MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 513         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 14 iunie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

217. – Lege pentru ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.“ – S.A. privind finantarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici – Simeria, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005

 

Contract de finantare între România si Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.“ – S.A.

 

793. – Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.“ – S.A. privind finantarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici – Simeria, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 390 din 9 mai 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 27 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Române, ale art. IX pct. 1 alin. 2 din Legea nr. 281/2003 privind modificarea  si completarea Codului de procedură penală si a unor legi speciale, precum si ale art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

670. – Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite prin scrisoarea semnată la Washington la 9 martie 2006 si la Bucuresti la 27 martie 2006, între Guvernul României si Banca  Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de Împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999

 

674. – Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de întelegere privind cooperarea în domeniul administratiei publice, managementului si organizării personalului dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul de Interne, al Administratiei Publice si Descentralizării din Republica Elenă, semnat la Bucuresti la 28 martie 2006

 

Memorandum de întelegere privind cooperarea în domeniul administratiei publice, managementului si organizării personalului dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul de Interne, al Administratiei Publice si Descentralizării din Republica Elenă

 

701. – Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.432/2004 privind atributiile, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

297. – Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale

“Victor Babes”

 

629. – Ordin al ministrului sănătătii publice privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Programe de Sănătate

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

52. – Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 9/2006 privind executarea contractelor de garantie reală mobiliară având ca obiect valori  mobiliare admise la tranzactionare pe pietele reglementate/sistemele alternative de tranzactionare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.“ – S.A. privind finantarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici – Simeria, semnat la Bucuresti la 22 decembrie  2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – Se ratifică Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.“ – S.A. privind finantarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici – Simeria, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005, în valoare totală de 300 milioane euro.

Art. 2. – (1) Aplicarea prevederilor contractului de finantare prevăzut la art. 1 se va realiza de Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.“ – S.A., desemnată ca agentie de implementare.

(2) Între Ministerul Finantelor Publice, în calitate de reprezentant al Împrumutatului, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în calitate de minister coordonator al activitătii agentiei de implementare si ordonator principal de credite, precum si Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.“ – S.A. se va încheia un acord de împrumut subsidiar, prin care se va delega agentiei de implementare întreaga autoritate si responsabilitate în realizarea proiectului si în utilizarea sumelor din împrumut.

Art. 3. – (1) Fondurile necesare în vederea rambursării împrumutului extern, plătii dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente împrumutului extern vor fi asigurate de la bugetul de stat, din sumele prevăzute anual cu această destinatie, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) Contributia României la realizarea investitiilor finantate prin împrumutul extern acordat de Banca Europeană de Investitii, prevăzut la art. 1, inclusiv pentru plata taxelor si impozitelor percepute pe teritoriul tării, precum si contravaloarea altor costuri locale care nu se pot plăti din împrumutul extern se vor asigura de la bugetul de stat, din sumele prevăzute anual cu această destinatie, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 4. – (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finantelor Publice, de comun acord cu Banca Europeană de Investitii, să introducă, pe parcursul utilizării împrumutului extern, în raport cu conditiile concrete de derulare a contractului de finantare prevăzut la art. 1, amendamente la continutul acestuia, care privesc realocări de fonduri, modificări de termene, precum si orice alte modificări care nu sunt de natură să sporească obligatiile financiare ale României fată de Banca Europeană de Investitii sau să determine noi conditionări economice fată de cele convenite initial între părti.

(2) Amendamentele la contractul de finantare convenite cu Banca Europeană de Investitii, potrivit alin. (1), se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 31 mai 2006.

Nr. 217.

 

FI Nr. 23.372 (RO)

Serapis Nr. 2001 0413

 

România – Proiect de reabilitare a căilor ferate pe Coridorul IV – TEN

 

CONTRACT DE FINANTARE

între România si Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.“ – S.A.*)

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005

Luxemburg, 27 decembrie 2005

 


*) Traducere.

 

Prezentul contract de finantare este încheiat între România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice, având sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060 Bucuresti, România, reprezentat de domnul Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, ministrul finantelor publice, denumită în continuare Împrumutatul, ca primă parte, Banca Europeană de Investitii, având sediul central în bd. Konrad Adenauer 100, L-2950 Luxemburg, Marele Ducat al Luxemburgului, reprezentată de domnul Cormac Murphy, sef de departament, si de domnul Martin Vatter, sef adjunct de departament, denumită în continuare Banca, ca a doua parte, si Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.“ – S.A., având sediul în bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucuresti, România, reprezentată de domnul Traian Preoteasa, director general, denumită în continuare C.F.R., ca a treia parte.

Având în vedere că:

1. Consiliul Uniunii Europene a decis să continue planul său de actiune în ceea ce priveste ajutorul Uniunii Europene către România în sprijinirea eforturilor sale de a realiza reformele politice si economice.

2. Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene de Investitii a luat notă de această decizie si a autorizat oferirea de împrumuturi din resursele proprii ale Băncii pentru proiecte de investitii în România.

3. Pe data de 4/5 iunie 1997 a fost semnat un acordcadru (denumit în continuare acord-cadru) referitor la cooperarea financiară mentionată, de către Împrumutat si Bancă si este aplicabil prezentului contract de finantare.

4. Împrumutatul a propus să întreprindă un proiect (denumit în continuare Proiect) care să fie derulat prin C.F.R., proiect care constă în reabilitarea si modernizarea a 185 km linie feroviară de la Curtici la Simeria, de-a lungul Coridorului IV Paneuropean, descris mai specific în descrierea tehnică din anexa A.1 la prezentul contract de finantare (denumită în continuare Descriere tehnică).

5. Costul total al Proiectului, asa cum a fost estimat de Bancă, este de 828.985.000 EUR (opt sute douăzeci si opt milioane nouă sute optzeci si cinci mii euro), incluzând cheltuieli ocazionale si dobânda în timpul constructiei, impozite si taxe.

6. Costul Proiectului va fi finantat astfel:

– contributia statului de la bugetul de stat si/sau fonduri de coeziune (dacă există) acordate după intrarea Împrumutatului în Uniunea Europeană 528.985.000 EUR

– împrumutul Băncii 300.000.000 EUR

Total: 828.985.000 EUR

7. Împrumutatul a cerut prin urmare de la Bancă un împrumut în sumă echivalentă cu 300.000.000 EUR (trei sute milioane euro).

8. În baza art. 3 din acordul-cadru, Împrumutatul a fost de acord ca dobânda si toate celelalte plăti datorate Băncii si care apar ca urmare a activitătilor prevăzute în acordul-cadru, precum si activele si veniturile Băncii aferente acestor activităti să fie scutite de impozite.

9. În baza art. 4 din acordul-cadru, Împrumutatul a fost de acord ca, pe întreaga perioadă de existentă a oricărei operatiuni financiare încheiate ca urmare a acordului-cadru:

a) să asigure:

(i) că beneficiarii pot schimba în orice valută integral convertibilă, la cursul de schimb în vigoare, sumele în moneda natională a Împrumutatului,

necesare pentru plata la timp a tuturor sumelor datorate Băncii în legătură cu împrumuturile si garantiile referitoare la orice proiect; si

(ii) că aceste sume vor fi transferabile liber, imediat si efectiv; si

b) să asigure:

(i) că Banca poate schimba în orice valută integral convertibilă, la cursul de schimb în vigoare, sumele în moneda natională a Împrumutatului primite de Bancă cu titlul de plăti apărute în legătură cu împrumuturi si garantii sau orice alte activităti si că Banca poate transfera liber, imediat si efectiv sumele astfel schimbate; sau, dacă Banca va opta astfel,

(ii) că poate dispune liber de aceste sume pe teritoriul Împrumutatului.

10. Convinsă că prezenta operatiune se încadrează în sfera functiilor sale si că este conformă cu scopurile acordului-cadru si tinând seama de aspectele mentionate mai sus, Banca a decis să dea curs solicitării Împrumutatului, acordând acestuia un credit în sumă echivalentă de 300.000.000 euro (trei sute milioane euro).

11. Statutul Băncii prevede ca Banca să se asigure că fondurile sale sunt folosite cât se poate de rational în interesul Comunitătii Europene si, prin urmare, termenii si conditiile operatiunilor sale de împrumut vor fi în concordantă cu politica Comunitătii Europene.

12. Executia prezentului contract de finantare (denumit în continuare contract) în numele Împrumutatului este autorizată oficial în termenii stabiliti în anexa nr. I, iar executia acestui contract în numele C.F.R. este autorizată oficial în termenii stabiliti în anexa nr. II.

13. Referirile din prezentul contract la articole, preambul, paragrafe, subparagrafe, alineate, grafice si anexe reprezintă referiri la articole, preambul, paragrafe,

subparagrafe, alineate, fise si anexe la prezentul contract.

Termeni definiti în contract: Articol sau preambul: data limită de acceptare 4.02.C

Banca pagina cu titlul

Împrumutat pagina cu titlul

C.F.R. pagina cu titlul

contract preambul 12

instanta 11.02

Curtea de Auditori 6.08.A

credit 1.01

aviz de tragere 1.02.C

cerere de tragere 1.02.B

rata BEI de redistribuire 4.02.B

mediu 6.05(v)(a)

instrument de datorie externă 7.01

acord-cadru preambul 3

IEC 6.07(i)

IEMC 6.07(ii)

eveniment de plată anticipată compensabilă 4.03.C

împrumut 2.01

zi bancară în Luxemburg 1.02.C

data scadentei 4.01.B

transa notificată 1.05.B

data plătii 5.01

UMIP 1.04.A

suma plătii anticipate 4.02.A

data plătii anticipate 4.02.A

notificarea plătii anticipate 4.02.A

Proiect preambul 4

zi de lucru relevantă 5.01

rata relevantă interbancară 1.05.B

data planificată de tragere 1.02.C

Descriere tehnică preambul 4

împrumut la termen 4.03.A(2)

transa 1.02.A

Termeni definiti în anexe:

Anexa:

EURIBOR anexa B

LIBOR anexa B

zi bancară în Londra anexa B

zi bancară în New York anexa B

bănci de referintă anexa B

perioada reprezentativă anexa B

data restabilită anexa B

Drept care, prin prezentul contract s-a convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

Credit si tragere

 

1.01. Suma creditului

Prin prezentul contract Banca stabileste în favoarea Împrumutatului, iar Împrumutatul acceptă un credit (denumit în continuare credit) într-o sumă echivalentă cu 300.000.000 EUR (trei sute milioane euro) care va fi utilizat exclusiv pentru finantarea partială a costurilor Proiectului.

1.02. Proceduri de tragere

1.02.A. Transe

Banca va trage creditul în limita a 30 de transe. Suma fiecărei transe, dacă nu este soldul netras al creditului, va fi de minimum 10.000.000 euro sau echivalentul acestei sume, nedepăsind 30.000.000 euro. O transă solicitată de C.F.R. în numele Împrumutatului, în conformitate cu art. 1.02.B, va fi denumită în continuare transa.

1.02.B. Cerere de tragere

Periodic, până la data de 30 noiembrie 2008, C.F.R., în numele Împrumutatului, poate prezenta Băncii o solicitare scrisă (o cerere de tragere), în forma prevăzută în anexa C.1, pentru tragerea unei transe. Această solicitare trebuie să parvină Băncii cu cel putin 15 zile calendaristice înainte de data preferată de tragere. Cu exceptia cazului în care documentatia a fost deja furnizată, cererea de tragere va fi însotită de dovezi ale autoritătii semnatarului sau semnatarilor, împreună cu specimenele lor de semnătură autentificate. În cererea de tragere se vor preciza:

(i) suma si valuta tragerii fiecărei transe; si

(ii) data preferată pentru tragere, care va fi o zi de lucru relevantă (după cum este definită în art. 5.01), întelegându-se că Banca poate vărsa

transa în termen de până la 4 luni calendaristice de la data solicitării de tragere.

Si C.F.R., în numele Împrumutatului, poate să precizeze, dacă doreste, în cererea de tragere următorul element, dacă există, asa cum s-a indicat de Bancă fără

angajamentul ca acesta să fie aplicabil transei pe perioada existentei sale, acesta fiind:

(iii) rata fixă a dobânzii.

Fiind supusă prevederii celui de-al doilea paragraf al art. 1.02.C, fiecare cerere de tragere este irevocabilă.

1.02.C. Notificare de tragere

Între 10 si 15 zile înainte de data tragerii unei transe Banca va furniza Împrumutatului si C.F.R., dacă cererea de tragere este în conformitate cu art. 1.02.B, o notificare (denumită în continuare notificare de tragere), care va preciza:

(i) suma si valuta tragerii;

(ii) rata fixă a dobânzii; si

(iii) data la care este planificată tragerea transei (denumită în continuare data planificată de tragere), tragerea fiind oricum supusă conditiilor

din art. 1.04.

Dacă unul sau mai multe dintre elementele mentionate în avizul de tragere nu corespunde cu elementul corespondent, dacă există, din cererea de tragere, C.F.R., în numele Împrumutatului, poate să revoce în intervalul de 3 zile bancare în Luxemburg de la primirea avizului de tragere cererea de tragere prin notificarea Băncii, cererea de tragere si avizul de tragere nemaifiind astfel valabile.

În sensul prezentului contract, în general ziua bancară în Luxemburg înseamnă o zi în care băncile comerciale sunt deschise pentru afaceri în Luxemburg.

1.02.D. Cont de tragere

Tragerea va fi făcută în contul bancar deschis pe numele si în contul C.F.R. în numele Împrumutatului, pe care C.F.R. în numele Împrumutatului îl va notifica în scris Băncii cel putin cu 15 zile înainte de data planificată de tragere. Pentru fiecare astfel de transă se poate preciza un singur cont.

1.03. Valuta tragerii

Sub rezerva existentei disponibilitătilor, Banca va trage fiecare transă în valuta pentru care C.F.R., în numele Împrumutatului, si-a exprimat o preferintă. Fiecare valută a tragerii va fi EUR, USD sau GBP sau orice altă valută care este tranzactionată pe scară largă pe principalele piete valutare.

Pentru calculul sumelor ce urmează a fi trase în alte valute decât EUR si pentru a determina echivalentul lor în EUR, Banca va aplica cursul de schimb publicat de Banca Centrală Europeană din Frankfurt, la o dată cuprinsă într-un interval de 15 zile premergătoare datei efectuării tragerii, după cum va decide Banca.

1.04. Conditii de tragere

1.04.A. Prima transă

Tragerea primei transe conform art. 1.02 este conditionată de primirea de către Bancă, până la data care cade cu 7 zile bancare în Luxemburg înainte de data

planificată de tragere inclusiv, a următoarelor documente sau evidente satisfăcătoare ei din punctul de vedere al formei si continutului:

(i) un aviz juridic în limba engleză, emis de un consultant juridic al Împrumutatului cu privire la executia acestui contract de către Împrumutat si la documentatia relevantă;

(ii) un aviz juridic în limba engleză, emis de un consultant juridic al C.F.R. cu privire la executia acestui contract de către C.F.R. si la documentatia relevantă;

(iii) dovezi că toate aprobările necesare privind controlul schimbului valutar (dacă este cazul) au fost obtinute, pentru a permite C.F.R. să primească trageri în conditiile prezentului contract si Împrumutatului să ramburseze împrumutul (asa cum s-a definit în art. 2.01) si să plătească dobânda si toate celelalte sume datorate conform prezentului contract; aceste aprobări trebuie să acopere si deschiderea si întretinerea conturilor în care C.F.R., în numele Împrumutatului, solicită

Băncii să efectueze tragerea creditului;

(iv) dovezi în limba engleză, care să ateste că Împrumutatul a autorizat si a împuternicit pe deplin C.F.R. să solicite trageri si să primească sumele corespunzătoare în conformitate cu prezentul contract, în numele Împrumutatului;

(v) dovezi care să ateste că C.F.R. a înfiintat o unitate de management si de implementare a Proiectului (UMIP) cu o structură si un personal corespunzător, care să ducă la îndeplinire Proiectul si să actioneze ca partener al Băncii pe parcursul implementării si tragerii împrumutului;

(vi) dovezi care să ateste că au fost angajati consultantii prevăzuti în art. 6.07;

(vii) dovezi în limba engleză ale prerogativelor semnatarilor prezentului contract în numele Împrumutatului si, respectiv al C.F.R., precum si o copie a deciziei prin care C.F.R. este autorizată să încheie acest contract;

(viii) o actualizare finală a costurilor si un studiu de estimare a programului Proiectului aprobat de C.F.R.

1.04.B. Toate transele

Tragerea fiecărei transe conform art. 1.02, inclusiv prima transă, este supusă conditiei ca Banca să primească până la data care cade cu 7 zile bancare în Luxemburg înainte de data planificată de tragere inclusiv următoarele documente sau evidente satisfăcătoare ei din punctul de vedere al formei si continutului:

(i) o declaratie din partea C.F.R. că au fost primite de către Împrumutat toate aprobările si consimtămintele materiale necesare pentru a începe implementarea  omponentelor Proiectului care se asteaptă a fi finantate din transa respectivă;

(ii) o declaratie din partea C.F.R. că nicio parte a Proiectului nu este supusă procedurilor relevante de evaluare a impactului asupra mediului, prevăzute în legislatia natională sau a Uniunii Europene, ori dovezi, acolo unde este cazul, că o parte a Proiectului este supusă procedurilor relevante de evaluare a impactului asupra mediului, caz în care C.F.R. va furniza după caz, una dintre următoarele:

a) o copie a unei declaratii emise de autoritatea relevantă, prin care se confirmă că nu se impune evaluarea impactului asupra mediului; sau

b) acolo unde se impune evaluarea impactului asupra mediului, o copie a unei declaratii emise de autoritatea relevantă prin care se aprobă aceasta si un rezumat nontehnic al acesteia;

(iii) o declaratie din partea C.F.R. că nicio parte a Proiectului care se va finanta dintr-o transă a împrumutului nu este supusă procedurilor de atestare a conservării mediului, prevăzute în legislatia natională sau a Uniunii Europene, ori, acolo unde este cazul, o copie a atestării conservării mediului, în forma prevăzută în anexa nr. III, completată de autoritătile competente, care să confirme:

a) fie faptul că partea din Proiect care urmează să fie finantată din acea transă nu va avea impact semnificativ asupra rezervatiilor de mediu (formularul A);

b) fie că există motive imperative ca să se continue cu implementarea Proiectului si că efectele sale potentiale au fost identificate si au fost luate măsuri adecvate de compensare sau ameliorare (formularul B);

(iv) dovezi prin care Împrumutatul demonstrează că în orice moment sunt disponibile fonduri suficiente pentru a asigura finalizarea la timp si mplementarea Proiectului; si

(v) un formular de certificare din partea Împrumutatului, conform anexei C.2.

1.04.C. Transe ulterioare

Tragerea fiecărei transe conform art. 1.02 ulterioară primei transe este supusă conditiei ca Banca să primească până la data care cade cu 7 zile bancare în Luxemburg înainte de data planificată de tragere inclusiv, următoarele documente sau evidente satisfăcătoare ei din punctul de vedere al formei si continutului:

(i) copii autorizate originale ale contractului sau contractelor care a/au fost finantat/finantate din transele anterioare, contract sau contracte care va/vor fi fost încheiat/încheiate în termeni satisfăcători pentru Bancă; si

(ii) o declaratie din partea C.F.R. prin care se confirmă că au fost efectuate cheltuieli pentru articolele ce vor fi finantate de Bancă în conformitate cu Descrierea tehnică (fără impozite si taxe plătibile în România) în sumă egală cu toate transele trase anterior, mai putin o sumă echivalentă de 5 milioane euro, exceptie făcând ultima tragere; pentru ultima tragere, dovezile în sensul propozitiei precedente vor fi furnizate în termen de 90 de zile de la data tragerii.

Pentru calcularea echivalentului în euro al sumelor cheltuite, Banca va aplica cursul de schimb la care se face referire în art. 1.03.

1.05. Amânarea tragerii

1.05.A. Temeiuri de amânare

Banca, la solicitarea Împrumutatului sau a C.F.R., în numele Împrumutatului, va amâna total sau partial tragerea oricărei transe până la o dată precizată de Împrumutat sau de C.F.R., în numele Împrumutatului, dar care să nu depăsească 6 luni de la data planificată de tragere. În acest caz, Împrumutatul va plăti despăgubirea pentru amânare stabilită conform art. 1.05.B de mai jos. Orice solicitare de amânare va avea efect în legătură cu o transă numai dacă este făcută cu cel putin 7 zile bancare în Luxemburg înainte de data planificată de tragere.

Dacă vreuna dintre conditiile stipulate în art. 1.04 nu este îndeplinită până la data precizată si până la data planificată de tragere, atunci tragerea va fi amânată pentru o dată care se convine între Bancă si Împrumutat sau C.F.R., în numele Împrumutatului, dată ce va cădea la cel putin 7 zile lucrătoare în Luxemburg după îndeplinirea tuturor conditiilor de tragere.

1.05.B. Despăgubire pentru amânare

Dacă tragerea oricărei transe notificate (asa cum este definită mai jos) este amânată fie la solicitarea Împrumutatului sau a C.F.R., în numele Împrumutatului, fie din motive de neîndeplinire a conditiilor de tragere, Împrumutatul va plăti, la solicitarea Băncii, o despăgubire pentru suma pentru care se amână tragerea. Această despăgubire se va majora de la data planificată de tragere până la data tragerii efective sau, în functie de caz, până la data anulării transei cu o rată de R1 minus R2, unde: R1 înseamnă rata dobânzii care s-ar aplica din când în când conform art. 3.01 si notificării de tragere relevante, dacă tragerea ar fi fost efectuată la data planificată de tragere, iar R2 înseamnă rata relevantă interbancară, mai putin 0,125% (12,5 puncte de bază), cu conditia ca, în scopul determinării ratei relevante interbancare în legătură cu acest art. 1.05, perioadele relevante prevăzute în anexa B să fie perioade succesive ale unei luni care începe la data planificată de tragere.

În plus, despăgubirea:

a) dacă amânarea depăseste o perioadă de o lună, se va cumula la sfârsitul fiecărei luni;

b) va fi calculată folosindu-se conventia de calcul la zi aplicabilă lui R1;

c) acolo unde R2 depăseste R1, va fi stabilită la zero;

si

d) va fi plătibilă în conformitate cu art. 1.07.

În acest contract o transă notificată înseamnă o transă pentru care Banca a emis un aviz de tragere.

Pentru scopurile acestui contract, rata relevantă interbancară înseamnă în general:

1. EURIBOR (asa cum este definit în anexa B) în cazul unei transe denominate în EUR;

2. LIBOR (asa cum este definit în anexa B) în cazul unei transe denominate în GBP sau USD; si

3. cursul de schimb al pietei si definitia sa aleasă de Bancă si comunicată separat Împrumutatului, în cazul unei transe denominate în orice altă valută.

1.05.C. Anularea tragerii amânate cu 6 luni

Banca poate, prin notificarea Împrumutatului sau a C.F.R., în numele Împrumutatului, să anuleze o tragere care a fost amânată prin art. 1.05.A cu mai mult de 6 luni în total. Suma anulată va rămâne disponibilă pentru tragere în conformitate cu art. 1.02.

1.06. Anularea si suspendarea

1.06.A. Dreptul Împrumutatului de a anula

Împrumutatul sau C.F.R., în numele Împrumutatului, poate, prin notificarea Băncii, oricând anula, integral sau partial si cu efect imediat, partea netrasă din credit. Oricum, notificarea nu va avea efect asupra unei transe notificate a cărei dată planificată de tragere cade în timpul celor 7 zile bancare în Luxemburg ce urmează datei de notificare.

1.06.B. Dreptul Băncii de a anula si de a suspenda

Banca poate, prin notificarea Împrumutatului sau a C.F.R., în numele Împrumutatului, să anuleze si/sau să suspende integral sau partial în orice moment si cu efect imediat partea netrasă din credit:

(i) ca urmare a aparitiei unui eveniment mentionat în art. 10.01; si

(ii) în cazuri exceptionale care afectează negativ accesul Băncii la piata de capital, mai putin în ceea ce priveste transa notificată.

În plus, în măsura în care Banca poate anula creditul mentionat la art. 4.03.A, ea poate să-l si suspende. Orice suspendare va continua până când Banca încetează suspendarea sau anulează suma suspendată.

1.06.C. Despăgubirea pentru suspendarea si anularea unei transe

1.06.C(1) Suspendarea

Dacă Banca suspendă o transă notificată, fie în cazul unui eveniment de plată anticipată compensabilă (asa cum se defineste în art. 4.03.C), fie în cazul unui eveniment mentionat în art. 10.01 dar nu altfel, Împrumutatul va despăgubi Banca în conformitate cu art. 1.05.B.

1.06.C(2) Anularea

Dacă Împrumutatul anulează o transă notificată, va despăgubi Banca în conformitate cu art. 4.02.B. Dacă Împrumutatul anulează orice parte din credit, alta decât transa notificată, nu se plăteste nicio despăgubire. Dacă Banca anulează o transă notificată în cazul unui eveniment de plată anticipată compensabilă sau anulează o tragere ca urmare a art. 1.05.C, Împrumutatul va despăgubi Banca în conformitate cu art. 4.02.B. Dacă Banca anulează o transă notificată în cazul unui eveniment mentionat în art. 10.01, Împrumutatul va despăgubi Banca în conformitate cu art. 10.03. Cu exceptia acestor cazuri, nu se plăteste despăgubire la anularea de către Bancă. Se va calcula o despăgubire în baza faptului că suma anulată este considerată a fi fost trasă si rambursată în data planificată de tragere sau, în măsura în care tragerea transei este actualmente amânată sau suspendată, la data notificării anulării.

1.06.D. Anularea după expirarea creditului

Oricând, după data limită pentru C.F.R., în numele Împrumutatului, pentru a înainta o cerere de tragere în conformitate cu art. 1.02.B, Banca poate, prin notificare către Împrumutat si C.F.R. si fără responsabilitatea ce apare la vreuna dintre părti, să anuleze orice parte din credit, alta decât aceea a transei notificate.

1.07. Sume datorate în conformitate cu art. 1

Sumele datorate în conformitate cu art. 1.05 si 1.06 vor fi plătibile în valuta transei respective. Acestea vor fi plătibile în termen de 7 zile de la primirea de către Împrumutat a cererii Băncii sau în orice perioadă mai lungă mentionată în notificarea de solicitare a Băncii.

 

ARTICOLUL 2

Împrumutul

 

2.01. Suma împrumutului

Împrumutul făcut prin credit (denumit în continuare împrumutul) va cuprinde totalul sumelor trase de Bancă în valutele de tragere, asa cum este notificat de Bancă cu ocazia tragerii fiecărei transe.

2.02. Valuta de rambursare

Fiecare rambursare a unei transe în baza art. 4 sau, după caz, a art. 10 va fi efectuată în valuta transei.

2.03. Valuta dobânzii si a altor taxe

Dobânda si alte taxe plătibile de Împrumutat conform art. 3, 4 si, acolo unde este aplicabil, 10 vor fi calculate si plătibile în functie de fiecare transă în valuta transei.

Orice altă plată în baza art. 9.02 va fi făcută în valuta mentionată de Bancă, avându-se în vedere valuta în care s-au efectuat cheltuielile ce urmează să fie rambursate prin mijloacele acelei plăti.

2.04. Confirmarea de către Bancă

După fiecare tragere a unei transe, Banca va transmite Împrumutatului si C.F.R. o situatie rezumativă cuprinzând data tragerii, valuta si suma, termenii de rambursare si rata dobânzii transei si pentru aceasta. Această confirmare va cuprinde un grafic de amortizare.

 

ARTICOLUL 3

Dobânda

 

3.01. Rata dobânzii

Împrumutatul va plăti dobânda pe suma trasă si nerambursată încă a fiecărei transe la 6 luni, în arierate la datele relevante de plată, asa cum este specificat în notificarea de tragere, începând cu prima dată a unei astfel de plăti ce urmează datei de tragere a transei.

Dobânda se va calcula în baza art. 5.02 la cursul de schimb mentionat în notificarea de tragere, curs care va reprezenta o rată anuală a dobânzii determinate de Bancă în conformitate cu principiile aplicabile periodic, întocmite de organizatii de conducere ale Băncii pentru împrumuturi făcute la o rată fixă a dobânzii, denominată în valuta transei si purtând termenii echivalenti pentru rambursarea capitalului si plata dobânzii.

3.02. Dobânda la sumele cu scadenta depăsită

Fără a contraveni prevederilor art. 10 si ca exceptie de la art. 3.01, dobânda se va acumula pentru orice sumă restantă plătibilă în conditiile acestui contract de la data scadentă până la data plătii la o rată de schimb anuală egală cu rata relevantă interbancară plus 2% (200 puncte de bază) si va fi plătibilă în conformitate cu solicitarea Băncii. În scopul determinării ratei relevante interbancare în legătură cu acest articol 3.02, perioadele relevante în sensul anexei B vor fi perioade succesive de o lună începând cu data scadentă.

Oricum, dobânda va fi calculată la rata anuală care este suma ratei definite la art. 3.01 plus 0,25% (25 puncte de bază) dacă acea rată anuală depăseste, pentru orice perioadă relevantă dată, rata mentionată în paragraful precedent al acestui articol.

Dacă suma restantă este într-o valută, alta decât valuta transei relevante, se va aplica următoarea rată pe an, si anume rata relevantă interbancară, care este în mod general retinută de Bancă pentru tranzactii în acea valută plus 2% (200 puncte de bază), calculate în conformitate cu practica pietei pentru o astfel de rată.

 

ARTICOLUL 4

Rambursarea

 

4.01. Rambursare

4.01.A. În rate

Împrumutatul va rambursa împrumutul în conformitate cu tabelul de amortizare stabilit în anexa D la prezentul contract.

4.01.B. Definirea datei scadente

Ultima dată de rambursare a unei transe mentionată ca urmare a art. 4.01.A se numeste în continuare data scadentă.

4.02. Rambursare anticipată voluntară

4.02.A. Operatiunea rambursării anticipate

În baza art. 4.02.B si 4.03.D, Împrumutatul poate plăti anticipat, integral sau partial, o transă, împreună cu dobânda acumulată, în baza unei comunicări scrise cu o lună în avans (denumită în continuare notificarea plătii anticipate), specificând suma care urmează a fi plătită anticipat (suma plătii anticipate) si data la care Împrumutatul îsi propune să efectueze plata anticipat (data plătii anticipate), dată care va fi o dată de plată pentru acea transă.

4.02.B. Despăgubire pentru plata anticipată

Referitor la fiecare sumă de plătit anticipat dintr-o transă, Împrumutatul va plăti Băncii la data plătii anticipate o despăgubire egală cu valoarea actuală (conform datei plătii anticipate) a surplusului, dacă există, a:

(i) dobânzii care s-ar fi acumulat ulterior la suma plătii anticipate în perioada începând cu data plătii anticipate până la data scadentă, dacă nu ar fi fost plătită anticipat; asupra

(ii) dobânzii care s-ar fi acumulat astfel în acea perioadă, dacă ea s-ar fi calculat la rata BEI de redistribuire (asa cum este definit mai jos), mai putin 15 puncte de bază.

Valoarea prezentă mentionată va fi calculată la o rată de discont egală cu rata de redistribuire BEI, aplicată astfel la fiecare dată relevantă de plată.

În acest contract, rata BEI de redistribuire înseamnă rata fixă în vigoare o lună înainte de data plătii anticipate si având aceiasi termeni pentru plata dobânzii si acelasi profil de rambursare în data scadentă.

4.02.C. Mecanismele plătii anticipate

Banca va notifica Împrumutatului, nu mai târziu de 15 zile înainte de data plătii anticipate, a sumei plătii anticipate, a dobânzii datorate si a despăgubirii plătibile în baza art. 4.02.B sau, după caz, că nu se datorează nicio despăgubire.

Nu mai târziu de data limită de acceptare (asa cum este definit mai jos), Împrumutatul va notifica Băncii fie:

(i) că el confirmă notificarea plătii anticipate asupra termenilor mentionati de Bancă; fie

(ii) că retrage notificarea plătii anticipate.

Dacă Împrumutatul dă confirmarea în conformitate cu pct. (i), va efectua plata anticipată. Dacă Împrumutatul retrage notificarea plătii anticipate sau nu o confirmă în timp util, poate să nu efectueze plata anticipată. Asa cum s-a mentionat anterior, notificarea plătii anticipate va fi obligatorie si irevocabilă.

Împrumutatul va însoti plata anticipată de plata dobânzii acumulate si a despăgubirii, dacă este cazul, datorate la suma plătii anticipate.

Pentru scopul acestui articol 4.02.C, data limită de acceptare pentru o notificare este:

(i) ora 16,00 a Luxemburgului în ziua transmiterii, dacă notificarea se transmite la ora 12,00 într-o zi bancară în Luxemburg; sau

(ii) ora 11,00 în următoarea zi care este o zi bancară luxemburgheză, dacă notificarea se transmite după ora 12,00 ora Luxemburgului, într-o astfel de zi, sau se transmite într-o zi care nu este o zi bancară luxemburgheză.

4.03. Plata anticipată obligatorie

4.03.A. Justificări pentru plata anticipată

4.03.A(1). Reducerea costului Proiectului

Dacă costurile totale ale Proiectului urmează să fie reduse din cifrele enumerate la pct. 5 din preambul la un nivel la care suma creditului depăseste 75% din astfel de costuri, Banca poate, în proportie cu reducerea, fără întârziere, prin notificarea Împrumutatului, să anuleze creditul sau să solicite plata anticipată a împrumutului.

4.03.A(2). Pari passu la un alt împrumut la termen Dacă Împrumutatul în mod voluntar plăteste anticipat integral ori partial orice alt împrumut sau orice alte datorii financiare ori un credit, acordate initial lui pentru un termen mai mare de 5 ani (denumit în continuare împrumut la termen) altfel decât din sumele unui nou împrumut, având un termen cel putin egal cu termenul neexpirat al împrumutului plătit anticipat, Banca poate, prin notificarea Împrumutatului, să anuleze creditul sau să ceară plata anticipată a împrumutului într-o astfel de proportie, egală cu aceea pe care o reprezintă suma replătită a împrumutului la termen în cadrul sumei totale restante a tuturor împrumuturilor la termen.

Banca va transmite notificarea sa către Împrumutat în termen de 30 de zile de la primirea notificării conform art. 8.02 (i).

4.03.A(3). Încălcarea anumitor conventii

Dacă Banca realizează că Împrumutatul nu si-a respectat promisiunea conform art. 6.09 si 8.04, poate notifica Împrumutatului în mod corespunzător. Dacă, în termen de 30 de zile următoare acelei notificări, Împrumutatul nu ia măsuri să remedieze încălcarea în manieră acceptabilă Băncii, Banca poate, prin notificare ulterioară, să anuleze creditul sau să ceară ca în termen de alte 30 de zile Împrumutatul să plătească anticipat împrumutul ori doar o parte din el.

4.03.B. Mecanismele plătii anticipate

Fiecare sumă cerută de Bancă în conformitate cu art. 4.03.A, împreună cu orice dobândă acumulată si orice despăgubire datorată conform art. 4.03.C, va fi plătită la data indicată de Bancă, dată care va cădea nu mai devreme de 30 de zile de la data notificării de cerere a Băncii.

4.03.C. Compensarea plătii anticipate

În cazul plătii anticipate la un eveniment mentionat prin art. 4.03.A, altul decât paragrafele 4.03.A(1) si 4.03.A(2) (fiecare astfel de eveniment se va numi în continuare eveniment de plată anticipată compensabilă), compensarea, dacă există, va fi determinată în concordantă cu art. 4.02.B.

Dacă, în plus, ca urmare a oricărei stipulări din art. 4.03.A Împrumutatul plăteste anticipat o transă la o dată, alta decât data relevantă de plată, Împrumutatul va despăgubi Banca într-o astfel de sumă, după cum Banca va certifica faptul că este necesar să o compenseze pentru primirea de fonduri altfel decât la data relevantă de plată.

4.03.D. Aplicarea plătilor partiale anticipate

Dacă Împrumutatul plăteste anticipat partial o transă, suma plătii anticipate va fi aplicată pro rata sau, la optiunea sa, în ordinea inversă a scadentei fiecărei rate restante.

Dacă Banca cere o plată partială anticipată a împrumutului, Împrumutatul, respectând solicitarea, poate, prin notificarea Băncii, transmisă în timpul a 5 zile bancare luxemburgheze de la primirea de către Împrumutat a cererii Băncii, să aleagă transele care se plătesc anticipat si să exercite optiunea sa pentru aplicarea sumelor plătite anticipat.

 

ARTICOLUL 5

Plăti

 

5.01. Definirea datei plătii

În acest contract:

(i) data plătii înseamnă fiecare dată de 20 aprilie si 20 octombrie, până la data scadentă, cu exceptia cazului în care o astfel de dată nu este o zi bancară, înseamnă următoarea zi bancară, fără ajustarea dobânzii datorate conform art. 3.01; si

ziua bancară înseamnă:

(ii) pentru EUR, o zi în care operează sistemul de plată transfer expres al tranzactiei brute în timp real automat transeuropean (TARGET); si

(iii) pentru orice altă valută, o zi în care băncile sunt deschise pentru afaceri normale în principalul centru financiar local al valutei de plată respective.

5.02. Conventia de calcul la zi

Orice sumă datorată sub formă de dobândă, despăgubire sau taxă de către Împrumutat în cadrul prezentului contract si calculată pentru orice fractiune din an va fi stabilită pe baza unui an de 360 de zile si a unei luni de 30 de zile.

5.03. Data si locul efectuării plătii

Toate sumele, altele decât dobânda, despăgubirea si capitalul sunt plătibile în termen de 7 zile de la primirea de către Împrumutat a cererii Băncii.

Orice sumă plătibilă de către Împrumutat în cadrul prezentului contract va fi plătită în contul respectiv notificat de Bancă Împrumutatului si C.F.R. Banca va indica contul nu mai devreme de 15 zile înainte de data scadentă  pentru prima plată efectuată de către Împrumutat si vanotifica orice modificare de cont nu mai devreme de 15 zile înainte de data primei plăti la care se aplică modificarea. Această perioadă de notificare nu se aplică în cazul plătii conform art. 10.

O sumă datorată de Împrumutat va fi considerată plătită la primirea acesteia de către Bancă.

 

ARTICOLUL 6

Angajamentele Împrumutatului

 

6.01. Utilizarea împrumutului si a altor fonduri disponibile

C.F.R., în numele Împrumutatului, va folosi sumele împrumutului si alte fonduri mentionate în planul de finantare descris în preambul exclusiv pentru executia Proiectului.

Împrumutatul se angajează că vor fi alocate anual resurse bugetare suficiente si/sau alte resurse financiare pentru Proiect pentru a încheia planul de finantare a Proiectului neacoperit de împrumut si pentru a permite finalizarea la timp în concordantă cu Descrierea tehnică.

6.02. Finalizarea Proiectului

C.F.R., în numele Împrumutatului, va realiza Proiectul în conformitate cu Descrierea tehnică, asa cum poate fi modificat periodic, cu aprobarea Băncii, si îl va finaliza până la data specificată în aceasta.

6.03. Costul majorat al Proiectului

În cazul în care costul Proiectului depăseste cifra estimată prezentată la pct. 5 din preambul, Împrumutatul va obtine finantare pentru a acoperi depăsirea costului fără a apela la Bancă, astfel încât să permită ca Proiectul să fie finalizat în concordantă cu Descrierea tehnică.

6.04. Procedura de achizitionare

C.F.R. se angajează să achizitioneze echipamente, să asigure servicii si să comande lucrări pentru Proiect prin licitatie internatională deschisă sau altă procedură de achizitionare acceptabilă, în concordantă, spre satisfactia Băncii, cu strategia ei, asa cum este descris în ghidul său de achizitionare valabil la data prezentului contract.

6.05. Continuarea angajamentelor prin Proiect

Atât timp cât împrumutul este nerambursat, C.F.R. si/sau Împrumutatul:

(i) întretinere: vor întretine, repara, efectua reparatii capitale si vor moderniza întreaga proprietate care face parte din Proiect, după cum este solicitat pentru a le păstra în bună stare de functionare;

(ii) activele Proiectului: numai dacă banca nu si-a dat consimtământul anterior în scris, vor retine titlul asupra si posesiunea tuturor sau în mod considerabil a tuturor activelor ce cuprind Proiectul ori, în mod corespunzător, vor înlocui si vor reînnoi aceste active si vor mentine Proiectul în stare de continuă exploatare materială în conformitate cu scopul său initial; cu conditia că Banca poate să-si retragă consimtământul doar acolo unde actiunea propusă poate prejudicia interesele Băncii în calitate de creditor către Împrumutat sau ar face Proiectul neeligibil pentru finantarea de către Bancă, conform statutului sau art. 267 din Tratatul de la Roma;

(iii) asigurare: vor asigura toate lucrările si proprietatea parte din Proiect în conformitate cu practica pentru lucrări de interes public similare în România;

(iv) drepturi si licente: vor mentine în vigoare toate drepturile de uzantă sau utilizare si toate licentele necesare pentru executarea si exploatarea Proiectului; si

(v) legea mediului si a Uniunii Europene:

a) mediul: vor implementa si vor exploata Proiectul în conformitate cu acele legi ale Uniunii Europene si ale României, precum si cu tratatele internationale aplicabile, din care un obiectiv principal este conservarea, protejarea sau îmbunătătirea mediului; scop pentru care mediu înseamnă următoarele, în măsura în care acestea afectează sănătatea:

a) fauna si flora; b) solul, apa, aerul, climatul si peisajul; si c) mostenirea culturală si mediul construit; si

b) legea Uniunii Europene: în general vor implementa si vor exploata Proiectul în conformitate cu principiile legii Uniunii Europene aplicabile Împrumutatului si Proiectului, în măsura în care principiile legii din Uniunea Europeană sunt implementate în legea sau practica din România.

6.06. Auditarea conturilor

Împrumutatul si C.F.R. se angajează să aibă conturile, bugetul si situatiile financiare ale C.F.R. auditate anual în concordantă cu standardele internationale de contabilitate.

6.07. Servicii de consultantă

C.F.R. îsi asumă obligatia să angajeze, prin procedurile satisfăcătoare pentru Bancă:

(i) un consultant inginer international (CII), ale cărui calificări, experientă si termeni de referintă să fie satisfăcătoare pentru Bancă, care să contracteze si să furnizeze proiectul tehnic si documentatia detaliată pentru Proiect în conformitate cu legislatia aplicabilă si să furnizeze asistenta tehnică (ca proiectant) pe parcursul perioadei lucrărilor; si

(ii) un consultant international pentru servicii de inginerie si management (CISIM), ale cărui calificări, experientă si termeni de referintă vor fi satisfăcătoare pentru Bancă, care să furnizeze asistentă tehnică de conducere a Proiectului si documentatie detaliată în ceea ce priveste proiectarea pentru Proiect si să supervizeze lucrările ca inginer FIDIC.

6.08. Auditul si accesul la informatie

6.08.A. Audit

Împrumutatul si C.F.R. fac cunoscut faptul că Banca poate fi obligată să divulge Curtii de Auditori a Comunitătii Europene (denumită în continuare Curtea de Auditori) acele documente referitoare la Împrumutat, C.F.R. si Proiect care sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor Curtii de Auditori în conformitate cu legislatia Uniunii Europene.

6.08.B. Acces la informatii

Împrumutatul si C.F.R. vor permite persoanelor desemnate de bancă, care pot fi însotite de reprezentanti ai Curtii de Auditori, să viziteze amplasamentele, instalatiile si lucrările incluse în Proiect si să efectueze acele verificări pe care acestia le doresc. În acest scop, Împrumutatul si C.F.R. le vor acorda sau vor asigura că le va fi acordată toată asistenta necesară. Cu ocazia unei astfel de vizite, reprezentantii Curtii de Auditori pot solicita Împrumutatului sau C.F.R. să furnizeze documente care cad sub incidenta subparagrafului ce precedă art. 6.08.A.

6.09. Angajament de integritate

Împrumutatul si C.F.R. garantează si se angajează că ei nu au comis si nicio persoană nu a comis, conform cunostintelor lor prezente, niciunul dintre actele următoare si că nu vor comite si nicio persoană cu consimtământul sau cunostinta anterioară nu va comite un astfel de act, adică:

(i) oferirea, acordarea, primirea sau solicitarea unui avantaj impropriu pentru a influenta actiunea unei persoane care are un post ori o functie publică sau unui director ori angajat al unei autorităti publice sau firme publice ori unui director sau unui oficial al unei organizatii publice internationale în legătură cu orice proces de achizitionare sau în executarea vreunui contract în legătură cu acele elemente ale Proiectului prezentate în Descrierea tehnică; sau

(ii) orice act care influentează impropriu sauintentionează să influenteze în mod impropriu procesul de achizitionare sau implementarea Proiectului în detrimentul Împrumutatului, incluzând întelegerea secretă între ofertanti. Împrumutatul si C.F.R se angajează să informeze Banca dacă ei ar deveni constienti de orice fapt sau informatie semnificativă a comisionului pentru un astfel de act.

 

ARTICOLUL 7

Garantii

 

7.01. Pari passu

Atât timp cât vreo parte din împrumut rămâne restantă, Împrumutatul va asigura că respectivul credit se aliniază si se va alinia, nu mai putin decât pari passu în dreptul plătii cu toate celelalte obligatii prezente si viitoare negarantate prin orice instrument al datoriei externe a Împrumutatului.

În particular, dacă Banca efectuează o solicitare în conditiile mentionate în art. 10.01 sau dacă un eveniment ori potential eveniment de absentă prin orice instrument neasigurat si nesubordonat al datoriei externe a Împrumutatului sau al vreuneia dintre agentiile ori intermediarii săi a apărut si se continuă, Împrumutatul nu va face (sau nu va autoriza) vreo plată referitoare la vreun alt instrument al datoriei externe (fie că e programat în mod regulat sau altfel) fără a plăti simultan ori punând deoparte într-un cont desemnat pentru plata la următoarea dată de plată a unei sume egale cu aceeasi parte din datoria restantă din prezentul contract cu partea pe care plata printr-un astfel de instrument al datoriei externe o suportă fată de datoria totală restantă prin acel instrument.

În acest scop, orice plată a instrumentului datoriei externe, efectuată din sumele emiterii unui alt instrument, fată de care în mod substantial au subscris aceleasi persoane ca si cele care fac reclamatia prin instrumentul datoriei externe, nu va fi luată în considerare.

În prezentul contract, instrumentul datoriei externe înseamnă: (i) un instrument care include orice chitantă sau extras de cont, care evidentiază sau constituie o obligatie de rambursare a unui împrumut, depozit, avans sau a unei prelungiri similare a creditului (incluzând, fără limitare, orice prelungire de credit printr-un acord de refinantare sau replanificare); (ii) o obligatie evidentiată de obligatiuni, titluri de creante sau evidente scrise similare obligatiilor; si (iii) o garantie a unei obligatii generate prin instrumentul datoriei externe al unui alt subiect; cu conditia, în fiecare caz, ca astfel de obligatie să fie guvernată de un sistem legislativ, altul decât legislatia Împrumutatului.

7.02. Garantie

Dacă Împrumutatul va acorda unei terte părti vreo garantie pentru îndeplinirea oricăreia dintre obligatiile sale privind datoria externă sau orice fel de preferintă sau prioritate în legătură cu acestea, Împrumutatul, dacă Banca solicită, va furniza Băncii o garantie echivalentă pentru îndeplinirea obligatiilor sale în cadrul prezentului contract sau va acorda Băncii o preferintă ori o prioritate echivalentă.

Împrumutatul confirmă că în prezent nu există nicio astfel de garantie, preferintă sau prioritate.

 

ARTICOLUL 8

Informatii si vizite

 

8.01. Informatii privind Proiectul

C.F.R.:

(i) se va asigura că evidentele sale prezintă toate operatiile referitoare la finantarea si executia Proiectului;

(ii) va transmite Băncii, în limba engleză sau cu traducere în limba engleză:

a) până la 30 iunie 2006 si ulterior, semestrial, până la terminarea Proiectului un raport privind implementarea Proiectului, asa cum se specifică în anexa A.2, care va fi pregătită de consultantii mentionati în art. 6.07;

b) la 6 luni după încheierea Proiectului, un raport privind terminarea Proiectului, asa cum se specifică în anexa A.2, care va fi pregătită de consultantii mentionati în art. 6.07; si

c) periodic, orice alte documente sau informatii privind finantarea, implementarea si functionarea Proiectului, după cum poate solicita Banca în mod rezonabil, aceste rapoarte fiind elaborate si aprobate de consultantii mentionati în art. 6.07;

(iii) va supune aprobării Băncii, fără întârziere, orice modificare de natură materială în planurile generale, graficul de executie, planurile de finantare sau programul de cheltuieli ale Proiectului, în legătură cu aspectele făcute cunoscute Băncii înainte de semnarea prezentului contract; si

(iv) în general, va informa Banca despre orice fapt sau eveniment ce îi este cunoscut, care poate prejudicia substantial ori poate afecta conditiile de executie sau de functionare a Proiectului.

8.02. Informatii privind Împrumutatul

Împrumutatul va informa Banca:

(i) imediat despre orice hotărâre luată de el din orice motiv sau despre orice situatie care îl obligă sau despre orice solicitare care i s-a făcut de a rambursa anticipat orice împrumut la termen;

(ii) imediat despre orice intentie din partea sa de a acorda în favoarea unei terte părti orice garantie pentru oricare dintre activele sale pentru îndeplinirea oricăreia dintre obligatiile sale, externe sau orice preferintă sau prioritate referitoare la aceasta; sau

(iii) în general asupra oricărui fapt sau eveniment care ar putea împiedica îndeplinirea oricărei obligatii a Împrumutatului, asumată în cadrul acestui contract sau care ar prejudicia substantial ori ar afecta conditiile de executie sau de functionare a Proiectului.

8.03. Informatii privind C.F.R.

C.F.R.:

(i) va furniza Băncii, în fiecare an, în termen de o lună de la publicarea lor, raportul anual, bilantul contabil, contul de profit si pierderi si raportul auditorului, efectuate în concordantă cu standardele internationale de contabilitate conform art. 6.06; si

(ii) va informa Banca:

a) imediat în legătură cu orice modificare adusă documentelor statutare de bază si cu orice schimbare a statutului legal ori a mandatului; si

b) în general despre orice situatie sau eveniment care ar putea împiedica îndeplinirea oricăreia dintre obligatiile sale asumate în cadrul prezentului contract.

8.04. Verificare si informatii

În plus, Împrumutatul:

(i) va lua acele măsuri pe care Banca le cere în mod rezonabil pentru a verifica si/sau finaliza orice act suspect sau neconfirmat de natura celor descrise în art. 6.09;

(ii) va informa Banca despre măsurile luate în cercetarea daunelor din partea persoanelor responsabile pentru orice pierdere ce rezultă dintr-o astfel de actiune; si

(iii) va facilita orice verificare pe care Banca poate s-o facă referitor la o astfel de actiune.

8.05. Vizite ale Băncii

Împrumutatul si/sau C.F.R., după caz, vor permite persoanelor desemnate de Bancă să viziteze amplasamentele, instalatiile si lucrările care cuprind Proiectul si să efectueze astfel de verificări după cum doresc si le vor furniza sau vor asigura ca ele să fie furnizate cu toată asistenta necesară în acest scop.

 

ARTICOLUL 9

Speze si cheltuieli

 

9.01. Speze, impozite, comisioane

Împrumutatul va plăti toate taxele, impozitele, comisioanele si alte impuneri de orice natură, inclusiv taxele de timbru si taxele de înregistrare ce decurg din executia sau implementarea prezentului contract sau a oricărui document legat de acesta si aferent acordării oricărei garantii pentru împrumut.

Împrumutatul va plăti integral capitalul, dobânda, despăgubirea si alte sume datorate în baza prezentului contract, brut, fără deducerea vreunei impuneri nationale sau locale, cu conditia ca, dacă Împrumutatul este obligat să facă o astfel de deducere, să majoreze suma de plată către Bancă astfel încât, după deducere, suma netă primită de Bancă să fie echivalentă cu suma datorată.

9.02. Alte speze

Împrumutatul va suporta orice taxe si cheltuieli, inclusiv profesionale, bancare sau de schimb valutar, ocazionate de pregătirea si implementarea prezentului contract sau a vreunui document legat de acesta, inclusiv a vreunui amendament la acesta si în crearea, administrarea si realizarea oricărei garantii pentru împrumut.

 

ARTICOLUL 10

Rambursarea anticipată ca urmare a unui caz de neîndeplinire a obligatiilor

 

10.01. Dreptul de a solicita rambursarea

Împrumutatul va rambursa împrumutul sau orice parte a acestuia, împreună cu dobânda acumulată, pe baza cererii scrise făcute de Bancă în conformitate cu următoarele stipulări.

10.01.A. Solicitare imediată

Banca poate face o astfel de solicitare imediat:

(i) dacă vreo informatie materială sau document remis Băncii de către ori în numele Împrumutatului ori al C.F.R. în legătură cu negocierea prezentului contract sau în timpul în care acesta este în vigoare se dovedeste a fi fost incorect în orice detaliu de natură materială;

(ii) dacă Împrumutatul nu rambursează la data scadentei orice parte din împrumut, nu plăteste dobânda la acesta sau nu efectuează orice altă plată către Bancă, după cum este prevăzut în prezentul contract;

(iii) dacă, ca urmare a neîndeplinirii oricărei obligatii în legătură cu acest împrumut, Împrumutatului sau C.F.R. i se cere să ramburseze anticipat orice împrumut acordat initial pentru un termen mai mare de 5 ani;

(iv) dacă survine vreun eveniment sau situatie care este posibil să pericliteze îndeplinirea obligatiilor de plată ce decurg din împrumut sau afectează negativ orice garantie acordată pentru acesta;

(v) dacă vreo obligatie asumată de Împrumutat si la care se face referire la pct. 8 si 9 din preambul încetează a fi îndeplinită cu privire la orice

împrumut acordat oricărui Împrumutat din România din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene;

(vi) dacă Împrumutatul sau C.F.R. nu îsi îndeplineste vreuna dintre obligatii cu privire la un alt împrumut acordat de Bancă din sursele Băncii sau ale Uniunii Europene ori la un împrumut ISPA acordat în legătură cu Proiectul de către Uniunea Europeană;

(vii) dacă dreptul Împrumutatului si/sau al C.F.R. de a plăti un împrumut nerambursabil ISPA ori o finantare acordată de Uniunea Europeană a fost anulat sau reziliat în totalitate ori în parte sau a devenit rambursabil;

(viii) dacă un creditor ipotecator intră în posesia uneipărti din activele C.F.R. sau un portărel, lichidator ori administrator este numit cu privire la o parte din activele C.F.R.; sau

 (ix) dacă cu privire la patrimoniul C.F.R. se deschide o procedură de confiscare, executare silită sausechestru ori vreo altă procedură.

10.01.B. Solicitarea efectuată după notificarea de remediere

De asemenea, Banca poate efectua o astfel de solicitare cu privire la aspectele neremediate, în decursul unei perioade rezonabile de timp mentionate într-o notificare transmisă de Bancă Împrumutatului:

(i) dacă Împrumutatul sau C.F.R. nu îndeplineste una dintre obligatiile materiale stipulate în prezentul contract, care nu este una dintre obligatiile mentionate la art. 10.01.A; sau

(ii) dacă unul dintre aspectele stipulate la conditii se modifică material sau nu este remediat material si modificarea fie prejudiciază interesele Băncii în calitate de creditor pentru Împrumutat, fie afectează în mod negativ implementarea ori executia Proiectului.

10.02. Alte drepturi legale

Art. 10.01 nu impune nicio restrictie asupra dreptului legal al Băncii de a solicita plata împrumutului înainte de data stabilită.

10.03. Despăgubiri

În cazul unei solicitări conform art. 10.01, Împrumutatul plăteste Băncii suma solicitată împreună cu o sumă calculată în conformitate cu art. 4.02.B asupra unei sume care a devenit scadentă si trebuie plătită. O astfel de sumă devine scadentă de la data scadentei pentru plata stipulată în notificarea Băncii cu privire la solicitare si este calculată pe baza faptului că plata înainte de data stabilită este efectuată la data stipulată.

Sumele datorate Împrumutatului conform art. 10.03 trebuie plătite la data stipulată în solicitarea Băncii pentru plata înainte de data stabilită.

10.04. Clauza de nerenuntare

Neîndeplinirea sau întârzierea din partea Băncii cu privire la exercitarea drepturilor sale conform art. 10 nu constituie o renuntare la un astfel de drept.

10.05. Aplicarea sumelor primite

Sumele primite de Bancă ca urmare a unei solicitări conform art. 10.01 se aplică în primul rând pentru plata cheltuielilor, dobânzii si despăgubirilor si, în al doilea rând, pentru reducerea transelor scadente în ordinea inversă a scadentei. Banca poate aplica sumele primite între rate, la propria alegere.

 

ARTICOLUL 11

Legea aplicabilă si instanta competentă

 

11.01. Legea aplicabilă

Prezentul contract este reglementat de legislatia din Luxemburg.

11.02. Instanta competentă

Toate litigiile privind prezentul contract se solutionează de Curtea de Justitie a Comunitătilor Europene (Instanta).

Părtile la prezentul contract renuntă prin prezenta clauză la orice imunitate sau drept de a obiecta fată de jurisdictia Instantei.

O hotărâre a Instantei luată conform art. 11.02 este finală si obligatorie pentru părti fără nicio restrictie sau rezervă. Împrumutatul renuntă prin prezenta clauză la orice imunitate de care se poate bucura cu privire la executarea unei astfel de hotărâri.

11.03. Dovada sumelor scadente

În orice actiune legală generată de prezentul contract, certificatul Băncii în legătură cu una dintre sumele scadente fată de Bancă conform prezentului contract este o dovadă la prima vedere a sumei respective.

 

ARTICOLUL 12

Dispozitii finale

 

12.01. Notificările dintre părti

Notificări si alte comunicări efectuate conform prezentului contract sunt remise la adresele mentionate la pct. 1 de mai jos, cu exceptia faptului că notificările către Împrumutat si C.F.R. cu privire la litigii, fie în asteptare, fie introduse, sunt remise la adresele mentionate la pct. 2 de mai jos, pe care Împrumutatul sau C.F.R. le-a ales în acest scop:

Pentru Bancă:

1. 100, bd. Konrad Adenauer

L-2950 Luxemburg

Pentru Împrumutat:

1. Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

RO-050741 Bucuresti

România;

2. Misiunea Română la Comunitătile Europene

107, rue Gabrielle

B-1180 Bruxelles

Pentru C.F.R.:

1. Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1

RO-010873 Bucuresti

România;

2. Misiunea Română la Comunitătile Europene

107, rue Gabrielle

B-1180 Bruxelles.

Pe baza unei notificări transmise celeilalte părti, fiecare parte poate să îsi schimbe adresele mentionate mai sus, dar adresele mentionate la pct. 2 de mai sus pot fi schimbate numai cu adrese din Uniunea Europeană.

Cu exceptia cazului în care Împrumutatul stipulează altfel în scris către Bancă, Împrumutatul îl însărcinează pe directorul general al C.F.R. cu relatiile cu Banca în scopurile art. 6.09 si 8.04.

12.02. Forma notificărilor

Notificările si celelalte comunicări, pentru care sunt stipulate în prezentul contract perioade fixe sau în care se stabilesc perioade fixe obligatorii pentru destinatar, sunt remise prin înmânare personală, scrisoare recomandată, fax sau alte mijloace de expediere pentru care se emite dovada de primire de către destinatar. Data înregistrării sau, dacă este cazul, data mentionată de primire a expedierii va fi decisivă pentru stabilirea perioadei. Notificările emise de Împrumutat conform unei prevederi a prezentului contract sunt transmise Băncii, dacă acest lucru este solicitat de Bancă, împreună cu dovada corespunzătoare privind responsabilitatea persoanei sau persoanelor autorizate să semneze notificările respective în numele Împrumutatului si cu specimenul legalizat de semnătură al persoanei sau persoanelor respective.

12.03. Preambul, anexe si atasamente

Preambulul si următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul contract:

Anexa A – Descrierea tehnică si obligatiile de informare

Anexa B – Definitii EURIBOR si LIBOR

Anexa C.1 – Formular de cerere de tragere (art. 1.02.B)

Anexa C.2 – Formular de certificare din partea Împrumutatului (art. 1.04)

Anexa D – Tabel de amortizare.

Următoarele anexe sunt atasate la prezentul contract:

Anexa nr. I – Împuternicirea de semnare pentru Împrumutat

Anexa nr. II – Împuternicirea de semnare pentru C.F.R.

Anexa nr. III – Formular atestat de conservare a naturii

Drept care părtile au încheiat prezentul contract în patru exemplare originale în limba engleză si au convenit ca domnul Stefan Petrescu, director general în Ministerul Finantelor Publice, în numele Împrumutatului, domnul Traian Preoteasa, director general, în numele C.F.R., si domnul John Mcllwaine, consilier juridic, JU II, în numele Băncii, să semneze fiecare pagină a prezentului contract.

 

Semnat pentru si în numele României,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Semnat pentru si în numele Băncii Europene de Investitii,

Cormac Murphy Martin Vatter

Semnat pentru si în numele C.F.R.,

Traian Preoteasa

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Luxemburg, 27 decembrie 2005.

 

ANEXA A

 

A.1. Descriere tehnică (art. 6.02)

Proiectul cuprinde proiectarea si implementarea lucrărilor de modernizare pentru 185 km de linie electrificată de la Curtici la Simeria în vederea respectării standardelor internationale si îmbunătătirii fiabilitătii si vitezelor de circulatie.

Părtile componente ale Proiectului sunt:

(i) schimbări minore aliniament în 27 de locatii pe magistrală, pe aproximativ 33 km, si în statii pentru a îmbunătăti vitezele de exploatare, inclusiv:

a) viaductul de peste râul Mures;

b) 15 m standard 54 sau 25 m pod cu deschidere;

c) 27 de pasaje rutiere superioare;

d) 178 de podete;

(ii) renivelarea întregii linii, inclusiv repozitionarea balastului, traverselor si sinei;

(iii) dublarea si electrificarea unei sectiuni de 9 km de la granita cu Ungaria spre Curtici;

(iv) repozitionarea sistemului de alimentare (catenara si substatiile de tractiune) pentru magistrală si statii;

(v) repozitionarea sistemului de sigurantă linie si de gestionare a traficului si a sistemului de centralizare a statiilor pentru toate statiile de pe această linie, inclusiv montarea sistemului de semnalizare bloc automat si ETCS nivel 1;

(vi) montarea unui nou sistem de telecomunicatii;

(vii) modernizarea statiilor si a haltelor, inclusiv renovarea clădirilor pentru călători si a celor administrative, asigurarea de treceri pietonale aeriene sau subterane;

(viii) construirea a 6 noi ateliere de întretinere feroviară;

(ix) modernizarea statiei de frontieră Curtici (triaje si clădiri) pentru a permite utilizarea procedurilor moderne de trecere a frontierei;

(x) eliminarea a 24 de treceri de nivel, dotarea altor 50 de treceri de nivel existent cu sisteme cu control automat cu semibariere sau lumini.

Proiectul va fi finalizat pe 31 decembrie 2011.

A.2. Informatii despre Proiect, care urmează a fi transmise Băncii, si modul de expediere

1. Diseminarea informatiei: desemnarea persoanei responsabile Informatiile de mai jos trebuie trimise Băncii de către:

Compania Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.“ – S.A.

Persoana de contact Domnul Vlad Manu

Functia Director

Directia Managementul proiectelor cu finantare externă

Adresa Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, 010873 Bucuresti

Telefon +40 21 315 11 33

Fax +40 21 319 24 41

Email Vlad.Manu@cfr.ro

Persoana de contact mentionată mai sus este în momentul de fată persoana care răspunde de Proiect. Împrumutatul va informa BEI imediat în cazul oricărei modificări.

2. Informatii cu privire la implementarea Proiectului

Împrumutatul trebuie să furnizeze Băncii următoarele informatii privind progresele înregistrate în cursul implementării Proiectului cel târziu până la expirarea termenului limită indicat mai jos.

 

Document/Informatii

Termen limită

Frecventa prezentării de rapoarte

Raport privind progrese înregistrate în cadrul Proiectului, incluzând:

– o scurtă actualizare a descrierii tehnice, explicând motivele pentru modificări semnificative fată de scopul initial;

– actualizarea datei de finalizare a fiecăreia dintre componentele Proiectului, explicând motivele pentru orice posibilă întârziere;

– actualizarea costului Proiectului, explicând motivele pentru orice posibile cresteri de costuri fată de costurile bugetate initial;

– o descriere a oricărui aspect major cu impact asupra mediului;

– actualizarea procedurilor de achizitie;

– actualizarea cerintelor si uzării proiectului si comentarii;

– orice aspect semnificativ apărut si orice risc semnificativ si care poate afecta executarea Proiectului;

– orice actiune juridică privind Proiectul, actiune care poate fi în derulare.

 

La intervale de 6 luni de la data de 30 iunie 2006

...

 

 

 

3. Informatii privind finalizarea lucrărilor si primul an de executie a Proiectului

Împrumutatul trebuie să furnizeze Băncii următoarele informatii privind finalizarea Proiectului si executia initială cel târziu până la expirarea termenului limită indicat mai jos.

 

Document/Informatii

Data livrării către Bancă

Raportul privind finalizarea Proiectului, incluzând:

– o scurtă descriere a caracteristicilor tehnice, explicând motivele pentru orice modificare semnificativă;

– data de finalizare a fiecăreia dintre principalele componente ale Proiectului, explicând motivele pentru orice posibilă întârziere;

– costul final al Proiectului, explicând motivele pentru orice posibile cresteri de costuri fată de costurile bugetate initial;

– numărul de noi locuri de muncă create pentru Proiect: atât posturile create în timpul implementării, cât si cele permanente nou-create;

– o descriere a oricărui aspect major cu impact asupra mediului;

– actualizarea procedurilor de achizitie;

– actualizarea cerintelor si uzării proiectului si comentarii;

– orice aspect semnificativ apărut si orice risc semnificativ care poate afecta executarea Proiectului;

– orice actiune juridică în derulare privind Proiectul.

15 luni de la finalizarea Proiectului

Limba de raportare

Engleză

 

 

 

ANEXA B

 

Definitii EURIBOR si LIBOR

 

A. EURIBOR

EURIBOR înseamnă:

(i) în ceea ce priveste orice perioadă relevantă, rata dobânzii pentru depozite în EUR pentru un termen reprezentând numărul lunilor întregi cel mai apropiat care corespunde duratei perioadei de timp; si

(ii) în ceea ce priveste o perioadă relevantă mai mică de o lună, rata dobânzii pentru depozite în EUR pentru o perioadă de o lună (perioadă pentru care rata este denumită în continuare perioadă reprezentativă), astfel cum este anuntată la ora 11,00 am, ora Bruxelles-ului sau la orice altă oră ulterioară, acceptabilă pentru Bancă, în ziua (data de restabilire) care cade cu două zile relevante de tranzactionare pe pietele financiare înainte de prima zi a perioadei relevante, pe pagina Reuters EURIBOR 01 ori pe paginile sale următoare, sau prin orice alte mijloace de publicare alese în acest scop de către Bancă.

Dacă nu este publicată o asemenea rată, Banca va solicita principalelor birouri din zona euro a patru bănci mari din zona euro, alese de Bancă, ratele la care depozitele în EUR, cu valoare similară, sunt oferite de fiecare dintre ele, la aproximativ ora 11,00 am, ora Bruxelles-ului, la data de restabilire, către principalele bănci de pe piata interbancară din zona euro pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă. Dacă sunt obtinute cel putin două rate, rata pentru data de restabilire va fi media aritmetică a acestor rate.

Dacă sunt furnizate mai putin de două rate, rata pentru data de restabilire va fi media aritmetică a ratelor cotate de principalele bănci din zona euro, alese de Bancă, la aproximativ ora 11,00 am, ora Bruxelles-ului, în ziua care cade cu două zile lucrătoare reprezentative după data de restabilire pentru creditele EUR, cu o valoare similară cu cea a băncilor europene pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă.

B. LIBOR USD

LIBOR înseamnă, în ceea ce priveste USD:

(i) în ceea ce priveste orice perioadă relevantă, rata dobânzii pentru depozite pentru o perioadă reprezentând numărul de luni întregi cel mai apropiat corespunzând duratei perioadei de timp; si

(ii) în ceea ce priveste o perioadă relevantă mai mică de o lună, rata dobânzii pentru depozite în USD pentru o perioadă de o lună (perioadă pentru care rata este denumită în continuare perioadă reprezentativă), astfel cum este stabilită de Asociatia Bancherilor Britanici si anuntată de furnizorii de stiri financiare la ora 11,00 am, ora Londrei, sau la o oră ulterioară acceptabilă pentru Bancă în ziua (data de restabilire) care cade cu două zile de tranzactionare pe piata financiară din Londra (zile bancare în Londra), înainte de prima zi a perioadei relevante.

Dacă o asemenea rată nu este astfel anuntată de oricare furnizor de stiri financiare acceptabil pentru Bancă, Banca va solicita principalelor birouri din Londra a patru bănci mari de pe piata interbancară din Londra, alese de Bancă (băncile de referintă), rata la care depozitele în USD, de valoare similară, sunt oferite de fiecare dintre ele la aproximativ ora 11,00 am, ora Londrei, la data de restabilire, către cele mai importante bănci de pe piata interbancară din Londra pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă. Dacă sunt obtinute cel putin două asemenea rate, rata va fi media aritmetică a ratelor oferite.

Dacă sunt obtinute mai putin de două rate, Banca va cere principalelor birouri din New York a patru bănci mari de pe piata interbancară din New York, alese de Bancă, rata la care depozitele în USD, de valoare similară, sunt oferite de fiecare dintre ele la aproximativ ora 11,00 am, ora New Yorkului, în ziua care cade cu două zile de tranzactionare pe piata financiară din New York (zile bancare în New York) după data de restabilire, către cele mai importante bănci de pe piata europeană, pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă. Dacă sunt obtinute cel putin două rate, rata va fi media aritmetică a ratelor obtinute.

C. LIBOR GBP

LIBOR înseamnă, în ceea ce priveste GBP:

(i) în ceea ce priveste orice perioadă relevantă, rata dobânzii pentru depozit pentru o perioadă reprezentând numărul de luni întregi cel mai apropiat corespunzând duratei perioadei de timp;

si

(ii) în ceea ce priveste o perioadă relevantă mai mică de o lună, rata dobânzii pentru depozitele în GBP pentru o perioadă de o lună (perioadă pentru care rata este denumită în continuare perioadă reprezentativă), astfel cum este stabilită de Asociatia Bancherilor Britanici si anuntată de furnizorii de stiri financiare la ora 11,00 am, ora Londrei, sau la o oră ulterioară acceptabilă pentru Bancă în ziua (data de restabilire) în care începe perioada relevantă sau dacă ziua respectivă nu este o zi de tranzactionare pe piata financiară din Londra, în următoarea zi care este zi de tranzactionare pe piata financiară din Londra.

Dacă o asemenea rată nu este astfel anuntată de orice furnizor de stiri financiare acceptabil pentru Bancă, Banca va cere principalelor birouri din Londra a patru bănci mari de pe piata interbancară din Londra alese de Bancă, rata la care depozitele în GBP, cu valoare similară, sunt oferite de fiecare dintre ele la aproximativ ora 11,00 am, ora Londrei, la data de restabilire, către principalele bănci de pe piata interbancară din Londra pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă. Dacă sunt obtinute cel putin două asemenea rate, rata va fi media aritmetică a ratelor oferite.

Dacă sunt obtinute mai putin de două rate, rata va fi media aritmetică a ratelor cotate la aproximativ ora 11,00, ora Londrei, la data de restabilire de către principalele bănci din Londra (alese de Bancă) pentru creditele în GBP, cu o valoare similară, către băncile europene pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă.

D. Generalităti

Pentru scopurile următoarelor definitii:

(i) Zi de tranzactionare pe piata financiară din Londra (zi bancară în Londra) înseamnă o zi în care băncile sunt deschise pentru tranzactii obisnuite în Londra si zi de lucru la New York înseamnă o zi în care băncile sunt deschise pentru tranzactii obisnuite în New York (zi bancară în New York).

(ii) Toate procentele care rezultă din orice calcule la care se face referire în această anexă vor fi rotunjite, dacă este cazul, către cea mai apropiată sută de mii a unui punct procentual, cu jumătătile rotunjite superior.

(iii) Banca va informa Împrumutatul fără întârziere cu privire la cotatiile primite de Bancă.

(iv) Dacă oricare dintre prevederile precedente se află în contradictie cu prevederile adoptate sub îndrumarea EURIBOR FBE si EURIBOR ACI în ceea ce priveste EURIBOR si a Asociatiei Bancherilor Britanici în ceea ce priveste LIBOR, Banca va notifica Împrumutatul pentru a amenda vechile prevederi pentru a fi în linie cu asemenea alte prevederi.

 

ANEXA C

 

C.1. Formular de cerere de tragere (art. 1.02B)

 

Cerere de tragere

Transa nr.:

Data:

Vă rugăm să continuati cu următoarea tragere:

 

 

Nume creditor:

România – Proiect de reabilitare a căilor ferate pentru Coridorul IV – TEN

REZERVAT PENTRU BEI

Data semnăturii:

 

Suma împrumutată:

300.000.000 EUR

Număr de referintă:

 

Trasă până la data de:

 

Tragerea nr.:

 

Balanta de plăti (soldul tragerilor):

 

Data propusă pentru

 

Termenul limită de tragere:

30 noiembrie 2008

tragere:

 

Numărul maxim de plăti:

30

Cererea totală (valuta

 

Suma minimă a transei:

10.000.000

contractului):

 

Total alocări până la data:

 

A se plăti după cum

 

Conditii precedente:

 

urmează:

 

 

Valuta (art. 1.03)

 

 

Suma

/

 

 

/

 

 

Contul care trebuie creditat:

Cont nr.:

Numele Băncii si adresa:

A se transmite informatiile necesare către:

Numele autorizat(e) si semnătură(i):

 

C.2. Formular de certificare din partea Împrumutatului (art. 1.04B)

 

Către: Banca Europeană de Investitii

De la: <//>

[Data]

Stimati domni,

Subiect: Contractul de finantare dintre Banca Europeană de Investitii, România si C.F.R. din <//> (denumit în continuare Contract de finantare) nr. ref. <//>

Termenii specificati în Contractul de finantare au acelasi înteles când sunt folositi în această scrisoare.

Pentru scopurile art. 1.04 din Contractul de finantare vă informăm următoarele:

(i) nicio garantie a tipului specificat în art. 7.02 nu a fost creată sau există în prezent;

(ii) nu s-a înregistrat nicio modificare materială în niciunul din aspectele Proiectului prin care Împrumutatul este obligat să raporteze în baza art. 8.01, exceptând modul în care a fost anterior comunicat de către Împrumutat; si

(iii) niciun eveniment mentionat în art. 10.01 nu s-a produs.

 

Cu stimă,

Pentru si din partea

<//>

 

ANEXA D

 

ROMÂNIA – Proiect de reabilitare a căilor ferate pe Coridorul IV

 

TABEL DE AMORTIZARE

 

Data scadentă a ratei de rambursat

Sume ce urmează a fi rambursate, exprimate ca procent din împrumut

20 aprilie 2011

3,33 %

20 octombrie 2011

3,33 %

20 aprilie 2012

3,33 %

20 octombrie 2012

3,33 %

20 aprilie 2013

3,33 %

20 octombrie 2013

3,33 %

20 aprilie 2014

3,33 %

20 octombrie 2014

3,33 %

20 aprilie 2015

3,33 %

20 octombrie 2015

3,33 %

20 aprilie 2016

3,33 %

20 octombrie 2016

3,33 %

20 aprilie 2017

3,33 %

20 octombrie 2017

3,33 %

20 aprilie 2018

3,33 %

20 octombrie 2018

3,33 %

20 aprilie 2019

3,33 %

20 octombrie 2019

3,33 %

20 aprilie 2020

3,33 %

20 octombrie 2020

3,33 %

20 aprilie 2021

3,33 %

20 octombrie 2021

3,33 %

20 aprilie 2022

3,33 %

20 octombrie 2022

3,33 %

20 aprilie 2023

3,33 %

20 octombrie 2023

3,33 %

20 aprilie 2024

3,33 %

20 octombrie 2024

3,33 %

20 aprilie 2025

3,33 %

20 octombrie 2025

3,34 %

 

100 %

 

ANEXA Nr. I

 

Împuternicirea de semnare pentru Împrumutat

 

ANEXA Nr. II

 

Împuternicirea de semnare pentru C.F.R.

 

ANEXA Nr. III

 

România – Proiect de reabilitare a căilor ferate pe Coridorul IV – TEN

FORMULAR DE DECLARATIE DIN PARTEA AUTORITĂTII RESPONSABILE PENTRU MONITORIZAREA LOCATIILOR IMPORTANTE PENTRU CONSERVAREA NATURII

 

Partea I – Formular A

Formular A – Niciun risc cu impact major

Declaratie din partea autoritătii responsabile pentru monitorizarea locatiilor importante pentru conservarea

naturii1)

 

Autoritatea responsabilă ......................

În urma examinării2) proiectului în aplicare ...................................................................................................................... (titlul), care poate fi stabilit în ........................, declarăm că (a se bifa căsuta corespunzătoare):

Proiectul nu pare să aibă efecte majore asupra unei locatii cu importantă1) în ceea ce priveste conservarea naturii pe următoarele terenuri:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Astfel, o evaluare corectă solicitată pe baza art. 6 (3) din Directiva 92/43/CEE nu a fost considerată necesară.

În urma evaluării corecte, în baza art. 6 (3) din Directiva 92/43/CEE, proiectul nu prezintă efecte negative importante asupra locatiei privind importanta conservării naturii.

O hartă pe o scară de la 1:100.000 (sau cea mai apropiată scară posibilă) este atasată, indicând locatia proiectului, precum si locatia privind importanta conservării naturii, dacă există.

 

Semnătura ....................................................... (Autoritatea responsabilă pentru monitorizarea locatiilor privind importanta conservării naturii)

Data ....................................................

 

Stampila oficială:

 

Partea II – Formular B

 

Formular B – Risc cu efect semnificativ

Informare din partea autoritătilor responsabile pentru monitorizarea zonelor cu importantă în conservarea naturii3)

 

Autoritatea responsabilă .....................................................................................................................................................

În urma examinării4) aplicării proiectului ......................................................................................................................... (titlul), care poate fi stabilit în ..............................................................., furnizează următoarele informatii:

Tara: ..............................................................................................................

Autoritatea natională competentă: ...............................................................

Adresa: ..........................................................................................................

Persoana de contact: ...................................................................................

Telefon, fax, e-mail: ......................................................................................

Data: ....................................................

1. Proiect

Numele locatiei afectate: ................................................................................................................................................

Acest loc este (a se bifa):

– o locatie desemnată de autoritatea natională competentă si asa cum este calificată în cadrul art. 4 (1) si (2) din directiva privind zonele de importantă avifaunistică (79/409/CEE) (Zonă cu protectie specială care echivalează cu Natura 2000);

– o locatie desemnată de autoritatea natională competentă, asa cum este calificată în cadrul art. 4 (1) din directiva privind habitatele (92/43/CEE) (Zonă cu conservare specială care echivalează cu Natura 2000);

– doar pentru statele membre ale Uniunii Europene, locatia reprezintă o prioritate în ceea ce priveste habitatul sau speciile?

da _ nu _;

– o locatie înregistrată la ultimul inventar privind zonele de importantă avifaunistică (ZIP 2000) sau (dacă este disponibil) ca echivalent care contine inventare stiintifice detaliate aprobate de autoritătile nationale;

– o zonă abundentă în precipitatii de importantă internatională desemnată în urma conventiei Ramsar sau care să se încadreze pentru a putea beneficia de această protectie;

– o locatie în care Conventia Berna privind conservarea habitatului si a mediului natural european (art. 4) se încadrează, mai ales o locatie care să vină în întâmpinarea criteriilor retelei Smarald;

– zone protejate aflate sub incidenta legislatiei privind conservarea naturii;

– rezumat al proiectului care are un rezultat pentru locatie:

 

2. Efecte negative:

Rezumatul evaluării efectelor negative asupra locatiei:

N.B.: Acest rezumat trebuie să se concentreze asupra efectului advers asteptat privind valoarea de conservare a locatiei (habitat si specii), include hărtile indicate si descrie măsurile de atenuare deja luate.

3. Solutii alternative

Rezumatul solutiilor alternative studiate:

Motive pentru care autoritătile nationale competente au conchis că nu există solutii alternative:

4. Motive imperative

Motive pentru care acest plan trebuie în orice caz să continue:

– motive imperative care depăsesc interesul public, inclusiv cele de natură socială si economică (în absenta prioritătii habitatelor/speciilor);

– sănătatea oamenilor;

– sigurantă de ordin public;

– consecinte avantajoase de primă importantă pentru mediu;

– alte motive importante pentru interesul public5).

Scurtă descriere a motivului:

5. Măsuri compensatorii

Măsuri compensatorii prevăzute si stabilite în prealabil


1) Aceasta include locatii protejate ca parte a retelei Natura 2000 (incluzând zone speciale de conservare si zone speciale de protectie) posibile zone Natura 2000, zone Ramsar, zone internationale pentru păsări, zone ale retelei Smarald sau altele la fel de relevante.

2) Având în vedere cerintele art. 6 (3) din Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale si a faunei si florei sălbatice.

3) Aceasta include zonele protejate ca parte din reteaua Natura 2000 (inclusiv zone speciale de conservare si zone speciale de protectie), posibile zone Natura 2000, zone Ramsar, zone internationale pentru păsări, zone ale retelei Smarald sau altele la fel de relevante.

4) Având în vedere cerintele art. 6 (4) din Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale si a faunei si florei sălbatice.

5) Dacă proiectul se află în Uniunea Europeană, se va obtine avizul Comisiei [a se vedea art. 6 (4) 2 din Directiva privind habitatele].

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.“ – S.A. privind finantarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici – Simeria, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.“ – S.A. privind finantarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici – Simeria, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 mai 2006.

Nr. 793.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 390

din 9 mai 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 27 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Române, ale art. IX pct. 1 alin. 2 din Legea nr. 281/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură penală si a unor legi speciale, precum si ale art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Iuliana Nedelcu – procuror

Gabriela Dragomirescu – magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 27 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Române, ale art. IX pct. 1 alin. 2 din Legea nr. 281/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură penală si a unor legi speciale, precum si ale art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Vasile Selariu în Dosarul nr. 1.139/P/2005 al Curtii de Apel Galati – Sectia penală.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât apreciază că textele de lege criticate nu sunt contrare prevederilor constitutionale invocate ca fiind încălcate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 18 ianuarie 2006 pronuntată în Dosarul nr. 1.139/P/2005, Curtea de Apel Galati – Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 27 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Române, ale art. IX pct. 1 alin. 2 din Legea nr. 281/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură penală si a unor legi speciale, precum si ale art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală. Exceptia a fost ridicată de Vasile Selariu în cadrul recursului împotriva unei sentinte penale prin care i s-a respins plângerea împotriva rezolutiei de neîncepere a urmăririi penale.

În motivarea exceptiei se sustin următoarele:

– art. 27 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Române, astfel cum a fost modificat prin art. IV din Legea nr. 281/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură penală si a unor legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 1 iulie 2003, este neconstitutional “sub aspectul că ofiterii care au calitatea de organe ale politiei judiciare sunt numiti să exercite activităti de politie judiciară de către ministrul de interne“, desi, “potrivit art. 131 alin. (3) din Constitutie, parchetele sunt cele care conduc si supraveghează activitatea de cercetare judiciară“. Autorul exceptiei  consideră că acest atribut constitutional al parchetului impune “ca cei care efectuează cercetări judiciare să fie cel putin confirmati de Procurorul General al Parchetului General de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie care are conducerea activitătii de cercetare penală.“;

– art. IX pct. 1 alin. 2 din Legea nr. 281/2003 retroactivează, întrucât prevede că “actele de urmărire penală efectuate potrivit legii anterioare până la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân valabile“. Asa fiind, chiar dacă retroactivitatea priveste numai “actele“, autorul exceptiei de neconstitutionalitate apreciază că este încălcat art. 15 alin. (2) din Constitutie, potrivit căruia legea dispune numai pentru viitor;

– art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală, din care rezultă “că orice alte probe decât cele de la dosarul de cercetare si înscrisurile noi sunt interzise“ încalcă, în ordinea invocării lor, art. 24, art. 21 alin. (1) si alin. (3) si art. 124 din Constitutie, precum si art. 6 pct. 1, art. 13 si art. 17 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Se arată că, în sensul dreptului la un proces echitabil, limitarea dreptului părtii vătămate de a-si exercita, ca si inculpatul, “dreptul la convocarea si audierea martorilor, interogatoriul inculpatilor si orice alte probe, nu numai înscrisurile si dosarul cauzei întocmit de procuror“, nu se justifică prin dispozitiile art. 53 din Constitutie. Se mai arată că “interdictiile din textul criticat facilitează abuzul politistilor si autoritătilor în exercitiul functiunii“.

Curtea de Apel Galati – Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată.

Astfel, se arată că prevederile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 îndeplinesc conditia de legalitate a procesului penal stabilită de art. 131 alin. (3) din Constitutie, potrivit căruia procurorul conduce si supraveghează activitatea de cercetare penală. În cauză, “faptele pentru care petentul a făcut plângere împotriva politistilor, care nu aveau calitatea de organ de cercetare penală a politiei judiciare, nu sunt de competenta de efectuare a urmăririi penale de către procuror“, iar “cercetările au fost efectuate de ofiteri anume desemnati din cadrul IPJ Iasi, organe de urmărire penală care au actionat sub supravegherea procurorului“. Cât priveste neconstitutionalitatea prevederilor art. IX pct. 1 alin. 2 din Legea nr. 281/2003, apreciază că acestea “stabilesc măsuri procesuale numai pentru viitor, actele de urmărire penală efectuate anterior rămânând valabile“. În legătură cu prevederile art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală se invocă Decizia Curtii Constitutionale nr. 354 din 23 septembrie 2004 prin care s-a constatat că acestea sunt constitutionale.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constitutionale. Astfel: art. 27 din Legea nr. 218/2002 care prevede desemnarea politistilor ce au calitatea de organe de cercetare ale politiei judiciare de către “Ministrul de Interne, cu avizul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, nu aduce atingere regulii constitutionale potrivit căreia parchetele conduc si supraveghează activitatea de cercetare penală a politiei judiciare, în conditiile legii“, ci “reprezintă o expresie a rolului Ministerului Public“ stabilit prin art. 131 din Constitutie; art. IX pct. 1 alin. (2) din Legea nr. 281/2003 “nu cuprinde dispozitii referitoare la o eventuală aplicare pentru perioada anterioară intrării lor în vigoare“, fiind asadar în concordantă cu art. 15 alin. (2) din Constitutie; art. 2781 din Codul de procedură penală, care reglementează plângerea împotriva rezolutiilor sau a ordonantelor procurorului de netrimitere în judecată, este, asa cum s-a statuat si prin Deciziile Curtii Constitutionale nr. 288/2005 si nr. 412/2004, chiar în sensul textelor constitutionale invocate ca fiind încălcate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere, iar Guvernul a transmis punctul său de vedere după pronuntarea Curtii asupra exceptiilor deduse controlului de constitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), precum si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Române, astfel cum a fost modificat prin art. IV din Legea nr. 281/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 1 iulie 2003, ale art. IX pct. 1 alin. 2 din Legea nr. 281/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură penală si a unor legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 1 iulie 2003, precum si ale art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală.

Textele de lege criticate prevăd:

– Art. 27 alin. (1) din Legea nr. 218/2002: “(1) Ministrul de interne, cu avizul procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, desemnează politisti care au calitatea de organe de cercetare ale politiei judiciare.“;

– Art. IX pct. 1 alin. 2 din Legea nr. 281/2003: “Actele si lucrările efectuate potrivit legii anterioare, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, rămân valabile.“;

– Art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală:

“Instanta, judecând plângerea, verifică rezolutia sau ordonanta atacată, pe baza lucrărilor si a materialului din dosarul cauzei si a oricăror înscrisuri noi prezentate.“

Dispozitiile constitutionale invocate ca fiind încălcate sunt cele ale: art. 131 alin. (3), referitoare la rolul si activitatea parchetelor, ale art. 15 alin. (2), privind neretroactivitatea legii, ale art. 24, care consacră dreptul la apărare, ale art. 21 alin. (1) si (3), care statuează în legătură cu accesul liber la justitie, si ale art. 124, cu privire la înfăptuirea justitiei.

De asemenea, se invocă si încălcarea art. 6 privind “Dreptul la un proces echitabil“, art. 13 privind “Dreptul la un recurs efectiv“ si art. 17 privind “Interzicerea abuzului de drept“ din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

I. Art. 27 alin. (1) din Legea nr. 218/2002, care, în opinia autorului exceptiei, este neconstitutional întrucât ofiterii care au calitatea de organe ale politiei judiciare sunt numiti să exercite activităti de politie judiciară de către ministrul de interne, desi ar trebui ca acestia să fie, cel putin, confirmati de Procurorul General al Parchetului General de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, nu încalcă art. 131 din Constitutie, referitor la “Rolul Ministerului Public“. Alin. (3) al acestui articol prevede că “Parchetele functionează pe lângă instantele de judecată, conduc si supraveghează activitatea de cercetare penală a politiei judiciare, în conditiile legii“. Or, asa cum rezultă din dispozitiile Legii nr. 281/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură penală si a unor legi speciale, activitatea organelor de politie judiciară se desfăsoară, în mod nemijlocit, sub conducerea, supravegherea si controlul procurorului, fiind obligate să ducă la îndeplinire toate dispozitiile acestuia. Potrivit acelorasi reglementări, lucrătorii din Ministerul Administratiei si Internelor, specializati în efectuarea activitătilor de constatare a infractiunilor, de strângere a datelor în vederea începerii urmăririi penale si de cercetare penală, care fac parte din politia judiciară, sunt eliberati din functie, promovati în functie si sanctionati pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligatiilor ce le revin, cu avizul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Asadar, criticile formulate în legătură cu prevederile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 sunt neîntemeiate, întrucât acest text de lege dispune cu privire la desemnarea politistilor care au calitatea de organe de cercetare ale politiei judiciare.

Cât priveste sustinerea că procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie ar trebui “să confirme“, iar nu să “avizeze“ desemnarea acestor ofiteri, asa cum s-a arătat deja, numirea, promovarea si eliberarea lor în/din functie se realizează,  potrivit legii, de către ministrul administratiei si internelor, cu avizul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie. Acest aviz are caracter conform, fiind obligatoriu, iar solicitarea sa trebuie să fie prealabilă si, în lipsa lui sau în cazul unui aviz negativ, ministrul administratiei si internelor nu poate desemna politisti care să realizeze activităti specifice politiei judiciare.

De altfel, art. 131 din Constitutie, invocat ca fiind încălcat, statuează în legătură cu acea atributie a parchetelor constând în conducerea si supravegherea activitătii de cercetare penală a politiei judiciare, iar nu asupra modalitătilor ei de realizare, care se stabilesc prin lege. Mai mult, solutia legislativă prevăzută la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 a fost preluată si dezvoltată în art. 2 alin. (3) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea si functionarea politiei judiciare, potrivit căruia “Ca organe de cercetare ale politiei judiciare functionează lucrători specializati din Ministerul Administratiei si Internelor anume desemnati de ministrul administratiei si internelor, cu avizul favorabil al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, si îsi desfăsoară activitatea sub autoritatea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie sau sunt desemnati si functionează în alt mod, potrivit unor legi speciale“.

II. În legătură cu art. IX pct. 1 alin. 2 din Legea nr. 281/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură penală si a unor legi speciale se sustine că încalcă art. 15 alin. (2) din Constitutie, potrivit căruia “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile“. Or, din cuprinsul textului de lege criticat, care prevede că “Actele si lucrările efectuate potrivit legii anterioare, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, rămân valabile“, nu rezultă că dispune pentru trecut. De altfel, aceste dispozitii fiind reguli procedurale sunt de imediată aplicare si nu produc efecte retroactive, iar o solutie contrară, de desfiintare a acelor acte, ar constitui o formă de retroactivitate, întrucât ar fi desfiintate acte valabil întocmite sub imperiul legii în vigoare la data efectuării lor.

III. În legătură cu constitutionalitatea prevederilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat, de exemplu, prin Deciziile nr. 354 din 23 septembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 19 octombrie 2004, nr. 412 din 12 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.041 din 10 noiembrie 2004 si nr. 288 din 7 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 12 august 2005, în cauze în care, ca si în prezentul dosar, s-a invocat încălcarea acelorasi dispozitii din Constitutie, precum si art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Cele statuate prin deciziile mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză, întrucât nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea acesteijurisprudente.

În plus, în acest dosar se invocă si încălcarea dispozitiilor art. 124 din Constitutie, cu privire la înfăptuirea justitiei, ale art. 13, privind “Dreptul la un recurs efectiv“, si ale art. 17, privind “Interzicerea abuzului de drept“, ambele din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Din examinarea textului de lege criticat, potrivit căruia “Instanta, judecând plângerea, verifică rezolutia sau ordonanta atacată, pe baza lucrărilor si a materialului din dosarul cauzei si a oricăror înscrisuri noi prezentate“, rezultă că prevederile constitutionale si conventionale mentionate nu au incidentă în cauză.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 27 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Române, ale art. IX pct. 1 alin. 2 din Legea nr. 281/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură penală si a unor legi speciale, precum si ale art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Vasile Selariu în Dosarul nr. 1.139/P/2005 al Curtii de Apel Galati – Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 mai 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite prin scrisoarea semnată la Washington la 9 martie 2006 si la Bucuresti la 27 martie 2006, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si al art. 5 alin. (1) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 168/2000, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă amendamentele convenite prin scrisoarea semnată la Washington la 9 martie 2006 si la Bucuresti la 27 martie 2006, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 11/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 168/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 mai 2006.

Nr. 670.

 

Banca Mondială

Banca Internatională

pentru Reconstructie si Dezvoltare

Asociatia de Dezvoltare Internatională

Strada H 1818, N.W.

Washington DC 20433

S.U.A.

 

(202) 477-1234

Adresa postală: INTBAFRAD

Adresa postală: INDEVAS

 

9 martie 2006

Excelentei Sale

Sebastian Vlădescu,

ministrul finantelor publice

Guvernul României

Bucuresti, România

 

România: Proiectul de închidere a minelor si de atenuare a impactului social

(Împrumutul nr. 4509 RO)

Amendament la Acordul de împrumut

 

Stimate domnule ministru,

 

Facem referire la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca), pentru proiectul mai sus mentionat, din data de 13 octombrie 1999, cu amendamente (Acordul de împrumut) si la scrisoarea domnului Claudiu Doltu, secretar de stat în Ministerul Finantelor Publice, din data de 28 februarie 2006, prin care se solicită anumite amendamente la Acordul de împrumut mentionat. Suntem de acord cu solicitarea dumneavoastră

si prin prezenta amendăm Acordul de împrumut după cum urmează:

1. Sectiunea 1.02(d) din Acordul de împrumut se amendează în sensul următor:

“(d) categorii eligibile înseamnă categoriile (1), (2), (3), (4), (5), (6) si (8), prezentate în tabelul cuprins în partea A.1 a anexei nr. 1 la acord;“.

2. Sumele alocate pe diferitele categorii în tabelul prezentat în partea A.1 a anexei nr. 1 la Acordul de împrumut au fost realocate si tabelul revizuit ce reflectă aceste realocări este atasat ca anexă la această scrisoare.

Vă rugăm să confirmati acceptul dumneavoastră cu privire la cele de mai sus, în numele României, prin semnarea, datarea si returnarea exemplarului inclus al acestei scrisori. Amendamentul va deveni efectiv de la primirea unui exemplar contrasemnat al acestei scrisori.

 

Al dumneavoastră,

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare,

Anand K. Seth,

director

Unitatea de fiară Europa de Sud si Centrală

Europa si Regiunea Asia Centrală

Convenit

România

De către: Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

reprezentant autorizat

Functia: ministrul finantelor publice

Data: 27 martie 2006

 

ANEXĂ

 

Categoria

Suma alocată din împrumut

(exprimată în dolari S.U.A.)

Procentul din cheltuielile care vor fi finantate

(1) Lucrări [cu exceptia părtii B(1) a Proiectului]

16.479.404,55

78%

(2) Bunuri [cu exceptia părtii B(1) a Proiectului)]

2.548.787,00

100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile locale (costuri franco-uzină) si 85% din cheltuielile locale pentru alte articole achizitionate pe plan local

(3) Servicii de consultantă si pregătire

9.274.503,00

100%

(4) Credite în cadrul părtii B(1) a Proiectului

5.100.000,00

100%

 

 

 

(5) Plăti stimulative în cadrul părtii B(3)

4.350.000,00

100%

a Proiectului

 

 

(6) Costuri operationale aditionale

1.670.126,00

100% (cu exceptia bunurilor produse pe plan local–85%)

(7) Avans pentru pregătirea Proiectului

77.179,45

Suma datorată în cadrul Sectiunii 2.02 (b) din acest acord

(8) Granturi pentru subproiecte pentru S.D.S.C.M.

5.000.000,00

100%

(9) Nealocate

0,00

 

TOTAL:

44.500.000,00

 

 

Excelentei Sale

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministerul Finantelor Publice

copie:

Excelentei Sale

Ioan Codrut Seres

Ministerul Economiei

si Comertului

Domnului Claudiu Doltu,

secretar de stat

Ministerul Finantelor Publice

Domnului Ionel Mantog,

secretar de stat

Ministerul Economiei

si Comertului

Domnului Willem van der Kaaij,

director executiv

Banca Mondială

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de întelegere privind cooperarea în domeniul administratiei publice, managementului si organizării personalului dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul de Interne, al Administratiei Publice si Descentralizării

din Republica Elenă, semnat la Bucuresti la 28 martie 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă Memorandumul de întelegere privind cooperarea în domeniul administratiei publice, managementului si organizării personalului dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul de Interne, al Administratiei Publice si Descentralizării din Republica Elenă, semnat la Bucuresti la 28 martie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 mai 2006.

Nr. 674.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

privind cooperarea în domeniul administratiei publice, managementului si organizării personalului dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul de Interne, al Administratiei Publice si Descentralizării din Republica Elenă

 

Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul de Interne, al Administratiei Publice si Descentralizării din Republica Elenă (denumite în continuare părti),

în dorinta de a dezvolta cooperarea bilaterală si relatiile de prietenie dintre statele lor, pe baza Tratatului de prietenie, cooperare si bună vecinătate dintre România si Republica Elenă, încheiat la Bucuresti la 28 noiembrie 1991,

în scopul consolidării si intensificării relatiilor traditionale de prietenie dintre părti, precum si pentru dezvoltarea noilor dimensiuni ale cooperării bilaterale în domeniul administratiei publice, cu convingerea asupra faptului că această nouă formă de cooperare va contribui la întărirea relatiilor dintre cele două părti,

luând în considerare aderarea României la Uniunea Europeană, având în vedere angajamentele asumate prin documentele internationale la care cele două state sunt părti,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Domeniile de cooperare

 

În conformitate cu atributiile lor specifice si cu legislatiile lor nationale, părtile vor coopera în următoarele domenii:

a) evaluarea eficacitătii în sectorul public (experienta în implementarea Cadrului comun de evaluare – CAF – în Republica Elenă si în alte tări ale Uniunii Europene);

b) sistemele contemporane pentru îmbunătătirea calitătii si furnizării serviciilor publice către cetăteni;

c) managementul resurselor umane si programe de instruire pentru functionarii publici;

d) aspecte privind reorganizarea descentralizării;

e) aspecte privind managementul crizelor si protectia civilă;

f) politica regională si accesarea fondurilor Uniunii Europene;

g) aspecte privind e-guvernarea;

h) alte aspecte relevante care pot fi stabilite de comun acord.

 

ARTICOLUL 2

Forme de cooperare

 

În vederea realizării cooperării în domeniile stabilite la art. 1, părtile au convenit asupra următoarelor actiuni:

a) schimb de vizite la nivel ministerial;

b) schimb de vizite la nivel de demnitari si înalti functionari publici specializati în domeniul administratiei publice;

c) cursuri de instruire si seminarii în domenii specializate ale administratiei publice;

d) cursuri de instruire si seminarii organizate de Centrul National pentru Administratia Publică si Autoritătile Publice Locale în domeniul afacerilor europene, initierea si derularea de proiecte finantate din fonduri structurale si din alte instrumente financiare ale Uniunii Europene;

e) schimb de experientă, bune practici si cursuri de instruire în domeniul protectiei civile;

f) seminarii si reuniuni privind modernizarea managementului public, utilizarea sistemului CAF si asigurarea standardelor de calitate pentru serviciile de

utilităti publice si sistemul de management performant;

g) sprijin acordat autoritătilor publice locale ale ambelor state, în vederea dezvoltării cooperării si relatiilor de parteneriat dintre ele;

h) schimb de materiale relevante;

i) orice altă cooperare relevantă care poate fi convenită de comun acord.

 

ARTICOLUL 3

Coordonare

 

Fiecare parte va desemna un coordonator care va fi responsabil pentru implementarea efectivă a prezentului memorandum de întelegere. Coordonatorii desemnati de părti sau reprezentantii acestora vor elabora un plan de implementare si vor propune actiuni suplimentare de cooperare ce pot fi întreprinse de ambele părti, din momentul în care Memorandumul de întelegere intră în vigoare.

 

ARTICOLUL 4

Finantare

 

Toate cheltuielile privind organizarea întâlnirilor în cadrul cooperării dintre părti, cu exceptia cheltuielilor referitoare la transport si cazare, sunt suportate de ministerul gazdă.

 

ARTICOLUL 5

Dispozitii finale

 

Prezentul memorandum de întelegere se încheie pe o perioadă de timp nedeterminată si intră în vigoare la data primirii ultimei notificări, pe cale diplomatică, prin care se comunică celeilalte părti despre îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

Oricare dintre cele două părti poate denunta prezentul memorandum de întelegere, prin notificare scrisă, adresată celeilalte părti pe canalele diplomatice. În acest caz, prezentul memorandum de întelegere îsi încetează valabilitatea începând cu a 30-a zi de la notificare.

Prezentul memorandum de întelegere poate fi amendat în scris, pe canale diplomatice, prin acordul părtilor.

Amendamentele intră în vigoare conform procedurii stipulate la primul alineat din prezentul articol.

Semnat la Bucuresti la 28 martie 2006, în două exemplare originale, în limbile română, greacă si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergente de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Din partea

Ministerului Administratiei si Internelor din România,

Vasile Blaga

Din partea

Ministerului de Interne, Administratiei Publice

si Descentralizării din Republica Elenă,

Prokopis Pavlopoulos

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.432/2004 privind atributiile, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.432/2004 privind atributiile, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 23 septembrie 2004, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Autoritatea Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului,

Bogdan Adrian Panait,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 mai 2006.

Nr. 701.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.432/2004)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes“

 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, ale art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale buget si credite externe nr. EN 8.540/2006,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes“, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al institutului prevăzut la art. 1 reprezintă limita maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Ministerului Sănătătii si cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutul prevăzut la art. 1 va putea efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. – Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contraventională în conditiile legii.

Art. 4. – Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 27 martie 2006.

Nr. 297.

 

ANEXĂ

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Programe de Sănătate

 

Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale asistentă medicală, structuri sanitare si salarizare nr. E.N. 144/2006,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Programe de Sănătate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Directiile din cadrul Ministerului Sănătătii Publice si autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 1 iunie 2006.

Nr. 629.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Programe de Sănătate

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

1. Agentia Natională pentru Programe de Sănătate, denumită în continuare Agentie, functionează ca directie în cadrul Ministerului Sănătătii Publice, în subordinea directă a ministrului sănătătii publice, având ca principale atributii elaborarea, coordonarea si evaluarea programelor nationale de sănătate finantate de la bugetul de stat si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

2. În realizarea atributiilor sale, Agentia colaborează cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Ministerul Educatiei si Cercetării, Comisia Interdepartamentală de Asistentă Medicală Comunitară, alte institutii si organizatii guvernamentale si neguvernamentale.

3. – (1) Agentia colaborează cu directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii Publice, alte institutii si specialisti în domeniu, în vederea asigurării îngrijirilor medicale integrate pentru bolile cu impact major asupra sănătătii publice.

(2) Serviciile medicale integrate, mentionate la alin. (1), cuprind o gamă variată de servicii medicale specifice, inclusiv promovarea sănătătii, asistentă medicală primară, asistentă medicală ambulatorie de specialitate, asistentă spitalicească, asistentă comunitară, îngrijiri la domiciliu etc.

4. Agentia poate solicita informatii legate de activitătile specifice programelor nationale de la unitătile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătătii Publice, precum si de la Casa Natională de  Asigurări de Sănătate, casele judetene de asigurări desănătate, precum si de la unitătile sanitare subordonate directiilor medicale ale ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie.

5. Agentia elaborează proiecte de acte normative privind organizarea, finantarea si implementarea programelor nationale de sănătate, pe care le propune spre aprobare ministrului sănătătii publice si/sau presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, după caz.

6. – (1) Pentru asigurarea implementării si monitorizării programelor la nivel national Agentia poate constitui unităti centrale de implementare a programelor si subprogramelor, structuri functionale fără personalitate juridică în coordonarea sa, aprobate prin ordin al ministrului sănătătii publice sau ordin comun al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, după caz.

(2) Unitatea centrală de implementare a programului/subprogramului este constituită din:

– coordonatorul de program/subprogram din cadrul Agentiei;

– persoana desemnată din partea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în cazul subprogramelor finantate si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate;

– experti din cadrul altor directii de specialitate din Ministerul Sănătătii Publice si al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;

– specialisti din domeniul respectiv, precum si medici de familie, asistenti comunitari, asistenti sociali, mediatori comunitari, după caz;

– personal tehnic propriu.

(3) Unitătile centrale de implementare a programelor/subprogramelor functionează în cadrul unor institute de specialitate, institute de sănătate publică, al Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar sau al altor institutii aprobate prin ordin al ministrului sănătătii publice.

(4) Cheltuielile aferente functionării unitătilor centrale de implementare a programelor/subprogramelor se asigură din bugetul alocat fiecărui program/subprogram.

7. – (1) Implementarea programelor la nivel local se realizează prin serviciile regionale si judetene de programe de sănătate, organizate în cadrul autoritătilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, subordonate din punct de vedere metodologic Agentiei.

(2) Serviciile judetene de programe de sănătate constituie, prin decizie a directorului autoritătii de sănătate publică judeteană sau a municipiului Bucuresti, unităti judetene de implementare a programelor/subprogramelor, structuri functionale fără personalitate juridică în coordonarea serviciilor de programe din cadrul autoritătilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti.

(3) Unitatea judeteană de implementare a programului/subprogramului este constituită din:

– coordonatorul programului de la nivelul autoritătii de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti;

– persoana desemnată din partea casei de asigurări de sănătate judetene sau a municipiului Bucuresti;

– experti din cadrul altor structuri de specialitate din cadrul autoritătii de sănătate publică si din partea casei de asigurări de sănătate judetene sau a municipiului Bucuresti;

– specialisti din domeniul respectiv, precum si medici de familie, asistenti comunitari, asistenti sociali, mediatori comunitari, după caz;

– personal tehnic propriu.

(4) Autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti asigură conditiile de functionare a unitătilor judetene de implementare, precum si cheltuielile necesare realizării activitătilor de monitorizare si implementare specifice, din bugetul alocat fiecărui program/subprogram.

8. Specialistii si personalul tehnic din cadrul unitătilorcentrale si judetene de implementare a programelor/subprogramelor sunt angajati cu contract de muncă pe durată determinată.

9. – (1) Evaluarea modului de derulare a programelor de sănătate poate fi realizată de un evaluator independent, la solicitarea ministrului sănătătii publice.

(2) Finantarea activitătii de evaluare se asigură din fondul programelor.

 

CAPITOLUL II

Atributii

 

Agentia Natională pentru Programe de Sănătate

10. Agentia are următoarele atributii:

a) stabileste domeniile prioritare de actiune pe baza rapoartelor de evaluare a stării de sănătate, elaborate de către:

– institutele si centrele de sănătate publică;

– Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii;

– serviciile de programe de sănătate regionale;

– alte institutii cu atributii în monitorizarea stării de sănătate a populatiei;

b) pe baza propunerilor directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, defineste si propune spre aprobare ministrului sănătătii publice domeniile prioritare de actiune în structurarea programelor de sănătate;

c) elaborează si propune spre aprobare ministrului sănătătii publice strategia programelor nationale de sănătate, de organizare si functionare a acestora, având în vedere si recomandările altor institutii si organizatii internationale din domeniu;

d) elaborează structura programelor si subprogramelor de sănătate pe baza propunerilor primite de la:

– directiile de specialitate din cadrul MinisteruluiSănătătii Publice;

– comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii Publice;

– Casa Natională de Asigurări de Sănătate;

e) analizează împreună cu Comisia de strategie terapeutică propunerile de obiective, actiuni si strategii terapeutice elaborate de comisiile de specialitate, pe care le înaintează spre avizare Comisiei nationale de transparentă;

f) fundamentează necesarul de resurse financiare pe programe si subprograme de sănătate, pe baza propunerilor primite de la:

– directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice;

– comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii Publice;

– Casa Natională de Asigurări de Sănătate;

g) elaborează si propune spre aprobare ministrului sănătătii publice criteriile de selectie a unitătilor sanitare de specialitate prin care se derulează programele de sănătate;

h) propune spre aprobare ministrului sănătătii publice lista unitătilor sanitare prin care se derulează programele de sănătate;

i) propune spre aprobare ministrului sănătătii publice alocarea fondurilor pe programe si subprograme de sănătate, precum si repartitia fondurilor pe judete si unităti sanitare, având în vedere realizarea indicatorilor fizici si financiari ai anilor anteriori si propunerile primite de la:

– serviciile de programe de sănătate regionale;

– comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii Publice;

– Casa Natională de Asigurări de Sănătate, pentru programele de sănătate cu scop curativ;

j) urmăreste modul de organizare a programelor de formare profesională pentru personalul implicat în activitătile specifice din cadrul programelor nationale de sănătate;

k) elaborează si propune spre aprobare ministrului sănătătii publice norme tehnice de implementare si evaluare a programelor de sănătate;

l) propune spre aprobare ministrului sănătătii publice programele si subprogramele de sănătate pentru care se organizează licitatii la nivel national si coordonează organizarea acestora;

m) avizează solicitările de finantare lunară ale autoritătii de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti si ale unitătilor republicane pentru programele finantate de la bugetul de stat;

n) primeste trimestrial, anual si ori de câte ori este nevoie, de la serviciile de programe regionale si de la Casa Natională de Asigurări de Sănătate analiza modului în care s-au derulat programele si indicatorii specifici pe fiecare program;

o) primeste lunar de la directia de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice executia bugetară pentru programele finantate de la bugetul de stat;

p) poate solicita de la Casa Natională de Asigurări de Sănătate informatii privind executia bugetară pentru programele finantate de la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate;

q) evaluează trimestrial si anual realizarea obiectivelor programelor si subprogramelor, pe baza indicatorilor specifici, si stabileste măsuri pentru îmbunătătirea acestora;

r) asigură reprezentarea Ministerului Sănătătii Publice în raporturile cu organismele internationale pe domeniul de activitate:

s) furnizează informatii specifice, precum si asistentă tehnică serviciilor de sănătate regionale în monitorizarea si evaluarea activitătilor din cadrul programelor nationale de sănătate;

t) asigură monitorizarea integrată a programelor de sănătate prin analiza trimestrială, anuală si ori de câte ori este nevoie a indicatorilor specifici pentru programele finantate de la bugetul de stat si programele nationale cu scop curativ;

u) poate solicita comisiilor de specialitate analiza modului de aplicare a strategiilor terapeutice si de îndeplinire a obiectivelor programelor nationale de sănătate, după caz.

Unitatea centrală de implementare a programului/subprogramului

11. Unitatea centrală de implementare a programului/subprogramului participă la monitorizarea si evaluarea programului/subprogramului la nivel national prin îndeplinirea următoarelor atributii:

a) analizează trimestrial si anual, pe baza datelor primite de la Agentie si Casa Natională de Asigurări de Sănătate, indicatorii specifici de program/subprogram, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului sănătătii publice;

b) evaluează trimestrial, anual si ori de câte ori i se solicită modul de implementare si realizare a obiectivelor programului/subprogramului si propune Agentiei si Casei Nationale de Asigurări de Sănătate măsuri de îmbunătătire a acestuia;

c) elaborează rapoarte de evaluare a programului/subprogramului;

d) asigură gestionarea registrului national specific programului si transmite Agentiei, anual sau ori de câte ori i se solicită, rapoarte rezultate din analiza datelor din registru;

e) are rol consultativ pentru Agentie si Casa Natională de Asigurări de Sănătate în ceea ce priveste implementarea si finantarea programului/subprogramului;

f) expertii din cadrul altor directii de specialitate ale Ministerului Sănătătii Publice si Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, precum si echipa inderdisciplinară de specialisti au rol consultativ în cadrul unitătilor de implementare a programelor/subprogramelor;

g) propune colaborări cu institutii si organizatii guvernamentale si neguvernamentale care desfăsoară activităti specifice programului, în vederea asigurării îngrijirilor medicale integrate la nivel de pacient si a corelării programului national de sănătate cu alte initiative si programe de sănătate finantate din alte surse;

h) îndeplineste orice alte atributii stabilite de Agentie.

Unitatea judeteană de implementare a programului

12. Unitatea judeteană de implementare a programuluiparticipă la monitorizarea si implementarea programelor la nivel judetean prin îndeplinirea următoarelor atributii si responsabilităti:

a) face propuneri serviciului programe de sănătate din cadrul autoritătii de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti privind fondurile necesare pe program la nivel de judet;

b) propune spre aprobare serviciului programe de sănătate din cadrul autoritătii de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti repartizarea pe unităti sanitare a fondurilor din bugetul de stat aprobate la nivelul judetului;

c) asigură, atunci când este cazul, gestionarea la nivel judetean a registrului specific programului, precum si raportarea datelor conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului sănătătii publice;

d) primeste trimestrial, anual si ori de câte ori este nevoie de la serviciul programe de sănătate si de la casa de asigurări de sănătate judeteană sau a municipiului Bucuresti realizarea indicatorilor specifici de program/subprogram;

e) analizează modul de implementare si realizarea obiectivelor programului/subprogramului la nivel judetean si elaborează propuneri de îmbunătătire la nivel judetean a activitătilor specifice din cadrul programului/subprogramului pe care le transmite serviciului programe de sănătate si casei de asigurări de sănătate judetene sau a municipiului Bucuresti;

f) are rol consultativ pentru serviciul programe de sănătate si casa de asigurări de sănătate judeteană sau a municipiului Bucuresti în ceea ce priveste implementarea si finantarea programului/subprogramului la nivel judetean;

g) propune colaborări cu institutii si organizatii guvernamentale si neguvernamentale de la nivel local pentru asigurarea îngrijirilor medicale integrate la nivel de pacient, cu asigurarea complementaritătii si corelării programului de sănătate cu alte initiative si programe de sănătate, finantate din alte surse;

h) îndeplineste alte atributii stabilite de serviciul programe de sănătate din cadrul autoritătii de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti.

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului nr. 9/2006 privind executarea contractelor de garantie reală mobiliară având ca obiect valori mobiliare admise la tranzactionare pe pietele reglementate/sistemele alternative de tranzactionare

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (3) si (5) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002, modificată prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare,

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, în sedintele din 10 aprilie 2006 si 18 mai 2006, a hotărât emiterea următorului ordin:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul nr. 9/2006 privind executarea contractelor de garantie reală mobiliară având ca obiect valori mobiliare admise la tranzactionare pe pietele reglementate/sistemele alternative de tranzactionare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Regulamentul mentionat la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicat în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

Art. 3. – Directia reglementare din cadrul Directiei generale autorizare reglementare împreună cu Secretariatul general si cu directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 31 mai 2006.

Nr. 52.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL Nr. 9/2006

privind executarea contractelor de garantie reală mobiliară având ca obiect valori mobiliare admise la tranzactionare pe pietele reglementate/sistemele alternative de tranzactionare

 

Art. 1. – Prezentul regulament stabileste norme cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare admise la tranzactionare pe o piată reglementată/sistem alternativ de tranzactionare, ca urmare a executării unui contract de garantie reală mobiliară, a executării silite în baza Codului de procedură civilă sau în baza unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

Art. 2. – În cazul în care părtile sunt de acord cu privire la executarea contractului de garantie reală mobiliară, creditorul va vinde valorile mobiliare gajate, prin intermediul unei societăti de servicii de investitii financiare, pe o piată reglementată/sistem alternativ de tranzactionare, inclusiv prin metoda “vânzare specială la ordin“, cu respectarea reglementărilor aplicabile.

Art. 3. – În cazul executării silite a contractului de garantie reală mobiliară, creditorul, cu exercitiul executorului, va vinde valorile mobiliare gajate în favoarea sa, prin intermediul unei societăti de servicii de investitii financiare, pe o piată reglementată de instrumente financiare/sistem alternativ de tranzactionare în conditiile prevăzute la art. 2.

Art. 4. – În cazul executării silite în baza Codului de procedură civilă, executorul va proceda la valorificarea valorilor mobiliare ce fac obiectul popririi, prin intermediul unei societăti de servicii de investitii financiare, pe o piată reglementată de instrumente financiare/sistem alternativ de tranzactionare în conditiile prevăzute la art. 2.

Art. 5. – Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sanctionează în conformitate cu prevederile art. 17 din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările ulterioare, si ale titlului X “Răspunderi si sanctiuni“ din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările ulterioare.

Art. 6. – (1) Prevederile prezentului regulament nu sunt obligatorii în cazul transferurilor efectuate în baza Ordonantei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garantie financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 ianuarie 2004, aprobată si modificată prin Legea nr. 222/2004, si transferurilor efectuate în baza Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările ulterioare, ca urmare a punerii în executare a contractelor de garantie reală mobiliară încheiate de institutiile publice implicate în procesul de privatizare.

(2) Până la momentul autorizării depozitarului central si a sistemelor alternative de tranzactionare, în conformitate cu titlul IV din Legea nr. 297/2004, cu modificările ulterioare, societătile de registru independent autorizate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, precum si Societatea Comercială “Bursa de Valori Bucuresti“ – S.A. au obligatia de a respecta prevederile prezentului regulament.

(3) Prezentul regulament este aplicabil inclusiv executării contractelor de garantie reală mobiliară având ca obiect valori mobiliare admise la tranzactionare pe o piată reglementată/sistem alternativ de tranzactionare, încheiate si neexecutate anterior intrării în vigoare a acestuia.

(4) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se aprobă Regulamentul privind executarea contractelor de garantie reală mobiliară având ca obiect valori mobiliare admise la tranzactionare pe pietele reglementate, aprobat  prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 55/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.133 din 1 decembrie 2004.

(5) Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi  publicat în Buletinul C.N.V.M. si pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).