MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 561         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 29 iunie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

801. – Hotărâre privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

113.594. – Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2006 a societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare/reasigurare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă renuntarea la cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 21 iunie 2006.

Nr. 801.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

persoanelor care au promisiunea altei cetătenii, pentru care comisia a avizat favorabil cererea de renuntare la cetătenia română în temeiul art. 26 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2006 a societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare/reasigurare

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 22 iunie 2006, prin care s-a adoptat Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2006 a societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare/reasigurare,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2006 a societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare/reasigurare, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Directia reglementări contabile din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 23 iunie 2006.

Nr. 113.594.

 

ANEXĂ

 

SISTEMUL

de raportare contabilă la 30 iunie 2006 a societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare/reasigurare

 

A . Norme metodologice privind întocmirea si verificarea raportărilor contabile ale societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si ale brokerilor de asigurare/reasigurare la 30 iunie 2006

 

1. Generalităti

Societătile comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, denumite în continuare asigurători, precum si brokerii de asigurare/reasigurare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia, au obligatia să întocmească si să depună raportări contabile la 30 iunie 2006, astfel: un exemplar, la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, iar al doilea exemplar, vizat prin aplicarea stampilei Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, după caz, la registratura acestora sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătătirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de către agentii economici si alti contribuabili, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie 1995. De asemenea, la depunere se vor avea în vedere si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificările si completările ulterioare.

2. Prezentarea si modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2006

Asigurătorii vor întocmi si vor depune raportări contabile care cuprind următoarele formulare:

1. Bilant (cod 01);

2. Contul de profit si pierdere compus din:

– Contul tehnic al asigurării generale (cod 02);

– Contul tehnic al asigurării de viată (cod 03);

– Contul netehnic (cod 04);

3. Date informative (cod 05).

Brokerii de asigurare/reasigurare vor întocmi si vor depune raportări contabile care cuprind următoarele formulare:

1. Bilant (cod 01);

2. Contul de profit si pierdere (cod 02);

3. Date informative (cod 03).

Asigurătorii si brokerii de asigurare vor completa datele de identificare (denumirea societătii, adresa, telefonul si numărul de înmatriculare la registrul comertului), precum si cele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate si codul unic de înregistrare, citet, fără a se folosi prescurtări sau initiale. În căsute se vor trece codurile care delimitează încadrarea asigurătorilor si a brokerilor de asigurare.

Necompletarea pe prima pagină a formularului “Bilant“ a datelor prevăzute mai sus conduce la imposibilitatea identificării societătii si, în consecintă, se consideră că lucrarea nu a fost depusă, asigurătorii sau brokerii de asigurare fiind sanctionati potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si prevederilor art. 42 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată.

Asigurătorii si brokerii de asigurare completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităti), din Clasificarea activitătilor din economia natională – CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 si 301 bis din 5 noiembrie 1997, actualizată prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistică nr. 601/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002.

Bilantul prezintă, în formă sintetică, elementele de activ si de pasiv, grupate după natură si lichiditate, respectiv după natură si exigibilitate.

Bilantul se întocmeste pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la 30 iunie 2006, puse de acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operatiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.

Pentru prezentarea contului de profit si pierdere la data de 30 iunie 2006 asigurătorii, în functie de activitatea de asigurare pe care o desfăsoară, vor completa formularul contului tehnic al asigurării generale (cod 02), formularul contului tehnic al asigurării de viată (cod 03) si formularul contului netehnic (cod 04).

Brokerii de asigurare vor întocmi formularul contului de profit si pierdere (cod 02).

Datele care se raportează în formularele contului de profit si pierdere sunt cumulate de la începutul anului până la sfârsitul perioadei de raportare.

În formularul “Date informative“, la rândurile 01 si 02 coloana 1, persoanele juridice care au în subordine subunităti vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

La rândurile privind plătile restante se înscriu sumele de la sfârsitul perioadei de raportare care au depăsit termenele de plată prevăzute în contracte sau în acte normative.

Societătile comerciale care au beneficiat de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, aprobată prin Legea nr. 358/2004, vor prezenta sumele reprezentând facilitătile acordate în baza prevederilor acestui act normativ, la rândurile 47 si 48 din formularul cod 05 (asigurătorii) si la rândurile 30 si 31 din formularul cod 03 (brokerii).

Formularele de raportare contabilă la 30 iunie 2006 se semnează de administratorul societătii si conducătorul compartimentului financiar-contabil, iar în lipsa acestora, de către înlocuitorii lor de drept.

Administratorul societătii si conducătorul compartimentului financiar-contabil poartă răspunderea, potrivit legii, asupra realitătii informatiilor cu privire la pozitia financiară, performanta financiară, precum si asupra celorlalti indicatori cuprinsi în formularele de raportare.

Conducătorul compartimentului financiar-contabil are obligatia să respecte prevederile din prezentele norme metodologice, corelatiile dintre indicatorii din formulare, urmărind realitatea datelor care se raportează, precum si încadrarea în termenul de depunere la organele în drept.

Asigurătorii si brokerii de asigurare care au în subordine sucursale sau subunităti fără personalitate juridică vor verifica si centraliza balantele de verificare ale acestora, întocmind raportările contabile la 30 iunie 2006.

Societătile comerciale care au în subordine sucursale sau alte subunităti fără personalitate juridică, care desfăsoară activitate si au sediul în străinătate, vor evalua în lei rulajele si soldurile exprimate în valută din balantele de verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul valutar din ultima zi a perioadei de raportare, si le vor centraliza cu balanta de verificare întocmită pentru operatiunile economico-financiare desfăsurate în tară.

În situatia în care operatiunile subunitătilor proprii în străinătate au fost evidentiate în cursul perioadei atât în valută, cât si în lei, pentru cuprinderea în raportările contabile la 30 iunie 2006 ale persoanei juridice din tară, vor fi preluate ca atare soldurile si rulajele conturilor exprimate în lei.

Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2006 se vor completa în lei (RON).

Asigurătorii si brokerii de asigurare vor depune la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor raportările contabile la 30 iunie 2006, astfel:

– pe suport hârtie (formatul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor), semnate si stampilate, conform legii, împreună cu o copie a codului unic de înregistrare, raportul administratorului, precum si o copie de pe balanta de verificare a conturilor sintetice si analitice. Asigurătorii care practică cele două categorii de asigurări (asigurări de viată si asigurări generale) vor depune atât balante sintetice si analitice aferente fiecărei categorii de asigurări, cât si balanta centralizată;

– în format electronic, prin încărcarea datelor în aplicatia CSA-EWS, pentru asigurătorii si brokerii înregistrati în aplicatia de mai sus, sau pe CD pentru brokerii neînregistrati în aplicatie, utilizând fisierele existente pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor www.csa-isc.ro .

Asigurătorii si brokerii de asigurare vor depune la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2006 continând formularistica necesară si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferentă, folosind programul de asistentă elaborat de Ministerul Finantelor Publice.

Programul de asistentă este pus la dispozitie asigurătorilor si brokerilor de asigurare, gratuit, de unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro .

Asigurătorii si brokerii de asigurare depun la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice discheta cu raportările contabile la 30 iunie 2006, însotită de raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistentă, semnate si stampilate, conform legii. Aceste raportări se depun împreună cu o copie a codului unic de înregistrare, raportul administratorului, precum si o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Asigurătorii si brokerii de asigurare care nu au desfăsurat activitate de la data înfiintării până la 30 iunie 2006 nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2006, urmând să depună o declaratie pe propria răspundere la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor si la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, care să cuprindă toate datele de identificare a societătii:

– denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

– adresa si numărul de telefon;

– numărul de înregistrare la registrul comertului;

– codul unic de înregistrare;

– capitalul social.

O declaratie similară vor depune si persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii.

3. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2006 la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor si la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice

Raportările contabile la 30 iunie 2006, precum si declaratiile asigurătorilor si brokerilor de asigurare care nu au desfăsurat activitate se vor depune până cel mai târziu la 15 august 2006.

Nedepunerea, prin sistemul on-line, a CD-ului (la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor) sau a dischetelor (la Ministerul Finantelor Publice) si a formularelor listate, semnate si stampilate, sau a declaratiilor, după caz, pentru data de 30 iunie 2006, se sanctionează conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată.

4. Completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2006 de către asigurători si brokerii de asigurare se efectuează folosind planul de conturi prevăzut la cap. III pct. 1 si 2 din reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005.

 

B. Nomenclator – forme de proprietate

 

Cod

Denumire

20

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat si privat)

 

PROPRIETATE MIXTĂ (cu un capital de stat sub 50%)

21

Societăti comerciale cu capital de stat autohton si de stat străin

22

Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton si străin

23

Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton

24

Societăti comerciale cu capital de stat si privat străin

 

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat 50% si peste 50%)

25

Societăti comerciale cu capital de stat autohton si de stat străin

26

Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton si străin

27

Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton

28

Societăti comerciale cu capital de stat si privat străin

30

PROPRIETATE INDIVIDUALĂ – PRIVATĂ

(cu capital: privat autohton, privat autohton si străin, privat străin)

34

Societăti comerciale pe actiuni

35

Societăti comerciale cu răspundere limitată