MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 507         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 12 iunie 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 387 din 9 mai 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 229 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale

 

Decizia nr. 388 din 9 mai 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

710. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii si alunecări de teren în anul 2006

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

262. – Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea Listei standardelor române care au adoptat standardele europene armonizate pentru echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii, potrivit Directivei 1999/5/CE

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

60. – Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal privind stabilirea unor formulare tipizate ale notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 387

din 9 mai 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 229 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Mihaela Cîrstea – procuror

Maria Bratu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 229 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Emilia Georgievna Chiosev, în nume propriu si în calitate de reprezentant legal al minorului Paul Gheorghe Banu, în Dosarul nr. 2.163/C+MF/2005 al Curtii de Apel Galati – Sectia comercială, maritimă si fluvială.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, întrucât prevederile de lege criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 27 decembrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 2.163/C+MF/2005, Curtea de Apel Galati– Sectia comercială, maritimă si fluvială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 229 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Emilia Georgievna Chiosev, în nume propriu si în calitate de reprezentant legal al minorului Paul Gheorghe Banu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că textul criticat contravine dispozitiilor art. 16, 20, 44, 46, 47, 48 si 49 din Constitutie, întrucât ca urmare a decesului unuia dintre asociatii Societătii Comerciale “Astra Holding“ – S.R.L. din Galati, sotia acestuia, în calitate de asociat, a hotărât continuarea existentei societătii sub forma societătii cu răspundere limitată cu asociat unic, înainte de a fi dezbătută succesiunea, desi asociatul decedat avea un fiu natural.

Curtea de Apel Galati – Sectia comercială, maritimă si fluvială consideră că exceptia este nefondată, întrucât societătile comerciale cu răspundere limitată având caracterul de societăti comerciale de persoane, asociatii au dreptul alegerii celorlalti asociati. În consecintă un tert, chiar mostenitor al unui asociat defunct, nu poate impune subrogarea sa în drepturile autorului său, cu exceptia situatiei când în actul constitutiv membrii fondatori au acceptat de la bun început continuarea activitătii cu mostenitorii unuia dintre asociati.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră prevederile legale criticate ca fiind constitutionale. În acest sens arată că aceste prevederi prin care se instituie reguli privind continuarea existentei unei societăti comerciale în nume colectiv sau cu răspundere limitată se aplică tuturor celor prevăzuti de ipoteza normei. De asemenea, arată că prevederea criticată nu contravine nici art. 44 din Constitutie, deoarece dă expresie principiului autonomiei de decizie a organelor de conducere.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorulraportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl constituie prevederile art. 229 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, care au următorul continut:

“Se exceptează cazul când în actul constitutiv există clauză de continuare cu mostenitorii sau când asociatul rămas hotărăste continuarea existentei societătii sub forma societătii cu răspundere limitată cu asociat unic.“

Textele constitutionale considerate a fi încălcate sunt cele ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 46 referitor la dreptul la mostenire, art. 47 referitor la nivelul de trai, art. 48 privind familia si art. 49 cu privire la protectia copiilor si a tinerilor.

În spetă, autorul exceptiei a formulat recurs împotriva încheierii pronuntate de judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Galati, prin care s-a admis cererea de înscriere în registrul comertului a unor mentiuni privind modificarea actului constitutiv al Societătii Comerciale “Astra Holding“ – S.R.L., printre care si cea referitoare la continuarea acestei societăti cu un singur asociat, ca urmare a decesului celuilalt. Acesta sustine că celălalt asociat, cu rea-credintă a formulat cererea de modificare a societătii, desi stia că pe rolul instantei de judecată se află solutionarea dezbaterii succesiunii asociatului decedat.

Art. 229 din Legea nr. 31/1990 reglementează cazurile de dizolvare a societătilor în nume colectiv, în comandită simplă sau în comandită pe actiuni, precum si a celor cu răspundere limitată. Textul de lege criticat exceptează de la dizolvare aceste societăti comerciale, atunci când în actul constitutiv există clauză de continuare cu mostenitorii sau când asociatul rămas hotărăste continuarea existentei societătii sub forma societătii cu răspundere limitată cu asociat unic.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că principala critică adusă de autori textului de lege mai sus indicat este aceea că datorită reglementării criticate sunt înlăturati din structura actionarilor societătii mostenitorii, care, în opinia lor, deveneau asociati de drept.

Pentru examinarea exceptiei de neconstitutionalitate se impune a se stabili statutul juridic al societătii comerciale cu răspundere limitată. O astfel de societate comercială face parte din categoria societătilor de persoane a căror functionare se bazează pe încrederea reciprocă dintre asociati.

Societatea Comercială “Astra Holding“ – S.R.L cu 2 asociati, fiind societate comercială de persoane, în urma decesului unuia dintre acestia îsi poate continua activitatea, potrivit art. 229 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, atunci când în actul constitutiv există clauză de continuare cu mostenitorii sau îsi poate continua activitatea sub forma unei societăti cu răspundere limitată cu un singur asociat prin vointa asociatului rămas.

Potrivit Codului civil, mostenirea se deschide la data decesului autorului. Mostenitorii asociatului decedat dobândesc însă părtile sociale de plin drept pe data acceptării mostenirii. Prevederile actului constitutiv la care face trimitere textul de lege criticat se referă în realitate nu la transmiterea părtilor sociale, ci la continuarea existentei societătii cu mostenitorii asociatului decedat si nu contravin dreptului la mostenire. O asemenea stipulatie în actul constitutiv al societătii este permisă de legiuitor având ca scop protejarea caracterului intuitu personae al societătii, textul criticat aplicându-se deopotrivă tuturor celor aflati în ipoteza reglementată de norma juridică.

În fine, cu privire la invocarea de către autorii exceptiei a încălcării dispozitiilor art. 20, 44, 47, 48 si 49 din Constitutie, Curtea retine că acestea nu pot fi retinute ca fiind semnificative pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 229 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Emilia Georgievna Chiosev în nume propriu si în calitate de reprezentant legal al minorului Paul Gheorghe Banu în Dosarul nr. 2.163/C+MF/2005 al Curtii de Apel Galati – Sectia comercială, maritimă si fluvială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 mai 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 388

din 9 mai 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Mihaela Cîrstea – procuror

Maria Bratu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Alexandru Vasile Schonberger prin mandatar Karin Monica Cusai în Dosarul nr. 12.013/2005 al Curtii de Apel Ploiesti – Sectia civilă.

La apelul nominal este prezent autorul exceptiei, prin mandatar Karin Monica Cusai, lipsind Primăria Orasului Sinaia, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei solicită admiterea acesteia pentru motivele pe care le-a invocat în fata instantei de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, invocând în acest sens, jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 10 ianuarie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 12.013/2005, Curtea de Apel Ploiesti – Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Alexandru Vasile Schonberger prin mandatar Karin Monica Cusai într-un proces civil de repunere în termenul prevăzut de art. 22 din Legea nr. 10/2001.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că textul criticat este neconstitutional, întrucât limitează în timp dreptul cetătenilor de a solicita despăgubiri sau restituiri în natură ale imobilelor preluate abuziv în perioada 1945–1989. Arată că se încalcă astfel art. 44 din Constitutie, deoarece dreptul de proprietate fiind un drept perpetuu si absolut, conform art. 480 din Codul civil, nu poate fi îngrădit prin legi speciale, or prin această limitare se realizează o nouă formă de expropriere fortată. Ne aflăm într-o situatie paradoxală: pe de o parte statul garantează drepturile cetătenilor si creantele acestora asupra statului, iar pe de altă parte limitează în timp actiunile ce se pot formula împotriva acestuia. Si, în fine, sustine că decăderea este o sanctiune procedurală ce intervine atunci când este depăsit un termen prevăzut de lege, or potrivit textului de lege criticat este sanctionat si cetăteanul care a fost deposedat în mod abuziv de către stat.

Curtea de Apel Ploiesti – Sectia civilă nu si-a exprimat opinia cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră prevederile legale criticate ca fiind constitutionale. Arată că stabilirea termenului de 6 luni înăuntrul căruia trebuie trimisă notificarea către persoana juridică detinătoare a imobilului, conform textului de lege criticat, nu contravine dispozitiilor art. 44 din Constitutie. Potrivit alin. (1) teza a doua al acestui text constitutional, dreptul de proprietate trebuie exercitat în limitele legii, iar legiuitorul este competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea atributelor acestui drept. Invocă în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorulraportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de  neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl constituie prevederile prevederilor art. 21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001. Această lege a fost modificată prin titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, si apoi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, textele de lege fiind renumerotate. Astfel, art. 21 a devenit art. 22, având aceeasi redactare: “(1) Persoana îndreptătită va notifica în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoana juridică detinătoare, solicitând restituirea în natură a imobilului. În cazul în care sunt solicitate mai multe imobile, se va face câte o notificare pentru fiecare imobil.

(2) Notificarea va cuprinde denumirea si adresa persoanei notificate, elementele de identificare a persoanei îndreptătite, elementele de identificare a bunului imobil solicitat, precum si valoarea estimată a acestuia.

(3) Notificarea va fi comunicată prin executorul judecătoresc de pe lângă judecătoria în a cărei circumscriptie teritorială se află imobilul solicitat sau în a cărei circumscriptie îsi are sediul persoana juridică detinătoare a imobilului. Executorul judecătoresc va înregistra notificarea si o va comunica persoanei notificate în termen de 7 zile de la data înregistrării.

(4) Notificarea înregistrată face dovada deplină în fata oricăror autorităti, persoane fizice sau juridice, a respectării termenului prevăzut la alin. (1), chiar dacă a fost adresată altei unităti decât cea care detine imobilul.

(5) Nerespectarea termenului de 6 luni prevăzut pentru trimiterea notificării atrage pierderea dreptului de a solicita în justitie măsuri reparatorii în natură sau prin echivalent.“

Textul constitutional considerat a fi încălcat este cel al art. 44 privind dreptul de proprietate privată.

Analizând criticile de neconstitutionalitate, Curtea constată că acestea sunt neîntemeiate pentru considerentele ce urmează.

Legea nr. 10/2001 este o lege specială în materia revendicării imobiliare, prin care legiuitorul a urmărit să evite perpetuarea stării de incertitudine în ceea ce priveste situatia juridică a imobilelor preluate în mod abuziv, cu sau fără titlu valabil, de către stat sau de către alte persoane juridice, în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989.

În acest scop a fost instituită, prin art. 22 si următoarele din lege, o procedură administrativă ce are ca scop restituirea în natură a imobilelor – terenuri sau constructii – de către persoana juridică detinătoare, prin decizie sau prin dispozitie motivată a organelor sale de conducere.

Legiuitorul a circumscris exercitarea dreptului la restituire a imobilelor de respectarea unor termene, cum este si termenul de 6 luni, prevăzut de art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, înăuntrul căruia trebuie trimisă notificarea către persoana juridică detinătoare a imobilului. Acest termen nu este însă de natură să aducă atingere dreptului de proprietate privată, asa cum sustine autorul exceptiei de neconstitutionalitate. În jurisprudenta Curtii Constitutionale (de exemplu în Decizia nr. 344 din 18 septembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 5 noiembrie 2003), s-a statuat că “recunoasterea sine die a posibilitătii persoanei interesate de a declansa procedura de recuperare a imobilelor preluate abuziv de către stat ar fi fost de natură să genereze un climat de insecuritate juridică în domeniul proprietătii imobiliare [...]“.

Potrivit dispozitiilor art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie, exercitarea dreptului de proprietate trebuie să se facă în limitele legii, iar potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale, “legiuitorul ordinar este competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, în acceptiunea principială conferită de Constitutie, în asa fel încât să nu vină în coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept [...]“. În acest sens, s-a pronuntat Curtea Constitutională si prin Decizia nr. 557 din 25 octombrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.056 din 26 noiembrie 2005, si Decizia nr. 655 din 8 decembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 23 ianuarie 2006.

Aceste considerente îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, deoarece nu au intervenit elemente de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii Constitutionale în materie.

În ceea ce priveste presupusa încălcare a dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 44 alin. (3), (6), (8) si (9), Curtea constată că aceste dispozitii nu pot fi retinute ca fiind semnificative pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Alexandru Vasile Schonberger prin mandatar Karin Monica Cusai în Dosarul nr. 12.013/2005 al Curtii de Apel Ploiesti – Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 mai 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii si alunecări de teren în anul 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 23,0 milioane lei (RON) la capitolul 70.01 “Locuinte, servicii si dezvoltare publică“, titlul “Alte transferuri“, pozitia “Alte transferuri curente interne“.

(2) Pentru asigurarea fondurilor prevăzute la alin. (1) se suplimentează Fondul de interventie la dispozitia Guvernului cu suma de 23,0 milioane lei (RON), din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.

(3) Fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru achizitionarea în mod centralizat a materialelor si produselor destinate construirii si/sau reabilitării caselor de locuit din zonele în care s-au produs calamităti naturale în anul 2006.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pe anul 2006.

Art. 3. – Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 4. – Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2006, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

p. Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

Ioan Andreica,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 iunie 2006.

Nr. 710.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Listei standardelor române care au adoptat standardele europene armonizate pentru echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii, potrivit Directivei 1999/5/CE

 

În baza art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificările si completările ulterioare, si a art. 22 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. 1. – (1) Se aprobă Lista standardelor române care au adoptat standardele europene armonizate pentru echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii potrivit Directivei 1999/5/CE, prevăzută în anexa la prezentul ordin.

(2) Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 42/2005 privind aprobarea Listei standardelor române care au adoptat standardele europene armonizate pentru echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 21 februarie 2005.

Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

 

Bucuresti, 1 iunie 2006.

Nr. 262.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

standardelor române care au adoptat standardele europene armonizate pentru echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii potrivit Directivei 1999/5/CE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

 

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE SUPRAVEGHERE

A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

DECIZIE

privind stabilirea unor formulare tipizate ale notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

 

În temeiul art. 3 alin. (5) si (6) din Legea nr. 102/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal si ale art. 6 alin. (2) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005,

în aplicarea prevederilor art. 21 alin. (3) lit. a), raportate la art. 22 alin. (3), (6) si (8) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, conform cărora autoritatea de supraveghere elaborează formularele tipizate ale notificărilor în situatiile prevăzute de lege,

având în vedere importanta standardizării formularelor de notificare utilizate pentru înregistrarea prelucrărilor de date cu caracter personal la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

văzând Nota nr. 964 din 22 februarie 2006 a Serviciului evidentă operatori si prelucrări date si a Biroului autorizatii din cadrul Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal privind propunerea emiterii unei decizii de stabilire a formularelor tipizate ale notificărilor, precum si a unei decizii privind stabilirea cazurilor în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal,

presedintele Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal emite prezenta decizie.

Art. 1. – Se aprobă formularele tipizate F1 si F2 ale notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. – Decizia se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 10 zile de la publicare.

Art. 3. – (1) Notificările completate pe formularele aprobate prin Ordinul Avocatului Poporului nr. 53/2002 privind aprobarea formularelor tipizate ale notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si înregistrate în registrul de evidentă a prelucrărilor de date cu caracter personal până la data intrării în vigoare a prezentei decizii rămân valabile.

(2) Operatorii de date cu caracter personal, înregistrati la autoritatea de supraveghere, vor reconfirma, până la 31 decembrie 2006, prin folosirea noilor formulare de notificare, prelucrările de date cu caracter personal pe care le efectuează la data intrării în vigoare a prezentei decizii, fără a avea obligatia achitării taxei de notificare.

Art. 4. – Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii Ordinul Avocatului Poporului nr. 53/2002 privind aprobarea formularelor tipizate ale notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 5 iunie 2002, îsi încetează aplicabilitatea.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Supraveghere

a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Georgeta Basarabescu

 

Bucuresti, 6 iunie 2006.

Nr. 60.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a