valoarea subventiei este de 2,80 lei (RON)/cap pentru puii broiler livrati la abatoare autorizate, cu o greutate minimă de 1,75 kg/cap.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 iunie 2006.

Nr. 711.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea Congresului Regional pentru Combaterea Contrafacerii si Pirateriei în anul 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă cheltuielile aferente organizării la Bucuresti, în perioada 11–12 iulie 2006, a Congresului Regional pentru Combaterea Contrafacerii si Pirateriei în anul 2006, în sumă de 340 mii lei (RON).

Art. 2. – Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul Ministerului Public din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, la capitolul 51.01 “Autorităti publice si actiuni externe“, titlul 20 “Bunuri si servicii“, articolul 20.30 “Alte cheltuieli“.

Art. 3. – Devizul estimativ al actiunii prevăzute la art. 1 este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. – Sumele rămase neutilizate se restituie la Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului până la data de 10 decembrie 2006.

Art. 5. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Public pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 iunie 2006.

Nr. 732.

 

ANEXĂ

 

DEVIZ ESTIMATIV

privind cheltuielile ocazionate de Congresul Regional pentru Combaterea Contrafacerii si Pirateriei

(Bucuresti, 11–12 iulie 2006)

 

1. Cheltuieli pentru mese oficiale

A. Dejun de lucru oferit de Guvernul României pentru participantii la Congresul Regional pentru Combaterea Contrafacerii si Pirateriei în data de 11 iulie 2006

1 zi x 320 de persoane x 300 lei (RON)/zi = 96 mii lei (RON)

B. Receptie oferită de Guvernul României în seara zilei de 11 iulie 2006 (cocktail – receptie)

1 zi x 320 de persoane x 75 lei (RON)/zi = 24 mii lei (RON)

Total 1 (A+B) = 120 mii lei (RON)

2. Cheltuieli pentru tratatii în timpul Congresului Regional pentru Combaterea Contrafacerii si Pirateriei

2 zile x 320 de persoane x 19,5 lei (RON)/persoană/zi = 12,5 mii lei (RON)

3. Cheltuieli pentru materiale promotionale si rechizite (brosuri, ecusoane etc.) = 8 mii lei (RON)

4. Alte cheltuieli pentru invitatii străini

Cheltuieli de aeroport sosire-plecare

1. Deschidere salon oficial aeroport

17 oficiali x 7,8 lei (RON) x 2 = 0,265 mii lei (RON)

2. Transfer avion salon

17 oficiali x 3,1 lei (RON) x 2 = 0,105 mii lei (RON)

3. Tratatii în aeroport

17 oficiali x 2 persoane x 0,6 lei (RON) x 2 = 0,041 mii lei (RON)

Total = 0,411 mii lei (RON)

5. Cadouri

4 oficiali x 225 lei (RON) = 0,900 mii lei (RON)

TOTAL (1+2+3+4+5): 39.445 euro = 142 mii lei (RON)

Prestări servicii Hotel Marriott: 55.000 euro = 198 mii lei (RON)

TOTAL GENERAL: 94.445 euro = 340 mii lei (RON)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate

 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătilor de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, ale art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale buget si credite externe nr. E.N. 8.549/2006,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al institutului, prevăzut la art. 1, reprezintă limită maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Ministerului Sănătătii si cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutul va putea efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. – Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contraventională în conditiile legii.

Art. 4. – Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 27 martie 2006.

Nr. 298.

 

ANEXĂ

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

RECTIFICĂRI

 

În Decizia primului-ministru nr. 57/2006 privind numirea Comisiei pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale înaltilor functionari publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 23 mai 2006, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la art. 1, în loc de: “– domnul Adrian Gorun, conferentiar universitar doctor, ...“ se va citi: “– domnul Adrian Gorun, profesor universitar doctor, ...“.