MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 502         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 9 iunie 2006

 

SUMAR

 

ACTE ALE BIROURILOR PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTATILOR SI SENATULUI

 

2. – Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind modul de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 410 din 16 mai 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3717 alin. 2, 3 si 4 din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

632. – Ordin al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea modelului declaratiei de interese, al declaratiei referitoare la incompatibilităti si al declaratiei de avere

 

ACTE ALE BIROURILOR PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTATILOR SI SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor privind modul de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor

 

Birourile Permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă Normele privind modul de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Comisia permanentă comună a Camerei Deputatilor si Senatului pentru Statutul deputatilor si al senatorilor, organizarea si functionarea sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului va transmite normele prevăzute la art. 1 Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, în vederea elaborării instructiunilor si a aplicării acestora.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Birourile Permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului în sedinta comună din data de 30 mai 2006.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 30 mai 2006.

Nr. 2.

 

ANEXĂ

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

COMISIA COMUNĂ A CAMEREI DEPUTATILOR SI SENATULUI

PENTRU STATUTUL DEPUTATILOR SI AL SENATORILOR,

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SEDINTELOR COMUNE

ALE CAMEREI DEPUTATILOR SI SENATULUI

 

NORME

privind modul de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor

 

Art. 1. – (1) Pensia se acordă, la cerere, cu respectarea prevederilor Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, denumită în continuare lege, după îndeplinirea conditiilor de acordare a oricărei categorii de pensii prevăzute în Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, în situatia în care sunt îndeplinite conditiile de eligibilitate privind vârsta si stagiul de cotizare prevăzute de aceasta.

(2) Pensia calculată potrivit legii nu se acordă simultan cu indemnizatia de deputat sau senator.

Art. 2. – Beneficiarii pensiei prevăzute de lege sunt deputatii si senatorii care începând cu 1990 detin sau au detinut mandate de deputat sau senator, din care cel putin unul a fost un mandat complet.

Art. 3. – (1) În sensul legii, mandatul este definit ca perioada de timp cuprinsă între două alegeri generale.

Mandatul complet are 48 de luni în legislaturile 1992–1996, 1996–2000, 2000–2004 etc., respectiv 29 de luni corespunzătoare legislaturii 1990–1992.

(2) Mandatele incomplete detinute de deputati si senatori au durate mai mici decât cele de la alin. (1) si iau în calcul numărul întreg de luni în care deputatul sau senatorul a detinut efectiv mandatul de parlamentar.

(3) Mandatele incomplete sunt cele care au constituit cazuri de fortă majoră ce au determinat parlamentarul să-si întrerupă mandatul sau să îl înceapă cu întârziere: deces, boală, numirea în executiv într-o functie diferită de cea de ministru, dobândirea unui mandat în structurile administratiei publice locale în urma alegerilor locale organizate în timpul mandatului, accesul cu întârziere în Parlament, ca urmare a eliberării unui loc de pe lista electorală etc.

Art. 4. – Beneficiază de pensie conform legii următoarele persoane:

a) care la data solicitării pensiei au calitatea de deputat sau senator, încheie cel putin un mandat complet si au îndeplinite conditiile de vârstă si stagiu de cotizare necesare obtinerii unei categorii de pensie prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare;

b) care la data solicitării pensiei nu au calitatea de deputat sau senator, dar au detinut în trecut cel putin un mandat complet de deputat sau senator si îndeplinesc conditiile de vârstă si stagiu de cotizare prevăzut de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, pentru obtinerea unei categorii de pensie;

c) care la data solicitării pensiei au o pensie stabilită legal în sistemul public de pensii, pe baza Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, si au detinut în perioada 1990 până la data solicitării cel putin un mandat complet de deputat sau senator.

Art. 5. – (1) Baza de calcul (BC) a cuantumului pensiei o reprezintă indemnizatia de bază medie lunară din ultimele 12 luni de mandat ale unui deputat sau senator în activitate.

(2) Baza de calcul pentru actualizarea pensiilor stabilite conform legii o constituie indemnizatia de bază lunară a unui deputat sau senator în activitate.

(3) Modificarea bazei de calcul ca urmare a majorărilor sau indexărilor indemnizatiei se comunică Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale în termen de cel mult 30 de zile calendaristice, de către Camerele Parlamentului, cu viza Comisiei permanente pentru Statutul deputatilor si senatorilor.

Art. 6. – (1) Calculul pensiei pentru mandate complete se face conform art. 49 alin. (1) si (2) din lege, exemplificat în anexa nr. 1 la prezentele norme.

(2) Calculul pensiei pentru mandate multiple complete si incomplete se face conform anexei nr. 2 la prezentele norme.

Art. 7. – Pensia de urmas se calculează potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, din pensia stabilită conform prevederilor legii, aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, potrivit art. 49 din lege si prezentelor norme, sustinătorul decedat, stabilită pe baza indemnizatiei de bază medii lunare din ultimele 12 luni a unui parlamentar în activitate.

Art. 8. – (1) Cuantumul pensiei de urmas se stabileste prin aplicarea procentelor prevăzute la art. 71 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, în functie de numărul urmasilor îndreptătiti, asupra cuantumului pensiei stabilite prin lege si prevederile art. 5 alin. (1) si art. 6 din prezentele norme.

(2) Partea din pensia de urmas calculată din pensia deputatului sau senatorului decedat care depăseste nivelul pensiei de urmas calculate din pensia pentru limită de vârstă cuvenită titularului din sistemul public se suportă din bugetul de stat.

Art. 9. – Drepturile de pensie de urmas stabilite ca urmare a optiunii de la pensia proprie din sistemul public la pensia de urmas stabilită din pensia de deputat sau senator se cuvin si se acordă cu luna următoare depunerii cererii.

Art. 10. – (1) Deputatul sau senatorul care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 49 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, pentru pensia anticipată, precum si pe cele de la art. 4 lit. a) si b) din prezentele norme poate beneficia, la cerere, de pensie în conformitate cu legea. În acest caz, cuantumul pensiei se calculează conform prevederilor art. 6 din prezentele norme si nu poate fi cumulat cu veniturile realizate în perioada de anticipare, dintr-o activitate profesională prevăzută la art. 5 alin. (1) pct. I si II din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În cazul în care beneficiarul unei pensii anticipate desfăsoară o activitate potrivit art. 5 alin. (1) pct. I si II din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, plata pensiei se suspendă în conditiile art. 92 alin. (1) lit. b) din aceeasi lege.

(3) La împlinirea vârstei standard de pensionare, pensia anticipată din sistemul public de pensii se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare.

Art. 11. – (1) Deputatul sau senatorul care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 50 alin. (1) si (11) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, pentru pensia anticipată partială, precum si pe cele de la art. 4 lit. a) si b) din prezentele norme poate beneficia, la cerere, de pensie în conformitate cu legea.

(2) Cuantumul pensiei prevăzute la alin. (1) se calculează prin diminuarea cuantumurilor calculate conform art. 6 din prezentele norme, în raport cu stagiul de cotizare realizat si cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare, conform tabelului nr. 1.

 

Tabelul nr. 1

 

Stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet de cotizare din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare

Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare (%)

Până la un an

0,50

Peste 1 an

0,45

Peste 2 ani

0,40

Peste 3 ani

0,35

Peste 4 ani

0,30

Peste 5 ani

0,25

Peste 6 ani

0,20

Peste 7 ani

0,15

Peste 8 ani

0,10

Între 9 si 10 ani

0,05

 

(3) În cazul în care beneficiarul unei pensii anticipate partiale stabilite conform legii desfăsoară o activitate potrivit art. 5 alin. (1) pct. I si II din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, plata pensiei se suspendă în conditiile art. 92 din aceeasi lege.

(4) La împlinirea vârstei standard de pensionare, pensia anticipată partială conform legii, ca si pensia anticipată partială din sistemul public de pensii, se recalculează prin eliminarea diminuărilor, respectiv prin adăugarea perioadelor de asimilare si a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare.

Art. 12. – (1) Pentru beneficiarii prevăzuti la art. 4 lit. a) si b), în vederea stabilirii pensiei, dosarul de pensie trebuie să cuprindă:

a) cerere de stabilire a pensiei conform legii;

b) actele necesare stabilirii pensiei conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare;

c) adeverinta-tip pentru pensie conform anexei nr. 3 la prezentele norme, întocmită de Camera Deputatilor sau de Senat, care va cuprinde numărul de mandate, perioada detinerii acestora, numărul de luni din totalul de luni al mandatelor efectuate de solicitant, precum si cuantumul indemnizatiei medii lunare din perioada ultimelor 12 luni de mandat.

(2) Pentru beneficiarii prevăzuti la art. 4 lit. c), dosarul de pensie trebuie să cuprindă:

a) cerere de stabilire a pensiei conform legii;

b) ultimul cupon de pensie sau numărul dosarului de pensionare;

c) adeverinta-tip pentru pensie conform anexei nr. 3 la prezentele norme, întocmită de Camera Deputatilor sau de Senat, care va cuprinde numărul de mandate, perioada detinerii acestora, numărul de luni din totalul de luni al mandatelor efectuate de solicitant, precum si cuantumul indemnizatiei medii lunare din perioada ultimelor 12 luni de mandat.

Art. 13. – Stabilirea, actualizarea si plata pensiilor se efectuează de către casele teritoriale de pensii.

Art. 14. – Dosarul de pensie întocmit conform art. 12 va fi depus la casa teritorială de pensii în a cărei rază îsi are domiciliul persoana îndreptătită, care va calcula atât pensia din sistemul public stabilită conform Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, cât si pensia stabilită potrivit prevederilor statutului deputatilor si senatorilor. Pensia care se achită titularului este pensia cea mai avantajoasă.

Art. 15. – (1) Drepturile de pensie prevăzute la art. 49 din lege se acordă si se plătesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, astfel:

a) de la data îndeplinirii conditiilor de pensionare sau de obtinere a pensiei conform legii, după caz, sau de la data solicitării, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile, respectiv 90 de zile în perioada  esalonării vârstelor standard de pensionare si a stagiilor de cotizare, de la această dată;

b) de la data depunerii cererii, dacă cererea a fost depusă cu depăsirea termenului de 30 de zile, respectiv 90 de zile de la data îndeplinirii conditiilor de pensionare pentru limită de vârstă sau de obtinere a pensiei conform legii în cazul celor care au deja o decizie de pensionare si au detinut cel putin un mandat complet de deputat sau senator.

(2) Pentru beneficiarii prevăzuti la art. 4 lit. c) care optează pentru pensia prevăzută la art. 49 din lege, drepturile de pensie se acordă si se plătesc după cum urmează:

a) de la data intrării în vigoare a legii, dacă cererea a fost depusă în termen de 90 de zile de la această dată;

b) de la data depunerii cererii, dacă cererea a fost depusă cu depăsirea termenului prevăzut la lit. a).

Art. 16. – Casa teritorială de pensii emite o singură decizie de pensie pentru oricare dintre beneficiarii prevăzuti la art. 4 din prezentele norme, în care vor fi înscrise distinct cuantumurile celor două categorii de pensii, pensia din sistemul public, respectiv pensia conform legii, precum si diferenta dintre cele două pensii care urmează a fi suportată de la bugetul de stat. Această diferentă urmează a fi evidentiată distinct si în fisa pentru evidenta drepturilor bănesti ale pensionarului.

Art. 17. – (1) În aplicarea prevederilor art. 50 alin. (2) din lege privind actualizarea pensiei, se stabileste următoarea procedură:

a) Camera Deputatilor si Senatul informează în scris Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale ori de câte ori are loc o majorare sau o indexare a indemnizatiilor de bază lunare ale deputatilor si senatorilor aflati în activitate (anexa nr. 4 la prezentele norme);

b) Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale va transmite institutiilor prevăzute la lit. a) listele cu titularii pensiilor aflate în plată;

c) institutiile mentionate la lit. a) transmit adeverintele nominale, întocmite conform anexei nr. 4 la prezentele norme, Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, care le comunică caselor teritoriale de pensii în vederea punerii în aplicare. Drepturile actualizate se acordă începând cu luna următoare celei în care a intervenit modificarea.

(2) Actualizarea pensiei se face în raport cu nivelul bazei de calcul (BC) stabilite la art. 5 alin. (2), pe baza noii indemnizatii de bază.

Art. 18. – La fiecare actualizare a pensiilor casele teritoriale de pensii vor emite o nouă decizie pe baza adeverintelor transmise de cele două Camere. Noua decizie, însotită de o copie a adeverintei în baza căreia s-a efectuat actualizarea, va fi comunicată pensionarului.

Art. 19. – Răspunderea cu privire la stabilirea conditiilor de eligibilitate si a elementelor de calcul în vederea stabilirii si actualizării pensiilor revine celor două Camere ale Parlamentului.

Art. 20. – Prevederile Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor referitoare la pensii se completeză cu prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, în ceea ce priveste suspendarea, încetarea plătii si jurisdictia.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

EXEMPLE

privind calculul pensiei potrivit art. 49 alin. (1) si (2) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor (mandate complete)

 

1. Pentru un deputat sau senator care a realizat 3 sau mai multe mandate complete

Media indemnizatiilor brute lunare realizate în ultimele 12 luni înainte de data pensionării (art. 4 din norme) sau

indemnizatia de bază lunară a unui parlamentar aflat în activitate (art. 5 alin. 2 din norme) presupunem că este de 4.000 lei.

Cuantumul pensiei: 80% x 4.000 = 3.200 lei.

2. Pentru un senator sau deputat care a realizat două mandate complete

Media indemnizatiilor brute lunare realizate în ultimele 12 luni înainte de data pensionării (art. 4 din norme) sau indemnizatia de bază lunară a unui parlamentar în activitate (art. 5 alin. 2 din norme) este de 4.000 lei.

Cuantumul pensiei: 2.560 lei.

80% x 4.000 = 3.200 lei

20% x 3.200 = 640 lei

3.200–640 = 2.560 lei

3. Pentru un senator sau deputat care a realizat un mandat complet

Media indemnizatiilor brute lunare realizate în ultimele 12 luni înainte de data pensionării (art. 4 din norme) sau indemnizatia de bază lunară a unui parlamentar în activitate (art. 5 alin. 2 din norme) este de 4.000 lei.

Cuantumul pensiei: 1.920 lei.

80% x 4.000 = 3.200 lei

40% x 3.200 = 1.280 lei

3.200–1.280 = 1.920 lei

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

EXEMPLE

privind calculul pensiei, potrivit Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, pentru mandate complete si incomplete

 

Se consideră:

BC – baza de calcul = 4.000 lei (exemplu)

P3 = 0,8 x BC = cuantumul pensiei pentru 3 mandate complete = 3.200 lei

P2 = P3–0,2 x P3 = cuantumul pentru două mandate complete = 2.560 lei

P1 = P3–0,4 x P3 = cuantumul pentru un mandat complet = 1.920 lei

DP = 0,2 x P3 = cuantumul diferentei maxime pentru un mandat incomplet = 640 lei

Se iau în considerare două situatii:

1. Un mandat complet si încă unul sau două mandate incomplete:

Pensia = P1 + f1 x DP + f2 x DP.

2. Două mandate complete si încă unul incomplet:

Pensia = P2 + f1 x DP

În formulele de mai sus, f reprezintă raportul l/n dintre numărul de luni prestate integral în cadrul mandatului si numărul total al lunilor din respectivul mandat care a fost îndeplinit în mod incomplet de către deputat sau senator.

Exemple:

A. Un mandat complet de 48 de luni si un mandat incomplet de 24 de luni într-un mandat de 48 de luni:

Pensia = P1 + f x DP = 1.920 + (24/48) x 640 = 2.240 lei.

B. Un mandat complet de 48 de luni si un mandat incomplet de 24 de luni în mandatul de 29 de luni:

Pensia = P1 + f x DP = 1.920 + (24/29) x 640 = 2.445,8 lei.

C. Un mandat complet de 48 de luni si două mandate incomplete de câte 24 de luni din cadrul unor mandate de 48 de luni:

Pensia = P1 + f1 x DP + f2 x DP = 1.920 + (24/48) x 640 + (24/48) x 640 = 2.860 lei.

D. Două mandate complete si un mandat incomplet de 24 de luni dintr-un mandat de 48 de luni:

Pensia = P2 + f x DP = 2.560 + (24/48) x 640 = 2.880 lei.

E. Un mandat complet de 48 de luni si două mandate incomplete de câte 24 de luni, unul dintr-un mandat de 48 de luni si celălalt dintr-un mandat de 29 de luni:

Pensia = P1 + f1 x DP + f2 x DP = 1.920 + (24/48) x 640 + (24/29) x 640 = 2.765,8 lei.

 

NOTĂ: Baza de calcul se consideră ca fiind media lunară a indemnizatiei de bază din ultimele 12 luni de mandat pentru beneficiarii prevăzuti la art. 4 din norme si indemnizatia de bază a parlamentarilor în activitate pentru beneficiarii prevăzuti la art. 5 alin. (2) din norme.

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

Denumirea Camerei ...........................

Adresa ................................................

Telefonul .............................................

Nr. .................../ .................................

 

ADEVERINTĂ

pentru stabilirea pensiei conform Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor

(beneficiarii prevăzuti la art. 4 din norme)

 

Se adevereste prin prezenta că domnul/doamna ........................................, domiciliat/domiciliată în ........................., str. ................................ nr. ......, bl. ........., sc. ......, ap. ....., sectorul ....., judetul ......................, act de identitate ............ seria ........... nr. .........., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, îndeplineste conditiile prevăzute la art. 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, pentru acordarea pensiei.

Functia la data pensionării ...............................................................................................................................................

Vârsta la data pensionării ...............................................................................................................................................

(ani, luni)

Numărul de mandate complete .....................................................................................................................................

Perioada îndeplinirii mandatelor complete .......................................................................................................................

Numărul de mandate incomplete ......................................................................................................................................

Perioada îndeplinirii mandatelor incomplete ...................................................................................................................

Numărul de luni îndeplinite în mandatele incomplete .....................................................................................................

Pensia stabilită pe baza Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare [art. 4 lit. c)], la data de ..................... ............................ .

Indemnizatia medie brută lunară în ultimele 12 luni de mandat a deputatilor si senatorilor .......................................

Certificăm corectitudinea si legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverintă.

 

Secretar general,

........................................

Directia cu atributii de salarizare – personal

Director,

...............................

 

Subsemnatul................ sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverintă, care corespund realitătii.

Optez pentru pensia cea mai avantajoasă.

Semnătura

.........................

B.I./C.I. seria ...................... nr. ...............

Eliberat la data de ............ de ..............

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

Denumirea Camerei ...........................

Adresa ................................................

Telefonul ............................................

Nr. .................../ ................................

 

ADEVERINTĂ

pentru actualizarea pensiei deputatilor si senatorilor conform Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor

 

Se adevereste prin prezenta că domnul/doamna ..............................., având decizia de pensie nr. ........................ din ............, îndeplineste conditiile prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, pentru actualizarea pensiei.

Functia la data pensionării prin pensie conform Legii nr. 96/2006 ........................................................................... Indemnizatia de bază lunară a unui deputat sau senator în activitate pe baza căreia se actualizează pensia de serviciu: ................................................ lei.

Data modificării indemnizatiei de bază lunare a deputatilor si senatorilor în activitate: ..........................................

Certificăm corectitudinea si legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverintă.

 

Secretar general,

.....................................

Directia cu atributii de salarizare – personal

Director,

...............................

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 410

din 16 mai 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3717 alin. 2, 3 si 4 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Ion Tiuc㠖 procuror

Daniela Ramona Maritiu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3717 alin. 2, 3 si 4 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠓Comat Mures“ – S.A. din Târgu Mures în Dosarul nr. 10.719/2005 al Judecătoriei Târgu Mures.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. În acest sens, face referire la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 9 februarie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 10.719/2005, Judecătoria Târgu Mures a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3717 alin. 2, 3 si 4 din Codul de procedură civilă. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercial㠓Comat Mures“ – S.A. din Târgu Mures cu ocazia solutionării unei contestatii la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale, deoarece nu definesc notiunea de “cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite“, dând executorului judecătoresc posibilitatea discretionară să le stabilească la libera sa apreciere, întocmai ca o instantă de judecată. De asemenea, se arată că procesul-verbal prin care executorul judecătoresc fixează onorarii si stabileste cheltuieli de executare reprezintă titlu executoriu, instituindu-se astfel dreptul executorului judecătoresc de a aprecia arbitrar cuantumul cheltuielilor de executare, încălcându-se prevederile art. 16 alin. (1), art. 24 alin. (1) si art. 44 din Constitutie.

Judecătoria Târgu Mures apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit, principiul instituit de legiuitor fiind acela potrivit căruia cheltuielile de executare sunt în sarcina debitorului. Fundamentul acestui principiu este faptul că debitorul se află în culpă procesuală, întrucât nu si-a executat de bună-voie obligatiile impuse printr-un titlu executoriu, astfel că este firesc ca el să suporte cheltuielile pe care le-a ocazionat în legătură cu urmărirea silită. Textul de lege criticat cuprinde reguli privitoare la avansarea si lichidarea cheltuielilor în cadrul executării silite, oferind în cuprinsul său toate garantiile respectării principiului constitutional al egalitătii în drepturi a cetătenilor. În continuare, arată că nu poate fi retinută nici critica potrivit căreia textul de lege criticat contravine prevederilor art. 24 si ale art. 44 alin. (2) din Legea fundamentală.

Avocatul Poporului arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că în măsura în care normele supuse controlului de constitutionalitate se aplică în mod egal tuturor celor aflati în situatia prevăzută în ipoteza normei legale, fără nici o discriminare pe considerente arbitrare, nu se poate retine contrarietatea acestora cu dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie. În continuare, arată că nu poate fi retinută nici aprecierea potrivit căreia textul de lege criticat contravine prevederilor art. 24 alin. (1) si ale art. 44 alin. (2) din Legea fundamentală.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), precum si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 3717 alin. 2, 3 si 4 din Codul de procedură civilă. Textul de lege criticat a fost introdus prin pct. 137 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 2 octombrie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 219/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 14 iulie 2005.

Textul criticat are următorul cuprins: “Cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit, afară de cazul când creditorul a renuntat la executare sau dacă prin lege se prevede altfel.

Sumele ce urmează să fie plătite se stabilesc de către executorul judecătoresc, prin proces-verbal, pe baza dovezilor prezentate de partea interesată, în conditiile legii.

Pentru sumele stabilite potrivit prezentului articol procesulverbal constituie titlu executoriu.“

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1), referitoare la egalitatea în drepturi, ale art. 24 alin. (1), referitoare la dreptul la apărare, si ale art. 44, referitoare la dreptul de proprietate privată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, în ceea ce priveste încălcarea prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, în măsura în care reglementarea dedusă controlului se aplică tuturor celor aflati în situatia prevăzută în ipoteza normei legale, fără nici o discriminare pe considerente arbitrare, critica cu un atare obiect nu este întemeiată.

De asemenea, Curtea observă că nu poate fi retinută nici critica potrivit căreia acest text de lege contravine prevederilor art. 24 alin. (1) din Constitutie. Astfel, prin Decizia nr. 206 din 15 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 5 iunie 2003, Curtea Constitutională a statuat că stabilirea cheltuielilor de executare, prevăzută de art. 3717 alin. 3 si 4 din Codul de procedură civilă, printr-un proces-verbal care constituie titlu executoriu, încheiat de executorul judecătoresc, nu este un act arbitrar al acestuia, ci, potrivit chiar reglementării criticate, are loc pe baza dovezilor prezentate de partea interesată, în conditiile legii. În aceste conditii, Curtea a considerat că, sub imperiul reglementării deduse controlului, procesul-verbal încheiat de executorul judecătoresc nu scapă controlului instantelor de judecată, iar întocmirea acestuia, în conditiile prevăzute de lege, nu lezează în nici un fel accesul liber la justitie sau dreptul persoanei la apărare, câtă vreme art. 399 din Codul de procedură civilă, care prevede că împotriva oricărui act de executare se poate face contestatie de către cei interesati sau vătămati prin executare, oferă toate garantiile procesuale pentru realizarea deplină a acestor drepturi.

În acelasi timp, Curtea a retinut că, în conformitate cu prevederile art. 126 alin. (2) si ale art. 129, Constitutia lasă la latitudinea legiuitorului stabilirea procedurii de judecată si a căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoresti. Or, în cazul la care se referă exceptia de neconstitutionalitate, calificarea procesului-verbal încheiat de executorul judecătoresc ca fiind titlu executoriu a fost determinată de necesitatea solutionării cu celeritate a cauzelor aflate în faza procesuală a executării, fără a afecta în acest mod vreun drept fundamental al părtilor implicate în proces.

De asemenea, în ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate raportată la art. 44 din Constitutie, Curtea constată că aceste dispozitii nu sunt incidente în cauza dedusă controlului de constitutionalitate.

Ratiunile care au stat la baza adoptării solutiei anterioare îsi păstrează valabilitatea si în prezent, astfel încât aceasta se impune a fi mentinută.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3717 alin. 2, 3 si 4 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠓Comat Mures“ – S.A. din Târgu Mures în Dosarul nr. 10.719/2005 al Judecătoriei Târgu Mures.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 mai 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului declaratiei de interese, al declaratiei referitoare la incompatibilităti si al declaratiei de avere

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Serviciului juridic nr. E.N. 142/2006,

în conformitate cu prevederile art. 187 alin. (4) si (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii,

în temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă modelul declaratiei de interese pe care au obligatia de a o depune persoanele din conducerea spitalului public, respectiv managerul, membrii comitetului director, sefii de sectie, de laborator sau de servicii, precum si membrii consiliului consultativ, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. – Se aprobă modelul declaratiei referitoare la incompatibilităti, pe care au obligatia de a o depune persoanele din conducerea spitalului public, respectiv managerul, membrii comitetului director, sefii de sectie, de laborator sau de servicii, precum si membrii consiliului consultativ, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. – Se aprobă modelul declaratiei de avere pe care au obligatia de a o depune persoanele din conducerea spitalului public, respectiv managerul, membrii comitetului director, sefii de sectie, de laborator sau de servicii, precum si membrii consiliului consultativ, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. – Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 1 iunie 2006.

Nr. 632.

 

ANEXA Nr. 1

 

UNITATEA SANITARĂ ............................

 

DECLARATIE DE INTERESE A MANAGERULUI

 

Numele .…..................................................................................................................................................

Prenumele ...................................................................................................................................................

Functia .......................................................................................................................................................

Adresa profesională

Locul de muncă ...........................................................................................................................................

Adresa .........................................................................................................................................................

Str. ........................................................................................... nr. .............................................................

Codul postal ............................. Localitatea ..................................................................................................

Numărul de telefon (serviciu) ................................, numărul de telefon (acasă) ............................, numărul de telefon

(mobil) .........................., numărul de fax ...................................., adresa de e-mail ........................................

A. Interese personale

Indicati mai jos toate legăturile cu societătile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum si cu reprezentantele din tară ale societătilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.

1. Participare financiară la capitalul unei societăti din categoriile mentionate mai sus:

 

 niciuna

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(Denumirea societătii ........................)

(detinere de actiuni)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(Natura participării financiare)

 

2. Activitate/activităti care conduce/conduc la o remunerare personală

2.1. Legătură/legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)

 

 niciuna

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(Denumirea societătii ........................)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(Natura legăturii durabile sau permanente)

 

2.2. Interventie/interventii punctuală/punctuale (IP): conferinte si alte actiuni de formare

 

 niciuna

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(Denumirea societătii ........................)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

 

2.3. Altele

 

 niciuna

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(Denumirea societătii ........................)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(Natura activitătii)

 

3. Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)

 

 niciuna

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(Denumirea societătii ........................)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(Natura activitătii)

 

4. Indicati mai jos toate legăturile cu societăti comerciale, indiferent de profilul acestora: productie, prestări de servicii, distributie, import în orice domeniu de activitate, precum si cu reprezentantele din tară ale societătilor comerciale producătoare, distribuitoare sau exportatoare.

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

B. Interese ale sotului/sotiei

Numele si prenumele .......................................................................................................................................................

Indicati mai jos toate legăturile cu societătile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum si cu reprezentantele din tară ale societătilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.

1. Participare financiară la capitalul unei societăti din categoriile mentionate mai sus:

 

 niciuna

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(Denumirea societătii ........................)

(detinere de actiuni)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(Natura participării financiare)

 

2. Activitate/activităti care conduce/conduc la o remunerare personală

2.1. Legătură/legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)

 

 niciuna

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(Denumirea societătii ........................)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(Natura legăturii durabile sau permanente)

 

2.2. Interventie/interventii punctuală/punctuale (IP): conferinte si alte actiuni de formare

 

 niciuna

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(Denumirea societătii ........................)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

 

2.3. Altele

 

 niciuna

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(Denumirea societătii ........................)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(Natura activitătii)

 

3. Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)

 

 niciuna

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(Denumirea societătii ........................)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(Natura activitătii)

 

4. Indicati mai jos toate legăturile cu societăti comerciale, indiferent de profilul acestora: productie, prestări de servicii, distributie, import în orice domeniu de activitate, precum si cu reprezentantele din tară ale societătilor comerciale producătoare, distribuitoare sau exportatoare.

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

C. Interese ale rudelor de gradul I (părinti, copii, frati)

Numele, prenumele si tipul de rudenie

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

Indicati mai jos toate legăturile cu societătile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum si cu reprezentantele din tară ale societătilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.

1. Participare financiară la capitalul unei societăti din categoriile mentionate mai sus:

 

 niciuna

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(Denumirea societătii ........................)

(detinere de actiuni)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(Natura participării financiare)

 

2. Activitate/activităti care conduce/conduc la o remunerare personală

2.1. Legătură/legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)

 

 niciuna

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(Denumirea societătii ........................)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(Natura legăturii durabile sau permanente)

 

2.2. Interventie/interventii punctuală/punctuale (IP): studii clinice si lucrări stiintifice

 

 niciuna

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(Denumirea societătii ........................)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(Natura studiilor sau lucrărilor stiintifice)

 

2.3. Interventie/interventii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză

 

 niciuna

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(Denumirea societătii ........................)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de expertiză)

 

2.4. Interventie/interventii punctuală/punctuale (IP): activităti de consiliere

 

 niciuna

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(Denumirea societătii ........................)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(Natura activitătii de consiliere)

 

 

2.5. Interventie/interventii punctuală/punctuale (IP): conferinte si alte actiuni de formare

 

 niciuna

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(Denumirea societătii ........................)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

 

2.6. Altele

 

 niciuna

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(Denumirea societătii ........................)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(Natura activitătii)

 

3. Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)

 

 niciuna

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(Denumirea societătii ........................)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(Natura activitătii)

 

4. Indicati mai jos toate legăturile cu societăti comerciale, indiferent de profilul acestora: productie, prestări de servicii, distributie, import în orice domeniu de activitate, precum si cu reprezentantele din tară ale societătilor comerciale producătoare, distribuitoare sau exportatoare.

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

D. Interese ale persoanelor aflate în întretinere

Numele si prenumele

................................................................................... ........................................................................................

................................................................................... ........................................................................................

................................................................................... ........................................................................................

Indicati mai jos toate legăturile cu societătile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum si cu reprezentantele din tară ale societătilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.

1. Participare financiară la capitalul unei societăti din categoriile mentionate mai sus:

 

 niciuna

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(Denumirea societătii ........................)

(detinere de actiuni)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(Natura participării financiare)

 

2. Indicati mai jos toate legăturile cu societăti comerciale, indiferent de profilul acestora: productie, prestări de servicii, distributie, import în orice domeniu de activitate, precum si cu reprezentantele din tară ale societătilor comerciale producătoare, distribuitoare sau exportatoare.

....................................................................................................….....................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Subsemnatul/Subsemnata ......................................................................................................................................,

declar prin prezenta, pe propria răspundere, că toate interesele directe sau indirecte susceptibile de a aduce atingere obiectivitătii de care trebuie să fac dovadă în cadrul mandatului meu sunt enumerate mai sus.

Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele mentionate mai sus.

 

Data .......................................

Semnătura ..........................................

 

UNITATEA SANITARĂ ...........................

 

DECLARATIE DE INTERESE

a membrilor comitetului director, consiliului consultativ, personalului cu functii de conducere

(sef de sectie, sef de laborator, sef de serviciu)

 

Numele .....................................................................................................................................................…….

Prenumele ..................................................................................................................................................……

Functia .......................................................................................................................................................……

Adresa profesională

Locul de muncă ...................................................................................................................................................

Adresa ................................................................................................................................................................

Str. ........……....................................................................... nr. ...........................................................................

Codul postal ............................. Localitatea ................................................................................................................

Numărul de telefon (serviciu) ..............................., numărul de telefon (acasă) ............................, numărul de telefon (mobil) .........................., numărul de fax ...................................., adresa de e-mail ............................................................. .

A. Interese personale

Indicati mai jos toate legăturile cu societătile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum si cu reprezentantele din tară ale societătilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.

1. Participare financiară la capitalul unei societăti din categoriile mentionate mai sus:

 

 niciuna

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(Denumirea societătii ........................)

(detinere de actiuni)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(Natura participării financiare)

 

2. Activitate/activităti care conduce/conduc la o remunerare personală

2.1. Legătură/legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)

 

 niciuna

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(Denumirea societătii ........................)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(Natura legăturii durabile sau permanente)

 

2.2. Interventie/interventii punctuală/punctuale (IP): conferinte si alte actiuni de formare

 

 niciuna

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(Denumirea societătii ........................)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

 

2.3. Altele

 

 niciuna

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(Denumirea societătii ........................)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(Natura activitătii)

 

3. Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)

 

 niciuna

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(Denumirea societătii ........................)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(Natura activitătii)

 

4. Indicati mai jos toate legăturile cu societăti comerciale, indiferent de profilul acestora: productie, prestări de servicii, distributie, import în orice domeniu de activitate, precum si cu reprezentantele din tară ale societătilor comerciale producătoare, distribuitoare sau exportatoare.

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................…

 

B. Interese ale sotului/sotiei

Numele si prenumele .............................................................................................................................................

Indicati mai jos toate legăturile cu societătile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum si cu reprezentantele din tară ale societătilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.

1. Participare financiară la capitalul unei societăti din categoriile mentionate mai sus:

 

 niciuna

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(Denumirea societătii ........................)

(detinere de actiuni)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(Natura participării financiare)

 

2. Activitate/activităti care conduce/conduc la o remunerare personală

2.1. Legătură/legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)

 

 niciuna

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(Denumirea societătii ........................)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(Natura legăturii durabile sau permanente)

 

2.2. Interventie/interventii punctuală/punctuale (IP): conferinte si alte actiuni de formare

 

 niciuna

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(Denumirea societătii ........................)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

 

2.3. Altele

 

 niciuna

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(Denumirea societătii ........................)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(Natura activitătii)

 

3. Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)

 

 niciuna

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(Denumirea societătii ........................)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(Natura activitătii)

 

4. Indicati mai jos toate legăturile cu societăti comerciale, indiferent de profilul acestora: productie, prestări de servicii, distributie, import în orice domeniu de activitate, precum si cu reprezentantele din tară ale societătilor comerciale producătoare, distribuitoare sau exportatoare.

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

C. Interese ale rudelor de gradul I (părinti, copii, frati)

Numele, prenumele si tipul de rudenie

................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................…

.................................................................................................................................................................................

Indicati mai jos toate legăturile cu societătile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum si cu reprezentantele din tară ale societătilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.

1. Participare financiară la capitalul unei societăti din categoriile mentionate mai sus:

 

 niciuna

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(Denumirea societătii ........................)

(detinere de actiuni)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(Natura participării financiare)

 

2. Activitate/activităti care conduce/conduc la o remunerare personală

2.1. Legătură/legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)

 

 niciuna

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(Denumirea societătii ........................)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(Natura legăturii durabile sau permanente)

 

2.2. Interventie/interventii punctuală/punctuale (IP): studii clinice si lucrări stiintifice

 

 niciuna

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(Denumirea societătii ........................)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(Natura studiilor sau lucrărilor stiintifice)

 

2.3. Interventie/interventii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză

 

 niciuna

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(Denumirea societătii ........................)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de expertiză)

 

2.4. Interventie/interventii punctuală/punctuale (IP): activităti de consiliere

 

 niciuna

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(Denumirea societătii ........................)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(Natura activitătii de consiliere)

 

2.5. Interventie/interventii punctuală/punctuale (IP): conferinte si alte actiuni de formare

 

 niciuna

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(Denumirea societătii ........................)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

 

2.6. Altele

 

 niciuna

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(Denumirea societătii ........................)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(Natura activitătii)

 

3. Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)

 

 niciuna

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(Denumirea societătii ........................)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(Natura activitătii)

 

4. Indicati mai jos toate legăturile cu societăti comerciale, indiferent de profilul acestora: productie, prestări de servicii, distributie, import în orice domeniu de activitate, precum si cu reprezentantele din tară ale societătilor comerciale producătoare, distribuitoare sau exportatoare.

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................….

D. Interese ale persoanelor aflate în întretinere

Numele si prenumele

................................................................................... ..........................................................................................

................................................................................... ...........................................................................................

................................................................................... ...........................................................................................

Indicati mai jos toate legăturile cu societătile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum si cu reprezentantele din tară ale societătilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.

1. Participare financiară la capitalul unei societăti din categoriile mentionate mai sus:

 

 niciuna

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(Denumirea societătii ........................)

(detinere de actiuni)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(Natura participării financiare)

 

2. Indicati mai jos toate legăturile cu societăti comerciale, indiferent de profilul acestora: productie, prestări de servicii, distributie, import în orice domeniu de activitate, precum si cu reprezentantele din tară ale societătilor comerciale producătoare, distribuitoare sau exportatoare.

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Subsemnatul/Subsemnata ........................................................................................................................................,

declar prin prezenta, pe propria răspundere, că toate interesele directe sau indirecte susceptibile de a aduce atingere obiectivitătii de care trebuie să fac dovadă în cadrul mandatului meu sunt enumerate mai sus.

Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele mentionate mai sus.

 

Data .......................................

Semnătura ..........................................

 

UNITATEA SANITARĂ ........................................

 

ANEXA Nr. 2

 

DECLARATIE

a managerului persoană fizică, a membrilor comitetului director, a sefilor de sectie, de laborator sau de serviciu, referitoare la incompatibilităti

 

Subsemnatul/Subsemnata ................................................................................................................................................,

Domiciliat/domiciliată în ..................................................................................................................................................,

Adresa profesională ....................................................................................................................................................,

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situatiile de incompatibilitate de mai jos:

1. Nu exercit nicio altă functie salarizată, nesalarizată sau/si indemnizată, inclusiv în cadrul vreunei autorităti executive, legislative ori judecătoresti.

2. Nu exercit nicio altă activitate sau functie de manager, inclusiv neremunerată.

3. Nu exercit nicio activitate sau functie în structurile de conducere ale unei alte unităti spitalicesti.

4. Nu exercit nicio functie în cadrul organizatiilor sindicale sau patronale de profil.

Dau prezenta declaratie cunoscând dispozitiile art. 292 din Codul penal referitoare la infractiunea de fals în declaratii.

Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele mentionate mai sus.

 

Semnătura ...................................

Data .............................................

 

ANEXA Nr. 3

 

DECLARATIE DE AVERE

a managerului, a membrilor comitetului director, a sefilor de sectie, de laborator sau de serviciu

 

Subsemnatul/Subsemnata ......................................, având functia de ............................... la .......................................,

declar pe propria răspundere că împreună cu familia1) detin următoarele active si datorii:

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tări.

 

Adresa

Categoria*)

Anul dobândirii

Suprafata

Cota-parte

Valoarea

de impozitare

Modul

de dobândire

Titularul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă sunt în circuitul civil.

 

2. Clădiri

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tări.

 

Adresa

Categoria*)

Anul dobândirii

Suprafata

Cota-parte

Valoarea

de impozitare

Modul

de dobândire

Titularul2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacantă; (4) spatii comerciale/de productie.

 

II. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii.

Natura

Marca

Număr de bucăti

Anul de fabricatie

Modul de dobândire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bunuri sub formă de metale pretioase, bijuterii, obiecte de artă si de cult, colectii de artă si numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national ori universal sau altele asemenea, a căror valoare însumată depăseste 5.000 de euro.

NOTĂ: Se vor declara toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

 

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoarea estimată

 

 

 

 

 

 

 

III. Bunuri mobile a căror valoare depăseste 1.000 de euro fiecare si bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12 luni

 

Natura bunului înstrăinat

Data înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Active financiare

1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire, dacă valoarea însumată a acestora depăseste 5.000 de euro.

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau institutii financiare din străinătate.

 

Institutia care administrează

si adresa acesteia

Tipul*)

Valuta

Deschis în anul

Sold/Valoarea la zi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare.

 

2. Plasamente, investitii directe si împrumuturi acordate, dacă valoarea de piată însumată a tuturor acestora depăseste 5.000 de euro.

NOTĂ: Se vor declara investitiile si participările în străinătate.

 

Emitentul titlului/Societatea în care persoana este

actionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Tipul*)

Număr de titluri/

cota de participare

Valoarea totală la zi

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) actiuni sau părti sociale în societăti comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăsesc echivalentul a 5.000 de euro pe an.

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

V. Datorii

Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garantii emise în beneficiul unui tert, bunuri achizitionate în sistem leasing si alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăseste 5.000 de euro.

NOTĂ: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Cadouri

Servicii sau avantaje primite gratuit ori subventionate fată de valoarea de piată din partea unei persoane, organizatii, societăti comerciale, regii autonome, companii/societăti nationale sau institutii publice românesti ori străine, inclusiv burse, credite, garantii, decontări de cheltuieli sau altele asemenea, a căror valoare individuală depăseste 1.000 de euro.*)

 

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:

numele si adresa

Serviciul prestat/Obiectul

generator de venit

Venitul anual încasat

1.1. Titular

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Sot/sotie

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Copii

 

 

 


*) Se exceptează de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I si II.

 

VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare)

NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

 

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:

numele si adresa

Serviciul prestat/Obiectul

generator de venit

Venitul anual încasat

1. Venituri din salarii

 

 

 

1.1. Titular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Venituri din activităti independente

 

 

 

2.1. Titular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Sot/sotie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor

 

 

 

3.1. Titular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Sot/sotie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Venituri din investitii

 

 

 

4.1. Titular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Sot/sotie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Venituri din pensii

 

 

 

5.1. Titular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Sot/sotie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Venituri din activităti agricole

 

 

 

6.1. Titular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Sot/sotie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Venituri din premii si jocuri de noroc

 

 

 

7.1. Titular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Sot/sotie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Copii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Venituri din alte surse

 

 

 

8.1. Titular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Sot/sotie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. Copii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Prin familie se întelege sotul/sotia si copiii aflati în întretinerea acestora.

2) La “titular“ se mentionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.

 

Prezenta declaratie constituie act public si răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate.

 

Data completării ..............................

Semnătura ..................................