MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 528         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 19 iunie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

742. – Hotărâre privind aprobarea plătii contributiei financiare a României pentru participarea în anul 2006 la Programul comunitar Customs 2007

 

743. – Hotărâre privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii “Perdele forestiere de protectie din zona de câmpie“, etapa I, si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora

 

745. – Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului

 

751. – Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A.

 

766. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritătilor administratiei publice locale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

401. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 58/2003 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al taxei, garantiei, contravalorii terenului, chiriei, contravalorii pierderii de crestere si al celorlalte obligatii financiare pentru scoaterea definitivă sau temporară a unor terenuri din fondul forestier national si a Metodologiei de finantare si de executare a lucrărilor de reinstalare a vegetatiei forestiere si de întretinere a acesteia, până la realizarea stării de masiv

 

972. – Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea formularului “Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală“

 

Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile române cu personalitate juridică, care primesc subventii de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Târnăveni pentru anul 2006, precum si cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plătii contributiei financiare a României pentru participarea în anul 2006 la Programul comunitar Customs 2007

 

Având în vedere prevederile Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitatea Europeană referitor la participarea României la Programul comunitar Customs 2007, semnat la Bucuresti la 18 iulie 2003, si a plătii contributiei financiare a României pentru participarea în anul 2003 la Programul comunitar Customs 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.519/2003,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă plata contributiei financiare a României pentru participarea în anul 2006 la Programul comunitar Customs 2007, în limita echivalentului în lei al sumei de 83.400 euro.

Art. 2. – Suma prevăzută la art. 1 se asigură din bugetul Ministerului Finantelor Publice pe anul 2006, la capitolul 51.01 “Autorităti publice si actiuni externe“, titlul 55 “Alte transferuri“, articolul 55.01 “Transferuri interne“, alineatul 07 “Programe comunitare“.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iunie 2006.

Nr. 742.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii “Perdele forestiere de protectie din zona de câmpie“, etapa I, si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă Lista obiectivelor de investitii “Perdele forestiere de protectie din zona de câmpie“, etapa I, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prevăzute la alin. (1), cuprinsi în anexele nr. 2/1–2/4*).

Art. 2. – Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexele nr. 2/1–2/4 se face din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie si, în completare, din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. – Anexele nr. 1 si nr. 2/1–2/4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

László Borbély

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iunie 2006.

Nr. 743.


*) Anexele nr. 2/1–2/4 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

obiectivelor de investitii “Perdele forestiere de protectie din zona de câmpie“, etapa I

 

1. Perdele forestiere de protectie din zona de câmpie a judetului Olt

2. Perdele forestiere de protectie din zona de câmpie a judetului Mehedinti

3. Înfiintarea perdelelor forestiere de protectie din zona de câmpie a judetului Dolj

4. Înfiintarea perdelelor forestiere de protectie a câmpului în judetul Teleorman

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a unui imobil, situat în municipiul Tulcea, judetul Tulcea, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Judetean Tulcea nr. 28 din 10 martie 2006.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iunie 2006.

Nr. 745.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului proprietate publică a statului care se dă în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Tulcea, Str. Isaccei nr. 6B,

judetul Tulcea

 

Judetul Tulcea, din administrarea

Consiliului Judetean Tulcea

Statul român, în administrarea

Ministerului Administratiei  si Internelor – Institutia

Prefectului Judetului Tulcea

Constructie P+3

Suprafata desfăsurată = 886 m2

Suprafata totală a terenului = 270 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A.

Art. 2. – Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iunie 2006.

Nr. 751.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului proprietate publică a statului, care se transmite, partial, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A.

 

Locul unde este

situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul

bunurilor aflate în administrarea

Ministerului Apărării Nationale,  care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucuresti

 

Statul român –

Ministerul Apărării Nationale

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A.

– imobil 912 (partial)

– cod 8.29.09

– nr. M.F. 103.571

Suprafata totală a terenului = 921,42 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritătilor administratiei publice locale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea privind finantele publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 16.562 mii lei (RON), din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritătilor administratiei publice locale.

Art. 2. – Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 iunie 2006.

Nr. 766.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

sumei alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritătilor administratiei publice locale

 

Nr.

crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Destinatia

Suma alocată

– mii lei

(RON) –

1.

Bugetului local al municipiului Bacău, judetul Bacău

Obiectiv de investitii “Spitalul Municipal Bacău“

4.000

2.

Bugetului local al comunei Lazuri de Beius, judetul Bihor

“Reparatii capitale pe drumurile comunale DC 231 si DC 237“

3.512

3.

Bugetului local al orasului Vascău, judetul Bihor

Pentru cheltuieli curente si de capital si aniversarea a 50 de ani de la înfiintarea ca oras

350

4.

Bugetului local al orasului Stei, judetul Bihor

“Modernizare străzi pe raza orasului Stei“

1.200

Aniversarea a 50 de ani de la înfiintarea ca oras

300

5.

Bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, judetul Cluj

Obiectiv de investitii “Modernizarea bulevardului Eroilor – Zona pietonală“

3.000

6.

Bugetului propriu al judetului Harghita

Reabilitarea pasajului de cale ferată Miercurea-Ciuc – Deda din municipiul Miercurea-Ciuc

1.000

7.

Bugetului propriu al judetului Hunedoara

Finalizarea obiectivului de investitii “Alimentare cu apă a satului Ghelari, comuna Ghelari“

1.000

8.

Bugetului local al municipiului Sighetu Marmatiei, judetul Maramures

Pentru asigurarea spatiilor si a dotărilor necesare noului punct de control pentru trecerea frontierei de stat de la Sighetu Marmatiei

1.700

9.

Bugetului local al comunei Neaua, judetul Mures

Reabilitarea DC 36 Neaua – Ghinesti 500

500

 

 

TOTAL:

16.562

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 58/2003 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al taxei, garantiei, contravalorii terenului, chiriei, contravalorii pierderii de crestere si al celorlalte obligatii financiare pentru scoaterea definitivă sau temporară a unor terenuri din fondul forestier national si a Metodologiei de finantare si de executare a lucrărilor de reinstalare a vegetatiei forestiere si de întretinere a acesteia, până la realizarea stării de masiv

 

În temeiul art. 24 alin. (2) si (3) si al art. 25 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 169.593 din 3 aprilie 2006,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. – Anexa nr. 1 “Metodologia de calcul al taxei, garantiei, contravalorii terenului, chiriei, contravalorii pierderii de crestere si al celorlalte obligatii financiare pentru scoaterea definitivă sau temporară a unor terenuri din fondul forestier national“ la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 58/2003 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al taxei, garantiei, contravalorii terenului, chiriei, contravalorii pierderii de crestere si al celorlalte obligatii financiare pentru scoaterea definitivă sau temporară a unor terenuri din fondul forestier national si a Metodologiei de finantare si de executare a lucrărilor de reinstalare a vegetatiei forestiere si de întretinere a acesteia, până la realizarea stării de masiv, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 24 februarie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La capitolul II, litera B va avea următorul cuprins:

“B. Contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier national Contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier national se determină cu formula:

VT = S x Cr x n x PML x N,

în care:

VT = valoarea terenului, exprimată în lei;

S = suprafata terenului care se scoate definitiv din fondul forestier national, exprimată în hectare, cu patru zecimale;

Cr = cresterea medie la exploatabilitate, exprimată în m3/ha, aferentă speciei principale de bază corespunzătoare conditiilor stationale si la clasa de productie a acesteia, conform anexei nr. 4 la prezenta metodologie. În cazul terenurilor din fondul forestier national care au altă folosintă decât «pădure» sau sunt înregistrate în amenajamentele silvice ca neproductive, specia principală de bază si clasa de productie a acesteia vor fi stabilite conform prevederilor cuprinse la lit. A;

n = numărul de ani necesari de la înfiintarea unui arboret si până la recoltarea primelor produse secundare care pot fi valorificate. Acest indicator are următoarele valori:

– 10 ani pentru speciile repede crescătoare: sălcii si plopi;

– 30 de ani pentru speciile de cvercinee;

– 20 de ani pentru celelalte specii;

PML = pretul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimat în lei/m3, stabilit periodic prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, tinând seama de pretul de  piată, corectat cu coeficientul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta metodologie, aferent speciei principale de bază corespunzătoare conditiilor stationale;

N = coeficientul rezultat prin însumarea notelor prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta metodologie, atribuite terenului în cauză.“

2. La capitolul III litera B, punctul 1 va avea următorul cuprins:

“1. Atât contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier national, cât si a celor care se preiau în compensare se determină cu formula:

VT = S x Cr x n x PML x N,

în care semnificatia termenilor este cea prevăzută la cap. II lit. B.

Calculul contravalorii celor două categorii de terenuri se face în scopul stabilirii si asigurării echivalentei acestora. În situatia în care se realizează compensări partiale, titularul aprobării va achita diferenta dintre contravalorile celor două categorii de terenuri.“

3. Anexa nr. 2 la metodologie va avea următorul cuprins:

 

“ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

DEFALCAREA

pe specii si pe grupe de specii a coeficientului de corectie a pretului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior

 

Nr.

crt.

Specia sau grupa de specii

Coeficientul care se aplică

pretului mediu al unui metru

cub de masă lemnoasă pe picior

1.

Răsinoase

1,20

2.

Fag

1,30

3.

Cvercinee, frasin

1,70

4.

Diverse specii tari

1,10

5.

Diverse specii moi

1,00

 

NOTĂ:

a) Pretul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior se stabileste periodic prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, la propunerea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva, si este publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

b) Indicatorul PML pentru speciile sau grupele de specii înscrise în coloana 1 se determină prin înmultirea coeficientului din coloana 2 cu pretul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, stabilit periodic prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, tinând seama de pretul de piată.“

4. Anexa nr. 3 la metodologie va avea următorul cuprins:

 

“ANEXA Nr. 3*)

la metodologie

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

CRITERII

pe baza cărora se determină coeficientii N si N1, utilizati la calculul contravalorii terenurilor (VT), al chiriei (CHA) si, respectiv, al contravalorii pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitătii (DVML)

 

NOTĂ:

– Coeficientul N se determină ca sumă a notelor acordate pentru îndeplinirea tuturor criteriilor mentionate.

– Coeficientul N1 reprezintă nota acordată numai pentru îndeplinirea criteriilor cuprinse la nr. crt. 1 (categorii de arboreturi sau terenuri de împădurit pe tipuri functionale).

– Pentru criteriul «Amplasarea terenului fată de localităti», în cazul în care diferenta dintre distanta fată de localitatea cea mai apropiată si distanta fată de o localitate încadrată la o categorie de importantă mai mare aflată în apropiere este mai mică de 10 km, se ia în considerare distanta fată de localitatea de cea mai mare categorie.

– În cazul criteriului «Amplasarea terenului fată de retelele de transport» se cumulează, în functie de situatie, notele de la pct. 3.A, 3.B, 3.C si 3.D.

– În cazul pct. 3.A se ia în considerare numai accesul la drumul de cea mai mare categorie.“

 

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Vasile Lupu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 iunie 2006.

Nr. 401.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea formularului “Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală“

 

În temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (1) pct. 61 si ale art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 84 alin. (2), ale art. 107 si ale art. 196 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă modelul si continutul formularului “Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală“, cod 14.13.02.18, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. – Competenta de a emite “Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală“ revine organelor de inspectie fiscală care au efectuat inspectia fiscală.

Art. 3. – Formularul prevăzut la art. 1, emis în urma inspectiilor fiscale anticipate efectuate pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare, are rol si de decizie de rambursare.

Art. 4. – Formularul “Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală“ se completează conform instructiunilor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 5. – Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare si păstrare ale formularului “Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală“ sunt prezentate în anexa nr. 3.

Art. 6. – Directia de metodologie si proceduri pentru inspectia fiscală din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice vor actualiza aplicatia informatică pentru crearea bazei de date cu rezultatele inspectiei fiscale si pentru editarea automată a “Decizei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală“.

Art. 7. – Directia de metodologie si proceduri pentru inspectia fiscală, Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare, Directia antifraudă fiscală din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, precum si Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. – Anexele nr. 1–3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. – La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.378/2005 pentru aprobarea formularului “Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscală“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 26 septembrie 2005.

Art. 10. – Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 13 iunie 2006.

Nr. 972.

 

ANEXA Nr. 1

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului “Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală“

 

a) “Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală“ reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele de inspectie fiscală în aplicarea prevederilor legale privind stabilirea obligatiilor fiscale suplimentare de plată, precum si pentru comunicarea modului de solutionare cu inspectie fiscală anticipată a decontului de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu optiune de rambursare, conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 967/2005, cu modificările ulterioare.

b) Se va completa la finalizarea unei inspectii fiscale generale sau partiale, ca urmare a constatării de obligatii fiscale suplimentare si/sau accesorii aferente acestora, înscrise în Raportul de inspectie fiscală întocmit la finalizarea acesteia.

c) În cazul în care nu se constată diferente de impozite, taxe sau contributii suplimentare, precum si accesorii aferente acestora, nu se va întocmi “Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscală“.

d) “Decizia de impun ere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală“ se întocmeste de către organul de inspectie fiscală, se avizează de seful de serviciu si se aprobă de directorul executiv adjunct coordonator al activitătii de control. e) Informatiile din continutul “Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală“ se vor completa după cum urmează:

1. “Datele de identificare ale contribuabilului“ va cuprinde, în clar, următoarele informatii:

– denumirea completă a contribuabilului;

– codul unic de înregistrare;

– număr de înregistrare la oficiul registrului comertului;

– domiciliul fiscal.

2. “Date privind creanta fiscală“ va cuprinde:

2.1.1. Obligatii fiscale suplimentare de plată – se va completa câte un tabel pentru fiecare obligatie fiscală stabilită suplimentar, cu informatii referitoare la:

– rând 1 col. 1: denumirea obligatiei fiscale principale – în acest rând se vor înscrie denumirea obligatiei fiscale principale, impozitul, taxa sau contributia care a făcut obiectul inspectiei fiscale (cu exceptia taxei pe valoarea adăugată, atunci când verificarea se efectuează pentru solutionarea cu inspectie fiscală a unui decont de TVA cu sume negative cu optiunea de rambursare).

– rând 2 col. 1: majorări de întârziere; în acest rând se vor înscrie cumulat dobânzile si penalitătile de întârziere calculate până la 31 decembrie 2005, împreună cu majorările de întârziere calculate după 1 ianuarie 2006, acolo unde este cazul.

– rând 3 col. 1: penalităti de întârziere pentru impozitele cu retinere la sursă; în acest rând se vor înscrie penalitătile de întârziere calculate pentru impozitele cu retinere la sursă, acolo unde este cazul.

Pentru fiecare dintre rândurile 1–3, organele de inspectie vor înscrie următoarele:

Rând 1 col. 2 data de la care începe perioada supusă verificării.

Rând 1 col. 3 data de sfârsit a perioadei supuse verificării.

Rând 1 col. 4 baza impozabilă – reprezintă valoarea totală a bazei impozabile asupra căreia se aplică cota de impozit pentru determinarea obligatiei fiscale.

Rând 1 col. 5 – impozit, taxă, contributia stabilită suplimentar de plată – reprezintă valoarea totală a sumelor stabilite suplimentar de către inspectia fiscală pentru impozitul, taxa, contributia, care a făcut obiectul

inspectiei fiscale, pentru toată perioada verificată.

Rând 1 col. 6 – cod cont bugetar – reprezintă codul de cont bugetar al obligatiei fiscale care a făcut obiectul inspectiei fiscale. Acest cod se înscrie în mod automat prin aplicatia informatică ce generează decizia de impunere.

Rând 1 col. 7 număr de evidentă a plătii – reprezintă numărul de evidentă a plătii aferent obligatiei fiscale stabilite suplimentar de plată de către inspectia fiscală; Acest cod se înscrie în mod automat prin aplicatia informatică ce generează decizia de impunere.

Rând 2 col. 2 data de la care încep să se calculeze majorările de întârziere (respectiv dobânzile) pentru obligatiile fiscale stabilite suplimentar de plată.

Rând 2 col. 3 – data până la care se calculează majorările de întârziere, respectiv dobânzile, dacă perioada este până la 31 decembrie 2005.

Rând 2 col. 4 baza impozabilă stabilită suplimentar – reprezintă în acest caz obligatia fiscală principală stabilită suplimentar.

Rând 2 col. 5 obligatii fiscale accesorii de plată – reprezintă suma totală a accesoriilor calculate pentru neplata sumelor stabilite suplimentar de inspectia fiscală. Pentru perioadele de până la 31 decembrie 2005 se vor calcula dobânzi care se vor cumula cu majorările de întârziere datorate pentru perioada de după 1 ianuarie 2006.

Rând 2 col. 6 cod cont bugetar – reprezintă codul de cont bugetar al majorărilor de întârziere (dobânzilor) aferente obligatiei fiscale care a făcut obiectul inspectiei fiscale. Acest cod se înscrie în mod automat prin aplicatia informatică ce generează decizia de impunere.

Rând 2 col. 7 număr de evidentă a plătii – reprezintă numărul de evidentă a plătii aferent accesoriilor la obligatia fiscală stabilită suplimentar de plată de către inspectia fiscală; Acest cod se înscrie în mod automat prin aplicatia informatică ce generează decizia de impunere.

Rând 3 col. 2 data de la care încep să se calculeze penalitătile de întârziere pentru impozitele cu retinere la sursă stabilite suplimentar de către organele de inspectie fiscală.

Rând 3 col. 3 – data de sfârsit a perioadei pentru care s-au calculat penalităti de întârziere pentru impozitele cu retinere la sursă.

Rând 3 col. 4 – baza impozabilă stabilită suplimentar – reprezintă în acest caz impozitul cu retinere la sursă stabilit suplimentar de către inspectia fiscală.

Rând 3 col. 5 obligatii fiscale accesorii de plată – reprezintă suma totală a penalitătilor de întârziere pentru impozitele cu retinere la sursă stabilite suplimentar de inspectia fiscală.

Rând 3 col. 6 cod cont bugetar – reprezintă codul de cont bugetar al penalitătilor de întârziere pentru impozitele cu retinere la sursă stabilite suplimentar de inspectia fiscală. Acest cod se înscrie în mod automat prin aplicatia informatică ce generează decizia de impunere.

Rând 3 col. 7 număr de evidentă a plătii – reprezintă numărul de evidentă a plătii pentru penalitătile de întârziere datorate pentru impozitele cu retinere la sursă stabilite suplimentar de inspectia fiscală. Acest cod se înscrie în mod automat prin aplicatia informatică ce generează decizia de impunere.

2.1.2. “Motivul de fapt“ – se va înscrie detaliat si în clar modul în care contribuabilul a efectuat o operatiune patrimonială, modul cum a tratat din punct de vedere fiscal sau cu influentă fiscală si prezentarea consecintei fiscale. Motivul de fapt se va înscrie atât pentru obligatia fiscală principală, cât si pentru accesoriile calculate pentru aceasta.

2.1.3. “Temeiul de drept“ – se va înscrie detaliat si în clar încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prevăzute de lege, cu prezentarea concisă a textului de lege pentru cazul constatat. Temeiul de drept se va înscrie atât pentru obligatia fiscală principală, cât si pentru accesoriile calculate la aceasta.

Informatiile prevăzute la pct. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 se vor completa pentru fiecare impozit, taxă sau contributie pentru care s-au constatat diferente de obligatii fiscale si/sau accesorii ale acestora. În cazurile în care legea permite si există constatări, se pot înscrie obligatii fiscale accesorii, fără ca organele fiscale să stabilească o obligatie fiscală principală suplimentară la sfârsitul perioadei verificate. În acest caz în col. 4, “baza impozabilă stabilită suplimentar“, se va înscrie obligatia fiscală principală stabilită suplimentar de plată pe o anumită perioadă, chiar dacă în perioadele următoare aceasta s-a anulat.

2.2.1. “Solutionarea decontului de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu optiune de rambursare“

Acest tabel se completează în cazul în care inspectia fiscală este efectuată pentru solutionarea unui decont de taxă pe valoarea adăugată cu sumă negativă cu optiune de rambursare cu control anticipat si numai dacă s-a stabilit suplimentar taxă pe valoarea adăugată.

În cazul în care se solutionează mai multe deconturi cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare, se va efectua câte o inspectie fiscală pentru fiecare decont de taxă pe valoarea adăugată pentru care s-a solicitat rambursarea de TVA, finalizată cu un raport de inspectie fiscală si cu o decizie de impunere, acolo unde este cazul.

Tabelul “Solutionarea decontului de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu optiune de rambursare“ cuprinde următoarele:

rândul 1 – cu informatii referitoare la taxa pe valoarea adăugată.

rândul 2 – cu informatii referitoare la majorări de întârziere; în acest rând se vor înscrie cumulat dobânzile si penalitătile de întârziere calculate până la 31 decembrie 2005 împreună cu majorările de întârziere calculate după 1 ianuarie 2006, acolo unde este cazul.

Rândul 1 îtaxa pe valoarea adăugată“; în acest rând se vor înscrie următoarele:

Col. 2 data de la care începe perioada supusă verificării.

Col. 3 data de sfârsit a perioadei supuse verificării.

Col. 4 suma solicitată la rambursare; această informatie va fi preluată din decontul de TVA cu sume negative cu optiune de rambursare, care a fost transmis pentru solutionare prin efectuarea inspectiei fiscale.

Col. 5 baza impozabilă – reprezintă valoarea totală a bazei impozabile asupra căreia se aplică cota de TVA pentru determinarea taxei pe valoarea adăugată suplimentară. În cazul utilizării unor cote diferite de TVA se vor înscrie bazele însumate ale acestora.

Col. 6 Total TVA stabilită suplimentar – reprezintă taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar în perioada verificată.

Col. 7 TVA respinsă la rambursare – reprezintă suma cu care se diminuează TVA solicitată la rambursare ca urmare a stabilirii unor sume suplimentare. Aceasta nu poate fi mai mare decât suma stabilită suplimentar sau decât suma solicitată la rambursare.

Col. 8 TVA aprobată la rambursare – reprezintă taxa pe valoarea adăugată care urmează a fi rambursată si se calculează ca diferentă pozitivă între TVA solicitată la rambursare si TVA respinsă la rambursare.

În cazul în care taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar de inspectia fiscală este mai mare decât taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare, atunci col. “TVA respinsă la rambursare“ va fi egală cu “TVA solicitată la rambursare“.

Col. 9 TVA stabilită suplimentar de plată – reprezintă diferenta pozitivă dintre taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar si cea respinsă de la rambursare.

Col. 10 – se va înscrie cod cont bugetar pentru taxa pe valoarea adăugată; acest cod se înscrie în mod automat prin aplicatia informatică ce generează decizia de impunere.

Col. 11 – se va înscrie numărul de evidentă a plătii pentru TVA stabilită suplimentar; acest cod se înscrie în mod automat prin aplicatia informatică ce generează decizia de impunere.

Rândul 2 îmajorări de întârziere“ – în acest rând se vor înscrie cumulat dobânzile si penalitătile de întârziere calculate până la 31 decembrie 2005 împreună cu majorările de întârziere calculate după 1 ianuarie 2006, acolo unde este cazul.

Col. 2 – se va înscrie data de început a perioadei pentru care se calculează majorările de întârziere.

Col. 3 – se va înscrie data de sfârsit a perioadei pentru care s-au calculat majorări de întârziere.

Col. 5 – se va înscrie baza impozabilă pentru calculul majorărilor de întârziere si reprezintă taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar de plată.

Col. 9 – se vor înscrie obligatiile fiscale accesorii calculate pentru TVA stabilită suplimentar.

Col. 10 – se va înscrie cod cont bugetar pentru majorări de întârziere la taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar de plată; acest cod se înscrie în mod automat prin aplicatia informatică ce generează decizia de impunere.

Col. 11 – se va înscrie numărul de evidentă a plătii pentru majorări de întârziere la taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar; acest cod se înscrie în mod automat prin aplicatia informatică ce generează decizia de impunere.

2.2.2 “Motivul de fapt“ – se vor înscrie detaliat si în clar modul în care contribuabilul a efectuat o operatiune patrimonială, modul cum a tratat din punct de vedere fiscal sau cu influentă fiscală si prezentarea consecintei fiscale.

Motivul de fapt se va înscrie atât pentru taxa pe valoarea adăugată, cât si pentru accesoriile calculate pentru aceasta.

2.2.3 “Temeiul de drept“ – se va înscrie detaliat si în clar încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prevăzute de lege, cu prezentarea concisă a textului de lege pentru cazul constatat. Temeiul de drept se va înscrie atât pentru taxa pe valoarea adăugată, cât si pentru accesoriile calculate la aceasta.

Formularul “Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală“ are rol si de “Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată“ în cazul inspectiilor fiscale anticipate efectuate pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoare adăugată cu optiune de rambursare, în urma cărora se stabilesc diferente fată de suma solicitată.

Suma aprobată la rambursare urmează procedura prevăzută la art. 112 sau 113, după caz, din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

3. Data comunicării “Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală“ – reprezintă data stabilită în conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si este în functie de modalitatea de comunicare, după cum urmează:

data semnării de primire, în conditiile art. 44 alin. (2) lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare; această dată va fi înscrisă de contribuabil pe toate exemplarele deciziei de impunere, împreună cu semnătura de primire, la momentul primirii deciziei de impunere;

data înscrisă de postă la remiterea confirmării de primire, în conditiile art. 44 alin. (2) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Confirmarea de primire va fi anexată la exemplarul “Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală“ care rămâne la organul fiscal, iar o copie va fi transmisă administratiei finantelor publice în a cărei rază teritorială se află contribuabilul verificat;

data la care expiră termenul de 15 zile de la data afisării anuntului publicitar, în conditiile prevăzute la art. 44 alin. (2) lit. d) si alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Câte o copie a anuntului publicitar care a fost afisat va fi anexată “Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală“ si va fi transmisă împreună cu aceasta la administratia finantelor publice în a cărei rază teritorială se află contribuabilul verificat, precum si la exemplarul rămas la organul de inspectie fiscală care a efectuat verificarea.

4. Termenul de plată. Diferenta de impozit, taxă sau contributie stabilită suplimentar de plată, precum si obligatiile accesorii aferente acestora se plătesc în functie de data comunicării prezentei, astfel:

– până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1–15 din lună;

– până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16–31 din lună.

5. La “Dispozitii finale“ se va completa numărul total de pagini al Raportului de inspectie fiscală care se anexează la “Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală“.

“Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală“ se va întocmi în 3 exemplare, toate cu titlu de original, de către echipa de inspectie, avizată de seful de serviciu si aprobată de conducătorul activitătii de inspectie fiscală.

 

ANEXA Nr. 3

 

CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE, MODUL DE DIFUZARE, UTILIZARE SI PĂSTRARE

ale formularului “Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală“, cod 14.13.02.18

 

1. Denumire: “Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală“

2. Cod: 14.13.02.18

3. Format: A4/t1 (număr variabil de pagini)

4. Caracteristici de tipărire:

– se tipăreste pe o singură fată, utilizându-se echipamente informatice pentru editare; poate avea număr variabil de pagini, în functie de impozitele, taxele sau contributiile pentru care s-au stabilit obligatii fiscale suplimentare.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează: la stabilirea obligatiilor fiscale suplimentare de plată de către organul fiscal cu atributii de inspectie fiscală, pe baza Raportului de inspectie fiscală.

7. Se întocmeste: în 3 exemplare de organul fiscal cu atributii de inspectie fiscală.

8. Circulă:

– un exemplar la contribuabil;

– un exemplar la organul fiscal care a efectuat inspectia fiscală;

– un exemplar la organul fiscal cu atributii de gestiune a declaratiilor si a dosarului fiscal al contribuabilului.

9. Se arhivează la: dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ANEXĂ

la Hotărârea Consiliului Local

al Municipiului Târnăveni nr. 108/2005

 

ROMÂNIA

 

JUDETUL MURES

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

PRIMĂRIA

 

LISTA

cuprinzând asociatiile si fundatiile române cu personalitate juridică, care primesc subventii de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Târnăveni pentru anul 2006, precum si cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

Nr. crt.

Denumirea asociatiei/fundatiei

Valoarea subventiei

1.

Asociatia Umanitară “Marga“

11.780 lei (RON)

 

Primar,

ing. Popa Octavian

Secretar,

Blănaru Stefan