MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 543         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 23 iunie 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 414 din 25 mai 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 141 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură penală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

181. – Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START

 

671/253. – Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea si derularea contractelor de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice, necesare realizării programului, respectiv subprogramelor nationale cu scop curativ finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate

 

678. – Ordin al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele pentru care nu se stabileste pret de referintă si pretul de decontare al acestora

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 414

din 25 mai 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 141 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Iuliana Nedelcu – procuror

Florentina Geangu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 141 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Valentin Bogdan Ciufu, Ovidiu Constantin Pop, Dan Mihăilă si Cornel Popeanu în Dosarul nr. 1.128/1/2006 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia penală.

La apelul nominal, răspunde pentru autorul exceptiei Valentin Bogdan Ciufu, avocatul acestuia, cu delegatie la dosar, lipsind celelalte părti. Procedura de citare, legal îndeplinită.

Având cuvântul, reprezentantul autorului exceptiei Valentin Bogdan Ciufu sustine, în esentă, că dispozitiile art. 141 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură penală sunt contrare prevederilor art. 16 si 21 din Constitutie, solicitând constatarea neconstitutionalitătii acestui text de lege.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, apreciind că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 25 ianuarie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 1.128/1/2006, Înalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 141 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Valentin Bogdan Ciufu, Ovidiu Constantin Pop, Dan Mihăilă si Cornel Popeanu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că “statuarea prin textul criticat asupra posibilitătii atacării cu recurs exclusiv a încheierilor date la judecarea în fond si în apel a cauzei penale, prin care s-a dispus cu privire la o măsură preventivă, si excluderea posibilitătii exercitării aceleiasi căi de atac în vederea verificării legalitătii încheierilor cu acelasi obiect, date la judecarea în recurs a cauzei penale, contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 alin. (1) si (2) privind accesul liber la justitie, ale art. 23 alin. (7) privind libertatea individuală, ale art. 24 privind dreptul la apărare si ale art. 129 privind folosirea căilor de atac“. Se arată că “[...]se creează o discriminare în aplicarea legii pentru inculpatii din cauzele în care instantele s-au desesizat ori au dispus, potrivit art. 333 din Codul de procedură penală, restituirea dosarului pentru completarea urmăririi, conducând la încălcarea dreptului la apărare, accesului liber la justitie si la un proces echitabil“.

Înalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, sens în care a statuat Curtea în jurisprudenta sa.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorulraportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 141 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură penală, potrivit cărora “Încheierea dată în primă instantă si în apel, prin care se dispune luarea, revocarea, înlocuirea, încetarea sau mentinerea unei măsuri preventive ori prin care se constată încetarea de drept a arestării preventive, poate fi atacată separat, cu recurs, de procuror sau de inculpat“.

Autorii exceptiei sustin că textul de lege criticat încalcă dispozitiile constitutionale cuprinse în art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 alin. (1) si (2) privind accesul liber la justitie, ale art. 23 alin. (7) privind libertatea individuală, ale art. 24 privind dreptul la apărare si ale art. 129 privind folosirea căilor de atac.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, se constată că aceasta este neîntemeiată si urmează să fie respinsă.

Curtea retine că nu există nicio contradictie între dispozitiile art. 141 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură penală si cele ale art. 16 alin. (1) din Constitutie, câtă vreme dispozitiile legale criticate se aplică în mod egal tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei, fără nicio discriminare în raport de criteriile egalitătii în drepturi stabilite de art. 4 din Constitutie.

Textul de lege ce face obiectul exceptiei nu aduce nicio atingere liberului acces la justitie, prevăzut de art. 21 din Constitutie, ci, dimpotrivă, dă expresie acestui drept, reglementând posibilitatea atacării separat cu recurs de către procuror sau de către inculpat a încheierii date în primă instantă si în apel, prin care se dispune luarea, revocarea, înlocuirea, încetarea sau mentinerea unei măsuri preventive ori prin care se constată încetarea de drept a arestării preventive.

De asemenea, prevederile art. 141 alin. 1 din Codul de procedură penală nu contravin art. 24 din Constitutie, întrucât nu îngrădesc sub niciun aspect dreptul inculpatului de a fi asistat de un avocat ales sau numit din oficiu, în tot cursul procesului penal.

În ceea ce priveste sustinerea în sensul încălcării, prin normele ce fac obiectul exceptiei, a libertătii individuale, Curtea constată că s-a mai pronuntat asupra exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 141 alin. 1 din Codul de procedură penală, în raport de critici similare, prin Decizia nr. 458 din 28 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 18 ianuarie 2005. Cu acel prilej, respingând exceptia de neconstitutionalitate invocată, Curtea a retinut că, îpotrivit art. 23 alin. (7) din Legea fundamentală, «încheierile instantei privind măsura arestării preventive sunt supuse căilor de atac prevăzute de lege». Rezultă că optiunea legiuitorului de a nu fi prevăzut o astfel de cale de atac si împotriva încheierii de mentinere a măsurii arestării preventive, dată la judecarea în recurs a cauzei penale, nu poate fi considerată neconstitutională, deoarece, potrivit art. 129 din Constitutie, «împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii». Este atributul exclusiv al legiuitorului de a institui căile de atac si conditiile în care acestea pot fi exercitate“. S-a retinut totodată că “aceste dispozitii se referă la o hotărâre care nu solutionează fondul cauzei, ci care priveste o măsură procesuală provizorie, chiar dacă aceasta este privativă de libertate.

Inculpatul sau învinuitul poate cere punerea sa în libertate provizorie sub control judiciar sau pe cautiune, conform art. 5 alin. 5 din Codul de procedură penală, în tot cursul procesului penal, iar dacă nu mai există temei care să justifice mentinerea măsurii preventive, aceasta trebuie revocată din oficiu sau la cerere, potrivit art. 139 alin. 2 din Codul de procedură penală“.

Întrucât nu au intervenit elemente noi care să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele deciziei mai sus mentionate sunt valabile si în prezenta cauză.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 141 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Valentin Bogdan Ciufu, Ovidiu Constantin Pop, Dan Mihăilă si Cornel Popeanu în Dosarul nr. 1.128/1/2006 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 mai 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/12/18 la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările ulterioare, ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile art. 4 alin. (1) pct. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie emite prezentul ordin.

Articol unic. – (1) Se aprobă Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

 

Bucuresti, 2 iunie 2006.

Nr. 181.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START

 

1. Obiectivul Programului

Obiectivul Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START, denumit în continuare Program, îl constituie promovarea unui sistem formativ care să faciliteze mobilitatea tinerilor între sistemul de învătământ si piata fortei de muncă, precum si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.

Programul urmăreste:

• dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoasterea si gestionarea optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la rigorile determinate de globalizarea pietelor si integrarea României în Uniunea Europeană;

• sprijinirea demarării si dezvoltării firmelor nou-înfiintate (start-up-uri) prin facilitarea accesului acestora la finantare;

• stimularea înfiintării de noi microîntreprinderi, întreprinderi mici si mijlocii (IMM-uri), precum si îmbunătătirea performantelor economice a celor existente, prin cresterea gradului de pregătire a personalului acestora;

• cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare.

2. Bugetul Programului

2.1. Programul se va derula în două etape, respectiv:

a) etapa I – organizarea si desfăsurarea cursurilor de pregătire antreprenorială destinate beneficiarilor Programului;

b) etapa a II-a – finantarea celor mai bune planuri de afaceri prin alocatie financiară nerambursabilă în limita bugetului prevăzut la subpunctul 2.2 lit. b) si prin credite acordate de banca selectată.

2.2. Pentru realizarea Programului se alocă de la bugetul de stat pe anul 2006 suma de 1.350.000 lei (RON), defalcată astfel:

a) 300.000 lei (RON) – pentru promovarea si finantarea cursurilor de pregătire antreprenorială destinate beneficiarilor Programului (inclusiv cheltuielile aferente desfăsurării acestora);

b) 1.000.000 lei (RON) – pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile pentru cofinantarea câstigătorilor – autori ai planurilor de afaceri eligibile selectati dintre beneficiarii Programului;

c) 50.000 lei (RON) – la dispozitia Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (ANIMMC), constând în cheltuieli pentru implementarea, administrarea, monitorizarea si evaluarea Programului, pentru organizarea procedurii de licitatie deschisă, inclusiv comisionul de administrare al băncii.

2.3. În cadrul etapei a II-a a Programului se vor finanta cele mai bune planuri de afaceri selectate dintre cele întocmite de beneficiarii Programului, participanti la prima etapă conform subpunctului 2.1 lit. a).

3. Beneficiarii Programului

3.1. (1) Pot beneficia de prevederile Programului:

a) persoanele fizice; pentru participarea la cea de-a II-a etapă acestea trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute la subpunctul 8.7;

b) persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale;

c) persoanele juridice.

(2) Beneficiarii potentiali prevăzuti la alin. (1) lit. a), b) si c) trebuie să îndeplinească, cumulativ, la data depunerii formularelor de înscriere, criteriile de eligibilitate prevăzute la subpunctele 3.2–3.5.

3.2. Pentru persoanele fizice:

a) sunt cetăteni români;

b) au vârsta cuprinsă între 18 si 35 de ani neîmpliniti;

c) au studii medii sau superioare definitivate;

d) au obtinut un număr de minimum 50 de puncte, ca urmare a evaluării datelor din formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.

3.3. Pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale:

a) persoana fizică autorizată sau membrul asociatiei familiale să aibă vârsta cuprinsă între 18 si 35 de ani neîmpliniti; numai un singur membru al asociatiei familiale poate beneficia de acest curs;

b) persoana fizică autorizată, respectiv membrul asociatiei familiale participant la Program este cetătean român;

c) au cel mult un an de la autorizare/înfiintare la data depunerii formularului de înscriere prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.

3.4. Pentru persoanele juridice:

a) sunt microîntreprinderi, conform prevederilor art. 2 si ale art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare;

b) au capital social integral privat;

c) asociatul ori actionarul solicitant să aibă vârsta cuprinsă între 18 si 35 de ani neîmpliniti; numai un singur asociat/actionar al persoanei juridice eligibile poate beneficia de acest curs; în situatia în care solicitantul nu este asociat majoritar este obligatoriu să fie administratorul numit al societătii. Este permisă asocierea cu persoane care au mai mult de 35 de ani, dacă procentul actiunilor detinut de acestea nu este decisiv în luarea deciziilor în cadrul societătii ;

d) asociatul, actionarul majoritar este cetătean român;

e) au cel mult 2 ani de la înfiintare la data depunerii formularului de înscriere si la data depunerii planului de afaceri corespunzătoare celei de-a II-a etape a Programului;

f) au ca obiect de activitate productia de bunuri materiale si/sau prestarea de servicii.

3.5. (1) Nu beneficiază de prevederile Programului: societătile bancare, societătile de asigurare si reasigurare, societătile de administrare a fondurilor financiare de investitii, societătile de valori mobiliare, agentii economici cu activitate principală de comert, activităti de intermedieri financiare, activităti auxiliare intermedierilor financiare, activităti juridice, de contabilitate si revizie contabilă, consultantă în domeniul fiscal, selectie si plasare a fortei de muncă, precum si furnizorii de instruire, de servicii de consultantă de orice gen, servicii de publicitate si servicii IT, activitătile de închiriere (masini, biciclete etc.), sectorul alimentar – servicii de catering, fast-food, organizarea de evenimente, agricultura. De asemenea sunt excluse serviciile oferite de agentiile imobiliare, serviciile de transport si activitătile de export, precum si activitătile care prezintă risc pentru societate (alcool, tutun, arme).

(2) Nu beneficiază de alocatii financiare nerambursabile acele întreprinderi care au beneficiat de ajutor de stat în valoare de peste 400.000 lei (RON) cumulat în ultimii 3 ani sau care vor atinge acest prag în urma obtinerii alocatiei financiare nerambursabile prin acest Program.

(3) Activitătile neeligibile prevăzute la alin. (1) si (2) vor fi incluse în contractul de intermediere financiară încheiat între ANIMMC si banca selectată.

4. Tipurile de ajutor financiar

4.1. Prin Program se organizează si finantează în etapa I cursuri de pregătire destinate beneficiarilor eligibili în domenii de interes pentru dezvoltarea capacitătilor antreprenoriale, în scopul dobândirii cunostintelor teoretice si cu aplicabilitate practică, necesare începerii si dezvoltării unei afaceri, conform tematicii prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

4.2. În vederea implementării primei etape a Programului, ANIMMC va încheia parteneriate cu institutii publice si/sau private si va contracta furnizori specializati pentru prestarea serviciilor de instruire specifice Programului.

4.3. (1) În etapa a II-a a Programului se acordă sprijin financiar sub formă de credit bancar în limita maximă a 10.000 euro sau echivalent în lei de către banca desemnată câstigătoare în urma achizitiei publice, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (3) din Legea nr. 346/2004, si ajutor financiar nerambursabil (AFN) în limita a 20.000 lei (RON) de către ANIMMC, pentru finantarea celor mai bune planuri de afaceri elaborate de beneficiarii cursurilor de pregătire antreprenorială.

(2) Planurile de afaceri vor fi selectate de către o comisie de evaluare constituită din specialisti din cadrul băncii selectate, ai ANIMMC si Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Înteprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM), care are ca scop evaluarea primară a planurilor de afaceri depuse în cadrul programului.

(3) Evaluarea primară a planurilor de afaceri reprezintă evaluarea din punct de vedere al criteriilor de eligibilitate specifice stabilite de banca selectată, ANIMMC si FNGCIMM.

5. Procedura de înscriere la cursurile de pregătire antreprenorială

5.1. Fiecare solicitant trebuie să completeze integral formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.

5.2. În cazul beneficiarilor persoane fizice, formularul de înscriere va fi însotit în mod obligatoriu de următoarele documente justificative:

a) copie a buletinului/cărtii de identitate al/a solicitantului;

b) copia diplomei care atestă studiile medii sau, după caz, superioare;

c) declaratie pe propria răspundere referitoare la existenta beneficiului de ajutor de stat, anterior participării la Program (anexa nr. 3 la prezenta procedură).

5.3. În cazul beneficiarilor persoane fizice autorizate sau asociatii familiale, formularul de înscriere va fi însotit în mod obligatoriu de următoarele documente justificative:

a) copia autorizatiei eliberate de primarii unitătilor administrativ-teritoriale pe a căror rază teritorială îsi au domiciliul solicitantii;

b) copia diplomei care atestă studiile medii sau, după caz, superioare;

c) copia certificatului de înmatriculare si a certificatului de înregistrare fiscală;

d) copia buletinului de identitate/cărtii de identitate a persoanei fizice autorizate sau a membrului asociatiei familiale;

e) declaratia anuală de impunere a venitului înregistrată la administratia financiară, în original, pe anul anterior.

5.4. În cazul beneficiarilor persoane juridice, formularul de înscriere va fi însotit în mod obligatoriu de următoarele documente justificative:

a) certificat constatator emis de oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul unde îsi are sediul societatea, în care să se mentioneze reprezentantii legali ai societătii, precum si domeniile de activitate principale si secundare ale societătii solicitante;

b) copie a buletinului/cărtii de identitate a asociatului unic/

asociatului/actionarului/administratorului persoanei juridice beneficiare;

c) copia diplomei care atestă studiile medii sau, după caz, superioare ale asociatului/actionarului/administratorului;

d) declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii (anexa nr. 4 la prezenta procedură);

e) certificate privind îndeplinirea obligatiilor eligibile de plată către bugetul general consolidat si către bugetele locale;

f) declaratie pe propria răspundere referitoare la existenta beneficiului de ajutor de stat, anterior participării la Program (anexa nr. 3 la prezenta procedură).

5.5. (1) Formularul de înscriere, completat corespunzător, însotit de documentele justificative, va fi depus, personal sau prin postă, numai la Unitatea de Implementare a Programului (UIP) – START, din cadrul ANIMMC, str. Poterasi nr. 11, sectorul 4, cod 040263, Bucuresti. Nu se înregistrează dosare incomplete.

(2) Formularul de înscriere va fi disponibil pe site-ul ANIMMC: www.animmc.ro.

(3) Planul de afaceri, însotit de documentele justificative, se depune la adresa mentionată la alin. (1).

5.6. Perioada de înscriere si depunere a formularului de înscriere, însotit de documentele justificative, va fi anuntată pe site-ul ANIMMC, www.animmc.ro, si în presă.

6. Procedura de înregistrare, evaluare si selectie a beneficiarilor cursurilor de pregătire antreprenorială

6.1. În vederea implementării corespunzătoare a Programului se va constitui Unitatea de Implementare a Programului (UIP)–START, în cadrul ANIMMC. Structura organizatorică, numărul de persoane, atributiile si responsabilitătile UIP–START vor fi stabilite prin ordin al presedintelui ANIMMC.

6.2. Formularul de înscriere completat, însotit de documentele justificative, va fi înregistrat în Registrul special al Programului, mentionându-se data, ora si numărul de înregistrare.

6.3. (1) Formularele de înscriere vor fi evaluate, în ordinea datei si orei înregistrării în Registrul special al Programului, tinându-se cont de îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate.

(2) Punctajul obtinut, necesar pentru participarea la cea de a II-a etapă a Programului, trebuie să fie de minimum 50 de puncte din maximum 100 de puncte posibil.

6.4. (1) Lista beneficiarilor eligibili admisi pentru participarea la Program va fi făcută publică prin afisare pe site-ul ANIMMC, www.animmc.ro, în termen de 15 zile de la expirarea perioadei de înscriere.

(2) Grila de evaluare a formularelor de înscriere va fi afisată pe site-ul ANIMMC în termen de o zi de la încheierea perioadei de înscriere.

7. Organizarea cursurilor de pregătire antreprenorială

7.1. (1) Cursurile de pregătire antreprenorială se vor desfăsura în Bucuresti, Brasov, Constanta, Cluj, Iasi, Timisoara.

(2) Cursurile de pregătire antreprenorială vor fi organizate pe module, tematica acestora fiind cea prezentată în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

7.2. La sfârsitul cursurilor de pregătire antreprenorială corespunzătoare primei etape a Programului fiecare beneficiar eligibil, care a participat la aceste cursuri, având o frecventă de cel putin 2/3 din timpul acordat, poate elabora un plan de afaceri în vederea participării la cea de a II-a etapă a Programului.

7.3. Structura planului de afaceri si modelul cererii de acordare a alocatiei financiare nerambursabile vor fi stabilite în cadrul contractului de intermediere financiară dintre ANIMMC si banca selectată.

8. Evaluarea si selectarea planurilor de afaceri

8.1. (1) Evaluarea planurilor de afaceri se va face de către o comisie de evaluare constituită din specialisti din cadrul băncii selectate, ANIMMC si FNGCIMM.

(2) Componenta comisiei de evaluare, precum si regulamentul de organizare si functionare vor fi aprobate prin ordin al presedintelui ANIMMC.

8.2. Evaluarea primară a planurilor de afaceri de către specialistii ANIMMC din comisia de evaluare va fi făcută pe baza criteriilor de eligibilitate (existenta si valabilitatea documentelor depuse) din prezenta procedură.

8.3. Evaluarea finală a planurilor de afaceri care vor beneficia de finantare va fi realizată de departamentul de specialitate din cadrul băncii implementatoare în functie de criteriile specifice prevăzute în normele de creditare ale băncii si în normele de garantare ale FNGCIMM. Aceste criterii de eligibilitate vor fi prezentate si explicate cursantilor în cadrul perioadei de pregătire aferente primei etape a Programului si vor fi afisate pe site-ul ANIMMC, www.animmc.ro .

8.4. Eventualele contestatii privind rezultatele evaluării primare a planurilor de afaceri se pot depune la sediul ANIMMC, în scris, în termen de 48 de ore de la data afisării rezultatelor la sediul ANIMMC si pe site-ul ANIMMC, www.animmc.ro .

8.5. (1) În urma centralizării punctajului general obtinut si în limita fondurilor prevăzute la pct. 2.2 lit. b), vor fi selectate cele mai bune planuri de afaceri pentru a fi finantate. Autorii lor vor beneficia de un sprijin financiar pentru punerea în aplicare a planului de afaceri, astfel:

a) alocatie financiară nerambursabilă în cuantum de maximum 40% din valoarea estimată a investitiei, fără TVA, prevăzută în planul de afaceri, dar nu mai mult de 20.000 lei (RON) pe plan de afaceri eligibil;

b) credit în cuantum de maximum 45% din valoarea estimată a investitiei, fără TVA, prevăzută în planul de afaceri, dar nu mai mult de 10.000 EURO sau echivalent în lei pe plan de afaceri eligibil;

c) contributie personală, în natură sau numerar, în cuantum de minimum 15% din valoarea estimată a investitiei, fără TVA.

(2) Creditul prevăzut la lit. b) poate avea un cuantum mai mic de 45% în conditiile cresterii contributiei proprii prevăzute la lit. c), însă fără a se putea renunta în totalitate la componenta de credit corespunzătoare.

(3) Sumele alocate conform alin. (1) pot fi utilizate pentru achizitionarea de active corporale si necorporale de tipul: masini, utilaje si echipamente, mijloace de transport mărfuri, brevete de inventie, licente, dar si pentru reconstructia, extinderea sau modernizarea de active corporale direct legate de realizarea proiectului de investitii propus prin planul de afaceri selectat pentru a fi finantat.

(4) Se pot finanta numai achizitiile de masini, utilaje, echipamente, mijloace de transport mărfuri care sunt noi (nu second-hand).

(5) Nu se va finanta achizitionarea de autoturisme.

(6) Atât AFN, cât si creditul bancar în cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru rambursarea împrumuturilor existente care au fost contractate din alte surse.

8.6. Acordarea AFN si a creditului bancar se va face în baza unui contract corespunzător încheiat între banca selectată si beneficiar.

8.7. Persoanele fizice ale căror planuri de afaceri au fost selectate beneficiază de creditare în conditiile autorizării în conditiile legii ca persoană fizică autorizată sau, după caz, societate comercială.

8.8. Documentele justificative care demonstrează autorizarea în conditiile legii sunt în mod corespunzător cele precizate la pct. 5.3 sau 5.4, după caz, si trebuie depuse, personal sau prin postă, atât la sediul ANIMMC, cât si la bancă.

8.9. (1) ANIMMC va încheia un contract de intermediere financiară cu banca comercială desemnată câstigătoare în urma procesului de achizitie publică, în vederea creditării planurilor de afaceri corespunzătoare Programului, în următoarele conditii minimale:

a) termenul de creditare este de 1,5–3 ani, cu o perioadă de gratie de până la un an;

b) garantii asigurate de către FNGCIMM si/sau prin investitia propriu-zisă a beneficiarului, în conditiile în care investitia are ca obiect si un bun corporal;

c) dobânda practicată va fi cu două puncte procentuale sub nivelul dobânzii la creditele în lei si cu un punct procentual sub nivelul dobânzii la creditele în valută.

(2) Banca va negocia contractul cu fiecare beneficiar în parte, stabilind eventuale facilităti (scutiri la plata comisioanelor, plata unei dobânzi mai mici etc.), si va garanta conditiile minimale prevăzute la lit. a) si c).

8.10. Pentru obtinerea finantării planurilor de afaceri întocmite în cadrul Programului, beneficiarii pot accesa numai o singură dată Programul.

9. Dispozitii finale

9.1. ANIMMC poate prelungi data limită a înscrierii în Program, data limită a depunerii planurilor de afaceri, precum si orice alte termene precizate în prezenta procedură si care au ca obiect etapa I a Programului.

9.2. Data demarării Programului si a etapelor desfăsurării acestuia va fi stabilită după anuntarea băncii declarate câstigătoare pentru implementarea Programului.

 

ANEXE

la procedură

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 671 din 12 iunie 2006

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 253 din 7 iunie 2006

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea si derularea contractelor de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice, necesare realizării programului, respectiv subprogramelor nationale cu scop curativ finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate

 

În temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, al Hotărârii Guvernului nr. 706/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate si pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, si al Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

văzând referatele de aprobare nr. 596/2006 al Ministerului Sănătătii Publice si nr. 2.080/2006 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Normele metodologice privind încheierea si derularea contractelor de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice, necesare realizării programului, respectiv subprogramelor nationale cu scop curativ finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si unitătile sanitare prin care se derulează aceste subprograme vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

De la această dată îsi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.113/153/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea si derularea contractelor de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice, necesare realizării programelor, respectiv subprogramelor de sănătate finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 949 din 26 octombrie 2005.

Art. 4. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind încheierea si derularea contractelor de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice, necesare realizării programului, respectiv subprogramelor nationale cu scop curativ finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate

 

1. Dispozitii generale

1.1. Ministerul Sănătătii Publice împreună cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate organizează licitatii la nivel national pentru achizitia unor medicamente si materiale sanitare specifice necesare consumului în spital si în ambulatoriu, finantate în cadrul programului, respectiv subprogramelor nationale cu scop curativ, din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate si nominalizate prin ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare privind achizitiile publice, inclusiv a celor referitoare la aplicarea procedurii de licitatie electronică.

1.2. Casa Natională de Asigurări de Sănătate este autorizată să încheie si să deruleze contracte de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice necesare realizării subprogramelor nationale cu scop curativ, denumite în continuare subprograme, ale căror cheltuieli se cuprind în bugetul acesteia.

1.3. Subprogramele pentru care achizitia de medicamente si/sau de materiale sanitare specifice se realizează prin licitatie la nivel national sunt nominalizate si aprobate prin ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

1.4. În cazul subprogramelor pentru care achizitia medicamentelor si/sau a materialelor sanitare specifice nu se realizează prin licitatie la nivel national, în situatia în care se vor organiza astfel de licitatii si se vor desemna furnizorii câstigători, casele de asigurări de sănătate vor rezilia contractele încheiate cu unitătile sanitare pentru suma rămasă nedecontată.

1.5. Casele de asigurări de sănătate sunt împuternicite să reprezinte Casa Natională de Asigurări de Sănătate în relatia cu unitătile sanitare care au calitatea de beneficiar final, pentru realizarea subprogramelor.

1.6. Achizitia unor medicamente si/sau materiale sanitare specifice care se acordă în spital si în ambulatoriu, necesare derulării subprogramelor nenominalizate prin ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea derulării programului, respectiv subprogramelor nationale cu scop curativ finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, care se elaborează anual, se efectuează de fiecare unitate sanitară, cu respectarea prevederilor legale referitoare la achizitiile publice.

2. Încheierea contractelor de furnizare de medicamente si/sau de materiale sanitare specifice

2.1. În urma procedurilor legale de achizitii publice Casa Natională de Asigurări de Sănătate, în calitate de achizitor, încheie direct cu furnizorii desemnati câstigători contracte de furnizare de medicamente si/sau de materiale sanitare specifice.

2.2. Contractele mentionate la pct. 2.1 sunt valabile până la sfârsitul anului pentru care au fost încheiate si pot fi prelungite, cu acordul părtilor, prin acte aditionale lunare, până la organizarea unor noi licitatii nationale în anul următor, în conditiile legii.

2.3. Contractele încheiate între Casa Natională de Asigurări de Sănătate, în calitate de achizitor, si furnizori au ca obiect furnizarea către unitătile sanitare a medicamentelor si/sau a materialelor sanitare specifice acordate în cadrul subprogramelor pentru care s-a efectuat licitatie la nivel national. Medicamentele si/sau materialele sanitare specifice sunt destinate consumului în spital si în ambulatoriu. Medicamentele ce se acordă în ambulatoriu în cadrul subprogramelor se asigură prin farmaciile apartinînd unitătilor sanitare prin care aceste subprograme se derulează.

2.4. Medicamentele si/sau materialele sanitare specifice sunt cuprinse în propunerea tehnică anexată la contractele de furnizare. Livrarea acestora se efectuează la termenele si în conformitate cu clauzele referitoare la obligatiile părtilor asumate prin contractele de furnizare încheiate, pe baza necesarului lunar de medicamente si/sau de materiale sanitare specifice, transmis Casei Nationale de Asigurări de Sănătate de unitătile sanitare implicate în derularea subprogramelor. Necesarul lunar va fi avizat de medicul coordonator judetean de program, care analizează solicitarea lunară din punct de vedere cantitativ si valoric.

Aceste solicitări lunare se stabilesc de fiecare unitate sanitară si cuprind numai medicamentele si/sau materialele sanitare specifice, care au fost achizitionate prin licitatie la nivel national. Solicitările lunare de medicamente si/sau de materiale sanitare specifice sunt centralizate la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, analizate din punct de vedere cantitativ si valoric si avizate de comisiile de experti desemnate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

2.5. Beneficiarul final al contractelor de furnizare încheiate între achizitor – Casa Natională de Asigurări de Sănătate – si furnizori este unitatea sanitară prin care se derulează subprograme.

2.6. În calitate de achizitor, Casa Natională de Asigurări de Sănătate va plăti furnizorului valoarea convenită pentru îndeplinirea obligatiilor prevăzute în contractele de furnizare de medicamente si/sau de materiale sanitare.

2.7. Contractele de furnizare au anexate următoarele documente:

a) propunerea tehnică;

b) propunerea financiară;

c) graficul de livrare;

d) scrisoarea de livrare lunară.

3. Derularea contractelor de furnizare de medicamente si/sau de materiale sanitare specifice

Obligatiile părtilor

A. Obligatiile furnizorului

3.1. Furnizorul este obligat să livreze lunar medicamentele si/sau materialele sanitare specifice, în baza contractului de furnizare, respectând standardele cuprinse în propunerea tehnică, preturile cuprinse în propunerea financiară, precum si cantitătile si termenele de livrare cuprinse în graficul de livrare. Furnizorul este obligat să livreze medicamentele si/sau materialele sanitare specifice care fac obiectul contractului de furnizare si/sau al actelor aditionale la acesta, în baza graficelor de livrare transmise acestuia de Casa Natională de Asigurări de Sănătate, ca urmare a centralizării necesarului de medicamente si/sau de materiale sanitare specifice, transmis de unitătile sanitare, cu avizul medicului coordonator judetean, si avizate de comisiile de experti desemnate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

3.2. Furnizorul este obligat să livreze medicamente si/sau materiale sanitare specifice la sediul unitătilor sanitare beneficiare, care sunt nominalizate de ministerele în subordinea cărora functionează si aprobate prin ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

3.3. Furnizorul este obligat să respecte întregul proces de livrare cu toate etapele sale prevăzute în Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 863/2001 pentru aprobarea Regulilor de bună practică de distributie angro a produselor medicamentoase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 23 ianuarie 2002.

3.4. La livrarea medicamentelor si/sau a materialelor sanitare specifice furnizorul este obligat să comunice achizitorului în scris, printr-o adresă de informare, datele de expediere. Adresa de informare se întocmeste conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

3.5. Furnizorul este obligat să ambaleze produsele livrate pentru a preîntâmpina orice problemă ce poate să apară la manipularea în timpul transportului, tranzitului si al expunerii la temperaturi extreme, soare, precipitatii etc., astfel încât acestea să ajungă în bună stare la beneficiarul final.

3.6. Furnizorul are responsabilitatea de a asigura produsele furnizate împotriva pierderilor sau deteriorării neprevăzute pe timpul transportului, până în momentul în care acestea sunt receptionate. După încheierea procesului-verbal de receptie responsabilitatea furnizorului privind asigurarea produselor încetează.

3.7. Furnizorul are obligatia de a suporta contravaloarea transportului produselor livrate până la destinatia finală.

3.8. Furnizorul are obligatia de a asigura transportul medicamentelor si/sau al materialelor sanitare specifice de la un spital la altul, în situatia în care achizitorul dispune măsuri de redistribuire. Acest serviciu se efectuează fără a majora valoarea contractului de furnizare.

3.9. Furnizorul este obligat să remită beneficiarului final următoarele documente care însotesc medicamentele si/sau materialele sanitare specifice livrate:

a) factura fiscală;

b) avizul de expeditie;

c) certificatul de calitate/certificatul de valabilitate sau garantie;

d) pocesul-verbal de receptie.

Furnizorul are obligatia de a nominaliza la rubrica “Cumpărător“ din factura fiscală, pe lângă Casa Natională de Asigurări de Sănătate, în calitate de achizitor, si unitatea sanitară, în calitate de beneficiar final.

Factura fiscală în original este transmisă achizitorului împreună cu datele specificate la pct. 3.4.

Furnizorul remite unitătii sanitare odată cu medicamentele si/sau materialele sanitare specifice livrate documentele prevăzute la lit. b), c) si d), precum si o copie a facturii fiscale. Scadenta facturii este conform prevederilor din contractul de furnizare.

3.10. Furnizorul are obligatia să participe direct sau printr-un delegat la receptia cantitativă si calitativă a medicamentelor si/sau a materialelor sanitare specifice.

3.11. Receptia se efectuează la sediul unitătii sanitare implicate în derularea subprogramului.

Fiecare lot de medicamente si/sau de materiale sanitare specifice livrate va fi însotit de certificatul de calitate obtinut de furnizor de la producător.

Furnizorul este obligat să înlocuiască, în termen de 48 de ore, medicamentele si/sau materialele sanitare specifice care nu corespund specificatiilor tehnice, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

3.12. Dacă în momentul receptiei medicamentelor termenul de valabilitate rămas este mai mic de 12 luni, achizitorul poate respinge medicamentele a căror perioadă de valabilitate rămasă este mai mică de 80% din perioada totală de valabilitate.

Furnizorul este obligat să înlocuiască integral medicamentele livrate, dacă această solicitare s-a făcut înainte de depăsirea a 80% din perioada totală de valabilitate. Medicamentele care sunt furnizate în România exclusiv prin intermediul contractelor de furnizare vor beneficia de prevederile alineatului anterior, dacă solicitarea s-a făcut înainte de depăsirea a 50% din perioada totală de valabilitate.

3.13. Furnizorul are obligatia de a avea în depozitele sale o cantitate cel putin egală cu cantitatea de medicamente si/sau de materiale sanitare specifice care trebuie livrată într-o perioadă specificată în documentatia de licitatie.

3.14. În conditiile legii, în cazuri absolut exceptionale si justificate, orice modificare în propunerea tehnică, ce apare pe parcursul derulării contractului, va fi adusă la cunostinta achizitorului în termen de 15 zile lucrătoare.

3.15. În cazul în care furnizorul face dovada că nu mai poate furniza un medicament/material sanitar, va înstiinta Casa Natională de Asigurări de Sănătate cu cel putin 30 de zile înainte, propunând o alternativă, cu respectarea specificatiilor tehnice si a clauzelor contractuale. În cazul în care nu există solutii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate va rezilia partial contractul, iar furnizorul va plăti daune ca urmare a prejudiciului creat.

B. Obligatiile Casei Nationale de Asigurări de Sănătate în calitate de achizitor

3.16. Achizitorul este obligat să plătească pretul convenit pentru îndeplinirea contractului de furnizare de medicamente si/sau de materiale sanitare specifice.

3.17. Achizitorul este obligat să indice furnizorului unitătile sanitare beneficiare de medicamente si/sau de materiale specifice.

3.18. Achizitorul are obligatia să transmită furnizorului, la termenele prevăzute în contract, solicitarea de livrare lunară de medicamente si/sau de materiale sanitare specifice, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

3.19. În cazul în care achizitorul doreste schimbarea destinatiei precizate în graficul de livrare sau a decis redistribuirea între spitale a unor cantităti de medicamente si/sau de materiale sanitare specifice, acesta este obligat să anunte în scris furnizorul despre schimbare, la termenele prevăzute în contractul de furnizare.

3.20. Achizitorul este obligat să notifice în scris furnizorului identitatea reprezentantilor săi împuterniciti pentru efectuarea receptiei, testelor sau inspectiilor.

3.21. Achizitorul are obligatia de a transmite furnizorului orice notificare în legătură cu cantitatea si calitatea produselor imediat după primirea acesteia de la unitatea sanitară.

3.22. Achizitorul are obligatia de a efectua plata facturilor către furnizori la termenele prevăzute în contractul de furnizare. Documentele în original, în baza cărora achizitorul efectuează plata, sunt: factură, notă de intrarerecep tie si notă contabilă.

3.23. Achizitorul va vira furnizorului cu ordin de plată contravaloarea facturilor de medicamente si/sau de materiale sanitare specifice livrate si confirmate ca receptionate în contul acestuia deschis la Trezoreria Statului. Plata se efectuează în limita fondurilor aprobate prin legea bugetului de stat.

C. Obligatiile unitătilor sanitare în calitate de beneficiar final

3.24. Unitatea sanitară este obligată să elaboreze necesarul lunar de medicamente si/sau de materiale sanitare specifice, tinând cont de numărul de bolnavi beneficiari ai subprogramului aflati în tratament si de stocurile de medicamente si/sau de materiale sanitare specifice la data lansării comenzii. Necesarul lunar, având avizul medicului coordonator judetean de program, va fi transmis Casei Nationale de Asigurări de Sănătate în intervalul 20–25 din luna în curs pentru luna următoare, atât în format electronic, cât si prin fax.

3.25. Unitatea sanitară este obligată să primească medicamentele si/sau materialele sanitare specifice livrate de furnizor, în cantitătile si la termenele stabilite în contractul încheiat între furnizor si achizitor, însotite de documentele prevăzute la pct. 3.9. Reprezentantul desemnat de conducerea spitalului va semna pe exemplarul facturii furnizorului de primirea documentelor de însotire.

3.26. Unitatea sanitară este obligată să efectueze, pentru fiecare lot de medicamente si/sau de materiale sanitare specifice livrat de furnizor, receptia cantitativă si calitativă si să încheie cu furnizorul si cu reprezentantul sau cu împuternicitul achizitorului procesul-verbal de receptie, care se întocmeste în două exemplare, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice. Un exemplar se eliberează furnizorului, iar în baza exemplarului rămas la unitatea sanitară se întocmeste nota de intrare-receptie.

3.27. Unitatea sanitară este obligată să notifice în scris achizitorului, în maximum 24 de ore de la receptie, orice neconcordantă referitoare la calitatea sau cantitatea livrată de furnizor.

3.28. Pe baza datelor prevăzute la pct. 3.26 unitatea sanitară întocmeste nota de intrare-receptie (în 3 exemplare), în care se înscriu: felul, cantitatea, pretul unitar si valoarea totală. Acest document se semnează de persoanele din comisia de receptie si se vizează pentru exactitate si realitate de ordonatorul de credite si de directorul financiar-contabil/contabilul-sef al spitalului.

Documentul va purta stampila unitătii. De asemenea, se întocmeste nota contabilă, care cuprinde operatiunile de înregistrare în contabilitate a medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice intrate în gestiunea unitătii sanitare. Nota contabilă va fi semnată de directorul financiar-contabil/contabilul-sef al unitătii sanitare.

3.29. Unitatea sanitară este obligată ca în termen de maximum 48 de ore de la data receptiei medicamentelor si/sau a materialelor sanitare specifice să depună nota de intrare-receptie si nota contabilă, în original, la casa de asigurări de sănătate, care transmite, la rândul ei, Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în maximum 3 zile, în original, aceste documente.

3.30. Unitatea sanitară este obligată să organizeze evidenta nominală si pe cod numeric personal a bolnavilor care beneficiază de medicamente si/sau de materiale sanitare specifice, eliberate în cadrul subprogramelor.

3.31. Unitatea sanitară este obligată să organizeze si să conducă evidenta cantitativ-valorică la farmaciile prin care se derulează subprogramul.

3.32. Unitatea sanitară este obligată să urmărească în permanentă consumul de medicamente si/sau de materiale sanitare specifice si să sesizeze în scris Casei Nationale de Asigurări de Sănătate existenta unor medicamente si/sau materiale sanitare specifice cu rulaj redus, în vederea luării unor măsuri de redistribuire.

3.33. Unitatea sanitară este obligată să transmită caselor de asigurări de sănătate indicatorii aferenti fiecărui subprogram la termenele stabilite în ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea programului, respectiv subprogramelor nationale cu scop curativ finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul în curs.

3.34. Netransmiterea de către spital la termenele stabilite a documentelor mentionate la pct. 3.29, precum si a indicatorilor evidentiati la pct. 3.33 si 4.1 atrage răspunderea disciplinară si materială a ordonatorului de credite si a directorului financiar-contabil/contabilului-sef pentru penalitătile/daunele-interese plătite de Casa Natională de Asigurări de Sănătate pentru fiecare zi de întârziere în plata pretului, calculate conform clauzelor prevăzute în contractele de furnizare de medicamente si/sau de materiale sanitare specifice realizării subprogramelor, respectiv de 0,1%, pentru fiecare zi de întârziere, din valoarea medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice receptionate.

3.35. Unitatea sanitară este obligată să conducă si să înregistreze în contabilitate operatiunile rezultate din executarea contractelor, potrivit metodologiei prevăzute la pct. 6 lit. B. În executie cheltuielile efective reprezentând consumul de medicamente si/sau de materiale sanitare specifice utilizate pentru realizarea subprogramelor se raportează în coloana 4 a art. 23.04 din anexa nr. 14 la darea de seamă.

3.36. Unitatea sanitară are obligatia de a monitoriza si de a organiza activităti medicale din cadrul subprogramelor, evaluând impactul asupra stării de sănătate a populatiei cuprinse în subprograme.

3.37. Unitatea sanitară are obligatia de a transmite casei de asigurări de sănătate, până la data de 10 a lunii curente pentru luna precedentă, borderouri centralizatoare cuprinzând prescriptiile medicale, însotite de un exemplar al acestora, pentru medicamentele eliberate în ambulatoriu (atât ambulatoriul spitalelor, cât si cabinetele medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările si completările ulterioare). Pentru subprogramul nr. 2 “Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză“ se vor transmite borderouri centralizatoare cuprinzând datele din filele de condică aferente bolnavilor tratati în ambulatoriu, pentru care prescrierea si eliberarea medicamentelor se fac pe condică, însotite de un exemplar al acestora.

D. Obligatiile caselor de asigurări de sănătate

3.38. Casele de asigurări de sănătate sunt împuternicite să reprezinte Casa Natională de Asigurări de Sănătate, în calitate de achizitor, în relatia cu unitătile sanitare care au calitatea de beneficiar final al medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice achizitionate prin licitatie la nivel national, iar în acest sens vor actiona în vederea realizării subprogramelor pentru care se organizează licitatii la nivel national.

3.39. În calitate de reprezentant al achizitorului, casele de asigurări de sănătate sunt obligate să nominalizeze un număr suficient de persoane, în functie de numărul de subprograme si de numărul unitătilor sanitare prin care se derulează acestea, care vor participa la receptia medicamentelor si/sau a materialelor sanitare specifice, precum si la inspectia si testarea acestora. Aceste persoane vor fi nominalizate prin decizie a presedinteluidirector general al casei de asigurări de sănătate. Lista persoanelor nominalizate va fi înaintată Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu mentiunea ca orice modificare să fie comunicată.

3.40. Casele de asigurări de sănătate sunt obligate ca, în termen de maximum 3 zile de la data primirii de la unitatea sanitară a notei de intrare-receptie si a notei contabile, să verifice aceste documente si să le transmită, în original, prin postă, Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

3.41. Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să verifice lunar, până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, evidenta nominală si pe cod numeric personal a bolnavilor care beneficiază de medicamente si/sau de materiale sanitare specifice în cadrul subprogramelor.

3.42. Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să verifice la unitătile sanitare organizarea evidentei cantitativvalorice distincte a medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice furnizate prin contractele încheiate potrivit pct. 1.2.

3.43. Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să analizeze lunar, trimestrial si anual indicatorii si situatia privind stocurile de medicamente si/sau de materiale sanitare specifice, raportate de unitătile sanitare, si să transmită până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, la Casa Natională de Asigurări de Sănătate, situatia centralizată a acestora.

3.44. Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să transmită situatiile mentionate la pct. 3.43 conform tabelelor de raportare stabilite de Casa Natională de Asigurări de Sănătate.

3.45. Casele de asigurări de sănătate au obligatia să efectueze trimestrial la unitătile sanitare controlul raportării indicatorilor prevăzuti în subprograme. Controlul va urmări, în principal:

a) dacă medicamentele si/sau materialele sanitare specifice primite au fost utilizate numai pentru bolnavii inclusi în subprogram si numai pentru afectiuni care se tratează din fondul alocat subprogramului, avându-se în vedere evidentele nominale si pe cod numeric personal ;

b) respectarea de către persoanele implicate a responsabilitătilor ce le revin în derularea subprogramelor;

c) realitatea indicatorilor raportati;

d) acuratetea si validitatea datelor colectate;

e) identificarea eventualelor obstacole sau disfunctionalităti în derularea subprogramelor;

f) dacă activitătile se desfăsoară conform reglementărilor legale în vigoare.

3.46. Casele de asigurări de sănătate au obligatia să predea unitătii sanitare lista nominală cuprinzând medicii de specialitate din cabinetele medicale organizate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările ulterioare, si codurile acestora.

Aceste date sunt necesare unitătii sanitare în vederea eliberării din farmacia cu circuit închis a medicamentelor ce se eliberează în ambulatoriu în cadrul subprogramelor.

3.47. Casele de asigurări de sănătate au obligatia de a verifica lunar retetele eliberate în ambulatoriu prin farmacia cu circuit închis a unitătii sanitare prin care se derulează subprogramul, în functie de evidenta cantitativ-valorică a medicamentelor si/sau a materialelor sanitare specifice.

3.48. Pentru subprogramul nr. 2 “Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză“ se vor verifica condicile de medicamente în baza cărora au fost eliberate medicamentele pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor.

4. Raportarea indicatorilor

4.1. Unitătile sanitare prin care se derulează subprogramele prevăzute la pct. 1.3, aprobate prin ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea derulării programului, respectiv subprogramelor nationale cu scop curativ finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, vor transmite caselor de asigurări de sănătate, în primele 10 zile ale lunii în curs pentru luna precedentă, indicatorii aferenti fiecărui subprogram, cuprinzând, în principal, numărul de bolnavi beneficiari de medicamente si/sau materiale sanitare specifice pe tip de afectiune, tip de terapie sau tip de sedintă, după caz, cheltuielile aferente acestora, precum si datele referitoare la valoarea stocului de medicamente, conform tabelelor de raportare stabilite de Casa Natională de Asigurări de Sănătate.

Indicatorii se monitorizează pe baza evidentei tehnicooperative conduse la nivelul unitătilor sanitare.

4.2. Casele de asigurări de sănătate au obligatia de a analiza lunar, trimestrial si anual indicatorii si situatia stocurilor de medicamente raportate de unitătile sanitare si de a centraliza pe judet datele transmise de unitătile sanitare pentru fiecare subprogram.

Până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, casele de asigurări de sănătate transmit Casei Nationale de Asigurări de Sănătate situatia centralizată pe judet privind indicatorii transmisi de unitătile sanitare si valoarea stocurilor de medicamente si/sau materiale sanitare specifice.

4.3. Lunar, trimestrial si anual directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate care au repartizate atributii privind subprogramele analizează, în cadrul fiecărui subprogram, situatia privind indicatorii si valoarea stocurilor raportate.

Trimestrial si în cazuri exceptionale si justificate Casa Natională de Asigurări de Sănătate, în cazul nerealizării indicatorilor fizici si de eficientă, poate lua măsuri de sistare a aprovizionării cu medicamente si/sau materiale sanitare specifice si/sau redistribuirea acestora la alte unităti sanitare care au realizat indicatori peste cei contractati în cadrul subprogramelor.

4.4. Pentru subprogramele pentru care medicamentele si/sau materialele sanitare specifice sunt achizitionate prin licitatie la nivel national, se vor aplica responsabilitătile specifice derulării subprogramelor cuprinse în ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea derulării programului, respectiv subprogramelor nationale cu scop curativ finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

4.5. Trimestrial, Casa Natională de Asigurări de Sănătate va transmite Ministerului Sănătătii Publice un raport privind derularea subprogramelor finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate. Acest raport va fi transmis după încheierea controlului trimestrial realizat de casele de asigurări de sănătate la unitătile sanitare prin care se derulează subprograme si va contine:

– situatia centralizată a indicatorilor fizici si de eficientă pentru fiecare subprogram;

– aspecte deosebite în derularea subprogramelor;

– eventualele propuneri de îmbunătătire a activitătilor pe subprograme.

5. Controlul raportării indicatorilor specifici

5.1. Controlul raportării indicatorilor prevăzuti în subprogramele pentru care medicamentele si/sau materialele sanitare specifice sunt achizitionate prin licitatie la nivel national se efectuează potrivit prevederilor ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea derulării programului, respectiv subprogramelor nationale cu scop curativ finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

6. Contabilitatea operatiunilor rezultate din executarea contractelor încheiate potrivit art. 242 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

Operatiunile financiare si de gestionare rezultate din derularea contractelor de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale specifice, necesare realizării programului, respectiv subprogramelor nationale cu scop curativ, se înregistrează în mod corespunzător în contabilitatea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si a unitătilor sanitare beneficiare de medicamente si/sau materiale sanitare specifice, astfel cum se mentionează în cele ce urmează:

A. Înregistrarea în contabilitatea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

a) Înregistrarea contravalorii facturilor prezentate de furnizori privind livrarea medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice către unitătile sanitare prin care se derulează subprograme finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate: 6029 “Cheltuielile privind medicamentele = 401 “Furnizori“ si materialele sanitare finantate de la buget“

– analitic, capitol, subcapitol si articol

b) Plata facturilor către furnizori, după verificarea, aprobarea si avizarea acestora.

Plata se efectuează de Casa Natională de Asigurări de Sănătate în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinatie.

401 “Furnizori“ = 7705 “Finantare din bugetul FNUASS“

– analitic, capitol, subcapitol si articol

B. Înregistrarea în contabilitatea unitătilor sanitare beneficiare de medicamente si/sau materiale sanitare finantate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate

a) Conform precizărilor prezentelor norme metodologice, valoarea medicamentelor si/sau materialelor sanitare primite pentru realizarea programului, respectiv subprogramelor nationale cu scop curativ finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, reprezintă o finantare efectivă, care se înregistrează în creditul contului 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit“, în contul analitic “Valoarea medicamentelor si/sau materialelor specifice primite pentru realizarea programului national cu scop curativ finantat din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate“. În cazul în care o unitate sanitară execută mai multe subprograme de sănătate, acest cont analitic se conduce pentru fiecare subprogram de sănătate.

b) Unitătile sanitare au obligatia să prevadă la partea de cheltuieli din bugetul de venituri si cheltuieli, la subcapitolul “Medicamente si/sau materiale sanitare pentru programul national cu scop curativ“, valoarea medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice, prevăzute a fi primite pentru realizarea programului, respectiv subprogramelor nationale cu scop curativ.

c) Medicamentele si/sau materialele sanitare specifice, primite si receptionate de la furnizori pentru realizarea programului, respectiv subprogramelor nationale cu scop curativ, se înregistrează pe baza documentelor legale, astfel: 3029 “Medicamente si materiale sanitare“ = 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit“

– analitic – pe sortimente si programe, – analitic – “Valoarea medicamentelor respectiv subprograme cu scop curativ si/sau materialelor specifice, primite pentru realizarea programelor, respectiv subprogramelor de sănătate cu scop curativ“

d) Medicamentele si/sau materialele sanitare specifice, consumate în cadrul programului, respectiv subprogramelor nationale cu scop curativ, finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate:

658 “Alte cheltuieli operationale“ = 3029 “Medicamente si materiale sanitare“ – analitic – pe subdiviziunile clasificatiei bugetare

7. Dispozitii finale

7.1. Prevederile prezentelor norme metodologice nu se aplică în cazul centrelor-pilot nominalizate în Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.347/477/2004 privind desemnarea centrelor-pilot pentru contractarea cu operatori privati a unor servicii medicale de dializă în regim ambulatoriu, pentru care achizitia serviciilor de hemodializă si dializă peritoneală externalizate se realizează potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.487/2004.

7.2. Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Furnizorul ...................................................................

 

ADRESĂ DE INFORMARE

 

Către

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Bucuresti, Calea Călărasilor nr. 248, bl. S19, sectorul 3, telefon .................................., fax. ....................................

 

Stimati domni,

Prin prezenta vă înstiintăm că la data de ................................ au fost expediate medicamentele si/sau materialele sanitare specifice, aferente transei (comenzii) din luna ................................., conform graficului de livrare anexat la Contractul de furnizare nr. ................................. din data ............................ .

Medicamentele si/sau materialele sanitare specifice au fost expediate în cantitătile stabilite (prin graficul de livrare anexat la contract) la sediul spitalelor nominalizate.

În cazul în care doriti informatii suplimentare, vă rugăm să îl/o contactati pe domnul/doamna ............................... .

Vă multumim pentru colaborare.

 

Data ..................

Furnizor,

..................

(semnătura autorizată)

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

......................................................................

Nr. ............/data .............

 

SOLICITARE DE LIVRARE LUNARĂ DE MEDICAMENTE SI/SAU MATERIALE SANITARE SPECIFICE

 

Către

......................................................

(numele furnizorului)

 

Stimati domni,

 

În acord cu Contractul nr. ............ din data de .................., vă solicităm livrarea medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice, în următoarele cantităti:

 

Nr.

crt.

DCI

Denumirea comercială

Forma

Cantitatea

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

 

Mentionăm că aceste medicamente si/sau materiale sanitare specifice sunt aferente perioadei ............, conform graficului de livrare anexat la contracte.

 

.............................................................................

(semnătura ordonatorului principal de credite)

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

Spitalul ...............................................................................

Localitatea .........................................................................

Nr. ...................../data ......................

 

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE

 

Încheiat între Spitalul ....................................................., reprezentat de domnul/doamna ........................................,

în calitate de beneficiar final, si Societatea Comercială ............................................................ (denumirea si sediul societătii), reprezentată prin domnul/doamna ..................................................., în calitate de furnizor.

În conformitate cu prevederile Contractului nr. .................. din data de ..................., încheiat între Societatea Comercială ........................................, în calitate de furnizor, si Casa Natională de Asigurări de Sănătate, în calitate de achizitor, si în urma solicitării de livrare lunară, înregistrată cu nr. .................... din data de ....................., s-au livrat medicamentele si/sau materialele sanitare specifice în forma si în cantitătile mentionate în anexă.

La receptie s-a constatat că livrarea corespunde:

– din punct de vedere cantitativ, cu cea din graficul de livrare;

– din punctul de vedere al denumirii si formei, cu anexa privind propunerea tehnică;

– din punct de vedere calitativ a fost transportată în acord cu conditiile mentionate în instructiunile medicamentelor si nu sunt constatate deteriorări; termenul de valabilitate rămas este de cel putin un an sau mai mare de 80% din termenul total de valabilitate a produselor;

– seriile lotului sunt vizibile si usor de identificat pe ambalajele mari, precum si pe cele individuale.

Alte comentarii si/sau observatii*): ...............................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

 

Data ........................................

 

Am primit,

Spitalul ...............................................................

.............................................................................

(semnătura autorizată)

Am predat,

Furnizorul,

......................................................................

(semnătura autorizată)

 


*) Cu privire la lipsuri, deteriorări, termene de valabilitate.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele pentru care nu se stabileste pret de referintă si pretul de decontare al acestora

 

Având în vedere prevederile art. 210 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, văzând Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutice si aparatură medicală cu nr. E.N. 212/2006,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. – (1) Medicamentele care se eliberează în sistem ambulatoriu, corespunzătoare denumirilor comune internationale din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, denumite în continuare DCI, pentru care nu se stabileste pret de referintă, se decontează din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate la pret de decontare.

(2) Lista DCI-urilor si pretul de decontare pentru medicamentele care se eliberează fără prescriptie medicală (OTC) sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Pentru celelalte DCI-uri din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, care nu sunt prevăzute în Lista cu medicamentele de care beneficiază asiguratii cu sau fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, pretul de decontare este pretul cel mai mic corespunzător fiecărei DCI pentru aceeasi concentratie si formă farmaceutică.

(4) Pretul de decontare prevăzut la alin. (2) se actualizează prin ordin al ministrului sănătătii publice.

Art. 2. – Directiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii Publice si Casa Natională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate si farmaciile vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 12 iunie 2006.

Nr. 678.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

cuprinzând medicamentele pentru care nu se stabileste pret de referintă si pretul de decontare al acestora

 

Pagina 1

Pagina a 2-a