MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 515         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 14 iunie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

236. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical

 

829. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativteritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

587. – Hotărâre pentru aprobarea Actului final al întrunirii plenare a administratiilor semnatare din Austria, Belgia, Republica Cehă, Germania, Franta, Ungaria, Olanda, Croatia, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Polonia,  România, Republica Slovacă, Slovenia si Elvetia, prin care s-a adoptat Acordul privind coordonarea frecventelor cuprinse în intervalul dintre 29,7 MHz si 39,5 GHz pentru servicii fixe si servicii terestre mobile, semnat la Vilnius la 12 octombrie 2005

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

66. – Decizie privind eliberarea domnului Ion Taban din functia de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile mediului de afaceri si întreprinderilor mici si mijlocii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

579. – Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea Instructiunilor privind modalitătile de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national auto

 

2.221. – Ordin al ministrului culturii si cultelor privind completarea art. 1 din anexa la Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.008/2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a conservatorilor si restauratorilor

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110 din 14 iulie 2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativteritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 22 iulie 2005, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – (1) Prezenta ordonantă de urgentă stabileste cadrul juridic pentru vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale în care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, functionează unităti medicale înfiintate si organizate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001, a spatiilor organizate ca centre de diagnostic si tratament sau centre medicale cu personalitate juridică, precum si a spatiilor cu destinatie pentru activităti medicale sau activităti conexe actului medical, neutilizate.

(2) În sensul prezentei ordonante de urgentă, prin spatiu medical se întelege spatiul în care se desfăsoară efectiv activitate medicală si activitate medicală conexă, precum si cota indiviză corespunzătoare din spatiul comun.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică si spatiilor medicale ale ministerelor cu retea sanitară proprie, cu acordul ministerelor de resort.“

2. La articolul 2, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Spatiile medicale situate în imobile reglementate de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările ulterioare, pot fi vândute după definitivarea situatiei juridice a acestora, potrivit legislatiei în vigoare.“

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art.3. – (1) Au dreptul de a cumpăra spatiile ce fac obiectul prezentei ordonante de urgentă medicii, medicii dentisti, dentistii, biologii, biochimistii, fizicienii, tehnicienii dentari si celelalte persoane fizice cu drept de liberă practică ce desfăsoară activităti conexe actului medical si care detin în mod legal spatiul respectiv, precum si persoanele juridice/institutiile de învătământ superior medical, care, detinând în mod legal spatiul, au ca obiect unic de activitate furnizarea serviciilor medicale sau desfăsoară activităti de învătământ superior medical.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1), care doresc cumpărarea spatiului în care au organizat cabinetul medical, vor depune o solicitare scrisă de cumpărare la sediul vânzătorului, în termen de 45 de zile de la publicarea/afisarea listelor aprobate potrivit art. 4 sau la expirarea termenului prevăzut la alin. (4).

(3) Spatiile medicale care se află în sediile consiliilor locale si judetene, regiilor si societătilor comerciale cu capital majoritar de stat, scolilor si altor institutii publice pot fi vândute numai cu acordul expres al proprietarului.

(4) Spatiile medicale concesionate în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale, pentru care concesionarii nu si-au exprimat intentia de cumpărare în termenul prevăzut la alin. (2), vor fi folosite în continuare de acestia până la expirarea duratei pentru care s-a încheiat contractul.“

4. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

,,CAPITOLUL II

Reguli privind vânzarea spatiilor medicale“

5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art.4. – (1) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, consiliile judetene sau consiliile locale, după caz, aprobă prin hotărâre lista spatiilor din proprietatea privată a acestora ori din proprietatea privată a statului si care se află în administrarea lor, ce urmează să fie vândute potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă. Listele astfel aprobate vor fi afisate în mod obligatoriu la sediul consiliului local/judetean si publicate pe site-ul consiliului judetean.

(2) Institutiile proprietare ale spatiilor medicale au obligatia de a comunica actualilor utilizatori, prin scrisoare cu confirmare de primire, faptul că spatiul respectiv face obiectul prezentei ordonante de urgentă.“

6. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.6. – (1) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, în fiecare comună, oras, municipiu, sector al municipiului Bucuresti sau judet în care există spatii ce cad sub incidenta prezentei ordonante de urgentă se constituie o comisie pentru vânzarea spatiilor medicale, denumite în continuare comisie.“

7. La articolul 6 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

“c) un reprezentant al Colegiului Medicilor din România si, după caz, un reprezentant al Colegiului Medicilor Dentisti din România;“.

8. La articolul 6, alineatele (5)–(7) vor avea următorul cuprins:

“(5) Membrii comisiei îsi desemnează un presedinte.

Secretariatul tehnic al comisiei este asigurat prin grija secretarului unitătii administrativ-teritoriale, respectiv al sectorului municipiului Bucuresti.

(6) Membrii comisiei nu pot fi actionari, asociati, administratori sau cenzori la o persoană juridică. Membrii comisiei nu pot solicita cumpărarea de spatii medicale si nu pot fi sot/sotie, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei fizice care a solicitat cumpărarea spatiilor medicale. În caz de incompatibilitate, în termen de 5 zile comisia se completează cu alti membri din rândul supleantilor.

(7) Activitatea desfăsurată de membrii comisiei este atributie de serviciu, cu caracter temporar, până la epuizarea tuturor activitătilor pe care le impune aplicarea prezentei ordonante de urgentă.“

9. La articolul 7 alineatul (1), literele c) si e) se abrogă.

10. La articolul 7, alineatul (3) se abrogă.

11. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art.8. – (1) Pretul de vânzare al spatiului medical se stabileste diferentiat, pe categorii de localităti, conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – sectiunea a IV-a “Reteaua de localităti“, cu modificările ulterioare, prin stabilirea de preturi maximale, după cum urmează:

a) pentru localitătile de gradul 0, municipiul Bucuresti, 70 euro/m2;

b) pentru localitătile de rangul I, 50 euro/m2;

c) pentru localitătile de rangul II, 40 euro/m2;

d) pentru localitătile de rangul III, 30 euro/m2;

e) pentru localitătile de rangul IV, 20 euro/m2;

f) pentru localitătile de rangul V, 15 euro/m2.

(2) Preturile stabilite conform prevederilor alin. (1) sunt diminuate de către comisie cu câte 10%, dacă:

a) clădirea este mai veche de 30 de ani;

b) spatiul este situat într-o localitate cu deficit de medici.“

12. La articolul 10 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) În cazul în care proprietarul spatiului si terenului aferent nu detine întreaga documentatie necesară vânzării, termenul prevăzut la alin. (1) se prelungeste până la maximum 60 de zile.“

13. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art.11. – (1) Pretul de vânzare al spatiilor se va plăti de cumpărător la încheierea contractului sau, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, în rate.

(2) Spatiile medicale cumpărate în conditiile prezentei ordonante de urgentă nu pot fi folosite decât pentru activităti medicale si/sau pentru activităti conexe actului medical.

(3) Spatiile dobândite în conditiile prezentei ordonante de urgentă nu pot fi înstrăinate, închiriate sau folosite de cumpărător pentru alte activităti decât în scopul desfăsurării activitătii medicale, activitătii de învătământ superior medical si/sau activitătilor conexe actului medical.

(4) La cererea noului proprietar, destinatia spatiului medical poate fi schimbată numai cu acordul conform al directiei de sănătate publică, al Colegiului Medicilor din România sau al Colegiului Medicilor Dentisti din România, după caz, al consiliului judetean sau al consiliului local si al casei de asigurări de sănătate (în cazul în care cabinetul se află în relatie contractuală cu casa judeteană de asigurări de sănătate).

(5) Spatiul dobândit în conditiile prezentei ordonante de urgentă poate fi înstrăinat, cu schimbarea destinatiei, numai dacă consiliul judetean sau consiliul local, după caz, nu a optat în scris pentru a redeveni proprietarul spatiului. În cazul în care consiliul judetean sau consiliul local optează pentru redobândirea spatiului, vânzarea se face la pretul initial, actualizat cu indicele mediu al inflatiei, la care se adaugă contravaloarea îmbunătătirilor aduse spatiului, pentru care există documente fiscale.

(6) Contractele încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (2), (3) si (5) sunt lovite de nulitate absolută. Aceasta se constată de instanta competentă, la solicitarea oricărei persoane fizice sau juridice interesate. Actiunea este scutită de taxa de timbru.“

14. La articolul 12, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) În acest scop cumpărătorul va semna o declaratie pe propria răspundere, din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare în conditiile prezentei ordonante de urgentă.“

15. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art.13. – (1) Vânzarea spatiilor medicale se poate face cu plata în rate către cumpărătorii prevăzuti la art. 3 în următoarele conditii:

a) avans de 15% din pretul de vânzare;

b) rate lunare esalonate pe un termen între 10 ani si maximum 15 ani, cu posibilitatea cumpărătorului de a obtine acordarea unui termen de gratie de un an; cumpărătorul poate opta pentru un termen mai mic de plată sau pentru achitarea anticipată.

(2) În cazul în care cumpărătorul nu plăteste la scadentă 4 rate succesive, contractul de vânzarecumpă rare se consideră rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere si fără altă formalitate.“

16. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art.14. – (1) Pretul de vânzare al terenului pentru o suprafată de maximum 250 m2 este de 1 euro/m2, iar pentru restul suprafetei terenul se vinde la pretul pietei.

(2) Persoanele fizice sau juridice străine care îndeplinesc conditiile art. 3 alin. (1) pot cumpăra terenurile aferente spatiului medical numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute de lege.“

17. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art.15. – Cheltuielile ocazionate de organizarea si desfăsurarea procedurilor de vânzare a spatiului medical, inclusiv publicitatea, sunt suportate de vânzător din bugetul propriu, iar în cazul încheierii contractului de vânzarecumpă rare cheltuielile se deduc din încasările obtinute.“

18. La articolul 17, alineatele (1)–(3) vor avea următorul cuprins:

“Art.17. – (1) În situatia existentei mai multor furnizori de servicii medicale care detin împreună un spatiu medical ce urmează să fie vândut, dacă unul dintre acestia si-a exprimat intentia de cumpărare potrivit art. 3 alin. (2), comisia va solicita în scris de la fiecare codetinător exprimarea intentiei de cumpărare sau nu a spatiului, care trebuie să fie comunicată în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării de la comisie.

(2) În cazul în care nu toti codetinătorii cabinetului medical sau ai spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical doresc cumpărarea, însă cel putin unul a solicitat ferm acest lucru, vânzarea se va face exclusiv către solicitant pentru întregul spatiu detinut în comun.

(3) În situatia în care doar unul dintre codetinătorii spatiului îl cumpără, raporturile dintre cumpărător si ceilalti codetinători se stabilesc potrivit conventiei dintre acestia, conform legislatiei în vigoare.“

19. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art.19. – Spatiile medicale nevândute în conformitate cu prevederile art. 8, altele decât cele aflate în situatia mentionată la art. 3 alin. (4), se vând prin licitatie publică cu strigare.“

20. Articolul 22 se abrogă.

21. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

“Art.24. – În localitătile în care există un singur spatiu medical cu destinatia medicină de familie, acesta îsi va mentine destinatia în cazul înstrăinării.“

22. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

“Art.25. – (1) Înstrăinarea spatiilor si a terenurilor dobândite în conditiile prezentei ordonante de urgentă prin vânzare se poate face prin exercitarea dreptului de preemptiune.

(2) Dreptul de preemptiune la înstrăinare a imobilelor prevăzute la alin. (1) revine coproprietarilor, dacă este cazul, si apoi proprietarilor vecini si se exercită prin Colegiul Medicilor din România sau prin Colegiul Medicilor Dentisti din România, după caz.

(3) Proprietarul spatiului si terenului care urmează să fie vândute este obligat să Oncunostinteze Colegiul Medicilor din România sau Colegiul Medicilor Dentisti din România, după caz, iar acesta va comunica în scris persoanelor prevăzute la alin. (2) despre intentie, în termen de 15 zile de la data când a fost Oncunostintat.

(4) Titularii dreptului de preemptiune sunt obligati să se pronunte asupra exercitării acestuia în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării.

(5) După îndeplinirea acestui termen, dreptul de preemptiune pentru coproprietari sau proprietarii vecini se consideră stins.“

23. Articolul 26 se abrogă.

Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iulie 2006, dată la care încetează dispozitiile art. II din Legea nr. 104/2006 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 167/2005 pentru suspendarea aplicării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 5 mai 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 9 iunie 2006.

Nr. 236.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 iunie 2006.

Nr. 829.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Actului final al întrunirii plenare a administratiilor semnatare din Austria, Belgia, Republica Cehă, Germania, Franta, Ungaria, Olanda, Croatia, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Polonia, România, Republica Slovacă, Slovenia si Elvetia, prin care s-a adoptat Acordul privind coordonarea frecventelor cuprinse în intervalul dintre 29,7 MHz si 39,5 GHz pentru servicii fixe si servicii terestre mobile, semnat la Vilnius la 12 octombrie 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă Actul final*) al întrunirii plenare a administratiilor semnatare din Austria, Belgia, Republica Cehă, Germania, Franta, Ungaria, Olanda, Croatia, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Polonia, România, Republica Slovacă, Slovenia si Elvetia, prin care s-a adoptat Acordul dintre administratiile de telecomunicatii din Austria, Belgia, Republica Cehă, Germania, Franta, Ungaria, Olanda, Croatia, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Polonia, România, Republica Slovacă, Slovenia si Elvetia privind coordonarea frecventelor cuprinse în intervalul dintre 29,7 MHz si 39,5 GHz pentru servicii fixe si servicii terestre mobile, semnat la Vilnius la 12 octombrie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei

Zsolt Nagy

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 3 mai 2006.

Nr. 587.


*) Actul final se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 bis abonament, care se poate achizitiona si de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Ion Taban din functia de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile mediului de afaceri si întreprinderilor mici si mijlocii

 

Având în vedere Adresa nr. 22A/286/I.T. din 5 iunie 2006, prin care domnul Ion Taban a solicitat eliberarea din functia de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile mediului de afaceri si întreprinderilor mici si mijlocii,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ion Taban se eliberează din functia de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile mediului de afaceri si întreprinderilor mici si mijlocii, ca urmare a demisiei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 13 iunie 2006.

Nr. 66.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor privind modalitătile de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national auto

 

În conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national auto nr. 38/2006,

în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Instructiunile privind modalitătile de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national auto, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Administratia Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 7 iunie 2006.

Nr. 579.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

privind modalitătile de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national auto

 

Art. 1. – Producătorii de autoturisme, importatorii sau distribuitorii autorizati ai acestora, persoane juridice, denumiti în continuare solicitanti, care doresc să se înscrie în Programul de stimulare a înnoirii Parcului national auto, denumit în continuare Program, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) functionează legal si au avizele/acordurile/autorizatiile necesare desfăsurării activitătii;

b) au în obiectul de activitate productia si/sau comercializarea autovehiculelor, inclusiv a autoturismelor noi;

c) si-au îndeplinit obligatiile de plată exigibile a taxelor, impozitelor si contributiilor către bugetul general consolidat, bugetele locale, Fondul pentru mediu;

d) au cont deschis la Trezoreria Statului;

e) nu se află în procedură de reorganizare judiciară sau de faliment;

f) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în una dintre situatiile prevăzute la lit. e);

g) nu sponsorizează activităti cu efect negativ asupra mediului, conform prevederilor art. 14 alin. (1) din Ordonanta de urgentă nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, si procedurilor prevăzute în Manualul de operare al Fondului pentru mediu.

Art. 2. – (1) Solicitantii care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 1 se pot înscrie în Program în termen de 15 zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin depunerea la sediul Administratiei Fondului pentru Mediu a unui dosar care cuprinde următoarele documente:

a) cererea de înscriere în vederea înscrierii si validării în Program, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele instructiuni, în original;

b) certificatul de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, cu toate anexele, în copie;

c) împuternicirea dată de către conducerea solicitantului persoanei desemnate să o reprezinte în relatia cu Administratia Fondului pentru Mediu, dacă este cazul, în original;

d) certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, nu mai vechi de 10 zile de la data depunerii cererii, din care să rezulte: datele de identificare a solicitantului, capitalul social, obiectul principal de activitate si celelalte activităti secundare, administratorii, actionarii/asociatii, situatia juridică, în original;

e) certificatele de atestare fiscală si certificatul fiscal valabile la data depunerii cererii, care să dovedească faptul că solicitantul nu are datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, în original;

f) certificatul de cazier fiscal, în original;

g) certificatul de atestare privind obligatiile de plată la Fondul pentru mediu, în original;

h) formularul de raportare contabilă la încheierea exercitiului financiar aferent anului 2005, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, însotit de raportul administratorilor si al comisiei de cenzori si de ultima balantă de verificare pe anul în curs, în copie;

i) certificatul de omologare natională de tip pentru autoturismele propuse a fi introduse în Program, în copie, sau dovada calitătii de importator ori distribuitor autorizat al producătorului de autoturisme;

j) proiectul conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele instructiuni, în original.

(2) Anterior semnării contractului de finantare, solicitantul va prezenta originalele documentelor depuse în copie la dosar, pentru ca acestea să fie certificate îconform cu originalul“ de către personalul Administratiei Fondului pentru Mediu.

Art. 3. – (1) Solicitantii care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 1 si 2 sunt validati să participe la desfăsurarea Programului.

(2) Comitetul de avizare al Administratiei Fondului pentru Mediu validează solicitantii ori respinge cererile acestora în termen de 10 zile lucrătoare de la data închiderii perioadei de înscriere în Program.

(3) Lista producătorilor validati, numărul de autoturisme si suma alocată pentru fiecare producător validat se publică în mass-media si pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu, www.afm.ro , în termen de 3 zile lucrătoare de la data închiderii perioadei de validare.

Art. 4. – În conditiile în care suma totală solicitată prin proiectele depuse de către solicitantii validati depăseste suma alocată prin Program, respectiv 49.500.000 lei (RON), Administratia Fondului pentru Mediu va proceda, în interiorul termenului prevăzut la art. 3 alin. (2), la distribuirea acesteia între producătorii validati, prin aplicarea unui coeficient de proportionalitate obtinut din raportul dintre suma alocată si suma totală solicitată.

Art. 5. – (1) Contractul pentru finantare nerambursabilă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele instructiuni, în baza căruia se alocă suma aprobată unui producător validat, este valabil până la data de 15 septembrie 2006, cu posibilitatea prelungirii acestuia până la data de 12 decembrie 2006, prin act aditional.

(2) Dacă un producător validat nu a utilizat până la data de 15 septembrie 2006 cel putin 80% din suma contractată, Administratia Fondului pentru Mediu va redistribui suma rămasă neutilizată conform criteriului prevăzut la art. 4.

(3) Redistribuirea sumei rămase neutilizate se face prin act aditional, pe baza cererii de suplimentare a valorii si de prelungire a contractului de finantare, depusă de producătorii validati care au utilizat cel putin 80% din suma contractată. Depunerea cererilor se face în termen de 5 zile lucrătoare de la data încetării valabilitătii contractului de finantare, urmând a se aplica dispozitiile art. 3 alin. (3).

Art. 6. – (1) Pentru a putea beneficia de Program, orice persoană fizică, proprietar/mostenitor al unui autoturism uzat, trebuie să se înscrie la un producător validat pentru achizitionarea unui autoturism nou, după publicarea listei producătorilor validati.

(2) La înscriere, producătorul validat eliberează persoanei fizice o notă de acceptare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele instructiuni, cu o valabilitate de 30 de zile calendaristice de la eliberare, fără ca valabilitatea acesteia să depăsească data de 5 septembrie 2006, termen în care persoana fizică acceptată trebuie să depună documentele prevăzute la alin. (5). La expirarea acestui termen, producătorul validat scoate din evidenta sa persoana fizică respectivă.

(3) Notele de acceptare eliberate persoanelor fizice de producătorii validati după redistribuire au valabilitate 30 de zile calendaristice, fără ca valabilitatea acestora să depăsească data de 5 decembrie 2006.

(4) Înscrierea se face în limita numărului de autoturisme si a sumei contractate de producătorul validat cu Administratia Fondului pentru Mediu si asigură persoanei fizice accesul la Program.

(5) Persoanele fizice înscrise în Program trebuie să pună la dispozitie producătorului validat, în termenul precizat la alin. (2), următoarele documente:

a) actul de identitate al persoanei beneficiare, în copie;

b) certificatul de înmatriculare a autoturismului uzat, în copie legalizată;

c) certificatul de distrugere a autoturismului uzat, în copie legalizată, eliberat de un operator economic colector autorizat;

d) certificatul de radiere a autoturismului uzat, în original;

e) certificatul de mostenitor, în copie legalizată, pentru cazul în care persoana fizică beneficiară este mostenitoarea proprietarului (inclusiv, dacă este cazul, certificatele de căsătorie sau documentele de schimbare a numelui, în copii legalizate). Atunci când certificatul de mostenitor atestă că sunt mai multi mostenitori, este necesară si o declaratie notarială a celorlalti mostenitori prin care acceptă ca persoana beneficiară, în calitate de mostenitor, să poată beneficia de Program, în original;

f) nota de acceptare eliberată de producătorul validat, în original.

(6) Producătorul validat garantează accesul la Program al persoanei fizice care depune, în termenul prevăzut la alin. (2), toate documentele mentionate la alin. (5). În cazul în care accesul persoanei fizice la Program nu se realizează din culpa exclusivă a producătorului validat, acesta are obligatia de a oferi persoanei fizice respective, în maximum 90 de zile după data de 12 decembrie 2006, posibilitatea achizitionării unui autoturism nou la o valoare mai mică cu suma de 3.000 lei (RON).

Art. 7. – (1) Proprietarul/mostenitorul predă autoturismul uzat unui operator economic autorizat să desfăsoare activităti de colectare a vehiculelor scoase din uz, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, cu modificările si completările ulterioare; acesta eliberează certificatul de distrugere a autoturismului uzat, după verificarea notei de acceptare, a certificatului de înmatriculare a autoturismului si a actului de identitate al proprietarului/mostenitorului, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 87/527/411/2005 privind aprobarea modelului si a conditiilor de emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz.

(2) Lista operatorilor economici autorizati să desfăsoare activităti de colectare a vehiculelor scoase din uz se publică pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu, www.afm.ro , odată cu publicarea listei producătorilor validati.

(3) Certificatul de radiere din circulatie a autoturismului uzat se eliberează în baza certificatului de distrugere prezentat în original.

(4) Operatorul economic autorizat să desfăsoare activităti de colectare a vehiculelor scoase din uz achită proprietarului autoturismului uzat, predat spre distrugere, suma plătită în mod obisnuit pentru achizitionarea ca deseu a tipului de autoturism respectiv.

Art. 8. – (1) Suma de 3.000 lei (RON) se scade de către producătorul validat din pretul de achizitie al unui autoturism nou care urmează a fi încasat de la persoanele fizice beneficiare.

(2) În factura de livrare a autoturismului va fi evidentiat pretul de vânzare al acestuia si, distinct, se va face mentiunea “Suma de 3.000 lei (RON) se suportă de Administratia Fondului pentru Mediu, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national auto“. Sub rubrica “Total de plată“ a facturii fiscale se înscrie textul “Diferenta de plată beneficiar“ si se mentionează suma rămasă de achitat de către persoana fizică beneficiară.

(3) Decontarea sumei către producătorul validat se face pe bază de cerere de finantare si de contract pentru finantare nerambursabilă, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 4 si 5 la prezentele instructiuni.

(4) Decontarea sumei către producătorul validat se face lunar, prin virament în contul de trezorerie al acestuia, pe bază de cerere de tragere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele instructiuni, care se depune lunar la Administratia Fondului pentru Mediu, până la data de 25 a lunii respective, la care se anexează:

a) lista persoanelor fizice beneficiare si a autoturismelor uzate aferente, semnată si stampilată de către producătorul validat, care contine datele de identificare a persoanei fizice beneficiare (tipul, seria si numărul actului de identitate, domiciliul si/sau resedinta, codul numeric personal, numărul de telefon) si datele de identificare a autoturismului uzat (marca, tipul, numărul de identificare – seria sasiului/caroseriei –, seria motorului, după caz, anul de fabricatie, numărul certificatului de înmatriculare a autoturismului, numărul certificatului de radiere din circulatie a autoturismului uzat);

b) documentele mentionate la art. 6 alin. (5);

c) facturile fiscale emise de către producătorul validat persoanelor fizice beneficiare, aferente achizitionării autoturismelor noi, în copie si în original (originalul se restituie).

 

ANEXA Nr. 1

la instructiuni

 

Datele de identificare a solicitantului

............ (producător, importator autorizat

sau distribuitor autorizat de autoturisme)

Nr. de înregistrare .........../....................

Nr. de înregistrare la

Administratia Fondului

pentru Mediu

......../................

 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE

 

Denumirea solicitantului .....................................................................................................................................................

Forma juridică de organizare ...........................................................................................................................................

Nr. de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului ...................../................../..................., CUI .................

Cont nr. ..................................................., deschis la Trezoreria .....................................................................................

Adresa sediului social:

Str. ..................................................................................... nr. .............., bl. ............., sc. ...., et. ........, ap. ..........., localitatea ................................................................................................, judetul/sectorul ..............................................., telefon .........................., fax .........................., e-mail..................................

Reprezentant legal/împuternicit .............................., posesor al BI/CI/pasaportului seria ................... nr. ......, eliberat/eliberată de  …............................., CNP............, domiciliat în ............................................................. .

Solicităm înscrierea în programul instituit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national auto.

Subsemnatul ........................................................., în calitate de reprezentant legal al ................................, declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în declaratii, următoarele:

a) societatea comercială nu se află în procedură de reorganizare judiciară sau de faliment;

b) societatea comercială nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea ei în una dintre situatiile prevăzute la lit. a);

c) societatea comercială nu are obligatii exigibile de plată la bugetul general consolidat, bugetele locale, Fondul pentru mediu;

d) societatea comercială nu sponsorizează activităti cu efect negativ asupra mediului;

e) nu am furnizat informatii false în documentele prezentate.

Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informatiilor continute în prezenta cerere si în toate celelalte formulare si documente depuse, inclusiv documentele financiare, garantez că datele furnizate sunt actuale, reale si corecte si declar că am luat cunostintă despre prevederile Codului penal privind falsul în declaratii.

Neîndeplinirea conditiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor conditii va duce automat la respingerea cererii sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finantare nerambursabilă în cadrul programului mentionat mai sus, dacă aceasta a fost acordată.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Administratiei Fondului pentru Mediu cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legătură cu activitatea societătii pe care o reprezint.

Persoana de contact ..............................................................

Telefon ....................................................................................

În calitate de ..........................................................................

Prin semnătura si stampila sa, solicitantul confirmă că a înteles si si-a însusit în întregime continutul cererii.

 

Reprezentant legal/împuternicit,

Numele si prenumele .........................................................

Functia .................................................................................

Semnătura ...........................................................................

Data .....................................................................................

L.S.

Decizia Comitetului de avizare al Administratiei Fondului pentru Mediu ....................................................................

(aprobat/respins)

 

Presedintele Comitetului de avizare,

Numele si prenumele .............................................................

Semnătura ...............................................................................

Data .........................................................................................

 

ANEXA Nr. 2

la instructiuni

 

PROIECT

privind diminuarea poluării aerului, datorată emisiilor de gaze de esapament de la autoturisme, prin înnoirea Parcului national auto

 

A. Datele de identificare a societătii comerciale

1. Denumirea completă a societătii comerciale: ..................................................................

2. Numărul de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului: ........../...............

3. CUI/Cod fiscal .......................................................................

4. Forma juridică de organizare ...............................................

5. Adresa societătii comerciale:

– adresa sediului social: str. ................. nr. ........, localitatea ................., judetul/sectorul ............., telefon ............., fax ..........., e-mail ........., persoana de contact ............, telefon ..................;

– adresa sediului operational: str. ................. nr. ........, localitatea ................., judetul/sectorul ............., telefon ............., fax ..........., e-mail ............; persoana de contact .................., telefon .............;

– adresele punctelor de lucru care au legătură cu implementarea proiectului: str. .................. nr. ........., localitatea ................., judetul/sectorul .........., telefon .............., fax ..........., e-mail ............; persoana de contact .............., telefon ........... .

6. Forma de proprietate:

– forma de proprietate: privată I_I publică I_I

– procentul: privată ...........% publică ........... %

7. Domeniul de activitate al societătii comerciale (descrierea activitătilor principală si secundare):

 

 

Activitatea principală

Cod CAEN

 

 

 

 

Activităti secundare

Cod CAEN

 

 

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

...

 

 

 

8. Cifra de afaceri ...........

8.1. Cifra totală de afaceri (pe ultimii 3 ani, dacă este cazul, si estimat pe anul curent): ............

– anul ........... valoarea ....................................... lei;

– anul ........... valoarea ....................................... lei;

– anul ........... valoarea ....................................... lei;

– anul curent .................. valoarea .................... lei.

8.2. Cifra de afaceri realizată pe piata românească (pe ultimii 3 ani, dacă este cazul, si estimat pe anul curent):

– anul ........... valoarea ....................................... lei;

– anul ........... valoarea ....................................... lei;

– anul ........... valoarea ....................................... lei;

– anul curent .................. valoarea .................... lei.

9. Profit/Pierderi înregistrat/înregistrate pe piata românească (pe ultimii 3 ani, dacă este cazul, si estimat pe anul

curent):

– anul ........... valoarea ....................................... lei;

– anul ........... valoarea ....................................... lei;

– anul ........... valoarea ....................................... lei;

– anul curent .................. valoarea .................... lei.

10. Total active/pasive:

– anul precedent ................................. lei;

– anul curent ....................................... lei.

11. Numărul si structura personalului:

Numărul total de salariati ......................, din care:

– personal direct productiv .....................................................................;

– personal administrativ si alte departamente .......................................;

– personal de conducere ........................................................................;

– personal care participă la realizarea proiectului ................................;

B. Descrierea activitătii curente a solicitantului

1. Istoric al activitătii solicitantului .................................................................................................................................

1.1. Descrieti activitatea de bază desfăsurată ..............................................................................................................

1.2. Descrieti pe scurt activitătile secundare (auxiliare) desfăsurate ................................................................................

2. Produsele/serviciile oferite de solicitant (precizati si aria geografică în care sunt comercializate/prestate):

.............................................................................................................................................................................................................

3. Ponderi ale diferitelor tipuri de activităti în cifra de afaceri curentă:

........................ .................... %;

........................ .................... %.

4. Autorizatii, avize, acorduri, certificate necesare pentru proiect, dacă este cazul:

 

 

Denumirea

Data eliberării/expirării

Institutia emitentă

 

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

...

 

 

 

 

5. Piata actuală si piata potentială a solicitantului:

– Ce procent din piată are firma dumneavoastră? Care este piata tintă?.................................................................

6. Alte informatii si/sau documente semnificative pentru functionarea afacerii si realizarea proiectului: ......................

C. Prezentarea proiectului si obiectul finantării

1. Titlul proiectului: Diminuarea poluării aerului datorată emisiilor de gaze de esapament de la autoturisme, prin înnoirea Parcului national auto.

2. Descrierea si localizarea proiectului [descrieti tema proiectului cu elementele generale si particulare, fazele si etapele acestuia, modul de implementare, grupurile-tintă cărora se adresează, sursa de poluare si eforturile (inclusiv financiare) depuse până acum pentru reducerea poluării] ..........................................................................................................

3. Obiectul finantării: sustinerea din Fondul pentru mediu cu suma de 3.000 lei din pretul de vânzare al unui autoturism nou, în conditiile predării în vederea distrugerii a unui autoturism uzat de către persoanele fizice beneficiare.

4. Obiectivele si rezultatele estimate la finalizarea proiectului: ........................................................................................

5. Impactul asupra mediului (efecte, rezultate, propagare, modul în care se asteaptă ca implementarea proiectului să contribuie la reducerea poluării si/sau a consumului de carburant) ........................................................................................

6. Durata si graficul estimativ de realizare a proiectului propus:

Data anticipată de început: ziua ........ luna ............ anul ..........

Data anticipată de sfârsit: ziua ........ luna ............ anul ............

 

Luna

Activitatea propusă în cadrul proiectului (înnoirea Parcului national auto cu un număr de .......... autoturisme noi)

Luna 1

 

Luna 2

 

Luna ........

 

 

7. Riscuri ce pot apărea în implementarea proiectului (prezentati riscurile luate în calcul la elaborarea proiectului, dacă este cazul): .............................................................................................................................................................................

D. Valoarea proiectului

Suma totală estimată a se solicita de la Administratia Fondului pentru Mediu ........................ [lei (RON)] [numărul de autoturisme noi ce se estimează a se comercializa în cadrul proiectului x 3.000 lei (RON)]

E. Alte aspecte relevante cu privire la proiectul propus:................................................................................................

 

Numele, prenumele si functia

reprezentantului legal/împuternicitului

...................................................................

Semnătura reprezentantului

legal/împuternicitului si stampila firmei

...................................................................

Numele, prenumele si functia

responsabilului de proiect

..................................................

Semnătura responsabilului

de proiect

................................................

 

ANEXA Nr. 3

la instructiuni

 

Datele de identificare a producătorului validat

Nr. de înregistrare ............/..............

 

NOTĂ DE ACCEPTARE

 

I. Prin prezenta se confirmă înscrierea în programul instituit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national auto, a:

doamnei/domnului .......................................................................................................................................................... (numele si prenumele)

Adresa ..................................................................................................................................................................................

În calitate de proprietar/mostenitor1) al autoturismului:

Marca2): ............................................................................

Tipul2): ..............................................................................

Numărul de identificare (seria caroseriei/sasiului)2): .................................................

Seria motorului (după caz)2),3): .......................................

Anul de fabricatie2): .........................................................

Numărul de înmatriculare2): ............................................

II. Prezenta notă de acceptare garantează accesul doamnei/domnului ..........................................................................(numele si prenumele),  la facilitătile oferite prin programul instituit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national auto de achizitionare a unui autoturism nou:

Marca: ............

Tipul: .............,

comercializat prin Societatea Comercială ................, cu conditia predării spre casare a autoturismului precizat la pct. I, având o vechime mai mare sau egală cu 12 ani de la data fabricatiei, care contine cumulativ următoarele componente esentiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, sasiul, precum si echipamentele electronice de gestionare a functiilor vehiculului si dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricatie, si a radierii acestuia. În baza prezentării următoarelor documente într-un interval de 30 de zile de la data eliberării prezentei note de acceptare [dar fără a se depăsi data de 5 septembrie 2006*)]:

a) actul de identitate al persoanei beneficiare, în copie;

b) certificatul de înmatriculare a autoturismului uzat, în copie legalizată;

c) certificatul de distrugere a autoturismului uzat, în copie legalizată;

d) certificatul de radiere a autoturismului uzat, în original;

e) certificatul de mostenitor, în copie legalizată, pentru cazul în care persoana fizică beneficiară este mostenitoarea proprietarului (inclusiv, dacă este cazul, certificatele de căsătorie sau documentele de schimbare a numelui, în copii legalizate). Atunci când certificatul de mostenitor atestă că sunt mai multi mostenitori, este necesară si o declaratie notarială a celorlalti mostenitori prin care se acceptă ca persoana beneficiară, în calitate de mostenitor, să poată beneficia de Program, în original;

f) prezenta notă de acceptare, în original.

Subsemnatul ..............................................................................., în calitate de proprietar/mostenitor al autoturismului uzat descris mai sus, cunoscând prevederile art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national auto, conform căreia nu pot beneficia de suma de 3.000 lei (RON) decât o singură dată pentru achizitionarea unui singur autoturism nou, declar pe propria răspundere că nu m-am înscris pe listele altui producător validat.

 

Semnăturile autorizate ale producătorului validat

................................................................................

L.S.

Beneficiar,

.............................................................

 


1) Se anulează mentiunea inutilă.

2) Se mentionează aceste date conform certificatului de înmatriculare.

3) Se completează dacă seria motorului este mentionată în certificatul de înmatriculare.

*) În caz de redistribuire, valabilitatea notei de acceptare este 5 decembrie 2006.

 

ANEXA Nr. 4

la instructiuni

 

Datele de identificare a solicitantului

............ (producător, importator autorizat

sau distribuitor autorizat de autoturisme)

Nr. de înregistrare .........../....................

Nr. de înregistrare la

Administratia Fondului

pentru Mediu

......../................

 

CERERE DE FINANTARE

 

Denumirea solicitantului .......................................................................................................................................................

Forma juridică de organizare ...........................................................................................................................................…

Nr. de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului ................../................./..........., CUI .......................………

Contul nr. ........................., deschis la Trezoreria ............................................................................................................

Adresa sediului social:

Str. ........................................... nr. ......, bl. ...., sc. ......, et. ..., ap. ...., localitatea .........................................., judetul/sectorul ............................., telefon ............................, fax ............................., e-mail ...............................

Reprezentant legal/împuternicit .........................................., posesor al BI/CI/pasaportului seria ......... nr. ............., eliberat/eliberată de ..................................., CNP ........................., domiciliat în ......................................................................

Solicităm finantarea nerambursabilă cu suma de ......... lei a proiectului “Diminuarea poluării aerului datorată emisiilor de gaze de esapament de la autoturisme, prin înnoirea Parcului national auto“ din cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului national auto, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national auto.

 

Reprezentant legal/împuternicit,

Numele si prenumele ..........................................................

Functia ..................................................................................

Semnătura ............................................................................

Data ......................................................................................

L.S.

Aprobat de Administratia Fondului pentru Mediu:

Presedinte,

Numele si prenumele ...........................................................

Semnătura .............................................................................

Director economic,

Numele si prenumele ...........................................................

Semnătura .............................................................................

Director Directia proiecte,

Numele si prenumele ...........................................................

Semnătura .............................................................................

Sef serviciu (Directia proiecte),

Numele si prenumele ............................................................

Semnătura ..............................................................................

Economist/Referent,

Numele si prenumele .............................................................

Semnătura ...............................................................................

 

ANEXA Nr. 5

la instructiuni

 

CONTRACT PENTRU FINANTARE NERAMBURSABILĂ

nr. ....... din ...............

 

1. Părtile contractante

Între:

Administratia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod fiscal 14715650, reprezentată legal prin presedinte ................... si prin director economic ............................., în calitate de autoritate contractantă,

si

Societatea Comercială ......................................, cu sediul în ......................................., înregistrată la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. ................, CUI/cod fiscal ..................................., cont nr. ...................................., deschis la Trezoreria ......................................................., reprezentată legal prin domnul/doamna ........................................................................ si domnul/doamna ........................................, care împuternicesc pe domnul/doamna ..............................................., în calitate de producător validat, denumită în continuare Beneficiar,

a intervenit prezentul contract de finantare nerambursabilă, denumit în continuare contract.

2. Obiectul si valoarea contractului

2.1. Prin prezentul contract, Administratia Fondului pentru Mediu acordă Beneficiarului o finantare nerambursabilă, denumită în continuare finantare, în vederea sustinerii proiectului “Diminuarea poluării aerului, datorată emisiilor de gaze de esapament de la autoturisme, prin înnoirea Parcului national auto“ din cadrul programului instituit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national auto.

2.2. Valoarea totală a prezentului contract este de .................................... lei (RON).

3. Durata contractului

Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării acestuia de către părti si este valabil până la data de 15 septembrie 2006.

4. Modalitatea de finantare

4.1. Finantarea se face în transe lunare, în interiorul perioadei prevăzute la pct. 3, si în conformitate cu graficul de finantare nerambursabilă (anexă la contract).

4.2. Finantarea se realizează prin debitarea contului de trezorerie al Administratiei Fondului pentru Mediu, pe măsura tragerii sumelor, si prin creditarea contului nr. ............, deschis la Trezoreria ............... de către Beneficiar, pe bază de cerere de tragere însotită în mod obligatoriu de documentele prevăzute la art. 8 alin. (4) din Instructiunile privind modalitătile de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national auto, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 579/2006.

4.3. Virarea sumelor din contul Administratiei Fondului pentru Mediu în contul Beneficiarului se va face în termen de 10 zile de la depunerea cererii de tragere; ultima cerere de tragere se depune cel mai târziu pe data de 7 septembrie 2006.

4.4. Suma rămasă neutilizată la sfârsitul perioadei mentionate la pct. 3 se consideră anulată si rămâne la dispozitia Administratiei Fondului pentru Mediu, care, în functie de cerere, o poate redistribui altor producători validati.

5. Obligatii ale Beneficiarului

Beneficiarul se obligă:

a) să utilizeze finantarea în exclusivitate pentru realizarea proiectului “Diminuarea poluării aerului, datorată emisiilor de gaze de esapament de la autoturisme, prin înnoirea Parcului national auto“, respectiv decontarea sumei de 3.000 lei (RON)/autoturism, acordată conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national auto;

b) să informeze Administratia Fondului pentru Mediu si să prezinte documentele corespunzătoare în cazul în care survin modificări cu privire la actele constitutive si/sau la informatiile furnizate cu ocazia prezentării cererii de finantare sau pe parcursul derulării prezentului contract;

c) să permită reprezentantilor Administratiei Fondului pentru Mediu accesul la sediile sale pentru inspectarea activitătilor ce se realizează din finantarea acordată si examinarea registrelor si a evidentelor contabile, în legătură cu derularea proiectului;

d) să plătească toate taxele, impozitele si contributiile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale si în termenele prevăzute de acestea;

e) să nu sponsorizeze, pe perioada de valabilitate a prezentului contract, activităti cu impact negativ asupra mediului;

f) să furnizeze, în maximum 5 zile lucrătoare de la solicitarea Administratiei Fondului pentru Mediu, orice informatii suplimentare considerate necesare pentru îndeplinirea prezentului contract;

g) să întocmească si să remită Administratiei Fondului pentru Mediu un raport final privind realizarea activitătilor din proiect, la încetarea valabilitătii prezentului contract.

6. Obligatiile Administratiei Fondului pentru Mediu

Administratia Fondului pentru Mediu se obligă:

a) să asigure finantarea proiectului în conditiile mentionate în prezentul contract, în limita sumelor alocate cu această destinatie prin bugetul propriu de venituri si cheltuieli;

b) să pună la dispozitie Beneficiarului informatiile legate de operatiunea de finantare.

7. Răspunderea contractuală

7.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti dă dreptul părtii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-interese.

7.2. Beneficiarul îsi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, Administratia Fondului pentru Mediu fiind degrevată integral de orice responsabilitate.

7.3. Orice disfunctionalitate ivită pe parcursul derulării prezentului contract va fi notificată de către Beneficiar Administratiei Fondului pentru Mediu. Dacă deficientele mentionate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 20 de zile de la data notificării, Administratia Fondului pentru Mediu are dreptul de a lua următoarele măsuri:

a) sistarea temporară, fără preaviz, a finantării, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;

b) rezilierea prezentului contract si, în acest caz, înapoierea sumelor deja plătite în cadrul acestuia.

7.4. Administratia Fondului pentru Mediu îsi rezervă dreptul de a denunta unilateral prezentul contract în cel mult 15 zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia si care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

8. Încetarea contractului

Prezentul contract încetează în următoarele situatii:

a) la data prevăzută în contract;

b) la data interventiei unei hotărâri de autoritate.

9. Forta majoră

9.1. Forta majoră exonerează de răspundere partea care o invocă si o dovedeste în conditiile legii.

9.2. Partea contractantă care invocă forta majoră are obligatia de a notifica celeilalte părti aparitia respectivului caz de fortă majoră, în termen de 5 zile de la data producerii acestuia.

9.3. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de actiune a fortei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părtilor până la aparitia acesteia.

10. Cesiunea

Prezentul contract, precum si toate drepturile si obligatiile decurgând din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni totale sau partiale.

11. Litigii

11.1. Orice diferend rezultat din interpretarea si/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.

11.2. În cazul în care o solutie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre solutionare instantelor judecătoresti competente în a căror rază teritorială îsi are sediul Administratia Fondului pentru Mediu.

12. Dispozitii finale

12.1. Administratia Fondului pentru Mediu si Beneficiarul se angajează să păstreze confidentialitatea rapoartelor, situatiilor la care se face referire în prezentul contract si a oricărui document, informatie sau alt material de care ia cunostintă în derularea prezentului contract, informatiile putând fi furnizate numai autoritătilor competente, în conditiile legii, sau unor terte părti numai cu acordul părtilor la prezentul contract.

12.2. Orice notificare în baza prezentului contract se face la următoarele adrese:

Pentru Administratia Fondului pentru Mediu: municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6;

Pentru Beneficiar: ................................................................................... .

În cazul în care Beneficiarul doreste să fie notificat la o altă adresă sau si-a schimbat adresa, va Onstiinta în scris Administratia Fondului pentru Mediu, în termen de 10 zile de la data aparitiei modificării.

12.3. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentantii legali ai Beneficiarului, am luat cunostintă de prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii.

12.4. Anexa face parte integrantă din prezentul contract.

12.5. Prezentul contract, inclusiv anexa la acesta, poate fi modificat si/sau completat cu acordul părtilor, prin acte aditionale.

12.6. Prezentul contract s-a semnat la data de ............, la sediul Administratiei Fondului pentru Mediu din Bucuresti, în ........ exemplare, toate având valoare juridică egală, din care .......... exemplare pentru Administratia Fondului pentru Mediu si ........ exemplare pentru Beneficiar.

 

ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU

Presedinte, ...................................................

 

Director economic,

................................................

Director proiecte,

................................................

Consilier juridic,

.................................................

Beneficiar,

...............................................

 

ANEXĂ

la contract

 

GRAFIC

de finantare nerambursabilă

 

Nr.

crt.

Esalonarea finantării

Sold la începutul

perioadei

Acordări

Sold la sfârsitul

perioadei

Observatii

anul

luna

Data programată

Suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU

Presedinte, ........................................................................

..............................................................

Director economic,

...............................................................

Director proiecte,

...............................................................

Consilier juridic,

...............................................................

Beneficiar,

(numele, prenumele si functia persoanelor mentionate

în preambulul contractului si stampila)

 

ANEXA Nr. 6

la instructiuni

 

Datele de identificare a solicitantului

............ (producător, importator autorizat

sau distribuitor autorizat de autoturisme)

Nr. de înregistrare .........../....................

Nr. de înregistrare la

Administratia Fondului

pentru Mediu

......../................

 

 

CERERE DE TRAGERE

 

Denumirea solicitantului ........................................................................................................................................................

Forma juridică de organizare ............................................................................................................................................…

Nr. de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului ......................../......../..................., CUI .....................………

Adresa sediului social:

Str. ............................................................................................. nr. ......, bl. ......, sc. ......., et. ......., ap. ......., localitatea ................................., judetul/sectorul ................................, telefon ..............., fax ..............., e-mail ...................... .

Reprezentant legal/împuternicit ............................................, posesor al BI/CI/pasaportului seria .............. nr. ............, eliberat de ......................................, CNP ............................., domiciliat în ............................................................ .

În baza Contractului pentru finantare nerambursabilă nr. ........./............., vă rugăm să aprobati prezenta cerere de tragere pentru suma de ........... lei (RON) din finantarea nerambursabilă contractată.

Prezenta cerere este însotită de:

a) lista persoanelor fizice beneficiare si a autoturismelor uzate aferente, semnată si stampilată de către producătorul validat, care contine: datele de identificare a persoanei fizice beneficiare (tipul, seria si numărul actului de identitate, domiciliul si/sau resedinta, codul numeric personal, numărul de telefon) si datele de identificare a autoturismului uzat (marca, tipul, seria sasiului, seria motorului si anul de fabricatie, numărul certificatului de înmatriculare a autoturismului, numărul certificatului de radiere din circulatie a autoturismului uzat);

b) certificatele de înmatriculare a autoturismelor uzate, în copii legalizate;

c) certificatele de distrugere a autoturismelor uzate, în copii legalizate;

d) certificatele de radiere din circulatie a autoturismelor uzate, în original;

e) actul de identitate al persoanei fizice beneficiare, în copie;

f) certificatele de mostenitor, în copie legalizată, pentru cazul în care persoanele fizice beneficiare sunt mostenitorii proprietarului (inclusiv, dacă este cazul, certificatele de căsătorie sau documentele de schimbare a numelui, în copii legalizate). Atunci când certificatul de mostenitor atestă că sunt mai multi mostenitori, este necesară si o declaratie notarială a celorlalti mostenitori prin care acceptă ca persoana beneficiară, în calitate de mostenitor, să poată beneficia de Programul de stimulare a înnoirii Parcului national auto, în original;

g) facturile fiscale emise de către producătorul validat în favoarea persoanelor fizice beneficiare, aferente achizitionării autoturismelor noi, în copie si original;

h) notele de acceptare, în original.

Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informatiilor continute în prezenta cerere si în toate celelalte formulare si documente depuse, inclusiv documentele financiare, garantez că datele furnizate sunt actuale, reale si corecte si declar că am luat cunostintă de prevederile Codului penal privind falsul în declaratii.

 

Reprezentant legal/împuternicit,

Numele si prenumele ..........................................................

Functia .................................................................................

Semnătura ...........................................................................

Data .....................................

L.S.

Aprobat de către Administratia Fondului pentru Mediu:

Presedinte,

Numele si prenumele ........................................................

Semnătura ..........................................................................

Director economic,

Numele si prenumele ........................................................

Semnătura ..........................................................................

Director Directia proiecte,

Numele si prenumele ........................................................

Semnătura ..........................................................................

Sef serviciu (Directia proiecte),

Numele si prenumele .........................................................

Semnătura ...........................................................................

Economist/Referent,

Numele si prenumele .........................................................

Semnătura ..........................................................................

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind completarea art. 1 din anexa la Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.008/2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a conservatorilor si restauratorilor

 

În baza dispozitiilor art. 77 alin. (2) din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul culturii si cultelor emite prezentul ordin.

Articol unic. – La articolul 1 din anexa la Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.008/2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a conservatorilor si restauratorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 6 martie 2001, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Înscrierile în Registrul conservatorilor si restauratorilor ale expertilor care efectuează lucrări de conservare si restaurare a bunurilor culturale mobile, acreditati în una dintre tările membre ale Uniunii Europene, se fac automat în urma prezentării în original si în copie autentificată, precum si a unei traduceri exacte în limba română, autentificată, a atestării obtinute în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene.“

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 17 mai 2006.

Nr. 2.221.