MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 533         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 21 iunie 2006

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

670/254. – Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea derulării programului, respectiv a subprogramelor nationale cu scop curativ finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2006, si a normelor metodologice de organizare, finantare, monitorizare si control al acestora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 670 din 12 iunie 2006

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 254 din 7 iunie 2006

 

ORDIN

pentru aprobarea derulării programului, respectiv a subprogramelor nationale cu scop curativ finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2006, si a normelor metodologice de organizare, finantare, monitorizare si control al acestora

 

În temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, al Hotărârii Guvernului nr. 706/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate si pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, si al Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

văzând Referatul de aprobare nr. 595/2006 al Ministerului Sănătătii Publice si al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 2.079/2006,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. – (1) Se aprobă derularea programului national cu scop curativ, respectiv a subprogramelor, denumite în continuare program, respectiv subprograme, finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, gestionat de Casa Natională de Asigurări de Sănătate, în anul 2006.

(2) Se aprobă Normele metodologice de organizare, finantare, monitorizare si control al programului/ subprogramelor finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, precum si sistemul de raportare a indicatorilor specifici, în anul 2006, prevăzute în anexa nr. I.

Art. 2. – (1) Programul finantat din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate are ca scop îmbunătătirea stării de sănătate si cresterea sperantei de viată a bolnavilor cu afectiuni cu risc crescut.

(2) Programul, respectiv subprogramele finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, sumele aferente acestora, scopul, obiectivele, criteriile de eligibilitate stabilite de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii Publice, indicatorii specifici de monitorizare (fizici si de eficientă) si natura cheltuielilor sunt prevăzute în anexa nr. II.

(3) Unitătile sanitare prin care se derulează programul, respectiv subprogramele prevăzute la alin. (2), sunt nominalizate de ministerele în subordinea cărora functionează si aprobate de Ministerul Sănătătii Publice si sunt prevăzute în anexa nr. III.

Art. 3. – (1) Sumele alocate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru finantarea subprogramelor se utilizează pentru asigurarea în spital si în ambulatoriu a unor medicamente si materiale sanitare specifice unor boli cronice cu risc crescut si pentru asigurarea serviciilor de supleere renală (inclusiv medicamente si/sau materiale sanitare specifice).

(2) Casa Natională de Asigurări de Sănătate va estima numărul de bolnavi care urmează să fie beneficiari ai fiecărui subprogram, în functie de propunerile comisiilor de specialitate (numărul de bolnavi eligibili, tendinta morbiditătii specifice, terapia specifică) si de nivelul sumelor aprobate pentru medicamente si materiale sanitare specifice, respectiv servicii de supleere a functiei renale, ce se achizitionează pentru subprograme.

Art. 4. – Unitatea sanitară nominalizată să deruleze subprograme raportează casei de asigurări de sănătate indicatorii specifici pe baza evidentei tehnico-operative.

Art. 5. – (1) Decontarea medicamentelor si/sau a materialelor sanitare specifice si a serviciilor medicale de supleere renală se realizează lunar de casele de asigurări de sănătate, din fondurile aprobate cu această destinatie.

(2) Casele de asigurări de sănătate răspund de asigurarea, urmărirea si controlul utilizării fondurilor aprobate pentru derularea subprogramelor finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(3) Casele de asigurări de sănătate răspund de evaluarea, monitorizarea si controlul derulării subprogramelor pe baza indicatorilor raportati de unitătile sanitare prin care se derulează subprogramele.

(4) Casele de asigurări de sănătate vor raporta Casei Nationale de Asigurări de Sănătate utilizarea sumelor contractate potrivit destinatiei acestora, precum si numărul de bolnavi tratati, valoarea medicamentelor si/sau a materialelor sanitare consumate pentru tratamentul bolnavilor, valoarea serviciilor de supleere renală si costul mediu/bolnav tratat.

(5) Trimestrial, Casa Natională de Asigurări de Sănătate va transmite Ministerului Sănătătii Publice un raport privind derularea programului, respectiv a subprogramelor de sănătate finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate.

(6) Raportul prevăzut la alin. (5) va fi transmis în termen de maximum 45 de zile de la încheierea trimestrului si va contine:

– situatia centralizată a indicatorilor fizici si de eficientă pentru fiecare program, respectiv subprogram de sănătate;

– aspecte deosebite în derularea programelor, respectiv a subprogramelor de sănătate;

– eventualele propuneri de îmbunătătire a activitătilor pe programe.

Art. 6. – (1) Achizitia, în conditiile legii, a unor medicamente si/sau materiale sanitare specifice ce se acordă în spital si în ambulatoriu se efectuează prin licitatie la nivel national, pentru următoarele subprograme:

– “Tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA si postexpunere (profesională si verticală)“;

– “Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză“;

– “Tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice“;

– “Tratamentul bolnavilor cu boli neurologice: scleroza multiplă“;

– “Tratamentul de supleere a functiei renale a bolnavilor cu insuficientă renală cronică“ (medicamente si materiale sanitare);

– “Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat“.

(2) Pentru subprogramele pentru care nu se organizează licitatie la nivel national, achizitionarea medicamentelor si/sau a materialelor sanitare specifice se face, în conditiile legii, de către unitătile sanitare care derulează subprogramele respective.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică si subprogramului “Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză“, pentru achizitia materialelor sanitare specifice.

(4) Lista medicamentelor si materialelor sanitare specifice ce se achizitionează potrivit alin. (2) si (3) se stabileste la propunerea comisiilor de specialitate si se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

(5) Pentru subprogramul “Tratamentul de supleere a functiei renale a bolnavilor cu insuficientă renală cronică“, serviciile de supleere renală (cu exceptia medicamentelor si a materialelor sanitare specifice) se realizează în baza contractelor încheiate între casele de asigurări de sănătate si unitătile sanitare prin care se derulează subprogramul, conform prevederilor din Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

(6) Procedura de achizitie publică prin licitatie la nivel national se organizează de Ministerul Sănătătii Publice împreună cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate. (7) Până la organizarea licitatiei la nivel national, în anul 2006, respectiv încheierea contractelor cu furnizorii de medicamente si materiale sanitare specifice desemnati câstigători ai licitatiei la nivel national, aprovizionarea cu medicamente si/sau materiale sanitare specifice ce se acordă în spital si în ambulatoriu se efectuează în conditiile legii.

(8) Distributia la nivelul unitătilor sanitare a medicamentelor si materialelor sanitare specifice, aferente subprogramelor de sănătate prevăzute la alin. (1), se face pe baza contractelor încheiate între Casa Natională de Asigurări de Sănătate, în calitate de achizitor, si furnizorii de medicamente si materiale sanitare specifice declarati câstigători la licitatiile nationale.

Art. 7. – Modificarea structurii, sumelor si indicatorilor specifici pentru evaluare si monitorizare, aferente subprogramelor, pe parcursul derulării acestora, se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, la propunerea fundamentată a ordonatorilor de credite.

Art. 8. – Conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de hemodializă si dializă peritoneală în sistem ambulatoriu, contractate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate cu centrele-pilot, se aprobă prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu avizul Ministerului Sănătătii Publice.

Art. 9. – Ministerul Sănătătii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, autoritătile de sănătate publică si alte institutii publice implicate, precum si unitătile sanitare prin care se derulează subprograme vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 10. – Anexele nr. I–III fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 11. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

ANEXA Nr. I

 

NORME METODOLOGICE

de organizare, finantare, monitorizare si control al programului/subprogramelor finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, precum si sistemul de raportare a indicatorilor specifici, în anul 2006

 

I. Finantarea subprogramelor

1. Din bugetul aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, Casa Natională de Asigurări de Sănătate finantează programul national cu scop curativ în vederea realizării scopului si obiectivelor stabilite prin lege.

2. a) Sumele alocate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru finantarea programului/subprogramelor se utilizează pentru asigurarea în spital si în ambulatoriu a unor medicamente si materiale sanitare specifice tratamentului unor boli cronice cu risc crescut si asigurarea serviciilor de supleere renală (inclusiv medicamente si/sau materiale sanitare specifice). Lista medicamentelor si materialelor sanitare specifice se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru subprogramele pentru care nu se organizează licitatie la nivel national, respectiv este cuprinsă în documentatia de licitatie pentru subprogramele cu achizitie prin licitatie la nivel national.

b) Sumele aferente subprogramelor pentru care achizitia de medicamente si materiale sanitare specifice nu se efectuează prin licitatie la nivel national sunt cuprinse în contractele încheiate, distinct, între casele de asigurări de sănătate si unitătile sanitare prin care se derulează subprograme.

c) Prevederile lit. b) se aplică si în cazul subprogramelor: “Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză“ (pentru materiale sanitare specifice);

– “Tratamentul de supleere a functiei renale a bolnavilor cu insuficientă renală cronică“ (pentru servicii medicale, inclusiv transportul).

Contractele prevăzute la lit. b) se realizează după modelul de contract prevăzut în anexa la prezentele norme metodologice, cu exceptia contractului pentru serviciile de supleere a functiei renale a bolnavilor cu insuficientă renală cronică, care se va realiza conform prevederilor din Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

d) Sumele aferente derulării contractelor de achizitii publice ca urmare a licitatiei la nivel national, încheiate si derulate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate, precum si cele aferente subprogramelor pentru care nu se organizează astfel de licitatii sunt evidentiate în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate la capitolul 66.05 “Sănătate“, titlul 20 “Bunuri si servicii“, articolele 66.05.02 “Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele nationale cu scop curativ“, 66.05.03 “Materiale sanitare specifice utilizate în programele nationale cu scop curativ“, 66.05.04 “Servicii medicale de hemodializă si dializă peritoneală“ în cadrul bugetului aprobat.

e) Sumele alocate pentru subprogramele pentru care nu se organizează licitatie la nivel national, precum si contravaloarea medicamentelor si materialelor sanitare specifice, achizitionate la nivel national, se cuprind în bugetele de venituri si cheltuieli ale unitătilor sanitare, se aprobă odată cu acestea si se utilizează potrivit destinatiilor stabilite.

3. a) Medicamentele si materialele sanitare specifice ce se acordă în ambulatoriu în cadrul subprogramelor se asigură prin farmaciile din cadrul unitătilor sanitare prin care se derulează subprogramul.

b) Eliberarea medicamentelor si materialelor sanitare mentionate la lit. a) se face pe bază de prescriptie medicală (condica de medicamente sau reteta medicală, după caz).

4. a) Unitătile sanitare prin care se derulează subprograme în baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate prezintă acestora, până la data de 5 a lunii următoare, rapoarte pentru luna precedentă, conform machetelor transmise de Casa Natională de Asigurări de Sănătate, precum si sumele achitate, conform copiei ordinului de plată (cu stampila trezoreriei) cu care s-a achitat contravaloarea facturii pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice aprovizionate pentru luna precedentă, si cererea justificativă, însotită de copia de pe factura emisă de furnizor pentru medicamentele si/sau materialele sanitare specifice aprovizionării pentru luna în curs.

b) Casele de asigurări de sănătate vor analiza situatiile prezentate si gradul de utilizare a resurselor puse la dispozitie anterior si vor deconta, în limita sumei prevăzute în contract, în termen de 5 zile de la primire, contravaloarea facturii prezentate în copie de unitatea prestatoare de servicii medicale pentru medicamentele si/sau materialele sanitare specifice, cuprinse în ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprovizionate pentru luna curentă în cadrul subprogramelor.

c) Neprezentarea documentelor prevăzute la lit. a) de către unitătile sanitare atrage prelungirea termenului de decontare până la termenul următor prezentării documentelor.

d) Nerespectarea clauzelor contractuale, în sensul utilizării fondurilor pentru alte destinatii, atrage rezilierea contractului respectiv.

e) Situatiile prevăzute la lit. d) vor fi aduse la cunostinta Casei Nationale de Asigurări de Sănătate de către organele constatatoare, în termen de 48 de ore de la data constatării.

5. Unitătile sanitare prin care se derulează subprograme pentru care achizitia medicamentelor si a materialelor sanitare specifice se realizează prin licitatie la nivel national urmează procedura cuprinsă în Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 671/253/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea si derularea contractelor de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice, necesare realizării programului, respectiv subprogramelor nationale cu scop curativ finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

II. Responsabilitătile specifice în derularea subprogramelor

6. Casa Natională de Asigurări de Sănătate poate colabora cu consilii de experti care pot cuprinde si reprezentanti ai Ministerului Sănătătii Publice, numite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

7. Casa Natională de Asigurări de Sănătate, prin directiile de specialitate, si casele de asigurări de sănătate, prin structurile cu atributii echivalente, au următoarele responsabilităti:

a) răspund de asigurarea, urmărirea si controlul utilizării fondurilor alocate pentru derularea subprogramelor;

b) realizează evaluarea si monitorizarea derulării subprogramelor prin indicatorii fizici si de eficientă realizati;

c) răspund de controlul derulării subprogramelor.

8. Unitătile sanitare prin care se derulează subprograme au următoarele responsabilităti:

– răspund de utilizarea fondurilor primite potrivit destinatiei aprobate;

– dispun măsurile necesare în vederea asigurării realizării obiectivelor subprogramului;

– răspund de organizarea, monitorizarea si buna desfăsurare a activitătilor medicale din cadrul subprogramelor de sănătate;

– răspund de raportarea corectă si la timp a datelor către casele de asigurări de sănătate;

– răspund de modul de organizare a contabilitătii, a evidentelor tehnico-operative, de utilizarea sumelor potrivit destinatiilor aprobate, cu respectarea legilor în vigoare, precum si de exactitatea si realitatea datelor raportate caselor precum si de asigurări de sănătate.

III. Evaluarea si monitorizarea subprogramelor

9. a) Evaluarea si monitorizarea subprogramelor se realizează pe baza indicatorilor specifici de monitorizare prevăzuti în anexa nr. II.

b) Indicatorii fizici si de eficientă, precum si valoarea medicamentelor si a materialelor sanitare consumate pentru tratamentul bolnavilor, valoarea serviciilor de supleere renală (inclusiv medicamentele si materialele sanitare specifice), corespunzătoare subprogramelor finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, se transmit caselor de asigurări de sănătate si Casei Nationale de Asigurări de Sănătate în vederea analizei acestora.

c) Indicatorii de eficientă reprezintă costul mediu/bolnav tratat si se calculează ca raport între valoarea medicamentelor si/sau a materialelor sanitare specifice consumate pentru tratamentul bolnavilor si numărul de bolnavi beneficiari în cadrul fiecărui subprogram, iar pentru serviciile de supleere renală, ca raport între cheltuielile cu serviciile de supleere renală (inclusiv medicamente si materiale sanitare) si numărul de bolnavi dializati.

d) Unitătile sanitare care derulează subprograme transmit caselor de asigurări de sănătate raportări lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) si anuale, cuprinzând numărul de bolnavi tratati si valoarea medicamentelor si/sau a materialelor sanitare specifice utilizate în tratamentul acestora, precum si valoarea serviciilor de supleere renală.

e) Unitătile sanitare care derulează subprograme au obligatia de a organiza evidenta bolnavilor care beneficiază de medicamente si/sau de materiale sanitare specifice prescrise si eliberate în cadrul programelor, precum si de servicii de supleere renală prin înregistrarea la nivel de pacient, în format electronic, a următorului set minim de informatii: CNP, diagnostic specific subprogramului, medicul curant, perioada pentru care s-a făcut recomandarea pentru tratament si schema terapeutică prescrisă din program.

Această evidentă va fi pusă la dispozitie caselor de asigurări de sănătate lunar, până la data de 5 a lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea.

f) Casele de asigurări de sănătate transmit Casei Nationale de Asigurări de Sănătate lunar, trimestrial (cumulat de la începutul anului) si anual, până la data de 15 a lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea, sumele alocate de acestea pentru fiecare subprogram de sănătate, sumele utilizate de unitătile prestatoare de servicii medicale care derulează subprograme, precum si indicatorii fizici si de eficientă.

10. Trimestrial si anual, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, prin directiile de specialitate, si casele de asigurări de sănătate, prin structurile cu atributii echivalente, realizează evaluarea derulării subprogramelor prin analiza comparativă a indicatorilor prevăzuti fată de cei realizati.

IV. Controlul derulării subprogramelor

11. Controlul indicatorilor din subprogramele de sănătate va urmări, în principal, următoarele obiective:

a) încadrarea în bugetul aprobat, precum si măsura în care fondurile alocate au fost utilizate potrivit destinatiilor stabilite pentru realizarea obiectivelor propuse în subprogramul respectiv;

b) respectarea de către persoanele implicate a responsabilitătilor legate de derularea subprogramelor de sănătate;

c) realitatea indicatorilor raportati;

d) acuratetea si validarea datelor colectate si raportate;

e) eventuale obstacole sau disfunctionalităti în derularea subprogramelor.

12. În urma fiecărui control se va întocmi un raport care va fi discutat cu persoanele responsabile cu derularea subprogramelor respective, în vederea remedierii eventualelor disfunctionalităti, urmând ca în termen de 30 de zile să se stabilească rezultatele finale ale controlului. În cazul în care casa de asigurări de sănătate identifică probleme ce nu pot fi solutionate la nivel local, acestea vor fi transmise spre solutionare Directiei monitorizare si corp control din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

Pentru anul 2006, controlul anual se va efectua până la data de 15 februarie 2007.

 

ANEXĂ

la normele metodologice

 

CONTRACT

pentru finantarea subprogramelor din cadrul programului national cu scop curativ în anul 2006

 

I. Părtile contractante

Casa de Asigurări de Sănătate ....................................................., cu sediul în municipiul/orasul ......................................, str. ................................... nr. ......, judetul/sectorul ............................., telefon/fax ..................., reprezentată prin presedinte-director general ..................................................... si director economic ................................................, pe de o parte, si

unitatea sanitară ......................................................., cu sediul în ....................................., str. .............................. nr. ......, telefon ................, fax ................., reprezentată prin ....................................................., având actul de înfiintare/organizare nr. ......, Autorizatia sanitară de functionare nr. ....................................., Certificatul de acreditare nr. ........................, codul fiscal ................................ si contul nr. ........................................, deschis la Trezoreria Statului, copie de pe dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical

II. Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract îl constituie finantarea subprogramelor din cadrul programului national cu scop curativ

......................................................................................................................................................................................................,

(se specifică fiecare subprogram)

pentru asigurarea medicamentelor si/sau a materialelor sanitare specifice, ..............................................................................,

(se completează, după caz, în functie de subprograme)

necesare în terapia în spital/în spital si ambulatoriu, conform Hotărârii Guvernului nr. 706/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate si pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, si a Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 670/254/2006 pentru aprobarea derulării programului, respectiv subprogramelor nationale cu scop curativ finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2006, si a Normelor metodologice de organizare, finantare, monitorizare si control al acestora.

III. Durata contractului

3.1. Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui si până la data de 31 decembrie 2006.

3.2. Durata prezentului contract se poate prelungi, cu acordul părtilor, în conditiile legii.

IV. Obligatiile părtilor

4.1. Obligatiile casei de asigurări de sănătate

4.1.1. Casa de Asigurări de Sănătate .... se obligă să asigure fonduri pentru derularea subprogramelor în cadrul bugetului aprobat cu această destinatie, decontând lunar, în limita contractului, contravaloarea facturilor pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice, necesare asigurării în spital si în ambulatoriu, după caz, a tratamentului pentru bolnavii cu afectiunile cuprinse în subprograme.

4.1.2. Finantarea subprogramelor se face din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, în cadrul bugetului aprobat pentru cheltuieli materiale si prestări de servicii cu caracter medical la subcapitolul respectiv.

4.1.3. Sumele alocate sunt stabilite în functie de numărul de bolnavi tratati si de costul mediu pe bolnav.

4.1.4. Medicamentele si/sau materialele sanitare ce se acordă în ambulatoriu în cadrul programelor se asigură prin farmacia unitătii sanitare prin care acestea se derulează.

4.1.5. Eliberarea medicamentelor si a materialelor sanitare mentionate la pct. 4.1.4 se face pe bază de prescriptie medicală (condică de medicamente sau retetă medicală, după caz).

4.1.6. Casa de Asigurări de Sănătate ...... analizează indicatorii prezentati în decontul înaintat de unitatea sanitară, precum si gradul de utilizare a fondurilor puse la dispozitie anterior.

4.1.7. Casa de Asigurări de Sănătate ...... decontează, în termen de 5 zile, în baza cererilor justificative transmise de unitatea sanitară, în limita sumei prevăzute în contract, contravaloarea facturii, prezentată în copie, pentru medicamentele si/sau materialele sanitare specifice, necesare tratamentului din luna curentă.

4.2. Obligatiile unitătii sanitare .........

Unitatea sanitară are următoarele obligatii:

4.2.1. să elaboreze strategii de profilaxie primară, secundară si tertiară pentru bolile cuprinse în subprogram;

4.2.2. să utilizeze fondurile primite pentru fiecare subprogram de sănătate, potrivit destinatiei acestora;

4.2.3. să dispună măsuri pentru gestionarea eficientă a mijloacelor materiale si bănesti;

4.2.4. să organizeze evidenta cheltuielilor pe fiecare subprogram si pe subdiviziunile clasificatiei bugetare atât în prevederi, cât si în executie;

4.2.5. să se asigure că serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract se încadrează din punctul de vedere al calitătii în normele privind calitatea asistentei medicale, elaborate în conditiile legii;

4.2.6. să furnizeze tratamentul adecvat si să prescrie medicamentele conform reglementărilor în vigoare;

4.2.7. să efectueze achizitia medicamentelor si/sau a materialelor sanitare specifice, în conditiile legii;

4.2.8. să transmită casei de asigurări de sănătate raportări lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) si anuale privind sumele utilizate pe fiecare program, precum si indicatorii realizati, răspunzând atât de exactitatea si realitatea datelor raportate pentru justificarea plătii contravalorii facturii pentru medicamentele si/sau materialele sanitare specifice procurate în luna precedentă, cât si a indicatorilor raportati;

4.2.9. să organizeze evidenta nominală si în baza codurilor numerice personale pentru bolnavii care beneficiază de medicamente si/sau de materiale sanitare specifice, prescrise si eliberate în cadrul subprogramelor.

Până la data de 5 a lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea va raporta casei de asigurări de sănătate evidenta nominală si în baza codurilor numerice personale pentru bolnavii tratati în cadrul subprogramelor.

V. Valoarea contractului (se detaliază fiecare subprogram)

5.1. ......... lei;

5.2. ......... lei;

5.3. ......... lei.

VI. Finantarea subprogramelor

6.1. Unitatea sanitară prezintă în primele 5 zile ale lunii curente, pentru luna expirată, decontul pentru luna precedentă, cuprinzând numărul de bolnavi tratati, valoarea medicamentelor si materialelor sanitare consumate pentru tratamentul bolnavilor, costul mediu pe bolnav, sumele achitate conform ordinului de plată (cu stampila trezoreriei) cu care s-a achitat contravaloarea facturii pentru medicamentele si/sau materialele sanitare specifice procurate în luna precedentă, precum si cererea justificativă, însotită de copia facturii emise de furnizor pentru medicamentele si/sau materialele specifice aprovizionate pentru luna în curs.

6.2. Casa de asigurări de sănătate analizează indicatorii prezentati prin decont, precum si gradul si modul de utilizare a fondurilor puse la dispozitie anterior si decontează, în limita sumei prevăzute în contract, în termen de maximum 5 zile de la primire, contravaloarea facturii prezentate în copie de unitatea sanitară pentru medicamentele si/sau materialele specifice achizitionate pentru luna curentă.

VII. Răspunderea contractuală

7.1. Unitatea sanitară are următoarele responsabilităti:

7.1.1. prin medicii coordonatori:

a) răspunde de utilizarea fondurilor primite pentru efectuarea cheltuielilor pentru medicamentele si materialele sanitare specifice;

b) răspunde de organizarea evidentei nominale si în baza codurilor numerice personale pentru bolnavii care beneficiază de medicamentele si/sau materialele sanitare specifice, prescrise în cadrul subprogramelor;

c) dispune măsurile necesare aplicării metodologiei de subprogram, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor prevăzute în acesta;

d) răspunde de organizarea, monitorizarea si de buna desfăsurare a activitătilor medicale din cadrul subprogramului;

e) răspunde de raportarea la timp a datelor către Casa de Asigurări de Sănătate ............, precum si de realitatea si exactitatea acestora;

7.1.2. prin contabilul-sef al unitătii sanitare:

– răspunde de modul de organizare a evidentelor tehnico-operative, de utilizarea sumelor alocate potrivit destinatiilor aprobate, cu respectarea normelor legale în vigoare, de exactitatea si realitatea datelor raportate lunar.

7.2. Casa de Asigurări de Sănătate .............. controlează trimestrial modul de utilizare a fondurilor alocate si analizează lunar indicatorii prezentati.

7.2.1. Controlul casei de asigurări de sănătate va urmări, în principal, următoarele:

a) dacă activitătile se desfăsoară conform reglementărilor legale în vigoare;

b) dacă se constată obstacole sau disfunctionalităti în derularea subprogramului;

c) dacă se încadrează în sumele contractate pe subprograme, dacă fondurile alocate au fost utilizate potrivit destinatiilor stabilite si dacă au servit la realizarea obiectivelor subprogramului respectiv;

d) dacă persoanele implicate respectă responsabilitătile legate de subprogram;

e) realitatea si exactitatea datelor.

7.3. Neprezentarea de către unitatea sanitară a documentelor prevăzute la pct. 4.2.8 atrage sistarea finantării.

7.4. Nerespectarea clauzelor cuprinse la pct. 4.2.2 si 4.2.8 atrage rezilierea contractului.

VIII. Solutionarea litigiilor

Litigiile apărute pe perioada derulării contractului se solutionează de părti pe cale amiabilă. În situatia în care părtile nu ajung la o întelegere, acestea se vor adresa Comisiei Centrale de Arbitraj si instantelor judecătoresti competente, după caz.

IX. Clauze speciale

9.1. Sumele înscrise în actele aditionale încheiate în anul 2006 la contractele pentru anul 2005 vor fi consemnate distinct ca sume incluse în valoarea totală a contractului pe anul 2006.

9.2. Se pot încheia acte aditionale la prezentul contract în situatia în care, prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, se aprobă modificări în volumul si în structura subprogramului, pe parcursul derulării acestuia.

9.3. Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părtile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putintă spiritului contractului, în conformitate cu prevederile legale. Dacă pe durata derulării prezentului contract expiră termenul de valabilitate a autorizatiei sanitare, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reînnoirii autorizatiei sanitare pentru toată durata de valabilitate a contractului.

X. Forta majoră

10.1. Orice împuternicire independentă de vointa părtilor, intervenită după data semnării prezentului contract si care împiedică executarea acestuia, este considerată fortă majoră si exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate fortă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revolutie, cutremur, mari inundatii, embargo.

10.2. Partea care invocă forta majoră trebuie să anunte cealaltă parte în termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de fortă majoră si, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

10.3. Dacă nu se procedează la anuntarea în termenele prevăzute mai sus a începerii si încetării cazului de fortă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părti prin neanuntarea la termen.

10.4. În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

XI. Dispozitii finale

11.1. Orice modificare poate fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părti.

11.2. În conditiile aparitiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si se vor completa în mod corespunzător.

11.3. Rezilierea contractului înainte de expirarea valabilitătii acestuia poate fi făcută numai cu acordul părtilor.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ............, în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, si se completează conform normelor legale în vigoare.

 

Casa de Asigurări de Sănătate

...................................................

Presedinte-director general,

. ..........................................

Director management si economic,

.........................................................

Medic-sef,

.........................

Vizat

Serviciul juridic

Unitatea sanitară

............................................

Director,

..........................................

Director economic/contabil-sef,

....................................................

 

ANEXA Nr. II

 

PROGRAMUL NATIONAL CU SCOP CURATIV

 

Scop

Îmbunătătirea stării de sănătate si cresterea sperantei de viată a bolnavilor

Obiective

Asigurarea de medicamente si/sau materiale sanitare specifice pentru boli cronice cu risc crescut. Asigurarea serviciilor de supleere renală (inclusiv medicamente si/sau materiale sanitare specifice)

 

PROGRAMUL NATIONAL CU SCOP CURATIV

finantat din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2006

 

Nr.

Denumirea subprogramului FNUASS

Cheltuieli materiale

si servicii: ............

[mii lei (RON)]*)

1.

Tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA si postexpunere (profesională si verticală)

135.333,29

2.

Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză

16.000,00

3.

Tratamentul bolnavilor cu afectiuni cardiovasculare prin chirurgie cardiovasculară si prin cardiologie interventională si electrofiziologie

40.240,80

4.

Tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice

288.000,00

5.

Tratamentul bolnavilor cu boli neurologice: scleroză multiplă

55.589,16

6.

Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat

150.279,68

7.

Tratamentul accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie si tratamentul cu chelatori de fier al bolnavilor cu talasemie

9.858,34

8.

Tratamentul bolnavilor cu osteoporoză si tratamentul bolnavilor cu gusă datorată carentei de iod si proliferării maligne

5.563,67

9.

Tratamentul prin endoprotezare al bolnavilor cu afectiuni articulare preexistente sau dobândite

23.212,06

10.

Tratamentul prin transplant de organe si celule al bolnavilor cu insuficiente organice ireversibile

22.000,00

11.

Tratamentul de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică

377.600,00

 

TOTAL:

1.123.677,00


*) Sumele includ si retinerea de 10%, conform art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, si retinerea de 3%, conform prevederilor Legii nr. 597/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 59/2004 privind unele măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar.

 

Potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, începând cu anul 2006 activitătile programelor de sănătate 1 si 2 finantate din FNUASS au fost preluate de Programul national cu scop curativ. Corespondenta subprogramelor este următoarea:

1. Program comunitar de sănătate publică

2. Program de prevenire si control al bolilor netransmisibile 2005

 

Nr.

Denumirea subprogramului

1.2.

Supravegherea si controlul infectiilor HIV/SIDA

1.3.

Supravegherea si controlul tuberculozei

2.1.

Prevenirea si combaterea bolilor CV

2.2.

Preventia si controlul în patologia oncologică

2.3.

Prevenire si diagnostic precoce în bolile neurologice

2.4.

Preventie si control în diabet si alte boli de nutritie

2.7.

Preventie si control al hemofiliei si talasemiei

2.8.

Preventie în patologia endocrină

2.9.

Preventie în ortopedie si traumatologie

2.12.

Transplant de organe si tesuturi

2.6.

Preventie în patologia nefrologică si dializă

 

PROGRAMUL NATIONAL CU SCOP CURATIV

2006

 

Nr.

Denumirea subprogramului

1.

Tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA si postexpunere (profesională si verticală)

2.

Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză

3.

Tratamentul bolnavilor cu afectiuni cardiovasculare prin chirurgie cardiovasculară si prin cardiologie interventională si electrofiziologie

4.

Tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice

5.

Tratamentul bolnavilor cu boli neurologice: scleroză multiplă

6.

Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat

7.

Tratamentul accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie si tratamentul cu chelatori de fier al bolnavilor cu talasemie

8.

Tratamentul bolnavilor cu osteoporoză si tratamentul bolnavilor cu gusă datorată carentei de iod si proliferării maligne

9.

Tratamentul prin endoprotezare al bolnavilor cu afectiuni articulare preexistente sau dobândite

10.

Tratamentul prin transplant de organe si celule al bolnavilor cu insuficiente organice ireversibile

11.

Tratamentul de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică

 

SUBPROGRAMUL Nr. 1

 

Tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA si postexpunere (profesională si verticală)

 

Obiective:

Asigurarea în spital si în ambulatoriu a medicamentelor antiretrovirale si pentru infectiile asociate persoanelor cu infectie HIV/SIDA si postexpunere (profesională si verticală).

Criterii de eligibilitate pentru tratamentul cu ARV:

1. Pentru bolnavii cu infectie HIV/SIDA

a) Criterii de includere:

– infectie HIV simptomatică;

– infectie HIV asimptomatică + criterii imunologice;

– infectie HIV asimptomatică + criterii virusologice;

– limfocite CD4 < 350/mmc;

– limfocite CD4 > 350/mmc, dar cu o rată mare de scădere;

– nivelul încărcăturii virale (RNA-HIV plasmatic) > 100.000 copii/ml;

– nivelul încărcăturii virale (RNA-HIV plasmatic) < 100.000 copii/ml, dar cu o rată mare de crestere.

b) Criterii de excludere:

– stadiul de SIDA terminal;

– infectii oportuniste acute la initierea terapiei specifice;

– alte tratamente instituite cu potential toxic medular, neurotoxic, hepatotoxic;

– tulburări digestive severe: tulburări de deglutitie, vărsături si diaree incoercibile;

– convulsii greu de controlat;

– hematologice: Hb < 9 g/dl; neutrofile < 750/mmc;

– creatinina > 1,7 mg/dl (pentru valori mai mari ale creatininei serice se impune reducerea dozelor de ARV pe baza calculării clearence-ului creatininei urinare);

– ALT > 3 x N;

– bilirubinemie > 3 x N;

– amilazemie > N;

– imposibilitatea asigurării de către bolnav a aderentei si compliantei la tratament.

2. Pentru pacientii postexpunere

– gravide HIV-pozitive si nou-născuti până la vârsta de 6 săptămâni;

– expuneri profesionale accidentale.

Indicatori specifici de monitorizare:

Indicatori fizici:

– număr de persoane infectate HIV/SIDA tratate – 6.400;

– număr de persoane postexpunere tratate – 100.

Indicatori de eficientă:

– cost mediu/bolnav HIV/SIDA tratat/an – 21,1322 mii lei (RON);

– cost mediu/persoană tratată postexpunere/an – 0,8730 mii lei (RON).

Natura cheltuielilor subprogramului:

– cheltuieli pentru medicamente antiretrovirale si pentru infectii asociate.

 

SUBPROGRAMUL Nr. 2

 

Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză

 

Obiective:

Asigurarea medicamentelor specifice, în spital si în ambulatoriu, pentru tratamentul tuberculozei si a materialelor sanitare specifice pentru examene bacteriologice si radiologice.

Criterii de eligibilitate:

1. Pacienti cu tuberculoză pulmonară sau extrapulmonară, confirmati ori nu bacteriologic, la care medicul pneumolog sau, pentru tuberculoză extrarespiratorie, specialistul de organ din judete a decis initierea unui tratament antituberculos.

Indicatori specifici de monitorizare:

Indicatori fizici:

– numărul de bolnavi de tuberculoză tratati – 37.500.

Indicatori de eficientă:

– cost mediu/bolnav de tuberculoză tratat/an – 0,4267 mii lei (RON).

Natura cheltuielilor subprogramului:

– cheltuieli pentru medicamente si materiale sanitare specifice pentru examenele bacteriologice si radiologice.

 

SUBPROGRAMUL Nr. 3

 

Tratamentul bolnavilor cu afectiuni cardiovasculare prin chirurgie cardiovasculară si prin cardiologie interventională si electrofiziologie

 

Obiective:

Asigurarea în spital a materialelor sanitare specifice chirurgiei cardiovasculare, cardiologiei interventionale si electrofiziologiei.

Criterii de eligibilitate:

1. Pentru chirurgia cardiovasculară:

– bolnavi adulti cu afectiuni cardiace dobândite (cardiopatie ischemică, valvulopatii cardiace, patologia aortei toraco-abdominale, tumorile cardiace);

– cardiopatiile congenitale cardiace;

– patologia arterială, venoasă si limfatică;

– patologia toraco-pulmonară;

– bolnavi cardiaci cu afectiuni ale altor organe.

2. Pentru cardiologia interventională si electrofiziologie:

– pacientii cu cel putin o stenoză arterială (coronariană, carotidiană, renală, artere periferice), severă (diametrul stenozei > 50%), simptomatică sau cu ischemie dovedită prin teste paraclinice;

– pacientii cu sindroame coronariene acute fără supradenivelare de segment ST (angină pectorală instabilă sau infarct miocardic acut fără supradenivelare de segment ST) cu risc înalt;

– pacientii cu infarct miocardic acut cu supradenivelare de segment ST ca:

a) metoda de reperfuzie coronariană de electie (PCI primar), în primele 12 ore de la infarct;

b) metoda de salvare a miocardului, în conditiile esecului trombolizei;

c) metoda de rutină la pacientii cu angină precoce postinfarct, ischemie dovedită prin teste paraclinice, disfunctie ventriculară stângă etc.;

– pacientii cu grefoane venoase stenozate/degenerate simptomatici sau cu ischemie dovedită prin teste paraclinice;

– pacientii cu aritmii rezistente la tratamentul conventional, care beneficiază de terapie electrofiziologică. Indicatori specifici de monitorizare:

Indicatori fizici:

– numărul de bolnavi tratati – 8.274, din care:

– 4.830 prin chirurgie cardiovasculară;

– 3.444 prin cardiologie interventională si prin electrofiziologie.

Indicatori de eficientă:

– cost mediu/bolnav tratat prin chirurgie cardiovasculară/an – 4,9988 mii lei (RON);

– cost mediu/bolnav tratat prin cardiologie interventională/electrofiziologie/an – 4,6737 mii lei (RON).

Natura cheltuielilor subprogramului:

– cheltuieli pentru materiale sanitare specifice tratamentului prin procedee specifice chirurgiei cardiovasculare, cardiologiei interventionale si electrofiziologiei.

 

SUBPROGRAMUL Nr. 4

 

Tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice

 

Obiective:

Asigurarea în spital si în ambulatoriu a tratamentului specific bolnavilor cu afectiuni oncologice: citostatice, imunomodulatori, hormoni, factori de crestere si inhibitori de osteoclaste.

Criterii de eligibilitate:

1. Includerea în subprogram: după stabilirea diagnosticului de boală neoplazică si stadializarea extensiei tumorale, conform procedurilor recomandate de ghidurile si tratatele nationale si internationale recunoscute

2. Excluderea din subprogram: după epuizarea dozelor de citostatice recomandate sau a timpului de acordare a tratamentului

3. Reincluderea în subprogram: la constatarea recidivei sau a progresiei bolii stabilizate, când pacientul necesită reinstituirea tratamentului antineoplazic.

Indicatori specifici de monitorizare:

Indicatori fizici:

– număr de bolnavi tratati – 67.000

Indicatori de eficientă:

– cost mediu/bolnav tratat/an – 4,2985 mii lei (RON)

Natura cheltuielilor subprogramului:

– cheltuieli pentru medicamente specifice (citostatice, imunomodulatori, hormoni, factori de crestere, inhibitori de osteoclaste).

 

SUBPROGRAMUL Nr. 5

 

Tratamentul bolnavilor cu boli neurologice: scleroza multiplă

 

Obiective:

Asigurarea în spital si în ambulatoriu a tratamentului cu interferon beta 1a, interferon beta 1b, glatiramer acetat pentru bolnavii cu scleroză multiplă.

Criterii de eligibilitate:

Vor fi inclusi bolnavii cu scleroză multiplă cu:

– forma recurentă remisivă si scor EDSS</= 3,5 (Avonex, Rebif, Betaferon, Copaxone);

– sindrom clinic izolat (CIS) cu diagnostic de certitudine de scleroză multiplă (Avonex);

– forma recurent remisivă si scor EDSS 3,5 – 5,5 (Rebif, Betaferon, Copaxone);

– forma secundar progresivă si scor EDSS </= 6,5 (Betaferon);

– forma secundar progresivă cu recăderi si scor EDSS </= 6,5 (Betaferon, Rebif).

Vor fi exclusi bolnavii:

– cu imobilizare definitivă la pat (EDSS >/= 8);

– cu reactii adverse greu de tolerat;

– care refuză continuarea tratamentului.

Indicatori specifici de monitorizare:

Indicatori fizici:

– număr de bolnavi cu scleroză multiplă tratati – 1.200.

Indicatori de eficientă:

– cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat/an – 46,3243 mii lei (RON).

Natura cheltuielilor subprogramului:

– cheltuieli pentru interferon beta 1a – toate formele, interferon beta 1b, glatiramer acetat.

 

SUBPROGRAMUL Nr. 6

 

Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat

 

Obiective*):

Asigurarea tratamentului specific bolnavilor cu diabet zaharat: insulină si ADO.

Criterii de eligibilitate:

1. Pentru bolnavi beneficiari de insulină:

a) bolnavi cu diabet zaharat tip 1;

b) bolnavi cu diabet zaharat tip 2, care necesită tratament (temporar sau pe o durată nedefinită) cu insulină:

– atunci când, sub tratamentul maximal cu ADO si respectare riguroasă a dietei, hemoglobina A1c depăseste 7,5% (fac exceptie cazurile în care speranta de viată este redusă);

– când tratamentul cu ADO este contraindicat;

– interventie chirurgicală;

– infectii acute;

– infectii cronice (de exemplu, TBC pulmonar);

– evenimente cardiovasculare acute (infarct miocardic angoroinstabil, AVC);

– alte situatii (intolerantă digestivă, stres);

– bolnave cu diabet gestational.

2. Pentru bolnavii beneficiari de medicamente ADO:

– lipsa echilibrării la nivelul tintelor propuse exclusiv prin tratament nefarmacologic;

– bolnavi cu diabet zaharat nou-descoperit cu glicemia ŕ jeun > 180 mg/dl si/sau HbA1c>/= 8,0%.

Indicatori specifici de monitorizare:

Indicatori fizici:

– număr de bolnavi cu diabet zaharat tratati – 366.000.

Indicatori de eficientă:

– cost mediu/bolnav tratat/an – 0,4106 mii lei (RON).

Natura cheltuielilor subprogramului:

– cheltuieli pentru medicamente: insulină si ADO.


*) Pot suporta modificări în concordantă cu schimbările legislative ulterioare.

 

SUBPROGRAMUL Nr. 7

 

Tratamentul accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie si tratamentul cu chelatori de fier al bolnavilor cu talasemie

 

Obiective:

Asigurarea în spital si în ambulatoriu a medicamentelor specifice accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie si tratamentul cu chelatori de fier pentru bolnavii cu talasemie.

Criterii de eligibilitate:

1. Pentru bolnavii cu hemofilie:

– bolnavi cu accidente hemoragice severe si medii;

– bolnavi cu urgente chirurgicale si ortopedice.

2. Pentru bolnavii cu talasemie majoră:

– bolnavi politransfuzati (> 20 transfuzii/an);

– bolnavi cu hemosideroză secundară medie sau severă.

Indicatori specifici de monitorizare:

Indicatori fizici:

– numărul de bolnavi cu hemofilie si talasemie tratati – 832, din care:

– 633 cu hemofilie;

– 199 cu talasemie.

Indicatori de eficientă:

– cost mediu/bolnav tratat/an – 11,8490 mii lei (RON);

– cost mediu/bolnav cu hemofilie tratat/an – 11,8483 mii lei (RON);

– cost mediu/bolnav cu talasemie tratat/an – 11,8510 mii lei (RON).

Natura cheltuielilor subprogramului:

– cheltuieli pentru medicamente specifice hemofiliei si talasemiei.

 

SUBPROGRAMUL Nr. 8

 

Tratamentul bolnavilor cu osteoporoză si tratamentul bolnavilor cu gusă datorată carentei de iod si proliferării maligne

 

Obiective:

Asigurarea în spital si în ambulatoriu a medicamentelor specifice pentru tratamentul osteoporozei si a gusei prin tireomegalie datorată carentei de iod si proliferării maligne.

Criterii de eligibilitate:

1. Pentru bolnavii cu osteoporoză:

– diagnostic prin absorbtiometrie duală cu raxe X (DEXA), după următoarele criterii:

Semnificatia coloanei E din tabelul*) de mai jos este următoarea:

E – Estrogeni

2. Pentru bolnavii cu gusă prin tireomegalie datorată carentei de iod:

– diagnostic clinic sau ecografic, din zona dovedită/cunoscută cu deficit geoclimatic de iod.

3. Pentru bolnavii cu gusă prin tireomegalie datorată proliferării maligne:

– confirmare de proliferare malignă a tiroidei prin punctie biopsie tiroidiană cu ac subtire sau examen histopatologic (postinterventie chirurgicală tiroidiană).

Indicatori specifici de monitorizare:

Indicatori fizici:

– număr de bolnavi tratati – 18.063, din care:

– 4.450 cu osteoporoză;

– 12.363 cu gusă prin tireomegalie datorată carentei de iod;

– 1.250 cu gusă prin tireomegalie datorată proliferării maligne.

Indicatori de eficientă:

– cost mediu/bolnav cu osteoporoză tratat/an – 0,6251 mii lei (RON);

– cost mediu/bolnav cu gusă prin tireomegalie datorată carentei de iod/an – 0,0750 mii lei (RON);

– cost mediu/bolnav cu gusă prin tireomegalie datorată proliferării maligne/an – 1,4836 mii lei (RON).

Natura cheltuielilor subprogramului:

– cheltuieli pentru medicamente specifice tratamentului osteoporozei si gusii prin tireomegalie, datorată carentei de iod si proliferării maligne.

 

*) Tabel

 

SUBPROGRAMUL Nr. 9

 

Tratamentul prin endoprotezare al bolnavilor cu afectiuni articulare preexistente sau dobândite

 

Obiective:

Asigurarea cu materiale sanitare specifice endoprotezării articulare primare si de revizie.

Criterii de eligibilitate:

– pacienti tineri cu poliartrită reumatoidă sau spondilită anchilopoietică cu pierderea articulatiilor periferice;

– pacienti tineri cu sechele posttraumatice ori după artrite specifice sau nespecifice;

– pacientii vârstei a treia care suferă de maladii degenerative invalidante;

– pacienti în etate care fac fracturi de col femural, extremitate superioară humerusului sau cot.

Indicatori specifici de monitorizare:

Indicatori fizici:

– număr de bolnavi endoprotezati – 6.344.

Indicatori de eficientă:

– cost mediu/bolnav endoprotezat – 3,6589 mii lei (RON).

Natura cheltuielilor subprogramului:

– cheltuieli materiale sanitare specifice (endoproteze, cimentul aferent implantării, elemente de ranforsare cotil si metafizo-diafizară femur).

 

SUBPROGRAMUL Nr. 10

 

Tratamentul prin transplant de organe si celule al bolnavilor cu insuficiente organice ireversibile

 

Obiective:

Asigurarea medicamentelor si materialelor sanitare specifice necesare realizării transplantului de organe (renal, cord, hepatic, pancreas, plămân) si tesuturi (măduva), inclusiv medicatie posttransplant pe durata spitalizării.

Criterii de eligibilitate:

1. Bolnavi diagnosticati cu: insuficientă hepatică, insuficientă cardiacă, insuficientă respiratorie pulmonară, insuficientă renală cronică, hemopatii maligne, insuficientă pancreatică, cu avizul Agentiei Nationale de Transplant, în conditiile stabilite de aceasta.

Indicatori specifici de monitorizare:

Indicatori fizici:

– număr de bolnavi transplantati – 351, din care:

– număr de bolnavi cu transplant renal: 199;

– număr de bolnavi cu transplant combinat rinichi si pancreas: 16;

– număr de bolnavi cu transplant cord: 22;

– număr de bolnavi cu transplant medular autolog: 57;

– număr de bolnavi cu transplant medular alogen: 20;

– număr de bolnavi cu transplant hepatic: 23;

– număr de bolnavi cu transplant pulmonar: 2;

– număr de bolnavi cu transplant celule pancreatice: 12.

Indicatori de eficientă:

– cost mediu/bolnav transplantat renal/an – 32,9618 mii lei (RON);

– cost mediu/bolnav transplantat combinat rinichi si pancreas/an – 52,5 mii lei (RON);

– cost mediu/bolnav transplantat cord/an – 93,3 mii lei (RON);

– cost mediu/bolnav transplantat medular autolog/an – 90 mii lei (RON);

– cost mediu/bolnav transplantat medular alogen/an – 162 mii lei (RON);

– cost mediu/bolnav transplantat hepatic/an – 168 mii lei (RON);

– cost mediu/bolnav transplantat pulmonar/an – 85 mii lei (RON);

– cost mediu/bolnav transplantat celule pancreatice/an – 12 mii lei (RON).

Natura cheltuielilor subprogramului:

– cheltuieli pentru medicamente si materiale sanitare specifice necesare realizării transplantului si stării posttransplant pe durata spitalizării.

 

SUBPROGRAMUL Nr. 11

 

Tratamentul de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică

 

Obiective:

Asigurarea serviciilor de supleere renală (inclusiv medicamente si materiale sanitare specifice).

Criterii de eligibilitate:

1. Bolnavi cu insuficientă renală cronică în stadiul uremic, care necesită tratament substitutiv renal

(FG < 15 mL/min/1,73 mp)

Indicatori specifici de monitorizare:

Indicatori fizici:

– numărul total de bolnavi tratati prin dializă – 6.837, din care:

– 5.508 prin hemodializă;

– 1.329 prin dializă peritoneală.

Indicatori de eficientă:

– cost mediu/bolnav tratat prin hemodializă/an – 59,1632 mii lei (RON);

– cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală/an – 38,9232 mii lei (RON).

Natura cheltuielilor subprogramului*):

– cheltuieli pentru servicii medicale, inclusiv transportul bolnavilor si medicamente si materiale sanitare specifice.


*) Natura cheltuielilor este reglementată si în Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în Hotărârea Guvernului nr. 1.487/2004, Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.718/2004 si în Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 182/2005.

 

ANEXA Nr. III

 

UNITĂTII SANITARE

prin care se derulează programul national cu scop curativ finantat din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate

 

Programul national cu scop curativ:

Subprogramul nr. 1 – Tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA si postexpunere (profesională si verticală):

– Institutul de Boli Infectioase “Prof. dr. Matei Bals“ Bucuresti;

– Spitalul de Boli Infectioase si Boli Tropicale “Victor Babes“;

– unităti sanitare cu sectii sau compartimente care au în competentă tratarea bolnavilor HIV/SIDA;

– unităti sanitare cu sectii sau compartimente care au în competentă tratarea bolnavilor HIV/SIDA, apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie.

Subprogramul nr. 2 – Tratamentul persoanelor cu tuberculoză:

– Institutul de Pneumoftiziologie “Prof. dr. Marius Nasta“ Bucuresti;

– reteaua de pneumoftiziologie (spitale TBC, dispensare TBC, sanatorii TBC, sectii, preventorii);

– unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie.

Subprogramul nr. 3 – Tratamentul bolnavilor cu afectiuni cardiovasculare prin chirurgie cardiovasculară si prin cardiologie interventională si electrofiziologie:

1. Cardiologie interventională si electrofiziologie:

– Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. dr. C.C. Iliescu“ Bucuresti;

– Institutul Inimii “Prof. dr. Niculae Stăncioiu“ Cluj-Napoca;

– Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara;

– Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant Târgu Mures;

– Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures;

– Centrul de Cardiologie Iasi;

– Centrul de Cardiologie Craiova;

– Spitalul Clinic de Urgentă Bucuresti;

– Spitalul Universitar de Urgentă Bucuresti;

– Spitalul Clinic “Sf. Ioan“ Bucuresti – Clinica de cardiologie;

– Spitalul Clinic Colentina;

– Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Cluj-Napoca;

– Spitalul Clinic Militar Central de Urgentă “Dr. Carol Davila“ Bucuresti.

2. Chirurgie cardiovasculară:

– Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. dr. C.C. Iliescu“ Bucuresti;

– Institutul Inimii “Prof. dr. Niculae Stăncioiu“ Cluj-Napoca;

– Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara;

– Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant Târgu Mures;

– Centrul de Cardiologie Iasi;

– Spitalul Clinic de Urgentă Bucuresti;

– Spitalul Clinic Militar Central de Urgentă “Dr. Carol Davila“ Bucuresti.

Subprogramul nr. 4 – Tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice:

– Institutul Oncologic “Prof. dr. Alexandru Trestioreanu“ Bucuresti;

– Institutul Oncologic “Prof dr. I. Chiricută“ Cluj-Napoca;

– unităti sanitare care au în structură sectii, compartimente sau cabinete medicale acreditate, după caz, ce au în competentă tratarea bolnavilor pentru afectiuni oncologice;

– unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie.

Subprogramul nr. 5 – Tratamentul bolnavilor cu boli neurologice: scleroză multiplă:

– Spitalul Universitar de Urgentă Bucuresti – Clinica de neurologie;

– Spitalul Clinic Militar Central de Urgentă “Dr. Carol Davila“ Bucuresti – Clinica de neurologie;

– Spitalul Clinic Colentina – Clinica de neurologie;

– Spitalul Clinic Universitar Elias – Clinica de neurologie;

– Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures;

– Spitalul Clinic de Recuperare Iasi;

– Spitalul Militar de Urgentă “Prof. Agripa Ionescu“ – Clinica de neurologie;

– Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Timis – Clinica de neurologie.

- Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Cluj – Clinica de neurologie.

- Subprogramul nr. 6 – Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat:

– Institutul de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice “Prof. dr. N. Paulescu“ Bucuresti;

– centre si unităti sanitare judetene cu sectii, compartimente si/sau cabinete prin care se asigură tratamentul pacientilor cu diabet zaharat, nominalizate de către coordonatorul local;

– unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie.

Subprogramul nr. 7 – Tratamentul accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie si tratamentul cu chelatori de fier al bolnavilor cu talasemie:

– Institutul National Transfuzie Sanguină;

– Clinica de Hematologie Fundeni; Clinica de Pediatrie Fundeni;

– Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului “Prof. dr. Alfred Rusescu“ Bucuresti;

– unităti sanitare cu sectii sau compartimente de pediatrie si hematologie;

– unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie.

Subprogramul nr. 8 – Tratamentul bolnavilor cu osteoporoză si tratamentul bolnavilor cu gusă datorată carentei de iod si proliferării maligne:

– Institutul de Endocrinologie “C.I. Parhon“ Bucuresti;

– Spitalul Clinic de Urgentă Elias;

– Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Cluj;

– Spitalul Clinic Judetean de Urgentă “Sfântul Spiridon“ Iasi;

– Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Timisoara;

– Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures;

– Spitalul Clinic Judetean Sibiu;

– Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Brasov;

– Spitalul Judetean Pitesti;

– Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Craiova;

– Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Arad;

– Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Constanta;

– Spitalul Clinic Judetean Oradea;

– Spitalul Judetean de Urgentă Neamt;

– Spitalul Judetean de Urgentă Râmnicu Vâlcea;

– Spitalul Judetean de Urgentă “Sfântul Ioan cel Nou“ Suceava;

– Spitalul Judetean Sfântu Gheorghe;

– Spitalul Judetean Târgoviste;

– Spitalul Judetean Târgu-Jiu;

– Spitalul Judetean Zalău.

Subprogramul nr. 9 – Tratamentul prin endoprotezare al bolnavilor cu afectiuni articulare preexistente sau dobândite:

– unităti sanitare cu sectii sau compartimente de profil raportoare/înscrise la RNE;

– unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie.

Subprogramul nr. 10 – Tratamentul prin transplant de organe si celule al bolnavilor cu insuficiente organice ireversibile:

– Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures – Sectia clinică de hematologie si transplant de celule stern;

– Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant Cardiac Târgu Mures;

– Institutul Clinic Fundeni (Centrul de chirurgie urologică, dializă si transplant renal, Centrul de chirurgie generală si transplant hepatic, Centrul de hematologie si transplant medular);

– Spitalul Clinic de Urgentă Bucuresti – Clinica de chirurgie cardiovasculară;

– Spitalul Clinic Militar Central de Urgentă “Dr. Carol Davila“ Bucuresti – Clinica de chirurgie toracică;

– Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Timisoara – Centrul de hemodializă si transplant renal Timisoara;

– Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii “Louis fiurcanu“ Timisoara;

– Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca;

– Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Constanta – Clinica de chirurgie;

– Spitalul Clinic “Dr. C.I. Parhon“ Iasi – Clinica de urologie.

Subprogramul nr. 11 – Tratamentul de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică:

– unitătile sanitare cu sectii si compartimente de profil;

– centrele-pilot de furnizare a serviciilor medicale de hemodializă si dializă peritoneală;

– unităti sanitare cu sectii si compartimente de profil apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie.