MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 556         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 27 iunie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

245. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2006 pentru completarea art. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători

 

856. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2006 pentru completarea art. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători

 

246. – Lege pentru completarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic

 

857. – Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 445 din 30 mai 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2812 alin. 2 si 3, art. 2813 alin. 1 si art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 496 din 8 iunie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (5) si art. 10 alin. (2) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

778. – Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând 39 de obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul programului “Săli de sport“, derulat prin intermediul Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.“ – S.A.

 

779. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii si alunecări de teren în anul 2006

 

805. – Hotărâre privind aprobarea prealabilă în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească a Asociatiei I CARE ONLUS din Italia

 

806. – Hotărâre privind aprobarea prealabilă în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească a Fundatiei “Terre des hommes“ din Elvetia

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

78. – Decizie privind eliberarea domnului Ion-Mircea Plângu din functia de secretar de stat pentru integrare euroatlantică si politica de apărare la Ministerul Apărării Nationale

 

79. – Decizie privind numirea domnului Ion-Mircea Plângu în functia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

80. – Decizie privind numirea domnului Corneliu Dobritoiu în functia de secretar de stat pentru integrare euroatlantică si politica de apărare la Ministerul Apărării Nationale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

145. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile de testare a păsărilor pentru tăiere ce provin dintr-o zonă de supraveghere a bolii de Newcastle, în aplicarea art. 5 alin. (3) din Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate animală care reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tări terte de carne proaspătă de pasăre, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 391/2002

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

3. – Decizie privind organizarea activitătii de acordare a avizelor anuale pentru prelungirea activitătii medicilor care au împlinit vârsta legală de pensionare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2006 pentru completarea art. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 6 din 13 februarie 2006 pentru completarea art. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 17 februarie 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 22 iunie 2006.

Nr. 245.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2006 pentru completarea art. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2006 pentru completarea art. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 iunie 2006.

Nr. 856.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – După articolul 8 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 5 decembrie 2003, se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:

“Art.81. – (1) Cetăteanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European poate exercita profesia de consilier juridic în România, dacă îndeplineste conditiile prevăzute de lege, mai putin cea prevăzută la art. 8 lit. a).

(2) Persoana prevăzută la alin. (1), care a dobândit calificarea de consilier juridic în statul membru de origine sau de provenientă, poate solicita oricând recunoasterea diplomelor, în vederea admiterii în profesia de consilier juridic si a practicării acesteia în România.

(3) În vederea recunoasterii diplomelor în România, solicitantul va trebui să sustină, la alegere, un examen de verificare a cunostintelor sau să efectueze un stagiu de 3 ani în domeniul dreptului românesc.

(4) Ministerul Justitiei va stabili continutul si modul de desfăsurare a examenului sau a stagiului prevăzut la alin. (3).

(5) Persoana prevăzută la alin. (1), care exercită profesia de consilier juridic în România, poate desfăsura aceleasi activităti profesionale ca si consilierul juridic român.

(6) Prevederile prezentului articol se completează cu dispozitiile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările ulterioare.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 22 iunie 2006.

Nr. 246.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru completarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 iunie 2006.

Nr. 857.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 445

din 30 mai 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2812 alin. 2 si 3, art. 2813 alin. 1 si art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Ioana Marilena Chiorean – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2812 alin. 2 si 3, art. 2813 alin. 1 si art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Cibinul“ – S.A. din Sibiu în Dosarul nr. 116/CIV/2006 al Curtii de Apel Craiova – Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 27 februarie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 116/CIV/2006, Curtea de Apel Craiova – Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2812 alin. 2 si 3, art. 2813 alin. 1 si art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Cibinul“ – S.A. din Sibiu într-un litigiu având ca obiect solutionarea unui apel împotriva unei încheieri a Tribunalului Dolj.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate încalcă accesul liber la justitie, întrucât toate încheierile judecătoresti, cu exceptia celor prin care s-a întrerupt cursul judecătii, pot fi atacate numai odată cu fondul, iar prin această măsură procedurală se îngrădeste dreptul oricărui participant la procesul civil de a contesta o măsură dispusă printr-o hotărâre judecătorească, măsură care ar putea influenta solutia litigiului. Totodată, arată că o lege organică – Codul de procedură civilă – nu poate fi modificată printr-o ordonantă de urgentă – act normativ cu o fortă juridică inferioară. Pe de altă parte, consideră că dispozitiile legale criticate au un continut contradictoriu, generând astfel o practică neunitară la nivelul instantelor judecătoresti.

Curtea de Apel Craiova – Sectia civilă si-a exprimat opinia în sensul că dispozitiile legale criticate nu limitează accesul liber la justitie, la căile de atac împotriva încheierilor, ci doar amână momentul exercitării lor. Totodată, arată că instituirea căilor de atac si procedura de judecată sunt de competenta exclusivă a legiuitorului, acesta putând stabili reguli speciale de judecată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia este neîntemeiată, întrucât atât competenta, cât si procedura de judecată sunt stabilite prin lege, iar accesul la căile de atac este compatibil cu instituirea unor reguli speciale în privinta încheierilor prin care se dispun măsuri în vederea solutionării cauzei.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, deoarece legiuitorul – unica autoritate competentă să reglementeze procedura de judecată si competenta – poate stabili inclusiv conditii de exercitare a unei căi de atac.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2812 alin. 2 si 3, art. 2813 alin. 1 si art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă.

Art. 2812 si art. 2813 au fost modificate prin art. I pct. 91 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 2 octombrie 2000.

Art. 282 alin. 2 a fost modificat prin art. I pct. 39 din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 14 iulie 2005. Astfel, dispozitiile de lege criticate au, în prezent, următorul cuprins:

– Art. 2812 alin. 2 si 3: “Cererea se solutionează de urgentă, cu citarea părtilor, prin hotărâre separată. Prevederile art. 2811 alin. 3 se aplică în mod corespunzător.

Dispozitiile prezentului articol se aplică si în cazul când instanta a omis să se pronunte asupra cererilor martorilor, expertilor, traducătorilor, interpretilor sau apărătorilor, cu privire la drepturile lor.“;

– Art. 2813: “Încheierile pronuntate în temeiul art. 281 si 2811, precum si hotărârea pronuntată potrivit art. 2812 sunt supuse acelorasi căi de atac ca si hotărârile în legătură cu care s-a solicitat, după caz, îndreptarea, lămurirea sau înlăturarea dispozitiilor potrivnice ori completarea.“;

– Art. 282 alin. 2: “Împotriva încheierilor premergătoare nu se poate face apel decât odată cu fondul, în afară de cazul când prin ele s-a întrerupt cursul judecătii.“

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă, raportată si la prevederile art. 21 din Constitutie, Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 201/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 6 noiembrie 2002, statuând că legiuitorul poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, iar accesul liber la justitie nu înseamnă accesul, în toate cazurile, la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac. Stabilirea regulii conform căreia încheierile premergătoare – cu exceptia celor prin care s-a întrerupt cursul judecătii – nu pot fi atacate cu apel decât odată cu fondul, împiedică prelungirea excesivă a duratei procesului si contribuie la solutionarea cauzei într-un termen rezonabil.

Neintervenind elemente noi de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, considerentele si solutia acestei decizii sunt valabile si în prezenta cauză. Pentru aceleasi motive, Curtea constată că nici prevederile art. 2812 alin. 2 si 3, art. 2813 alin. 1 din Codul de procedură civilă nu contravin accesului liber la justitie, consacrat prin art. 21 din Legea fundamentală. Referitor la critica privind modificarea Codului de procedură civilă printr-o ordonantă de urgentă, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, întrucât, potrivit art. 73 alin. (3) din Constitutie si celorlalte dispozitii constitutionale, nu rezultă că reglementările relative la procedura civilă, în ansamblul lor, fac parte din domeniul legilor organice. Pe de altă parte, interdictia de a nu reglementa în domeniul rezervat legilor organice este prevăzută de art. 115 alin. (1) din Legea fundamentală numai pentru ordonantele emise în baza unor legi de abilitare.

În ceea ce priveste sustinerea autorului exceptiei potrivit căreia între textele legale criticate ar exista o contradictie, Curtea retine că aceasta nu poate fi primită, întrucât, potrivit art. 2 din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, astfel încât lămurirea unor eventuale contradictii existente între anumite dispozitii legale nu intră în competenta sa.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2812 alin. 2 si 3, art. 2813 alin. 1 si art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Cibinul“ – S.A. din Sibiu în Dosarul nr. 116/CIV/2006 al Curtii de Apel Craiova – Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 30 mai 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 496

din 8 iunie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (5) si art. 10 alin. (2) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Mihaela Cîrstea – procuror

Doina Suliman – magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (5) si art. 10 alin. (2) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, exceptie ridicată de Zamfir Constandache, Florin Manolache, Gavril Meu, Genovică Gigel Bahrim, Nicolae Dinu, Victor Tudorache, Jenică Zaharia, Ioan Stefănescu, Gheorghe Mihail Panulescu, Constantin Zoican, Constantin Lazăr, Vasile Moraru, Daniel Postelnicu, Ioan Achim, Paul Emil Preda, Nicolae Sindrilaru, Dragos Enache, Sebastian Dan Anghelache, Florica Pena, Dumitru Dumitru, Ion Floarea, Nicoleta Sibianu, Daniela Petrache, Ioan Fedor, Carmen Mariana Lepădatu, Ion Irimia, Lăcrămioara Elena Barbu, Livia Popescu, Florea Mihăilă, Gheorghe Ionită, Elena Matei, Amalia Pocan, Laurentiu Olaru, Stan Bălăută, Elena Corneanu, Cornelia Toma Dumitrescu, Petre Chitoran, Stelian Gherasim, Vasile Luta, Ion Cepan, Gheorghe Aioanei, Ion Radu, Ion Dumitru, Nită Botin, Nicolae Apostol, Aurica Matei, Dumitru Moise, Nicolae Paul Cretan, Alexandru Cadindatu, Tudor Vincene, Bone Lalciu, Petre Bălăsoiu, Alexandru Ionescu, Sanda Mariana Poncea, Ioan Pascal, Marian Dumitru, Marin Vărzaru, Gheorghe Rosu, Iulian Encescu, Ion Pascu, Nicolae Pavel, Niculae Mardale, Cicerone Ciomârtan, Stefan Matache, Dumitru Mahalagiu, Neculai Stratulat, Vasile Petrache, Florică Saioc, Mircea Vladimir Stănescu, Ianus Bacoiu, Olimpiu Rusu, Dan Ciucan, Mihai Bejenaru, Constantin Ivan, Irina Burlacu, Decebal Cristian Sbârlea, Stefan Radu, Victor Modoran, Maftei Malutan, Constantin Popescu, Laurentiu Bălăsoiu, Ion Visan, Nicolae Petrea, Vasile Cojocaru, Florilena-Mariana Gusoi, Gheorghe Dinită, Gheorghe Marin, Stelian Spirea, Ilie Popescu, Ion Simion, Jean Dangu, Stefan Ciochină, Virgiliu Crăciunescu, Constanta Lăzărescu, Mihaela Ghiocel, Dragnea Manolea, Elisabeta Iga, Dumitru Ciutacu, Teodor Matei, Ion Marin, Neagu Drăgan, Vasile Andrei, Ion Comăneanu si Ion Mihut în dosarele nr. 36.688/2/2005, 36.679/2/2005, 36.800/2/2005, 36.835/2/2005, 36.818/2/2005, 36.807/2/2005, 36.843/2/2005, 36.838/2/2005, 36.886/2/2005, 36.902/2/2005, 36.900/2/2005, 36.887/2/2005, 36.584/2/2005, 36.588/2/2005, 36.585/2/2005, 36.594/2/2005, 36.590/2/2005, 36.598/2/2005, 36.597/2/2005, 36.610/2/2005, 36.601/2/2005, 36.617/2/2005, 37.032/2/2005, 37.054/2/2005, 36.672/2/2005, 37.027/2/2005, 36.669/2/2005, 36.671/2/2005, 36.616/2/2005, 36.710/2/2005, 36.620/2/2005, 36.621/2/2005, 36.629/2/2005, 37.067/2/2005, 37.280/2/2005, 37.056/2/2005, 37.063/2/2005, 36.782/2/2005, 36.794/2/2005, 36.633/2/2005, 36.773/2/2005, 36.636/2/2005, 36.635/2/2005, 36.638/2/2005, 36.637/2/2005, 36.641/2/2005, 36.640/2/2005, 36.870/2/2005, 36.662/2/2005, 36.877/2/2005, 36.873/2/2005, 36.857/2/2005, 36.884/2/2005, 36.676/2/2005, 36.673/2/2005, 37.288/2/2005, 37.008/2/2005, 39.496/2/2005, 37.289/2/2005, 39.547/2/2005, 39.510/2/2005, 36.936/2/2005, 37.025/2/2005, 36.945/2/2005, 36.957/2/2005, 36.867/2/2005, 36.946/2/2005, 36.949/2/2005, 39.554/2/2005, 36.927/2/2005, 36.917/2/2005, 36.934/2/2005, 36.731/2/2005, 36.667/2/2005, 36.623/2/2005, 36.725/2/2005, 36.586/2/2005, 36.612/2/2005, 36.580/2/2005, 36.583/2/2005, 36.858/2/2005, 36.647/2/2005, 36.975/2/2005, 36.942/2/2005, 39.495/2/2005, 37.007/2/2005, 39.575/2/2005, 39.570/2/2005, 36.914/2/2005, 36.677/2/2005, 36.957/2/2005, 36.953/2/2005, 36.973/2/2005, 36.966/2/2005, 36.596/2/2005, 36.581/2/2005, 37.011/2/2005, 36.608/2/2005, 36.986/2/2005, 37.013/2/2005, 36.992/2/2005, 36.987/2/2005, 36.999/2/2005 si nr. 36.993/2/2005 ale Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Conexarea dosarelor si dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 25 mai 2006 si au fost consemnate prin încheierea de la acea dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea la data de 8 iunie 2006.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile pronuntate în dosarele nr. 36.688/2/2005, 36.679/2/2005, 36.800/2/2005, 36.835/2/2005, 36.818/2/2005, 36.807/2/2005, 36.843/2/2005, 36.838/2/2005, 36.886/2/2005, 36.902/2/2005, 36.900/2/2005, 36.887/2/2005, 36.584/2/2005, 36.588/2/2005, 36.585/2/2005, 36.594/2/2005, 36.590/2/2005, 36.598/2/2005, 36.597/2/2005, 36.610/2/2005, 36.601/2/2005, 36.617/2/2005, 37.032/2/2005, 37.054/2/2005, 36.672/2/2005, 37.027/2/2005, 36.669/2/2005, 36.671/2/2005, 36.616/2/2005, 36.710/2/2005, 36.620/2/2005, 36.621/2/2005, 36.629/2/2005, 37.067/2/2005, 37.280/2/2005, 37.056/2/2005, 37.063/2/2005, 36.782/2/2005, 36.794/2/2005, 36.633/2/2005, 36.773/2/2005, 36.636/2/2005, 36.635/2/2005, 36.638/2/2005, 36.637/2/2005, 36.641/2/2005, 36.640/2/2005, 36.870/2/2005, 36.662/2/2005, 36.877/2/2005, 36.873/2/2005, 36.857/2/2005, 36.884/2/2005, 36.676/2/2005, 36.673/2/2005, 37.288/2/2005, 37.008/2/2005, 39.496/2/2005, 37.289/2/2005, 39.547/2/2005, 39.510/2/2005, 36.936/2/2005, 37.025/2/2005, 36.945/2/2005, 36.957/2/2005, 36.867/2/2005, 36.946/2/2005, 36.949/2/2005, 39.554/2/2005, 36.927/2/2005, 36.917/2/2005, 36.934/2/2005, 36.731/2/2005, 36.667/2/2005, 36.623/2/2005, 36.725/2/2005, 36.586/2/2005, 36.612/2/2005, 36.580/2/2005, 36.583/2/2005, 36.858/2/2005, 36.647/2/2005, 36.975/2/2005, 36.942/2/2005, 39.495/2/2005, 37.007/2/2005, 39.575/2/2005, 39.570/2/2005, 36.914/2/2005, 36.677/2/2005, 36.957/2/2005, 36.953/2/2005, 36.973/2/2005, 36.966/2/2005, 36.596/2/2005, 36.581/2/2005, 37.011/2/2005, 36.608/2/2005, 36.986/2/2005, 37.013/2/2005, 36.992/2/2005, 36.987/2/2005, 36.999/2/2005 si nr. 36.993/2/2005, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (5) si art. 10 alin. (2) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004.

Exceptia a fost ridicată de Zamfir Constandache, Florin Manolache, Gavril Meu, Genovică Gigel Bahrim, Nicolae Dinu, Victor Tudorache, Jenică Zaharia, Ioan Stefănescu, Gheorghe Mihail Panulescu, Constantin Zoican, Constantin Lazăr, Vasile Moraru, Daniel Postelnicu, Ioan Achim, Paul Emil Preda, Nicolae Sindrilaru, Dragos Enache, Sebastian Dan Anghelache, Florica Pena, Dumitru Dumitru, Ion Floarea, Nicoleta Sibianu, Daniela Petrache, Ioan Fedor, Carmen Mariana Lepădatu, Ion Irimia, Lăcrămioara Elena Barbu, Livia Popescu, Florea Mihăilă, Gheorghe Ionită, Elena Matei, Amalia Pocan, Laurentiu Olaru, Stan Bălăută, Elena Corneanu, Cornelia Toma Dumitrescu, Petre Chitoran, Stelian Gherasim, Vasile Luta, Ion Cepan, Gheorghe Aioanei, Ion Radu, Ion Dumitru, Nită Botin, Nicolae Apostol, Aurica Matei, Dumitru Moise, Nicolae Paul Cretan, Alexandru Cadindatu, Tudor Vincene, Bone Lalciu, Petre Bălăsoiu, Alexandru Ionescu, Sanda Mariana Poncea, Ioan Pascal, Marian Dumitru, Marin Vărzaru, Gheorghe Rosu, Iulian Encescu, Ion Pascu, Nicolae Pavel, Niculae Mardale, Cicerone Ciomârtan, Stefan Matache, Dumitru Mahalagiu, Neculai Stratulat, Vasile Petrache, Florică Saioc, Mircea Vladimir Stănescu, Ianus Bacaiu, Olimpiu Rusu, Dan Ciucan, Mihai Bejenaru, Constantin Ivan, Irina Burlacu, Decebal Cristian Sbârlea, Stefan Radu, Victor Modoran, Maftei Malutan, Constantin Popescu, Laurentiu Bălăsoiu, Ion Visan, Nicolae Petrea, Vasile Cojocaru, Florilena-Mariana Gusoi, Gheorghe Dinită, Gheorghe Marin, Stelian Spirea, Ilie Popescu, Ion Simion, Jean Dangu, Stefan Ciochină, Virgiliu Crăciunescu, Constanta Lăzărescu, Mihaela Ghiocel, Dragnea Manolea, Elisabeta Iga, Dumitru Ciutacu, Teodor Matei, Ion Marin, Neagu Drăgan, Vasile Andrei, Ion Comăneanu si Ion Mihut în cauze ce au ca obiect contestatii la refuzul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 de a preschimba certificatele de luptător pentru Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989 – Remarcat prin Fapte Deosebite.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că art. 9 alin. (5) din Legea nr. 341/2004, prevăzând obligativitatea depunerii contestatiilor privind preschimbarea ori neefectuarea preschimbării certificatelor la Comisia parlamentară, îngrădeste exercitiul dreptului de acces liber la justitie, aduce atingere principiului separatiei puterilor, stabilind sarcini administrative de executare a legii pentru o structură a autoritătii legiuitoare, iar împotriva hotărârilor acestei comisii este închisă calea actiunii în contencios administrativ. Art. 10 alin. (2) din aceeasi lege, făcând trimitere la criteriile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 566/1996, încalcă principiul neretroactivitătii legii si permite anularea unor drepturi câstigate legal, fără existenta vreuneia dintre situatiile prevăzute de Constitutie în care se poate restrânge exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti fundamentale.

Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal apreciază că dispozitiile art. 9 alin. (5) din Legea nr. 341/2004 sunt constitutionale, întrucât prevăd o procedură administrativă prealabilă sesizării instantei de judecată, fără a îngrădi exercitiul dreptului de acces liber la justitie. Referitor la dispozitiile art. 10 alin. (2) din aceeasi lege consideră că acestea sunt contrare principiului neretroactivitătii legii, deoarece, prin trimitere la Hotărârea Guvernului nr. 566/1996, reglementează raporturi juridice născute anterior intrării în vigoare a legii.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

Avocatul Poporului arată că textele de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauze de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 9 alin. (5) si ale art. 10 alin. (2) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, dispozitii potrivit cărora:

– Art. 9 alin. (5): “Contestatiile privind preschimbarea ori neefectuarea preschimbării certificatelor, conform prezentei legi, se fac cu nominalizarea persoanelor în cauză si se vor adresa Comisiei parlamentare a revolutionarilor din decembrie 1989, care le solutionează potrivit normelor metodologice stabilite în acest sens.“;

– Art. 10 alin. (2): “Persoanelor care au participat la Revolutie, dar nu se încadrează în criteriile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 566/1996, cu modificările ulterioare, li se va atribui calitatea onorifică de participant la Revolutia română din decembrie 1989, în conditiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.“

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor texte de lege, autorii exceptiei invocă următoarele prevederi constitutionale:

– Art. 1 alin. (4): “Statul se organizează potrivit principiului separatiei si echilibrului puterilor – legislativă, executivă si judecătorească – în cadrul democratiei constitutionale.“;

– Art. 15 alin. (2): “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.“;

– Art. 21 alin. (1) si (2): “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.“;

– Art. 52 alin. (2): “Conditiile si limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică.“;

– Art. 53: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii.“;

– Art. 126 alin. (6): “Controlul judecătoresc al actelor administrative ale autoritătilor publice, pe calea contenciosului administrativ, este garantat, cu exceptia celor care privesc raporturile cu Parlamentul, precum si a actelor de comandament cu caracter militar. Instantele de contencios administrativ sunt competente să solutioneze cererile persoanelor vătămate prin ordonante sau, după caz, prin dispozitii din ordonante declarate neconstitutionale.“

De asemenea, consideră că sunt înfrânte următoarele dispozitii din Declaratia Universală a Drepturilor Omului:

– Art. 7: “Toti oamenii sunt egali în fata legii si au, fără nici o deosebire, dreptul la o protectie egală împotriva oricărei discriminări care ar viola prezenta declaratie si împotriva oricărei provocări la o asemenea discriminare.“;

– Art. 8: “Orice persoană are dreptul la satisfactia efectivă din partea instantelor juridice nationale competente împotriva actelor care violează drepturile fundamentale ce-i sunt recunoscute prin Constitutie si lege.“

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că textele de lege criticate au mai făcut obiect al controlului de constitutionalitate prin raportare la aceleasi prevederi din Legea fundamentală si din Declaratia Universală a Drepturilor Omului. Astfel, prin Decizia nr. 412 din 16 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 1 iunie 2006, instanta constitutională a statuat că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Motivele care au stat la baza adoptării solutiei anterioare îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză, astfel încât aceasta se impune a fi mentinută.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (5) si art. 10 alin. (2) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, exceptie ridicată de Zamfir Constandache, Florin Manolache, Gavril Meu, Genovică Gigel Bahrim, Nicolae Dinu, Victor Tudorache, Jenică Zaharia, Ioan Stefănescu, Gheorghe Mihail Panulescu, Constantin Zoican, Constantin Lazăr, Vasile Moraru, Daniel Postelnicu, Ioan Achim, Paul Emil Preda, Nicolae Sindrilaru, Dragos Enache, Sebastian Dan Anghelache, Florica Pena, Dumitru Dumitru, Ion Floarea, Nicoleta Sibianu, Daniela Petrache, Ioan Fedor, Carmen Mariana Lepădatu, Ion Irimia, Lăcrămioara Elena Barbu, Livia Popescu, Florea Mihăilă, Gheorghe Ionită, Elena Matei, Amalia Pocan, Laurentiu Olaru, Stan Bălăută, Elena Corneanu, Cornelia Toma Dumitrescu, Petre Chitoran, Stelian Gherasim, Vasile Luta, Ion Cepan, Gheorghe Aioanei, Ion Radu, Ion Dumitru, Nită Botin, Nicolae Apostol, Aurica Matei, Dumitru Moise, Nicolae Paul Cretan, Alexandru Cadindatu, Tudor Vincene, Bone Lalciu, Petre Bălăsoiu, Alexandru Ionescu, Sanda Mariana Poncea, Ioan Pascal, Marian Dumitru, Marin Vărzaru, Gheorghe Rosu, Iulian Encescu, Ion Pascu, Nicolae Pavel, Niculae Mardale, Cicerone Ciomârtan, Stefan Matache, Dumitru Mahalagiu, Neculai Stratulat, Vasile Petrache, Florică Saioc, Mircea Vladimir Stănescu, Ianus Bacoiu, Olimpiu Rusu, Dan Ciucan, Mihai Bejenaru, Constantin Ivan, Irina Burlacu, Decebal Cristian Sbârlea, Stefan Radu, Victor Modoran, Maftei Malutan, Constantin Popescu, Laurentiu Bălăsoiu, Ion Visan, Nicolae Petrea, Vasile Cojocaru, Florilena-Mariana Gusoi, Gheorghe Dinită, Gheorghe Marin, Stelian Spirea, Ilie Popescu, Ion Simion, Jean Dangu, Stefan Ciochină, Virgiliu Crăciunescu, Constanta Lăzărescu, Mihaela Ghiocel, Dragnea Manolea, Elisabeta Iga, Dumitru Ciutacu, Teodor Matei, Ion Marin, Neagu Drăgan, Vasile Andrei, Ion Comăneanu si Ion Mihut în dosarele nr. 36.688/2/2005, 36.679/2/2005, 36.800/2/2005, 36.835/2/2005, 36.818/2/2005, 36.807/2/2005, 36.843/2/2005, 36.838/2/2005, 36.886/2/2005, 36.902/2/2005, 36.900/2/2005, 36.887/2/2005, 36.584/2/2005, 36.588/2/2005, 36.585/2/2005, 36.594/2/2005, 36.590/2/2005, 36.598/2/2005, 36.597/2/2005, 36.610/2/2005, 36.601/2/2005, 36.617/2/2005, 37.032/2/2005, 37.054/2/2005, 36.672/2/2005, 37.027/2/2005, 36.669/2/2005, 36.671/2/2005, 36.616/2/2005, 36.710/2/2005, 36.620/2/2005, 36.621/2/2005, 36.629/2/2005, 37.067/2/2005, 37.280/2/2005, 37.056/2/2005, 37.063/2/2005, 36.782/2/2005, 36.794/2/2005, 36.633/2/2005, 36.773/2/2005, 36.636/2/2005, 36.635/2/2005, 36.638/2/2005, 36.637/2/2005, 36.641/2/2005, 36.640/2/2005, 36.870/2/2005, 36.662/2/2005, 36.877/2/2005, 36.873/2/2005, 36.857/2/2005, 36.884/2/2005, 36.676/2/2005, 36.673/2/2005, 37.288/2/2005, 37.008/2/2005, 39.496/2/2005, 37.289/2/2005, 39.547/2/2005, 39.510/2/2005, 36.936/2/2005, 37.025/2/2005, 36.945/2/2005, 36.957/2/2005, 36.867/2/2005, 36.946/2/2005, 36.949/2/2005, 39.554/2/2005, 36.927/2/2005, 36.917/2/2005, 36.934/2/2005, 36.731/2/2005, 36.667/2/2005, 36.623/2/2005, 36.725/2/2005, 36.586/2/2005, 36.612/2/2005, 36.580/2/2005, 36.583/2/2005, 36.858/2/2005, 36.647/2/2005, 36.975/2/2005, 36.942/2/2005, 39.495/2/2005, 37.007/2/2005, 39.575/2/2005, 39.570/2/2005, 36.914/2/2005, 36.677/2/2005, 36.957/2/2005, 36.953/2/2005, 36.973/2/2005, 36.966/2/2005, 36.596/2/2005, 36.581/2/2005, 37.011/2/2005, 36.608/2/2005, 36.986/2/2005, 37.013/2/2005, 36.992/2/2005, 36.987/2/2005, 36.999/2/2005 si nr. 36.993/2/2005 ale Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 iunie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Listei cuprinzând 39 de obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul programului “Săli de sport“, derulat prin intermediul Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.“ – S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă Lista cuprinzând 39 de obiective de investitii din cadrul programului “Săli de sport“, derulat prin intermediul Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.“ – S.A., prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prevăzute la alin. (1), prevăzuti în anexele nr. 2/1–2/39*).

Art. 2. – Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexa nr. 1, ai căror indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti în anexele nr. 2/1–2/39, se face din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Costructiilor si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din bugetele locale, din credite externe, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. – Anexa nr. 1 si anexele nr. 2/1–2/39 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 994/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând 35 de obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul programului “Săli de sport“, derulat prin intermediul Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.“ – S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 16 septembrie 2005, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

László Borbély

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iunie 2006.

Nr. 778.


*) Anexele nr. 2/1–2/39 constituie secret de serviciu conform prevederilor art. 7 din Standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

LISTA

cuprinzând 39 de obiective de investitii din cadrul programului “Săli de sport“

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii si alunecări de teren în anul 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 5 milioane lei (RON) la capitolul 70.01 “Locuinte, servicii si dezvoltare publică“, titlul “Cheltuieli de capital“.

(2) Pentru asigurarea fondurilor prevăzute la alin. (1) se suplimentează Fondul de interventie la dispozitia Guvernului cu suma de 5 milioane lei (RON) din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.

(3) Fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru finantarea Programului de reconstructie a caselor de locuit afectate de calamităti naturale – inundatii si alunecări de teren – în localitătile riverane fluviului Dunărea si în judetul Gorj.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pe anul 2006.

Art. 3. – Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 4. – Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2006, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

László Borbély

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iunie 2006.

Nr. 779.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prealabilă în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească a Asociatiei I CARE ONLUS din Italia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 43 alin. 2 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, precum si al art. 76 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă, în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească, functionarea în România a Asociatiei I CARE ONLUS, persoană juridică de drept privat, de nationalitate italiană, fără scop patrimonial, cu sediul în Italia, localitatea Civitanova Marche, via Gabriele D’Annuzio, 35.

Art. 2. – Asociatia I CARE ONLUS are ca scop protejarea drepturilor umane, în special pentru persoanele aflate în nevoie.

Art. 3. – În România, Asociatia I CARE ONLUS va functiona prin intermediul unei reprezentante cu sediul în municipiul Gherla, Str. Reformei f.n., judetul Cluj.

Art. 4. – Asociatia I CARE ONLUS din Italia îsi va desfăsura activitatea, cu respectarea legilor române, după obtinerea hotărârii judecătoresti de recunoastere si după înscrierea în Registrul asociatilor si fundatiilor de la grefa Tribunalului Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN-POPESCU TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 iunie 2006.

Nr. 805.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prealabilă în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească a Fundatiei “Terre des hommes“ din Elvetia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 43 alin. (2) din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, precum si al art. 76 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă, în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească, functionarea în România a Fundatiei “Terre des hommes“, persoană juridică de drept privat, de nationalitate elvetiană, fără scop patrimonial, cu sediul în Elvetia, localitatea Mon-sur-Lausanne (Vaud), Budron C, 1052.

Art. 2. – Fundatia “Terre des hommes“ are ca scop alertarea societătii umane cu privire la suferinta copiilor si încercarea de a-i salva cu mijloacele cele mai potrivite în functie de situatia critică în care acestia se află.

Art. 3. – În România, Fundatia “Terre des hommes“ va functiona prin intermediul unei reprezentante cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Zece Mese nr. 7, sectorul 2.

Art. 4. – Fundatia “Terre des hommes“ îsi va desfăsura activitatea, cu respectarea legilor române, după obtinerea hotărârii judecătoresti de recunoastere si după înscrierea în Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa Tribunalului Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 iunie 2006.

Nr. 806.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Ion-Mircea Plângu din functia de secretar de stat pentru integrare euroatlantică si politica de apărare la Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. d) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ion-Mircea Plângu se eliberează din functia de secretar de stat pentru integrare euroatlantică si politica de apărare la Ministerul Apărării Nationale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 26 iunie 2006.

Nr. 78.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Ion-Mircea Plângu în functia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. d) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ion-Mircea Plângu se numeste în functia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 26 iunie 2006.

Nr. 79.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Corneliu Dobritoiu în functia de secretar de stat pentru integrare euroatlantică si politica de apărare la Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. d) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Corneliu Dobritoiu se numeste în functia de secretar de stat pentru integrare euroatlantică si politica de apărare la Ministerul Apărării Nationale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 26 iunie 2006.

Nr. 80.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile de testare a păsărilor pentru tăiere ce provin dintr-o zonă de supraveghere a bolii de Newcastle, în aplicarea art. 5 alin. (3) din Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate animală care reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tări terte de carne proaspătă de păsăre, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 391/2002

 

Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 24.160 din 13 iunie 2006, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară veterinară privind criteriile de testare a păsărilor pentru tăiere ce provin dintr-o zonă de supraveghere a bolii de Newcastle, în aplicarea art. 5 alin. (3) din Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate animală care reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tări terte de carne proaspătă de pasăre, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 391/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 9 octombrie 2002, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 578/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile de testare a păsărilor pentru tăiere ce provin dintr-o zonă de supraveghere a bolii de Newcastle, în aplicarea art. 5 alin. (3) din Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate animală care reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tări terte de carne proaspătă de pasăre, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 391/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 952 din 24 decembrie 2002.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, referirile făcute la ordinul mentionat la alin. (1) se vor considera ca fiind referiri la prezentul ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin preia prevederile Deciziei Comisiei 95/117/CEE privind criteriile de testare a păsărilor pentru tăiere ce provin dintr-o zonă de supraveghere a bolii de Newcastle, în aplicarea art. 5 alin. (3) din Directiva 41/494/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 080 din 8 aprilie 1995, p. 50–51.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la momentul publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

 

Bucuresti, 21 iunie 2006.

Nr. 145.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind criteriile de testare a păsărilor pentru tăiere ce provin dintr-o zonă de supraveghere a bolii de Newcastle, în aplicarea art. 5 alin. (3) din Norma sanitară-veterinară privind conditiile de sănătate animală care reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tări terte de carne proaspătă de pasăre, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 391/2002

 

Art. 1. – Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (3) din Norma sanitară-veterinară privind conditiile de sănătate animală care reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tări terte de carne proaspătă de pasăre, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 391/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 9 octombrie 2002, prelevarea de probe si testarea virusologică pentru detectarea virusului bolii de Newcastle trebuie să se efectueze în conformitate cu prevederile din anexă.

Art. 2. – Anexa face parte integrantă din prezenta          normă sanitară veterinară.

 

ANEXĂ

la norma sanitară veterinară

 

TEHNICA DE PRELEVARE SI TESTARE VIRUSOLOGICĂ

PENTRU DETECTAREA VIRUSULUI BOLII DE NEWCASTLE

 

1. Prelevarea de probe

1.1. Se prelevează cel putin 60 de probe, cuprinzând minimum 30 de tampoane cloacale si 30 de tampoane traheale, de la fiecare efectiv de păsări.

1.2. Trebuie să fie prelevate probe de la cel putin 60 de păsări.

1.3. Probele sunt prelevate cu 5 zile înainte de tăiere si se transportă pentru testare la Laboratorul National de Referintă pentru Boala de Newcastle, răcite, dar nu înghetate.

2. Manipularea probelor

2.1. Sunt grupate cel mult 5 probe de acelasi tip.

2.2. Tampoanele trebuie să fie asezate într-o cantitate suficientă de mediu cu antibiotic, pentru a se asigura imersiunea completă, iar după agitare trebuie să fie lăsate pentru aproximativ două ore la temperatura ambiantă sau perioade mai lungi la temperatura de 4°C si apoi clarificate prin centrifugare, de exemplu, 800–1.000 x g timp de 10 minute.

3. Mediul cu antibiotic

3.1. Un exemplu tipic de tampon cloacal este: 10.000 de unităti/ml penicilină, 10 mg/ml streptomicină, 0,25 mg/ml gentamicină si 5.000 de unităti/ml micostatin în solutie tamponată de fosfat salin la un pH de 7,2–7,4.

3.2. Sunt adăugate 50 mg/ml de oxitetraciclină.

3.3. Concentratia de antibiotic poate să fie redusă la dilutii în bază 5 pentru tampoanele traheale.

3.4. Este foarte important ca, atunci când se prepară mediul, pH-ul să fie verificat si reajustat după adăugarea de antibiotice.

4. Izolarea virusului pe ouă embrionate de pasăre

4.1. Fluidul supernatant clarificat se va inocula în cantităti de câte 0,2 ml în cavitatea alantoidiană, fiecare fluid într-un număr minim de 4 ouă embrionate de pasăre ce au fost incubate timp de 8–11 zile.

4.2. Ideal este ca aceste ouă să fie obtinute dintr-un lot de păsări liber de agenti patogeni, iar atunci când aceasta nu se poate practica, se acceptă folosirea ouălor obtinute dintr-un lot ce se prezintă a fi liber de anticorpi produsi de prezenta virusului bolii de Newcastle.

4.3. Ouăle inoculate sunt mentinute la temperatura de 37°C si sunt supuse zilnic mirajului.

4.4. Ouăle cu embrioni morti sau pe cale de a muri si toate ouăle rămase 4 zile după inoculare trebuie să fie răcite la temperatura de 4°C, iar lichidele alantoamniotice

să fie testate pentru activitatea de hemaglutinare.

5. Interpretare

5.1. Testul este evaluat negativ dacă nu este detectat niciun fel de activitate hemaglutinantă si nu este izolat niciun virus.

5.2. Când se izolează virusul bolii de Newcastle, lotul de păsări este evaluat ca un lot suspect de boală si este supus prevederilor Normei sanitare veterinare privind măsurile de profilaxie, supraveghere si combatere a bolii de Newcastle, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 312/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 5 octombrie 2001.

5.3. Dacă virusul izolat se dovedeste a fi de origine vaccinală, prelevările de probe si testările trebuie să se repete.

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind organizarea activitătii de acordare a avizelor anuale pentru prelungirea activitătii medicilor care au împlinit vârsta legală de pensionare

 

În temeiul art. 385 si al art. 420 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii,

Consiliul national al Colegiului Medicilor din România decide:

Art. 1. – Exercitarea profesiei de medic după împlinirea vârstei de pensionare se face în baza unui aviz acordat anual de colegiile teritoriale sau de Biroul executiv al Consiliului national al Colegiului Medicilor din România.

Art. 2. – (1) Avizarea prevăzută la art. 1 se va face de către colegiile teritoriale pentru medicii care nu au împlinit vârsta de 65 de ani la data solicitării avizului.

(2) Peste vârsta de 65 de ani avizarea se face de Biroul executiv al Consiliului national al Colegiului Medicilor din România.

Art. 3. – Avizul se va acorda în baza următoarelor documente:

a) certificatul de sănătate;

b) dovada încheierii unei asigurări pentru răspunderea civilă;

c) dovada efectuării orelor de educatie medicală continuă conform normelor stabilite de Consiliul national al Colegiului Medicilor din România.

Art. 4. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Colegiului Medicilor din România,

Mircea Cinteză

 

Bucuresti, 16 iunie 2006.

Nr. 3.