MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 527         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 19 iunie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

744. – Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Societatea Comercială “URBANTRANS“ – S.A. Bârlad

 

750. – Hotărâre privind aprobarea participării Ministerului Sănătătii Publice la cheltuielile aferente organizării întâlnirii de lucru din cadrul proiectului “Securitatea transfuzională – cresterea autonomiei regionale privind sângele si componentele sale“

 

753. – Hotărâre privind schimbarea denumirii Institutului de Cercetări Juridice din subordinea Academiei Române

 

754. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2006 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

755. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii Publice din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finantarea unor măsuri de prevenire si combatere a gripei aviare

 

756. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2006 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

757. – Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucuresti, în perioada 27–28 iunie 2006, a Reuniunii anuale a consilierilor economici din reteaua de reprezentare externă a Ministerului Economiei si Comertului .... 5 763. – Hotărâre privind eliberarea domnului Madaras Lázár, la cerere, din functia publică de prefect al judetului Mehedinti

 

764. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru Autoritatea Natională pentru Tineret, în scopul organizării de tabere gratuite pentru copiii sinistrati în urma inundatiilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

413. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea Consiliului pe produs “Carne de bovine si produse procesate“

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

113.110. – Ordin privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.102/2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind cotele procentuale pentru contributia asigurătorilor la Fondul de garantare pe anul 2005

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Societatea Comercială “URBANTRANS“ – S.A. Bârlad

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă efectuarea concedierilor colective pentru un număr de 22 de salariati, în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare, de către Societatea Comercială “URBANTRANS“ – S.A. Bârlad, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bârlad, judetul Vaslui.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iunie 2006.

Nr. 744.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Ministerului Sănătătii Publice la cheltuielile aferente organizării întâlnirii de lucru din cadrul proiectului “Securitatea transfuzională – cresterea autonomiei regionale privind sângele si componentele sale“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă participarea Ministerului Sănătătii Publice, prin Institutul National de Hematologie Transfuzională “Prof. dr. C.T. Nicolau“, la unele cheltuieli aferente organizării întâlnirii de lucru privind proiectul “Securitatea transfuzională – cresterea autonomiei regionale privind sângele si componentele sale“ din cadrul Pactului de Stabilitate din Sud-Estul Europei, cu suma de 5.400 lei (RON).

Art. 2. – Suma prevăzută la art. 1 se suportă din bugetul Ministerului Sănătătii Publice pe anul 2006, de la capitolul 66.01 “Sănătate“, titlul II “Bunuri si servicii“, si se utilizează conform devizului estimativ prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iunie 2006.

Nr. 750.

 

ANEXĂ

 

DEVIZ ESTIMATIV DE CHELTUIELI

 

Nr.

crt.

Specificatia activitătilor

Suma

– lei (RON) –

1.

Transport aeroport–hotel, hotel–aeroport, pentru 20 de persoane

1.440

2.

Cina festivă pentru 20 de persoane

1.656

3.

Protocol pauză cafea pentru 20 de persoane, 5 zile, două/zi

2.304

 

TOTAL:

5.400

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea denumirii Institutului de Cercetări Juridice din subordinea Academiei Române

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (4) si ale art. 8 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Române, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Institutul de Cercetări Juridice din subordinea Academiei Române, cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 13, sectorul 5, îsi schimbă denumirea în Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu“.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

 

Bucuresti, 14 iunie 2006.

Nr. 753.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2006 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacitătii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 42.825 mii lei (RON) la capitolul 83.01 “Agricultură, silvicultură, piscicultură si vânătoare“, la titlul I “Cheltuieli de personal“ cu suma de 32.017 mii lei (RON) si la titlul VI “Transferuri între unităti ale administratiei publice“, alineatul 51.01.01 “Transferuri către institutii publice“, cu suma de 10.808 mii lei (RON).

Art. 2. – Se autorizează Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările prevăzute la art. 1 în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2006.

Art. 3. – Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iunie 2006.

Nr. 754.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii Publice din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finantarea unor măsuri de prevenire si combatere a gripei aviare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii Publice pe anul 2006, la capitolul 66.01 “Sănătate“, cu suma de 30.000 mii lei (RON), din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.

Art. 2. – Suma prevăzută la art. 1 se utilizează astfel:

a) 27.000 mii lei (RON) la titlul 20 “Bunuri si servicii“, pentru finantarea cheltuielilor cu vaccinuri, materiale sanitare, carburanti;

b) 3.000 mii lei (RON) la titlul 10 “Cheltuieli de personal“, pentru plata orelor suplimentare efectuate de personalul din cadrul autoritătilor de sănătate publică.

Art. 3. – Pentru asigurarea fondurilor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 30.000 mii lei (RON) Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.

Art. 4. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Sănătătii Publice pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iunie 2006.

Nr. 755.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2006 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Public din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, la capitolul 61.01 “Ordine publică si sigurantă natională“, titlul 71 “Active nefinanciare“, cu suma de 1.300.000 lei (RON).

Art. 2. – Suma prevăzută la art. 1 va fi folosită pentru achizitionarea unui imobil destinat Serviciului Teritorial Constanta al Directiei Nationale Anticoruptie.

Art. 3. – Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 4. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, distinct pentru Directia Natională Anticoruptie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Dan Cristian Stoica,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iunie 2006.

Nr. 756.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucuresti, în perioada 27–28 iunie 2006, a Reuniunii anuale a consilierilor economici din reteaua de reprezentare externă a Ministerului Economiei si Comertului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă organizarea la Bucuresti, în perioada 27–28 iunie 2006, a Reuniunii anuale a consilierilor economici din reteaua de reprezentare externă a Ministerului Economiei si Comertului.

Art. 2. – (1) Cheltuielile aferente organizării reuniunii prevăzute la art. 1, în sumă de 16.000 lei (RON), se suportă din bugetul aprobat Ministerului Economiei si Comertului pe anul 2006, de la capitolul 80.01 “Actiuni generale economice, comerciale si de muncă“, titlul 20 “Bunuri si servicii“, pe bază de documente justificative, cu respectarea prevederilor legale.

(2) Devizul estimativ privind cheltuielile pentru organizarea la Bucuresti, în perioada 27–28 iunie 2006, a Reuniunii anuale a consilierilor economici din reteaua de reprezentare externă a Ministerului Economiei si Comertului este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iunie 2006.

Nr. 757.

 

ANEXĂ

 

DEVI  ESTIMATIV

privind cheltuielile pentru organizarea la Bucuresti, în perioada 27–28 iunie 2006, a Reuniunii anuale a consilierilor economici din reteaua de reprezentare externă a Ministerului Economiei si Comertului

 

Obiectul/Specificarea cheltuielii

Suma

– lei (RON) –

Chirie pentru săli de conferinte

2.160,00

Chirie pentru aparatura de sonorizare/proiectare si înregistrare si alte cheltuieli pentru servicii tehnico-administrative (pupitru pentru orator, videoproiector, ecran, microfoane portabile, distribuitoare de presă, drapele si lămpi de interior, mese pentru expunerea materialelor promotionale, puncte pentru înregistrarea participantilor)

2.910,00

Banner

1.500,00

Cheltuieli de editare si multiplicare a materialelor de prezentare

6.500,00

Aranjamente florale

200,00

Tratatii pentru membrii prezidiului si pentru participanti, în pauza conferintei (220 de persoane x 6,5 lei (RON)/persoană)

1.430,00

Alte cheltuieli

1.300,00

TOTAL:

16.000,00

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind eliberarea domnului Madaras Lázár, la cerere, din functia publică de prefect al judetului Mehedinti

 

Având în vedere prevederile art. 84 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Domnul Madaras Lázár se eliberează, la cerere, din functia publică de prefect al judetului Mehedinti.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 14 iunie 2006.

Nr. 763.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru Autoritatea Natională pentru Tineret, în scopul organizării de tabere gratuite pentru copiii sinistrati în urma inundatiilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru pentru Autoritatea Natională pentru Tineret, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, la capitolul 65.01 “Învătământ“, titlul 51 “Transferuri între unităti ale administratiei publice“, cu suma de 1.000 mii lei (RON), în scopul organizării de tabere gratuite pentru copiii sinistrati în urma inundatiilor, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Se autorizează Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006.

Art. 3. – Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2006, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.

Art. 4. – Autoritatea Natională pentru Tineret răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Vicepresedintele Autoritătii Nationale pentru Tineret,

Decebal Lohan

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iunie 2006.

Nr. 764.

 

ANEXĂ

 

Judetul

Numărul de copii sinistrati

Ialomita

5

Caras-Severin

25

Tulcea

165

Călărasi

523

Brăila

16

Constanta

34

Olt

76

Mehedinti

42

Dolj

928

Gorj

94

TOTAL:

1.908

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind recunoasterea Consiliului pe produs “Carne de bovine si produse procesate“

 

Având în vedere prevederile art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 307/2005,

văzând Referatul de aprobare nr. 77.209 din 20 octombrie 2005 al Directiei generale elaborare strategii, politici sectoriale si de piată,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se recunoaste Consiliul pe produs “Carne de bovine si produse procesate“, structură organizatorică la nivel national, fără personalitate juridică, în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Consiliul pe produs “Carne de bovine si produse procesate“ îsi desfăsoară activitatea în baza propriului regulament de organizare si functionare, aprobat conform art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 307/2005.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 12 iunie 2006.

Nr. 413.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Consiliului pe produs “Carne de bovine si produse procesate“

 

Producători:

1. Traian Nicolae Sălăjeanu – Asociatia Generală a Crescătorilor de Taurine din România, filiala Arad, judetul Arad;

2. Dorel Codrea – Asociatia Crescătorilor de Taurine “Bruna – Schwyz“, Sighetu Marmatiei, judetul Maramures;

3. Titus Negrutiu – Asociatia Crescătorilor de Taurine, judetul Bistrita-Năsăud;

4. Dorel Secară – Asociatia Fermierilor Crescători de Bovine, judetul Cluj;

5. Gheorghe Dută – Asociatia Crescătorilor de Taurine, judetul Dolj;

6. Ioan Piticari – Uniunea Fermierilor Bucovineni Piatra Soimului, Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava;

7. Ioan Speianu – Asociatia Crescătorilor de Taurine, Brasov, judetul Brasov;

8. Moise O˝ tvo˝s – Federatia Crescătorilor de Taurine din Transilvania, Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud;

9. Sever Putin – Patronatul Crescătorilor si Exportatorilor de Bovine si Ecvine, Arad, judetul Arad.

Procesatori:

10. Mihai Visan – Asociatia Română a Cărnii, Bucuresti.

11. Alexandru Jurconi – Societatea Comercială “Amag“ – S.R.L., Buzău, judetul Buzău;

12. Sorin Minea – Societatea Comercială “Angst“ – S.A., Buftea, judetul Ilfov;

13. Marian Olteanu – Societatea Comercială “Diana“ – S.R.L., Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea;

14. Maria Patriche – Societatea Comercială “Cicalex“ – S.A. Alexandria, judetul Teleorman;

15. Lucian Stăncescu – Societatea Comercială “Integra“ – S.R.L., Chitila, judetul Ilfov;

16. Daniel Marcu – Societatea Comercială “Medeus“ – S.R.L., Bucuresti.

Comercianti:

17. Saviana Oprisor – Societatea Comercială “Metro C & C România“ – S.R.L. Bucuresti;

18. Argentina Gaspar – Societatea Comercială “Hiproma Carrefour România“ – S.A. Bucuresti.

Autorităti:

19. un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

20. un reprezentant al Ministerului Economiei si Comertului;

21. un reprezentant al Consiliului Concurentei.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.102/2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind cotele procentuale pentru contributia asigurătorilor la Fondul de garantare pe anul 2005

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27), ale art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 60 alin. (2) si (21) din Legea nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din 10 mai 2006, prin care s-a aprobat modificarea Normelor privind cotele procentuale pentru contributia asigurărilor la Fondul de garantare pe anul 2005,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. I. – Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.102/2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind cotele procentuale pentru contributia asigurătorilor la Fondul de garantare pe anul 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 107 din 2 februarie 2005, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:

“ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normei privind cotele procentuale pentru contributia asigurătorilor la Fondul de garantare pe anul 2005 si anul 2006“

2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

“Articol unic – Se aprobă Norma privind cotele procentuale pentru contributia asigurătorilor la Fondul de garantare pe anul 2005 si anul 2006, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.“

3. Titlul anexei va avea următorul cuprins:

“NORMĂ

privind cotele procentuale pentru contributia asigurătorilor la Fondul de garantare pe anul 2005 si pe anul 2006“

4. Alineatul (2) al articolului 2 din anexă va avea următorul cuprins:

“(2) Cotele stabilite potrivit alin. (1) se aplică asupra volumului de prime brute încasate din activitatea de asigurare directă, aferentă asigurărilor de viată si, respectiv, asigurărilor generale.“

5. După articolul 2 din anexă se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

“Art.21. – Pentru exercitiul financiar 2006 se mentin cotele procentuale pentru contributia asigurărilor la Fondul de garantare constituit potrivit art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România, cu modificările si completările ulterioare, din anul 2005, după cum urmează:

– pentru asigurările de viată se stabileste o cotă de 0,5%;

– pentru asigurările generale se stabileste o cotă de 1%.“

Art. II. – Departamentul Fond de garantare din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 25 mai 2006.

Nr. 113.110.