MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 530         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 20 iunie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

218. – Lege pentru ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii privind Proiectul de reconstructie a drumurilor afectate de inundatii, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005

 

Contract de finantare între România si Banca Europeană de Investitii privind Proiectul de reconstructie a drumurilor afectate de inundatii

 

794. – Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii privind Proiectul de reconstructie a drumurilor afectate de inundatii, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005

 

228. – Lege privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populatiei, pentru încălzirea locuintei si prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică

 

810. – Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populatiei, pentru încălzirea locuintei si prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 367 din 4 mai 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (5) si art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Decizia nr. 411 din 16 mai 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 alin. 3 din Codul familiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

265. – Ordin al ministrului economiei si comertului privind modificarea si completarea Prescriptiei tehnice PT R6–2002, editia 1, “Cerinte tehnice privind montarea, punerea în functiune, exploatarea, repararea si verificarea tehnică a ascensoarelor electrice si hidraulice de persoane si/sau de materiale“, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 577/2002

 

619. – Ordin al ministrului sănătătii publice privind reabilitarea, modernizarea si repararea aparaturii medicale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii privind Proiectul de reconstructie a drumurilor afectate de inundatii, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – Se ratifică Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii privind Proiectul de reconstructie a drumurilor afectate de inundatii, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005, în valoare totală de 300 milioane euro.

Art. 2. – (1) Aplicarea prevederilor contractului de finantare prevăzut la art. 1 se va realiza de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. (componenta rutieră) si Administratia Porturilor Dunării Maritime – S.A. Galati (componenta Port Isaccea), desemnate ca agentii de implementare.

(2) Între Ministerul Finantelor Publice, în calitate de reprezentant al Împrumutatului, si Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în calitate de minister coordonator al activitătii agentiilor de implementare si ordonator principal de credite, se va încheia un acord de împrumut subsidiar prin care se va delega Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului întreaga autoritate si responsabilitate în realizarea proiectului si utilizarea sumelor din împrumut.

Art. 3. – (1) Fondurile necesare în vederea rambursării împrumutului extern, plătii dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente împrumutului extern vor fi asigurate de la bugetul de stat, din sumele prevăzute anual cu această destinatie, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) Contributia României la realizarea investitiilor finantate prin împrumutul extern acordat de Banca Europeană de Investitii, prevăzut la art. 1, inclusiv pentru plata taxelor si impozitelor percepute pe teritoriul tării, precum si contravaloarea altor costuri locale, care nu se pot plăti din împrumutul extern, se vor asigura de la bugetul de stat, din sumele prevăzute anual cu această destinatie prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 4. – (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finantelor Publice, de comun acord cu Banca Europeană de Investitii, să introducă pe parcursul utilizării împrumutului extern, în raport cu conditiile concrete de derulare a contractului de finantare prevăzut la art. 1, amendamente la continutul acestuia care privesc realocări de fonduri, modificări de termene, precum si orice alte modificări care nu sunt de natură să sporească obligatiile financiare ale României fată de Banca Europeană de Investitii sau să determine noi conditionări economice fată de cele convenite initial între părti.

(2) Amendamentele la contractul de finantare convenite cu Banca Europeană de Investitii, potrivit alin. (1), se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 31 mai 2006.

Nr. 218.

 

FI Nr. 23.371 (RO)

Serapis Nr. 2004 0500

România – Proiectul de reconstructie a drumurilor afectate de inundatii

 

CONTRACT DE FINANTARE

între România si Banca Europeană de Investitii privind Proiectul de reconstructie a drumurilor afectate de inundatii*)

 


*) Traducere.

 

Prezentul contract de finantare este încheiat între România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice, cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO–70060 Bucuresti, România, reprezentat de domnul Sebastian Vlădescu, ministrul finantelor publice, denumită în continuare Împrumutatul, ca prima parte, si Banca Europeană de Investitii, cu sediul central în bd. Konrad Adenauer nr. 100, L-2950, Marele Ducat de Luxemburg, reprezentată de domnul Cormac Murphy, director, si domnul Martin Vatter, director adjunct, denumită în continuare Banca, ca a doua parte.

Având în vedere că:

1. Consiliul Comunitătii Europene a decis să continue planul de actiune în ceea ce priveste asistenta oferită de Comunitatea Europeană României în sustinerea eforturilor pentru reforma politică si economică.

2. Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene de Investitii a luat cunostintă despre această decizie si a aprobat acordarea unui împrumut din resursele proprii ale Băncii pentru proiectele de investitii din România.

3. La 4–5 iunie 1997 Împrumutatul si Banca au semnat un acord-cadru (denumit în continuare Acord-cadru) privind cooperarea financiară, care este aplicabil prezentului contract de finantare.

4. Împrumutatul a propus realizarea unui proiect (denumit în continuare Proiect) care va fi coordonat de către reprezentantul Împrumutatului, respectiv Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului (în acest context denumit Coordonator de Proiect) si care constă în executia unui număr de componente, incluzând lucrări de reparatii ale retelei de drumuri din România, inclusiv pentru refacerea de poduri, podete, viaducte, consolidarea terasamentelor, reconstructia drumurilor si protectia malurilor (acestea fiind denumite în continuare Program), asa cum este definit mai detaliat în descrierea tehnică prezentată în anexa A.1 la prezentul contract de finantare (denumită în continuare descriere tehnică).

Fiecare program va fi implementat de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. si/sau Administratia Porturilor Dunării Maritime – S.A. Galati, ca agentii reprezentante ale Împrumutatului (fiecare agentie în acest context fiind denumită agentie de implementare si împreună denumite agentii de implementare).

5. Costul total al Proiectului estimat de Bancă este de 600.000.000 euro (sase sute milioane euro), inclusiv cheltuieli neprevăzute si dobânda pe perioada constructiei, dar excluzând taxe si impozite.

6. Costul Proiectului urmează să fie finantat astfel:

 

– fonduri proprii ale Împrumutatului

101.380.000 euro

– împrumutul Băncii

300.000.000 euro

– alte fonduri

198.620.000 euro

Total:

600.000.000 euro

 

7. Împrumutatul a solicitat acordarea unui împrumut în valoare echivalentă cu 300.000.000 euro (trei sute milioane euro).

8. Conform art. 3 din Acordul-cadru, Împrumutatul s-a angajat ca dobânda si toate celelalte plăti datorate Băncii si care apar ca urmare a activitătilor prevăzute în Acordul-cadru, precum si activele si veniturile Băncii legate de astfel de activităti să fie scutite de impozite.

9. În conformitate cu art. 4 din Acordul-cadru, Împrumutatul s-a angajat că pe întreaga perioadă a oricărei operatiuni financiare încheiate în conformitate cu Acordul-cadru Împrumutatul trebuie:

a) să asigure:

(i) că beneficiarii pot schimba în orice valută convertibilă, la cursul de schimb care prevalează, sumele în moneda natională a Împrumutatului necesare pentru plata tuturor sumelor datorate Băncii în legătură cu  împrumuturile si garantiile referitoare la orice proiect; si

(ii) că aceste sume se pot transfera liber, imediat si efectiv; si

b) să asigure:

(i) ca Banca să poată schimba în orice valută liber convertibilă, la cursul de schimb care prevalează, sumele în moneda natională a Împrumutatului, primite de Bancă cu titlu de plăti aferente unor împrumuturi si garantii sau oricare alte activităti, si ca Banca să poată transfera liber, imediat si efectiv sumele astfel schimbate sau după cum va opta Banca;

(ii) ca aceasta să poată dispune liber de astfel de sume pe teritoriul Împrumutatului.

10. Convinsă fiind că prezenta operatiune corespunde sferei sale de activitate si că este în conformitate cu scopurile Acordului-cadru si tinând cont de aspectele mentionate anterior, Banca a decis să dea curs solicitării Împrumutatului, acordându-i acestuia un credit în sumă echivalentă cu 300.000.000 euro (trei sute milioane euro).

11. Statutul Băncii prevede că Banca se va asigura că fondurile sale sunt utilizate cât de rational este posibil în interesul Comunitătii Europene si, în consecintă, termenii si conditiile operatiunilor sale de împrumut vor respecta politica Comunitătii Europene.

12. Executarea prezentului contract de finantare (denumit în continuare contract) în numele Împrumutatului este autorizată în conditiile stabilite în anexa nr. I.

13. Referirile din prezentul contract la articole, preambul, paragrafe, subparagrafe, alineate, tabele si anexe sunt referiri făcute la articole, preambul, paragrafe, subparagrafe, alineate, tabele si anexe ale prezentului contract.

 

Termeni definiti în cadrul contractului:

Articolul sau preambulul:

data limită acceptată

4.02.C

cererea de alocare

1.07

Împrumutat

titlul paginii

contract

preambul pct. 12

Curtea

11.02

Curtea auditorilor

6.07.A

notificarea pentru tragere

1.02.C

cererea de tragere

1.02.B

rata BEI de referintă

4.02.B

mediu

6.05(v)a)

datorie externă

7.01

agentii de implementare

preambul pct. 4

agentie de implementare

preambul pct. 4

rambursare anticipată compensabilă

6.08

scrisoare de alocare

1.07

împrumut

2.01

zi lucrătoare luxemburgheză

1.02.C

data scadentei

4.01.B

transa notificată

1.05.B

zi de plată

5.01

PIMU

1.04.A

suma rambursării anticipate

4.02.A

data rambursării anticipate

4.02.A

notificare de rambursare anticipată

4.02.A

Proiect

preambul pct. 4

Coordonator de Proiect

preambul pct. 4

zi de lucru relevantă

5.01

data programată a tragerii

1.02.C

obiective

preambul pct. 4

descriere tehnică

preambul pct. 4

împrumut la termen

4.03.A (2)

transă

1.02.A

 

Termeni definiti în tabele:

 

EURIBOR tabelul

B

LIBOR tabelul

B

zi de lucru londoneză tabelul

B

zi de lucru la New York tabelul

B

bănci de referintă tabelul

B

perioadă de referintă tabelul

B

dată modificată tabelul

B

 

Drept care s-a agreat prin prezentul contract după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

Credit si trageri

 

1.01. Suma creditului

Prin prezentul contract Banca acordă Împrumutatului, iar Împrumutatul acceptă un credit (în cele ce urmează denumit credit), în sumă echivalentă cu 300.000.000 euro (trei sute milioane euro), care urmează să fie utilizat exclusiv pentru finantarea costurilor Proiectului.

1.02. Proceduri de tragere

1.02.A. Transe

Banca va acorda creditul în cel mult 20 de transe.

Fiecare transă, dacă nu reprezintă soldul netras al creditului, va fi în valoare echivalentă cu cel putin 15 milioane euro si nu va depăsi echivalentul a 40 milioane euro. Transa solicitată de Coordonatorul de Proiect în numele Împrumutatului, în conformitate cu subparagraful 1.02.B, este denumită în continuare transă.

1.02.B. Cereri de tragere

Periodic, până la data de 30 noiembrie 2008, Coordonatorul de Proiect, în numele Împrumutatului, va prezenta Băncii o cerere scrisă (denumită în continuare cerere de tragere) în forma prezentată în tabelul C.1 pentru tragerea unei transe. Această cerere de tragere trebuie să ajungă la Bancă cu cel putin cincisprezece (15) zile înainte de data la care se doreste a se face tragerea. Cu exceptia situatiei când a fost făcută dovada, cererea de tragere trebuie însotită de dovadă cu privire la autoritatea celor care semnează, împreună cu specimenele de semnături autorizate. Cererea de tragere va specifica:

(i) suma si valuta în care se solicită ca transa să fie trasă; si

(ii) data la care se preferă a se face tragerea, care va fi o zi relevantă lucrătoare (asa cum este definită la paragraful 5.01), întelegându-se că Banca poate elibera transa în termen de maximum 4 luni calendaristice de la data cererii de tragere;

Coordonatorul de Proiect, în numele Împrumutatului, poate, de asemenea, dacă doreste, să specifice în cererea de tragere următorul element, dacă este cazul, asa cum este indicat de Bancă fără angajament pentru transă de-a lungul întregii perioade, aceasta însemnând:

(iii) rata fixă a dobânzii aplicabile.

Sub rezerva prevederilor subparagrafului 1.02.C, fiecare cerere de tragere este irevocabilă.

1.02.C. Aviz de tragere

Între zece (10) si cincisprezece (15) zile înainte de data tragerii fiecărei transe, Banca va remite Împrumutatului, dacă cererea este conformă cu subparagraful 1.02.B, o notificare (denumită în continuare aviz de tragere) care va specifica:

(i) valoarea si valuta transei;

(ii) rata fixă a dobânzii; si

(iii) data la care se prevede să se efectueze tragerea transei (denumită în continuare data programată a tragerii), tragerea fiind în orice caz conformă cu respectarea conditiilor din paragraful 1.04.

În cazul în care unul sau mai multe elemente specificate în avizul de tragere nu sunt conforme cu elementul corespunzător, dacă există, din cererea de tragere, Coordonatorul de Proiect, în numele Împrumutatului, într-un interval de trei (3) zile lucrătoare luxemburgheze ulterioare primirii avizului de tragere, poate revoca cererea de tragere printr-o notificare către Bancă si, prin urmare, cererii si avizului de tragere nu li se va mai da curs.

În general, pentru scopurile prezentului contract, ziua lucrătoare luxemburgheză se referă la o zi în care băncile comerciale sunt deschise pentru tranzactii în Luxemburg.

1.02.D. Contul tragerii

Tragerea fiecărei transe va fi făcută în contul bancar numit si deschis în numele Împrumutatului, după cum Coordonatorul de Proiect, în numele Împrumutatului, va notifica în scris Băncii în nu mai putin de cincisprezece (15) zile înainte de data efectuării tragerii. Numai un singur cont poate fi specificat pentru fiecare astfel de transă.

1.03. Valuta tragerii

Sub rezerva existentei disponibilitătilor, Banca va disponibiliza fiecare transă în valuta pentru care Coordonatorul de Proiect, în numele Împrumutatului, si-a exprimat preferinta. Fiecare valută a tragerii va fi EUR, USD ori GBP sau orice altă valută tranzactionată la scară largă pe principalele piete valutare.

Pentru calcularea sumelor ce urmează să fie trase în alte valute decât euro si pentru a determina echivalentul în EUR, Banca va aplica cursul de schimb calculat si publicat de Banca Europeană Centrală din Frankfurt la o dată cuprinsă în perioada de cincisprezece (15) zile înainte de data tragerii, după cum va stabili Banca.

1.04. Conditii de tragere

1.04.A. Prima transă

Tragerea primei transe, în conformitate cu paragraful 1.02, va fi conditionată de primirea de către Bancă în data sau înainte cu sapte (7) zile lucrătoare luxemburgheze de data programată a tragerii a următoarelor documente si dovezi în forma si continutul acceptabile pentru Bancă:

(i) consilierul juridic al Împrumutatului să fi emis către Bancă un aviz juridic în limba engleză privind semnarea legală a prezentului contract de către Împrumutat si privind documentele relevante, în forma si continutul acceptabile pentru Bancă;

(ii) toate aprobările necesare pentru controlul schimbului (dacă este cazul) să fi fost obtinute astfel încât să permită Coordonatorului de Proiect, în numele Împrumutatului, să primească tragerile în conditiile prezentului contract si Împrumutatului să ramburseze  împrumutul (asa cum este definit în paragraful 2.01) si să plătească dobânda si toate celelalte sume datorate conform prezentului contract; aceste aprobări se extind si asupra deschiderii si mentinerii conturilor în care Coordonatorul de Proiect, în numele Împrumutatului, solicită Băncii să disponibilizeze creditul;

(iii) Banca să fi primit documente justificative satisfăcătoare în limba engleză, care să ateste că Împrumutatul a autorizat si a împuternicit Coordonatorul de Proiect în mod legal să solicite si să primească trageri în conformitate cu prezentul contract în numele Împrumutatului si pentru acesta;

(iv) Banca să fi primit documente justificative satisfăcătoare, care să ateste înfiintarea legală a unei unităti de implementare a Proiectului (UIP), având o structură si personal corespunzătoare, legal autorizate, pentru a realiza Proiectul si a actiona ca substituent al Băncii în perioada de implementare si rambursare a împrumutului;

(v) Banca să primească în limba engleză specimenele de semnături împuternicite pentru prezentul contract, respectiv împuternicitii Împrumutatului să devină părti la prezentul contract.

1.04.B. Toate transele

Tragerea fiecărei transe în conformitate cu paragraful 1.02, inclusiv prima tragere, vor fi conditionate de primirea de către Bancă, înainte cu sapte (7) zile lucrătoare luxemburgheze de data programată a tragerii, a următoarelor documente în forma si continutul acceptabile pentru Bancă:

(i) informatii detaliate referitoare la programele de finantare pentru toate transele în forma prezentată în tabelul E (inclusiv programe mai mari de 5.000.000 EUR);

(ii) declaratie din partea Împrumutatului că nicio parte a Proiectului nu este conformă cu procedurile de evaluare a impactului, relevante asupra mediului, impuse în Uniunea Europeană si de legislatia natională, unde este aplicabilă, si că Proiectul respectă procedurile de evaluare a impactului asupra mediului; în cele din urmă Împrumutatul trebuie să furnizeze unul dintre următoarele documente:

a) copie a declaratiei date de autoritătile competente relevante, prin care să fie confirmat faptul că evaluarea impactului asupra mediului nu este cerută; sau

b) în cazul în care evaluarea impactului asupra mediului este solicitată, o copie a declaratiei de aprobare date de autoritătile competente relevante împreună cu o copie a fisei nontehnice (de prezentare);

(iii) declaratia Împrumutatului că nicio parte a Proiectului nu este conformă cu procedurile de atestare a conservării naturii impuse în Uniunea Europeană si de legislatia natională, acolo unde este aplicabilă, o copie a atestării privind conservarea naturii în formatul prezentat în anexa nr. II, completată de autoritătile competente, prin care să fie confirmat că:

a) Proiectul sau o parte relevantă a acestuia nu va avea efect semnificativ asupra rezervatiilor naturale (formularul A); sau

b) din motive imperative datorate realizării Proiectului sau a unei părti importante a acestuia, potentialele efecte vor fi identificate si compensate sau vor fi luate măsuri de atenuare a acestora (formularul B);

(iv) evidenta că sunt asigurate fonduri suficiente si că acestea sunt disponibile în vederea finalizării si implementării Proiectului; si

(v) certificat din partea Împrumutatului în forma prezentată în tabelul C.2.

1.04.C. Transe ulterioare

Tragerea fiecărei transe, în conformitate cu paragraful 1.02, ulterioare primei transe va fi conditionată de primirea de către Bancă, în forma si continutul acceptabile pentru aceasta, la data sau înainte cu sapte (7) zile de data programată a tragerii, a următoarelor documente:

(i) copii legalizate de pe contractul sau contractele care a/au fost finantat/finantate din transele anterioare trase, contract sau contracte care a/au fost încheiat/încheiate în termeni acceptabili pentru Bancă; si

(ii) certificarea de către Coordonatorul de Proiect a faptului că s-au făcut cheltuieli pentru articolele ce vor fi finantate de Bancă în conformitate cu descrierea tehnică (exceptând taxele si impozitele plătibile în România) pentru o sumă echivalentă cu toate transele anterioare trase, cu exceptia ultimei trageri, o sumă echivalentă cu 5 milioane euro; si

(iii) dovada că Împrumutatul se conformează prevederilor paragrafului 1.07, numai în cazul în care nu este altfel convenit în scris de către Bancă, în legătură cu toate transele anterioare.

Pentru calcularea echivalentului în euro al sumelor cheltuite, Banca va aplica cursul de schimb la care se face referire în paragraful 1.03.

1.05. Amânarea tragerii

1.05.A. Motive pentru amânare

Banca poate, la cererea Împrumutatului, să amâne integral sau partial orice transă, până la o dată specificată de Împrumutat, care să nu depăsească 6 luni de la data programată a tragerii. În acest caz, Împrumutatul va plăti o despăgubire de amânare determinată conform subparagrafului 1.05.B. Orice cerere de amânare va produce efecte pentru transă numai dacă aceasta este efectuată cu cel putin sapte (7) zile lucrătoare luxemburgheze înainte de data programată a tragerii.

Dacă oricare dintre conditiile la care se face referire în paragraful 1.04 nu este îndeplinită la data specificată si la data programată a tragerii, tragerea va fi amânată cu nu mai putin de sapte (7) zile lucrătoare luxemburgheze de la data îndeplinirii tuturor cerintelor tragerii.

1.05.B. Despăgubire de amânare

Dacă se amână tragerea oricărei transe notificate (asa cum este mentionat în subparagraful 1.05.B), la solicitarea Împrumutatului sau datorită vreunui motiv de neîndeplinire a conditiilor de tragere, Împrumutatul va plăti, la cererea Băncii, o despăgubire calculată la suma a cărei tragere este anulată. Acest comision se acumulează din data programată a tragerii până la data de tragere efectivă sau, după caz, până la data anulării transei, la o rată egală cu R1 minus R2, unde:

– R1 înseamnă rata dobânzii care se va aplica periodic conform paragrafului 3.01 si avizul de tragere relevant, dacă transa a fost trasă la data programată a tragerii, si

– R2 înseamnă rata interbancară relevantă mai putin 0,125% (12,5 puncte de bază), cu conditia ca, în scopul stabilirii ratei interbancare relevante conform acestui paragraf, perioadele relevante prevăzute în tabelul B să fie intervale succesive ale unei luni începând cu data programată a tragerii.

În plus, despăgubirea mentionată mai sus:

(i) dacă amânarea depăseste perioada de o lună, se va acumula la sfârsitul fiecărei luni;

(ii) va fi calculată folosindu-se conventia de numărare a zilelor care se aplică la R1;

(iii) în cazul în care R2 depăseste R1, va fi egală cu zero; si

(iv) va fi plătită în conformitate cu paragraful 1.07.

În prezentul contract transă notificată înseamnă acea transă pentru care Banca a emis aviz de tragere.

În scopul prezentului contract, rata interbancară relevantă înseamnă:

(1) EURIBOR (asa cum este definit în tabelul B) în cazul transei denominate în EUR;

(2) LIBOR (asa cum este definit în tabelul B) în cazul transei denominate în GBP sau USD; si

(3) rata pe piata interbancară si definitia acesteia alese de către Bancă sunt comunicate separat Împrumutatului, în cazul în care transa este denominată în orice altă valută.

1.05.C. Anularea tragerii amânate cu sase (6) luni

Banca poate, după ce a anuntat Împrumutatul, să anuleze o tragere ce a fost amânată în conformitate cu subparagraful 1.05.A cu mai mult de sase (6) luni. Suma anulată va rămâne disponibilă pentru tragere în conformitate cu paragraful 1.02.

1.06. Anularea si suspendarea creditului

1.06.A. Dreptul Împrumutatului de a anula creditul

Împrumutatul poate, cu Onstiintarea Băncii, să anuleze integral sau partial partea netrasă din credit, în orice moment si cu efect imediat. Totusi, notificarea nu va avea niciun efect asupra transei a cărei dată  ogramată a tragerii este cuprinsă în intervalul de sapte (7) zile lucrătoare luxemburgheze ulterioare datei notificării.

1.06.B. Dreptul Băncii de a anula sau de a suspenda creditul

Banca poate, cu înstiintarea Împrumutatului, să suspende integral sau în parte portiunea netrasă din credit în orice moment si cu un efect imediat:

(i) În conditiile mentionate în paragraful 10.01; si

(ii) dacă vor surveni situatii exceptionale care vor afecta negativ accesul Băncii pe principalele piete internationale de capital, excepând cele referitoare la transa notificată.

Mai mult, în măsura în care Banca poate anula creditul în conformitate cu subparagraful 4.03.A, Banca îl poate si suspenda. Orice suspendare va continua până când Banca încetează suspendarea sau anularea pentru suma suspendată.

1.06.C. Despăgubirea pentru suspendarea sau anularea unei transe

1.06.C. (1) Suspendare

Dacă Banca suspendă o transă notificată în baza unei rambursări anticipate compensabile (asa cum este definit în subparagraful 4.03.C) sau în baza unui eveniment mentionat în paragraful 10.01, dar nu în caz contrar, Împrumutatul va plăti o despăgubire Băncii în conformitate cu prevederile din subparagraful 1.05.B.

1.06.C. (2) Anulare

Dacă Împrumutatul anulează o transă notificată, acesta va plăti o despăgubire Băncii în conformitate cu prevederile subparagrafului 4.02.B. Dacă Împrumutatul anulează orice parte din credit, alta decât o transă notificată, acesta nu va plăti nici o despăgubire.

Dacă Banca anulează o transă notificată în baza unei rambursări anticipate compensabile sau anulează o tragere în conformitate cu subparagraful 1.05.C, Împrumutatul va plăti o despăgubire Băncii în conformitate cu prevederile subparagrafului 4.02.B.

Dacă Banca anulează o transă notificată în baza evenimentelor mentionate în paragraful 10.01, Împrumutatul va plăti o despăgubire Băncii în conformitate cu paragraful 10.03. Cu exceptia celor mentionate în acest subparagraf, nicio despăgubire nu va fi plătită în cazul anulării de către Bancă.

O despăgubire va fi calculată ca urmare a faptului că suma anulată trebuie considerată a fi fost trasă si rambursată la data programată a tragerii sau având în vedere că tragerea transei este amânată sau suspendată, la data transmiterii notificării de anulare.

1.06.D. Anularea după expirarea creditului

În orice moment după termenul limită pentru Împrumutat de transmitere a cererii de tragere în conformitate cu paragraful 1.02.B, Banca poate, după notificarea Împrumutatului, fără a avea nici o implicatie pentru niciuna dintre părti, anula orice parte a creditului, exceptând o tragere notificată.

1.07. Alocare

Nu mai târziu de nouăzeci (90) de zile după tragerea fiecărei transe, Împrumutatul trebuie să înainteze Băncii detalii referitoare la Programul sau programele ce urmează să fie finantate printr-o astfel de transă [după cum a fost identificat în prealabil potrivit subparagrafului 1.04.B. pct. (i)], în forma stabilită în:

(i) tabelul E, în cazul programelor cu un cost al Proiectului de până la 5.000.000 EUR; si

(ii) tabelul F, în cazul programelor cu un cost al Proiectului mai mare de 5.000.000 EUR, în fiecare dintre cazuri, împreună cu o cerere de alocare pentru o parte din credit pentru astfel de Program sau programe (denumită în continuare cerere de alocare).

Banca va avea deplină putere de aprobare a cererii de alocare, astfel înaintată ca urmare a unei astfel de examinări a Programului sau programelor relevante după cum consideră necesar, si, în cazul aprobării, va emite o scrisoare de alocare (denumită scrisoare de alocare), informând Împrumutatul cu privire la forma Programului sau programelor înaintate si la suma în euro a creditului alocat pentru acestea.

1.08. Comisioanele datorate conform art. 1

Sumele datorate în conformitate cu paragrafele 1.05 si 1.06 vor fi plătite în aceeasi valută cu a transei. Sumele vor fi plătite în sapte (7) zile de la primirea de către Împrumutat a cererii Băncii sau în oricare altă perioadă specificată în notificarea de cerere a Băncii.

 

ARTICOLUL 2

Împrumutul

 

2.01. Suma Împrumutului

Împrumutul (denumit în continuare împrumutul) va cuprinde totalul sumelor în valutele disponibilizate de Bancă, asa cum au fost notificate de către Bancă cu ocazia tragerii unei transe.

2.02. Valuta de rambursare

Fiecare rambursare a unei transe conform art. 4 sau, după caz, art. 10 va fi efectuată în valuta transei.

2.03. Valuta dobânzii si a altor obligatii de plată

Dobânda si celelalte obligatii de plată datorate conform art. 3, 4 si, după caz, 10 vor fi calculate si plătite pentru fiecare transă, în valuta transei.

Orice altă plată în conformitate cu paragraful 9.02 va fi efectuată în valuta specificată de Bancă, avându-se în vedere valuta în care s-au efectuat cheltuielile ce urmează a fi rambursate prin acea plată.

2.04. Confirmarea de către Bancă

După tragerea fiecărei transe, Banca va transmite Împrumutatului o situatie rezumativă cuprinzând data tragerii, valuta si suma, perioada de rambursare si rata dobânzii acelei transe si pentru acea transă. Această confirmare va include un grafic de rambursare.

 

ARTICOLUL 3

Dobânda

 

3.01. Rata dobânzii

Împrumutatul va plăti dobânda la soldul nerambursat al fiecărei transe semestrial ca obligatie restantă la data relevantă de plată specificată în avizul de tragere, începând cu prima dată de plată ulterioară datei de rambursare a transei.

Dobânda va fi calculată în baza paragrafului 5.02 la rata specificată în avizul de tragere, care va fi rata anuală a dobânzii determinată de Bancă în conformitate cu principiile aplicabile periodic, stabilite de conducerea Băncii pentru împrumuturile cu o rată fixă a dobânzii, denominate în valuta transei si acordate în aceiasi termeni de rambursare a capitalului si de rambursare a dobânzii.

3.02. Dobânda la sumele cu scadente restante

Fără a se încălca prevederile art. 10 si ca exceptie de la prevederile paragrafului 3.01, pentru orice sumă restantă plătibilă în conditiile prezentului contract, se va cumula dobânda de la data scadentei până la data plătii efective, la o rată anuală egală cu rata interbancară relevantă plus 2% (200 de puncte de bază) si va fi plătită în conformitate cu cerintele Băncii. Pentru a stabili rata interbancară relevantă pentru acest paragraf, perioadele relevante, asa cum sunt prezentate în tabelul B, vor fi perioadele succesive ale unei luni cu începere la data scadentei.

Totusi, dobânda se va aplica la rata anuală definită în paragraful 3.01 plus 0,25% (25 de puncte de bază), dacă acea rată anuală depăseste, pentru orice perioadă relevantă dată, rata specificată în paragraful precedent al acestui paragraf.

Dacă suma datorată este exprimată într-o altă valută decât cea a transei în cauză, se va aplica următoarea rată anuală, mai exact rata interbancară relevantă care este în general retinută de Bancă pentru tranzactii în acea valută plus 2% (200 de puncte de bază), calculate în conformitate cu normele de piată pentru o astfel de rată.

 

ARTICOLUL 4

Rambursarea

 

4.01. Rambursarea

4.01.A. În rate

Împrumutatul va rambursa împrumutul conform graficului de rambursare prezentat în tabelul D.

4.01.B. Definitia datei scadentei

Ultima dată de rambursare a transei, specificată în conformitate cu subparagraful 4.01.A, este denumită în continuare data scadentei.

4.02. Rambursarea anticipată voluntară

4.02.A. Optiuni de rambursare

În conformitate cu subparagrafele 4.02.B si 4.02.D, Împrumutatul poate rambursa anticipat, integral sau partial, orice transă, împreună cu dobânda aferentă, pe baza unei comunicări scrise depuse cu o lună înainte (denumită în continuare notificare de rambursare anticipată), în care se specifică suma ce urmează a fi rambursată anticipat (suma rambursării anticipate) si data propusă pentru rambursarea anticipată (denumită în continuare data rambursării anticipate), iar această dată va fi data de plată a transei.

4.02.B. Despăgubirea în cazul plătii anticipate

Cu privire la fiecare sumă rambursată anticipat a transei, Împrumutatul va plăti Băncii la data de rambursare anticipată o compensatie egală cu valoarea actuală (la data de rambursare anticipată) a diferentei în plus, dacă există, dintre:

(i) dobânda care ar fi fost acumulată ulterior la suma rambursată anticipat, în timpul perioadei dintre data rambursării si data scadentei, dacă aceasta nu ar fi fost rambursată anticipat, peste

(ii) dobânda care va fi acumulată în timpul acelei perioade, dacă ar fi calculată la rata BEI de referintă (asa cum este definită mai jos), mai putin 15 puncte de bază.

Această valoare actuală va fi calculată la o rată de discont egală cu rata de referintă BEI, aplicată la fiecare dată a plătii corespunzătoare.

În prezentul contract, rata BEI de referintă înseamnă rata fixă a dobânzii în vigoare cu o lună înaintea datei rambursării anticipate, având aceeasi perioadă de plată a dobânzii si acelasi profil de rambursare cu data scadentei.

4.02.C. Mecanisme de rambursare anticipată

Banca va comunica Împrumutatului, nu mai târziu de 15 zile înainte de data rambursării anticipate, suma rambursată anticipat, dobânda si compensatia care va fi plătită conform subparagrafului 4.02.B sau, după caz, faptul că nu se datorează nici o compensatie.

Nu mai târziu de data limită acceptată (definită mai jos), Împrumutatul va trebui să comunice Băncii fie că:

(i) confirmă cererea de rambursare anticipată în conditiile stabilite de Bancă; sau

(ii) retrage notificarea de rambursare anticipată.

Dacă Împrumutatul confirmă, conform pct. (i), va efectua rambursarea anticipată. Dacă Împrumutatul retrage notificarea de rambursare anticipată sau nu confirmă acest lucru în termenul stabilit, atunci nu poate fi efectuată rambursarea anticipată. Cu exceptia cazurilor mentionate mai sus, notificarea de rambursare anticipată va fi obligatorie si irevocabilă. Împrumutatul trebuie să plătească, în afară de suma rambursată, dobânda aferentă si compensatia, dacă este cazul.

În cazul acestui subparagraf, data limită acceptată în cazul unei notificări este:

(iii) ora 16,00, ora Luxemburgului în ziua transmiterii unei astfel de notificări sau, dacă notificarea este transmisă până la ora 12,00, într-o zi lucrătoare luxemburgheză;

(iv) ora 11,00 din ziua următoare care este o zi lucrătoare luxemburgheză, dacă notificarea a fost trimisă mai târziu de ora 12,00, ora Luxemburgului în oricare zi, sau dacă este transmisă în orice zi care nu este o zi lucrătoare luxemburgheză.

4.03. Rambursarea anticipată obligatorie

4.03.A Motive pentru rambursarea anticipată

4.03.A. (1) Reducerea costului Proiectului

Dacă costul total al Proiectului ar trebui redus fată de costul prezentat la pct. (5) din preambul la un nivel la care suma creditului depăseste 75% din acest cost, Banca poate fi în măsură să reducă imediat, cu notificarea Împrumutatului, să anuleze creditul sau să ceară rambursarea împrumutului.

4.03.A. (2) Impartialitate (Pari passu) cu privire la un împrumut la termen

Dacă Împrumutatul rambursează anticipat în mod voluntar, integral sau partial, orice alt împrumut sau orice altă datorie financiară ori credit, acordat initial pe o perioadă mai mare de cinci (5) ani (denumit în continuare împrumut la termen) altul decât noul împrumut, având o perioadă de cel putin egală cu perioada neexpirată a împrumutului rambursat, Banca poate, cu solicitarea Împrumutatului, anula creditul sau solicita rambursarea anticipată a unei părti din suma împrumutului nerambursat în acel moment, într-o astfel de proportie în care suma rambursată anticipat acoperă suma totală nerambursată a tuturor celorlalte împrumuturi.

Banca va înainta Împrumutatului cererea sa în termen de 30 de zile de la primirea notificării corespunzătoare conform paragrafului 8.02 pct. (i).

4.03.A. (3) Încălcarea anumitor conventii

Dacă Banca află că Împrumutatul si-a încălcat angajamentul luat în conformitate cu paragraful 6.08 sau 8.04 cu privire la acest proiect, poate, în consecintă, notifica Împrumutatul. Dacă, în decurs de treizeci (30) de zile de la transmiterea notificării, Împrumutatul nu ia măsurile necesare de remediere într-o manieră acceptată de Bancă, Banca poate, cu notificarea ulterioară a Împrumutatului, anula creditul sau poate cere Împrumutatului ca într-o perioadă ulterioară de treizeci (30) de zile să ramburseze împrumutul sau o parte fractională a acestuia.

4.03.B. Mecanisme de rambursare anticipată

Orice sumă cerută de Bancă în conformitate cu subparagraful 4.03.A, împreună cu orice dobândă cumulată si orice compensatie datorată în conformitate cu subparagraful 4.03.C, va fi plătită la data indicată de Bancă, dată care nu va depăsi treizeci (30) de zile de la data notificării sau cererii de către Bancă.

4.03.C. Despăgubirea în cazul plătii anticipate

În cazul rambursării în baza unui eveniment prevăzut la paragraful 4.03.A, altul decât cel prevăzut la subparagrafele 4.03.A (1) si 4.03.A (2), (fiecare astfel eveniment va fi numit în continuare rambursare anticipată compensabilă), compensatia, dacă este cazul, va fi determinată în conformitate cu subparagraful 4.02.B.

Dacă, în plus, în conformitate cu prevederile subparagrafului 4.03.A, Împrumutatul rambursează o transă la o altă dată decât data de rambursare relevantă, Împrumutatul va plăti o despăgubire Băncii echivalentă cu o sumă pe care Banca o va certifica ca fiind cerută pentru a compensa primirea fondurilor la o altă dată decât data de rambursare relevantă.

4.03.D. Utilizarea rambursării partiale

Dacă Împrumutatul rambursează partial o transă, sumei rambursabile anticipat i se va aplica pro rata sau, după cum doreste, în ordine inversă a scadentei pentru fiecare plată partială.

Dacă Banca cere o rambursare partială a Împrumutului, Împrumutatul, în conformitate cu cererea, poate, cu notificarea Băncii, transmite în cinci (5) zile lucrătoare luxemburgheze de la primirea cererii Băncii transele pe care doreste să le ramburseze si să îsi exprime optiunea privind utilizarea acestor sume rambursate.

 

ARTICOLUL 5

Plăti

 

5.01. Definitia datei plătii

În prezentul contract:

– zi de plată înseamnă fiecare 20 aprilie si 20 octombrie până la data scadentă, cu exceptia cazului în care această dată nu este o zi lucrătoare relevantă, si reprezintă următoarea zi lucrătoare relevantă fără nici o modificare a dobânzii în conformitate cu prevederile paragrafului 3.01; si

– zi lucrătoare relevantă reprezintă:

(i) în cazul monedei euro, o zi în care este operational sistemul de plată transferul express transeuropean automat pentru încheierea unei tranzactii brute în timp real; si

(ii) în cazul oricărei alte valute, o zi în care băncile sunt deschise pentru afaceri curente în centrul financiar al tării respective în ceea ce priveste moneda în cauză.

5.02. Conventia de numărare a zilelor

Orice sumă datorată ca dobândă, compensatie sau în alt mod de către Împrumutat, conform prevederilor prezentului contract, si calculată pentru orice fractiune din an va fi calculată pe baza anului de 360 de zile si a lunii de 30 de zile.

5.03. Datele de plată

Sumele datorate, altele decât suma de bază sau dobânda, sunt plătibile în termen de sapte (7) zile de la primirea de către Împrumutat a cererii emise de Bancă.

Fiecare sumă plătită de Împrumutat în conformitate cu prezentul contract va fi plătită în contul notificat de Bancă pentru Împrumutat. Banca poate indica contul nu mai târziu de cincisprezece (15) zile înaintea datei primei plăti efectuate de Împrumutat si va notifica în cazul schimbării contului cu cel putin cincisprezece (15) zile înainte de prima dată a plătii pentru care se aplică schimbarea.

Această perioadă de notificare nu se aplică în cazul plătii efectuate în conformitate cu art. 10.

O sumă datorată de Împrumutat va fi considerată plătită în momentul în care este primită de Bancă.

 

ARTICOLUL 6

Angajamente speciale

 

6.01. Utilizarea împrumutului si a altor fonduri disponibile

Împrumutatul va folosi sumele împrumutului si alte fonduri mentionate în planul de finantare descris în preambul exclusiv pentru executarea programelor pentru care s-au alocat fonduri conform paragrafului 1.07.

Împrumutatul se angajează să aloce anual suficiente fonduri bugetare si/sau alte resurse financiare pentru Proiect pentru a finaliza planul de finantare a Proiectului, care nu poate fi acoperit de împrumut, si pentru a permite terminarea Proiectului în conformitate cu Descrierea tehnică.

6.02. Realizarea Proiectului

Împrumutatul, prin Coordonatorul de Proiect, va realiza Proiectul în conformitate cu descrierea tehnică, după cum va fi modificată periodic, cu aprobarea Băncii, si îl va finaliza până la data specificată în aceasta.

6.03. Costul majorat al Proiectului

În cazul în care costul Proiectului depăseste cifra estimată prezentată în pct. 5 din preambul, Împrumutatul va obtine finantare pentru a acoperi depăsirea costului fără a apela la Bancă, astfel încât să permită finalizarea Proiectului conform Descrierii tehnice.

6.04. Procedura de achizitie

Împrumutatul, prin Coordonatorul de Proiect, se angajează să determine agentiile de implementare relevante să achizitioneze echipament, servicii de încredere si să comande lucrări pentru Proiect, în mod adecvat si satisfăcător pentru Bancă, prin licitatie internatională deschisă sau prin alte proceduri de achizitie acceptabile care se conformează cu politica sa, astfel cum este prezentată în ghidul său de achizitii în vigoare la data prezentului contract.

6.05. Angajamente pentru asigurarea continuitătii Proiectului

Atât timp cât împrumutul este nerambursat, Împrumutatul se va angaja sau, prin Coordonatorul de Proiect, va determina agentiile de implementare:

(i) întretinere: să întretină, să repare si să supună reparatiilor capitale si renovării toate proprietătile ce fac parte din acest proiect, după cum va fi necesar, pentru a fi păstrate în stare de bună functionare, după cum se solicită;

(ii) activele Proiectului: în cazul în care Banca nu va fi consimtit altfel în scris, să retină dreptul la bunuri si posesia bunurilor care fac parte din Proiect sau, în mod corespunzător, să înlocuiască si să reînnoiască aceste active si să mentină Proiectul în stare de functionare permanentă, potrivit scopului initial; Banca îsi poate retrage acordul numai în cazul în care activitatea propusă ar aduce prejudicii intereselor Băncii în calitatea sa de Împrumutător către Împrumutat sau ar face ca Proiectul să nu fie eligibil pentru Bancă conform statutului său, în conformitate cu art. 267 din Tratatul de la Roma;

(iii) asigurare: să asigure toate lucrările si proprietătile care fac parte din Proiect, în conformitate cu practica normală pentru lucrări similare de interes public.

(iv) drepturi si autorizatii: să mentină în vigoare toate drepturile de folosintă si toate autorizatiile necesare pentru executarea si functionarea Proiectului; si

(v) acorduri privind mediul:

a) mediu: să implementeze si să execute Proiectul în conformitate cu legile Uniunii Europene si ale României, precum si în conformitate cu tratatele internationale al căror obiectiv principal îl constituie păstrarea, protejarea si îmbunătătirea mediului; scop pentru care îmediu“ reprezintă următoarele, în măsura în care acestea afectează binele oamenilor: a) fauna si flora; b) solul, apa, aerul, clima si peisajul; si c) mostenirea culturală si mediul construit; si

b) legi UE: în general să implementeze si să execute Proiectul în conformitate cu principiile legii Uniunii Europene aplicabile Împrumutatului si Proiectului, în măsura în care principiile legii Uniunii Europene sunt implementate în legea sau practicile din România;

(vi) monitorizare: să mentină politicile si procedurile pentru a facilita monitorizarea si evaluarea Proiectului.

6.06. Auditul conturilor

Împrumutatul se angajează, prin Coordonatorul de Proiect, să efectueze anual auditul conturilor, al bugetului si al situatiilor financiare ale agentiilor de implementare, în conformitate cu Standardele de contabilitate internationale.

6.07. Documente si acces

6.07.A. Audit

Împrumutatul acceptă că Banca poate fi obligată să divulge Curtii de Auditori a Comunitătilor Europene (denumită în continuare Curtea de Auditori) acele documente referitoare la Împrumutat, Coordonatorul de Proiect si agentiile de implementare, după cum sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinii date de Curtea de Auditori în conformitate cu legislatia Uniunii Europene.

6.07.B. Acces la informatii

Împrumutatul, prin Coordonatorul de Proiect, va permite sau va determina agentiile de implementare (după caz) să permită persoanelor desemnate de Bancă, persoane care pot fi însotite de reprezentantii Curtii de Auditori, să viziteze santierele, instalatiile si lucrările care fac parte din Proiect si să efectueze astfel de verificări după cum doresc. În acest scop Împrumutatul, prin Coordonatorul de Proiect, le va pune la dispozitie sau se va asigura că le-a fost pusă la dispozitie întreaga asistentă necesară. Cu ocazia unei astfel de vizite, reprezentantii Curtii de Auditori pot solicita Împrumutatului, prin Coordonatorul de Proiect, sau agentiilor de implementare să furnizeze documentele care se află sub incidenta precedentului subparagraf 6.07.A.

6.08. Angajament de integritate

Împrumutatul garantează si se angajează că nu a comis si că nicio persoană după cunostinta lui nu a comis niciunul dintre următoarele acte si că nu le va comite si că nicio persoană nu va comite, cu consimtământul acestuia sau cu Onstiintarea sa prealabilă, următoarele:

(i) oferirea, acordarea, primirea sau solicitarea oricăror avantaje necuvenite pentru a influenta activitatea unei persoane detinând un serviciu sau o functie publică ori a unui director sau angajat al unei autorităti publice ori a unei institutii publice sau a directorului ori unui oficial al unei organizatii publice internationale în legătură cu oricare procedură de achizitie sau în virtutea executării unui contract în legătură cu acele elemente ale Proiectului descrise în Descrierea tehnică; sau

(ii) orice act care influentează necorespunzător sau intentionează să influenteze necorespunzător procesul de achizitie ori de implementare a Proiectului în detrimentul Împrumutatului, inclusiv întelegerea secretă dintre ofertanti. Împrumutatul se angajează să comunice Băncii dacă ia cunostintă de vreun eveniment sau informatie privind comiterea unei astfel de actiuni.

 

ARTICOLUL 7

Garantii

 

7.01. Impartialitate (Pari passu)

Atât timp cât orice parte a împrumutului este în vigoare, Împrumutatul va asigura creditului toate drepturile de plată fără impartialitate fată de alte obligatii prezente sau viitoare, ce afectează datoriile externe ale Împrumutatului.

În particular, dacă Banca face o cerere în conditiile mentionate la paragraful 10.01 sau dacă un eveniment ori potential eveniment de neîndeplinire în cazul oricărui instrument nesubordonat al datoriei externe al Împrumutatului sau al oricăreia dintre agentiile subordonate ale Împrumutatului s-a produs si continuă să se producă, Împrumutatul nu trebuie să efectueze (sau să autorizeze) plăti în sensul altui astfel de instrument al datoriei externe (fie că sunt programate cu regularitate sau altfel) fără a efectua plata simultan ori a depune într-un cont indicat pentru plată contravaloarea sumei pentru următoarea plată, o sumă egală păstrând aceeasi proportie dintre plata datoriei externe rămase de efectuat si totalul datoriei externe rămase de efectuat pentru acel instrument al datoriei externe.

Din acest motiv, orice plată a unui instrument de datorie externă efectuată din sumele articolului unui alt instrument, pentru care au subscris aceleasi persoane ca cele care au avut reclamatii în cadrul instrumentului de plată, va fi respinsă.

În prezentul contract, Instrumentul datoriei externe înseamnă: (i) un instrument, inclusiv orice chitantă sau extras de cont, evidentiat sau constituit ca obligatie de plată a unui împrumut, depozit, avans sau extindere similară de credit (incluzând fără a limita orice extindere de credit în cadrul unui acord de refinantare sau reprogramare); (ii) o obligatie evidentiată printr-un bon de tezaur, termen de plată sau un înscris similar evidentiind o obligatie; si (iii) o garantie a unei obligatii survenite în cadrul unui instrument al datoriei externe al unui alt subiect, cu conditia ca în fiecare caz o astfel de obligatie să fie guvernată de o altă lege decât legea Împrumutatului.

7.02. Garantii

Dacă Împrumutatul acordă unei terte părti orice garantie asupra oricăruia dintre activele sale în scopul functionării oricărui instrument al datoriei externe sau orice preferintă ori prioritate în sensul celor mentionate, dacă Banca va solicita astfel, Împrumutatul va furniza Băncii (dacă aceasta va solicita) o garantie echivalentă pentru îndeplinirea obligatiilor ori va garanta Băncii o preferintă sau o prioritate echivalentă.

Împrumutatul declară că nu există în prezent nicio astfel de preferintă sau prioritate.

 

ARTICOLUL 8

Informatii si vizite

 

8.01. Informatii privind Proiectul

Împrumutatul, prin Coordonatorul de Proiect, va determina agentiile de implementare relevante (după caz):

(i) să asigure că înregistrările sale prezintă toate operatiile legate de finantarea si realizarea Proiectului;

(ii) să transmită Băncii, în limba engleză sau în traducere în limba engleză:

a) până la 30 iunie 2006 si ulterior semestrial, până la terminarea Proiectului, un raport privind implementarea Proiectului, după cum se prevede în tabelul A.2;

b) după 15 luni de la încheierea Proiectului, un raport privind terminarea Proiectului, după cum se prevede în tabelul A.2; si

c) periodic, orice alt asemenea document sau informatie privind finantarea, implementarea si executarea Proiectului, după cum Banca poate solicita în mod rezonabil;

(iii) să supună spre aprobare Băncii, fără întârziere, orice modificare importantă în planurile generale, graficul de executie, planurile de finantare sau programul de cheltuieli ale Proiectului, în legătură cu dezvăluirile făcute cunoscute Băncii înainte de semnarea prezentului contract; si

(iv) să informeze în general Banca despre orice fapt sau eveniment de care are cunostintă si care poate prejudicia ori afecta în mod substantial conditiile executării sau derulării Proiectului.

8.02. Informatii privind Împrumutatul

Împrumutatul trebuie să informeze Banca:

(i) imediat, despre orice decizie luată de el din orice motiv sau în legătură cu orice situatie care îl obligă ori privind orice cerere care i s-a făcut de a rambursa anticipat orice împrumut la termen;

(ii) imediat, despre orice intentie din partea sa de a acorda orice garantie pentru oricare dintre activele sale în favoarea unei terte părti în vederea realizării oricărei obligatii externe, preferinte sau priorităti cu privire la acestea; si

(iii) în general, despre orice fapt sau situatie care ar putea împiedica îndeplinirea oricărei obligatii a Împrumutatului în conformitate cu prevederile prezentului contract sau care ar prejudicia ori ar afecta substantial conditiile de executare si derulare a Proiectului.

8.03. Informatii privind agentiile de implementare

Împrumutatul, prin Coordonatorul de Proiect, va informa Banca:

(i) imediat, în legătură cu orice modificare a documentelor de bază ale agentiilor de implementare si despre orice schimbare survenită în statutul său legal si în mandatele acestora; si

(ii) în general, cu privire la orice situatie sau eveniment privind agentiile de implementare, care ar putea împiedica îndeplinirea oricăreia dintre obligatiile Împrumutatului prevăzute în prezentul contract.

8.04. Verificări si informatii

În plus, Împrumutatul:

(i) va lua orice măsură solicitată în mod rezonabil de Bancă pentru a verifica si/sau a finaliza orice act presupus sau suspectat a fi de natura celor descrise la paragraful 6.08;

(ii) va informa Banca despre măsurile de recuperare a despăgubirilor de la persoanele responsabile pentru orice pagubă rezultând din aceste actiuni; si

(iii) va facilita orice verificare pe care Banca ar putea să o facă în legătură cu o asemenea actiune.

 

ARTICOLUL 9

Speze si cheltuieli

 

9.01. Impozite, taxe si comisioane

Împrumutatul va plăti toate impozitele, taxele, comisioanele si alte impuneri de orice natură, inclusiv taxe de timbru si taxe de înregistrare, aferente semnării sau implementării prezentului contract sau a oricărui document legat de acesta si aferent acordării oricărei garantii pentru împrumut.

Împrumutatul va plăti integral capitalul, dobânda, comisioanele si alte sume datorate conform prezentului contract, brut, fără deducerea vreunei impuneri nationale sau locale de orice fel, cu conditia ca, dacă Împrumutatul este obligat să facă orice asemenea deducere, aceasta va duce la majorarea sumei de plată către Bancă, astfel încât după deducere suma netă primită de Bancă să fie echivalentă cu suma datorată.

9.02. Alte speze

Împrumutatul va suporta toate spezele si cheltuielile, inclusiv costurile profesionale, bancare, de schimb valutar, ocazionate de pregătirea si implementarea prezentului contract sau a oricărui alt document având legătură cu prezentul contract, inclusiv orice amendament prevăzut în acesta, dar si de crearea, realizarea si acordarea oricărei garantii pentru împrumut.

 

ARTICOLUL 10

Rambursarea anticipată în cazul neîndeplinirii unei obligatii

 

10.01. Dreptul de a solicita rambursarea anticipată

Împrumutatul va rambursa împrumutul sau orice parte a acestuia împreună cu dobânda acumulată pe baza cererii făcute în acest sens de Bancă, în conformitate cu cerintele următoare:

10.01.A. Cerere imediată

Banca poate face o asemenea cerere imediată:

(i) dacă vreo informatie sau vreun document important remis Băncii de către sau în numele Împrumutatului în legătură cu negocierea prezentului contract ori în timpul cât acesta este în vigoare se dovedeste a fi fost incorect sub orice aspect important;

(ii) dacă Împrumutatul nu rambursează la data scadentei orice parte din împrumut, nu plăteste dobânda la acesta sau nu efectuează orice altă plată către Bancă, după cum se prevede în prezentul contract;

(iii) dacă, din cauza unei neîndepliniri a obligatiilor, Împrumutatului i se cere să ramburseze anticipat un împrumut acordat initial pentru un termen mai mare de (cinci) 5 ani;

(iv) dacă survine un eveniment sau o situatie care poate periclita îndeplinirea obligatiilor de plată ce decurg din împrumut sau să afecteze negativ orice garantie acordată pentru acesta;

(v) dacă vreo obligatie asumată de Împrumutat, la care se face referire în pct. 8 si 9 din preambul, încetează a fi îndeplinită cu privire la orice împrumut acordat oricărui împrumutat din România din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene; sau

(vi) dacă Împrumutatul nu îsi îndeplineste orice obligatie ce decurge din oricare alt împrumut acordat de Bancă din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene.

10.01.B. Cerere ulterioară notificării de remediere

Banca poate, de asemenea, face o astfel de solicitare, la expirarea unei perioade rezonabile specificate într-o notificare remisă de Bancă Împrumutatului, fără ca aspectul să fie remediat în mod satisfăcător pentru Bancă:

(i) dacă Împrumutatul nu îndeplineste vreo obligatie substantială care decurge din prezentul contract, alta decât oricare dintre cele mentionate la subparagraful 10.01.A; sau

(ii) dacă vreun fapt prevăzut în preambul se modifică substantial sau se dovedeste a fi eronat si dacă modificarea fie prejudiciază interesele Băncii ca împrumutător al Împrumutatului, fie afectează negativ implementarea sau executarea Proiectului.

10.02. Alte drepturi legale

Paragraful 10.01 nu va limita niciun alt drep legal al Băncii de a cere rambursarea anticipată a împrumutului.

10.03. Daune

În cazul cererii conform paragrafului 10.01, Împrumutatul va plăti Băncii suma cerută, împreună cu o sumă calculată conform prevederilor subparagrafului 4.02.B, după cum se aplică sumei care a devenit scadentă si plătibilă. Această sumă se va cumula de la data scadentei specificată în notificarea de cerere a Băncii si va fi calculată pe baza faptului că rambursarea anticipată a devenit efectivă la data astfel specificată.

Sumele datorate de Împrumutat în conformitate cu acest articol vor fi plătibile la data plătii anticipate specificate în solicitarea Băncii.

10.04. Nederogări

Nicio omisiune sau întârziere a Băncii în exercitarea unui drept al său, conform acestui articol 10, nu va fi considerată o renuntare la acel drept.

10.05. Utilizarea sumelor primite

Sumele primite ca urmare a unei cereri formulate conform paragrafului 10.01 vor fi destinate, în această ordine, în primul rând plătii daunelor, comisioanelor si dobânzii si în al doilea rând, reducerii ratelor nerambursate, în ordinea inversă a scadentei. Ele vor fi utilizate între transe conform deciziei Băncii.

 

ARTICOLUL 11

Legi si jurisdictie

 

11.01. Legea de guvernare

Prezentul contract este guvernat de legile Luxemburgului.

11.02. Jurisdictie

Toate disputele referitoare la prezentul contract vor fi transmise Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene (Curtea).

Părtile contractante renuntă la imunitatea rezultată din dreptul de a obiecta cu privire la jurisdictia Curtii.

Decizia Curtii dată conform paragrafului 11.02 va fi concludentă si obligatorie către părti, fără restrictii sau retineri. În acest fel Împrumutatul renuntă la orice imunitate si va executa orice astfel de decizie.

11.03. Evidenta sumelor plătite

În orice actiune legală rezultată în afara prezentului contract certificarea dată de Bancă pentru orice plată efectuată în cadrul acestuia va fi evidenta legitimă pentru orice plată.

 

ARTICOLUL 12

Clauze finale

 

12.01. Notificări pentru fiecare parte

Notificările si alte comunicări transmise în legătură cu prezentul contract vor fi trimise la adresele mentionate la pct. 1 de mai jos, cu exceptia notificărilor către Împrumutat în legătură cu litigii în curs sau în  clansare, care vor fi trimise la adresele specificate la pct. 2 de mai jos, unde Împrumutatul alege domiciliul:

Pentru Bancă: 1. 100, Boulevard Konrad Adenauer,

L-2950 Luxemburg

Pentru Împrumutat: 1. Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5,

RO-050741 Bucuresti, România

2. Misiunea României pe lângă

Comunitătile Europene,

107, rue Gabrielle,

B-1180 Bruxelles.

Fiecare parte poate, prin notificarea celorlalte părti, să îsi schimbe adresa mentionată mai sus, cu conditia ca adresele prevăzute la pct. 2 de mai sus să poată fi schimbate numai cu altă adresă în cadrul Uniunii Europene.

Cu exceptia cazului în care Împrumutatul specifică în scris altfel către Bancă, Împrumutatul va face ca domnul Stefan Petrescu, director general, Ministerul Finantelor Publice, să fie responsabil pentru contactul cu Banca în sensul paragrafelor 6.08 si 8.04.

12.02. Forma notificării

Notificări si alte comunicări, pentru care sunt mentionate în prezentul contract perioade fixe sau care fixează ele însele perioade obligatorii pentru destinatar, vor fi transmise personal, prin scrisoare cu confirmare, telegramă, telex sau alte mijloace de comunicare care fac posibilă dovada primirii de către destinatar.

Data înregistrării sau, după caz, data declarată a primirii documentului transmis va fi concludentă pentru determinarea unei perioade.

Notificări emise de către Împrumutat în conformitate cu oricare prevedere din prezentul contract vor fi, atunci când sunt solicitate de Bancă, transmise Băncii împreună cu dovada satisfăcătoare cu privire la autoritatea persoanei sau persoanelor autorizate să semneze astfel de notificare în numele Împrumutatului, precum si specimenele de semnătură autentificate ale acelei sau acelor persoane.

12.03. Preambul, tabele si anexe

Tabelele si următoarele anexe fac parte din prezentul contract:

Tabelul A: Descriere tehnică si Informatii cu privire la obligatii

Tabelul B: Definitii EURIBOR si LIBOR

Tabelul C1: Formular de cerere de tragere (subparagraful 1.02.B)

Tabelul C2: Formular de certificat de la Împrumutat (paragraful 1.04)

Tabelul D: Grafic de rambursare

Tabelul E: Formular de cerere de alocare (programe până la 5.000.000 EUR)

Tabelul F: Formular de cerere de alocare (programe mai mari de 5.000.000 EUR)

Următoarele anexe sunt atasate:

Anexa nr. I: Semnături autorizate ale Împrumutatului

Anexa nr. II: Formular de atestare a protejării naturii

Ca urmare, părtile la prezentul contract au convenit ca acesta să fie semnat în original în limba engleză, fiecare pagină fiind initializată în numele Băncii de domnul John Mcllwaine, consilier juridic, si în numele Împrumutatului de domnul Stefan Petrescu, director general, Ministerul Finantelor Publice.

 

Semnat pentru si în numele României,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Semnat pentru si în numele

Băncii Europene de Investitii,

Cormac Murphy Martin Vatter

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Luxemburg, 27 decembrie 2005.

 

TABELUL A

 

A.1. Descriere tehnică

Descriere

Proiectul constă în refacerea retelei de drumuri nationale, asociate cu terasamente si lucrări civile si căi navigabile distruse de inundatiile din anii 2004 si 2005, care au afectat mai mult sau mai putin toată tara, si include lucrări de prevenire a unor evenimente similare.

Eligibilitate

Criteriile pentru includerea programelor în executie sunt:

• toate programele vor fi implementate de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin intermediul agentiilor de implementare;

• programele se referă la repararea/reconstructia lucrărilor civile avariate de inundatiile din anii 2004 si 2005 sau trebuie să servească prevenirii unor inundatii similare;

• toate programele vor fi realizate la standarde care să minimalizeze riscul repetării distrugerilor;

• procedurile si controlul achizitiilor si mediului trebuie să satisfacă cerintele Băncii.

Calendar

Proiectul va fi finalizat la data de 31 decembrie 2009.

 

A.2. Informatii cu privire la obligatiile cuprinse în paragraful 8.01 (i)

1. Transmiterea informatiilor: desemnarea persoanelor responsabile Informatia de mai jos va fi transmisă Băncii prin responsabilitatea:

 

Compania

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

Persoana de contact

Liliana Barna

Functia

director general

Departamentul

Directia generală pentru afaceri externe

Adresa

bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucuresti

Telefon

0040213196147

Fax

0040213196178

Email

news14@mt.ro/dgrfes@mt.ro

 

Persoana/persoanele de contact mai sus mentionată/mentionate este/sunt responsabilă/responsabile de la început.

Împrumutatul va informa Banca imediat în cazul oricărei schimbări.

2. Informatii cu privire la stadiul Proiectului

Rapoartele semestriale cu privire la stadiul Proiectului trebuie să includă sumele de alocat, formularul cu stadiul proiectelor si cu orice probleme si solutii apărute să fie agreat cu Banca.

3. Informatii la fiecare cerere de alocare

Împrumutatul trebuie să transmită Băncii următoarele informatii:

Informatii similiare celor din tabelul E sau F.

4. Informatii la terminarea lucrărilor si a primului an de executie

Împrumutatul va transmite Băncii următoarele informatii cu privire la finalizarea Proiectului si exploatarea initială după finalizare, asa cum este indicat mai jos:

 

Documente/Informatii

Data transmierii

către Bancă

Raportul de finalizare a Proiectului, inclusiv:

– scurtă descriere a caracteristicilor tehnice ale Proiectului finalizat, explicând motivele schimbărilor semnificative;

– costul final al Proiectului, explicând motivele cresterilor fată de bugetul initial;

– numărul locurilor de muncă create de Proiect în timpul implementării;

– descrierea problemelor majore de impact asupra mediului;

– modificarea procedeelor de achizitii;

– modificarea Proiectului si comentarii;

– probleme semnificative apărute sau riscuri ce pot afecta exploatarea Proiectului;

La 15 luni după terminarea programelor

– actiuni legale referitoare la Proiect, care pot continua;

– tabel cuprinzând lista proiectelor, costurile si datele de finalizare;

– harta de prezentare a interventiilor finantate în cadrul Proiectului

Limba în care se raporteaz㠖 engleza

 

TABELUL B

 

Definitiile EURIBOR si LIBOR

 

A. EURIBOR

EURIBOR Semnifică:

(i) cu privire la orice perioadă relevantă, rata dobânzii pentru depozite în EUR pentru o perioadă reprezentând numărul lunilor întregi care corespund în cea mai mare măsură cu durata perioadei; si

(ii) cu privire la o perioadă relevantă de mai putin de o lună, rata dobânzii pentru depozite în EUR pentru o perioadă de o lună (perioada pentru care se ia în calcul rata în acest context se numeste perioadă reprezentativă), după cum s-a publicat la ora 11,00, ora Bruxelles-ului, sau la o altă oră acceptată de Bancă în ziua (ziua repunerii) ce cade cu două zile lucrătoare relevante înaintea primei zile a perioadei relevante, la pagina Reuters EURIBOR 01 sau în paginile următoare ori, în lipsa acestora, în orice alte publicatii alese în acest scop de Bancă.

Dacă această rată nu este publicată, Banca va solicita birourilor din zona euro din cadrul a patru bănci importante ce activează în zona euro, alese de Bancă, să coteze rata la care depozitele în euro într-o sumă comparabilă sunt propuse de fiecare dintre ele, astfel ca la ora 11,00 aproximativ, ora Bruxelles-ului, în ziua repunerii către băncile principale din piata interbancară a zonei euro pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă. Dacă sunt prevăzute cel putin două cotatii, rata pentru acea zi a repunerii va fi media aritmetică a cotatiilor.

Dacă sunt prevăzute mai putin de două cotatii după cum se solicită, rata pentru acea zi a repunerii va fi media aritmetică a ratelor cotate de băncile importante din zona euro, alese de Bancă, la ora 11,00 aproximativ, ora Bruxelles-ului, în ziua ce cade cu două zile lucrătoare relevante după ziua repunerii, pentru împrumuturi în euro într-o sumă comparabilă cu cea a băncilor europene conducătoare pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă.

B. LIBOR USD

Sensurile LIBOR în cazul monedei USD:

(i) cu privire la orice perioadă relevantă, rata dobânzii pentru depozite pentru o perioadă reprezentând numărul lunilor întregi care corespund în cea mai mare măsură cu durata perioadei; si

(ii) cu privire la o perioadă relevantă de mai putin de o lună, rata dobânzii pentru depozite în moneda USD pentru o perioadă de o lună (perioada pentru care se ia în calcul rata în acest context se numeste perioadă reprezentativă), după cum a fost stabilită de Asociatia Bancherilor Britanici si transmisă de furnizorii de stiri financiare la ora 11,00, ora Londrei, sau la o oră ulterioară acceptată de Bancă în ziua (ziua repunerii) care cade cu două zile de lucru londoneze înaintea primei zile a perioadei relevante.

Dacă o asemenea rată nu este astfel transmisă de către furnizorii de stiri financiare acceptati de Bancă, aceasta va solicita principalelor birouri din Londra din cadrul a patru bănci importante pe piata interbancară a Londrei, alese de Bancă, să coteze rata la care depozitele în moneda USD într-o sumă comparabilă sunt propuse de fiecare dintre ele la ora 11,00 a.m. aproximativ, ora Londrei, în ziua repunerii, către principalele bănci pe piata interbancară a Londrei pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă. Dacă sunt prevăzute cel putin două asemenea cotatii, rata va fi media aritmetică a cotatiilor prevăzute.

Dacă sunt furnizate mai putin de două cotatii după cum s-a cerut, Banca va solicita principalelor birouri a patru bănci importante de pe piata interbancară din New York, selectate de Bancă, să coteze rata la care depozitele în USD într-o sumă comparabilă sunt propuse de fiecare dintre ele la ora 11,00 a.m. aproximativ, ora New York-ului, în data care cade cu două zile lucrătoare newyorkeze după ziua repunerii, către principalele bănci pe piata europeană, pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă. Dacă sunt prevăzute cel putin două asemenea cotatii, rata va fi media aritmetică a cotatiilor prevăzute.

C. LIBOR GBP

Sensurile LIBOR cu privire la moneda GBP:

(i) cu privire la orice perioadă relevantă, rata dobânzii pentru depozite pentru o perioadă reprezentând numărul lunilor întregi care corespund în cea mai mare măsură cu durata perioadei; si

(ii) cu privire la o perioadă relevantă de mai putin de o lună, rata dobânzii pentru depozite în moneda GBP pentru o perioadă de o lună (perioada pentru care se ia în calcul rata în acest context se numeste perioada reprezentativă), după cum a fost stabilită de Asociatia Bancherilor Britanici si transmisă de furnizorii de stiri financiare la ora 11,00, ora Londrei, sau la o oră ulterioară acceptată de Bancă în ziua (ziua repunerii) care cade cu două zile lucrătoare londoneze înaintea primei zile a perioadei relevante.

Dacă această rată nu este transmisă de niciun furnizor de stiri financiare acceptat de Bancă, aceasta va solicita principalelor birouri ale Londrei din cadrul a patru bănci importante de pe piata interbancară a Londrei, alese de Bancă (bănci de referintă), să coteze rata la care depozitele de monedă GBP în sumă comparabilă sunt propuse de fiecare dintre acestea la ora 11,00 aproximativ, ora Londrei, în ziua repunerii, către principalele bănci pe piata interbancară a Londrei pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă. Dacă cel putin două asemenea cotatii sunt furnizate, rata va fi media aritmetică a acestor cotatii.

Dacă sunt furnizate mai putin de două cotatii după cum este cerut, rata va fi media aritmetică a ratelor cotate la ora 11,00 aproximativ, ora Londrei, în ziua repunerii de principalele bănci din Londra (alese de Bancă) pentru împrumuturi în moneda GBP în sumă comparabilă către băncile europene conducătoare, pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă.

D. General

Pentru scopurile definitiilor mentionate anterior:

(i) Ziua lucrătoare londoneză semnifică o zi în care băncile sunt deschise pentru tranzactii obisnuite în Londra, iar ziua lucrătoare newyorkeză semnifică ziua în care băncile sunt deschise pentru tranzactii obisnuite în New York.

(ii) Toate procentele ce rezultă din orice calcule la care s-a făcut referire în acest tabel vor fi completate, dacă este necesar, cu până la o mie-miime la procent, cu jumătătile întregite.

(iii) Banca îl va informa fără întârziere pe Împrumutat despre cotatiile primite de aceasta.

(iv) Dacă oricare dintre prevederile anterior mentionate devin neconforme cu prevederile adoptate sub egida FBE EURIBOR si ACI EURIBOR cu privire la EURIBOR sau la Asociatia Bancherilor Britanici, cu privire la LIBOR, Banca poate notifica Împrumutatului să amendeze prevederile pentru a le pune în acord cu celelalte asemenea prevederi.

 

TABELUL C

 

C.1 Formular de cerere de tragere (subparagraful 1.02B)

 

Cerere de tragere

Transa nr.:

Data:

Vă rugăm să realizati următoarea tragere:

Numele împrumutului

300.000.000 EUR

România – Proiectul de reconstructie a drumurilor afectate de inundatii

Rezervat pentru BEI

Data semnării:

 

Valoarea creditului:

300.000.000 EUR

Numărul de referintă:

 

Tragerea la data:

 

Numărul tragerii:

 

Soldul tragerilor:

 

Data de tragere propusă:

 

Data finală de tragere

30 noiembrie 2008

Cererea totală (valuta contractului):

 

Numărul maxim de trageri:

20

Tragerea se va face astfel:

 

Valoarea minimă a tragerii:

15.000.000 EUR

 

 

Alocarea totală până la data:

 

Moneda (paragraful 1.03)

 

Conditii precedente:

 

Suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contul ce trebuie creditat:

Numărul contului:

Numele si adresa Băncii:

Vă rugăm transmiteti informatii relevante pentru următoarea cerere:

Persoana autorizată si semnătura:

 

C.2 Formular de certificat emis de beneficiar

 

Către: Banca Europeană de Investitii

 

Din partea:

 

[Data]

 

Stimati domni,

 

Subiect: Contract de finantare încheiat între România si Banca Europeană de Investitii nr. din data [...] (denumit în continuare Contract de finantare) nr. ref. [...]

Termenii definiti în Contractul de finantare au acelasi înteles si în această scrisoare.

Pentru scopurile paragrafului 1.04 din Contractul de finantare vă certificăm prin prezenta după cum urmează:

(i) nu a existat nicio schimbare substantială cu privire la niciun aspect al Proiectului asupra căreia Împrumutatul să fie obligat să raporteze în conformitate cu paragraful 8.01, cu exceptia celor communicate anterior de către Împrumutat;

(ii) nicio garantie de tipul celei specificate în paragraful 7.02 nu a fost creată sau nu este în vigoare; si

(iii) niciun eveniment prevăzut în paragraful 10.01 nu a avut loc.

 

Cu stimă,

Al dumneavoastră,

pentru si împuternicit al .........................

 

TABELUL D*)

 

România – Proiectul de reconstructie a drumurilor afectate de inundatii Tabel pentru rambursare

 

TABELUL E*)

 

 TABELUL F

 

România – Proiect privind reconstructia drumurilor afectate de inundatii

 

Agentia de implementare: ............................................................................................................................................

Cerere de alocare pentru obiective cu un cost al investitiei mai mare de 5 m EUR.

1. Informatii generale

1.1. Numele/Numărul obiectivului

...............................................................................................................................................................................

1.2. Locatia obiectivului:

1.2.1. Zona (judetul):

...............................................................................................................................................................................

1.2.2. Localitatea (orasul, comuna):

................................................................................................................................................................................

(harta atasată cu locatia obiectivului)

1.3. Detalii privind responsabilul serviciului:

...............................................................................................................................................................................

1.3.1. Numele si adresa persoanei de contact:

................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Adresa:

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

1.3.2. Telefon/Nr. de fax al persoanei/persoanelor responsabile pentru implementarea obiectivului:

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

2. Scopul investitiei

2.1. Scopul principal/imediat:

.................................................................................................................................................................................

2.2. Scop/scopuri secundar/secundare:

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

3. Caracteristici tehnice principale

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

………………………………...................................................................................................................................

(Descrierea tehnică pentru reconstructia obiectivelor cu o investitie >5 m EUR ar trebui să fie bazată pe un scurt rezumat al unui studiu de fezabilitate)

4. Justificarea obiectivului

4.1. Beneficiari/grup-tintă al obiectivului:

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

4.2. Impacturi economice si de mediu:

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

4.2.1. Impactul economic asupra regiunii:

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

(efecte asupra regiunii în caz de omisiune a măsurilor de reconstructie)

4.2.2. Impact de mediu: include rezumatul nontehnic pentru proiecte în care este solicitat EIA, Formular A/B si descriere a atenuărilor .................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

(efecte în caz de omisiune a măsurilor de reconstructie)

4.2.3. Date privind angajarea de personal:

..............................................................................................................................................................................

Numărul de posturi temporare în perioada implementării (dacă este cazul):

..............................................................................................................................................................................

Numărul de posturi permanente create (dacă este cazul):

...............................................................................................................................................................................

5. Achizitii

5.1. Tipul achizitiei:

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

(licitatie internatională = 1; licitatie natională = 2; atribuire directă = 3; procedură de urgentă = 4)

5.2. Data de înaintare către Bancă pentru publicare în Jurnalul Oficial al CE:

...............................................................................................................................................................................

6. Grafic

Începere Finalizare

Lună An Lună An

Perioada de implementare a obiectivului: ..................................................................................................................

7. Investitie totală

7.1. Studii/servicii de inginerie: ................................................................................................................................

7.2. Teren: ..............................................................................................................................................................

7.3. Lucrări civile: ....................................................................................................................................................

7.4. Echipament: ......................................................................................................................................................

7.5. Contingente tehnice (%): ....................................................................................................................................

7.6. Contingente de pret (%): ....................................................................................................................................

7.7. Dobânda pe parcursul constructiei (%): ..............................................................................................................

TOTAL: ……..........................................................................................................................................................

(valută/cost)

8. Cheltuiala anuală si surse de finantare

 

 

%

2004

2005

2006

2007

Total

Buget national

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Buget local

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Împrumut BEI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

 

Altele (specificati în particular fonduri CE si Consiliul Europei) ........................................................

 

TOTAL: ............................................................. (valută/cost)

 

ANEXA Nr. I

 

Semnăturile autorizate ale Împrumutatului

 

ANEXA Nr. II

 

România – Proiectul de reconstructie a drumurilor afectate de inundatii

 

Formular de declaratie a autoritătii responsabile cu monitorizarea zonelor cu importantă în conservarea naturii

 

PARTEA I – Formular A

 

Formular A – Nici un risc cu efect semnificativ

 

DECLARATIA AUTORITĂTII RESPONSABILE CU MONITORIZAREA ZONELOR CU IMPORTANTĂ ÎN CONSERVAREA NATURII1)

 

Autoritatea responsabilă ...........................................................................................................................................

În urma examinării2) aplicatiei …………………………………….................................................................... (titlul),

care este situat la .............................................................., declară că (vă rugăm bifati căsuta corespunzătoare)

Acest proiect nu este susceptibil de a avea efecte semnificative asupra unei zone cu importantă în conservarea naturii, din următoarele motive:

…...........................................................................................................................................................................

Prin urmare, nu a fost considerată necesară o evaluare asa cum prevede art. 6 (3) din Directiva 92/43/CEE.

 Ca urmare a unei evaluări potrivite, în conformitate cu art. 6 (3) din Directiva 92/43/CEE, s-a constatat că

Proiectul nu va avea efecte negative semnificative asupra unei locatii cu importantă în conservarea naturii.

Se atasează o hartă la scara de 1:100.000 (sau la o scară cât mai asemănătoare), indicându-se locatia Proiectului, precum si locatia cu importantă în conservarea naturii.

 

Semnat ........................

Data .................................

(Autoritatea responsabilă cu monitorizarea zonelor cu importantă pentru conservarea naturii)

 

Stampilă oficială:


1) Aceasta include zonele protejate ca fiind parte din reteaua “Natura 2000“ (inclusiv rezervatii naturale), zonele potentiale care pot face parte din “Natura 2000“, locatii Ramsar, zona internatională a păsărilor, locatii din reteaua “Smarald“ sau altele relevante.

2) Luându-se în considerare cerintele art. 6 (3) din Directiva 92/43/CEE cu privire la protejarea habitatelor naturale sau a faunei si florei sălbatice.

 

Partea II – Formularul B

 

Formular B – Riscul unui efect semnificativ

 

INFORMATI DIN PARTEA AUTORITĂTI RESPONSABILE CU MONITORIZAREA ZONELOR CU IMPORTANT ÎN CONSERVAREA NATURII3)

 

Autoritatea responsabilă ...........................................................................................................................................

În urma examinării4) aplicatiei ................................................................................................................... (titlul) care este situat la ..................................................................................................................................................., furnizează următoarele informatii ....................................................................................................................................

Tara:

Autoritatea natională competentă:

Adresa:

Persoana de contact:

Telefon, fax, e-mail:

Data:

 

1. Proiect

Numele zonei afectate:

Această zonă este (bifati căsuta):

 o zonă identificată de către autoritatea natională competentă ca fiind încadrată în conformitate cu art. 4 (1) si

(2) în Directiva cu privire la păsări (79/409/CEE) (zona specială protejată echivalentă cu “Natura 2000“);

 o zonă identificată de către autoritatea natională competentă ca fiind încadrată în conformitate cu art. 4 (1) în

Directiva cu privire la habitate (92/43/CEE) (zona specială protejată echivalentă cu “Natura 2000“);

Pentru statele membre ale Comunitătii Europene numai, este această zonă o prioritate din punct de vedere al habitatului sau speciilor?

         da                             nu

 o zonă înscrisă în ultimul inventar al zonelor importante cu păsări (IBA 2000) sau

(dacă este disponibil) există un echivalent stiintific mai detaliat al inventarului aprobat de către autoritătile nationale;

 un teren mlăstinos de importantă internatională proiectat în conformitate cu Conventia Ramsar si încadrat si această protectie;

 o zonă pentru care se aplică prevederile Conventiei de la Berna cu privire la conservarea vietii sălbatice din Europa si a habitatelor naturale (art. 4) si, în particular, o zonă ce Ontruneste criteriile retelei “Smarald“;

 zone protejate în conformitate cu legislatia de protejare a naturii. Rezumat al acestui proiect ce poate avea impact asupra locatiei:

 

2. Efecte negative

Rezumat al acestor impacturi care pot avea efecte negative asupra zonei:

N.B.: acest rezumat ar trebui să se concentreze asupra efectelor negative ce pot influenta valorile de conservare a zonei (habitaturi si specii), să includă hărti adecvate si să descrie măsurile de atenuare deja luate.

3. Solutii alternative

Rezumatul acestor solutii alternative studiate:

Motive pentru care autoritătile nationale competente au decis că nu există solutii alternative:

4. Motive imperative

Motive pentru care trebuie totusi îndeplinit acest proiect:

 motive imperative pentru care nu s-a tinut seama de interesul public, inclusiv cele de natură socială sau

economică (în lipsa habitatelor/speciilor prioritare)

 sănătatea omului

 siguranta publică

 consecinte benefice ale importantei acordate mediului

 alte motive imperative pentru care nu s-a tinut seama de interesul5) public

Scurtă descriere a motivelor:

5. Măsuri compensatorii

Măsurile compensatorii prevăzute si grafic:

 


3) Aceasta include zonele protejate ca făcând parte din reteaua “Natura 2000“ (inclusiv rezervatii naturale), locatii potentiale care pot face parte din “Natura 2000“, locatii Ramsar, zona internatională a păsărilor, locatii din reteaua “Smarald“ sau altele relevante.

4) Luându-se în considerare cerintele art. 6 (4) din Directiva 92/43/CEE cu privire la protejarea habitatelor naturale sau a faunei si florei sălbatice.

5) Dacă proiectul este în UE, trebuie obtinută opinia Comisiei [vezi art. 6 (4).2 din Directiva cu privire la Habitate].

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii privind Proiectul de reconstructie a drumurilor afectate de inundatii, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii privind Proiectul de reconstructie a drumurilor afectate de inundatii, semnat la Bucuresti  la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 mai 2006.

Nr. 794.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populatiei, pentru încălzirea locuintei si prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Alineatul (1) al articolului 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 48 din 15 iunie 2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populatiei, pentru încălzirea locuintei si prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 24 iunie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 430/2004, va avea următorul cuprins:

“Art.2. – (1) Sumele disponibile conform art. 1 se utilizează pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distribuire a energiei termice în vederea atingerii parametrilor optimi pentru reducerea costurilor de productie, astfel încât să fie posibilă eliminarea treptată a subventiilor pentru energia termică livrată populatiei, precum si pentru rambursarea împrumuturilor contractate în acelasi scop si plata dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente acestora.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 7 iunie 2006.

Nr. 228.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populatiei, pentru încălzirea locuintei si prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populatiei, pentru încălzirea locuintei si prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 iunie 2006.

Nr. 810.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 367

din 4 mai 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (5) si art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiuc㠖 procuror

Mădălina Stefania Diaconu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (5) si art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Mihaela Anca Limona în Dosarul nr. 42/Com/2006 al Tribunalului Ialomita – Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra notelor scrise depuse la dosar de autorul exceptiei, în sustinerea acesteia.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 24 ianuarie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 42/Com/2006, Tribunalul Ialomita – Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (5) si art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată. Exceptia a fost ridicată de către Mihaela Anca Limona cu prilejul solutionării unui recurs comercial.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în mod sumar, că textele criticate încalcă prevederile art. 21 si 24 din Constitutie, referitoare la accesul liber la justitie si la dreptul la apărare, deoarece această procedură de executare simplificată creează o situatie net dezavantajoasă pentru debitor, în ceea ce priveste formularea apărărilor, administrarea probelor si posibilitatea promovării căilor de atac.

Tribunalul Ialomita – Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului apreciază că textele legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 8 alin. (5) si art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001. Art. 8 alin. (5) a fost modificat prin art. I pct. 12 din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 26 mai 2004, iar alineatul (2) al art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 a fost modificat prin art. I pct. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 5 noiembrie 2002.

Dispozitiile criticate au următoarea redactare:

– Art. 8 alin. (5): “Hotărârea prin care a fost respinsă cererea în anulare este irevocabilă.“;

– Art. 10: “(1) Cel interesat poate face contestatie la executare, potrivit dispozitiilor Codului de procedură civilă.

(2) Prin contestatia la executare debitorul poate invoca apărări de fond împotriva titlului executoriu, cu exceptia cazului în care a formulat, potrivit art. 8, cerere în anulare împotriva ordonantei de admitere a cererii creditorului.“

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor texte de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor art. 21 si 24 din Constitutie, referitoare la accesul liber la justitie si la dreptul la apărare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

Cu privire la art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, Curtea constată că acestea nu au legătură cu solutionarea cauzei, întrucât se aplică în stadiul procesual al contestatiei la executare, or, cauza de fată se află în stadiul procesual al cererii în anulare. În consecintă, potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, exceptia de neconstitutionalitate a art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 este inadmisibilă.

Referitor la art. 8 alin. (5) din acelasi act normativ, Curtea retine că procedura somatiei de plată este o procedură specială în materia executării creantelor, iar legiuitorul are dreptul exclusiv de a reglementa procedura de judecată, conform prevederilor art. 126 alin. (2) din Constitutie, potrivit cărora “Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege“, evident cu conditia ca nici o normă de procedură să nu contravină vreunei dispozitii constitutionale.

Cu privire la dispozitiile art. 8 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, Curtea s-a mai pronuntat de altfel prin Decizia nr. 447 din 26 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 5 ianuarie 2005, prilej cu care a constatat conformitatea textului în cauză cu Legea fundamentală, stabilind că specificul domeniului supus reglementării a impus adoptarea unor solutii diferite fată de cele din dreptul comun. Chiar dacă cererea în anulare este o cale de atac cu fizionomie juridică proprie, iar hotărârea de respingere a acesteia este irevocabilă, dispozitiile legale criticate sunt în deplină concordantă cu prevederile art. 129 din Constitutie, potrivit cărora căile de atac se exercit㠓în conditiile legii“.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, argumentarea si solutia retinute în decizia de mai sus îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

I. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Mihaela Anca Limona în Dosarul nr. 42/Com/2006 al Tribunalului Ialomita – Sectia civilă.

II. Respinge, ca fiind neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 4 mai 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mădălina Stefania Diaconu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 411

din 16 mai 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 alin. 3 din Codul familiei

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Ion Tiuc㠖 procuror

Daniela Ramona Maritiu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 alin. 3 din Codul familiei, exceptie ridicată de Stan Liviu Iulian în Dosarul nr. 26.607/299/2005 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal răspund personal si asistati de avocati autorul exceptiei si partea Mioara Manuela Stan, lipsă fiind Primăria Sectorului 1 Bucuresti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, avocatul autorului exceptiei solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, deoarece textul de lege criticat conduce la o discriminare între părintele căruia nu i s-a încredintat copilul si cel căruia i s-a încredintat copilul, acesta din urmă având mai multe drepturi decât primul. Apare astfel si o restrângere nejustificată a exercitării drepturilor părintesti, deoarece părintele căruia nu i s-a încredintat copilul pierde toate drepturile părintesti, cu exceptia dreptului de a avea legături personale cu acesta, precum si de a veghea la cresterea, educarea, învătătura si pregătirea lui profesională.

Avocatul părtii Mioara Manuela Stan solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate. În acest sens, arată că în sustinerea criticii de neconstitutionalitate autorul acesteia ignoră dispozitia art. 42 din acelasi act normativ, care reglementează obligatia instantei de judecată care pronuntă divortul de a dispune si cu privire la încredintarea copiilor minori unuia dintre cei doi părinti. Părintele căruia nu i s-a încredintat copilul, din cauze obiective, nu mai poate lua măsuri disciplinare fată de copil, stabili locuinta acestuia sau de a dispune de bunurile minorului, o eventuală recunoastere a exercitiului acestor drepturi si în favoarea acestui părinte putând duce la prejudicierea intereselor copilului.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, arătând că cei doi părinti divortati se află în situatii diferite, drepturile exercitate de cei doi părinti în timpul căsătoriei nemaiputând fi exercitate, din motive obiective, în acelasi mod ca înainte de separarea acestora.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 27 februarie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 26.607/299/2005, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 alin. 3 din Codul familiei. Exceptia a fost ridicată de Liviu Iulian Stan cu ocazia solutionării unei cereri de desfacere a căsătoriei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate vin în contradictie cu prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece legăturile copilului cu părintele divortat căruia nu I s-a încredintat copilul sunt limitate, iar această limitare apare ca o sanctiune a acelui părinte. Desi până în momentul divortului ambii părinti au recunoscute de lege aceleasi drepturi în privinta copiilor lor minori, după desfacerea căsătoriei acest fapt nu mai este valabil, cei doi părinti având drepturi diferite în privinta copiilor. De asemenea, arată că textul de lege criticat contravine si prevederilor art. 53 din Legea fundamentală.

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Astfel, se arată că după încredintarea copilului către unul dintre părinti celălalt părinte continuă a avea dreptul si obligatia cresterii copilului, însă nu mai are exercitiul pazei si supravegherii copilului, exercitiul drepturilor de a lua măsuri disciplinare fată de copil, de a stabili locuinta copilului si de a dispune cu privire la bunurile copilului, determinat de împrejurarea că măsura încredintării presupune locuirea si convietuirea copilului cu celălalt părinte si în mod obiectiv aceste drepturi nu pot fi exercitate de părintele care nu locuieste cu copilul. Eventualitatea recunoasterii exercitiului tuturor acestor drepturi si în favoarea celuilalt părinte divortat, care are alt domiciliu decât al copilului, ar putea duce la imposibilitatea luării măsurilor ce se impun cu privire la copil, atunci când ele sunt necesare, iar întârzierea să fie vătămătoare pentru interesele acestuia din urmă.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece în cazul părintilor divortati sau separati exercitarea drepturilor părintesti poate avea de suferit din cauza unor elemente obiective precum domiciliul diferit al părintilor, distanta dintre părinti sau situatia unuia sau altuia dintre acestia. Nu poate exista o egalitate între părintii divortati, deoarece prioritar este interesul copilului, în sensul stabilirii unui domiciliu si a unui mediu de viată stabil. Astfel, legiuitorul este nevoit să intervină în această situatie obiectivă si să stabilească căruia din părinti i se încredintează copilul si care dintre părinti va exercita paza, supravegherea si cresterea copilului. În mod corelativ, celălalt părinte va continua să-si exercite drepturile asupra copilului, dar într-o măsură mai mică, determinată de distanta dintre părinti, fără ca în acest mod să se aducă atingere prevederilor art. 16 alin. (1) si ale art. 53 din Constitutie.

Avocatul Poporului arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că instituirea unui tratament juridic diferit în ceea ce priveste părintele divortat căruia nu i s-a încredintat minorul, fată de celălalt părinte, este justificată în mod obiectiv si rezonabil de faptul că cei doi părinti se află în situatii juridice care nu sunt identice si nici similare. De asemenea, arată că nu poate fi retinută nici afirmatia potrivit căreia textul de lege criticat contravine prevederilor art. 53 din Constitutie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 43 alin. 3 din Codul familiei, cu următorul continut: “Părintele divortat, căruia nu i s-a încredintat copilul, păstrează dreptul de a avea legături personale cu acesta, precum si de a veghea la cresterea, educarea, învătătura si pregătirea lui profesională.“

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea în drepturi si ale art. 53 referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aplicarea dispozitiilor de lege criticate este subsecventă pronuntării de către instanta de judecată a divortului între soti. Desfacerea căsătoriei prin divort si implicit separarea părintilor unul de celălalt va duce evident la modificarea modului de exercitare a drepturilor si îndatoririlor părintesti, acestea realizându-se pe viitor prin moduri specifice. Astfel, părintele divortat, căruia i s-a încredintat copilul, exercită cu privire la acesta drepturile părintesti, iar părintele divortat, căruia nu i s-a încredintat copilul, păstrează dreptul de a avea legături personale cu acesta, precum si de a veghea la cresterea, educarea, învătătura si pregătirea lui profesională, deci acesta îsi păstrează dreptul si îndatorirea de a contribui efectiv la cresterea copilului.

Părintele căruia nu i s-a încredintat copilul păstrează exercitiul drepturilor părintesti, chiar dacă acesta apare ca fiind diferit fată de exercitiul drepturilor părintesti din timpul căsătoriei si fată de exercitiul drepturilor părintesti al părintelui căruia i s-a încredintat copilul. Aceste diferentieri sunt determinate de separarea părintilor si de imposibilitatea obiectivă de mentinere si după desfacerea căsătoriei a acelorasi modalităti de exercitiu a drepturilor si îndatoririlor părintesti. Astfel, se constată că nu poate fi retinută critica potrivit căreia dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie. De altfel, părintele divortat căruia nu i s-a încredintat copilul poate solicita instantei judecătoresti, în cazul schimbării împrejurărilor, potrivit art. 44 din Codul familiei, modificarea măsurilor privitoare la drepturile si obligatiile personale sau patrimoniale între părintii divortati si copii. Astfel, el poate introduce actiune în justitie prin care să solicite încredintarea copilului aflat la celălalt părinte, în situatia în care s-au schimbat împrejurările care au fost avute în vedere la încredintarea minorului.

În ceea ce priveste pretinsa încălcare a dispozitiilor art. 53 din Constitutie, Curtea retine că acestea sunt aplicabile numai în ipoteza în care există o restrângere a exercitării drepturilor si libertătilor fundamentale, restrângere care, astfel cum s-a arătat anterior, nu s-a constatat.

De altfel, Curtea s-a mai pronuntat cu privire la constitutionalitatea art. 43 alin. 3 din Codul familiei, statuând prin Decizia nr. 82 din 25 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 26 martie 2003, că dreptul părintelui divortat, căruia nui s-a încredintat copilul, de a avea legături personale cu acesta si de a veghea la cresterea, educarea, învătătura si pregătirea lui profesională, prin derogare de la regula potrivit căreia orice drept dă expresie unui interes legitim, este recunoscut în considerarea interesului exclusiv al copilului. Mai mult, reglementarea criticată instituie o modalitate prin care autoritătile publice îsi îndeplinesc obligatiile de a respecta si a ocroti viata intimă, familială si privată, constituind totodată o componentă a regimului special de protectie si asistentă a copiilor si tinerilor în realizarea drepturilor lor.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 alin. 3 din Codul familiei, exceptie ridicată de Liviu Iulian Stan în Dosarul nr. 26.607/299/2005 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 mai 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Prescriptiei tehnice PT R6–2002, editia 1, “Cerinte tehnice privind montarea, punerea în functiune, exploatarea, repararea si verificarea tehnică a ascensoarelor electrice si hidraulice de persoane si/sau de materiale“, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 577/2002

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 182/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 28 martie 2005,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. I. – Prescriptia tehnică PT R6–2002, editia 1, “Cerinte tehnice privind montarea, punerea în functiune, exploatarea, repararea si verificarea tehnică a ascensoarelor electrice si hidraulice de persoane si/sau de materiale“, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 577/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 din 14 decembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După punctul 1.5 “Abrevieri“ al capitolului 1 se introduce un nou punct, punctul 1.6 “Recomandări“, cu următorul cuprins:

“1.6. Recomandări

1.6.1. ISCIR recomandă detinătorilor/întretinătorilor de ascensoare montarea de apărătoare de cabină, care vor contribui la ridicarea gradului de protectie la căderea în put.

1.6.2. ISCIR recomandă, în vederea evitării producerii unor accidente ca urmare a deschiderii unor usi de ascensor, fără ca acesta să fie prezent la palier, prin interventia asupra broastei de către persoane neautorizate, montarea unor sisteme de avertizare acustică care să atentioneze existenta unei usi de palier deschise atât cu cabina la palier, cât si fără prezenta cabinei la palier.“

2. La capitolul 6, după litera j) a punctului 6.2 se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

“k) dacă există iluminat permanent de sigurantă în putul liftului, în conformitate cu proiectul initial al ascensorului.“

3. Punctul I.3.1 din anexa I la prescriptia tehnică va avea următorul cuprins:

“I.3.1. În cazul reparatiilor prevăzute la pct. I.2.1 si I.2.2 se întocmeste un proiect de reparatii care se atasează la documentatia de reparatie.

Proiectele de reparatie vor fi avizate de către un montator de ascensoare pentru reparatiile prevăzute la pct. I.2.1 si I.2.2.

Prin avizarea proiectelor de mai sus se întelege aplicarea pe proiectul de reparatii a următoarelor date:

• numele si prenumele conducătorului/reprezentantului autorizat ISCIR al montatorului de ascensoare;

• semnătura acestuia;

• data aplicării ZZ.LL.AAAA;

• stampila montatorului de ascensoare.“

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

Bucuresti, 11 aprilie 2006.

Nr. 265.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind reabilitarea, modernizarea si repararea aparaturii medicale

 

În conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 597/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare comun al Directiei generale buget si credite externe si al Directiei generale farmaceutice si aparatură medicală nr. E.M. 62/2006,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. – (1) Serviciile de reabilitare, modernizare si reparare a aparaturii medicale, pentru unitătile sanitare cu paturi, din reteaua proprie, se achizitionează prin licitatie organizată la nivel national de către Ministerul Sănătătii Publice.

(2) Achizitia serviciilor mentionate la alineatul precedent se realizează în conformitate cu prevederile legale privind achizitiile publice, în limita sumelor aprobate cu această destinatie de la bugetul de stat.

Art. 2. – Lista cuprinzând unitătile sanitare cu paturi, tipul si numărul de aparate medicale care vor fi reabilitate, modernizate si reparate, după caz, este prevăzută în anexă.

Art. 3. – (1) Unitătile sanitare cu paturi, mentionate în anexă, încheie contracte de achizitii publice pentru servicii de reabilitare, modernizare si reparare a aparaturii medicale nominalizate, aflată în dotare, cu furnizorii si la preturile adjudecate la licitatia organizată de Ministerul Sănătătii Publice.

(2) Contractele au termen de valabilitate data de 31 decembrie 2006.

Art. 4. – (1) Finantarea de la bugetul de stat a fondurilor aprobate cu această destinatie se efectuează de Ministerul Sănătătii Publice prin directiile de sănătate publică, pe baza cererilor fundamentate ale unitătilor sanitare cu paturi nominalizate îm anexă.

(2) Decontarea serviciilor de reabilitare, modernizare, reparare a aparaturii medicale se efectuează în baza contractelor încheiate între unitătile sanitare cu paturi si furnizori, în limita sumelor aprobate de la bugetul de stat cu această destinatie si pe baza documentelor justificative.

Art. 5. – Ministerul Sănătătii Publice, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si unitătile sanitare cu paturi nominalizate în anexă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. – Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 30 mai 2006.

Nr. 619.

 

ANEXĂ

 

LISTA

aparaturii medicale care se reabilitează, modernizează si repară în anul 2006

 

1. Echipamente de radioterapie, inclusiv sistem de tratament GAMMA-PLAN

SERVICII DE REABILITARE SI MODERNIZARE

 

Nr.

crt.

Judetul

Denumirea unitătii sanitare

Tipul aparatului

Bucăti

1.

Bacău

Spitalul Judetean Bacău

ROCUS M40

1

2.

Galati

Spitalul Judetean Galati

ROCUS M40

1

 

TOTAL:

 

 

2

 

2. Aparatură de sterilizare tip ISM

SERVICII DE REABILITARE SI MODERNIZARE

 

Nr.

crt.

Judetul

Denumirea unitătii sanitare

Tipul aparatului

Bucăti

1.

Brăila

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie

ISM

2

2.

Bistrita-Năsăud

Spitalul Orăsenesc “Dr. George Tifon“ Năsăud

ISM

2

3.

Călărasi

Spitalul Municipal Oltenita

ISM

2

4.

Dâmbovita

Spitalul Municipal Pucioasa

ISM

1

Spitalul Municipal Moreni

ISM

2

5.

Dolj

Spitalul Municipal Calafat

ISM

2

6.

Gorj

Spitalul Municipal Motru

ISM

1

7.

Galati

Spitalul Judetean Galati

ISM

1

8.

Ialomita

Spitalul Municipal Fetesti

ISM

2

9.

Ilfov

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea

ISM

1

10.

Mehedinti

Spitalul Orăsenesc Strehaia

ISM

1

11.

Maramures

Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare

ISM

2

Spitalul de Boli Infectioase Baia Mare

ISM

1

Spitalul Orăsenesc Viseul de Sus

ISM

1

12.

Olt

Spitalul Municipal Caracal

ISM

2

Spitalul Orăsenesc Bals

ISM

2

13.

Prahova

Spitalul Orăsenesc Vălenii de Munte

ISM

2

14.

Suceava

Spitalul Orăsenesc Gura Humorului

ISM

1

15.

Timis

Spitalul Municipal Lugoj

ISM

2

16.

Vaslui

Spitalul de Adulti Bârlad

ISM

2

 

 

Spitalul Municipal Husi

ISM

2

 

TOTAL:

 

 

34

 

3. Dispozitive medicale de medicină nucleară tip GAMMA CAMERA

 

SERVICII DE REPARATII

 

Nr.

crt.

Judetul

Denumirea unitătii sanitare

Tipul aparatului

Bucăti

1.

Dâmbovita

Spitalul Judetean Târgoviste

GAMMA

CAMERA 1

2.

Dolj

Spitalul Judetean Craiova

GAMMA

CAMERA 1

3.

Sibiu

Spitalul Judetean Sibiu

GAMMA

CAMERA 1

4.

Timis

Spitalul Judetean Timisoara

GAMMA

CAMERA 1

5.

Bucuresti

Spitalul “Carol Davila“

GAMMA

CAMERA 1

 

TOTAL:

 

 

5